Advokatfirmaet Poul Schmith

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatfirmaet Poul Schmith"

Transkript

1 Til kreditorerne Mobil Direkte mbipouischmithdk Maria Birkkjær RIder J.nr.: MDI DK-1606 København V Fax v1 Vester Farimagsgade 23 Telefon Enhver kreditor, der ikke er overtaget af Den Jyske Sparekasse og har en fordring eller an kursdagen den 14. maj 2012, bilagt behørig dokumentation samt med anførelse af CVR /SE-/CPR-nummer. det krav mod boet, opfordres til inden 4 uger at foretage anmeldelse heraf, opgjort pr. kon ning for de berettigede krav, de måtte have over for Spar Salling Sparekasse hos Den Jyske for kurätor.. Den Jyske Sparekasse. Sådanne efterstillede kreditorer kan derfor anmelde deres krav over Sparekasse. Kreditorer med efterstillede krav, herunder garanter, blev jjç overdraget til Konsekvensen af overdragelsen er, at samtlige ikké-efterstillede kreditorer opnår fuld dæk herunder medarbejderobligationer. alle ikke efterstillede passiver, herunder indlån og anden gæld, forpligtelser, aftaler samt Forud for konkursen havde Spar Salling Sparekasse den 22. april 2012 indgået aftale med Den Jyske Sparekasse om overdragelse af samtlige aktiver mod samtidig overdragelse af krav af enhver art vedrørende porteføljen og øvrige aktiver omfattet af pengeinstitutdriften, Spar Salling Sparekasse har drevet virksomhed som pengeinstitut med hovedsæde på Ve sterbrogade 24, 7860 Spøttrup, samt fra en række filialer. gade 23, 1606 København V. Som kurator antog skifteretten undertegnede, advokat Boris Frederiksen, Vester Farimags Det skal herved meddeles, at Spar Salling Sparekasse af Skifteretten i Viborg blev taget under konkursbehandling den 14. maj 2012 kl. 11:55. Spar Salling Sparekasse under konkurs - CVR-nr CIRKULÆRESKRIVELSE i

2 kreditor oplysë følgende: onsopgørelse relse for 2011 og - såfremt der er talé om garantbeviser for pensionsmidler - - Navn - Kopi af eventuel relevant korrespondance - Kopi pensi af relevant dokumentation for beholdningen af garantbeviser, herunder årsopgø -. Opgørelse af kravet pr. konkursdagen den 14. maj 2012 og adresse på garanten (også gerne e-mai1 adresse) Ved anmeldelse af krav på efterstillet garantkapita[ i medfør af konkurslovens 98, skal Side 2/2 kræver ingen underskr? Nærværende cirkulæreskrivelse Advokat Boris Frederiksen Med venlig hilsen Advokat Boris Frederiksen, tlf. nr , og Advokat Maria Birkkjær Räder, tlf. nr , Spørgsmål til kurator kan rettes til: i med oversigt over boets aktiver og passiver pr. konkursdagen. I øvrigt henvises til indholdet af vedlagte redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. velser og redegørelser fra konkursboet. alle kreditorer, som har anmeldt et krav i konkursboet, løbende vil modtage cirkulæreskri Det bemærkes, at konkursen har været bekendtgjort i Statstidende den 18. maj 2012, og at For spørgsmål vedrørende skattemæssig behandling af tab på investering i garantbeviser henvises til SKAT. kunne bidrage til at dække de efterstillede kreditorer. måtte blive konstateret omstødelses- eller erstatningskrav af en sådan størrelse, at det vil kreditorer, herunder garanter, medmindre der i forbindelse med konkursboets behandling På nuværende tidspunkt forventer konkursboet ikke, at der bliver dækning til de efterstillede viser sig at blive dividende til de efterstillede krav. Det bemærkes, at de anmeldte efterstillede krav alene vil blive fordringsprøvet, såfremt der kursboets gældbog. ovenfor, vil konkursboet fremsende en særskilt bekræftelse på, at kravet er optaget i kon Når konkursboet har modtaget en anmeldelse bilagt behørig dokumentation som oplistet

3 J.nr.: BORJam Vester Farimagsgade 23 Telefon v I DK-1606KbenhavnV Fax Ole Kristensen Leif Rasmussen Dorte Smedemark Helle Glintborg Kjeld Peter Kjeldsen Bestyrelse: Jens Peter Nannerup Dahlgaard Direktion: Bent Regnar Jensen CVR-nr.: Spar Vestsalling Sparekasse Spar Spøttrup Sparekasse Binavn: Sparekassen Vestsalling Sparekassen Sundsøre Thise Sparekasse 7860 Spøttrup Adresse: Vesterbrogade 24 Fristdag: 14. maj 2012 Konkursdag: 14. maj 2012 Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Spar Salling Sparekasse under konkurs Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. i

4 Iris Smed Hansen 7800 Skive Niels Krawack Aksel Christensen Revision: Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Resenvej 81 Side 2f7 Aftalen var betinget af godkendelse af bestyrelsen i Spar Salling Sparekasse, god kendelse af repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse, Garantifonden for Indskydere Finanstilsynet meddelte tilladelse til overdragelsen, jf. FIL 204, dels at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om fornødent meddelt deres godkendelse afoverdragelsen. ordre) gennemførte køb af de Spar Salling Sparekasse ejede aktier i DLR Kredit AIS, at Sparekasse og Garantifonden for Indskydere og Investorer, 4i at Finansiel Stabilitet (eller og Investorer ovèrførsel af aftalt medgift, jf. separat herom indgået aftale mellem Den Jyske m.v., som hidrører fra garantkapital, hybrid kemekapital og lån optaget af sparekassen. Pengeinstitutdriften omfatter ikke garantkapital, efterstillet statsligt kapitalindskud (hybrid kemekapital) og anden efterstillet kapital. Tilsvarende omfatter overdragelsen ikke renter Sparekassen havde forud herfor den 22. april2012 indgået aftale med Den Jyske Sparekasse efterstillede passiver herunder indlån samt anden gæld, forpligtelser, aftaler samt krav af enhver art vedrørende porteføljen og øvrige aktiver omfattet af pengeinstitutdriften, herun. der medarbejderobligationer.. om overdragelse af samtlige sparekassens aktiver mod samtidig overtagëlse af alle ikke at såvel garanternes indskud sbm det statslige hybride lån må forventes at være tabt i sin nærværende lovpligtige orientering en gennemgang af forholdene omkring konkursen. Det forventes ikke, at der tilflyder konkursböet midler efter den endelige opgørelse. Det betyder, helhed, jf. nærmere nedenfor. I forbindelse med at Spar Salling Sparekasse er taget under konkursbehandling, indeholder Spar Salling Sparekasse blev taget under konkursbehandling den 14. maj 2012, kl på baggrund af en af sparekassens ledelse samme dato til Skifteretten i Viborg indleveret kon kursbegæring Regnskabsforhold: Senest foreliggende årsregnskab med balance pr. 31. december

5 . gåelse og frem til closing-dagen, således at Spar Salling Sparekasse frem til dette tids I konsekvens heraf blev der samtidig indgået aftale om, at Den Jyske Sparekasse stillede, et Overdragelsen skete med virkning fra ciosing-dagen, hvilken dato ikke var kendt på tids punktet for overdragelsesaftalens indgåelse. ansvarligt lån til rådighed for driften af Spar Salling Sparekasse.i perioden fra aftalens ind punkt opfyldte det af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav. Side 3/7 opfyldelse af det, af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav, inden for Finanstilsynets Sparekassens bestyrelse er ikke enig i Finanstilsynets vurdering, men har valgt at Stabilitet A/S, at såfremt sparekassen ikke kan fremskaffe den foreskrevne kapital til tage konklusionen til efterretning Bestyrelsen i Spar Salling har således, fredag den 20. april 2012, meddelt Finansiel En opfyldelse afsolvenskravet vil betinge et kapitalindskudpå mindst 1cr. 15 mio. 15,1. Sparekassens faktiske solvensprocent er opgjort til 14,1 og kernekapitaiprocenten til sparekassens situation for tilvejebringelse af den foreskrevne kapital eller finde en anden løsning på venskrav til Spar Salling på 15,5 % ogfastsat en frist til søndag den 22. april 2012 kl. Baggrunden er, at Finanstilsynet fredag, den 20. april 2012 har fastsat et nyt sol nem de seneste måneder. ling har ydet en meget stor og beundringsværdig indsats, trods de svære vilkår, gen Bestyrelse og ledelse understreger i denne forbindelse, at medarbejderne i Spar Sal Aftalen betyder ogs4, at alle indskydere og andre simple kreditorerfårfuld dækning ske Sparekasse. Privat- og erhvervskunder vil således ikke mærke nogen umiddelbar Det er med aftalen sikret, at aktiviteterne i Spar Salling kan videreføres hos Den Jy forskel. medarbejdere, kunder filialer, bygninger og. andre åktiver og efterstillet gæld.. dog ikke garantkapital Den Jyske Sparekasse om at overtage alle aktiviteterne fra Spar Salling. Det vil sige Det er med stor tifredshed at det isidste øjeblik er lykkedes at indgå en aftale med pressemeddelelse, hvoraf bl.a. fremgik følgende:. Den 24. april 2012 udsendte Spår Salling Sparekasse i konsekvens af de indgåede aftaler en

6 første har egenkapitalen i stor udstrækning støttet sig på garantkapital. Fastholdelse afgarantkapitalen har de senere år været vanskelig. Spar Sallings egenkapital har gennem en længere periode været under pres. For det ordningen i henhold til Bankpakke 3 eller 4. tidsfrisl, vil sparekassen lade sig afrikle af Finansiel Stabilitet A/S efter afviklings Side 4/7 kommende tid vil navn og logo blive s/qflet på facaderne. Direktør Bent Jensen fort- Den Jyske Sparekasse opretholder de nuværende filialer i Spar Salling, og i den på normale kundevilkår. litet, da samtlige kunder overtages direkte og bliver kunder i Den Jyske Sparekasse I modsætning til tidligere bankpakkeløsninger havner ingen kunder i Finansiel Stabi Overtagelsen er godkendt afrelevante myndigheder; herunder Finanstilsynet. Spar Salling ikke havde været i stand til at honorere Finanstilsynets krav om styrkelse afkapitalgrundlaget... Kammeradvokaten. Dette sker, efter at. Spar Salling i weekenden den april 2012 forhandlede en overdragelsesaflale på plads med Den Jyske Sparekasse, da Repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse godkendte onsdag den 9. maj 2012 overtagelsen af medarbejdere, kunder; filialer; bygninger samt øvrige akti tilbageværende Spar Salling gå konkurs. Garantkapital og statslig gæld (hybrid lær nekapital) vil som det eneste overgå til konkursboet der forventes administreret af ver/rettigheder og forpligtelser i Spar Salling. I løbet af de kommende dage vil det sing, og samme dato udsendte Spar Salling Sparekasse en pressemeddelelse, hvoraf bl.a. Den 11. maj 2012 blev der således gennemført dén i overdragelsesaftalen forudsatte eb fremgik: sen af medarbejdere, kunder, filialer, bygninger samt øvrige aktiver/rettigheder og forplig Repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse godkendte onsdag den 9. maj 2012 overtagel telser i Spar Salling Sparekasse. banker.... tutter; har måttet betale Ca. 20 mio. til staten for bankpakker og til andre krak/æde Situationen er ikke blevet bedre af at sparekassen, på lige fod med andre pengeinsti påkr. 34 mio. ger i disse år. Således har Finanstilsynet estimeret et yderligere nedskrivningsbehov Den fri egenkapital presses også. Der må konstateres store tab og store nedskrivnin 4 JJ 2012

7 Konsekvensen af overdragelsen er, at samtlige ikke-efterstillede kreditorer opnår fuld dæk Sparekasse. samme kendte ansigter i deres lokale filial.... ning for de berettigede krav, de måtte have over for Spar Salling Sparekasse hos Den Jyske sætter som områdedirektør i Den Jyske Sparekasse, og generelt vil kunderne møde de Side 5/7 Købesummen for aktiver er frem Der er i denne forbindelse fra Garan tifonden for Indskydere og Investorer betalt en medgift, idet den regulerede værdi af aktiverne var mindre end de overtagne ikke efterstillede passiver. ring. Købesummen herfor er berigtiget ved overtagelse af gæld efter værdiregule Den Jyske Sparekasse overtaget samtlige Sparekassens aktiver efter værdiregulering. A. I henhold til overdragelsesaftalen har lem Spar Salling Sparekasse o Den Jyske Sparekasse overdraelsesaftale, indgået imel 1. Tilodehavender i henhold til AKTIVER og passiver opgøres som følger: På baggrund af de indtil videre foreliggende oplysninger kan konkursboets anslåede aktiver de efterstillede kreditorers krav. ning, medmindre der i forbindelse med konkursboets behandling måtte blive konstateret Efterstillede kreditorer, herunder garantkapital, har som udgangspunkt jiç udsigt til dæk omstødelses- eller erstatningskrav af en sådan størrelse, at det vil kunne bidrage til at dække

8 kommet efter en negativ værdiregule ring af de overtagne aktiver i forhold til balancen pr 20. april Værdireguleringerne er primært sket ved regulering af værdiansættelsen af overdragne udlån til amortiseret kostpris. Det forventes ikke, at der fra dragelsen vil tilflyde konkursboet midler. DKK 0,00 over Til2odehavende i henhold til indgået mellem Spar Sal1in Sparekasse o Finan sid Stabilitet AlS (eller ordre) rørende ejerandel af aktier i DLR Kredit A/S overdraelsesaftale aktie ved Købesummen ses forud for olosing indbetalt af køber til Spar Salling Sparekasse og er efter det oplyste herefter omfattet af den ovenfor talte overdragelsesaftale. om I konsekvens heraf forventes der ej heller foretaget yderligere betalinger til boet i denne anledning. AKTIVER I ALT(FRIE) DKK 0,00 DKK 0.00 PASSIVER Der foreligger for nærværende ikke for kurator en præcis opgørelse af sparekassens samlede passiver, herunder den efterstillede gæld m.v. I henhold til den indgåede overdragelsesaftale var der på overdragelsestidspunktet hybrid kemekapital for anslået DKK 32 mio. og garantkapital og reserver for DKK 168 mio. Side 6/7

9 rekasse, jf. overdragelsesaftalen. Kreditorer, hvis krav er efterstillet, jf. konkurslovens 98, herunder garanter, kan foretage anmeldelse af deres krav over for konkursboet. Boris Frederikse Advokat,den4j i2012 Adv at Bon Frederiksen, tlf. nr , dvo t Mar a Bir æ R. -, f. nr , l kurator kan rettes til: Såfremt der ikke foretages anmeldelse af krav i konkursboet, vil der ikke i fremtiden blive fremsendt yderligere orientering fra konkursboets side. Side 7/7 Disse krav, der er efterstillede, jf. konkurslovens 98, er jj overtaget af Den Jyske Spa

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 J.nr.: 89 15421 BORISLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapital til taxitilladelse.

Vejledning om dokumentation for egenkapital til taxitilladelse. Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 CVR nr. 32 32 15 77 Årsrapport 2011 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 Indhold Forord Amagerbanken Aktieselskab under konkurs 3 Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Finanstilsynet 133 sider i alt Spar Nord Bank A/S og Sparbank A/S indgår fusionsplan

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Den danske banksektor

Den danske banksektor Den danske banksektor er præget af mange mindre og mellemstore pengeinstitutter, der for manges vedkommende er karakteriseret ved en lokal forankring og et fintmasket filialnet. De senere år har der kunnet

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere