Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a."

Transkript

1 Side 1/8 Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. januar 2007 i sag nr. BS 6A 446/2006: Winnie Laybom Mølleengen Jyllinge vi advokat Thomas Ghiladi mod Den Sociale Sikringsstyrelse/ Statsamtet København Det Sociale Nævn for Københavns og Frederiksberg Kommuner Borups Alle København NV Kammeradvokaten v/ advokat Birthe Eskildsen Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 19. januar 2006, vedrører spørgsmålet om fra hvilket tidspunkt sagsøger er berettiget til at modtage højeste førtidspension." Sagsøger Winnie Laybom har nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøger er berettiget til højeste førtidspension med virkning fra 1. oktober 2000 i henhold til Lov om Social Pension 14, stk. 1. Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Oplysningerne i sagen. Det fremgår, at sagsøgeren fra den L januar 1996 blev tilkendt forhøjet almindelig førtidspension, der svarer til en erhvervsevnenedsættelse på 50% og at sagsøger fra l. oktober 2000 blev tilkendt den mellemste førtidspension svarende til en erhvervsevnenedsættelse på 2/3. Med virkning fra den l. august 2004 blev sagsøger tilkendt den højeste førtidspension. Sagsøgeren har fri proces under sagen og retshjælpsdækning. Forklaringer. Der er under sagen afgivet forklaring af sagsøger Winnie Layborn, Søren

2 Side 2/8 Vesterhauge, Jan Erik Nielsen og Henrik Nielsen. Sagsøger, Winnie Layborn har forklaret, at hun er uddannet som lærer og rejseleder, og at hun fra 1976 hvor hun blev student og frem til 1995 har haft ansættelse en lang række steder. Der har typisk været tale om korte ansættelsesforløb, idet hun hver gang blev syg. Først i 1970'erne blev hun klar over, at det bl.a. var dårligt indeklima, der gjorde hende syg. Hendes seneste ansættelseforhold startede i 1992 med arbejde indenfor turistinformation i sommerhalvårene, senest sommeren Hun begyndte her at fa hukommelsessvigt. Hun glemte bl.a. de sprog hun havde kunnet, og kunne ikke formulere sig. Det viste sig, at hendes hjerne blev påvirket af irritanter i omgivelserne. Hun var herefter ikke i stand til at arbejde. Den første diagnose var indeklimasyndrom, men det viste sig, at hun havde problemer bade inde- og ude. Hendes vejrtrækning er også påvirket i hendes egenbolig blev hun undersøgt for kronisk træthedssyndrom. Undersøgelsen viste, at hun ikke havde denne sygdom. Til gengæld fik hun konstateret MCS (Multipel Chemical Sensitivity). MCS kan ikke behandles. Man kan kun forsøge at undgå påvirkning af det man Ikke kan tåle. Hun er nødt til at bruge maske, når hun bevæger sig udenfor sit hjem. Hun har også fået konstateret fibromyalgi og hypermobile led. Symptomerne herpå startede i teenagealderen, men blev voldsomt forværret i 1996, hvor hun fik vanskeligheder med at gå. Hun søgte pension i 1995, idet hendes funktionsniveau var så lavt, at hun ikke kunne udføre nogen former for arbejde. Hun blev ikke sendt til arbejdsprøvning. I september 1995 modtog hun besked om, at hun blev bevilget laveste pension. I begyndte hun at finde ud af, hvilke stoffer (irritanter) hun skulle undgå. Når hun kan undgå påvirkning af de stoffer hun ikke kan tåle, far hun det godt. Der er dog så mange stoffer hun ikke kan tåle, at hun ikke kan leve et almindeligt liv. I perioden modtog hun forhøjet førtidspension. I slutningen af 1999 indtrådte der en væsentlig forværring i hendes tilstand i takt med, at hun udførte noget foreningsarbejde hjemmefra. Hun fik en computer, og denne generede hende voldsomt. Hun måtte arbejde med handsker og for åbent vindue, men reagerede alligevel voldsomt. Hun havde foreningsarbejdet fra foråret 1998 til foråret 2000 og arbejdede med det omkring 4 timer om ugen. Hun var formelt formand frem til generalforsamlingen i februar 2001, men arbejdede ikke aktivt fra foråret Hun har i perioden frem til efteråret 2000 talt med pressen telefonisk på foreningens vegne, og har haft besøg af tv-hold, men de stod udenfor, mens hun var indendøre. Computeren blev ligeledes fjernet. Fra 2004 modtog hun højeste førtidspension. I perioden har der ikke været tale om en forværring i hendes tilstand. Forværringen indtrådte således med sikkerhed i slutningen af Hun vil gerne arbejde, men kan ikke, heller ikke hjemmefra, idet hjemmearbejde kræver en computer eller kontakt med andre materialer hun ikke tåler. Hun har intet socialt liv, idet hun ikke kan besøge familie og venner eller få besøg. Hun har en handicapscooter, og kan køre ture i frisk luft. Hun kan tale i telefon, og har en gammel computer fra 1994 som hun kan tåle, idet den ikke udskiller irritanter, men hun vil ikke kunne skifte til et ny computer. Hun kan heller ikke tåle printere. Siden

3 Side 3/ har hun afprøvet forskellige masker. De første virkede ikke, men de seneste par år har hun haft en maske, der hjælper hende, når hun skal ud. Hun. kan ikke dyrke motion, og kan ikke gøre rent. Hun har faet bevilget hjemmehjælp., men kan ikke tåle at have hjemmehjælperen i hjemmet. Hendes mand må derfor udføre alt husligt arbejde. Han laver endvidere sin egen mad. Typisk må det tilberedes udendørs. Hun laver sin egen mad. Hendes mand foretager alle indkøb, idet hun ikke kan tåle at gå i forretninger. Overlæge, dr. med. Søren Vesterhauge har forklaret, at han er øre-næsehalsspecialist på Rigshospitalet. Han kender sagsøger, Winnie Laybom fra hendes foreningsarbejde. Derudover har han undersøgt hende i 1980" eme for opløsningsmiddelintolerance. Man anvendte på dette tidspunkt "Xylentesten", der var pænt dokumenteret, men havde en kortvarig anvendelsestid, idet flere patienter blev dårlige af den. Winnie Laybom blev testet negativ for Xylen, men der var en stor fejlmargin. Winnie Layborn omtalte dog mange eftervirkninger, og dette er årsagen til, at han i brevet af 22. januar 1997 ( bilag 19) til hende oplyste, at hun var typisk opløsningsmiddelintolerant. Under testningen måler man legemsfunktionerne med de målinger man kan foretage, men der er en usikkerhed og biologiske variationer, hvorfor der ikke nødvendigvis er en uoverensstemmelse mellem den negative test og de reaktioner Winnie Layborn selv beskrev. Ved MCS ( Multipel Chemical Sensitivity) opstår der symptomer fra organs3'stememe ved påvirkning med kemikalier, røg, parfume mm. Personerne reagerer på væsentligt lavere værdier end andre mennesker. Der er meget få objektive sygdomsfund målingsmæssigt, men visuelt fremtræder personerne meget syge. Sagkundskaben har været delt i to fløje, hvoraf den ene fløj har ment, at sygdommen havde en psykiatrisk baggrund. Fløjene er dog ved at mødes. Efter hans vurdering er det naturligt, at der ved symptomforløb, hvor personer mister arbejde og et socialt liv m.m. må komme en form for psykiatrisk overbygning på deres forløb. Efter hans opfattelse har den typiske MCS patient en almindelig robust psyke. Sygdommen har således ikke en psykiatrisk baggrund, men sygdommen kan give en psykiatrisk reaktion. Sygdommen forværres endvidere over tid. Der kan ikke siges noget entydigt om prognosen, men sygdommen kan ikke helbredes. Han ser dog kun de værste tilfælde. I juni 1997 vurderede han Winnie Layborns erhvervsevnetab til over 2/3 (bilag 20). Han har ikke haft kontakt med hende siden. Han har undersøgt mange MCS patienter og haft længerevarende kontakt med dem. Generelt kan siges, at det er nærmest umuligt at skabe et miljø., hvor de vil kunne omgås andre og arbejde. Det er derfor kendetegnende, at de mister deres erhverv og sociale netværk. De er også udsatte i deres egne hjem, f.eks. har Winnie Layborn været nødt til at flytte bl.a. på grund af påvirkning fra naboer. Det er hans vurdering, at MCS patienter ikke kan arbejde. Dem han kar haft kontakt til har alle mistet deres arbejde. Der kan ikke etableres jobs på de vilkår som personerne vil kunne arbejde under. De kan heller ikke arbejde hjemme, idet de ikke kan tåle computere. Med det forbehold, at han ikke har undersøgt Winnie Layborn siden den 19. december 1996 er det hans skøn, at hun ikke kunne og ikke ville kunne komme i arbejde igen. Når han i

4 Side 4/8 udtalelsen af 23. juni 1997 (bilag 20) harskrevet, at det formentlig drejede sig om en varig tilstand er ordet "formentlig" kun taget med, idet der altid er tvivl Reelt vurderede han situationen som varig. Læge, Jan Erik Nielsen har forklaret, at han er praktiserende læge med praksis gennem 20 år. Han har haft hospitalsansættelse 2 steder gennem 7-8 år, og har været somatisk lægekonsulent. Han har udarbejdet journalen (bilag 14). Han skulle udtale sig i forbindelse med en ansøgning om helbredsbetinget førtidspension. Han modtog sagens akter fra hospitalet. Han skulle "oversætte" indholdet og kommentere det samt vurdere., om der skulle indhentes yderligere oplysninger. Udfra sagens akter, herunder oplysningerne fra Arbejdsmedicinsk Klinik vurderede han og beskrev, at der var tale om indeklimasyndrom og ikke MCS. Han vurderede, at genplacering på arbejdsmarkedet var urealistisk udfra de mange forgæves placeringer på forskellige arbejdspladser, hvor Winnie Laybom havde måttet opgive ansættelse. Han skønnede, at det var urealistisk, at hun kunne arbejde. Han vurderede, at hun heller ikke kunne klare et halvdags job. Hun ville eventuelt kunne arbejde hjemmefra i støvfrit miljø uden høj luftfugtighed m.m., men ikke på en arbejdsplads. Han er ikke blevet inddraget ved genoptagelsen af sagen. Han har således kun foretaget en enkelt vurdering. Ved genoptagelsen har man formentlig brugt hans første udtalelse. Han havde ikke specialkendskab til indeklimasygdomme m.m.. Speciallæge i intern medicin, Henrik Nielsen har forklaret, at han har været lægekonsulent for nævnet i 5 år. Han har ikke afgivet udtalelse til brug for nævnets afgørelse, men har udarbejdet lægekonsulentrapporten sagens bilag F, som er et supplerende lægeskøn til brug for sagen. Han vurderede diagnosen som MCS (duftoverfølsomhed) fibromyalgi, og myxødema tractata. Han har i omkring 10 år beskæftiget sig med bl.a. MCS, idet duftoverfølsomhed falder ind under intern medicin. Winnie Layborns tilfælde er velbelyst fra omkring 1980 til Hendes symptomer er de sædvanlige. Patienterne oplever fysiske symptomer, der plager dem. De har en meget hyppig kontakt med sundhedsvæsenet og bliver intensivt undersøgt. De fysiske symptomer giver sig dog ikke udtryk i fysisk organisk sygdom. De fysiske symptomer beror således på patientens subjektive vurdering, og der findes ikke objektive fund, hvorfor det er vanskeligt at behandle personerne. Psykoterapeutiske tiltag kan indimellem hjælpe på, at patienterne ikke kan få en fysisk diagnose, men den psykiatriske vurdering i Winnie Layboms tilfælde er, at hun ikke er modtagelig for psykiatrisk behandling. Forløbene fører ofte til omfattende udredninger for de enkelte patienter, men det kan alligevel være svært at sige noget præcist om, hvor svær lidelsen er. For Winnie Layboms vedkommende var Xylentesten negativ. Diagnosen er derfor stillet udelukkende på baggrund af symptomer, der ikke kan måles. Man har således kun Winnie Layboms egen beskrivelse af symptomerne og ingen objektiv måling. Alligevel anerkendes MCS som en sygdom. For så vidt angår funktionsniveauet siger Winnie Laybom selv, at hun ikke kan arbejde, men det kan ikke efterprøves. Skulle man forestille sig arbejde måtte det væ-

5 Side 5/8 re arbejde, hvor hun ikke blev eksponeret for stoffer, således f.eks. arbejde ved brug af telefon hjemmefra. Der er ingen behandlingsmuligheder kun psykoterapi m.m. som det er vanskeligt at motivere patienterne for, idet de søger en fysisk årsag til deres sygdom, og dermed en behandling herfor. Winnie Layborns sygdom må anses for kronisk. Dette kommer også til udtryk i speciallægeerklæringen af 23. maj 2000 hvori udtales, at der er sket en forværring, at der ikke findes nogen umiddelbar behandling, og at lidelsen fuldstændig har invalideret hende. Sagen var velbelyst. da nævnet traf afgørelse, Fibromyalgi ses ofte sammen med MCS. Fibromyalgien blev diagnostisk fastlagt omkring januar 2003 for Winnie Laybom, men hun kan have haft fibromyalgi allerede i Det kan ikke siges med sikkerhed. For så vidt angår erhvervsevnenedsættelsen er hun ikke undersøgt herfor. MCS patienter er meget forskellige. Sygdommen varierer fra få til mange symptomer. Derfor kan nogle arbejde og andre ikke. Winnie Layboms tilfælde ligger i den svære ende, og tilstanden er over tid blevet forværret. Parternes synspunkter. Sagsøger har i påstandsdokument af 23. november 2006 anført følgende: "at sagsøger den l. oktober 2000 opfylder betingelserne for at få tilkendt den højeste førtidspension, idet følgende betingelser er opfyldt. 1. Sagsøger har en lidelse, der er varig 2. Sagsøgers erhvervsevne er dokumenteret nedsat til det ubetydelige* 3. Der er ikke udsigt til bedring af erhvervsevnen, hverken ved om skoling, revalidering eller lignende. Ad. 1. Det gøres gældende, at sagsøger lider af MCS, som er en varig lidelse, hvor der ikke er behandlingsmuligheder, der kan bedre tilstanden. Ad. 2. Ved beskrivelse af sagsøgers funktionsniveau i sagens lægelige bilag, står det klart, at sagsøger med nød og næppe klarer de personlige fornødenheder, men at der ved mindste eksponering udvikles massive symptomer, som gør sagsøger ekstremt syg og derved umuliggør, at sagsøger kan bestride nogen som helst form for arbejde, idet sagsøger uanset hvor hun bevæger sig udsættes for disse uspecifikke irritanter. Det fremgår således også af sagen, at sagsøger ikke har noget liv udenfor hjemmets 4 vægge og det beskrives af John Heinig i speciellægeerklæring af 23. maj 2000Jfr. bilag 25, at: "Der findes umiddelbart ikke nogen behandling for denne li-

6 Side 6/8 delse, som i dag har invalideret pt, fuldstændig. Det er herved dokumenteret, at sagsøgers erhvervsevne er nedsat til en ubetydelighed. Ad. 3. Det gøres gældende, at det er dokumenteret, at der ikke er yderligere revalideringsmæssige muligheder, som kan forbedre sagsøgers erhvervsevne. Sagsøger har i perioden 1976 til 1995 afprøvet alle mulige former for arbejde, idet sagsøger har gjort alt for at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan således ikke peges på nogen funktioner, som sagsøger ikke selv har afprøvet og de revalideringsmæssige muligheder er derved udtømte." Sagsøgte har i påstandsdokument af 28. november 2006 anført følgende: "Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gøres det gældende/at der ikke er et sikkert grundlag for at tilsidesætte nogen af de afgørelser, som sagsøgte har truffet vedrørende sagsøgerens pensionsforhold, og som sagsøgeren ønsker prøvet under nærværende sag. Sagsøgte har ved afgørelsen af 19. november 2001 (bilag 42) for så vidt angår spørgsmålet om sagsøgerens berettigelse til mellemste førtidspension, men ikke til højeste, lagt til grund, at sagsøgeren var rubriceret under syndromdiagnosen MCS, rygsmerter og eksem, og at sagsøgeren desuden havde astma, som var medicinsk behandlet. Sagsøgte lagde ligeledes vægt på, at der var indtrådt en væsentlig forværring af sagsøgerens symptomer inden for de seneste 2-3 år. Sagsøgte lagde endvidere ved afgørelsen vægt på de foreliggende oplysninger om sagsøgerens helbredsmæssige forhold sammenholdt med oplysningerne om sagsøgerens arbejdsforhold, herunder den omstændighed, at sagsøgeren ganske vist ikke havde været i erhvervsmæssig beskæftigelse siden 1994, men at sagsøgeren fortsat var beskæftiget i et beskedent omfang med foreningsarbejdet. Det gøres herved gældende, at sagsøgte ved afgørelsen berettiget har kunnet vurdere, at sagsøgeren skulle kunne klare beskyttet arbejde i et beskedent omfang i et miljø, hvor sagsøgeren ikke blev udsat for luftvejsirriterende stoffer, eventuelt ved arbejde fra hjemmet.

7 Side 7/8 Det gøres sammenfattende gældende,...at sagsøgte efter en samlet bedømmelse af de foreliggende lægelige og objektive beskrivelser og de faktiske oplysninger berettiget har kunnet lægge til grund, at der ikke var dokumenteret en sådan svær varig erhvervsnedsættende invaliditet, at der var grundlag for at forhøje den allerede tilkendte førtidspension ud over tiltro delsen af, at der tilkom sagsøgeren mellemste førtidspension med virkning fra den 1. oktober Det bestrides, at der ved behandlingen af sagsøgtes afgørelser er begået fejl, eller at der foreligger mangler, idet sagsøgte ved sine afgørelser har ladet indgå samtlige foreliggende oplysninger om såvel lægelige, sociale som økonomiske forhold. Det gøres gældende, at sagsøgeren har bevisbyrden, og at der ikke er ført bevis for, at der er et sikkert grundlag for at tilsidesætte det skøn, som sagsøgte har foretaget ved sine bevisvurderinger." Rettens begrundelse og afgørelse. Det følger af lov om social pension 14; at "højeste førtidspension kan tilkendes personer, der i ethvert erhverv må anses for kun at have ubetydelig erhvervsevne i behold. Ifølge 15 er det yderligere en betingelse, at erhvervsevnen varigt er nedsat på grund af fysisk eller psykisk invaliditet. Winnie Layborn blev den l. januar 1996 tilkendt almindelig førtidspension, mellemste førtidspension fra den l. oktober 2000 og har fra den l. august 2004 modtaget højeste førtidspension. Af speciallægeerklæringen af 23, maj 2000 fra afdelingslæge, speciallæge i allergologi John H. Hemig samt forklaringerne fra overlæge, dr. med. Søren Vesterhauge og speciallæge i intern medicin, Henrik Nielsen kan udledes, at Winnie Layborn lider af bl.a MCS ( duft -og kemikalieoverfølsomhed), at der er tale om varig lidelse, der er blevet forværret over tid, og at der ikke findes behandlingsmuligheder, der kan bedre tilstanden. Af forklaringen fra overlæge, dr. med. Søren Vesterhauge fremgår, at han allerede i juni 1997 skønnede Winnie Layborns erhvervsevnetab til over 2/3, og at ban vurderede, at hun ikke kunne eller ville kunne komme i arbejde Af John H. Hemigs erklæring af 23. maj 2000 fremgår, at hun ved den mindste eksponering, som ikke kan undgås, af uspecifikke irritanter udvikler massive symptomer, og at der kunne konstateres en klar forværring i hendes tilstand, der havde invalideret hende fuldstændig.

8 Side 8/8 Retten finder det udfra erklæringen og forklaringerne godtgjort, at Winnie Laybom i maj 2000 ikke kunne bestride nogen form for almindeligt arbejde. Idet det må lægges til grund, at hun også generes af irritanter i sit hjem, herunder ved brug af computer og printer m.m. og at hun derfor allerede i foråret 2000 måtte opgive foreningsarbejde fra hjemmet, finder retten det ikke sandsynliggjort som forudsat i Den Sociale Sikringsstyrelses afgørelse af 19. november 2001, at Winnie Leybom ville kunne udføre beskyttet arbejde fra hjemmet, ligesom der heller ikke har været foretaget arbejdsprøvning heraf. Retten finder herefter, at Winnie Layborn allerede i foråret 2000 kun havde en ubetydelig erhvervsevne i behold, hvorfor hun opfyldte betingelserne for at modtage højeste førtidspension. Herefter gives der sagsøgeren medhold i hendes påstand. Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet bemærkes, at sagsøger har fri proces med retshjælpsdækning. Retten kan oplyse, at der er tilkendt passende beløb til dækning af udgift til advokatbistand kr. og til dækning af øvrige omkostninger kr. Retten har ved fastsættelsen af passende udgift til advokatbistand taget udgangspunkt i de gældende takster, som retten ikke har fundet grundlag for at fravige. Thi kendes for ret: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøger er berettiget til højeste førtidspension med virkning fra l. oktober 2000 i henhold til Lov om Social Pension 14, stk. l. Sagsøgte skal endvidere betale sagens omkostninger til sagsøger med kr. Pia Petersen Udskriftens rigtighed bekræftes. Kjøbenhavns Byret, den 16. januar 2007.

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Kåre Mønsted og Lisbeth Adserballe (kst.)). 13. afd. nr. B-3660-12: A

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011.

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011. D O M Afsagt den 30. september 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Ole Dybdahl og Martin Broms (kst.)). 3. afd. nr. B-659-13: 3F som mandatar for A (advokat Mads Krøger Pramming)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 Sag 323/2011 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 Sag 370/2007 (2. afdeling) A (advokat Svend Aage Helsinghoff, beskikket) mod Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere