Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S"

Transkript

1 Rettet Udbud

2 Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr ) Rettet Udbud af stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,50 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og officiel notering af i alt stk. nye aktier à nom. DKK 0,50 (de Nye Aktier og hver enkelt aktie à DKK 0,50 en Aktie ) i Affitech A/S ( Udbuddet ). Udbuddet består af (i) stk. Aktier ( Apportindskudsaktier ), der udstedes mod apportindskud af aktier i Affitech Research AS (tidligere Affitech AS) ( Apportindskudsudbuddet ) samt (ii) stk. Aktier ( Kontantaktier ), der udstedes mod kontant indbetaling til markedskurs på DKK 0,78 pr. Aktie à DKK 0,50, rettet mod visse investorer, der har afgivet forhåndstilsagn, som beskrevet nedenfor ( Kontantudbuddet ). Forud for Udbuddet var der i Affitech A/S ( Selskabet ) udstedt stk. aktier à nom. DKK 0,50 (de Eksisterende Aktier ), og Selskabet har dermed en nominel aktiekapital på DKK På den ekstraordinære generalforsamling den 5. maj 2009 besluttede aktionærerne i Selskabet (i) at udstede Apportindskudsaktierne til aktionærer i Affitech AS og (ii) at bemyndige Bestyrelsen til i perioden frem til den 31. december 2010 at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil nom. DKK ( Aktier à DKK 0,50). Apportindskudsaktierne er tegnet af aktionærer i Affitech AS og blev registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 4. juni I henhold til 4.1 i Selskabets vedtægter har Bestyrelsen den 30. juni 2009 besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af Kontantaktierne. Kontantudbuddet vil blive gennemført som en rettet emission til markedskurs på DKK 0,78 pr. Aktie à DKK 0,50 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Tegningsperioden for Kontantaktierne løber fra den 30. juni 2009 kl dansk tid til den 1. juli 2009 kl dansk tid. Betaling skal finde sted i Tegningsperioden. Udbuddet er ikke garanteret, men Ferd AS, Arendals Fossekompani ASA, Braganza AS, Teknoinvest VII KS, Verdane Capital IV TWIN AS, Anchor Secondary 3 Holding AS, Sarsia Life Science Fund AS, Glastad Invest AS, Lene AS, Hans Bjarne Dahl, John McDougall, Kerstin Maria Hareide, Marike Stassar og Amino AS (under et Forhåndstilsagnsinvestorerne ) har afgivet bindende forhåndstilsagn til Selskabet om at tegne Kontantaktier for et samlet beløb på DKK 26,8 mio., svarende til 100% af Kontantudbuddet. Som en del af Forhåndstilsagnsaftalen har Selskabet forpligtet sig til at allokere alle Kontantaktier til Forhåndstilsagnsinvestorerne. Investorer bør være opmærksomme på, at en investering i de Nye Aktier eller Eksisterende Aktier kan være behæftet med betydelig risiko. Selskabets kapitalberedskab efter Udbuddet forventes at være tilstrækkeligt til at finansiere Selskabets planlagte aktiviteter frem til juni Selskabet agter at rejse yderligere egenkapital i andet halvår Hvis dette ikke lykkes, vil Bestyrelsen reducere Selskabets driftsomkostninger og overveje strategiske alternativer. Dette kan få væsentlig negativ indflydelse på Selskabets fremtidsudsigter og kursen på Selskabets Aktier og vil kunne påføre Selskabets aktionærer tab. Såfremt sådanne strategiske alternativer ikke kan gennemføres på tilfredsstillende vilkår, vil dette medføre, at Selskabet må træde i betalingsstandsning eller indgive konkursbegæring, hvilket vil medføre, at aktionærernes investering i Aktierne må anses for tabt. Investorer opfordres til at læse afsnittet Risikofaktorer for en gennemgang af visse faktorer, som kan få negativ indflydelse på værdien af Selskabets Aktier. Selskabets Eksisterende Aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( NASDAQ OMX ) under ISIN DK De Nye Aktier vil ikke blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX, før der er sket registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De Nye Aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX den 6. juli 2009 under de Eksisterende Aktiers ISIN. De Nye Aktier leveres elektronisk ved tildeling til konti i VP Securities A/S ( VP ). De Nye Aktier kan afregnes gennem Euroclear Bank S.A./N.V som operatør af Euroclear System ( Euroclear ) og Clearstream Banking S.A. ( Clearstream ). Dette Prospekt må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt i, og de Nye Aktier må ikke, hverken direkte eller indirekte, udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet skal modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Dette Prospekt må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt i, og de Nye Aktier må ikke, hverken direkte eller indirekte, udbydes eller sælges i nogen jurisdiktion uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge af disse restriktioner i henhold til de pågældende love forventer Selskabet, at nogle eller alle investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke vil få udleveret Prospektet og muligvis ikke vil kunne tegne de Nye Aktier. De Nye Aktier er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn (Securities and Exchange Commission), børstilsyn i enkeltstater i USA eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af de ovenfor nævnte myndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet, eller om hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Enhver erklæring om det modsatte betragtes som en kriminel handling i USA. De Nye Aktier er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ( U.S. Securities Act ). De Nye Aktier må således ikke tegnes, udbydes, sælges, pantsættes eller på anden måde overdrages i USA, medmindre de er registreret i henhold til U.S. Securities Act eller fritaget fra registreringskravene i U.S. Securities Act eller anden gældende værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Dette Prospekt er dateret 30. juni 2009 ( Prospektdatoen ). 1

3 Generel information Dette Prospekt er udarbejdet i henhold til dansk lovgivning, herunder bekendtgørelse nr. 360 af 6. maj 2009 om værdipapirhandel med senere ændringer (værdipapirhandelsloven), Kommissionens Forordning (EF) Nr. 809/2004 af 29. april 2004 og Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og for offentlige udbud af værdipapirer over EUR (prospektbekendtgørelsen). Prospektet er underlagt dansk lovgivning. Dette Prospekt er udarbejdet med henblik på Udbuddet. I forbindelse med Udbuddet og officiel notering af de Nye Aktier er Prospektet udarbejdet i en dansksproget version og oversat til engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det danske Prospekt og den engelske oversættelse er det danske Prospekt gældende. Det danske Prospekt indeholder erklæringer fra Selskabets uafhængige revisor, som ikke er medtaget eller inkorporeret ved henvisning i den engelske oversættelse. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller komme med udtalelser i forbindelse med dette Udbud, som ikke er indeholdt i dette Prospekt. Sådanne oplysninger eller udtalelser kan i givet fald ikke betragtes som fremsat eller tiltrådt af Selskabet. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for sådanne oplysninger eller udtalelser. Oplysningerne i dette Prospekt stammer fra Selskabet og andre kilder, der er identificeret i dette Prospekt. Oplysningerne i Prospektet relaterer sig til den dato, der er trykt på forsiden, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. Udlevering af Prospektet kan under ingen omstændigheder tages som udtryk for, at der ikke er sket ændringer i Selskabets forhold efter denne dato, eller at Prospektets oplysninger er korrekte på noget tidspunkt efter dets datering. Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i Prospektet, som kan påvirke vurderingen af de Nye Aktier eller de Eksisterende Aktier, og som indtræder eller konstateres i perioden mellem tidspunktet for Prospektets godkendelse og den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden eller, hvor dette er relevant, påbegyndelse af handel på et reguleret marked, vil blive offentliggjort som tillæg til Prospektet i henhold til gældende love og regler i Danmark. Investorer, som har accepteret at tegne Nye Aktier forud for offentliggørelsen af tillægget, kan tilbagekalde deres accept inden for to bankdage efter offentliggørelsen af tillægget. Selskabet er ansvarligt for Prospektet i henhold til gældende dansk lovgivning, og ingen anden person afgiver nogen direkte eller indirekte erklæring om nøjagtigheden eller fuldstændigheden af Prospektet eller de oplysninger eller udtalelser, der er indeholdt heri. Potentielle tegnere eller købere af de Nye Aktier skal selv vurdere, om oplysningerne i Prospektet er relevante, og en eventuel tegning eller et eventuelt køb af de Nye Aktier bør baseres på de undersøgelser, som potentielle tegnere eller købere finder nødvendige. Prospektet må ikke videresendes, gengives eller på anden måde viderefordeles af andre end Selskabet. Investorer må ikke gengive eller distribuere dette Prospekt, hverken helt eller delvist, og investorer må ikke videregive noget af indholdet i dette Prospekt eller anvende nogen oplysninger i dette Prospekt til andre formål end overvejelse om tegning af de Nye Aktier, der er beskrevet i Prospektet. Investorerne tiltræder ovenstående ved at acceptere modtagelse af dette Prospekt. Salgsbegrænsninger Udbuddet vil blive gennemført i henhold til dansk lovgivning, og Selskabet har ikke taget og vil ikke tage skridt i nogen jurisdiktion uden for Danmark, som kunne resultere i et offentligt udbud af de Nye Aktier. Udleveringen af Prospektet samt markedsføring af Nye Aktier er i visse lande omfattet af restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af Prospektet, forudsættes af Selskabet selv at indhente oplysninger om sådanne restriktioner samt påse efterlevelsen heraf, herunder eventuelle skatteforhold og valutarestriktioner, der måtte være relevante i forbindelse med Udbuddet. Alle investorer bør gennem deres egne rådgivere undersøge de skattemæssige konsekvenser ved en investering i de Nye Aktier. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller tegne Nye Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. De Nye Aktier er i visse jurisdiktioner underlagt overdragelses- og salgsbegrænsninger. Potentielle købere eller tegnere af de Nye Aktier skal overholde alle gældende love og regler i lande eller geografiske områder, hvor de køber, tegner, udbyder eller sælger de Nye Aktier eller besidder eller udleverer dette Prospekt, og skal indhente samtykke, godkendelse eller tilladelse, hvis dette kræves, til at erhverve de Nye Aktier. Personer, der måtte komme i besiddelse af Prospektet, anmodes af Selskabet om at indhente oplysninger om og påse efterlevelsen deraf. Hverken Selskabet eller Selskabets revisorer påtager sig noget ansvar for en eventuel overtrædelse af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om den pågældende person er en Eksisterende Aktionær eller en potentiel køber eller tegner af de Nye Aktier. Dette Prospekt må ikke udleveres i eller på anden måde gøres tilgængeligt i, og de Nye Aktier må ikke, hverken direkte eller indirekte, udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet skal modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Dette Prospekt må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt i, og de Nye Aktier må ikke, hverken direkte eller indirekte, udbydes eller sælges i nogen jurisdiktion uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge af disse restriktioner i henhold til de pågældende love forventer Selskabet, at nogle eller alle investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke vil få udleveret Prospektet og muligvis ikke vil kunne tegne de Nye Aktier. Oplysning til investorer hjemmehørende i USA De Nye Aktier er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn (Securities and Exchange Commission), børstilsyn i enkeltstater i USA eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af disse myndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet, eller om hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Enhver erklæring om det modsatte betragtes som en kriminel handling i USA. De Nye Aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act eller i henhold til værdipapirlovgivning i nogen enkeltstat i USA. Overdragelse og udbud eller salg af de Nye Aktier er kun tilladt i forbindelse med et udbud eller salg i henhold til Regulation S. Udbuddet vedrører værdipapirer i et dansk selskab. Udbuddet er underlagt danske oplysningsforpligtelser, der afviger fra oplysningsforpligtelserne i henhold til amerikansk ret. De regnskaber, der er indeholdt i dette Prospekt, er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards ( IFRS ) som godkendt af EU og er muligvis ikke sammenlignelige med amerikanske selskabers regnskaber. Det kan være vanskeligt at håndhæve investorers rettigheder og krav i henhold til den amerikanske føderale værdipapirlovgivning, da Selskabet er hjemmehørende i Danmark og nogle af eller alle Selskabets ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer kan være hjemmehørende i Danmark eller Norge. Det kan vise sig ikke at være muligt at anlægge sag mod et ikke-amerikansk selskab eller dets ledende medarbejdere eller bestyrelse ved en domstol uden for USA vedrørende overtrædelse 2

4 af den amerikanske værdipapirlovgivning. Det kan være vanskeligt at få fuldbyrdet domme, der er afsagt af amerikanske domstole mod et ikkeamerikansk selskab og dets tilknyttede selskaber. Oplysning til investorer hjemmehørende i Storbritannien Dette Prospekt udleveres og henvender sig alene til (i) personer uden for Storbritannien eller (ii) investment professionals som defineret i paragraf 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Bekendtgørelsen ) eller (iii) high net worth entities og andre, til hvem det lovligt kan videreformidles, som defineret i paragraf 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under et Relevante Personer ). De Nye Aktier er kun tilgængelige for, og enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver aftale om at købe eller på anden måde erhverve de Nye Aktier vil kun blive indgået med Relevante Personer. Personer, der ikke er Relevante Personer, bør ikke handle ud fra eller basere sig på oplysningerne i dette Prospekt. Meddelelse vedrørende det Europæiske Økonomiske Samarbejde I relation til de enkelte medlemsstater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der har implementeret Prospektdirektivet (hver især en Relevant Medlemsstat ), foretages intet udbud af Nye Aktier til offentligheden i nogen Relevant Medlemsstat inden offentliggørelse af et prospekt vedrørende de Nye Aktier, der er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat eller, hvor det er relevant, godkendt i en anden Relevant Medlemsstat og meddelt til den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat, alt i henhold til Prospektdirektivet, bortset fra at der med virkning fra og med den dato, hvor Prospektdirektivet er implementeret i den pågældende Relevante Medlemsstat, til enhver tid kan foretages et udbud af Nye Aktier til offentligheden i den pågældende Relevante Medlemsstat: (a) til juridiske enheder, der er bemyndiget eller bestemt til at operere på de finansielle markeder eller, hvis de ikke er bemyndiget eller bestemt hertil, hvis formål udelukkende er at investere i værdipapirer, (b) til enhver juridisk enhed, som opfylder mindst to af følgende kriterier: (i) et gennemsnit på mindst 250 medarbejdere i det seneste regnskabsår, (ii) en samlet balancesum på mere end EUR og (iii) en årlig nettoomsætning på mere end EUR , som anført i det seneste års- eller koncernregnskab, (c) til færre end 100 fysiske eller juridiske personer (bortset fra kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet) under forudsætning af forudgående skriftligt samtykke fra Selskabet, eller (d) under alle andre omstændigheder, der ikke fordrer, at Selskabet offentliggør et prospekt i henhold til artikel 3 i Prospektdirektivet. I forbindelse med foranstående betyder udtrykket et udbud af Nye Aktier til offentligheden vedrørende Nye Aktier i en Relevant Medlemsstat den kommunikation, i enhver form og med ethvert middel, af tilstrækkelige oplysninger om Udbuddets vilkår og de Nye Aktier, der gør investor i stand til at træffe en beslutning om køb eller tegning af Nye Aktier, som denne måtte blive ændret i den pågældende Relevante Medlemsstat af ethvert tiltag, hvorved Prospektdirektivet gennemføres i den pågældende Relevante Medlemsstat. Udtrykket Prospektdirektiv betyder direktiv 2003/71/EF og omfatter alle relevante implementeringsprocedurer i de enkelte Relevante Medlemsstater. Meddelelse vedrørende andre jurisdiktioner uden for Danmark De Nye Aktier er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af udenlandske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen sådan myndighed har afgivet nogen erklæring eller udtalelser om Udbuddet, eller om hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Fuldbyrdelse af domme Affitech A/S er et aktieselskab indregistreret i Danmark. De fleste medlemmer af Ledelsen er bosiddende i Danmark eller Norge, og alle eller en væsentlig del af Selskabets og sådanne personers aktiver befinder sig i Danmark eller Norge. Som følge heraf kan investorerne muligvis ikke få forkyndt en stævning uden for Danmark mod Selskabet eller disse personer, eller ved domstole uden for Danmark få fuldbyrdet domme, der er afsagt på baggrund af gældende lovgivning i jurisdiktioner uden for Danmark. Markeds- og branchedata og oplysninger afgivet af tredjemand Dette Prospekt indeholder oplysninger om de markeder, hvorpå Affitech A/S opererer. En væsentlig del af disse oplysninger stammer fra analyser udarbejdet af eksterne organisationer. Sådanne oplysninger anses for at være pålidelige, men oplysningerne er ikke efterprøvet, og Selskabet afgiver ikke nogen erklæring om nøjagtigheden af sådanne oplysninger. Udviklingen i Selskabets aktiviteter kan således afvige fra den markedsudvikling, der er angivet i Prospektet. Selskabet påtager sig ikke nogen forpligtelse til at opdatere sådanne oplysninger. Hvis der er indhentet oplysninger fra tredjemand, bekræfter Selskabet, at disse oplysninger er nøjagtigt gengivet, og efter Selskabets bedste formening, og så vidt det kan konstateres på baggrund af de oplysninger, vedkommende har offentliggjort, er der ikke sket udeladelser, som medfører, at de anførte oplysninger er unøjagtige eller misvisende. Præsentation af økonomiske og visse andre oplysninger På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser mellem de i Prospektet anførte tal og tallene i Selskabets års- og delårsrapporter. Henvisninger til DKK eller danske kroner er til danske kroner. Henvisninger til NOK eller norske kroner er til norske kroner. Henvisninger til USD eller $ er til den amerikanske møntfod. Henvisninger til EUR eller euro er til den fælles møntfod for medlemslande, der deltager i den tredje fase af den Europæiske Økonomiske og Monetære Union i henhold til de Europæiske Fællesskabers traktat med senere ændringer. Fremadrettede udsagn Visse udsagn i dette Prospekt kan indeholde fremadrettede udsagn. Derudover indeholder Prospektet udsagn vedrørende forventningerne til regnskabsåret Sådanne udsagn vedrører Ledelsens forventninger, overbevisninger, intentioner eller strategier vedrørende fremtiden pr. Prospektdatoen. Udsagnene kan identificeres ved brugen af ord som forventer, vurderer, skønner, anser, venter, agter, kan, planlægger, forudser, vil, bør, søger og tilsvarende udtryk. De fremadrettede udsagn afspejler Ledelsens nuværende synspunkter og antagelser med hensyn til fremtidige begivenheder og er behæftet med risici og usikkerheder, herunder sådanne som er baseret på omstændigheder, der ligger uden for Selskabets kontrol. De faktiske og fremtidige resultater og udviklingen kan afvige væsentligt fra, hvad der er angivet i disse udsagn. Bortset fra eventuelle prospekttillæg, som Selskabet fordres at offentliggøre i henhold til dansk ret, agter Selskabet ikke og påtager sig ikke nogen forpligtelse til at opdatere de fremadrettede udsagn i dette Prospekt efter Prospektdatoen. 3

5 Indholdsfortegnelse Generel information 2 Ansvarlige 6 Resumé 9 Risikofaktorer 17 Del I. Beskrivelse af Selskabet Ansvarlige Lovpligtig revisor Udvalgte regnskabsoplysninger Risikofaktorer Beskrivelse af Selskabet Selskabets aktiviteter og markeder Organisationsstruktur Materielle anlægsaktiver m.v Gennemgang af drift og regnskaber Kapitalberedskab Forskning og udvikling, patenter og licenser Trendoplysninger Forventninger til Bestyrelse, Direktion og Ledelsesgruppe Vederlag og goder Bestyrelsens og den anmeldte direktions arbejdspraksis Medarbejdere Større aktionærer Transaktioner med nærtstående parter Oplysninger om Selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Yderligere oplysninger Væsentlige aftaler Oplysninger fra tredjemand, eksperterklæringer og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale Oplysninger om kapitalandele 94 Del II. Regnskabsoplysninger 95 Del III. Udbuddet Ansvarserklæringer Risikofaktorer i forbindelse med Udbuddet Nøgleoplysninger Oplysninger vedrørende de værdipapirer, der udbydes Vilkår og betingelser for Udbuddet Optagelse til notering Lock-up aftaler Omkostninger Udvanding Yderligere oplysninger Definitioner Ordliste Anvendte selskabsbetegnelser 117 Del IV. Bilag A-1 1. Vedtægter A-1 2. Regnskabsoplysninger (F-sider) F-1 3. Krydsreferenceliste F-3 og C-1 4

6 Tabeller og figurer Tabel 1. Produktkandidater 10 Tabel 2. Udvalgte regnskabstal for Pharmexa A/S (nu Affitech A/S) for samt første kvartal 2008 og Tabel 3. Udvalgte regnskabstal for Affitech AS (nu Affitech Research AS) for regnskabsårene , første kvartal 2008 og første kvartal Tabel 4. Produktkandidater 36 Tabel 5. Lejede ejendomme pr. 31. marts Tabel 6. Regnskabsmæssig værdi af materielle anlægsaktiver pr. 31. marts Tabel 7. Udvalgte regnskabstal for Pharmexa A/S (nu Affitech A/S) for samt første kvartal 2008 og Tabel 8. Udvalgte regnskabstal for Affitech AS (nu Affitech Research AS) for regnskabsårene , første kvartal 2008 og første kvartal Tabel 9. Kapitalberedskab 59 Tabel 10. Tabeloversigt over historiske driftsomkostninger 60 Tabel 11. Bestyrelsesmedlemmer 69 Tabel 12. Medlemmer af Ledelsesgruppen 72 Tabel 13. Fordeling af medarbejdere på hovedaktivitetsområder, Affitech AS 78 Tabel 14. Fordeling af medarbejdere på hovedaktivitetsområder, Pharmexa A/S 78 Tabel 15. Aktier og warrants ejet af medlemmer af Bestyrelsen, Direktionen og Ledelsesgruppen 79 Tabel 16. Større aktionærer i Affitech A/S 80 Tabel 17. Konvertible lån 81 Tabel 18. Større aktionærer før og efter Udbuddet 83 Tabel 19. Udestående warrants 84 Tabel 20. Historisk udvikling i Selskabets aktiekapital forud for Udbuddet 85 Tabel 21. Kapitalisering og gældssituation 98 Tabel 22. Forhåndstilsagnsinvestorers individuelle tegning 104 Tabel 23. Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder 105 Tabel 24. Omkostninger 110 Tabel 25. Udvanding 111 Figur 1. Forenklet figur over Selskabets fuldt integrerede proces for forskning i og udvikling af humane monoklonale antistoffer 11 Figur 2. Forenklet illustration af Selskabets fuldt integrerede proces for forskning i og udvikling af humane monoklonale antistoffer 40 Figur 3. Koncernstruktur 46 5

7 Ansvarlige Ledelsens erklæring Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. København, 30. juni 2009 Bestyrelsen Keith McCullagh Ole Steen Andersen Pål Rødseth Formand Næstformand Partner Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Arne Handeland Michel L. Pettigrew Steinar Engelsen Partner Direktør Partner Direktion Achim Kaufhold Administrerende direktør 6

8 Prospekterklæring afgivet af Selskabets uafhængige revisor Til læserne af dette Prospekt Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i det af Direktionen og Bestyrelsen udarbejdede Prospekt for Affitech A/S. Prospektet udarbejdes i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. Selskabets Direktion og Bestyrelse har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter vedrørende Affitech A/S i Prospektet. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation vedrørende Affitech A/S af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået Prospektets oplysninger vedrørende Affitech A/S af regnskabsmæssig karakter, herunder opstilling af hoved- og nøgletal, som vi har påset er korrekt uddraget og gengivet fra de reviderede årsregnskaber for regnskabsårene 2008, 2007 og 2006, fra perioderegnskabet for perioden 1. januar til 31. marts 2009, fra proforma regnskabsoplysningerne for 2008 og for perioden 1. januar til 31. marts 2009, og fra de regnskabsmæssige forventninger til Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Vi kan bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Affitech A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af Affitech-koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af Affitech-koncernens aktiviteter og pengestrømme, som angivet i årsrapporterne for regnskabsårene 2008, 2007 og 2006, i perioderegnskabet for perioden 1. januar til 31. marts 2009, i proforma regnskabsoplysningerne for 2008 og for perioden 1. januar til 31. marts 2009 og i de regnskabsmæssige forventninger til 2009, er indeholdt i Prospektet. København, 30. juni 2009 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab Benny Lynge Sørensen Statsautoriseret revisor Jesper Slot Statsautoriseret revisor 7

9 Reference til øvrige erklæringer afgivet af Selskabets uafhængige revisor Årsregnskaber for regnskabsårene 2008, 2007 og 2006 for Pharmexa A/S Ernst & Young har revideret de af Direktionen og Bestyrelsen for Pharmexa A/S aflagte og offentliggjorte årsrapporter for regnskabsåret 2008, 2007 og I revisionspåtegningerne til årsrapporterne for 2008 og 2006 er der udtrykt en konklusion uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Revisionspåtegningen for 2007 er uden forbehold men med supplerende oplysninger, som er gengivet i påtegningen på side F-17. Ernst & Young har i erklæring, som fremgår af Prospektet side F-17, erklæret, at de på siderne F-18 til F-48 indeholdte årsregnskaber (regnskabssammendrag) i al væsentlighed er i overensstemmelse med årsrapporterne for 2008, 2007 og 2006, som de er uddraget af. Perioderegnskab for perioden 1. januar til 31. marts 2009 for Pharmexa A/S (nu Affitech A/S) Ernst & Young har afgivet review-erklæring på det af Direktionen og Bestyrelsen for Affitech A/S aflagte perioderegnskab for perioden 1. januar til 31. marts Erklæringen, som fremgår af side F-7 i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til revisors konklusion. Erklæringen er uden forbehold. Erklæringen indeholder en supplerende oplysning om sammenhængen mellem den forventede kapitaltilførsel ved Kontantudbuddet og Selskabets fortsatte drift samt en supplerende oplysning om, at der ikke er foretaget review af sammenligningstal for perioden 1. januar til 31. marts Regnskabsmæssige forventninger til 2009 for Affitech A/S Ernst & Young har afgivet erklæring om de regnskabsmæssige forventninger til 2009 for Affitech A/S. Erklæringen, som fremgår af side 65 i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til revisors konklusion. Erklæringen er uden forbehold. Erklæringen indeholder en supplerende oplysning om sammenhængen mellem den forventede kapitaltilførsel ved Kontantudbuddet og Selskabets fortsatte drift. Årsregnskaber for regnskabsårene 2008 og 2007 for Affitech AS (nu Affitech Research AS) Ernst & Young har revideret det af Direktionen og Bestyrelsen for Affitech A/S, til brug for dette Prospekt, aflagte årsregnskab for 2008 med sammenligningstal for I revisionspåtegningen til årsregnskabet er der udtrykt en konklusion uden forbehold men med supplerende oplysninger, som er gengivet i påtegningen på side F-63. Perioderegnskab for perioden 1. januar til 31. marts 2009 for Affitech AS (nu Affitech Research AS) Ernst & Young har afgivet review-erklæring på det af Direktionen og Bestyrelsen for Affitech A/S aflagte perioderegnskab for perioden 1. januar til 31. marts Erklæringen, som fremgår af side F-51 i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til revisors konklusion. Erklæringen er uden forbehold. Erklæringen indeholder en supplerende oplysning om sammenhængen mellem den forventede kapitaltilførsel ved Kontantudbuddet og Selskabets fortsatte drift samt en supplerende oplysning om, at der ikke er foretaget review af sammenligningstal for perioden 1. januar 31. marts Pro forma regnskabsoplysninger for 2008 og perioden 1. januar til 31. marts 2009 Ernst & Young har afgivet erklæring på de af Direktionen og Bestyrelsen for Affitech A/S opstillede Pro forma regnskaber for et sammenlagt Pharmexa A/S og Affitech AS. Erklæringen, som fremgår af side F-93 i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til Ernst & Young s konklusion. Påtegningen indeholder en supplerende oplysning. 8

10 Resumé Dette resumé bør alene læses som en introduktion til Prospektet. En eventuel beslutning om at investere i de Nye Aktier bør træffes på grundlag af oplysningerne i Prospektet som helhed. De fysiske og juridiske personer, der har udarbejdet resuméet og en eventuel oversættelse deraf samt ansøgt om godkendelse deraf, kan dog kun pådrage sig et civilretligt ansvar, hvis resuméet er misvisende, ukorrekt eller unøjagtigt, når det læses i sammenhæng med de andre dele af Prospektet. Hvis et krav vedrørende oplysningerne i dette Prospekt indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor, i henhold til den nationale lovgivning i det pågældende medlemsland, hvor kravet indbringes, blive tilpligtet at betale omkostningerne til oversættelse af Prospektet, inden retssagen indledes. Resuméet bør læses i sammenhæng med de andre dele af dette Prospekt og er i sin helhed med forbehold for de mere detaljerede oplysninger, der fremgår andetsteds i dette Prospekt, herunder Pharmexa A/S (nu Affitech A/S) reviderede koncernregnskaber for regnskabsårene 2006, 2007 og 2008 og dets reviewede koncernregnskab for 1. kvartal 2009 samt Affitech AS (nu Affitech Research AS) reviderede koncernregnskaber for regnskabsårene 2007 og 2008 og dets reviewede koncernregnskab for 1. kvartal Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en gennemgang af visse særlige forhold, som potentielle investorer bør overveje i forbindelse med en investering i de Nye Aktier. Nedenstående oplysninger bør læses i sammenhæng med det øvrige indhold af Prospektet. Visse af de anvendte termer i resuméet er defineret andetsteds i Prospektet. Oversigt Introduktion til Affitech A/S Affitech A/S er et biofarmaceutisk selskab med fokus på forskning og udvikling af nye humane antistoflægemidler. Virksomheden er for nylig etableret gennem sammenlægningen af Affitech AS, et norsk forskningsselskab inden for humane antistoflægemidler med hovedkontor i Oslo, og Pharmexa A/S, et dansk børsnoteret forsknings- og udviklingsselskab inden for vacciner med hovedkontor i København. Vi vurderer, at integrationen af de to enheder udgør en transformationel begivenhed for begge selskaber, idet den fører til sammenlægning af Affitech AS (nu Affitech Research AS) ekspertise inden for forskning i antistoffer og produktpipeline med Pharmexa A/S (nu Affitech A/S) kompetencer og infrastruktur inden for lægemiddeludvikling. Resultatet er blevet et integreret lægemiddelforsknings- og udviklingsselskab, som er i stand til ikke blot at opdage og tage patent på unikke humane antistoffer, men også til at udvikle dem hurtigt som potentielle nye lægemidler. Vi mener, at Selskabets unikke kompetencer inden for antistofforskning skaber muligheder for Affitech A/S for at spille en konkurrencedygtig og fremtrædende rolle på det voksende marked for humane antistoflægemidler. Kernen af vores virksomhed er dens konkurrencedygtige og veldokumenterede platform til opdagelse af humane antistoffer. Evnen til at producere specifikke antistoffer, der er fuldt humane, og altså kun indeholder proteiner kodet med humane gensekvenser, har været et vigtigt fremskridt inden for antistoflægemidler. Der er hovedsageligt to måder, hvorpå man kan frembringe fuldt humane antistoffer. Den første er gennem aktiv immunisering af humane transgene mus (en teknik, der med godt resultat er anvendt af en række selskaber på området, f.eks. Genmab og Abgenix, som nu er en del af Amgen), mens den anden måde, som anvendes af bl.a. Affitech, Cambridge Antibody Technology (nu en del af Astra Zeneca), Domantis (nu en del af GlaxoSmithKline), går ud på at generere humane antistoffer in vitro med en teknologi, der kaldes phage display. Med denne sidstnævnte metode kan hele spektret af humane antistofgener klones til en bakteriel virus (en bakteriofag) på en sådan måde, at alle potentielle humane antistofproteiner vises ( display ) på overfladen af bakteriofage partikler, hvor hvert enkelt protein kan testes for binding til et ønsket molekyle. Disse samlinger af antistofgener kaldes phage display antistofbiblioteker. Affitech har opbygget sit eget bibliotek af phage display humane antistoffer, som indeholder ca humane gener. Mangfoldigheden af dette bibliotek af gener er flere gange større, end hvad der optimalt kan etableres med brug af humane transgene mus. Affitechs bibliotek af antistoffer er desuden yderst funktionelt, hvilket vil sige, at en stor del af de antistoffer, som det indeholder, vises i deres naturlige humane funktionstilstand. Dette gør det lettere at identificere effektive antistoffer mod specifikke humane proteintargets, og biblioteket har faktisk vist sig at være en rig kilde af sådanne nye humane antistoffer. Affitechs vision Vores mål er at skabe en internationalt konkurrencedygtig højvækst-virksomhed inden for antistoflægemidler. Vi vurderer, at Selskabet har potentialet til at blive både en teknologisk innovator og produktudvikler, og det er vores hensigt, at Selskabets antistofbaserede produkter skal dække i det mindste en del af den patientefterspørgsel, der findes efter nye lægemidler til mere effektiv behandling af alvorlige sygdomme. Vi forventer, at medicinalmarkedets segment for monoklonale antistoffer vil fortsætte med at vokse målt på volumen, dækkede sygdomsområder og behandlingseffekt, og at segmentet fremover vil blive et mere og mere vigtigt vækstlokomotiv for medicinalbranchen som helhed. Det er vores vision at bidrage til denne vækst som et førende, uafhængigt biotekselskab inden for antistoffer samt at opnå væsentlige kliniske, kommercielle og økonomiske resultater inden for rammerne af den lange udviklingstid, der kendetegner vores branche. Vores overordnede forretningsstrategi Vi forventer at skabe værdi ved at udvælge innovative, kommercielt attraktive egenudviklede produkter og føre dem frem til kliniske studier på mennesker til påvisning af effekt og sikkerhed i mennesker (proof of clinical concept). Der vil være følgende to typer af disse antistoffer: Forbedrede versioner af markedsførte antistoffer eller validerede antistoffer med dokumenteret klinisk effekt, hvor vores mål er at fremstille antistoffer, som er first in class. Særligt er det vores mål, at vores første produkt af denne type bliver et nyt og anderledes antistof mod vaskulær endothelial vækstfaktor (VEGF), som Genentech/Roches produkt Avastin er rettet imod. Innovative antistoffer genereret mod nye medicinsk vigtige humane sygdomstargets, hvor vores mål er at skabe 9

11 antistoffer, som er first in class. Særligt vil vi rette vores innovative forskning mod fremstillingen af antistoffer til celleoverfladeproteiner, specielt G-proteinkoblede receptorer (GPCR), som er en type targets, der er af væsentlig interesse for medicinalbranchen. Vi vil søge at kommercialisere vores produkter ved at indgå aftaler om fælles udvikling og fælles markedsføring med større medicinal- og biotekselskaber. Vi mener, at samarbejde med andre selskaber og forsknings- og udviklingsaftaler er en vigtig måde til at etablere den økonomiske og forretningsmæssige styrke, der kræves i den biofarmaceutiske branche. En stor del af Ledelsens arbejde vil derfor blive rettet mod forretningsudvikling. I særdeleshed skal nævnes: For hver af den første række af produkter vil vi søge at indgå aftaler om fælles udvikling på et tidligt tidspunkt i produktudviklingen, hvor risikoen deles med samarbejdspartneren. Efterhånden som vores ressourcer forøges, vil vi overveje at føre vores produkter videre i udviklingsforløbet inden for bestemte terapeutiske områder, mens vi vil udlicensere eller indgå samarbejde for produkter til visse kliniske indikationer. Inden for vores forskningsaktiviteter vil vi søge at indgå en eller flere strategiske samarbejdsaftaler inden for GPCR og andre celleoverfladetargets af stor kommerciel interesse. Desuden vil vi muligvis søge at indlicensere yderligere attraktive produktkandidater fra eksterne parter for at udvide vores produktudviklingspipeline. Umiddelbare mål Tillagt Nettoprovenuet fra Kontantudbuddet udgjorde Selskabets nettolikvider pr. 31. marts 2009 DKK 41,4 mio., hvilket forventes at være tilstrækkeligt til at finansiere Selskabet frem til juni I denne periode vil vores umiddelbare mål være: At rejse yderligere egenkapital i andet halvår 2009 til finansiering af produktudvikling. At forhandle og indgå en eller flere nye partnerskabsaftaler med andre farmaceutiske virksomheder eller biotekvirksomheder. At gennemføre integrationen af de to selskaber. Særligt vil Selskabet fokusere på (i) implementeringen af en fælles itplatform, (ii) en integreret regnskabs- og finansstyringsstruktur, (iii) en integreret projektstyringsstruktur og (iv) en fælles ressourcepolitik og et fælles management by objectives system. At fokusere på forskning og yderligere præklinisk udvikling af Selskabets antistofproduktkandidater i det tidlige stadie. Herudover planlægger vi at fremskynde anvendelsen af CBAS inden for cancerstamceller samt til opdagelsen af antistoffer mod yderligere GPCR targets. Vi vil føre vores antistofkandidater videre i fælles projekter med vores samarbejdspartnere. Vi planlægger endvidere at videreføre vores produktkandidater til klinisk udvikling. Vores produktkandidater Vi har opbygget en varieret pipeline af interne projekter og projekter, der køres i samarbejde med andre. Alle vores produktkandidater er rettet mod sygdomme, hvor der er et stort udækket behov for bedre resultater for patienterne. I tillæg til vores pipeline har vi to udlicenserede vaccineprodukter, som stammer fra den tidligere Pharmexa-virksomhed, GV1001, som er en peptidvaccine rettet mod telomerase, samt PX106, som er en rekombinant proteinvaccine rettet mod Amyloid betaprotein. Tabel 1. Produktkandidater Antistof Samarbejdspartner Molekylært target Sygdomsområde Status AT001 Peregrine VEGF Cancer Præklinisk udvikling AT002 Egenudviklet ALCAM Cancer Præklinisk forskning AT003 Egenudviklet EpCAM Cancer Antistofvalidering AT004 Peregrine PS Cancer Præklinisk forskning AT005 Peregrine PS Virussygdomme Præklinisk forskning AT006 Roche Ikke-oplyst cancertarget Cancer Ikke-oplyst AT007 Egenudviklet Kemokinreceptor Inflammations- og Antistofvalidering (et GPCR target) autoimmune sygdomme, lymfecancer 10

12 Affitechs forskningsplatform Figur 1. Forenklet figur over Selskabets fuldt integrerede proces for forskning i og udvikling af humane monoklonale antistoffer MBAS Targets Phage display 1 st candidates Maturation (e.g. AffiScreen) 2 nd candidates Development CBAS Cells Vi har udviklet og anvender i dag to phage display-baserede teknologier til opdagelse af antistoffer, som vi benævner Molecule-Based Antibody Screening (MBAS) og Cell-Based Antibody Selection (CBAS ). MBAS indebærer high throughput screening (screening af et stort antal stoffer) af biblioteker af humane antistoffer mod validerede targets (antigener) med henblik på at opdage antistoffer af høj kvalitet. CBAS er en metode til fuld in vitro reverse-screening med henblik på at opdage antistoffer og deres dertil hørende targets ved brug af sygdomsspecifikke celler. CBAS giver en unik mulighed for at identificere antistoffer mod targets, når de optræder i deres naturlige cellemiljø, samt at opdage antistoffer mod komplekse antigener som f.eks. GPCR og de antigener, der findes på cancerstamceller. Finansielle forventninger De angivne forventninger til 2009 er udarbejdet på baggrund af en række forudsætninger, og der henvises til afsnit 13, Forventninger til På baggrund af de igangværende aktiviteter og allerede indgåede aftaler, nuværende muligheder for potentielle nye aftaler og bevilgede tilskud forventer vi, at omsætning, renteindtægter og andre driftsindtægter i regnskabsåret 2009 vil udgøre ca. DKK 10 mio. Selskabets forsknings- og udviklingsomkostninger forventes at udgøre ca. DKK 36 mio., mens de administrative udgifter forventes at udgøre ca. DKK 14 mio., hvoraf DKK 2,3 mio. relaterer sig til eksterne ikke-tilbagevendende omkostninger vedrørende Sammenlægningen. Årsresultatet inklusive finansielle indtægter forventes at udgøre ca. DKK -40 mio. Baggrund for Kontantudbuddet og anvendelse af provenu Den væsentligste baggrund for Udbuddet er Sammenlægningen af Affitech AS og Pharmexa A/S. Kontantudbuddet består af stk. Kontantaktier udstedt mod kontant indbetaling til markedskurs, svarende til DKK 0,78, svarende til et Bruttoprovenu på DKK 26,8 mio. og et Nettoprovenu på DKK 21,8 mio. Forhåndstilsagnsinvestorerne har afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af samtlige Kontantaktier. Selskabets kapitalberedskab udgjorde pr. 31. marts 2009 DKK 19,6 mio. Kombineret med forventede indtægter fra eksisterende og forventede samarbejdsaftaler og Nettoprovenuet fra Kontantudbuddet forventer Selskabet at kunne finansiere sine planlagte aktiviteter frem til juni Ud over de forudsætninger, der er beskrevet i afsnit 13.4 Metodik og forudsætninger, er pengestrømsforventningerne med forbehold af visse andre forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, at Selskabet vil være i stand til at reducere personaleomkostningerne tilstrækkeligt i 2010, hvis der ikke rejses yderligere egenkapital i andet halvår Der henvises desuden til afsnit 10 Kapitalberedskab. Provenuet fra Kontantudbuddet samt Selskabets eksisterende kapital vil blive anvendt til forskning og yderligere præklinisk udvikling af Selskabets antistofproduktkandidater i det tidlige stadie. Herudover planlægger Selskabet at fremskynde anvendelsen af CBAS inden for cancerstamceller samt til opdagelsen af antistoffer mod yderligere GPCR targets. Selskabet vil yderligere fremme sine antistofkandidater i fælles projekter med sine samarbejdspartnere. Vi planlægger endvidere at videreføre vores produktkandidater til klinisk udvikling. Risikofaktorer Potentielle investorer, der overvejer at investere i de Nye Aktier, bør omhyggeligt vurdere de oplysninger, der er indeholdt i afsnittet Risikofaktorer. De risikofaktorer, der vedrører Selskabet, er opdelt i følgende kategorier: Overordnede risici Disse indeholder primært overordnede risici relateret til Selskabets udviklingsstadie og kapitalressourcer. Risici forbundet med vores virksomhed og branche Disse risici relaterer sig primært til Selskabets produktkandidater og kliniske studier samt samarbejdsaftaler og immaterielle rettigheder. Risici forbundet med myndigheds- og lovgivningsmæssige krav Disse risici relaterer sig primært til regulatoriske forhold, myndighedsgodkendelser og tvister. Risici forbundet med markedet og Udbuddet Disse risici relaterer sig primært til markedsmæssige risici forbundet med investering i Selskabets aktier. 11

13 Resumé af regnskabsoplysningerne Udvalgte regnskabstal for Pharmexa A/S (nu Affitech A/S) De udvalgte regnskabstal for Pharmexa A/S omfatter regnskabsårene 2008, 2007 og 2006 samt første kvartal 2009 og Den følgende gennemgang skal læses i forbindelse med Pharmexa A/S års- og perioderegnskaber samt tilhørende noter, som er medtaget andetsteds i dette Prospekt. Årsregnskaberne er et uddrag af de reviderede årsrapporter for 2008, 2007 og 2006, som er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningsforpligtelser gældende for børsnoterede selskabers årsrapporter. Perioderegnskabet for første kvartal 2009 med sammenligningstal for første kvartal 2008, er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU. Selskabets revisor har reviewet perioderegnskabet for første kvartal Sammenligningstallene for perioderegnskabet er ikke revideret. 12

14 Tabel 2. Udvalgte regnskabstal for Pharmexa A/S (nu Affitech A/S) for samt første kvartal 2008 og 2009 (I tdkk, bortset fra nøgletal og øvrige data) 1. januar 1. januar marts 31. marts Ikke Reviewed revideret Revideret Revideret Revideret RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Forskningsomkostninger (3.883) (12.658) (49.224) (43.343) (47.644) Udviklingsomkostninger (6.593) (24.813) (88.935) ( ) ( ) Administrationsomkostninger (6.402) (6.071) (27.325) (36.029) (32.335) Resultat før andre driftsposter (12.806) (41.320) ( ) ( ) ( ) Andre driftsindtægter/-udgifter, netto (38.266) Finansielle poster, netto Skat Årets resultat (12.749) (35.538) ( ) ( ) ( ) BALANCE (ultimo) Immaterielle aktiver Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Gæld i alt PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktiviteter (18.280) (33.548) ( ) ( ) ( ) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1) (786) heraf netto køb og salg af værdipapirer heraf investeret i datterselskaber heraf nettoinvestering i materielle anlægsaktiver og immaterielle aktiver (786) (3.929) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet (3.723) Ændringer i likvide beholdninger (17.922) (39.394) (88.552) (93.205) NØGLETAL OG ØVRIGE DATA (2) EPS (pr. Aktie à DKK 0,50) (0,2) (0,7) (3,4) (4,0) (4,5) Gennemsnitligt antal aktier Antal aktier ultimo Indre værdi pr. aktie (pr. aktie à DKK 0,50) 0,50 3,3 0,70 3,6 6,9 Aktiekurs ultimo 0,89 3,65 0,67 6,45 17,5 Børskurs/Indre værdi 1,78 1,11 0,96 1,79 2,56 Aktiver/egenkapital 1,15 1,10 1,31 1,18 1,10 Antal medarbejdere (fuldtidsstillinger), ultimo Antal medarbejdere (fuldtidsstillinger), gns (1) Som følge af en ændring i Selskabets porteføljestyring har pengestrømme fra investeringsaktivitet siden 2002 omfattet køb og salg af kortfristede værdipapirer. (2) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal 2005 fra december Der henvises til definitioner af anvendte begreber i nøgletallene i Anvendt regnskabspraksis. 13

15 Udvalgte regnskabstal for Affitech AS (nu Affitech Research AS) De udvalgte regnskabstal for Affitech AS omfatter regnskabsårene 2008 og 2007 samt første kvartal 2009 og Den følgende gennemgang skal læses i forbindelse med Affitech AS års- og perioderegnskaber med tilhørende noter, som er medtaget andetsteds i dette Prospekt. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som vedtaget af EU. Perioderegnskabet for første kvartal 2009 med sammenligningstal for første kvartal 2008 er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU. Ernst & Young har reviewet perioderegnskabet for første kvartal Sammenligningstallene for perioderegnskabet er ikke revideret. Nedenstående nøgletal for Affitech AS er angivet i norske kroner. Kursen pr. 100 norske kroner, i forhold til danske kroner, var 93,51 pr. 31. december 2007 og 75,72 pr. 31. december Pr. 31. marts 2008 og 31. marts 2009 var kursen henholdsvis 92,62 og 83,78. Tabel 3. Udvalgte regnskabstal for Affitech AS (nu Affitech Research AS) for regnskabsårene , første kvartal 2008 og første kvartal 2009 (I tnok, bortset fra nøgletal og øvrige data) 1. januar 1. januar marts 31. marts Ikke Reviewed revideret Revideret Revideret RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Forskningsomkostninger (9.403) (8.791) (37.378) (43.139) Administrationsomkostninger (3.392) (2.114) (10.490) (10.037) Resultat før andre driftsposter (11.293) (10.241) (43.685) (50.324) Andre driftsindtægter/-udgifter, netto Finansielle poster, netto Skat Årets resultat (11.276) (9.976) (39.864) (47.557) BALANCE (ultimo) Immaterielle aktiver Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital (754) Passiver i alt PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktiviteter (10.938) (11.742) (38.643) (34.180) Pengestrømme fra investeringsaktivitet 0 (132) (2.482) (6.234) heraf investeret i datterselskaber heraf nettoinvestering i materielle anlægsaktiver og immaterielle aktiver - (132) (2.482) (6.234) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet (94) (86) Ændringer i likvide beholdninger (11.032) (11.960) (23.327) NØGLETAL OG ØVRIGE DATA EPS (pr. Aktie à NOK 1) (2,2) (1,9) (7,7) (9,9) Antal medarbejdere (fuldtidsstillinger), ultimo

16 Resumé af Udbuddet Udbuddet Udbuddet består af (i) stk. Aktier ( Apportindskudsaktier ) udstedt mod apportindskud af aktier i Affitech Research AS (tidligere Affitech AS) ( Apportindskudsudbuddet ) samt (ii) stk. Aktier ( Kontantaktierne ), som vil blive udstedt mod kontant indbetaling til markedskurs på DKK 0,78 pr. Aktie à DKK 0,50, rettet mod visse investorer, der har afgivet forhåndstilsagn, som beskrevet nedenfor ( Kontantudbuddet ). Kontantaktierne udbydes til markedskurs, svarende til DKK 0,78 pr. aktie à nom. DKK 0,50, franko. Markedskursen er fastsat af Bestyrelsen, bl.a. under hensyntagen til et gennemsnit af lukkekurserne på Selskabets Aktier i perioden 22. juni til 26. juni 2009 (begge dage inklusive). Provenu fra Udbuddet Selskabet vil modtage et Bruttoprovenu fra Udbuddet på DKK 134,9 mio. og Nettoprovenuet forventes at udgøre DKK 128,9 mio. Bruttoprovenuet vil fordele sig med DKK 108,1 mio. fra Apportindskudsudbuddet og DKK 26,8 mio. fra Kontantudbuddet. Forhåndstilsagn Apportindskudsudbuddet Apportindskudsaktierne er tegnet af aktionærer i Affitech AS (nu Affitech Research AS). Kontantudbuddet Ferd AS, Arendals Fossekompani ASA, Braganza AS, Teknoinvest VII KS, Verdane Capital IV TWIN AS, Anchor Secondary 3 Holding AS, Sarsia Life Science Fund AS, Glastad Invest AS, Lene AS, Hans Bjarne Dahl, John McDougall, Kerstin Maria Hareide, Marike Stassar og Amino AS (under et Forhåndstilsagnsinvestorerne) har givet bindende forhåndstilsagn (Forhåndstilsagnsaftalen) om at tegne stk. Kontantaktier i forbindelse med Udbuddet, svarende til DKK 26,8 mio. (100% af Kontantudbuddet). Forlodstildeling Apportindskudsudbuddet Samtlige Apportindskudsaktier er allokeret til tidligere aktionærer i Affitech AS (nu Affitech Research AS). Kontantudbuddet Som en del af Forhåndstilsagnsaftalen har Selskabet forpligtet sig til at allokere stk. Kontantaktier til Forhåndstilsagnsinvestorerne (100% af Kontantaktierne). Forhåndstilsagnsinvestorerne er alle tidligere aktionærer i Affitech AS (nu Affitech Research AS). Tegningsperiode Apportindskudsudbuddet Apportindskudsudbuddet blev tegnet i overensstemmelse med beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling den 5. maj Kontantudbuddet Kontantaktierne kan tegnes i perioden fra den 30. juni 2009 kl dansk tid til den 1. juli 2009 kl dansk tid. Handel og officiel notering af de Nye Aktier Optagelse til handel og officiel notering af de Nye Aktier på NASDAQ OMX forventes at finde sted den 6. juli Aktionærer og investorer bedes bemærke, at de Nye Aktier således ikke vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX, før registrering af kapitalforhøjelsen er sket i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket forventes at ske den 2. juli Tilbagekaldelse eller suspension af Udbuddet Apportindskudsudbuddet kan ikke tilbagekaldes. Kontantudbuddet kan blive tilbagekaldt, såfremt der indtræffer visse ekstraordinære og/eller uforudsigelige omstændigheder i perioden, indtil registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende Kontantaktierne i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er sket. En tilbagekaldelse af Kontantudbuddet vil i givet fald blive meddelt NASDAQ OMX og offentliggjort i de aviser, hvor Kontantudbuddet har været annonceret. Betaling Apportindskudsaktier Tegning af Apportindskudsaktier er sket i overensstemmelse med beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling den 5. maj 2009, og Apportindskudsaktierne er udstedt af Selskabet og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 4. juni Kontantaktier Tegning og betaling af Kontantaktierne finder sted i løbet af Tegningsperioden. Kontantaktierne forventes udstedt af Selskabet, og kapitalforhøjelsen forventes registreret i Erhvervsog Selskabsstyrelsen den 2. juli Kontantudbuddet kan tilbagekaldes og annulleres af Selskabet, indtil kapitalforhøjelsen vedrørende Kontantaktierne er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet Resultatet af Udbuddet vil blive offentliggjort i en selskabsmeddelelse, som forventes udsendt gennem NASDAQ OMX dagen efter Tegningsperiodens udløb (forventeligt den 2. juli 2009). Gennemførelse af Udbuddet Udbuddet vil blive gennemført, når og hvis de Nye Aktier, der tegnes, er udstedt af Selskabet og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket forventes at ske den 2. juli Der forventes offentliggjort en meddelelse om resultatet af Udbuddet den 2. juli De Nye Aktiers rettigheder De Nye Aktier får, når de er fuldt indbetalt og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, de samme rettigheder som de Eksisterende Aktier. 15

17 Warrants På den ekstraordinære generalforsamling den 5. maj 2009 blev Bestyrelsen bemyndiget til at udstede warrants uden fortegningsret for Selskabets aktionærer i perioden frem til den 31. december 2009 til Keith McCullagh ad en eller flere gange til en værdi af i alt nom. DKK ( stk. Aktier à nom. DKK 0,50) ved kontant betaling af en kurs svarende til Udbudskursen. Bestyrelsen har den 30. juni 2009 betinget af gennemførelse af Kontantudbuddet udnyttet bemyndigelsen og vil gennemføre de nødvendige ændringer af vedtægterne efter gennemførelse af Kontantudbuddet. De udstedte warrants vil kunne udnyttes til Udbudskursen. ISIN: De Eksisterende Aktier er noteret under ISIN: DK De Nye Aktier har ISIN: DK (midlertidig ISIN). De Nye Aktier vil ikke blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX, før der er sket registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De Nye Aktier vil blive optaget til handel og officiel notering under ISIN for de Eksisterende Aktier. Lovvalg og værneting Udbuddet er undergivet dansk ret. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og krav, der gælder i henhold til dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal indbringes for de danske domstole. Bestilling af Prospektet Prospektet kan med visse undtagelser hentes på Selskabets hjemmeside: Anmodning om eksemplarer af Prospektet kan rettes til Selskabet. Prospektet vil dog kun blive trykt i et begrænset antal, og personer, der er interesserede i Prospektet, opfordres derfor til at hente det på Selskabets hjemmeside. Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder Tegningsperioden for Kontantaktier begynder: 30. juni 2009 kl dansk tid Tegningsperioden for Kontantaktier slutter: 1. juli 2009 kl dansk tid Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet Forventeligt dagen efter Tegningsperiodens udløb (forventeligt den 2. juli 2009) Gennemførelse af Udbuddet: Udbuddet vil blive gennemført, når de Nye Aktier er udstedt, og kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, forventeligt den 2. juli 2009 Optagelse til handel og officiel notering af de Nye Aktier forventes at begynde: 6. juli

18 Risikofaktorer Investering i de Nye Aktier eller de Eksisterende Aktier kan indebære betydelige risici. Nedenstående udgør ikke en udtømmende beskrivelse af de risici, Selskabet står overfor, men er udtryk for de risikofaktorer, som Ledelsen vurderer som særligt væsentlige og relevante for Selskabet. Hvis nogen af de nedenstående risici indtræffer, kan det få væsentlig negativ indflydelse på Selskabets drift, økonomiske stilling, driftsresultat og/eller fremtidige vækstmuligheder. Andre risici, som Ledelsen på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til eller i øjeblikket anser som uvæsentlige, kan imidlertid også få væsentlig negativ indvirkning på Selskabets drift og udvikling. Dette Prospekt indeholder også fremadrettede udsagn, der er forbundet med risici og usikkerhed. Selskabets faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der forudsiges i disse fremadrettede udsagn som følge af visse faktorer, herunder, men ikke begrænset til, de risici, som Selskabet er udsat for, og som er beskrevet nedenfor og andetsteds i dette Prospekt. De nedennævnte risikofaktorer er ikke anført i prioriteret rækkefølge efter vigtighed eller sandsynlighed. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer for Selskabet, idet hver af nedennævnte risikofaktorer kan indtræffe i større eller mindre omfang og få uforudsete konsekvenser. Beskrivelsen af risici bør læses i sammenhæng med det øvrige indhold af dette Prospekt. Aktionærer og investorer bør være opmærksomme på, at provenuet fra Udbuddet ikke i sig selv vil sætte Selskabet i stand til at fortsætte sin nuværende strategi. Selskabet agter derfor at rejse yderligere egenkapital i andet halvår Hvis der ikke kan opnås yderligere finansiering, kan Selskabet blive nødt til at igangsætte en række kortsigtede dispositioner med henblik på at beskytte sine aktiver, herunder at iværksætte omkostningsbesparende tiltag og prioriteringer i projektporteføljen. Herudover kan Selskabet være tvunget til straks at søge at finde en køber til Selskabets Aktier eller aktiviteter, og der kan ikke gives sikkerhed for, at et sådant salg kan gennemføres inden for den nødvendige korte tidsramme, eller på hvilke vilkår et sådant salg vil kunne gennemføres. Såfremt et sådant salg ikke kan gennemføres eller ikke kan gennemføres på tilfredsstillende vilkår, vil dette medføre, at Selskabet må træde i betalingsstandsning eller indgive konkursbegæring, hvilket vil medføre, at aktionærernes investering i Aktierne må anses for tabt. Overordnede risici Der er svære betingelser på markedet for biotekselskaber, og markedet indeholder væsentlige risici vurderet fra en investors synsvinkel. Det er usikkert og sædvanligvis økonomisk krævende at føre et produkt på markedet. Selv om et produkt når frem til markedet, er det stadig usikkert, hvorvidt produktet vil opnå kommerciel succes og den potentielle indtjening vil muligvis ikke afspejle omkostningerne ved at føre produktet på markedet. Hverken Affitech AS eller Pharmexa A/S har ført et terapeutisk produkt på markedet, og det er usikkert, om det vil lykkes Selskabet at gøre det. Bortset fra GV1001, som er udlicenseret til en samarbejdspartner, består Selskabets pipeline af produktkandidater, der er på et meget tidligere udviklingsstadie. Som et biotekselskab på udviklingsstadiet er Selskabet afhængigt af sin evne til løbende at rejse kapital til at finansiere sine aktiviteter, herunder til at føre sine produktkandidater gennem de forskellige udviklingsstadier. Selskabets kapitalberedskab udgjorde pr. 31. marts 2009 i alt DKK 19,6 mio. Kombineret med forventede indtægter fra eksisterende og forventede samarbejdsaftaler og provenuet fra Kontantudbuddet forventer Selskabet at kunne finansiere sine planlagte aktiviteter frem til juni Selskabet agter således at rejse yderligere kapital i andet halvår 2009 for at kunne efterleve sin langsigtede strategi. Hvis det ikke lykkes Selskabet at rejse yderligere kapital i andet halvår 2009, vil Bestyrelsen overveje andre strategiske alternativer for Selskabet. Enhver beslutning om at sælge, fusionere eller på anden måde i væsentligt omfang ændre Selskabets strategi vil være baseret på en grundig evaluering af de tilstedeværende muligheder med henblik på at beskytte aktionærernes værdier. Risici forbundet med vores virksomhed og branche Vi har fortsat brug for yderligere finansiering for at efterleve vores langsigtede strategi. Hvis vi ikke er i stand til at opnå denne finansiering, vil vi måske ikke være i stand til at videreføre udviklingen af vores produktkandidater eller vores potentielle vækst, og det kan få negativ indflydelse på vores virksomhed. Tillagt Nettoprovenuet fra Kontantudbuddet udgjorde Selskabets nettolikvider pr. 31. marts 2009 ca. DKK 41,4 mio., hvilket forventes at være tilstrækkeligt til at finansiere Selskabet frem til juni Selskabet har udviklet en langsigtet strategi, der bl.a. omfatter opbygningen af pipeline af konkurrencedygtige, egenudviklede humane antistoflægemidler og til hurtigt at føre disse produkter frem til klinisk udvikling. Det er yderligere vores strategi at styrke vores position inden for antistoffer, hvorfor vi muligvis vil udvide vores aktiviteter gennem indlicensering af teknologier og produktkandidater samt gennem opkøb af yderligere aktiver eller virksomheder. For at understøtte denne langsigtede strategi agter Selskabet at rejse yderligere egenkapital i andet halvår De fremtidige realiserede økonomiske resultater kan afvige væsentligt fra de forventede fremtidige økonomiske resultater. De økonomiske forventninger til regnskabsåret 2009, som er indeholdt i Prospektet, er baseret på en række forudsætninger, herunder at Selskabets strategiplan gennemføres planmæssigt. Det er Ledelsens vurdering, at de væsentligste forudsætninger relaterer sig til, at der ikke opstår uforudsete omkostninger ved integrationen af de to selskaber eller på anden måde, og at Selskabet genererer omsætning ved indgåelse af nye forskningssamarbejdsaftaler. 17

19 Der kan ikke gives sikkerhed for, at forudsætningerne, som de økonomiske forventninger er baseret på, kan realiseres, ligesom uventede begivenheder kan få negativ indvirkning på de fremtidige realiserede resultater, uanset om forudsætningerne vedrørende fremtidige perioder i øvrigt viser sig at være korrekte. Som følge heraf kan de fremtidige realiserede resultater afvige væsentligt fra forventningerne. Det er usikkert, om vores produktkandidater kan udvikles. Hvis vi ikke er i stand til at udvikle vores produktkandidater, vil det få negativ indflydelse på vores virksomhed. Alle vores produktkandidater er stadig på forsknings- eller udviklingsstadiet, og der er ikke genereret salgsindtægter fra dem. Hverken vi eller vores samarbejdspartnere har fuldført udviklingen af vores produktkandidater eller påbegyndt et kommercielt salg af vores produktkandidater. For at få mulighed for at opnå rentabel drift vil vi skulle udvikle én eller flere af vores produktkandidater. Omkostningerne i forbindelse med udvikling af en produktkandidat er større end dem, der er forbundet med den indledende forskning med henblik på at skabe produktkandidaten. Der kan ikke gives sikkerhed for, at vi nogensinde vil være i stand til at markedsføre eller fremstille kommercielt vellykkede produkter. Produktkandidater, som når frem til udviklingsstadiet, vil muligvis aldrig nå frem til markedet. Dette kan skyldes en række forhold, herunder: manglende effekt i dyremodeller manglende påvisning af acceptable kliniske resultater manglende effekt ved behandling af den pågældende tilstand skadelige bivirkninger myndighedernes afvisning af markedsføringsgodkendelse eller afvisning af en kommercielt vigtig indikeret anvendelse ikke-rentable fremstillingskrav manglende omkostningseffektivitet i forhold til alternative behandlinger Udviklingen af vores produktkandidater er udsat for risici for, at produktkandidaterne ikke lykkes, samt risici forbundet med kliniske studier m.v. Selvom vi kan have afprøvet den terapeutiske effekt og sikkerhed af vores teknologiplatforme og lægemiddelkandidater med forskellige sygdomstargets i forskellige dyremodeller og kliniske studier, kan der ikke gives sikkerhed for, at disse resultater er retningsgivende for de resultater, der opnås i fremtidige kliniske studier på mennesker. Selvom vi søger at styre og begrænse disse risici gennem omfattende sikkerheds- og virkningsstudier, løbende forskning, fortsat optimering af formuleringer, grundig videnskabelig og kommerciel gennemgang af de anvendte targets samt løbende monitorering af andre virksomheders sammenlignelige kliniske studier, kan der ikke gives sikkerhed for, at vi vil være i stand til effektivt at styre eller begrænse disse risici, om overhovedet. Ud over de videnskabelige risici, der er en naturlig følge af udviklingen af en produktkandidat, er udviklingen af vores produktkandidater forbundet med den risiko, at prækliniske studier og kliniske studier ikke vil være i stand til på tilstrækkelig vis at bevise, at nogen af vores produktkandidater er sikre og virkningsfulde til brug for mennesker for de pågældende targetindikationer. Hvis vi ikke er i stand til at påvise en produktkandidats sikkerhed og virkning gennem kliniske studier, vil vi ikke være i stand til at markedsføre produktkandidaten kommercielt. Udviklingen af produktkandidater er endvidere underlagt mange andre risici, herunder bl.a.: uforudsete omkostninger ved produktudviklingen at vores samarbejdspartnere fravælger yderligere produktudvikling andre uventede problemer med produktudviklingen Hvis en væsentlig del af vores udviklingsaktiviteter ikke gennemføres, og de påkrævede myndighedsgodkendelser ikke opnås, kan det få negativ indflydelse på vores virksomhed. Vi har aldrig opnået lønsom drift, og vi forventer fortsat at generere underskud. Der kan ikke gives sikkerhed for, hvor længe vi vil fortsætte med at have underskud eller være i stand til at finansiere disse underskud. Vi har aldrig opnået lønsom drift. Vi har haft og vil fortsat have driftsunderskud. Årsagerne til underskuddet har hovedsageligt været: at der er genereret begrænset driftsindtjening siden opstarten forsknings- og udviklingsomkostninger, udgifter til kliniske afprøvninger samt produktionsomkostninger vedrørende udviklingen af vores produktkandidater administrationsomkostninger forbundet med driften. Vi agter at fortsætte med at foretage betydelige investeringer i: udviklingsaktiviteter, herunder prækliniske og kliniske studier forskningsaktiviteter etablering af nye samarbejdsaftaler indlicensering eller erhvervelse af yderligere aktiver Vi vil måske også få underskud som følge af ikke-organisk vækst, hvis og når passende muligheder for at opkøbe nye virksomheder, teknologier eller andre aktiver måtte opstå. Vi ved ikke, hvornår eller om vi eller vores nuværende eller fremtidige samarbejdspartnere vil gennemføre udviklingen af igangværende eller fremtidige produktkandidater, vil opnå myndighedsgodkendelse eller vil være i stand til at markedsføre eventuelle godkendte produkter. Vi vil muligvis fortsat lide betydelige driftstab, også selvom vores indtægter øges. Vi kan følgelig ikke forudsige størrelsen af fremtidige tab, eller hvornår vi vil være i stand til at genere overskud, hvis vi nogensinde bliver det. Vi er afhængige af at kunne integrere Affitech AS og Pharmexa A/S. Vores fremtidige succes og drift afhænger bl.a. af Ledelsens evne til at opnå en vellykket integration af Affitech AS og Pharmexa A/S aktiviteter og drift, primært inden for administration, marketing og it, herunder implementeringen af en fælles it-platform for Selskabet, en integreret regnskabs- og økonomistyringsstruktur, en integreret projektstyringsstruktur samt en fælles ressourcepolitik og et fælles management by objectives system. 18

20 Hvis vi ikke er i stand til at integrere forretningsaktiviteterne, vil det kunne få negativ indflydelse på vores virksomhed. Selskabet opererer fra tre lokationer, der geografisk ligger langt fra hinanden, og hvis Selskabet ikke kan takle de udfordringer, denne geografiske bredde udgør, kan det få negativ indflydelse på udviklingen af vores kandidater eller potentielle vækst. Som følge af Sammenlægningen af Affitech AS og Pharmexa A/S har vi nu aktiviteter i København, Danmark, Oslo, Norge og i Walnut Creek i San Francisco Bay Area i Californien, USA. På trods af at vi har aktiviteter i forskellige geografiske områder, er det vores mål at operere på et fuldt integreret grundlag ved at drage fuld fordel af vore tre lokationers forskellige ekspertiseområder. Imidlertid vil vi muligvis ikke være i stand til at udnytte disse styrker fuldt ud på grund af udfordringerne med de tre lokationers geografiske afstand, herunder den fysiske afstand mellem medarbejderne, og dette kan få negativ indflydelse på udviklingen af vores produktkandidater og vores potentielle vækst. Der skal gennemføres kliniske studier med vores produkter. Sådanne afprøvninger er tids- og omkostningskrævende, og resultaterne heraf er behæftet med usikkerhed. Der skal føres bevis for, at produktkandidaterne er sikre og effektive til brug for mennesker for de relevante target-indikationer. Hvis vi ikke er i stand til at påvise en produktkandidats sikkerhed og effekt gennem prækliniske og tilstrækkelige og velkontrollerede kliniske afprøvninger, vil vi ikke være i stand til at opnå godkendelse til at markedsføre produktkandidaten kommercielt. Gennemførelse af kliniske afprøvninger tager lang tid og er forbundet med store omkostninger. De kan ofte tage adskillige år, men varigheden og omkostningerne ved afprøvningerne afhænger af produktkandidatens type, kompleksitet og fremtidige anvendelse samt af, om der er tale om et helt nyt produkt. Disse faktorer afhænger tillige af input fra eksterne parter, som vi ikke har kontrol over, herunder investigators, kontraktproduktionsvirksomheder (CMO er) og kontraktforskningsvirksomheder (CRO er). Der kræves også stor intern opmærksomhed for at koordinere gennemførelsen af kliniske studier. Specielt kan fase III studier kræve meget tid, opmærksomhed og ressourcer. Vi anvender CRO er til at koordinere og gennemføre vores kliniske forsøg. Studierne omfatter alt fra små studier i fase I til større komplekse studier i fase III. For yderligere oplysninger om kliniske studier henvises til afsnittet Beskrivelse af Selskabet Forsknings- og udviklingsprocessen. Vi indgår detaljerede kontraktlige aftaler med CRO er i forbindelse med gennemførelsen af kliniske studier for at sikre, at studierne bliver foretaget i henhold til vores forventninger. Det er imidlertid ikke sikkert, at CRO erne vil opfylde deres forpligtelser i henhold til de kontraktlige aftaler, eller at de på anden vis i tilstrækkelig grad styrer de kliniske studier med vores produktkandidater. Hvis dette skulle ske, vil vi kunne blive berørt af forsinkelser i de kliniske studier og udviklingen af vores produktkandidater. Som følge af kompleksiteten af forløbet med kliniske studier kan der desuden ske andre forsinkelser eller forstyrrelser af den kliniske proces. De kliniske studier kan blive berørt eller forsinket af mange faktorer, herunder: manglende evne til at fremstille tilstrækkelige mængder kvalificerede cgmp-materialer til kliniske studier behov for eller ønske om at ændre fremstillingsprocessen langsommere end forventet patientrekruttering ændring af kliniske protokoller forsinkelser, midlertidig afbrydelse eller ophør af kliniske afprøvninger som følge af handlinger foretaget af det institutional review board, der er ansvarlig for tilsyn med de kliniske studier ved et bestemt afprøvningssted manglende evne til at foretage tilstrækkelig observation af patienter efter behandling ændrede myndighedskrav vedrørende kliniske undersøgelser uforudsete sikkerhedsspørgsmål indførelsen af nye plejestandarder, som kan medføre, at vi må udskyde, midlertidigt afbryde, ophøre med eller ændre et klinisk studie for at opfylde etiske og regulatoriske krav forsinkelser på grund af myndighederne eller lovgivningen Vi forventer at afholde væsentlige og stigende omkostninger i forbindelse med kliniske studier. Hvis vi bliver berørt af forsinkelser eller bliver nødsaget til at opstarte yderligere eller mere komplekse studier end oprindeligt planlagt, kan det medføre stigende omkostninger til kliniske studier med vores produktkandidater. Hvis dette sker, vil vi måske være nødsaget til at søge yderligere finansiering, omprioritere vores pipeline eller foretage andre tiltag. Dette kan få negativ indflydelse på vores virksomhed. Vellykkede prækliniske eller kliniske studier udført på et tidligt stadie er ikke nødvendigvis retningsgivende for de resultater, der opnås i senere kliniske studier. Som med alle lægemidler er resultaterne af de prækliniske studier ikke nødvendigvis retningsgivende for de resultater, der opnås i kliniske studier på mennesker, og resultaterne af tidlig-fase kliniske studier på mennesker er ikke nødvendigvis retningsgivende for de resultater, der opnås i store, kontrollerede multicenterstudier. Der kan ikke gives sikkerhed for, at vores kliniske studier vil dokumentere den nødvendige sikkerheds- og virkningsprofil til at få myndighedernes godkendelse, eller at de vil resultere i udvikling af salgbare produkter. Der kan endvidere ske planlægningsfejl i kliniske studier, og studierne er muligvis ikke opbygget på en passende måde, så man på tilstrækkelig vis kan påvise produktkandidatens sikkerhed eller effekt. Studiets parametre kan f.eks. være udformet således, at der måles en effekt, som ikke er klinisk relevant, eller myndighedskravene kan foreskrive, at vi udformer det kliniske studie for produktkandidaten således, at vi giver studiepersonerne andre behandlinger, hvilket kan reducere studiets mulighed for at påvise produktkandidatens effekt. Hvis vi opnår kliniske studieresultater, der er mindre positive end forventet, vil vi måske skulle gennemføre yderligere kliniske afprøvninger. Det kan også være, at vi beslutter at opgive en produktkandidat eller en bestemt indikation, hvis der ikke er fyldestgørende resultater fra sådanne kliniske studier. Hvis vi bliver berørt af sådanne forsinkelser eller beslutter at opgive en produktkandidat eller en bestemt indikation, kan det få negativ indflydelse på vores virksomhed. 19

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S af

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Affitech A/S c/o COBIS Ole Maaløes Vej 3 DK-2200 KBH N. Denmark Tlf: +45 3917 8259 E-mail: ir@affitech.com www.affitech.com Company

Læs mere

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af 4.336.047 nye aktier Selskabsmeddelelse Nr. 5/2010 23. november 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER

Læs mere

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S af

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen Holding A/S

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen Holding A/S S E L S K A B S M E D D E L E L S E N R. 5 / 2 0 1 0 3. juni 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at muliggøre et aktieudbud stor opbakning fra

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 17/2007 Regnskabsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Resumé: I de første 3 måneder af 2007 realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

TK Development A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 24256782)

TK Development A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 24256782) TK Development A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 24256782) Udbud af 14.021.905 stk. nye aktier à nom. DKK 15 til DKK 15 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i TK Development A/S i

Læs mere

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr.

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Præcisering af beskrivelse af forventninger for 2010 for Lalandia Dette

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 4. februar 2016 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt for udstedelse

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering Selskabsmeddelelse 1/2011 København, 3. marts 2011 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R

F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R 14. august 2014 F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R Finanstilsynet har i et notat af 6. august 2014

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 15300574)

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 15300574) Prospekt dateret den 1. november 2007 ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 15300574) Optagelse til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, udbud af op til 700.595 stk. nye

Læs mere

Al-Tekaful Forening. Dortheavej 14. 2450 Købehavn NV. Årsrapport for 2011

Al-Tekaful Forening. Dortheavej 14. 2450 Købehavn NV. Årsrapport for 2011 Al-Tekaful Forening Dortheavej 14 2450 Købehavn NV Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

DANSK PROSPEKT Dateret den 31. oktober 2007. Joint Global Coordinators

DANSK PROSPEKT Dateret den 31. oktober 2007. Joint Global Coordinators DANSK PROSPEKT Dateret den 31. oktober 2007 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af op til maksimalt 2.765.593 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til kurs DKK 280 med fortegningsret

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Tillæg nummer 1 til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit af 17. januar 2014 19. marts 2014 Realkredit CVR

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere