,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knude Klint,e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 Lokolitet Kommune: I I J.nr. Knude Klint Sundssre,./", i..-...""..,... j.... I ~/. I / ~..., _'_._ REG. NR. /! /1 (li - --~_~... /'../ I I r... --'-'- _ ; :... J,.- /.I... / :',/~',, I.' "./! i i I' i "' / /./' i,/./., /...'./ i I :,' I. i 'I, \"..._._.-... \ ' '" " ". ~,'. '"\ \" ", \ \ : \ ~ ", \, " I /71 J '-.- S:U '? -- I /" /,/ _._.-'../...,...,.-, o"./,,--'-..-._._.-- 1, Illt :r 5f Fr.nr. p Fr. lo. Areal : 0,5 ha Fredet: FNK OFNK Formål' Indhold Ejer Påtaleret Sikring ar videnskabeligt og landskabeligt værdi~uldt areal. Der må ikke ske ændring ar terrænet og således ikke gra_ ves, ligesom der ikke må ske beplantning eller anbringes af'f'ald. Bygninger, skure, master o.l. må ikke opføres på det fredede ares l Naturvidenskabsmænd, først og fremmest geologer og geologi studerende skal have færdselsret til arealet og stranden nedenfor os ret til i studieøjemed at opholde sig på arealet og stranden nedenfor. Private. Geologisk Rigsinstitut, Charlottenluod. " Insti tut, Århus eg Fredningsnævnet. FREDNING

4 ". - I UDSKRIFT a f OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDE1SESPROTOKOL År den 21.februar9 afsagde Overfredningsnævnet følgende k e n d e l s e i sagen nr. 2063/f8 om fredning af Knude Klint på Fur af matr. nr. 45 ~ Fur Præstegaarde9 Fur sogn.

5 Den 26/ afsagde fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds (nu Viborg amts sydlige fredningskreds) kendelse om fredning af et areal på m 2 af Knude Klint på Fur af matr. nr. 45 g? Fur Præstegaard? Fur sogn. Fredningsservitutten er sålydende~ l) der må ikke ske ændring af terrænet og således ikke graves? ligesom der ikke må ske beplantning eller anbringes affald. 2) Naturvidenskabsmænd? førts og fremmest geologer og geologi- 14t studerende skal have færdselsret til arealet og stranden nedenfor og ret til i studieøiemed at opholde sig på " arealet og stranden nedenfor. ~ Påtaleret tillægges Geologisk Rigsinstitut samt.) Geologisk Institut? Århus? og fredningsnævnet hver for sig. 2. I fredningsnævnets kendelse er gjort nærmere rede for fredningens baggrund. Knude-området tilhørte tidligere molerselskabet Furmol, med hvilket Københavns Universitet i begyndelsen af 1960'erne var i forhandling om køb? dels for at bevare området. dels for at anvende det til kursusformål. Imidlertid solgtes ejendommen til det tyske 4It selskab L. Struwe & Co. 9 og i udviklede situationen sig således/ at fredningsnævnet så sig nødsaget til ved en foreløbig kendelse af 19/ i medfør af den dagældende naturfredningslov} jfr. 9? stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 194 af 16/6 1961? at dekretere? at videre gravning straks skulle ophøre på det senere af nærværende fredningssag omfattede område. Knude-Klint området beskrives i de fremlagte erklæringer fra de Geologiske institutter ved Århus og og Københavns universiteter 9 Mineralogisk Museum samt Naturfredningsrådet som værende af overordentlig stor videnskabelig værdi? indeholdende uerstattelige geologiske lokaliteter. I en skrivelse af 27/ fra Geologisk

6 e - :3 - Institut, Århus) hedder det således bl.a.: ttkystklinterne mod nord er meget høje - enkelte om".<;:ring 30 1'::: - og de må regnes for nogle af de smukkeste af Lir:.fjorden.sflange kystklinter. I klinterne ses vekslende lag af lyst moler og mør~ vulkam::k aske o Disse lag står i visse dele af klinterne lodret) medens de i andre dele er stærkt sammenfoldede og undertiden revet over. Man ser i disse klinter hele moler- og askeserion, id.e-sman både har de øvre dele af serien, som kendes fra andre lokaliteter i Limfjordsområdet? og de nedre og allernederste lag i askos8rien. De nedre lag kendes kun franog lefåjokaliteter) og de allernedgl'ste er kun kendt fra denne lokalitet. Lagserien i klinten er beskrevet af O.B. Bøggild i 1918, (Den vulkanske aske i moleret. Danmarks Geologiske Undersøgelse, II. Række 9 nr. 33). I dette arbejde blev de mange større vulkanske askelag nummereret fra til + l og fra ~ l til ~ 39. Lagene er senere undersøgt af dr. phil. H. GrY9 som har publiceret om denne lokalitet i 1940 (De istektoniske forhold i molerområdet. ~cddelelser fra Dansk Geologisk Forening) Bd. 9 9 po ). Siden slutningen af 1950'erne er der af lederen af Fur Museum9 M.Bre~~er Jensen, giort en række bemærkelsesværdige palæontologiske funa i de nedre lag på denne lokalitet. Det er således her, man fandt først kraniet og senere den største del af kroppen af en læderskildpadde på ca. l m's længde. Der er også fundet fossile blade af en række forskellige planter, f. eks. af Ginkgo) Bambus, Macclintockia og Devalquea. Skildpaddefundene er beskrevet af dr. phil. Eigil Nielsen i 1959 og 1964 (Eocene Turtles from Denmark. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 9 Bd. 14, p , og On the postcranial skeleton of Eosphargis breineri Nielsen. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening) Bd. 15) p ). Der har i de senere år været foretaget undersøgelser og indsamlinger på lokaliteten af en lang række medarbejdere ved de Mineralogisk-Geologiske Institutter ved Københavns UniversitGt og ved Geologisk Institut, Århus Universitet. Området har desudgn i stor udstrækning været anvendt som ekskursionsobjekt for studerende fra Københavns Universitet og Århus Universitet, idet denne lokalitet viser lagene på en så instruktiv måde, at dens pædagogiske værdi langt overgår de andre molerlokaliteter i Limfjordsområdet. Området har9 i kraft af at det er "typelokalitet" for de nederste molerlag og i kraft af de fund) man har gjort her, og de resultater man har opnået ved undersøgelserne her, en ganske overordentlig stor videnskabelig betydning." Angående spørgsmålet om, hvilken mængde~ moler) der som udnyttelig skal erstattes, er i kendelsen side gengivet en skrivelsg af 14/ fra dr. phil. Helge Gry, Danmarks Geologiske Undersøgelse, hvorefter der i den nordøstlige del findes ca m 3 udnytteligt moler; herefter følger, indenfor området og Yled til havniveau9 en molerzone i fortsættelse af en eksistgrende grav på ca m 3 tt, den forekomst, som gav anledning til fredningsnævnets foreløbige

7 h kendelse af 19/ Endelig findes længst mod vest indenfor området en forekomst, hvorom dr. Gry skriver~ "Forudsat serien findes helt ned til havets overflade under hele det areal, hvori den optræder ved overfladen, må der skønnes at forekomme omkring m 3 Vi ved imidlertid~ at skiferserien mod sydvest langs en mod nordøst hældende forkastning grænser mod sm,d og grus. En del af dette går sandsynligvis ind under skiferserien l en mindre del af arealet~ således at mængderne bliver lidt mindre." på baggrund heraf fremsatte ejeren ved HRS. Georg Løber, Århus, et erstatningskrav på kro, hvoraf kr. for værdi af miåtet moler ( m 3 a 10 kro) og kr, for spildte udgifter til åbning af brudet m.v. Det pointeredes; at der alene var tale om et foreløbigt erstatningskrav, idet en nøje opgørelse ville forudsætte en af en uvildig fagmand ~å grundlag af boringer foretagot beregning af kvantum og kvalitet. Det anførtes herved, at Dre Gry, der netop var udpeget til medlem af Naturfredningsrådot ikko kunne betragtes som upartisk hvorfor det foresloges fredningsnævnet at udnævne en uvildig fagmand. b. F~~~~ing~E~~~t udtaler indledningsvis, at det går ud fra} at Dr. Gry, der ikke har nogen økonomisk interesse i sagen, har afgivet sine erklæringer som statsgeolog under sædvanligt embedsmæssigt ansvar, og at nævnet har fundet det ubetænkeligt ved sagens afgørelse at lægge vægt på de af ham afgivne udtalelser. Fredningsnævnets sagkyndigo, direktør Sven Barfod, ~ FredeTIk~ Teglværker (antaget på forslag af Dansk Arbe jdsgiverforening) har afgivet en erklæring af 11/ , gengivet side Det hedder her bl.a., at direktøren ikke er molerokspert; men ved! at Dr. Gry er den uafhængige person, som har mest kendskab til molerforekomster, og den eneste, som har forsøgt opmålinger y hvorfor han har konsulteret Dr. Gry for at få skabt størst mulig klarhed. Direktør Barfods konklusion er den, at man af de fornævnte m m 3 eller ialt

8 - 5 - ca m 3 ned til havniveau~ med de foldede lag ikke i praksis kunne nå havets niveau~ fordi brydningsomkostningerne vil blive ekstraordinært store; men han ville tro; at man i praksis kunne nå halvt ned fra nuværende bund i graven~ der ligger i ca. 20 m niveau, hvis man havde virkelig mangel på moler (altså max m 3 ). Om den sidstnævnte forekomst bemærkes; at den heller ikke kan udnyttes til havniveau~ og at kun mindre mængder af moleret i denne forekomst vil.e være anvendelig. Konklusionen med hensyn til udnyttelige molermængder lyder herefter således: "Jeg må derfor konkludere at med den meget rigelige beregning af den egentlige molerzone som nævnt ovenfor, bør den molermængde der erstattes, sættes til m 3 ial t " Om ~~lerprl~~e anfører direktør Barfod~ "Selskabet opererer i bilag 18? 48 og 49 med en pris på 10 kr./m 3, men det må være inclusive produktionsomkostninger~ generalomkostninger og fortjeneste. på grundlag af de oplysninger, jeg har indhentet om priser på molerarealer og -mængder~ og på grundlag af priser på ler, som jeg kender, bør erstatningen sættes til 0,50 kr./m 2."!redningsnæ~1ets konklusion vedrørende erstatningen gengivet side 30, lyder således: "Ved afgørelsen af erstatningskravet har nævnet i mangel af andre beviser fundet at måtte lægge til grund) at Molerværket afskæres fra at bryde et kvantum på m 3 moler. Nævnet finder ikke grundlag for at sætte prisen på må moler højere end 0~5o kr. Herefter vil der være at tilkende Molerværket

9 - 6 - i erstatning kr. Der findes ikke at kunne gives erstatning for indkøb af 1000 t. rå moler j idet der manglor enhver dokumentation for kvantum og pris. For alle øvrige ulemper ved fredningen, herunder adgang for geologer j findes der at kunne gives en samlet er- statning på Da Molerværket ledes af tyske kr. statsborgero j for hvem det har været påkrævet at antage juridisk hjælp i nærværende sag j fi~des der at kunne tillægges Molerværket et beløb på kr. til advokat omkostninger eller ialt kr. med rente 610 p.a. af kr. fra nærværende kondelses afsigelse at regne." Kendelsen er af ejeren, Molerværk Ludolph Struwe & Co. A/S ved HRS G. Løber blevet indbragt for Overfrednin~nævnet j som den 2/ foretog besigtigelse; hvorunder HRS Løbor begærede sagen forelagt taksationskommissionen. Da Overfredningsnævnet kunne tiltræde fredningsnævnets kendelse alene med den ændring) at der til fredningsservitutten føjes forbud mod opførelse af bygninger~ skure~ master og lign.? forelagdes sagen den 13/ for taksationskommissionenp som den 22/ har afsagt kendelse i sagen.

10 - 7 - Til brug for taksationskommissionens behandling har ejeren ladet et entreprenørfirma foretage 4 boringer på og ved det fredede areal for en udgift af ialt 7.109~70 kr. Taksationskommissionen har ikke ønsket at medvirke til boringernes foretagelse. Danmarks Geologiske Undersøgelse har udtalt] at boringerne intet principielt nyt bringer~ og at det ikke ud fra boringerne er muligt at slutte 7 at de 811- givne mængder forekommer. Ejeren har over for kommissionen fremsat et erstatningskrav,e på ialt kr. med renter fra det foreløbige forbud den 19/ samt sagsomkostninger. Påstanden er baseret på en påstået udnyttelig mængde moler m.v. på m 3 'å 6 kr. eller kr. forgæves afholdte omkostninger til afrømning af jord og vejanlæg kr. ~ udgifter ved omlægning af produktionen (som følge af benyttelse af andre, indkøbte materialer) kr. samt borip-gsudgifter kr. Taksationskommissionen bomærker indledningsvis; at den nøje har overvejet; om der burde iværksættes mere indgående undersøgelser ved boring, bl.a. på grund af do forskellige resultater som Danmarks Geologiske Undersøgelse og ejeron ved de af ham foranstaltede boringer er nået til; men er afstået herfra; fordi ner efter kommissionens opfattelse selv ved væsentlig mere omfattende undersøgelser 1 herunder el boringer, erfaringsmæssigt kun ville kunne opnås et i forhold til " undersøgelsernes pris og den tid de ville tage beskedent forbedret udgangspunkt for nen således under alle omstændigheder skønsmæssige vurdering af omfanget og beskaffenheden af særlige forekomster på de omhandlede arealer. Efter alt foreliggende herunder ejerens oplysning om, at askelag i hans virksomheds særlige pro1uktion i et vist omfang kan anvendes iblandet det øvrige stof; finder kommissionen imidlertid y at det er i rimeligt omfang sandsynliggjort? at væsentligt

11 - 8 - ~tt mere moler m.m, ville kunne udnyttes end antaget af den af fredningsnævnet anvendte konsulent? og kommissionen anser det for forsvarligt at lægge til grund 1 at ejeren som følge af fredningen skønsmæssig er blevet afskåret fra at udvinde moler m.m. i størrelsesordenen m 3 Taksationskommissionen finder den af ejeren krævede erstatning på 6 kr. pr. m 3 materiale i jorden urealistisk, og anfører~ at der da heller ikke er tilvejebragt nogen form for dokumentation for dette boløbs rigtighed~ uagtet dette i givet fald måtte have været muligt. Efter de af ejeren for kommissionen givne oplysninger kan det derimod ~ ikke afvises? at en pris på kr. pr, m 3 i hvert fald i visse - gunstige - tilfældo kunne opnås for moler i jorden i efteråret og at denne pris også ville kunne være opnået for partier af moleret på det fredede areal. Det anførte beløb kan dog ikke anvendes som udgangspunkt for erstatninesfastsættelsen for en større samlet forekomst af ret forskellig kvalitetsmæssig beskaffenhed? herunder askelagy og placeret i forskellige dybder med heraf følgende uensartet (faldende) rentabilitet i forbindelse med udvindingen. Kommissionen finder herefter at kunne lægge en gennemsnitsværdi i jorden af de udnyttelige I~ forekomster af moler m.m. i det højeste kr, pr. m 3 til grund. Taksationskommissione~ konkludere~~ at det må anses for sand- 4t synligt~ at ejeren? som af ham for kommissionen anført? ville have udvundet henved m 3 årligt på det frededo areal? hvorved udvindingen ville have taget 7-8 år? over hvilke inntægterne skulle have været fordelt, Herefter vil den ejeren tilkommende erstatning for den som følge af fredningen mistede adgang til udnyttelse af forekomsterne på det frededå areal afrundet være at fastsætte

12 - 9 -.e til kr, Til dækning af forgæves afholdte udgifter tilkendes " og for produktionsmæssige ulemper " 120,000 kr. =========== Kommissionen tilkenner herefter kr. at forrente efter nærmere bestemmelse af Overfredningsnævnet, samt efter omstærdig "e; hederne 7.109/70 kr. til dækning af afholdte boreudgifter, hvilken udgift findes rimelig begrundet efter sagens omfang og beskaffenhed. Sluttelig bemærker kommissionen, at den efter prw{sis henskyder spørgsmålet om tilkendelse af advokat omkostninger til Overfredningsnævnet~ idet kommissionen dog bemærker, at advokatbistand efter dens opfattelse har været rimeligt begrundet. Overfredningsnævnet har besluttet at forrente de tilkondte kr. med 10% p. a. fra datoen for det foreløbige fol'bud den 19/ samt udover de nævnte 7,109;70 kro, henset til sage~s art at tilkende selskabet yderligere kr. i advokat omkostninger. Et kort 9 nr visende det fredede område, der udgør m 9 er vedhæftet nærværende kendelse. T h i b e s t e m m e s ; Den af fredningsnævnet for Viborg amt den 26/ afsagte kendelse om fredning af Knude Klint stadfæstes med nedenstående tilføjelse, således at der for det fredede område gælder følgende; Der må ikke ske ændring af terrænet og sålodes ikke graves, ligesom der ikke må sko beplantning eller anbringes affald. Bygninger 9 skure 9 master og lign. må ikke opføres på det fredede areal.

13 Naturvidenskabsmænd, først og fremmest geologer og geologistuderende skal have færdselsret til arealet og stranden nedenfor og ret til i studieøjemed at opholde sig på arealet og stranden nedenfor. Påtaleret tillægges Geologisk Rigsinstitut, Geologisk Institut, Århus, og fredningsnævnet hver for sig. I erstatning udbetales til molerværket Ludolph Struwe & Co" A/S et beløb på kro 7 hvoraf kr. forrentes med 10% p.a. fra den 19/ til udbetalingen. Erstatningen afholdes med 3/4 af statskassen og 1/4 af I~\ "w Viborg amtskommune Udskriftens bekræftes rigtighed (Jc~~;?Y< '/,T " C J. Garde jg/sm.

14 Akt: Skab n r. (udfylde. af dommerkontoret).' REG. HR. 6 S-l6~.000 / / / / / / '-... / /' r... _.-'-.-. J.--' -'- ' /' / mair nr '-15-:, FUT PTæ5tegårde ' --o J' det a.ceal ej kali: ni: 45[1, "kr?rteslegaarde lfar soglz, Wan~hL'.TI'L>d, UboFg O/Ilt.somjJ:t'cUs og pålat;;ges serodat om forbud mod TlZoltrgrac'/liIlg. /: 1000 Skwe I a0?.zp. e5'e;:;!emba> /969 II II Naturfrednlngskonsulentens.København d By: fut præstegårde Sogn:Fw Plan nr. 13- fol( kontor Jen",n & K,eld.kov AIS,.,.r /...,,_ \ / ~. \ I \ \... \ J. J \ / I 3 / / \.. / \ I \ / \ /"'-'.../ "" \ \ 1\ \. \ '". \ "- \... \

15 FREDNINGSNÆVNET>

16 REG. NR. \F.:/ ~, FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRÅDSKREDS -.'..';~ ~.'... "e, KENDELSE afsagt den 26.november 1969 i sagen om fredning af Knude Klint på Fur og tilstødende arealer.

17 - År 1967, den 20.maj indfandt statsgeolog dr.phil. Helge Gry og fredningsnævnets formand, dommer Grundtvig, sig på Knude Klint, Fur, der ejes af Molerværk Ludolph Struve og Co., A/S, ee Fur. For dette mødte direktør Backhaus, og der fandt en uformel besigtigelse og forhandling sted med henblik på en frivillig fredning. Sagen blev udsat, og nævnets formand erindrede dr. Gry om denne i skrivelse af 5.januar Herpå svarede dr. Gry i skrivelse af l5.januar 1968 således: "ad: evt. fredning af en del af matr.nr.45 g, Fur. Jeg beklager, at jeg på grund af travlhed har ladet spørgsmålet om en eventuel fredning af en del af matr.nr.45 g, Fur, ligge. Ved besigtigelsen 20.maj 1967 udtalte hr.direktør Backhaus, at man gerne ville undlade at fylde affald (overjord m.m.) i slugterne, ligesom det blev meddelt, at gravningerne ikke ville fortsætte helt ud til kysten. En umiddelbar fare for ødelæggelse syntes således ikke at foreligge. Det var mit indtryk, at der var chance for en overenskomst med ejerne, hvorved det væsentligste i vore ønsker kunne gennemføres ved frivillig fredning. Vedlagte udtalelser fra de geologiske institutter ved universiteterne i København og Århus støtter de synspunkter, jeg har lagt for dagen om en frednings ønskelighed og går endog videre (således ønsket om en 150 m bred bræmme over klintranden). Jeg vil imidlertid mene, at en frivillig ordning med en lidt mindre omfattende fredet zone vil være at foretrække fremfor en gennem Naturfredningsforeningen forlangt fredningssag

18 2. med store erstatningskrav fra ejernes side. Jeg går ud fra, at arbejdet med at få gennemført en frivillig ordning skal ske gennem Naturfredningsnævnet for Viborg og præciserer derfor nedenfor vore ønsker. De vigtigste punkter er de to første af nedenstående 1) Strandbredden og kystklinten i det omfang, der er vist på vedlagte kort, må ikke forstyrres ved gravning eller henkastning af affald (overjord m.m.) 2) Der tilsikres naturvidenskabsmænd, først og fremmest geologer samt geologistuderende adgang til færdsel, ophold på klint og strand for videnskabelige undersøgelser og undervisning. Skoleelever i følge med deres lærere har ligeledes adgang til arealerne. 3) Der må forhandles om bredden af den zone over klinten, der skal bevares fri for gravning, henlæggelse af overjord og evt. holdes fri for beplantning. Man må sikkert kunne opnå en ordning, hvorved kun ganske små mængder moler forbliver uudnyttede, idet bredden kan variere fra sted til sted. 4) Ønskeligt er, at de gamle grave ikke beplantes, men står tilgængelige for geologisk forskning og undervisning. 5) Endvidere er det ønskeligt, at geologisk og andet naturvidenskabeligt arbejde kan foretages også udenfor de fredede area- ler. 1I I skrivelse af l5.februar 1968 udtalte Molerværket overfor nævnets formand: "Vi takker for Deres venlige meddelelse i ovennævnte sag og skal meddele, at vi gerne vil medvirke ved en frivillig fredning. Vort bestyrelsesmedlem, hr. Chr.Backhaus, kommer til.,.. ' Fur i marts måned og står så, efter aftale, gerne til rådighed til de nødvendige forhandlinger.'

19 Idet vi håber, at ovenstående imødekommer Deres ønske, returnerer vi samtidigt Deres 3 bilag." Nævnets formand g~k herefter ud fra, at parterne forhandlede direkte, og hørte intet til sagen, førend nævnet i skrivelse af 9.november 1968 fra Geologisk Institut i Aarhus fik meddelelse om, at en omfattende molergravning fandt sted netop i det område, der var ønske om at frede. Formanden begav sig den l8.november 1968 til Fur, og det hedder i en protokol tilførsel dagen efter: "Formanden bemærkede, at uanset det betydelige erstatningskrav, som et forbud vil medføre, fandt han det af hensyn til de store videnskabelige interesser nødvendigt straks at standse den øjeblikkelige gravning, der var væsentlig fremskredet i forhold til besigtigelsen den 20.maj Der afsagdes herefter følgende foreløbige K E N D E L S E: '" I medfør af lovbekendtgørelse nr.194 af 16.juni , stk.2, sidste punkt, dekreterer jeg herved, at videre gravning straks skal ophøre på et areal på ca m 2, antagelig ~ beliggende på matr.nr.46 1, 54 ~ Fur. Arealet er i terrænet påvist advokat Thisted, Skive, der repræsenterer Molerværket. Overtrædelse af denne kendelse er strafbar i henhold til lovens 40, stk.l." Det bemærkes, at i fremlagte skrivelser af 19.maj 1967 fra Geologisk Institut, Aarhus, og 21.juni 1967 fra Mineralogisk Museum blev en fredning stærkt anbefalet. Den 26.november 1968 holdt det samlede nævn, bestående af formanden, dommer Grundtvig, amtsrådsmedlem Erik Jensen og

20 4. gårdejer Svend Sohn, Fur, møde på øen, hvor der var besigtigelse og forhandling med firmaet og geologerne. Ved en samme dag afsagt kendelse stadfæstede nævnet formandens foreløbige kendelse. I skrivelse af 27.november 1968 udtalte Geologisk Insti tut, Aarhus: II Beskrivelse af området: Det område, som ønskes fredet, er beliggende på den vestligste del af Fur på nordsiden af Knuden, matr.nr.? Fur Præstegård m.m. Fur sogn, Harre Herred, Viborg Amt. Hele Knude-området tilhørte molerselskabet Furmol og blev for ca. 6 år siden købt af det tyske selskab L.Stuve og Co. På dette tidspunkt var Københavns universitet megp-t positivt interesseret i at købe området, dels for at bevare det, dels for at anvende det til kursusformål, og der var forhandlinger igang om erhvervelsen, da området uden varsel blev solgt til det tyske " o, firma Knude-området som helhed må betragtes som værende af overordentlig stor værdi, både af videnskabelige og af æstetiske grunde. Det, man vil opnå med den foreslåede fredning, er ikke en fredning af hele området, selvom dette kunno være ønskeligt, men en fredning af en bræmme langs nordkysten af området for at hindre bortgravning af uerstattelige geologiske lokaliteter; herved vil man samtidig kunne undgå, at den markante kystklint bliver gennemgravet på 3-4 steder. At disse gennemgravninger er påtænkt fremgår af en kortskitse over molergravene (bilag 6), hvor ejeren med skravering har angivet fire områder gående fra gravene ud til kysten, som udgør det areal, hvor videre gravning kan foretages.

21 5. Den vestlige del af Fur består af et højt område, som er adskilt fra den øvrige del af Fur ved en lavning, Faskær, gennem hvilken der i stenalderhavets tid var et sund. Knuden har mere eller mindre stejle skrænter til alle sider; mod syd og øst de gamle stenalderhavsskrænter og mod vest og nord de meget høje kystklinter, der viser kvartære sedimenter og snit gennem oppressede og sammenfoldede flager af oecænt moler. Det meste af Knuden var indtil for få år siden dækket af hede og små nåletræsplantager. Et område i sydvest er nu opdyrket, hvorimod det nordlige område stadig ligger hen med hede og plantager. I den nordøstlige del af Knuden er der et antal store molergrave, hvor man fra ca har gravet moler. Der findes 5-6 større grave, de fleste med en længdeudstrækning i retningen sydøst-nordvest. Disse grave ender nogle hundrede \' meter fra nordkysten, dog blev to af gravene under Furmols gravning ført frem til ca. 100 m fra kystklintons øvre del. Selvom den brydeværdige del af molerserien fortsætter i forlængelse af disse grave og står frem i kystklinten undlod man på dette tidspunkt at gra- ve tættere på kysten Kystklinterne mod nord er meget høje - enkelto omkring 30 m - og de må regnes for nogle af de smukkeste af Limfjordens mange kystklinter. I klinterne sos vekslende lag af lyst moler og mørkt vulkansk aske. Disse lag står i visse dele af klinterne lodret, medens de i andre dele er stærkt sammenfoldede og undertiden revet over. Man ser i disse klinter hele moler- og askeserien, idet man både har de øvre dele af serien, som kendes fra andre lokaliteter i Limfjordsområdet, og de nedre og allernederste lag i askeserien. De nedro lag kendes kun fra nogle få lokaliteter, og de allernederste er kun kendt fra denne lokalitet. Lagserien i klinten er beskrevet af O.B.Bøggild i 1918

22 6. (Den vulkanske aske i moleret. Danmarks Geologiske Undersøgelse, II. Række, nr.33). I dette arbejde blev de mange større vulkanske askelag nummereret fra til + l og fra 10 l til Lagene er senere undersøgt af dr.phil. H.Gry, som har publiceret om denne lokalitet i 1940 (De istektoniskc forhold i molerområdet. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, Bd.9, p ). Siden slutningen af 1950-erne er der af lederen af Fur Museum, M.Breiner Jensen, gjort en række bemærkolsesværdige palæontologiske fund i de nedre lag på denne lokalitet. Det er således her, man frndt først kraniet og senere den største del af kroppen af en læderskildpadde på ca. l mis længde. Der er også fundet fossile blade af en række forskellige planter, f. eks. af Ginkgo, Bambus, Macclint;ocK i a 0['; Dcvalquea. Ski ldpaddefundene er beskrevet af dr.philo Eigil Nielsen i 1959 og 1964 (Eocene Turtles from Denmark. Meddelelser fra DAnsk Geologisk Forening, Bd.14, p.96-l1~, og On thp post-~ranin] sk01cton of Eosphargis breineri Nielsen. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, Bd.15, p.281-3l3.) Der har i de senere år were t foretaget unclersøgelser og indsamlinger på lokaliteten af en lang række medarbejdere ved de Mineralogisk-Geologiske Institutter ved Københavns Universitet og ved Geologisk Institut, Aarhus Universiteto Området har desuden i stor udstrækning været anvendt som ekskursionsobjekt for studerende fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet, idet denne lokalitet viser lagene på en så instruktiv måde, at dens pædagogiske værdi langt overgår de andre molerlokaliteter i Limfjordsområdet. Området har, i kraft af at det er litypelokalitet ll for

23 7. de nederste molerlag og i kraft af de fund, man har gjort her, og de resultater man har opnået ved undersøg8lserne her, en ganske overordentlig stor videnskabelig betydning. Foruden den videnskabelige og pædagogiske værdi har området også stor æstetisk værdi. De store mange-farvede klinter virker overordentlig imponerende og smukke, både set fra stranden, fra havet og fra Mors. En gennemgravning af klinterne som den, der er påbegyndt, vil virke meget skæmmonde i den smukke klint. Den vil desuden medføre, at havets erosion, som er ret kraftig på dette sted, vil blive endnu kraftigere omkring de klintafsnit, som bliver stående tilbage. Man vil derfor, hvis gravningerne ikke bliver forhindret, dels få området hurtigere borteroderet, dels få skæmmet et enestående stykke natur. Fredningens omfang~ På grundlag af ovenanførte videnskabelige og æstetiske interesser skal der herved anmodes om en fredning af en zone på 200 m fra kanten af kystklinten lrngs en strækning på 1000 m, som angivet på vedlagte kortskitse. Fredningen må omfatte forbud mod yderligere gravning, opførelse af bygninger og beplantning. Desuden bør der tilsikres adgang til området til fortsatte videnskrbeligc undersøgelser og ekskursioner." I skrivelse modtaget 20.november 1968 fra Universitetets Min.-Geol. Institutter og Mineralogisk Museum har følgende videnskabsmænd stærkt anbefalet fredning: llbevarelsen af denne enestående geologiske lokf.l.litet i Knudeklint på Fur vil være af afgørende betydning for undertegnede medarbejdere ved Københavns Universitets Mineralogisk-

24 o u. Geologiske Instituter og Mineralogisk Museum, hvis forskning inden for moler-området spænder fra geofysik over petrografi, tektonik og stratigrafi til palæontologi. Til disse forskningsformål er allerede fra statslig side (Statens almindelige Videnskabsfond) og fra Carlsbergfondet ydet større bevillinger. Bevarelsen af profilet vil også vær8 af stor betydning for undervisningen. I de forløbne år har J_okaliteten gentagne gange tjent som demonstrationsobjekt for studenterekskursioner. A.Noe-Nygaard Professor, dr.phil. A.Berthelsen Professor, T.Birkelund Professor, dr.phil. dr.phil. Alfred Rosenkrantz Professor, fil.dr. P.V.Sharma Lektor? dro E.Schou Jensen Amanuensis, cand.mag. Svend E.Bondix-Almgreen Universitetsadjunkt, mag.scient. Niels Bonde Amanuensis, mag.scient." Dr.phil. H.Gry har i skrivelse af 30december 1968 udtalt: II... Umiddelbart efter, at jeg havde modtaget Domme- ~ rens brev af 4.marts 1968, ringede jeg til firmaet Ludolph Struve og Co. for at få aftal t et møde. Jeg kunnc-;imidlertid ikke få besked om tidspunktet for hr. Chr.Backhaus' besøg på Fur. Senere opringninger gav også negativt resultat, og endelig af taltes at jeg skulle komme i Påsken og aftale nærmero med hr. Backhaus jr. Da jeg ankom til Fur (jeg har ikke noteret datoen, vistnok l3.april) var hr.backhaus i færd med at rejse. Ingen aftaler kunne træffes, undtagen at sagen kunne vente til sommeren. Derefter har jeg i sommer forsøgt kontakt ved personlig henvendelse på selskabets kontor på Fur, hvor jeg forelagde mit ønske om drøftelser i sagen for hr.kohlsen, men uden at kunne

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere