,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knude Klint,e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 Lokolitet Kommune: I I J.nr. Knude Klint Sundssre,./", i..-...""..,... j.... I ~/. I / ~..., _'_._ REG. NR. /! /1 (li - --~_~... /'../ I I r... --'-'- _ ; :... J,.- /.I... / :',/~',, I.' "./! i i I' i "' / /./' i,/./., /...'./ i I :,' I. i 'I, \"..._._.-... \ ' '" " ". ~,'. '"\ \" ", \ \ : \ ~ ", \, " I /71 J '-.- S:U '? -- I /" /,/ _._.-'../...,...,.-, o"./,,--'-..-._._.-- 1, Illt :r 5f Fr.nr. p Fr. lo. Areal : 0,5 ha Fredet: FNK OFNK Formål' Indhold Ejer Påtaleret Sikring ar videnskabeligt og landskabeligt værdi~uldt areal. Der må ikke ske ændring ar terrænet og således ikke gra_ ves, ligesom der ikke må ske beplantning eller anbringes af'f'ald. Bygninger, skure, master o.l. må ikke opføres på det fredede ares l Naturvidenskabsmænd, først og fremmest geologer og geologi studerende skal have færdselsret til arealet og stranden nedenfor os ret til i studieøjemed at opholde sig på arealet og stranden nedenfor. Private. Geologisk Rigsinstitut, Charlottenluod. " Insti tut, Århus eg Fredningsnævnet. FREDNING

4 ". - I UDSKRIFT a f OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDE1SESPROTOKOL År den 21.februar9 afsagde Overfredningsnævnet følgende k e n d e l s e i sagen nr. 2063/f8 om fredning af Knude Klint på Fur af matr. nr. 45 ~ Fur Præstegaarde9 Fur sogn.

5 Den 26/ afsagde fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds (nu Viborg amts sydlige fredningskreds) kendelse om fredning af et areal på m 2 af Knude Klint på Fur af matr. nr. 45 g? Fur Præstegaard? Fur sogn. Fredningsservitutten er sålydende~ l) der må ikke ske ændring af terrænet og således ikke graves? ligesom der ikke må ske beplantning eller anbringes affald. 2) Naturvidenskabsmænd? førts og fremmest geologer og geologi- 14t studerende skal have færdselsret til arealet og stranden nedenfor og ret til i studieøiemed at opholde sig på " arealet og stranden nedenfor. ~ Påtaleret tillægges Geologisk Rigsinstitut samt.) Geologisk Institut? Århus? og fredningsnævnet hver for sig. 2. I fredningsnævnets kendelse er gjort nærmere rede for fredningens baggrund. Knude-området tilhørte tidligere molerselskabet Furmol, med hvilket Københavns Universitet i begyndelsen af 1960'erne var i forhandling om køb? dels for at bevare området. dels for at anvende det til kursusformål. Imidlertid solgtes ejendommen til det tyske 4It selskab L. Struwe & Co. 9 og i udviklede situationen sig således/ at fredningsnævnet så sig nødsaget til ved en foreløbig kendelse af 19/ i medfør af den dagældende naturfredningslov} jfr. 9? stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 194 af 16/6 1961? at dekretere? at videre gravning straks skulle ophøre på det senere af nærværende fredningssag omfattede område. Knude-Klint området beskrives i de fremlagte erklæringer fra de Geologiske institutter ved Århus og og Københavns universiteter 9 Mineralogisk Museum samt Naturfredningsrådet som værende af overordentlig stor videnskabelig værdi? indeholdende uerstattelige geologiske lokaliteter. I en skrivelse af 27/ fra Geologisk

