Dansk Svenska Norsk Español

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Svenska Norsk Español"

Transkript

1 Dansk Svenska Norsk Español 1

2 DA SV NO Installations-, brugs- og vedligeholdelsesvejledning til dekorative emhætter Manual för installation, användning och underhåll av dekorativ köksfläkt Installasjons-, bruks- og vedlikeholdsmanual for dekorative hetter ES Manual de instalación, uso y mantenimiento de campanas decorativas 2

3 A B C D E F 3

4 4

5 5

6 P P3 6

7 P P6 7

8 8

9 9

10 DA DEKORATIV EMHÆTTE Kære kunde Tak, fordi du har købt vores emhætte. Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan montere, bruge og vedligeholde emhætten på den mest optimale måde. Montering af emhætte (se efter symbolet på figurerne) Advarsel: Følg de lokale bestemmelser vedrørende udledning af damp og os. Undlad at slutte emhætten til en damp-, ventilationseller varmluftskanal. Tjek med de lokale myndigheder, at ventilationen i lokalet er tilstrækkelig. Sørg for, at den maksimale luftudsugningshastighed for apparaterne i lokalet ikke overstiger 4 Pa (0,04 mbar). Rummet skal have tilstrækkelig ventilation, hvis en emhætte anvendes samtidigt med apparater, der kører på gas eller andre brændstoffer. Den afledte luft skal udledes gennem rør, der anvendes til fjernelse af damp og os fra apparater, der kører på gas eller andre brændstoffer. Bestemmelser vedr. luftudsugning skal overholdes. Brug et stift PVC-rør med en diameter på mindst 120 mm til at lede damp og os udenfor. Ovenstående begrænsninger gælder ikke for emhætter, som ikke har dampudtag, der leder udenfor (recirkuleringssystem med aktivt kulfilter). Monter emhætten i henhold til den medfølgende skabelon og. Følg anvisningerne fra producenten af apparatet, hvis afstanden mellem kogepladen og emhætten er større end den, der er angivet på den medfølgende skabelon. Kun for gasapparater: minimumsafstanden til emhætten skal være mindst 65 cm. Sådan sluttes emhætten til ledningsnettet Advarsel: inden emhætten tilsluttes: Sluk for strømmen, og kontrollér, at den aktuelle spænding og frekvens stemmer overens med det, der er angivet på apparatets navneplade. Hvis emhætten er forsynet med et stik, så slut det til en stikkontakt, der er placeret tilgængeligt, og som overholder relevante bestemmelser. Hvis emhætten ikke er forsynet med et stik, så slut den direkte til el-nettet, beskyttet med en afbryderenhed, der er tilgængelig ved afbrydelse, og som overholder lokale bestemmelser. Brug af emhætten sikkerhed Advarsel: emhætten kan holde op med at fungere under en elektrostatisk udladning (f. eks. lyn). Dette omfatter ingen risiko for beskadigelse. Afbryd strømmen til emhætten, og slå den til igen efter et minut. Lad ikke børn eller personer med handicap (fysiske, sensoriske eller mentale) eller manglende erfaring eller viden bruge emhætten, medmindre de har fået anvisninger i at bruge apparatet af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed. Børn skal instrueres, så de ikke leger med apparatet. For at undgå risiko for brand skal du rengøre metalfilteret regelmæssigt, altid holde øje med pander indeholdende varm olie og ikke flambere madvarer under emhætten. Undlad at bruge emhætten, hvis den viser tegn på at være beskadiget eller fejlbehæftet. Kontakt en officiel distributør eller en autoriseret forhandler. Dele, der er adgang til, kan blive varme ved brug af kogeapparater. Brug af emhætten - kontrolpanel (se efter symbolet i figurerne) De forskellige kontrolpaneler er beskrevet herunder. Kontroller, hvilken panelmodel der er installeret på din emhætte, og se den figur, der er angivet i hvert enkelt tilfælde. Panel med elektronisk knap (fig. P2) 1- Tænd og sluk lyset. 2- Pilotlys til kontrol af betjening af lys. 3- Emhætteventilatorens hastighed - knap: hastighed 1, 2 og 3 Tryk på den aktuelle hastighed igen for at slukke for emhættens ventilator. 