Dansk Svenska Norsk Español

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Svenska Norsk Español"

Transkript

1 Dansk Svenska Norsk Español 1

2 DA SV NO Installations-, brugs- og vedligeholdelsesvejledning til dekorative emhætter Manual för installation, användning och underhåll av dekorativ köksfläkt Installasjons-, bruks- og vedlikeholdsmanual for dekorative hetter ES Manual de instalación, uso y mantenimiento de campanas decorativas 2

3 A B C D E F 3

4 4

5 5

6 P P3 6

7 P P6 7

8 8

9 9

10 DA DEKORATIV EMHÆTTE Kære kunde Tak, fordi du har købt vores emhætte. Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan montere, bruge og vedligeholde emhætten på den mest optimale måde. Montering af emhætte (se efter symbolet på figurerne) Advarsel: Følg de lokale bestemmelser vedrørende udledning af damp og os. Undlad at slutte emhætten til en damp-, ventilationseller varmluftskanal. Tjek med de lokale myndigheder, at ventilationen i lokalet er tilstrækkelig. Sørg for, at den maksimale luftudsugningshastighed for apparaterne i lokalet ikke overstiger 4 Pa (0,04 mbar). Rummet skal have tilstrækkelig ventilation, hvis en emhætte anvendes samtidigt med apparater, der kører på gas eller andre brændstoffer. Den afledte luft skal udledes gennem rør, der anvendes til fjernelse af damp og os fra apparater, der kører på gas eller andre brændstoffer. Bestemmelser vedr. luftudsugning skal overholdes. Brug et stift PVC-rør med en diameter på mindst 120 mm til at lede damp og os udenfor. Ovenstående begrænsninger gælder ikke for emhætter, som ikke har dampudtag, der leder udenfor (recirkuleringssystem med aktivt kulfilter). Monter emhætten i henhold til den medfølgende skabelon og. Følg anvisningerne fra producenten af apparatet, hvis afstanden mellem kogepladen og emhætten er større end den, der er angivet på den medfølgende skabelon. Kun for gasapparater: minimumsafstanden til emhætten skal være mindst 65 cm. Sådan sluttes emhætten til ledningsnettet Advarsel: inden emhætten tilsluttes: Sluk for strømmen, og kontrollér, at den aktuelle spænding og frekvens stemmer overens med det, der er angivet på apparatets navneplade. Hvis emhætten er forsynet med et stik, så slut det til en stikkontakt, der er placeret tilgængeligt, og som overholder relevante bestemmelser. Hvis emhætten ikke er forsynet med et stik, så slut den direkte til el-nettet, beskyttet med en afbryderenhed, der er tilgængelig ved afbrydelse, og som overholder lokale bestemmelser. Brug af emhætten sikkerhed Advarsel: emhætten kan holde op med at fungere under en elektrostatisk udladning (f. eks. lyn). Dette omfatter ingen risiko for beskadigelse. Afbryd strømmen til emhætten, og slå den til igen efter et minut. Lad ikke børn eller personer med handicap (fysiske, sensoriske eller mentale) eller manglende erfaring eller viden bruge emhætten, medmindre de har fået anvisninger i at bruge apparatet af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed. Børn skal instrueres, så de ikke leger med apparatet. For at undgå risiko for brand skal du rengøre metalfilteret regelmæssigt, altid holde øje med pander indeholdende varm olie og ikke flambere madvarer under emhætten. Undlad at bruge emhætten, hvis den viser tegn på at være beskadiget eller fejlbehæftet. Kontakt en officiel distributør eller en autoriseret forhandler. Dele, der er adgang til, kan blive varme ved brug af kogeapparater. Brug af emhætten - kontrolpanel (se efter symbolet i figurerne) De forskellige kontrolpaneler er beskrevet herunder. Kontroller, hvilken panelmodel der er installeret på din emhætte, og se den figur, der er angivet i hvert enkelt tilfælde. Panel med elektronisk knap (fig. P2) 1- Tænd og sluk lyset. 2- Pilotlys til kontrol af betjening af lys. 3- Emhætteventilatorens hastighed - knap: hastighed 1, 2 og 3 Tryk på den aktuelle hastighed igen for at slukke for emhættens ventilator. 4- Pilotlys til kontrol af emhætteventilatorens hastighed. Timer: Hold knappen for den valgte hastighed nede i to sekunder, indtil displayet blinker. Emhættens ventilator stopper efter 15 min., og lyset slukkes. Sådan annulleres timeren: Tryk én gang på knappen for den valgte hastighed. Panel med fire hastigheder - digitalt display (fig. P3) 1- Tænd og sluk lyset. 2- Tænd og sluk for emhættens ventilator. 3- Mindsk emhætteventilatorens hastighed. 4- Panel til visning af emhætteventilatorens hastighed. 5- Øg emhætteventilatorens hastighed. 6- Slå turbohastighed for emhætteventilator til. 7- Slå emhætteventilatorens timer til og fra. Timer: Emhætteventilatoren kører i 5 minutter ved den aktuelle hastighed og derefter 5 minutter ved hver af de lavere hastigheder, indtil den stopper, og lyset slukkes. Berøringspanel (fig. P5) 1- Display/knap, der advarer om, at filteret skal rengøres. Advarsel om, at filteret skal udskiftes tryk for at slå advarslen fra, når filteret er rengjort eller udskiftet. 2- Slå emhætteventilatorens timer til og fra. 3- Tænd og sluk lyset. Hold knappen trykket ned for at regulere lysstyrken. 4- Tænd og sluk for emhættens ventilator. 5- Emhætteventilatorens hastighed - knap: hastighed 1, 2 og 3/4 Timer: Emhætteventilatoren kører i 5 minutter ved den aktuelle hastighed og derefter 5 minutter ved hver af de lavere hastigheder, indtil den stopper. Skydeberøringspanel (fig. P6) 1- Tænd og sluk for emhættens ventilator. 2- Skydeberøringspanel til kontrol af emhætteventilatorens hastighed. Bruges også sammen med knap Tænd og sluk lyset. Tryk på knappen, og juster lysstyrken ved hjælp af skydeberøringspanelet, mens knappen blinker Slå emhætteventilatorens timer til og fra. 5- Display/knap der advarer om, at filteret skal rengøres. Advarsel om, at filteret skal udskiftes tryk for at slå advarslen fra, når filteret er rengjort eller udskiftet. Timer: Emhætteventilatoren kører i 2 minutter ved den aktuelle hastighed og derefter 2 minutter ved hver af de lavere hastigheder, indtil den stopper, og lyset slukkes. Vedligeholdelse af emhætten Advarsel: Sluk altid for strømmen, inden du udfører vedligeholdelsesarbejde på emhætten. I tilfælde af, at der opstår fejl, skal du kontakte en officiel distributør eller en autoriseret forhandler. Udvendig rengøring: Brug ikke-ætsende, flydende rengøringsmiddel, og undlad at bruge slibende rengøringsmidler. Fedtfiltre: For at undgå brand skal filtrene rengøres grundigt en gang om måneden, eller når pilotlyset på displayet angiver, at de skal rengøres. For at gøre dette skal filtrene tages af og vaskes med varmt vand og rengøringsmiddel. Hvis du bruger en opvaskemaskine, skal du placere filtrene lodret for at undgå, at faste rester aflejrer sig på dem. Aktive kulfiltre: udskift hver tredje måned. Vigtigt: Rengør/udskift filtrene oftere, hvis emhætten bruges mere end to timer om dagen. Brug altid originale filtre fra producenten. Udskiftning af pære (se efter symbolet på figurerne) Advarsel: Undlad at røre ved pærerne, før strømmen er slukket, og de er kølet af. Vigtigt: Brug nye pærer i henhold til det, der er angivet på emhættens navneplade. Brug pærer med aluminiumsreflektor, når du udskifter halogenpærer. Undlad at bruge dikroiske pærer, da der er risiko for overophedning. Juridiske oplysninger Producenten: - Erklærer, at dette produkt overholder alle grundlæggende krav med hensyn til elektrisk lavspændingsudstyr, som er angivet i direktivet 2006/95/EF af 12. december 2006 og elektromagnetisk kompatibilitet, som er angivet i direktivet 2004/108/EF af 15. december Er ikke ansvarlig for nogen undladelse af at følge anvisningerne i denne vejledning og aktuelle sikkerhedsbestemmelser vedrørende korrekt brug af udstyret. - Forbeholder sig ret til at foretage ændringer af udstyret eller denne vejledning uden forudgående varsel. Kontakt vores officielle distributør, hvis du har brug for teknisk assistance eller yderligere oplysninger om vores produkter. 10

11 11

12 SV DEKORATIV FLÄKTKÅPA Bäste kund, Tack för att du har köpt vår kåpa. Läs dessa instruktioner noggrant för bästa montering, användning och underhåll av den. Montering av kåpan (leta efter symbolen i bilderna) Varning! Konsultera lokala bestämmelser angående rökutsläpp. Använd inte den här kåpan till rök-, ventilations- eller varmluftsutsläpp. Bekräfta att rummets ventilation lämpar sig för de lokala bestämmelserna. Kontrollera att luftavtappningens maximala strömhastighet för apparaterna i rummet inte överskrider 4 Pa (0,04 mbar). Rummet måste ha tillräcklig ventilation om en fläktkåpa används samtidigt med enheter som drivs med gas eller andra bränslen. Utsugsluften måste passera via utsläpp som används för ångor från enheter som drivs med gas eller andra bränslen. Regler gällande luftutsläpp måste följas. Använd ett styvt PVC-rör med en diameter på minst l20 mm för att leda ut röken. Ovannämnda begränsningar gäller inte kåpor utan rökutsläpp till utsidan (cirkulerande system med aktivt kolfilter). Montera kåpan enligt instruktionerna på mallen och. Följ anvisningarna från tillverkaren av matlagningsapparaten om höjden från matlagningsytan till kåpan är högre än vad som indikeras på mallen som medföljer. Endast för matlagningsapparater med gas: minsta avstånd till kåpan är 65 cm. Ansluta kåpan till ledningsnätet Varning! innan kåpan ansluts: stäng av all strömtillförsel och kontrollera att den tillförda spänningen och frekvensen stämmer med den som indikeras på apparatens namnplåt. Om fläktkåpa har en kontakt ansluter du den till ett eluttag i enlighet med de regler som gäller och som finns placerad på en lättåtkomlig plats. Om kåpan saknar kontakt ansluter du den direkt till ledningsnätet, skyddat av en separatorenhet som är lätt att komma åt för urkoppling, i enlighet med lokala regler. Använda kåpan Säkerhet Varning! kåpan kan sluta att fungera vid en elektrisk urladdning (t. ex. blixtnedslag). Detta innebär ingen risk för skada. Stäng av strömtillförseln till kåpan och sätt på den igen efter en minut. Kåpan får inte användas av barn eller personer med nedsatt (fysisk, sensorisk eller mental) förmåga eller personer utan erfarenhet och kunskap, om de inte har fått anvisningar om hur apparaten används av en säkerhetsansvarig person. Barn ska övervakas så att de inte leker med enheten. För att undvika risk för brand, ska du rengöra metallfiltret med jämna mellanrum, hela tiden övervaka kastruller som innehåller het olja och inte flambera mat under kåpan. Använd inte kåpan om den visar tecken på skador eller brister. Kontaka en officiell leverantör eller en auktoriserad återförsäljare. Delarna i kåpan kan bli heta när du tillagar mat. Använda kåpan - Kontrollpanel (leta efter symbolen? i bilderna) Nedan beskrivs de olika kontrollpanelerna. Kontrollera panelmodellen som är installerad på din kåpa och se indikerad bild för varje fall. Använda kåpan - Kontrollpanel (leta efter symbolen i bilderna) Nedan beskrivs de olika kontrollpanelerna. Kontrollera panelmodellen som är installerad på din kåpa och se indikerad bild för varje fall. Panel med elektronisk knapp (Bild P2) 1- Ljus, på och av. 2- Kontrollampa för ljus. 3- Utsugningsfläktens hastighet - knapp: hastighet 1, 2 och 3 Tryck på samma hastighet igen för att stänga av utsugningsfläkten. 4- Utsugningsfläktens kontrollampa för drifthastighet. Timer: håll den valda hastighetsknappen nedtryckt i två sekunder tills displayen blinkar. Utsugningsfläkten stannar efter 15 minuter och ljuset stängs av. För att avbryta timern: tryck den valda hastighetsknappen en gång. Panel med fyra hastigheter - Digital displayer (Bild P3) 1- Ljus, på och av. 2- Utsugningsfläkt, på och av. 3- Minska utsugningsfläktens hastighet. 4- Utsugningsfläktens dsiplayerpanel för hastighet. 5- Öka utsugningsfläktens hastighet. 6- Aktivera utsugningsfläktens turbohastighet. 7- Aktivera och avaktivera utsugningsfläktens timer. Timer: utsugningsfläkten arbetar i 5 minuter i nuvarande hastighet och i ytterligare 5 minuter på varje lägre hastighetsnivå tills den stannar och ljuset stängs av. Pekpanel (Bild P5) 1- Displayer/knapp för filterrengöringsvarning. Varnar när filtret behöver bytas tryck för att avaktivera när filtret har rengjorts eller ersatts. 2- Aktivera och avaktivera utsugningsfläktens timer. 3- Ljus, på och av. Håll den nedtryckt för att justera ljusnivån. 4- Utsugningsfläkt, på och av. 5- Utsugningsfläktens hastighet - knapp: hastighet 1, 2 och 3/4 Timer: utsugningsfläkten arbetar i 5 minuter i nuvarande hastighet och i ytterligare 5 minuter på varje lägre hastighetsnivå tills den stannar. Pekpanel med slidefunktion (Bild P6) 1- Utsugningsfläkt, på och av. 1- Pekpanel med slidefunktion för kontroll av utsugningsfläktens hastighet. Används även i kombination med knapp Ljus, på och av. Tryck på knappen och medan den blinkar justerar du ljusnivån med pekpanelen med slidefunktion Aktivera och avaktivera utsugningsfläktens timer. 3- Displayer/knapp för filterrengöringsvarning. Varnar när filtret behöver bytas tryck för att avaktivera när filtret har rengjorts eller ersatts. Timer: utsugningsfläkten arbetar i 2 minuter i nuvarande hastighet och i ytterligare 2 minuter på varje lägre hastighetsnivå tills den stannar och ljuset stängs av. Underhåll av kåpan Varning! Stäng alltid av strömtillförseln innan underhållsarbete utförs på kåpan. Om ett fel uppstår, kontaktar du en officiell leverantör eller en auktoriserad återförsäljare. Utvändig rengöring: använd ett icke-rostande, flytande rengöringsmedel och undvik irriterande rengöringsprodukter. Rengöring av filter: för att undvika brand, rengör noggrant en gång i månaden eller när displayerlampan indikerar detta. För att göra detta tar du bort filtren och tvättar dem med hett vatten och rengöringsmedel. Om du använder en diskmaskin placerar du filtren vertikalt för att undvika att fasta rester lagras på dem. Aktiva kolfilter: byt var 3:e månad. Viktigt: rengör/byt ut filtren oftare om kåpan används mer än 2 timmar om dagen. Använd alltid originalfilter från tillverkaren. Byte av glödlampa (leta efter symbolen symbol i bilderna) Varning! vidrör inte glödlamporna innan strömtillförseln har stängts av och de har svalnat. Viktigt: använd nya glödlampor enligt indikeringarna på kåpans namnplatta. Använd glödlampor med en aluminiumreflektor för att ersätta halogenglödlampor. Använd inte dichroic - risk för överhettning. Juridisk information Tillverkaren: - Tillkännager att denna produkt uppfyller alla grundkrav gällande lågspänningsutrustning etablerade i EU-direktivet 2006/95/EC den 12 december 2006 och elektromagnetisk kompatibilitet etablerade i EU-direktivet 2004/108/EC från 15 december Kan inte hållas ansvarig för underlåtande att följa anvisningarna som ges i denna manual och gällande säkerhetsbestämmelser för korrekt användning av utrustningen. - Förbehåller sig rätten till ändringar på utrustningen eller denna manual utan föregående meddelande. Kontakta vår officiella leverantör om du behöver teknisk hjälp eller ytterligare information om våra produkter. 12

13 13

14 NO DEKORATIV VENTILATORHETTE Kjære kunde, Takk for at du kjøpte vår ventilatorhette. Les nøye gjennom disse instruksjonene for optimal installasjon, bruk og vedlikehold. Installasjon av ventilatorhette (se etter -symbolet i figurene) Advarsel: sjekk lokale bestemmelser for damputslipp. Ikke koble ventilatorhetten til en damp-, ventilasjons eller varmluftskanal. Kontroller med lokale myndigheter at romventilasjonen er tilstrekkelig. Kontroller at den maksimale luftuttrekkshastigheten for apparatene i rommet ikke overstiger 4 Pa (0,04 mbar). Rommet må ha tilstrekkelig ventilasjon hvis en kjøkkenvifte brukes samtidig med apparater som bruker gass eller andre brennstoffer. Luften som slippes ut må trekkes ut gjennom kanaler som brukes til å trekke ut damp fra apparater som bruker gass eller andre brennstoffer.bestemmelser som gjelder luftutrekk må overholdes. Bruk et solid PVC-rør med minimum Ø 120 mm til å føre bort damp utenfor. Ovennevnte begrensninger gjelder ikke for ventilatorhetter uten damputslipp til utsiden (resirkuleringssystem med aktivert kullfilter). Installer ventilatorhetten i tråd med instruksjonene på malen som følger. Respekter indikasjonene til produsenten av kokeapparatet hvis høyden fra kokeoverflaten til ventilatorhetten er høyere enn den som indikeres på malen som følger med. Kun for gasskokeapparater: minimumsavstanden til ventilatorhetten må være minst 65 cm. Koble ventilatorhetten til strømnettet Advarsel: før du kobler til hetten: slå av strømforsyningen og kontroller at spenning og frekvens samsvarer med det som indikeres på apparatets navneplate. Hvis kjøkkenviften har en kontakt, kobler du den til et strømuttak som overholder gjeldende bestemmelser, som er plassert på et tilgjengelig område. Hvis ventilatorhetten ikke har en kontakt, kobler du den direkte til strømnettet som beskyttes av en separatorenhet som er tilgjengelig for frakobling, i henhold til lokale bestemmelser. Bruk av ventilatorhetten Sikkerhet Advarsel: ventilatorhetten kan slutte å fungere under en elektrostatisk utladning (f.eks. lyn). Dette innebærer ingen risiko for skader. Koble fra strømforsyningen til ventilatorhetten og koble den til igjen etter ett minutt. Ikke la ventilatorhetten brukes av barn eller personer med reduserte evner (fysiske, sensoriske eller psykiske) eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har blitt gitt instruksjoner som gjelder bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Hold øye med barn for å tilse at de ikke leker med apparatet. For å unngå risiko for brann må du rengjøre filteret jevnlig, permanent kontrollere panner med varm olje og ikke flambere mat under ventilatorhetten. Ikke bruk ventilatorhetten hvis den viser tegn på skader eller feil. Kontakt en offisiell distributør eller autorisert forhandler. TIlgjengelige deler kan bli varme ved bruk av kokeapparater. Bruk av ventilatorhetten - Kontrollpanel (se etter -symbolet i figurene) De forskjellige kontrollpanelene beskrives nedenfor. Kontroller hvilken panelmodell som er installert på din ventilatorhette og se figuren som indikeres i hvert tilfelle. Panel med elektronisk knapp (fig. P2) 1- Lys på og av. 2- Lyskontrollampe. 3- Kjøkkenviftehastighet - knapp: hastighet 1, 2 og 3 Trykk på gjeldende hastighet en gang til for å slå av kjøkkenviften. 4- Kjøkkenviftens driftshastighetkontrollampe. Timer: hold den valgte hastighetsknappen inne i to sekunder til displayet blinker. Kjøkkenviften stopper etter 15 minutter og lyset slås av. Slik avbryter du timeren: trykk en gang på den valgte hastighetsknappen. Panel med fire hastigheter - Digitalt display (fig. P3) 1- Lys på og av. 2- Kjøkkenvifte på og av. 3- Senk kjøkkenviftens hastighet. 4- Displaypanel for kjøkkenviftehastighet. 5- Øk kjøkkenviftens hastighet. 6- Aktiver turbohastighet for kjøkkenvifte. 7- Aktiver og deaktiver timer for kjøkkenvifte. Timer: kjøkkenviften går i 5 minutter på gjeldende hastighet og nye 5 minutter på hver av de lavere hastighetene før den stopper og lyset slås av. Berøringspanel (fig. P5) 1- Display/knapp for filterrengjøringsvarsel. Varsel om behovet for å bytte ut filteret trykk for å deaktivere når filteret er renset eller byttet ut. 2- Aktiver og deaktiver timer for kjøkkenvifte. 3- Lys på og av. Hold inne for å justere lysintensiteten. 4- Kjøkkenvifte på og av. 5- Kjøkkenviftehastighet - knapp: hastighet 1, 2 og 3/4 Timer: kjøkkenviften går i 5 minutter på gjeldende hastighet og nye 5 minutter på hver av de lavere hastighetene før den stopper og. Skyveberøringspanel (fig. P6) 1- Kjøkkenvifte på og av. 2- Skyveberøringspanel for hastighetskontroll av kjøkkenviften. Brukes også i kombinasjon med knapp Lys på og av. Trykk på knappen og mens den blinker justerer du lysintensiteten med skyveberøringspanelet Aktiver og deaktiver timer for kjøkkenvifte. 5- Display/knapp for filterrengjøringsvarsel. Varsel om behovet for å bytte ut filteret trykk for å deaktivere når filteret er renset eller byttet ut. Timer: kjøkkenviften går i 2 minutter på gjeldende hastighet og nye 2 minutter på hver av de lavere hastighetene før den stopper og lyset slås av. Vedlikehold av ventilatorhetten Advarsel: slå alltid av strømforsyningen før du utfører vedlikeholdsarbeid på ventilatorhetten. Hvis det oppstår en feil, kontakter du en offisiell distributør eller autorisert forhandler. Rengjøring av utsiden: bruk ikke-etsende, flytende rengjøringsmiddel og unngå å bruke slipemidler. Fettfiltre: for å unngå branner rengjør du filterne en gang i måneden eller når displaykontrollampen indikerer det. Du rengjør filtrene og vasker dem med varmt vann og rengjøringsmiddel. Hvis du bruker oppvaskmaskinen, må du plassere filtrene vertikalt for å hindre at det blir liggende rester på dem. Aktiverte kullfiltre: bytt ut filtrene hver 3. måned. Viktig: hvis du bruker ventilatorhetten oftere enn 2 ganger om dagen må du rengjøre eller bytte ut filtrene oftere. Bruk alltid originalfiltre fra produsenten. Utskifting av lyspære (se etter -symbolet i figurene) Advarsel: ikke berør lyspærene før strømforsyningen er koblet fra og de har fått kjølt seg ned. Viktig: bruk nye lyspærer i samsvar med det som er indikert på navneplaten. Bruk lyspærer med en aluminiumreflektor for å bytte ut halogenpærer. Ikke bruk dikroiske pærer - de gir risiko for overoppheting. Juridisk informasjon Produsenten: - Erklærer at dette produktet oppfyller alle grunnleggende krav som gjelder elektrisk utstyr med lav spenning i henhold til direktiv 2006/95/EC datert 12. desember 2006 og elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til direktiv 2004/108/EC datert 15. desember Er ikke ansvarlig for manglende overholdelse av instruksjonene som gis i denne håndboken og gjeldende sikkerhetsbestemmelser for riktig bruk av utstyret. - Forbeholder seg retten til å foreta endringer på utstyret eller denne håndboken uten forvarsel. Kontakt vår offisielle distributør dersom du trenger teknisk assistanse eller ekstra informasjon om våre produkter. 14

15 15

16 ES CAMPANA EXTRACTORA DECORATIVA Estimado cliente: Agradecemos la compra de nuestra campana. Le rogamos lea atentamente estas instrucciones para una óptima instalación, uso y mantenimiento de la misma. Instalación de la campana (busque el símbolo en las figuras) Atención: consulte las normas locales sobre salida de humos. No conecte la campana a un conducto de humo, aireación o aire caliente. Confirme con la autoridad local que la ventilación del ambiente es apropiada. Asegúrese que el caudal máximo de extracción de aire de los aparatos del ambiente no supera 4 Pa (0,04 mbar). Debe estar prevista una ventilación conveniente de la habitación si se utilizan simultáneamente una campana extractora de cocina y aparatos alimentados por gas u otro combustible. El aire evacuado no debe ser enviado por conductos que se utilicen para evacuar los humos de aparatos alimentados por gas u otro combustible. Los reglamentos respecto a la evacuación de aire tienen que ser respetados. Para la evacuación de humos al exterior usar un tubo de PVC rígido de mín. Ø l20 mm. Las restricciones anteriores no aplican a campanas sin salida de humos al exterior (sistema de recirculación con filtro de carbón activo). Instale la campana según las instrucciones de la plantilla provista Respetar lo indicado por el fabricante del aparato de cocción si la altura desde la superficie de cocción a la campana es superior a la indicada en la plantilla provista. Sólo para aparatos de cocción a gas: La distancia mínima hasta la campana debe ser como mínimo 65 cms. Conexión de la campana a la red Atención: antes de conectar la campana: corte el suministro eléctrico y compruebe que la tensión y frecuencia suministrada coincide con la indicada en la placa de características del equipo. Si el aparato está provisto de un enchufe, conecte la campana a una base de enchufes conforme a las normas vigentes situada en una zona accesible. Si el aparato no está provisto de un enchufe, conecte el aparato directamente a la red eléctrica, protegida por un dispositivo separador accesible para su desconexión, omnipolar, acorde a la reglamentación local. Uso de la campana Seguridad Atención: durante una descarga electroestática (p. ej. un rayo) la campana puede dejar de funcionar. Esto no supone riesgo de daños. Corte el suministro eléctrico de la campana y vuelva a conectar transcurrido un minuto. No permita que la campana sea usada por niños o personas con capacidades (físicas, sensoriales o mentales) reducidas, o carezcan de experiencia y/o conocimiento, salvo que hayan recibido instrucciones sobre el uso del equipo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. Para evitar posibles incendios limpie periódicamente el filtro metálico, controle permanentemente los recipientes con aceite caliente y no flamee alimentos bajo la campana. No utilice la campana si presenta daños o desperfectos. Contacte a un distribuidor oficial o un agente autorizado. Las partes accesibles pueden calentarse cuando se utiliza con aparatos de cocción. Uso de la campana - Panel de mando (busque el símbolo en las figuras) Se describen a continuación los diferentes paneles de mando. Compruebe el modelo de panel instalado en su campana y vea también la figura indicada en cada caso. Panel con botón electrónico (fig. P2) 1- Encendido y apagado de la iluminación. 2- Testigo de control funcionamiento de la iluminación. 3- Velocidad del extractor - pulsador: 1º, 2º y 3º vel. Pulsando de nuevo la velocidad en curso se apaga el extractor. 4- Testigo de control velocidad de funcionamiento del extractor. Temporización: mantenga presionado por dos segundos el pulsador de la velocidad escogida, hasta que el indicador parpadee. Transcurridos 15 min. se detiene el extractor y se apaga la iluminación. Para anular la temporización: presione una vez el pulsador de la velocidad escogida. Panel de cuatro velocidades - Indicador digital (fig. P3) 1- Encendido y apagado de la iluminación. 2- Encendido y apagado del extractor. 3- Disminuir la velocidad del extractor. 4- Panel indicador de la velocidad del extractor. 5- Aumentar velocidad del extractor. 6- Activar la velocidad turbo del extractor. 7- Activar y desactivar la temporización del extractor. 16 Temporización: el extractor funciona 5 min. a la velocidad en curso y 5 min. más en cada una de las velocidades inferiores hasta que se detiene y se apaga la iluminación. Panel Táctil (fig. P5) 1- Testigo indicador/pulsador aviso limpieza de filtros. Alerta sobre la necesidad de cambiar el filtro pulse para desactivar una vez limpiado o cambiado el filtro. 2- Activar y desactivar la temporización del extractor. 3- Encendido y apagado de la iluminación. Mantenga pulsado para regular la intensidad de la iluminación. 4- Encendido y apagado del extractor. 5- Velocidad del extractor - pulsador: 1º, 2º y 3º/4º vel. Temporización: el extractor funciona 5 min. a la velocidad en curso y 5 min. más en cada una de las velocidades inferiores hasta que se detiene. Panel Táctil Deslizante (fig. P6) 1- Encendido y apagado del extractor. 2- Panel táctil deslizante para control de velocidad del extractor. Se usa también en combinación con el pulsador Encendido apagado de la iluminación. Presione el pulsador y, mientras parpadea, regule la intensidad de la iluminación con el panel táctil deslizante Activar y desactivar la temporización del extractor. 5- Testigo indicador/pulsador aviso limpieza de filtros. Alerta sobre la necesidad de cambiar el filtro pulse para desactivar una vez limpio o cambiado el filtro. Temporización: el extractor funciona 2 min. a la velocidad en curso y 2 min. más en cada una de las velocidades inferiores hasta que se detiene y se apaga la iluminación. Mantenimiento de la campana Atención: corte siempre el suministro eléctrico antes de realizar el mantenimiento de la campana. En caso de avería, contacte a un distribuidor oficial o un agente autorizado. Limpieza externa: use detergente líquido, no corrosivo y evite el uso de productos de limpieza abrasivos. Filtros de grasa: para evitar posibles incendios límpielos rigurosamente una vez al mes o cuando el testigo indicador lo advierta. Para ello, desmonte los filtros y lávelos con agua caliente y detergente. Si usa lavavajillas, disponga verticalmente los filtros para evitar que se depositen restos sólidos. Filtros de carbón activo: deben ser reemplazados cada 3 meses. Importante: aumente la frecuencia de limpieza/sustitución de filtros si la campana se usa más de 2 horas diarias. Utilice siempre filtros originales del fabricante. Reemplazo lámparas (busque el símbolo en las figuras) Atención: no manipule las lámparas hasta que se haya cortado el suministro eléctrico y haya disminuido su temperatura. Importante: utilice lámparas nuevas de acuerdo a lo indicado en la placa de características de la campana. Utilice lámparas con reflector de aluminio para sustituir lámparas halógenas. No utilice lámparas dicroicas - riesgo de sobrecalentamiento. Información legal El fabricante: - Declara que este equipo cumple los requisitos esenciales sobre material eléctrico de baja tensión, prescritos en la directiva 2006/95/CEE del 12/12/06 y de compatibilidad electromagnética prescrita por la directiva 2004/108/CEE del 15/12/04. - No se hace responsable por la no observación de las indicaciones del presente manual y las normas de seguridad vigentes para el correcto uso del equipo. - Se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso en el equipo o el presente manual. Contacte con nuestro distribuidor oficial en caso que necesite asistencia técnica o información adicional sobre nuestros productos.

17 THERMEX SCANDINAVIA A/S ANSVAR DK THERMEX SCANDINAVIA A/S udsteder en garanti for dette apparat for en toårig periode, såfremt apparatet anvendes i overensstemmelse med den brug, som dette er fremstillet til. Denne garanti omfatter såvel materialer som arbejdskraft og de transporter, som det teknisk kvalificerede personale fra den nærmeste autoriserede CATA kunderservice, foretager sig. For at foretage reparationer på apparatet, bør forbrugeren henvende sig til fabrikantens teknisk autoriserede kundeservice eller til den forretning, hvor produktet er købt for at udskifte dette, aflyse købet eller eventuelt få et afslag i prisen. Faktura, kassebon eller den tilhørende udleveringsseddel, såfremt levering er foretaget efter købstidspunktet, bør altid medbringes. Hvis der opdages en hvilken som helst fejlfunktion, kan kunden forlange reparation eller ombytning af produktet, med undtagelse af, at en af disse muligheder vil være umulig eller uforholdsmæssig indenfor et rimeligt tidsrum. Hvis reparationen eller ombytningen ikke er mulig eller passende, kan forbrugeren vælge at forlange et nedslag i prisen eller at ophæve købet og forlange pengene tilbage. Den herværende garanti omfatter IKKE de tilfælde, hvor produktet bruges forkert eller på anden vis end den, som det er beregnet til, så som utilbørlig håndtering af apparatet af ikke autoriseret personale eller manglende rengøring eller foretagelse af periodiske vedligeholdelsegennemsyn, (rengøring af filtre, udskiftning af pærer). Dette produkt er fremstillet udelukkende med henblik på at skulle anvendes i hjemmet, hvorfor garantien IKKE omfatter en faglig brug eller en andet brug, som apparatet ikke er fremstillet til. Reklamationsfristen i henhold til garantien udløber efter tre år, at regne fra overdragelsen af produktet, idet forbrugeren er forpligtet til at meddele fejlfunktionen indenfor en frist på to måneder, efter opdagelsen af fejlen. Den herværende garanti berører ikke de rettigheder, som forbrugeren er i besiddelse af i medfør af Lov nr. Ley 23/2003, af 10 Juli, omhandlende garantier ved Forbrugsgenstande. Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. TAKUU S THERMEX SCANDINAVIA A/S garanterar att denna produkt kan användas i det syfte den är avsedd i minst två (2) år. Garantin inkluderar material såväl som arvoden för tekniker från närmaste auktoriserade reparatör av CATA. Om behov av reparation uppstår ska konsumenten kontakta en av märket auktoriserad reparatör för att reparera apparaten, eller kontakta återförsäljaren för att denna ska byta ut produkten, häva köpet eller reducera priset. För detta ändamål ska man alltid se till att spara kvittot och visa upp det som köpebevis. Om något fel upptäcks kan man kräva att produkten repareras eller bytes, utom i sådana fall ett av dessa alternativ inte är möjligt att uppfylla eller kan anses oproportionerlig, och detta ska ske inom en rimlig tidsperiod efter det att felet upptäcks. Om det inte är möjligt att reparera eller byta produkten eller om det inte anses nödvändigt eller lämpligt kan konsumenten återfå en del av eller hela köpesumman. Den här garantin gäller inte om produkten har använts på olämpligt eller felaktigt sätt, eller om en ej auktoriserad person har manipulerat produkten. Garantin gäller heller inte om den inte har rengjorts regelbundet i enlighet med instruktioner eller om annat underhåll inte har genomförts på tillfredställande sätt (rengöring av filter, byte av lampor). Den här produkten har utformats för att används uteslutande i hemmet och garantin gäller därför inte om den har använts professionellt eller för andra ej avsedda ändamål. Garantins uppfyllande ska krävas in inom tre år från och med det att produkten överlämnande och konsumenten bör informera om eventuella fel inom två månader från det att de kom till hans hennes kännedom. Den här garantin påverkar inte de konsumenträttigheter som gäller i enlighet med lag 23/2003 från den 10 juli gällande försäljningsgarantier för konsumtionsprodukter. Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. 17 GARANTIEN NK THERMEX SCANDINAVIA A/S garanterer at den kjøpte varen skal holde de mål som er satt for produktet i en periode på to (2) år. Denne garantien dekker både deler og arbeid, og transport i tilfelle av ekstern teknisk assistanse fra nærmeste offisielle serviceleverandør. I tilfelle produktet må repareres, må brukeren levere det til reparasjon på et autorisert serviceverksted eller henvende seg til stedet produktet ble kjøpt, for å kreve omlevering, heving av kjøpet eller eventuelt en redusert pris. I så fall må det alltid fremvises faktura eller kvittering, eller følgeseddel hvis produktet ble levert på et senere tidspunkt. Dersom det oppdages en feil på produktet, kan bruker kreve at det repareres eller erstattes med et tilsvarende produkt innen en rimelig frist. Hvis reparasjon eller omlevering skulle vise seg å være umulig eller uforholdsmessig, kan bruker velge mellom å akseptere en redusert pris, eller å heve kjøpet og få pengene refundert. Denne garantien dekker ikke skader som antas å skyldes uriktig bruk av produktet eller manglende rengjøring og vedlikehold (rengjøring av filtrene, bytting av lyspærer). Dette produktet er utelukkende designet for husholdningsbruk, og garantien gir ingen dekning i tilfelle produktet anvendes til kommersiell eller annen uforutsett bruk. Reklamasjonsretten i denne garantien utløper tre år etter at produktet ble levert. Bruker må klage innen en periode på to måneder etter at feilen ble oppdaget. Foreliggende garanti har ingen virkning på de rettigheter forbrukerne er garantert i henhold til lov 23/2003, av 10. juli, som gjelder Garantier ved salg av forbruksvarer. Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. SF

18 GARANTIA E THERMEX SCANDINAVIA A/S garantiza la conformidad de este producto al uso para el que se destina durante un periodo de dos (2) años. Esta garantía incluye tanto materiales como mano de obra, y el desplazamiento del personal técnico del Servicio Oficial de CATA más próximo. Para la reparación del producto, el consumidor deberá acudir a los servicios oficiales de asistencia técnica de la marca para su reparación, o al punto de venta para sustituir el producto, cancelar la compraventa o reducir el precio en su caso, acompañándose siempre de la factura o tique de compra o del albarán de entrega correspondiente si este fuera posterior. Si se detectase cualquier falta de conformidad podrá exigirse la reparación o sustitución del producto, salvo que una de estas opciones resultase imposible o desproporcionada, debiendo llevarse a cabo en un plazo razonable. Si la reparación o sustitución no fuese posible o apropiada, el consumidor podrá optar por una rebaja en el precio o por la cancelación de la compra, con devolución del precio. La presente garantía no se aplicará en los supuestos de mal uso o uso inadecuado del producto, así como por la manipulación indebida del mismo por persona no autorizada o por la falta de limpieza ni a operaciones de mantenimiento periódico del producto (limpieza de los filtros, substitución de bombillas). Este producto ha sido diseñado para uso único y exclusivo doméstico y por ello la garantía no ampara el uso profesional o su utilización para funcionalidades no previstas. La acción para reclamar el cumplimiento de lo dispuesto en la garantía prescribirá a los tres años desde la entrega del producto, debiendo el consumidor informar de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de la misma. La presente garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo prevista en la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. GUARANTEE GB D THERMEX SCANDINAVIA A/S guarantees that this product will fulfil the use for which it was designed for a period of two (2) years. This guarantee includes both materials and labour, and the travel expenses of technical personnel from the nearest Official Service Department of CATA. To repair the product, it should be taken by the consumer to the brand's official technical assistance service department; and to replace the product, cancel the sale or obtain a reduction in the price, where appropriate, it should be taken to the point of sale. The product must be presented with its invoice or purchase ticket, or delivery note if later. If a fault is detected, the consumer is entitled to demand the repair or replacement of the product, unless either of these options is impossible or disproportionate, within a reasonable period of time. If repairing or replacing the product is impossible or inappropriate, the consumer may choose to receive a discount on the price of the product or to cancel the purchase and receive a full refund. This guarantee will not be applicable in the event of the improper use or misuse of the product, its improper handling by unauthorised persons, or the consumer's failure to clean or maintain the product on a periodic basis (cleaning of filters, replacement of bulbs). This product has been designed solely and exclusively for domestic use; hence, this guarantee does not cover professional use or the use of the product in any unforeseen way. The right to demand the fulfilment of the provisions of this guarantee will lapse after three years from the delivery of the product, and the consumer is required to provide notice of any fault within two months of becoming aware of it. This guarantee does not affect the consumer's rights under the provisions of Law 23/2003, of 10 July, on Guarantees in the Sale of Consumer Goods. El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto. The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. 18

19 19

20 Thermex scandinavia a/s serviceafd. Farøvej Hjørring Danmark Tlf.: Fax: Thermex scandinavia S.A.U. C/Noi del Sucre, Viladecans Tel.: Fax: Thermex scandinavia ab Thermex Scandinavia AS Importgatan 12 A S Hisings Backa Lørenskogveien LØRENSKOG Tel: Fax: Tel.: Ecco Print as 20

Macon. Dansk Norsk Svenska Español English

Macon. Dansk Norsk Svenska Español English Macon Dansk Norsk Svenska Español English 1 2 A B C D E F 3 4 5 2 P1 1 3 2 4 2 1 4 3 2 1 4 3 P2 1 3 1 3 2 4 6 P3 1 2 3 4 P4 21 2 23 24 25 P5 1 2 i 3 4 5 P6 1 2 3 4 5 6 P7 7 8 DA DEKORATIV EMHÆTTE Kære

Læs mere

Installations-, brugs- og vedligeholdelsesvejledning til dekorative emhætter Manual för installation, användning och underhåll av dekorativ köksfläkt

Installations-, brugs- og vedligeholdelsesvejledning til dekorative emhætter Manual för installation, användning och underhåll av dekorativ köksfläkt DA SV NO EN Installations-, brugs- og vedligeholdelsesvejledning til dekorative emhætter Manual för installation, användning och underhåll av dekorativ köksfläkt Installasjons-, bruks- og vedlikeholdsmanual

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Super Silent. Dansk Svenska Norsk Español

Super Silent. Dansk Svenska Norsk Español Super Silent Dansk Svenska Norsk Español 1 Dansk Generelt Emhættens monteringshøjde anbefales at være minde 50-60 cm over elkomfur og 60-70 cm over gaskomfur. NB! Emhætten skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsreglementet.

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

vda NORSK ESPAÑOL ENGLISH Thermex Scandinavia A/S Thermex Scandinavia A/S

vda NORSK ESPAÑOL ENGLISH Thermex Scandinavia A/S Thermex Scandinavia A/S Thermex Scandinavia A/S vda DANSK NORSK ESPAÑOL ENGLISH DEUTSCH Thermex Scandinavia A/S 1 Såfremt kondens/lyd isoleringsboks anvendes: 2 3 TAGVENTILATOR VDA 180-200 - 225 TIL MONTERING PÅ TAG. DANSK OBS!

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Thermex Scandinavia A/S CKB 800-1200-2000. Thermex Scandinavia A/S

Thermex Scandinavia A/S CKB 800-1200-2000. Thermex Scandinavia A/S Thermex Scandinavia A/S CKB 800-1200-2000 Thermex Scandinavia A/S 1 2 Såfremt Såfremt kondens/lyd kondens/lyd isoleringsboks isoleringsboks anvendes: anvendes: 3 VENTILATOR CKB 800-1200 - 2000 TIL MONTERING

Læs mere

VÆGMONTERET CHCG MP 90 SS GL

VÆGMONTERET CHCG MP 90 SS GL DK VÆGMONTERET CHCG MP 90 SS GL K27.7.380.001 + 8028007036 2 3 4 5 VEJLEDNING FOR INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BRUG GENERELLE OPLYSNINGER Gennemlæs instruktionerne omhyggeligt inden installation og/eller

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23 Standard Slim HA 60 ANVISNING Dansk 4-13 Svensk 14-23 VÆGMONTERET EMHÆTTE Standard Slim HA 60 Indholdsfortegnelse Teknisk information 5 Sikkerhed Læs dette først! 5 Beskrivelse af dele 6 Version med aftræk

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction M 536991000902092016 THERMEX TRIGGER MODULE 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Vertical 500. Dansk Svenska Norsk Español

Vertical 500. Dansk Svenska Norsk Español Vertical 500 Dansk Svenska Norsk Español 1 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

PALERMO INSTALLATION Dansk Svenska Norsk Español

PALERMO INSTALLATION Dansk Svenska Norsk Español PALERMO INSTALLATION Dansk Svenska Norsk Español 1 2 DK: Palermo Dimensions Generelt Emhættens monteringshøjde anbefales at være minde 50-60 cm over elkomfur og 60-70 cm over gaskomfur. Egenskaber: EGENSKABER

Læs mere

REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16

REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16 Dansk REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16 1 1 DK - Installation af fjernbetjening 1. Sæt batterierne i fjernbetjeningen, men undlad at tænde

Læs mere

Curvex emhætte C600SS

Curvex emhætte C600SS Curvex emhætte C600SS HN 9263 Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt inden installation og brug af emhætten. Før installering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at elnettets

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

BORDEAUX. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

BORDEAUX. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina BORDEAUX Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd-

Læs mere

VÆGMONTERET CHG MP 90 SS GL CHG MP 60 SS GL DK N SV. Monterings- og brugsanvisning 8028007122 + 8028007036

VÆGMONTERET CHG MP 90 SS GL CHG MP 60 SS GL DK N SV. Monterings- og brugsanvisning 8028007122 + 8028007036 DK N SV VÆGMONTERET CHG MP 90 SS GL CHG MP 60 SS GL 8028007122 + 8028007036 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DK INSTRUKTIONER VEDRØRENDE INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BRUG AF EMHÆTTE GENERELLE OPLYSNINGER Gennemlæs

Læs mere

REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16

REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16 Dansk REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16 1 IMPORTANT - READ BEFORE USE! DK - Installation af fjernbetjening 1. Isæt batterierne, men undlad

Læs mere

Perpignan. Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina

Perpignan. Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina Perpignan Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina 1 Perpignan Back 900/600 mm 110/110 mm 175/160 mm Ø 150/150 mm 175/160 mm 685/455 mm 390/183 mm 795/580 mm 2 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan

Læs mere

PRESTON 2 60/90. Emhætte DANSK Spiskåpa SVENSKA Campana de cocina ESPAÑOL

PRESTON 2 60/90. Emhætte DANSK Spiskåpa SVENSKA Campana de cocina ESPAÑOL PRESTON 2 60/90 Emhætte DANSK Spiskåpa SVENSKA Campana de cocina ESPAÑOL Dansk Indhold DANSK... 3 1. Beskrivelse af apparatet... 4 2. Tilbehør... 4 3. Specifikation... 5 4. Betjeningsforhold... 5 5. Installation...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

PRESTON 2/VERTICAL 600. Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina

PRESTON 2/VERTICAL 600. Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina PRESTON 2/VERTICAL 600 Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina 1 2 3 Preston 2 Beskrivelse af apparatet / Tilbehør 1. Beskrivelse af apparatet Preston 2 emhætten fjerner dampe fra madlavning. Den

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Plan 250/Volume 251 Dansk

Plan 250/Volume 251 Dansk Plan 250/Volume 251 Dansk 1 2 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Decor 590 Dansk Svenska

Decor 590 Dansk Svenska Decor 590 Dansk Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DK - Bruger- og monteringsvejledning Se også tegningerne på de første sider med alfabetiske henvisninger i teksten. Overhold venligst alle instruktioner

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Thermex Fjernbetjening

Thermex Fjernbetjening Dansk Thermex Fjernbetjening Designed by Jacob Jensen Fjernbetjening Fjernkontroll Fjärrkontroll Mando a distancia DANSK NORSK SVENSKA espania 1 Manual_fjernbetjening.indd 1 19/09/11 14.29 Thermex 2 Manual_fjernbetjening.indd

Læs mere

Vertical 500. Dansk Svenska Norsk Español

Vertical 500. Dansk Svenska Norsk Español Vertical 500 Dansk Svenska Norsk Español Dansk Indhold Installation... s. 4 Orientering om installation... s. 5 3. Sikkerhedsadvarsel... s. 5 4. Betjening... s. 6 5. Vedligeholdelse... s. 7 3 Dansk Installation

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Optica 665 Dansk Svenska Norsk Español

Optica 665 Dansk Svenska Norsk Español Optica 665 Dansk Svenska Norsk Español 1 BRUGSVEJLEDNING 2 3 Dansk Komponenter Emhætten består af følgende elementer (Fig. 1): 1. Selve emhætten med et glas [C], der er udstyret med lys og ventilationsenhed,

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Selby / DECOR 801 DANSK Selby / DECOR 801 NORSK Selby / DECOR 801 SVENSKA Selby / DECOR 801 ESPAÑOL

Selby / DECOR 801 DANSK Selby / DECOR 801 NORSK Selby / DECOR 801 SVENSKA Selby / DECOR 801 ESPAÑOL Selby / DECOR 801 DANSK Selby / DECOR 801 NORSK Selby / DECOR 801 SVENSKA Selby / DECOR 801 ESPAÑOL Decor 801_24717.indd 1 01/06/10 11.54 Decor 801_24717.indd 2 01/06/10 11.54 Dansk Indhold DANSK... 3

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Vertical 950. Dansk Español Norsk Svenska

Vertical 950. Dansk Español Norsk Svenska Vertical 950 Dansk Español Norsk Svenska 1 2 Dansk Fra producenten Læs venligst denne brugermanual omhyggeligt, før du prøver at betjene apparatet og gem den på et sikkert sted, så du senere kan konsultere

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Alsace. Dansk Svenska Norsk Español

Alsace. Dansk Svenska Norsk Español Alsace Dansk Svenska Norsk Español 1 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret

Læs mere

Dansk Svenska Norsk Español

Dansk Svenska Norsk Español Dansk Svenska Norsk Español 1 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange

Læs mere

MONTERING DANSK CITRIN POMPEI SMARAGD

MONTERING DANSK CITRIN POMPEI SMARAGD Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk THERMEX SCANDINAVIA AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Vertical 880 Dansk Svenska

Vertical 880 Dansk Svenska Vertical 880 Dansk Svenska 1 6x 6x 4.8x38mm 2x 4x 3.9x9.5mm 2x 4.8x38mm 2x 2x 4.8x38mm 4x 3.9x9.5mm 2x ø 15cm 2x ø 12.5cm 2 * ELETTRICO, ELECTRIC, ELEKTRO-, ÉLECTRIQUE,!! ELÉCTRICO, ELEKTRISCH, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ,

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instruções Руководство по эксплуатации Bruksanvisning Brugsvejledning

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1140-1141 - 1143-1150 - 1151-1190

Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1140-1141 - 1143-1150 - 1151-1190 Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 4-4 - 4-5 - 5-9 www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 99 74 Herning Denmark Tel.: +45 744 - Fax: +45 789 H6.4.4 / REV : Få det bedste

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen ES

Læs mere

lyon ISLAND MANUAL SVENSKA NORSK

lyon ISLAND MANUAL SVENSKA NORSK lyon ISLAND MANUAL DANSK SVENSKA NORSK ESPAÑOL 1 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og

Læs mere

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk 1 Fig.1 B 20.6 510-810 437-737 167.6 20.6 280 46 192 41.2 53.6 40 146 186 70 41.2 20.6 299 482 599-899 Fig.2 P G P L max 80 cm 2 3 OBSERVERA Läs innehållet i detta

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

PADUA Dansk Svenska Norsk Español

PADUA Dansk Svenska Norsk Español PADUA Dansk Svenska Norsk Español 1 DK: Model Padua 2 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd-

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Integrata Lift Dansk Svenska Español

Integrata Lift Dansk Svenska Español Integrata Lift Dansk Svenska Español 1 8x 3.9x9.5mm ø 15cm 12x 4.2x15mm! 4x 1x 2x 96 550 / 830 2 2 1A 3 3.9 x 9.5 mm 1B 4 4.2 x 15 mm 5 2 3 3 6A 7B 6B 4.2 x 15 mm 8A 7A 4.2 x 15 mm 4 4 8B 5 5 6 Dansk DK!

Læs mere

Central FS 302/Turbo K702 Dansk Svenska Norsk

Central FS 302/Turbo K702 Dansk Svenska Norsk Central FS 302/Turbo K702 Dansk Svenska Norsk 1 2 DA - Bruger- og monteringsvejledning Se også tegningerne på de første sider med alfabetiske henvisninger i teksten. Overhold venligst alle instruktioner

Læs mere

cannes Emhætte Kjøkkenvifte Campana de cocina

cannes Emhætte Kjøkkenvifte Campana de cocina cannes Emhætte Spiskåpa A Kjøkkenvifte Campana de cocina 1 Cannes Back 900/600 mm 96/38 mm Ø 150 mm 685/455 mm 172/145 mm 172/145 mm 406/255 mm 800/580 mm 2 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251 Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER - 0-0 - - - 90-00 - 0 0-0 - 90 0 0 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 70 70 0 0 0 90 70 0 0 0 0 6 70 70 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 99 660 0

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 DA Brugervejledning Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE 4222 INTRODUKTION AF EMHÆTTEN 245 343 200 30 250 600 503 113 152,5 104 250 104 458 106,5 137,5 280 137,5 555 1 2 3 4 5 6 1. Aftræksstuds 2. Motor Kabinet 3. Emhætte

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFA9673AS http://da.yourpdfguides.com/dref/621952

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFA9673AS http://da.yourpdfguides.com/dref/621952 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 DA Brugervejledning e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Emhætte E601WH/E602WH

Emhætte E601WH/E602WH Emhætte E601WH/E602WH HN 10164/10165 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Selby / DECOR 801 DANSK Selby / DECOR 801 NORSK Selby / DECOR 801 SVENSKA Selby / DECOR 801 ESPAÑOL

Selby / DECOR 801 DANSK Selby / DECOR 801 NORSK Selby / DECOR 801 SVENSKA Selby / DECOR 801 ESPAÑOL Selby / DECOR 801 DANSK Selby / DECOR 801 NORSK Selby / DECOR 801 SVENSKA Selby / DECOR 801 ESPAÑOL Decor 801_24717.indd 1 01/06/10 11.54 Decor 801_24717.indd 2 01/06/10 11.54 Dansk Indhold DANSK... 3

Læs mere