6 e - :3 - Institut, Århus) hedder det således bl.a.: ttkystklinterne mod nord er meget høje - enkelte om".<;:ring 30 1'::: - og de må regnes for nogle af de smukkeste af Lir:.fjorden.sflange kystklinter. I klinterne ses vekslende lag af lyst moler og mør~ vulkam::k aske o Disse lag står i visse dele af klinterne lodret) medens de i andre dele er stærkt sammenfoldede og undertiden revet over. Man ser i disse klinter hele moler- og askeserion, id.e-sman både har de øvre dele af serien, som kendes fra andre lokaliteter i Limfjordsområdet? og de nedre og allernederste lag i askos8rien. De nedre lag kendes kun franog lefåjokaliteter) og de allernedgl'ste er kun kendt fra denne lokalitet. Lagserien i klinten er beskrevet af O.B. Bøggild i 1918, (Den vulkanske aske i moleret. Danmarks Geologiske Undersøgelse, II. Række 9 nr. 33). I dette arbejde blev de mange større vulkanske askelag nummereret fra til + l og fra ~ l til ~ 39. Lagene er senere undersøgt af dr. phil. H. GrY9 som har publiceret om denne lokalitet i 1940 (De istektoniske forhold i molerområdet. ~cddelelser fra Dansk Geologisk Forening) Bd. 9 9 po ). Siden slutningen af 1950'erne er der af lederen af Fur Museum9 M.Bre~~er Jensen, giort en række bemærkelsesværdige palæontologiske funa i de nedre lag på denne lokalitet. Det er således her, man fandt først kraniet og senere den største del af kroppen af en læderskildpadde på ca. l m's længde. Der er også fundet fossile blade af en række forskellige planter, f. eks. af Ginkgo) Bambus, Macclintockia og Devalquea. Skildpaddefundene er beskrevet af dr. phil. Eigil Nielsen i 1959 og 1964 (Eocene Turtles from Denmark. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 9 Bd. 14, p , og On the postcranial skeleton of Eosphargis breineri Nielsen. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening) Bd. 15) p ). Der har i de senere år været foretaget undersøgelser og indsamlinger på lokaliteten af en lang række medarbejdere ved de Mineralogisk-Geologiske Institutter ved Københavns UniversitGt og ved Geologisk Institut, Århus Universitet. Området har desudgn i stor udstrækning været anvendt som ekskursionsobjekt for studerende fra Københavns Universitet og Århus Universitet, idet denne lokalitet viser lagene på en så instruktiv måde, at dens pædagogiske værdi langt overgår de andre molerlokaliteter i Limfjordsområdet. Området har9 i kraft af at det er "typelokalitet" for de nederste molerlag og i kraft af de fund) man har gjort her, og de resultater man har opnået ved undersøgelserne her, en ganske overordentlig stor videnskabelig betydning." Angående spørgsmålet om, hvilken mængde~ moler) der som udnyttelig skal erstattes, er i kendelsen side gengivet en skrivelsg af 14/ fra dr. phil. Helge Gry, Danmarks Geologiske Undersøgelse, hvorefter der i den nordøstlige del findes ca m 3 udnytteligt moler; herefter følger, indenfor området og Yled til havniveau9 en molerzone i fortsættelse af en eksistgrende grav på ca m 3 tt, den forekomst, som gav anledning til fredningsnævnets foreløbige

7 h kendelse af 19/ Endelig findes længst mod vest indenfor området en forekomst, hvorom dr. Gry skriver~ "Forudsat serien findes helt ned til havets overflade under hele det areal, hvori den optræder ved overfladen, må der skønnes at forekomme omkring m 3 Vi ved imidlertid~ at skiferserien mod sydvest langs en mod nordøst hældende forkastning grænser mod sm,d og grus. En del af dette går sandsynligvis ind under skiferserien l en mindre del af arealet~ således at mængderne bliver lidt mindre." på baggrund heraf fremsatte ejeren ved HRS. Georg Løber, Århus, et erstatningskrav på kro, hvoraf kr. for værdi af miåtet moler ( m 3 a 10 kro) og kr, for spildte udgifter til åbning af brudet m.v. Det pointeredes; at der alene var tale om et foreløbigt erstatningskrav, idet en nøje opgørelse ville forudsætte en af en uvildig fagmand ~å grundlag af boringer foretagot beregning af kvantum og kvalitet. Det anførtes herved, at Dre Gry, der netop var udpeget til medlem af Naturfredningsrådot ikko kunne betragtes som upartisk hvorfor det foresloges fredningsnævnet at udnævne en uvildig fagmand. b. F~~~~ing~E~~~t udtaler indledningsvis, at det går ud fra} at Dr. Gry, der ikke har nogen økonomisk interesse i sagen, har afgivet sine erklæringer som statsgeolog under sædvanligt embedsmæssigt ansvar, og at nævnet har fundet det ubetænkeligt ved sagens afgørelse at lægge vægt på de af ham afgivne udtalelser. Fredningsnævnets sagkyndigo, direktør Sven Barfod, ~ FredeTIk~ Teglværker (antaget på forslag af Dansk Arbe jdsgiverforening) har afgivet en erklæring af 11/ , gengivet side Det hedder her bl.a., at direktøren ikke er molerokspert; men ved! at Dr. Gry er den uafhængige person, som har mest kendskab til molerforekomster, og den eneste, som har forsøgt opmålinger y hvorfor han har konsulteret Dr. Gry for at få skabt størst mulig klarhed. Direktør Barfods konklusion er den, at man af de fornævnte m m 3 eller ialt

8 - 5 - ca m 3 ned til havniveau~ med de foldede lag ikke i praksis kunne nå havets niveau~ fordi brydningsomkostningerne vil blive ekstraordinært store; men han ville tro; at man i praksis kunne nå halvt ned fra nuværende bund i graven~ der ligger i ca. 20 m niveau, hvis man havde virkelig mangel på moler (altså max m 3 ). Om den sidstnævnte forekomst bemærkes; at den heller ikke kan udnyttes til havniveau~ og at kun mindre mængder af moleret i denne forekomst vil.e være anvendelig. Konklusionen med hensyn til udnyttelige molermængder lyder herefter således: "Jeg må derfor konkludere at med den meget rigelige beregning af den egentlige molerzone som nævnt ovenfor, bør den molermængde der erstattes, sættes til m 3 ial t " Om ~~lerprl~~e anfører direktør Barfod~ "Selskabet opererer i bilag 18? 48 og 49 med en pris på 10 kr./m 3, men det må være inclusive produktionsomkostninger~ generalomkostninger og fortjeneste. på grundlag af de oplysninger, jeg har indhentet om priser på molerarealer og -mængder~ og på grundlag af priser på ler, som jeg kender, bør erstatningen sættes til 0,50 kr./m 2."!redningsnæ~1ets konklusion vedrørende erstatningen gengivet side 30, lyder således: "Ved afgørelsen af erstatningskravet har nævnet i mangel af andre beviser fundet at måtte lægge til grund) at Molerværket afskæres fra at bryde et kvantum på m 3 moler. Nævnet finder ikke grundlag for at sætte prisen på må moler højere end 0~5o kr. Herefter vil der være at tilkende Molerværket

9 - 6 - i erstatning kr. Der findes ikke at kunne gives erstatning for indkøb af 1000 t. rå moler j idet der manglor enhver dokumentation for kvantum og pris. For alle øvrige ulemper ved fredningen, herunder adgang for geologer j findes der at kunne gives en samlet er- statning på Da Molerværket ledes af tyske kr. statsborgero j for hvem det har været påkrævet at antage juridisk hjælp i nærværende sag j fi~des der at kunne tillægges Molerværket et beløb på kr. til advokat omkostninger eller ialt kr. med rente 610 p.a. af kr. fra nærværende kondelses afsigelse at regne." Kendelsen er af ejeren, Molerværk Ludolph Struwe & Co. A/S ved HRS G. Løber blevet indbragt for Overfrednin~nævnet j som den 2/ foretog besigtigelse; hvorunder HRS Løbor begærede sagen forelagt taksationskommissionen. Da Overfredningsnævnet kunne tiltræde fredningsnævnets kendelse alene med den ændring) at der til fredningsservitutten føjes forbud mod opførelse af bygninger~ skure~ master og lign.? forelagdes sagen den 13/ for taksationskommissionenp som den 22/ har afsagt kendelse i sagen.

10 - 7 - Til brug for taksationskommissionens behandling har ejeren ladet et entreprenørfirma foretage 4 boringer på og ved det fredede areal for en udgift af ialt 7.109~70 kr. Taksationskommissionen har ikke ønsket at medvirke til boringernes foretagelse. Danmarks Geologiske Undersøgelse har udtalt] at boringerne intet principielt nyt bringer~ og at det ikke ud fra boringerne er muligt at slutte 7 at de 811- givne mængder forekommer. Ejeren har over for kommissionen fremsat et erstatningskrav,e på ialt kr. med renter fra det foreløbige forbud den 19/ samt sagsomkostninger. Påstanden er baseret på en påstået udnyttelig mængde moler m.v. på m 3 'å 6 kr. eller kr. forgæves afholdte omkostninger til afrømning af jord og vejanlæg kr. ~ udgifter ved omlægning af produktionen (som følge af benyttelse af andre, indkøbte materialer) kr. samt borip-gsudgifter kr. Taksationskommissionen bomærker indledningsvis; at den nøje har overvejet; om der burde iværksættes mere indgående undersøgelser ved boring, bl.a. på grund af do forskellige resultater som Danmarks Geologiske Undersøgelse og ejeron ved de af ham foranstaltede boringer er nået til; men er afstået herfra; fordi ner efter kommissionens opfattelse selv ved væsentlig mere omfattende undersøgelser 1 herunder el boringer, erfaringsmæssigt kun ville kunne opnås et i forhold til " undersøgelsernes pris og den tid de ville tage beskedent forbedret udgangspunkt for nen således under alle omstændigheder skønsmæssige vurdering af omfanget og beskaffenheden af særlige forekomster på de omhandlede arealer. Efter alt foreliggende herunder ejerens oplysning om, at askelag i hans virksomheds særlige pro1uktion i et vist omfang kan anvendes iblandet det øvrige stof; finder kommissionen imidlertid y at det er i rimeligt omfang sandsynliggjort? at væsentligt