4- Pilotlys til kontrol af emhætteventilatorens hastighed. Timer: Hold knappen for den valgte hastighed nede i to sekunder, indtil displayet blinker. Emhættens ventilator stopper efter 15 min., og lyset slukkes. Sådan annulleres timeren: Tryk én gang på knappen for den valgte hastighed. Panel med fire hastigheder - digitalt display (fig. P3) 1- Tænd og sluk lyset. 2- Tænd og sluk for emhættens ventilator. 3- Mindsk emhætteventilatorens hastighed. 4- Panel til visning af emhætteventilatorens hastighed. 5- Øg emhætteventilatorens hastighed. 6- Slå turbohastighed for emhætteventilator til. 7- Slå emhætteventilatorens timer til og fra. Timer: Emhætteventilatoren kører i 5 minutter ved den aktuelle hastighed og derefter 5 minutter ved hver af de lavere hastigheder, indtil den stopper, og lyset slukkes. Berøringspanel (fig. P5) 1- Display/knap, der advarer om, at filteret skal rengøres. Advarsel om, at filteret skal udskiftes tryk for at slå advarslen fra, når filteret er rengjort eller udskiftet. 2- Slå emhætteventilatorens timer til og fra. 3- Tænd og sluk lyset. Hold knappen trykket ned for at regulere lysstyrken. 4- Tænd og sluk for emhættens ventilator. 5- Emhætteventilatorens hastighed - knap: hastighed 1, 2 og 3/4 Timer: Emhætteventilatoren kører i 5 minutter ved den aktuelle hastighed og derefter 5 minutter ved hver af de lavere hastigheder, indtil den stopper. Skydeberøringspanel (fig. P6) 1- Tænd og sluk for emhættens ventilator. 2- Skydeberøringspanel til kontrol af emhætteventilatorens hastighed. Bruges også sammen med knap Tænd og sluk lyset. Tryk på knappen, og juster lysstyrken ved hjælp af skydeberøringspanelet, mens knappen blinker Slå emhætteventilatorens timer til og fra. 5- Display/knap der advarer om, at filteret skal rengøres. Advarsel om, at filteret skal udskiftes tryk for at slå advarslen fra, når filteret er rengjort eller udskiftet. Timer: Emhætteventilatoren kører i 2 minutter ved den aktuelle hastighed og derefter 2 minutter ved hver af de lavere hastigheder, indtil den stopper, og lyset slukkes. Vedligeholdelse af emhætten Advarsel: Sluk altid for strømmen, inden du udfører vedligeholdelsesarbejde på emhætten. I tilfælde af, at der opstår fejl, skal du kontakte en officiel distributør eller en autoriseret forhandler. Udvendig rengøring: Brug ikke-ætsende, flydende rengøringsmiddel, og undlad at bruge slibende rengøringsmidler. Fedtfiltre: For at undgå brand skal filtrene rengøres grundigt en gang om måneden, eller når pilotlyset på displayet angiver, at de skal rengøres. For at gøre dette skal filtrene tages af og vaskes med varmt vand og rengøringsmiddel. Hvis du bruger en opvaskemaskine, skal du placere filtrene lodret for at undgå, at faste rester aflejrer sig på dem. Aktive kulfiltre: udskift hver tredje måned. Vigtigt: Rengør/udskift filtrene oftere, hvis emhætten bruges mere end to timer om dagen. Brug altid originale filtre fra producenten. Udskiftning af pære (se efter symbolet på figurerne) Advarsel: Undlad at røre ved pærerne, før strømmen er slukket, og de er kølet af. Vigtigt: Brug nye pærer i henhold til det, der er angivet på emhættens navneplade. Brug pærer med aluminiumsreflektor, når du udskifter halogenpærer. Undlad at bruge dikroiske pærer, da der er risiko for overophedning. Juridiske oplysninger Producenten: - Erklærer, at dette produkt overholder alle grundlæggende krav med hensyn til elektrisk lavspændingsudstyr, som er angivet i direktivet 2006/95/EF af 12. december 2006 og elektromagnetisk kompatibilitet, som er angivet i direktivet 2004/108/EF af 15. december Er ikke ansvarlig for nogen undladelse af at følge anvisningerne i denne vejledning og aktuelle sikkerhedsbestemmelser vedrørende korrekt brug af udstyret. - Forbeholder sig ret til at foretage ændringer af udstyret eller denne vejledning uden forudgående varsel. Kontakt vores officielle distributør, hvis du har brug for teknisk assistance eller yderligere oplysninger om vores produkter. 10

11 11

12 SV DEKORATIV FLÄKTKÅPA Bäste kund, Tack för att du har köpt vår kåpa. Läs dessa instruktioner noggrant för bästa montering, användning och underhåll av den. Montering av kåpan (leta efter symbolen i bilderna) Varning! Konsultera lokala bestämmelser angående rökutsläpp. Använd inte den här kåpan till rök-, ventilations- eller varmluftsutsläpp. Bekräfta att rummets ventilation lämpar sig för de lokala bestämmelserna. Kontrollera att luftavtappningens maximala strömhastighet för apparaterna i rummet inte överskrider 4 Pa (0,04 mbar). Rummet måste ha tillräcklig ventilation om en fläktkåpa används samtidigt med enheter som drivs med gas eller andra bränslen. Utsugsluften måste passera via utsläpp som används för ångor från enheter som drivs med gas eller andra bränslen. Regler gällande luftutsläpp måste följas. Använd ett styvt PVC-rör med en diameter på minst l20 mm för att leda ut röken. Ovannämnda begränsningar gäller inte kåpor utan rökutsläpp till utsidan (cirkulerande system med aktivt kolfilter). Montera kåpan enligt instruktionerna på mallen och. Följ anvisningarna från tillverkaren av matlagningsapparaten om höjden från matlagningsytan till kåpan är högre än vad som indikeras på mallen som medföljer. Endast för matlagningsapparater med gas: minsta avstånd till kåpan är 65 cm. Ansluta kåpan till ledningsnätet Varning! innan kåpan ansluts: stäng av all strömtillförsel och kontrollera att den tillförda spänningen och frekvensen stämmer med den som indikeras på apparatens namnplåt. Om fläktkåpa har en kontakt ansluter du den till ett eluttag i enlighet med de regler som gäller och som finns placerad på en lättåtkomlig plats. Om kåpan saknar kontakt ansluter du den direkt till ledningsnätet, skyddat av en separatorenhet som är lätt att komma åt för urkoppling, i enlighet med lokala regler. Använda kåpan Säkerhet Varning! kåpan kan sluta att fungera vid en elektrisk urladdning (t. ex. blixtnedslag). Detta innebär ingen risk för skada. Stäng av strömtillförseln till kåpan och sätt på den igen efter en minut. Kåpan får inte användas av barn eller personer med nedsatt (fysisk, sensorisk eller mental) förmåga eller personer utan erfarenhet och kunskap, om de inte har fått anvisningar om hur apparaten används av en säkerhetsansvarig person. Barn ska övervakas så att de inte leker med enheten. För att undvika risk för brand, ska du rengöra metallfiltret med jämna mellanrum, hela tiden övervaka kastruller som innehåller het olja och inte flambera mat under kåpan. Använd inte kåpan om den visar tecken på skador eller brister. Kontaka en officiell leverantör eller en auktoriserad återförsäljare. Delarna i kåpan kan bli heta när du tillagar mat. Använda kåpan - Kontrollpanel (leta efter symbolen? i bilderna) Nedan beskrivs de olika kontrollpanelerna. Kontrollera panelmodellen som är installerad på din kåpa och se indikerad bild för varje fall. Använda kåpan - Kontrollpanel (leta efter symbolen i bilderna) Nedan beskrivs de olika kontrollpanelerna. Kontrollera panelmodellen som är installerad på din kåpa och se indikerad bild för varje fall. Panel med elektronisk knapp (Bild P2) 1- Ljus, på och av. 2- Kontrollampa för ljus. 3- Utsugningsfläktens hastighet - knapp: hastighet 1, 2 och 3 Tryck på samma hastighet igen för att stänga av utsugningsfläkten. 4- Utsugningsfläktens kontrollampa för drifthastighet. Timer: håll den valda hastighetsknappen nedtryckt i två sekunder tills displayen blinkar. Utsugningsfläkten stannar efter 15 minuter och ljuset stängs av. För att avbryta timern: tryck den valda hastighetsknappen en gång. Panel med fyra hastigheter - Digital displayer (Bild P3) 1- Ljus, på och av. 2- Utsugningsfläkt, på och av. 3- Minska utsugningsfläktens hastighet. 4- Utsugningsfläktens dsiplayerpanel för hastighet. 5- Öka utsugningsfläktens hastighet. 6- Aktivera utsugningsfläktens turbohastighet. 7- Aktivera och avaktivera utsugningsfläktens timer. Timer: utsugningsfläkten arbetar i 5 minuter i nuvarande hastighet och i ytterligare 5 minuter på varje lägre hastighetsnivå tills den stannar och ljuset stängs av. Pekpanel (Bild P5) 1- Displayer/knapp för filterrengöringsvarning. Varnar när filtret behöver bytas tryck för att avaktivera när filtret har rengjorts eller ersatts. 2- Aktivera och avaktivera utsugningsfläktens timer. 3- Ljus, på och av. Håll den nedtryckt för att justera ljusnivån. 4- Utsugningsfläkt, på och av. 5- Utsugningsfläktens hastighet - knapp: hastighet 1, 2 och 3/4 Timer: utsugningsfläkten arbetar i 5 minuter i nuvarande hastighet och i ytterligare 5 minuter på varje lägre hastighetsnivå tills den stannar. Pekpanel med slidefunktion (Bild P6) 1- Utsugningsfläkt, på och av. 1- Pekpanel med slidefunktion för kontroll av utsugningsfläktens hastighet. Används även i kombination med knapp Ljus, på och av. Tryck på knappen och medan den blinkar justerar du ljusnivån med pekpanelen med slidefunktion Aktivera och avaktivera utsugningsfläktens timer. 3- Displayer/knapp för filterrengöringsvarning. Varnar när filtret behöver bytas tryck för att avaktivera när filtret har rengjorts eller ersatts. Timer: utsugningsfläkten arbetar i 2 minuter i nuvarande hastighet och i ytterligare 2 minuter på varje lägre hastighetsnivå tills den stannar och ljuset stängs av. Underhåll av kåpan Varning! Stäng alltid av strömtillförseln innan underhållsarbete utförs på kåpan. Om ett fel uppstår, kontaktar du en officiell leverantör eller en auktoriserad återförsäljare. Utvändig rengöring: använd ett icke-rostande, flytande rengöringsmedel och undvik irriterande rengöringsprodukter. Rengöring av filter: för att undvika brand, rengör noggrant en gång i månaden eller när displayerlampan indikerar detta. För att göra detta tar du bort filtren och tvättar dem med hett vatten och rengöringsmedel. Om du använder en diskmaskin placerar du filtren vertikalt för att undvika att fasta rester lagras på dem. Aktiva kolfilter: byt var 3:e månad. Viktigt: rengör/byt ut filtren oftare om kåpan används mer än 2 timmar om dagen. Använd alltid originalfilter från tillverkaren. Byte av glödlampa (leta efter symbolen symbol i bilderna) Varning! vidrör inte glödlamporna innan strömtillförseln har stängts av och de har svalnat. Viktigt: använd nya glödlampor enligt indikeringarna på kåpans namnplatta. Använd glödlampor med en aluminiumreflektor för att ersätta halogenglödlampor. Använd inte dichroic - risk för överhettning. Juridisk information Tillverkaren: - Tillkännager att denna produkt uppfyller alla grundkrav gällande lågspänningsutrustning etablerade i EU-direktivet 2006/95/EC den 12 december 2006 och elektromagnetisk kompatibilitet etablerade i EU-direktivet 2004/108/EC från 15 december Kan inte hållas ansvarig för underlåtande att följa anvisningarna som ges i denna manual och gällande säkerhetsbestämmelser för korrekt användning av utrustningen. - Förbehåller sig rätten till ändringar på utrustningen eller denna manual utan föregående meddelande. Kontakta vår officiella leverantör om du behöver teknisk hjälp eller ytterligare information om våra produkter. 12

13 13

14 NO DEKORATIV VENTILATORHETTE Kjære kunde, Takk for at du kjøpte vår ventilatorhette. Les nøye gjennom disse instruksjonene for optimal installasjon, bruk og vedlikehold. Installasjon av ventilatorhette (se etter -symbolet i figurene) Advarsel: sjekk lokale bestemmelser for damputslipp. Ikke koble ventilatorhetten til en damp-, ventilasjons eller varmluftskanal. Kontroller med lokale myndigheter at romventilasjonen er tilstrekkelig. Kontroller at den maksimale luftuttrekkshastigheten for apparatene i rommet ikke overstiger 4 Pa (0,04 mbar). Rommet må ha tilstrekkelig ventilasjon hvis en kjøkkenvifte brukes samtidig med apparater som bruker gass eller andre brennstoffer. Luften som slippes ut må trekkes ut gjennom kanaler som brukes til å trekke ut damp fra apparater som bruker gass eller andre brennstoffer.bestemmelser som gjelder luftutrekk må overholdes. Bruk et solid PVC-rør med minimum Ø 120 mm til å føre bort damp utenfor. Ovennevnte begrensninger gjelder ikke for ventilatorhetter uten damputslipp til utsiden (resirkuleringssystem med aktivert kullfilter). Installer ventilatorhetten i tråd med instruksjonene på malen som følger. Respekter indikasjonene til produsenten av kokeapparatet hvis høyden fra kokeoverflaten til ventilatorhetten er høyere enn den som indikeres på malen som følger med. Kun for gasskokeapparater: minimumsavstanden til ventilatorhetten må være minst 65 cm. Koble ventilatorhetten til strømnettet Advarsel: før du kobler til hetten: slå av strømforsyningen og kontroller at spenning og frekvens samsvarer med det som indikeres på apparatets navneplate. Hvis kjøkkenviften har en kontakt, kobler du den til et strømuttak som overholder gjeldende bestemmelser, som er plassert på et tilgjengelig område. Hvis ventilatorhetten ikke har en kontakt, kobler du den direkte til strømnettet som beskyttes av en separatorenhet som er tilgjengelig for frakobling, i henhold til lokale bestemmelser. Bruk av ventilatorhetten Sikkerhet Advarsel: ventilatorhetten kan slutte å fungere under en elektrostatisk utladning (f.eks. lyn). Dette innebærer ingen risiko for skader. Koble fra strømforsyningen til ventilatorhetten og koble den til igjen etter ett minutt. Ikke la ventilatorhetten brukes av barn eller personer med reduserte evner (fysiske, sensoriske eller psykiske) eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har blitt gitt instruksjoner som gjelder bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Hold øye med barn for å tilse at de ikke leker med apparatet. For å unngå risiko for brann må du rengjøre filteret jevnlig, permanent kontrollere panner med varm olje og ikke flambere mat under ventilatorhetten. Ikke bruk ventilatorhetten hvis den viser tegn på skader eller feil. Kontakt en offisiell distributør eller autorisert forhandler. TIlgjengelige deler kan bli varme ved bruk av kokeapparater. Bruk av ventilatorhetten - Kontrollpanel (se etter -symbolet i figurene) De forskjellige kontrollpanelene beskrives nedenfor. Kontroller hvilken panelmodell som er installert på din ventilatorhette og se figuren som indikeres i hvert tilfelle. Panel med elektronisk knapp (fig. P2) 1- Lys på og av. 2- Lyskontrollampe. 3- Kjøkkenviftehastighet - knapp: hastighet 1, 2 og 3 Trykk på gjeldende hastighet en gang til for å slå av kjøkkenviften. 4- Kjøkkenviftens driftshastighetkontrollampe. Timer: hold den valgte hastighetsknappen inne i to sekunder til displayet blinker. Kjøkkenviften stopper etter 15 minutter og lyset slås av. Slik avbryter du timeren: trykk en gang på den valgte hastighetsknappen. Panel med fire hastigheter - Digitalt display (fig. P3) 1- Lys på og av. 2- Kjøkkenvifte på og av. 3- Senk kjøkkenviftens hastighet. 4- Displaypanel for kjøkkenviftehastighet. 5- Øk kjøkkenviftens hastighet. 6- Aktiver turbohastighet for kjøkkenvifte. 7- Aktiver og deaktiver timer for kjøkkenvifte. Timer: kjøkkenviften går i 5 minutter på gjeldende hastighet og nye 5 minutter på hver av de lavere hastighetene før den stopper og lyset slås av. Berøringspanel (fig. P5) 1- Display/knapp for filterrengjøringsvarsel. Varsel om behovet for å bytte ut filteret trykk for å deaktivere når filteret er renset eller byttet ut. 2- Aktiver og deaktiver timer for kjøkkenvifte. 3- Lys på og av. Hold inne for å justere lysintensiteten. 4- Kjøkkenvifte på og av. 5- Kjøkkenviftehastighet - knapp: hastighet 1, 2 og 3/4 Timer: kjøkkenviften går i 5 minutter på gjeldende hastighet og nye 5 minutter på hver av de lavere hastighetene før den stopper og. Skyveberøringspanel (fig. P6) 1- Kjøkkenvifte på og av. 2- Skyveberøringspanel for hastighetskontroll av kjøkkenviften. Brukes også i kombinasjon med knapp Lys på og av. Trykk på knappen og mens den blinker justerer du lysintensiteten med skyveberøringspanelet Aktiver og deaktiver timer for kjøkkenvifte. 5- Display/knapp for filterrengjøringsvarsel. Varsel om behovet for å bytte ut filteret trykk for å deaktivere når filteret er renset eller byttet ut. Timer: kjøkkenviften går i 2 minutter på gjeldende hastighet og nye 2 minutter på hver av de lavere hastighetene før den stopper og lyset slås av. Vedlikehold av ventilatorhetten Advarsel: slå alltid av strømforsyningen før du utfører vedlikeholdsarbeid på ventilatorhetten. Hvis det oppstår en feil, kontakter du en offisiell distributør eller autorisert forhandler. Rengjøring av utsiden: bruk ikke-etsende, flytende rengjøringsmiddel og unngå å bruke slipemidler. Fettfiltre: for å unngå branner rengjør du filterne en gang i måneden eller når displaykontrollampen indikerer det. Du rengjør filtrene og vasker dem med varmt vann og rengjøringsmiddel. Hvis du bruker oppvaskmaskinen, må du plassere filtrene vertikalt for å hindre at det blir liggende rester på dem. Aktiverte kullfiltre: bytt ut filtrene hver 3. måned. Viktig: hvis du bruker ventilatorhetten oftere enn 2 ganger om dagen må du rengjøre eller bytte ut filtrene oftere. Bruk alltid originalfiltre fra produsenten. Utskifting av lyspære (se etter -symbolet i figurene) Advarsel: ikke berør lyspærene før strømforsyningen er koblet fra og de har fått kjølt seg ned. Viktig: bruk nye lyspærer i samsvar med det som er indikert på navneplaten. Bruk lyspærer med en aluminiumreflektor for å bytte ut halogenpærer. Ikke bruk dikroiske pærer - de gir risiko for overoppheting. Juridisk informasjon Produsenten: - Erklærer at dette produktet oppfyller alle grunnleggende krav som gjelder elektrisk utstyr med lav spenning i henhold til direktiv 2006/95/EC datert 12. desember 2006 og elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til direktiv 2004/108/EC datert 15. desember Er ikke ansvarlig for manglende overholdelse av instruksjonene som gis i denne håndboken og gjeldende sikkerhetsbestemmelser for riktig bruk av utstyret. - Forbeholder seg retten til å foreta endringer på utstyret eller denne håndboken uten forvarsel. Kontakt vår offisielle distributør dersom du trenger teknisk assistanse eller ekstra informasjon om våre produkter. 14

15 15

16 ES CAMPANA EXTRACTORA DECORATIVA Estimado cliente: Agradecemos la compra de nuestra campana. Le rogamos lea atentamente estas instrucciones para una óptima instalación, uso y mantenimiento de la misma. Instalación de la campana (busque el símbolo en las figuras) Atención: consulte las normas locales sobre salida de humos. No conecte la campana a un conducto de humo, aireación o aire caliente. Confirme con la autoridad local que la ventilación del ambiente es apropiada. Asegúrese que el caudal máximo de extracción de aire de los aparatos del ambiente no supera 4 Pa (0,04 mbar). Debe estar prevista una ventilación conveniente de la habitación si se utilizan simultáneamente una campana extractora de cocina y aparatos alimentados por gas u otro combustible. El aire evacuado no debe ser enviado por conductos que se utilicen para evacuar los humos de aparatos alimentados por gas u otro combustible. Los reglamentos respecto a la evacuación de aire tienen que ser respetados. Para la evacuación de humos al exterior usar un tubo de PVC rígido de mín. Ø l20 mm. Las restricciones anteriores no aplican a campanas sin salida de humos al exterior (sistema de recirculación con filtro de carbón activo). Instale la campana según las instrucciones de la plantilla provista Respetar lo indicado por el fabricante del aparato de cocción si la altura desde la superficie de cocción a la campana es superior a la indicada en la plantilla provista. Sólo para aparatos de cocción a gas: La distancia mínima hasta la campana debe ser como mínimo 65 cms. Conexión de la campana a la red Atención: antes de conectar la campana: corte el suministro eléctrico y compruebe que la tensión y frecuencia suministrada coincide con la indicada en la placa de características del equipo. Si el aparato está provisto de un enchufe, conecte la campana a una base de enchufes conforme a las normas vigentes situada en una zona accesible. Si el aparato no está provisto de un enchufe, conecte el aparato directamente a la red eléctrica, protegida por un dispositivo separador accesible para su desconexión, omnipolar, acorde a la reglamentación local. Uso de la campana Seguridad Atención: durante una descarga electroestática (p. ej. un rayo) la campana puede dejar de funcionar. Esto no supone riesgo de daños. Corte el suministro eléctrico de la campana y vuelva a conectar transcurrido un minuto. No permita que la campana sea usada por niños o personas con capacidades (físicas, sensoriales o mentales) reducidas, o carezcan de experiencia y/o conocimiento, salvo que hayan recibido instrucciones sobre el uso del equipo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. Para evitar posibles incendios limpie periódicamente el filtro metálico, controle permanentemente los recipientes con aceite caliente y no flamee alimentos bajo la campana. No utilice la campana si presenta daños o desperfectos. Contacte a un distribuidor oficial o un agente autorizado. Las partes accesibles pueden calentarse cuando se utiliza con aparatos de cocción. Uso de la campana - Panel de mando (busque el símbolo en las figuras) Se describen a continuación los diferentes paneles de mando. Compruebe el modelo de panel instalado en su campana y vea también la figura indicada en cada caso. Panel con botón electrónico (fig. P2) 1- Encendido y apagado de la iluminación. 2- Testigo de control funcionamiento de la iluminación. 3- Velocidad del extractor - pulsador: 1º, 2º y 3º vel. Pulsando de nuevo la velocidad en curso se apaga el extractor. 4- Testigo de control velocidad de funcionamiento del extractor. Temporización: mantenga presionado por dos segundos el pulsador de la velocidad escogida, hasta que el indicador parpadee. Transcurridos 15 min. se detiene el extractor y se apaga la iluminación. Para anular la temporización: presione una vez el pulsador de la velocidad escogida. Panel de cuatro velocidades - Indicador digital (fig. P3) 1- Encendido y apagado de la iluminación. 2- Encendido y apagado del extractor. 3- Disminuir la velocidad del extractor. 4- Panel indicador de la velocidad del extractor. 5- Aumentar velocidad del extractor. 6- Activar la velocidad turbo del extractor. 7- Activar y desactivar la temporización del extractor. 16 Temporización: el extractor funciona 5 min. a la velocidad en curso y 5 min. más en cada una de las velocidades inferiores hasta que se detiene y se apaga la iluminación. Panel Táctil (fig. P5) 1- Testigo indicador/pulsador aviso limpieza de filtros. Alerta sobre la necesidad de cambiar el filtro pulse para desactivar una vez limpiado o cambiado el filtro. 2- Activar y desactivar la temporización del extractor. 3- Encendido y apagado de la iluminación. Mantenga pulsado para regular la intensidad de la iluminación. 4- Encendido y apagado del extractor. 5- Velocidad del extractor - pulsador: 1º, 2º y 3º/4º vel. Temporización: el extractor funciona 5 min. a la velocidad en curso y 5 min. más en cada una de las velocidades inferiores hasta que se detiene. Panel Táctil Deslizante (fig. P6) 1- Encendido y apagado del extractor. 2- Panel táctil deslizante para control de velocidad del extractor. Se usa también en combinación con el pulsador Encendido apagado de la iluminación. Presione el pulsador y, mientras parpadea, regule la intensidad de la iluminación con el panel táctil deslizante Activar y desactivar la temporización del extractor. 5- Testigo indicador/pulsador aviso limpieza de filtros. Alerta sobre la necesidad de cambiar el filtro pulse para desactivar una vez limpio o cambiado el filtro. Temporización: el extractor funciona 2 min. a la velocidad en curso y 2 min. más en cada una de las velocidades inferiores hasta que se detiene y se apaga la iluminación. Mantenimiento de la campana Atención: corte siempre el suministro eléctrico antes de realizar el mantenimiento de la campana. En caso de avería, contacte a un distribuidor oficial o un agente autorizado. Limpieza externa: use detergente líquido, no corrosivo y evite el uso de productos de limpieza abrasivos. Filtros de grasa: para evitar posibles incendios límpielos rigurosamente una vez al mes o cuando el testigo indicador lo advierta. Para ello, desmonte los filtros y lávelos con agua caliente y detergente. Si usa lavavajillas, disponga verticalmente los filtros para evitar que se depositen restos sólidos. Filtros de carbón activo: deben ser reemplazados cada 3 meses. Importante: aumente la frecuencia de limpieza/sustitución de filtros si la campana se usa más de 2 horas diarias. Utilice siempre filtros originales del fabricante. Reemplazo lámparas (busque el símbolo en las figuras) Atención: no manipule las lámparas hasta que se haya cortado el suministro eléctrico y haya disminuido su temperatura. Importante: utilice lámparas nuevas de acuerdo a lo indicado en la placa de características de la campana. Utilice lámparas con reflector de aluminio para sustituir lámparas halógenas. No utilice lámparas dicroicas - riesgo de sobrecalentamiento. Información legal El fabricante: - Declara que este equipo cumple los requisitos esenciales sobre material eléctrico de baja tensión, prescritos en la directiva 2006/95/CEE del 12/12/06 y de compatibilidad electromagnética prescrita por la directiva 2004/108/CEE del 15/12/04. - No se hace responsable por la no observación de las indicaciones del presente manual y las normas de seguridad vigentes para el correcto uso del equipo. - Se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso en el equipo o el presente manual. Contacte con nuestro distribuidor oficial en caso que necesite asistencia técnica o información adicional sobre nuestros productos.

17 THERMEX SCANDINAVIA A/S ANSVAR DK THERMEX SCANDINAVIA A/S udsteder en garanti for dette apparat for en toårig periode, såfremt apparatet anvendes i overensstemmelse med den brug, som dette er fremstillet til. Denne garanti omfatter såvel materialer som arbejdskraft og de transporter, som det teknisk kvalificerede personale fra den nærmeste autoriserede CATA kunderservice, foretager sig. For at foretage reparationer på apparatet, bør forbrugeren henvende sig til fabrikantens teknisk autoriserede kundeservice eller til den forretning, hvor produktet er købt for at udskifte dette, aflyse købet eller eventuelt få et afslag i prisen. Faktura, kassebon eller den tilhørende udleveringsseddel, såfremt levering er foretaget efter købstidspunktet, bør altid medbringes. Hvis der opdages en hvilken som helst fejlfunktion, kan kunden forlange reparation eller ombytning af produktet, med undtagelse af, at en af disse muligheder vil være umulig eller uforholdsmæssig indenfor et rimeligt tidsrum. Hvis reparationen eller ombytningen ikke er mulig eller passende, kan forbrugeren vælge at forlange et nedslag i prisen eller at ophæve købet og forlange pengene tilbage. Den herværende garanti omfatter IKKE de tilfælde, hvor produktet bruges forkert eller på anden vis end den, som det er beregnet til, så som utilbørlig håndtering af apparatet af ikke autoriseret personale eller manglende rengøring eller foretagelse af periodiske vedligeholdelsegennemsyn, (rengøring af filtre, udskiftning af pærer). Dette produkt er fremstillet udelukkende med henblik på at skulle anvendes i hjemmet, hvorfor garantien IKKE omfatter en faglig brug eller en andet brug, som apparatet ikke er fremstillet til. Reklamationsfristen i henhold til garantien udløber efter tre år, at regne fra overdragelsen af produktet, idet forbrugeren er forpligtet til at meddele fejlfunktionen indenfor en frist på to måneder, efter opdagelsen af fejlen. Den herværende garanti berører ikke de rettigheder, som forbrugeren er i besiddelse af i medfør af Lov nr. Ley 23/2003, af 10 Juli, omhandlende garantier ved Forbrugsgenstande. Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. TAKUU S THERMEX SCANDINAVIA A/S garanterar att denna produkt kan användas i det syfte den är avsedd i minst två (2) år. Garantin inkluderar material såväl som arvoden för tekniker från närmaste auktoriserade reparatör av CATA. Om behov av reparation uppstår ska konsumenten kontakta en av märket auktoriserad reparatör för att reparera apparaten, eller kontakta återförsäljaren för att denna ska byta ut produkten, häva köpet eller reducera priset. För detta ändamål ska man alltid se till att spara kvittot och visa upp det som köpebevis. Om något fel upptäcks kan man kräva att produkten repareras eller bytes, utom i sådana fall ett av dessa alternativ inte är möjligt att uppfylla eller kan anses oproportionerlig, och detta ska ske inom en rimlig tidsperiod efter det att felet upptäcks. Om det inte är möjligt att reparera eller byta produkten eller om det inte anses nödvändigt eller lämpligt kan konsumenten återfå en del av eller hela köpesumman. Den här garantin gäller inte om produkten har använts på olämpligt eller felaktigt sätt, eller om en ej auktoriserad person har manipulerat produkten. Garantin gäller heller inte om den inte har rengjorts regelbundet i enlighet med instruktioner eller om annat underhåll inte har genomförts på tillfredställande sätt (rengöring av filter, byte av lampor). Den här produkten har utformats för att används uteslutande i hemmet och garantin gäller därför inte om den har använts professionellt eller för andra ej avsedda ändamål. Garantins uppfyllande ska krävas in inom tre år från och med det att produkten överlämnande och konsumenten bör informera om eventuella fel inom två månader från det att de kom till hans hennes kännedom. Den här garantin påverkar inte de konsumenträttigheter som gäller i enlighet med lag 23/2003 från den 10 juli gällande försäljningsgarantier för konsumtionsprodukter. Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. 17 GARANTIEN NK THERMEX SCANDINAVIA A/S garanterer at den kjøpte varen skal holde de mål som er satt for produktet i en periode på to (2) år. Denne garantien dekker både deler og arbeid, og transport i tilfelle av ekstern teknisk assistanse fra nærmeste offisielle serviceleverandør. I tilfelle produktet må repareres, må brukeren levere det til reparasjon på et autorisert serviceverksted eller henvende seg til stedet produktet ble kjøpt, for å kreve omlevering, heving av kjøpet eller eventuelt en redusert pris. I så fall må det alltid fremvises faktura eller kvittering, eller følgeseddel hvis produktet ble levert på et senere tidspunkt. Dersom det oppdages en feil på produktet, kan bruker kreve at det repareres eller erstattes med et tilsvarende produkt innen en rimelig frist. Hvis reparasjon eller omlevering skulle vise seg å være umulig eller uforholdsmessig, kan bruker velge mellom å akseptere en redusert pris, eller å heve kjøpet og få pengene refundert. Denne garantien dekker ikke skader som antas å skyldes uriktig bruk av produktet eller manglende rengjøring og vedlikehold (rengjøring av filtrene, bytting av lyspærer). Dette produktet er utelukkende designet for husholdningsbruk, og garantien gir ingen dekning i tilfelle produktet anvendes til kommersiell eller annen uforutsett bruk. Reklamasjonsretten i denne garantien utløper tre år etter at produktet ble levert. Bruker må klage innen en periode på to måneder etter at feilen ble oppdaget. Foreliggende garanti har ingen virkning på de rettigheter forbrukerne er garantert i henhold til lov 23/2003, av 10. juli, som gjelder Garantier ved salg av forbruksvarer. Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. SF

18 GARANTIA E THERMEX SCANDINAVIA A/S garantiza la conformidad de este producto al uso para el que se destina durante un periodo de dos (2) años. Esta garantía incluye tanto materiales como mano de obra, y el desplazamiento del personal técnico del Servicio Oficial de CATA más próximo. Para la reparación del producto, el consumidor deberá acudir a los servicios oficiales de asistencia técnica de la marca para su reparación, o al punto de venta para sustituir el producto, cancelar la compraventa o reducir el precio en su caso, acompañándose siempre de la factura o tique de compra o del albarán de entrega correspondiente si este fuera posterior. Si se detectase cualquier falta de conformidad podrá exigirse la reparación o sustitución del producto, salvo que una de estas opciones resultase imposible o desproporcionada, debiendo llevarse a cabo en un plazo razonable. Si la reparación o sustitución no fuese posible o apropiada, el consumidor podrá optar por una rebaja en el precio o por la cancelación de la compra, con devolución del precio. La presente garantía no se aplicará en los supuestos de mal uso o uso inadecuado del producto, así como por la manipulación indebida del mismo por persona no autorizada o por la falta de limpieza ni a operaciones de mantenimiento periódico del producto (limpieza de los filtros, substitución de bombillas). Este producto ha sido diseñado para uso único y exclusivo doméstico y por ello la garantía no ampara el uso profesional o su utilización para funcionalidades no previstas. La acción para reclamar el cumplimiento de lo dispuesto en la garantía prescribirá a los tres años desde la entrega del producto, debiendo el consumidor informar de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de la misma. La presente garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo prevista en la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. GUARANTEE GB D THERMEX SCANDINAVIA A/S guarantees that this product will fulfil the use for which it was designed for a period of two (2) years. This guarantee includes both materials and labour, and the travel expenses of technical personnel from the nearest Official Service Department of CATA. To repair the product, it should be taken by the consumer to the brand's official technical assistance service department; and to replace the product, cancel the sale or obtain a reduction in the price, where appropriate, it should be taken to the point of sale. The product must be presented with its invoice or purchase ticket, or delivery note if later. If a fault is detected, the consumer is entitled to demand the repair or replacement of the product, unless either of these options is impossible or disproportionate, within a reasonable period of time. If repairing or replacing the product is impossible or inappropriate, the consumer may choose to receive a discount on the price of the product or to cancel the purchase and receive a full refund. This guarantee will not be applicable in the event of the improper use or misuse of the product, its improper handling by unauthorised persons, or the consumer's failure to clean or maintain the product on a periodic basis (cleaning of filters, replacement of bulbs). This product has been designed solely and exclusively for domestic use; hence, this guarantee does not cover professional use or the use of the product in any unforeseen way. The right to demand the fulfilment of the provisions of this guarantee will lapse after three years from the delivery of the product, and the consumer is required to provide notice of any fault within two months of becoming aware of it. This guarantee does not affect the consumer's rights under the provisions of Law 23/2003, of 10 July, on Guarantees in the Sale of Consumer Goods. El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto. The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. 18

19 19

20 Thermex scandinavia a/s serviceafd. Farøvej Hjørring Danmark Tlf.: Fax: Thermex scandinavia S.A.U. C/Noi del Sucre, Viladecans Tel.: Fax: Thermex scandinavia ab Thermex Scandinavia AS Importgatan 12 A S Hisings Backa Lørenskogveien LØRENSKOG Tel: Fax: Tel.: Ecco Print as 20

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16

REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16 Dansk REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16 1 1 DK - Installation af fjernbetjening 1. Sæt batterierne i fjernbetjeningen, men undlad at tænde

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Selby / DECOR 801 DANSK Selby / DECOR 801 NORSK Selby / DECOR 801 SVENSKA Selby / DECOR 801 ESPAÑOL

Selby / DECOR 801 DANSK Selby / DECOR 801 NORSK Selby / DECOR 801 SVENSKA Selby / DECOR 801 ESPAÑOL Selby / DECOR 801 DANSK Selby / DECOR 801 NORSK Selby / DECOR 801 SVENSKA Selby / DECOR 801 ESPAÑOL Decor 801_24717.indd 1 01/06/10 11.54 Decor 801_24717.indd 2 01/06/10 11.54 Dansk Indhold DANSK... 3

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

4- Svenska Norsk %BOTL 1

4- Svenska Norsk %BOTL 1 Svenska Norsk 1 JETSLIM-SLN 1MOT JETSLIM-SLN 2MOT S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING 2 3 4 S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTALLATION

Læs mere

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk 1 Fig.1 B 20.6 510-810 437-737 167.6 20.6 280 46 192 41.2 53.6 40 146 186 70 41.2 20.6 299 482 599-899 Fig.2 P G P L max 80 cm 2 3 OBSERVERA Läs innehållet i detta

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Dansk Svenska Norsk Español

Dansk Svenska Norsk Español Dansk Svenska Norsk Español 1 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

HK 58 Cosy. HK 115 Cosy HK 125 XXL. c Varmepude. Betjeningsvejledning

HK 58 Cosy. HK 115 Cosy HK 125 XXL. c Varmepude. Betjeningsvejledning DK HK 58 Cosy HK 115 Cosy HK 125 XXL 06.0.43510 Hohenstein c Varmepude Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 31-3122 - 3131-3150 - 3155-3161 - 3175 3176-3326 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 31 262 250 Min 635 Max 1015 600 400 80 1 2 3 1 2 3 5 4 3131 4 5 3150-3155 262 250 Min 675

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 3 APPARATBESKRIVELSE... 4 INSTALLATION... 6 BRUG... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 14 EGENSKAPER... 15 INSTALLATION...

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING ÁNPU HFNJOJ ÁNPU 3FDJSDVMBUJPO 6N GMVU 3FDJDMBHF 'JMUSBOUF ' " &YIBVUJO H "CMVGU &WBDVBUJPO "TQJSBOUF

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD DK RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...9 VEDLIGEHOLDELSE...11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS...14 EGENSKAPER...15 INSTALLATION...17

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide Min BiPAP respirator Min hjælp-guide Hvorfor har jeg besvær med at trække vejret? Når vi trækker vejret sammentrækkes vores respirationsmuskler og den indåndede luft passerer gennem vores øvre luftveje,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender Art.nr 402251 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri...

Læs mere