11 - 8 - ~tt mere moler m.m, ville kunne udnyttes end antaget af den af fredningsnævnet anvendte konsulent? og kommissionen anser det for forsvarligt at lægge til grund 1 at ejeren som følge af fredningen skønsmæssig er blevet afskåret fra at udvinde moler m.m. i størrelsesordenen m 3 Taksationskommissionen finder den af ejeren krævede erstatning på 6 kr. pr. m 3 materiale i jorden urealistisk, og anfører~ at der da heller ikke er tilvejebragt nogen form for dokumentation for dette boløbs rigtighed~ uagtet dette i givet fald måtte have været muligt. Efter de af ejeren for kommissionen givne oplysninger kan det derimod ~ ikke afvises? at en pris på kr. pr, m 3 i hvert fald i visse - gunstige - tilfældo kunne opnås for moler i jorden i efteråret og at denne pris også ville kunne være opnået for partier af moleret på det fredede areal. Det anførte beløb kan dog ikke anvendes som udgangspunkt for erstatninesfastsættelsen for en større samlet forekomst af ret forskellig kvalitetsmæssig beskaffenhed? herunder askelagy og placeret i forskellige dybder med heraf følgende uensartet (faldende) rentabilitet i forbindelse med udvindingen. Kommissionen finder herefter at kunne lægge en gennemsnitsværdi i jorden af de udnyttelige I~ forekomster af moler m.m. i det højeste kr, pr. m 3 til grund. Taksationskommissione~ konkludere~~ at det må anses for sand- 4t synligt~ at ejeren? som af ham for kommissionen anført? ville have udvundet henved m 3 årligt på det frededo areal? hvorved udvindingen ville have taget 7-8 år? over hvilke inntægterne skulle have været fordelt, Herefter vil den ejeren tilkommende erstatning for den som følge af fredningen mistede adgang til udnyttelse af forekomsterne på det frededå areal afrundet være at fastsætte

12 - 9 -.e til kr, Til dækning af forgæves afholdte udgifter tilkendes " og for produktionsmæssige ulemper " 120,000 kr. =========== Kommissionen tilkenner herefter kr. at forrente efter nærmere bestemmelse af Overfredningsnævnet, samt efter omstærdig "e; hederne 7.109/70 kr. til dækning af afholdte boreudgifter, hvilken udgift findes rimelig begrundet efter sagens omfang og beskaffenhed. Sluttelig bemærker kommissionen, at den efter prw{sis henskyder spørgsmålet om tilkendelse af advokat omkostninger til Overfredningsnævnet~ idet kommissionen dog bemærker, at advokatbistand efter dens opfattelse har været rimeligt begrundet. Overfredningsnævnet har besluttet at forrente de tilkondte kr. med 10% p. a. fra datoen for det foreløbige fol'bud den 19/ samt udover de nævnte 7,109;70 kro, henset til sage~s art at tilkende selskabet yderligere kr. i advokat omkostninger. Et kort 9 nr visende det fredede område, der udgør m 9 er vedhæftet nærværende kendelse. T h i b e s t e m m e s ; Den af fredningsnævnet for Viborg amt den 26/ afsagte kendelse om fredning af Knude Klint stadfæstes med nedenstående tilføjelse, således at der for det fredede område gælder følgende; Der må ikke ske ændring af terrænet og sålodes ikke graves, ligesom der ikke må sko beplantning eller anbringes affald. Bygninger 9 skure 9 master og lign. må ikke opføres på det fredede areal.

13 Naturvidenskabsmænd, først og fremmest geologer og geologistuderende skal have færdselsret til arealet og stranden nedenfor og ret til i studieøjemed at opholde sig på arealet og stranden nedenfor. Påtaleret tillægges Geologisk Rigsinstitut, Geologisk Institut, Århus, og fredningsnævnet hver for sig. I erstatning udbetales til molerværket Ludolph Struwe & Co" A/S et beløb på kro 7 hvoraf kr. forrentes med 10% p.a. fra den 19/ til udbetalingen. Erstatningen afholdes med 3/4 af statskassen og 1/4 af I~\ "w Viborg amtskommune Udskriftens bekræftes rigtighed (Jc~~;?Y< '/,T " C J. Garde jg/sm.

14 Akt: Skab n r. (udfylde. af dommerkontoret).' REG. HR. 6 S-l6~.000 / / / / / / '-... / /' r... _.-'-.-. J.--' -'- ' /' / mair nr '-15-:, FUT PTæ5tegårde ' --o J' det a.ceal ej kali: ni: 45[1, "kr?rteslegaarde lfar soglz, Wan~hL'.TI'L>d, UboFg O/Ilt.somjJ:t'cUs og pålat;;ges serodat om forbud mod TlZoltrgrac'/liIlg. /: 1000 Skwe I a0?.zp. e5'e;:;!emba> /969 II II Naturfrednlngskonsulentens.København d By: fut præstegårde Sogn:Fw Plan nr. 13- fol( kontor Jen",n & K,eld.kov AIS,.,.r /...,,_ \ / ~. \ I \ \... \ J. J \ / I 3 / / \.. / \ I \ / \ /"'-'.../ "" \ \ 1\ \. \ '". \ "- \... \

15 FREDNINGSNÆVNET>

16 REG. NR. \F.:/ ~, FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRÅDSKREDS -.'..';~ ~.'... "e, KENDELSE afsagt den 26.november 1969 i sagen om fredning af Knude Klint på Fur og tilstødende arealer.

17 - År 1967, den 20.maj indfandt statsgeolog dr.phil. Helge Gry og fredningsnævnets formand, dommer Grundtvig, sig på Knude Klint, Fur, der ejes af Molerværk Ludolph Struve og Co., A/S, ee Fur. For dette mødte direktør Backhaus, og der fandt en uformel besigtigelse og forhandling sted med henblik på en frivillig fredning. Sagen blev udsat, og nævnets formand erindrede dr. Gry om denne i skrivelse af 5.januar Herpå svarede dr. Gry i skrivelse af l5.januar 1968 således: "ad: evt. fredning af en del af matr.nr.45 g, Fur. Jeg beklager, at jeg på grund af travlhed har ladet spørgsmålet om en eventuel fredning af en del af matr.nr.45 g, Fur, ligge. Ved besigtigelsen 20.maj 1967 udtalte hr.direktør Backhaus, at man gerne ville undlade at fylde affald (overjord m.m.) i slugterne, ligesom det blev meddelt, at gravningerne ikke ville fortsætte helt ud til kysten. En umiddelbar fare for ødelæggelse syntes således ikke at foreligge. Det var mit indtryk, at der var chance for en overenskomst med ejerne, hvorved det væsentligste i vore ønsker kunne gennemføres ved frivillig fredning. Vedlagte udtalelser fra de geologiske institutter ved universiteterne i København og Århus støtter de synspunkter, jeg har lagt for dagen om en frednings ønskelighed og går endog videre (således ønsket om en 150 m bred bræmme over klintranden). Jeg vil imidlertid mene, at en frivillig ordning med en lidt mindre omfattende fredet zone vil være at foretrække fremfor en gennem Naturfredningsforeningen forlangt fredningssag

18 2. med store erstatningskrav fra ejernes side. Jeg går ud fra, at arbejdet med at få gennemført en frivillig ordning skal ske gennem Naturfredningsnævnet for Viborg og præciserer derfor nedenfor vore ønsker. De vigtigste punkter er de to første af nedenstående 1) Strandbredden og kystklinten i det omfang, der er vist på vedlagte kort, må ikke forstyrres ved gravning eller henkastning af affald (overjord m.m.) 2) Der tilsikres naturvidenskabsmænd, først og fremmest geologer samt geologistuderende adgang til færdsel, ophold på klint og strand for videnskabelige undersøgelser og undervisning. Skoleelever i følge med deres lærere har ligeledes adgang til arealerne. 3) Der må forhandles om bredden af den zone over klinten, der skal bevares fri for gravning, henlæggelse af overjord og evt. holdes fri for beplantning. Man må sikkert kunne opnå en ordning, hvorved kun ganske små mængder moler forbliver uudnyttede, idet bredden kan variere fra sted til sted. 4) Ønskeligt er, at de gamle grave ikke beplantes, men står tilgængelige for geologisk forskning og undervisning. 5) Endvidere er det ønskeligt, at geologisk og andet naturvidenskabeligt arbejde kan foretages også udenfor de fredede area- ler. 1I I skrivelse af l5.februar 1968 udtalte Molerværket overfor nævnets formand: "Vi takker for Deres venlige meddelelse i ovennævnte sag og skal meddele, at vi gerne vil medvirke ved en frivillig fredning. Vort bestyrelsesmedlem, hr. Chr.Backhaus, kommer til.,.. ' Fur i marts måned og står så, efter aftale, gerne til rådighed til de nødvendige forhandlinger.'

19 Idet vi håber, at ovenstående imødekommer Deres ønske, returnerer vi samtidigt Deres 3 bilag." Nævnets formand g~k herefter ud fra, at parterne forhandlede direkte, og hørte intet til sagen, førend nævnet i skrivelse af 9.november 1968 fra Geologisk Institut i Aarhus fik meddelelse om, at en omfattende molergravning fandt sted netop i det område, der var ønske om at frede. Formanden begav sig den l8.november 1968 til Fur, og det hedder i en protokol tilførsel dagen efter: "Formanden bemærkede, at uanset det betydelige erstatningskrav, som et forbud vil medføre, fandt han det af hensyn til de store videnskabelige interesser nødvendigt straks at standse den øjeblikkelige gravning, der var væsentlig fremskredet i forhold til besigtigelsen den 20.maj Der afsagdes herefter følgende foreløbige K E N D E L S E: '" I medfør af lovbekendtgørelse nr.194 af 16.juni , stk.2, sidste punkt, dekreterer jeg herved, at videre gravning straks skal ophøre på et areal på ca m 2, antagelig ~ beliggende på matr.nr.46 1, 54 ~ Fur. Arealet er i terrænet påvist advokat Thisted, Skive, der repræsenterer Molerværket. Overtrædelse af denne kendelse er strafbar i henhold til lovens 40, stk.l." Det bemærkes, at i fremlagte skrivelser af 19.maj 1967 fra Geologisk Institut, Aarhus, og 21.juni 1967 fra Mineralogisk Museum blev en fredning stærkt anbefalet. Den 26.november 1968 holdt det samlede nævn, bestående af formanden, dommer Grundtvig, amtsrådsmedlem Erik Jensen og

20 4. gårdejer Svend Sohn, Fur, møde på øen, hvor der var besigtigelse og forhandling med firmaet og geologerne. Ved en samme dag afsagt kendelse stadfæstede nævnet formandens foreløbige kendelse. I skrivelse af 27.november 1968 udtalte Geologisk Insti tut, Aarhus: II Beskrivelse af området: Det område, som ønskes fredet, er beliggende på den vestligste del af Fur på nordsiden af Knuden, matr.nr.? Fur Præstegård m.m. Fur sogn, Harre Herred, Viborg Amt. Hele Knude-området tilhørte molerselskabet Furmol og blev for ca. 6 år siden købt af det tyske selskab L.Stuve og Co. På dette tidspunkt var Københavns universitet megp-t positivt interesseret i at købe området, dels for at bevare det, dels for at anvende det til kursusformål, og der var forhandlinger igang om erhvervelsen, da området uden varsel blev solgt til det tyske " o, firma Knude-området som helhed må betragtes som værende af overordentlig stor værdi, både af videnskabelige og af æstetiske grunde. Det, man vil opnå med den foreslåede fredning, er ikke en fredning af hele området, selvom dette kunno være ønskeligt, men en fredning af en bræmme langs nordkysten af området for at hindre bortgravning af uerstattelige geologiske lokaliteter; herved vil man samtidig kunne undgå, at den markante kystklint bliver gennemgravet på 3-4 steder. At disse gennemgravninger er påtænkt fremgår af en kortskitse over molergravene (bilag 6), hvor ejeren med skravering har angivet fire områder gående fra gravene ud til kysten, som udgør det areal, hvor videre gravning kan foretages.

21 5. Den vestlige del af Fur består af et højt område, som er adskilt fra den øvrige del af Fur ved en lavning, Faskær, gennem hvilken der i stenalderhavets tid var et sund. Knuden har mere eller mindre stejle skrænter til alle sider; mod syd og øst de gamle stenalderhavsskrænter og mod vest og nord de meget høje kystklinter, der viser kvartære sedimenter og snit gennem oppressede og sammenfoldede flager af oecænt moler. Det meste af Knuden var indtil for få år siden dækket af hede og små nåletræsplantager. Et område i sydvest er nu opdyrket, hvorimod det nordlige område stadig ligger hen med hede og plantager. I den nordøstlige del af Knuden er der et antal store molergrave, hvor man fra ca har gravet moler. Der findes 5-6 større grave, de fleste med en længdeudstrækning i retningen sydøst-nordvest. Disse grave ender nogle hundrede \' meter fra nordkysten, dog blev to af gravene under Furmols gravning ført frem til ca. 100 m fra kystklintons øvre del. Selvom den brydeværdige del af molerserien fortsætter i forlængelse af disse grave og står frem i kystklinten undlod man på dette tidspunkt at gra- ve tættere på kysten Kystklinterne mod nord er meget høje - enkelto omkring 30 m - og de må regnes for nogle af de smukkeste af Limfjordens mange kystklinter. I klinterne sos vekslende lag af lyst moler og mørkt vulkansk aske. Disse lag står i visse dele af klinterne lodret, medens de i andre dele er stærkt sammenfoldede og undertiden revet over. Man ser i disse klinter hele moler- og askeserien, idet man både har de øvre dele af serien, som kendes fra andre lokaliteter i Limfjordsområdet, og de nedre og allernederste lag i askeserien. De nedro lag kendes kun fra nogle få lokaliteter, og de allernederste er kun kendt fra denne lokalitet. Lagserien i klinten er beskrevet af O.B.Bøggild i 1918

22 6. (Den vulkanske aske i moleret. Danmarks Geologiske Undersøgelse, II. Række, nr.33). I dette arbejde blev de mange større vulkanske askelag nummereret fra til + l og fra 10 l til Lagene er senere undersøgt af dr.phil. H.Gry, som har publiceret om denne lokalitet i 1940 (De istektoniskc forhold i molerområdet. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, Bd.9, p ). Siden slutningen af 1950-erne er der af lederen af Fur Museum, M.Breiner Jensen, gjort en række bemærkolsesværdige palæontologiske fund i de nedre lag på denne lokalitet. Det er således her, man frndt først kraniet og senere den største del af kroppen af en læderskildpadde på ca. l mis længde. Der er også fundet fossile blade af en række forskellige planter, f. eks. af Ginkgo, Bambus, Macclint;ocK i a 0['; Dcvalquea. Ski ldpaddefundene er beskrevet af dr.philo Eigil Nielsen i 1959 og 1964 (Eocene Turtles from Denmark. Meddelelser fra DAnsk Geologisk Forening, Bd.14, p.96-l1~, og On thp post-~ranin] sk01cton of Eosphargis breineri Nielsen. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, Bd.15, p.281-3l3.) Der har i de senere år were t foretaget unclersøgelser og indsamlinger på lokaliteten af en lang række medarbejdere ved de Mineralogisk-Geologiske Institutter ved Københavns Universitet og ved Geologisk Institut, Aarhus Universiteto Området har desuden i stor udstrækning været anvendt som ekskursionsobjekt for studerende fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet, idet denne lokalitet viser lagene på en så instruktiv måde, at dens pædagogiske værdi langt overgår de andre molerlokaliteter i Limfjordsområdet. Området har, i kraft af at det er litypelokalitet ll for

23 7. de nederste molerlag og i kraft af de fund, man har gjort her, og de resultater man har opnået ved undersøg8lserne her, en ganske overordentlig stor videnskabelig betydning. Foruden den videnskabelige og pædagogiske værdi har området også stor æstetisk værdi. De store mange-farvede klinter virker overordentlig imponerende og smukke, både set fra stranden, fra havet og fra Mors. En gennemgravning af klinterne som den, der er påbegyndt, vil virke meget skæmmonde i den smukke klint. Den vil desuden medføre, at havets erosion, som er ret kraftig på dette sted, vil blive endnu kraftigere omkring de klintafsnit, som bliver stående tilbage. Man vil derfor, hvis gravningerne ikke bliver forhindret, dels få området hurtigere borteroderet, dels få skæmmet et enestående stykke natur. Fredningens omfang~ På grundlag af ovenanførte videnskabelige og æstetiske interesser skal der herved anmodes om en fredning af en zone på 200 m fra kanten af kystklinten lrngs en strækning på 1000 m, som angivet på vedlagte kortskitse. Fredningen må omfatte forbud mod yderligere gravning, opførelse af bygninger og beplantning. Desuden bør der tilsikres adgang til området til fortsatte videnskrbeligc undersøgelser og ekskursioner." I skrivelse modtaget 20.november 1968 fra Universitetets Min.-Geol. Institutter og Mineralogisk Museum har følgende videnskabsmænd stærkt anbefalet fredning: llbevarelsen af denne enestående geologiske lokf.l.litet i Knudeklint på Fur vil være af afgørende betydning for undertegnede medarbejdere ved Københavns Universitets Mineralogisk-

24 o u. Geologiske Instituter og Mineralogisk Museum, hvis forskning inden for moler-området spænder fra geofysik over petrografi, tektonik og stratigrafi til palæontologi. Til disse forskningsformål er allerede fra statslig side (Statens almindelige Videnskabsfond) og fra Carlsbergfondet ydet større bevillinger. Bevarelsen af profilet vil også vær8 af stor betydning for undervisningen. I de forløbne år har J_okaliteten gentagne gange tjent som demonstrationsobjekt for studenterekskursioner. A.Noe-Nygaard Professor, dr.phil. A.Berthelsen Professor, T.Birkelund Professor, dr.phil. dr.phil. Alfred Rosenkrantz Professor, fil.dr. P.V.Sharma Lektor? dro E.Schou Jensen Amanuensis, cand.mag. Svend E.Bondix-Almgreen Universitetsadjunkt, mag.scient. Niels Bonde Amanuensis, mag.scient." Dr.phil. H.Gry har i skrivelse af 30december 1968 udtalt: II... Umiddelbart efter, at jeg havde modtaget Domme- ~ rens brev af 4.marts 1968, ringede jeg til firmaet Ludolph Struve og Co. for at få aftal t et møde. Jeg kunnc-;imidlertid ikke få besked om tidspunktet for hr. Chr.Backhaus' besøg på Fur. Senere opringninger gav også negativt resultat, og endelig af taltes at jeg skulle komme i Påsken og aftale nærmero med hr. Backhaus jr. Da jeg ankom til Fur (jeg har ikke noteret datoen, vistnok l3.april) var hr.backhaus i færd med at rejse. Ingen aftaler kunne træffes, undtagen at sagen kunne vente til sommeren. Derefter har jeg i sommer forsøgt kontakt ved personlig henvendelse på selskabets kontor på Fur, hvor jeg forelagde mit ønske om drøftelser i sagen for hr.kohlsen, men uden at kunne

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03171.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03171.00 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-05-1964 Fredningsnævnet 29-11-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02804.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00. Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

02804.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00. Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint. Domme. la ksatio nskom miss io nen. 02804.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00 Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 07-12-1964 Fredningsnævnet 09-07-1962 Kendelser

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 05627.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00 Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-03-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00 Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævn~t Overfredningsnævnet 03-11-1942 Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet 02769.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02769.00 Fredningen vedrører: Børrehoved Domme Taksationskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 24-02-1964 Fredningsnævnet 19-03-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00745.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00 Fredningen vedrører: Skolerhøje Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-04-1940 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen. 03264.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03264.00 Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker Domme la ksationskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1964 Fredningsnævnet 17-02-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Thomsen Enevold Sørensensvej 6 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen. 03597.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03597.00 Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 29-12-1965 Fredningsnævnet 15-01-1965 Kendelser

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

l, ;:==_... ~... ~=== -

l, ;:==_... ~... ~=== - l,-------;:==_...... ~... ~=== - 02432.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02432.00 Fredningen vedrører: Lokeshøje Domme la ksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1959

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Assens Elmealle - Afvist. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Assens Elmealle - Afvist. Domme. Taksations komm iss ionen. 02194.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02194.00 Fredningen vedrører: Assens Elmealle - Afvist Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-10-1954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet 04025.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00 Fredningen vedrører: Sødringholm Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-06-1978 Fredningsnævnet 29-09-1976 Kendelser Deklarationer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02997.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02997.00 Fredningen vedrører: Råbjergstene Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-04-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet 07951.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07951.00 Fredningen vedrører: Birkemosen Domme Taksationskom missionen Natu rklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 25-11-1999, 12-11-1999 Kendelser Deklarationer

Læs mere

005' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fastruplund Gravhøje. Domme. Taksations kom m iss ionen.

005' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fastruplund Gravhøje. Domme. Taksations kom m iss ionen. 005'58.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00558.00 Fredningen vedrører: Fastruplund Gravhøje Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 12-08-1937 Fredningsnævnet 11-06-1937 Kendelser

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen. 01279.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01279.00 Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1950 Fredningsnævnet 20-01-1950 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen.

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen. 07694.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00 Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1986 Kendelser Deklarationer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE: Om en landinspektørs adfærd i forbindelse med en skelafmærkning Landinspektør L afmærkede et skel uden forinden at have ladet klagerne udtale sig om skellets beliggenhed, selv om klagerne i 2011 havde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

UDSKRIFT. forhandlingsprotokollen. for ekspropriation i henhold til. lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje.

UDSKRIFT. forhandlingsprotokollen. for ekspropriation i henhold til. lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje. UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for ekspropriation i henhold til lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje. Ekspropriation til regnvandsbassin ved Birkelse Med henblik på

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

02737.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00. Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen.

02737.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00. Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen. 02737.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00 Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke Domme la ksati ons komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-02-1963 Fredningsnævnet 20-10-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere