Københavns Byret Nytorv København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner."

Transkript

1 Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Københavns Byret Nytorv København K SKØNSERKLÆRING Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Parternes navne: Sagsøger E/F og A/B Trekroner DATO 31. oktober 2013 Projekt Sagsøgers advokat Adv. Marina Andersen Nielsen & Thomsen Advokater Sagsøgte 1 RIOS A/S Sagsøgte 1 s advokat Mikael Delin Plesner Sagsøgte 2 Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Sagsøgte 2 s advokat Adv. Søren Lundsgaard v/adv. Lotte Noer Lundsgaard & Partnere Sagsøgte 3 Camilla Hübschmann Peter Juhl Jensen Susie Jelsbak Christensen Muhammed Ali Hee Anders Thiim Pedersen Sagsøgte 3 s advokat Adv. Mathilde Louise Kleis Advokatfirmaet Erritzøe 1/12 Allan Hansen Orbicon A/S CVR nr: Bøgeskovvej 6 Handelsbanken: 3490 Kvistgård FRI

2 Skønserklæring Skønsmanden har modtaget følgende materiale: Mail fra adv. Marina Andersen inkl. retsbog samt skønstema Mail fra adv. Marina Andersen svar på mail fra adv. Mikael Delins mail af Mail fra Adv. Marina Andersen. Myndighedsprojekt. På grundlag af det modtagne materiale og det ved skønsforretningen foreviste og konstaterede, besvarer skønsmanden de forelagte spørgsmål efter bedste evne og overbevisning således: Generelt Det præciseres, at denne skønserklæring er udarbejdet på grundlag af besigtigelse af den del af bebyggelsen hvor til der var stilladsadgang ved skønsforretningen d og den efterfølgende supplerende besigtigelse d Det oplyses derfor, at der grundet den konstaterede generelt ringe håndværksmæssige kvalitet ved det udførte, kan være betydende variationer i kvaliteten af det udførte også i den ikke besigtigede del af bebyggelsen. Vedrørende priser henvises til det for priser sammenfattende afsnit sidst i erklæringen. Spørgsmål 1 Er der udført håndværksmæssig korrekt ventilering af undertags underside og overside? Svar Taget er på bygningens skrå tagflader, med hældning ca. 45 grader, udført som tegltag med diffusionsåbent undertag. Se foto. I områder under kviste er undertag oplagt uden ventilationsmellemrum mellem isolering og undertag. Se foto. Der er anvendt undertag af typen Monier, DIVOROLL TOP 110 DK. Se foto. Undertaget er monteret i Undertagsleverandøren oplyser, at undertaget har en dampdiffusionsmodstand på 0,25 (GPa s m2/kg, p.20), der er mindre end 3,0 (GPa s m2/kg, p.8) og at undertaget således kan anvendes som et diffusionsåbent undertag. Diffusionsåbne undertage kunne i oplægges uden ventilering mellem undertaget og isoleringsmaterialet, forholdet er derfor håndværksmæssigt korrekt udført i /12

3 Undertaget skal på oversiden, når der oplægges tegl, ventileres med min. 25 mm afstandsliste mellem spær og lægter, i h. t TEGL 36, Der er på bygningens gårdside under kviste anvendt afstandslister på 19-21mm. Se foto Anvisningens retningslinjer er således her ikke overholdt for så vidt angår ventilering over undertaget. Der stilles yderligere ventilationskrav til udformning af tagfod og tagkip. Tegl var ved besigtigelsen nedtaget på tagfladen mod gaden. Lægter, afstandslister og undertag var ved besigtigelsen afmonteret fra niveau over kviste på taget mod gården. Se foto Det oprindeligt udførte vedrørende ventilering ved tagfod og kip kan derfor ikke kommenteres. Isoleringsmaterialet under kviste er nogle steder indbygget i overhøjde, og løfter således undertaget mod tagstenene med yderligere reduktion af ventilationsarealet som følge. Se foto. I dette afsnit omtales også det ved skønsforretningen påtalte forhold vedrørende manglende ventilation bag metalfacadeplader. Ved besigtigelsen påviste klager, at der i forbindelse med undertagets afslutning mod vindpap bag zinkfacadepladerne på bygningens gårdside ikke er etableret udluftning bag facadebeklædningen. Se foto. Af hensyn til bortventilering af kondenseret udeluft og kondenseret fugt fra boligen, bag zinkplader, skal der etableres udluftning bag zinkpladerne. Afhjælpning kan ske ved montage af afstandslister i korrekt dimension og lokal omlægning af isolering udlagt med overhøjde. Facadeplader afmonteres, der monteres afstandslister og facadeplader genmonteres. Det vurderes at tilsynet burde have påtalt den for lille dimension af afstandslister, og manglende ventilering bag facadeplader og utilstrækkelig dimension af underlag for afstandslister under vinduer på gårdsiden. Spørgsmål 2. Er der udført håndværksmæssig korrekt isolering og undertag? Svar Ved besvarelsen henvises til fotobilaget. Vedrørende isolering: Det blev ved besigtigelsen oplyst, at isoleringsmaterialet efter demontering af undertaget forefandtes som det fremstod ved besigtigelsen. - Dette lægges til grund for besvarelsen. Isoleringsmaterialet skønnes ikke at være indbygget håndværksmæssigt korrekt, idet isoleringsmaterialet i betydeligt omfang ikke er monteret tætslut- 3/12

4 tende og heller ikke er oplagt systematisk med plan overflade og med færrest muligt samlinger. Isoleringsmaterialet er nærmest indbygget som stiftmosaik. Tag i trappetårne og flade tage over boliger er tagdækket med tagpap på krydsfiner. Isoleringsmaterialet er indbygget i højde så ventilation mellem isolering og krydsfiner ikke er mulig. - Dette er en håndværksmæssig fejl. Afhjælpning kan ske ved udskiftning med isolering i batt-størrelse. Det vurderes at tilsynet burde have påtalt den ikke håndværksmæssige korrekte udførelse af isoleringsarbejdet, og manglende mulighed for ventilation. Dampspærre: Ved besigtigelsen påpegede klager generelle fejl ved dampspærrens indbygning i taget. Forhold vedrørende dampspærren bedømmes at have relation til spørgsmålet om korrekt udført isolering og besvares derfor her. Det kunne konstateres, at dampspærren hverken i skunkvægge, skrålofter eller ved hanebåndslofter ikke er indbygget med klemte eller klæbede overlæg. Ligeledes at der ved afgrænsninger af dampspærren mod andre bygningsdele ikke er afsluttet med klemte eller klæbede detaljer. Det kunne også konstateres at dampspærren ikke er afsluttet tæt om lednings og rørgennemføringer og at dampspærren lokalt var helt udeladt i skunkvæg. Arbejdet vedrørende dampspærren skønnes derfor utilstrækkeligt og vurderes ikke at være håndværksmæssigt korrekt udført. Afhjælpning kan ske ved frilægning og friskæring af dampspærren, med efterfølgende klæbning af samlinger / montage af klemliste mod tilstødende bygningsdele. Det skønnes at tilsynet burde have påtalt den utilstrækkelige montering af dampspærren. Undertag. Leverandøren af undertaget anbefaler at undertaget generelt oplægges med overlæg på 200 mm mellem de enkelte baner. Leverandøren angiver også at med den aktuelle taghældning og ved oplægning af undertaget vinkelret på spærenes retning er mindstekravet til overlæg 150 mm. Undertaget er i nogle områder oplagt med mindre end 100 mm overlæg. Undertaget er derfor ikke indbygget håndværksmæssigst korrekt. På gadesiden er undertaget under tegltaget ført ind under kvistenes zinktag. Undertaget afvandes derfor ikke ud på ud på kvisttaget. 4/12

5 Der er ikke på anden måde over kvisttaget sikret afledning af vand på undertaget for bortledning af vand forbi kvisttaget. Samlet er dette ikke håndværksmæssigt korrekt. Undertaget omlægges med korrekt overlæg, og afledning af vand ved kviste. Det skønnes at tilsynet burde have påtalt ovenstående forhold. Spørgsmål 3 Er der udført håndværksmæssig korrekt vindspærre og vindplader? Svar Vindplader: Der er ikke generelt indbygget vindplade i tagfod. Der er enkelte steder konstateret at være vindspærre i form af finerplade, Se foto. Der er således generel risiko for formindsket isoleringsegenskaber og trækgener som følge af den manglende vindafskærmning ved tagfoden. Især i forbindelse med den ikke tætsluttende dampspærre. - Udeladelse af vindplader skønnes ikke at være håndværksmæssigt korrekt. Der ses af det modtagne materiale ikke at være angivet vindplader. Tagkonstruktion åbnes for montering af vindplader ved tagfod. Det skønnes dog at tilsynet burde have påpeget manglende vindplader ved tagfod. Vindafdækning af isolering: Der er ikke konstateret eller forevist udført vindafdækning af isoleringsmaterialet generelt. - Udeladelse af vindafdækning vurderes ikke at være en håndværksmæssig fejl. Spørgsmål 4 Er taget konstrueret håndværksmæssigt korrekt, dvs. spærkonstruktion, opklodsninger, fastgørelser, stålforstærkning, brandsikring og gennemføringer mv.? Skønsmanden bedes uddybe sin besvarelse. Svar Skønsmanden har alene modtaget overordnet orienterende tegningsmateriale for ombygningen foretaget i 2008, oplyst som værende myndighedsmaterialet. Men altså ikke detaljetegninger eller statiske beregninger. Spørgsmålet er generelt og kan ikke besvares uden indgående kendskab til konstruktionsprojektet og statiske beregninger. 5/12

6 Der er i det forelagte myndighedsprojekt heller ikke redegjort for brandmæssige forhold, brandmæssige detaljer og brandplaner mm. Der er i det udleverede materiale ligeledes heller ikke redegjort for installationsforhold, gennemføringer mm. Skønsmanden har ved skønsforretningen oplyst at skønsmanden ved skønsforretningen ikke kan foretage en samlet kvalitetsgennemgang af alle projektforhold og foretage en generel søgning af eventuelle fejl. Parterne besluttede derfor at skønsmanden alene skulle besvare forhold som klager påviste ved skønsforretningen. Spørgsmålet kerne vurderes herefter at være om tagkonstruktionen er korrekt og sikkert og udført. Det modtagene myndighedsmateriale indeholder ingen dokumentation for tagkonstruktionen og den underliggende bygnings statiske tilstrækkelighed efter ombygningen. Ved besigtigelsen er jeg ikke blevet forevist eller har registreret ellers forventelige forstærkninger af den oprindelige spærkonstruktion. Iagttagelser på stedet underbygger at arbejdet er udført uden fornøden omhu og byggetekniske indsigt. Hvilket bl.a. begrundes i følgende : - Eksisterende spær der udveksles til for nye kviste er ikke forstærket. Vindtrækbånd for vandret fastholdelse af spærfod mod udskridning er monteret på rem fastgjort med fransk skrue hvilket vurderes at være utilstrækkeligt. Der ses ikke at være udført skråafstivning af tag Der er ikke monteret forskriftsmæssige bindere i top af skalmur i trappetårne. Dampspærre er monteret ukorrekt og nærmest uden funktion. Brandadskillende bygningsdele er utilstrækkeligt udført. Sammenfattende skønnes det at ombygningen af tagkonstruktionen ikke er udført håndværksmæssigt korrekt - som forespurgt. Det udførte vurderes, på grundlag af det forelagte ufuldstændige dokumentationsmateriale, at kunne indebære risiko for personskade. Afhjælpning kan ske ved: Udarbejdelse af statisk dokumentation for den ombyggede tagkonstruktion. Forstærkning af konstruktionen i h.t ovenstående dokumentation. Brandisolering af stålkonstruktion i h.t. ovenstående dokumentation. Det vurderes at tilsynet burde have påtalt det utilstrækkelige projektgrundlag. 6/12

7 Brandsikringer: Der er ikke udført brandkarme i tag som ellers angivet på tegning. Der er ikke som alternativ udført brandkarmserstatning over boligskel ved brandvægge. Der er ført udluftninger / ventilationsåbninger op gennem taget umiddelbart ved brandvægge, hvilket er en fejl. Bygningens eksisterende aftrækskanaler er forlænget i flexslanger op gennem tagetagens skunkrum. Det udførte er ikke lovligt og indebærer risiko for personskade ved brand. Ved afhjælpning afmonteres flexslanger. Der monteres i stedet forlængelse af de eksisterende kanaler med brandisolerede ventilationskanaler. Der udføres brandkarmserstatninger i tag over alle boligskel på begge tagflader. Det vurderes at tilsynet burde have påtalt de brandmæssigt utilstrækkelige forhold. Spørgsmål 5 Er der forekomst at skimmelsvamp eller andre typer svamp? I bekræftende fald bedes skønsmanden beskrive type og omfang heraf, ligesom skønsmanden bedes angive, om der er sundhedsfare forbundet med at befinde sig i de lejligheder, der måtte støde op til de angrebne området. Svar Undersøgelsen er begrænset til den flade del af tagkonstruktionen. Der er foretaget undersøgelse for skimmelsvamp og andre typer svamp i tag- og loftskonstruktionen over lejlighed i hjørne af ejendommen indtegnet på plantegning. Det oplyses at der tidligere har været vandindtrængning gennem loftet i badeværelse, som følger af utætheder i taginddækningen på den flade del af taget. Inspektionen er foretaget udefra. Følgende konstruktioner blev gennemgået med følgende observationer og resultater. Tagkonstruktion over stue: Der er foretaget åbning i tagkonstruktionen. Konstruktionen er opbygget som følger set oppefra: Tagpap overpap og underpap 22 mm tagkrydsfiner 7/12

8 Isolering Dampspærre 2 lag gips mod stue Oversiden af gipspladeloftet fremstår uden synlige tegn på fugt og skimmelsvamp. Der er udtaget en Mycometerpøve (M. 1) for påvisning af eventuel skimmelsvampevækst på oversiden af gipspladeloftet se foto 2 på erklæringsbilag 01. Analyseresultatet var et Mycometertal på 23 ( A niveau ), se analysesvar og vurderingskriterier i erklæringsbilag 02. Analyseresultatet tolkes som acceptabelt. Underside af tagkrydsfiner fremstår med lettere misfarvning se foto 3. Der er udtaget en Mycometerprøve (M. 3)for påvisning af eventuel skimmelsvampevækst. Analyseresultatet var et Mycometertal på 512 (C Niveau) erklæringsbilag 02. Analyseresultatet vurderes som uacceptabelt. Inspektion af tagkrydsfiner i hulrummet viser ligeledes misfarvning på underside. Tagkonstruktion over badeværelse: Der er foretaget åbning i tagkonstruktionen. Konstruktionen er opbygget som følger set oppefra: Tagpap overpap og underpap 22 mm tagkrydsfiner Isolering Dampspærre 2 lag gips mod badeværelse Oversiden af gipspladeloftet fremstår med mørke aftegninger og skjolder. Der er udtaget en Mycometerprøve (M. 2) for påvisning af eventuel skimmelsvampevækst på oversiden af gipspladeloftet se foto 4 på erklæringsbilag 01. Der er endvidere udtaget en aftryksprøve (Pr. 01) for fastlæggelse skimmelsvampearter / skimmelsvampeniveau se foto 5. Analyseresultatet var et Mycometertal på 2541 ( C niveau ). Analyseresultat for aftryksprøve viser CFU >> 75 - se analysesvar og vurderingskriterier i erklæringsbilag 02. Begge analyseresultater vurderes at være uacceptable, med høje skimmelsvampeniveauer. Underside af tagkrydsfiner fremstår med misfarvninger - se foto 6. Der er udtaget en aftryksprøve for påvisning af skimmelsvampevækst (Pr. 2). Analyseresultatet viser CFU >> 100. Analyseresultatet vurderes som uacceptabelt. Artssammensætning med stor forekomst af Cladosporium, gær og slimsvamp tyder på kraftig opfugtning over længere tid. Sundhedsfare 8/12

9 På baggrund af nærværende undersøgelse og laboratorieresultater, er vores vurdering følgende: Der er konstateret massiv skimmelsvampevækst i gipspladeloftet og tagkrydsfiner i / over badeværelse, hvor der tidligere har været vandskade. Der er konstateret massiv skimmelsvampevækst i tagkrydsfineren i den flade del af tagkonstruktionen over stue. Det vurderes at store dele af den flade tagkonstruktion, udført med tagkrydsfiner er tilsvarende angrebet, da det skønnes at dampspærre og utilstrækkelig ventilation af tagkonstruktionen er udført på tilsvarende måde, i de andre områder med flade tage på ejendommene i A/B Trekroner. Der henvises til BYG ERFA blad - Tagkonstruktioner med lille hældning fugt og ventilationsforhold; Erfaringsblad (27) , der beskriver problemet i detaljer. Vurdering af sundhedsfare er baseret på By og Byg Anvisning 204 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger s , hvor der fremgår følgende. Det forudsættes at alle taglejligheder er udsat for et areal mellem 3 og 10 m2 Vurdering af risiko for eksponering af skimmelsvampe er beskrevet i tabel 18. Risiko for eksponering ved Skjult vækst i væg, gulv og loftkonstruktion, bag tapet, under PVC belægninger er opgivet til Stor risiko hvis arealet i boligen er > 10 m2. Ligger værdien mellem 3 og 10 m2, så vurderes risikoen for Middel risiko. I tabel 19 findes vurdering af eksponeringskildens specifikke styrke. Hvis Mycometertallet er mellem 25 og 450 så vurderes risikoen for sundhedsmæssig effekt af skimmelsvamp som Svag. Er tallet omkring 450 eller lidt over, er eksponeringsstyrken Middel. Ved værdier langt over 450 er eksponeringstyrken Stor På baggrund af ovenstående, vurderes risikoen for eksponering af skimmelsvampe at være Middel og med en eksponeringsstyrke ligeledes omkring Middel i de lejligheder der støder op til de angrebne områder. Ønskes der en vurdering af sundhedsfare ved ophold i lejlighederne, så skal det foretages af en lægefaglig person. Vurdering af påvirkning af indeklimaet er foretaget af en teknisk uddannet fagperson som følger: Det vurderes at indeklimaet er påvirket negativt i lejlighederne. I denne vurdering er inddraget eksponeringsstyrken fra skimmelsvampe, formodet angrebet areal i tagkonstruktionen over lejlighederne; dampspærres manglende tæthed, ventilering af taget og opholdstid i lejlighederne. 9/12

10 Skønsmanden bedes ved besvarelsen lægge til grund, at taget er udført i Samlet for de punkter, hvor skønsmanden ovenfor svarer bekræftende på, at udførelsen ikke er håndværksmæssig korrekt, bedes skønsmanden angive korrekt udbedring samt de omkostninger, der er forbundet hermed. Skønsmanden bedes for samme punkter angive om et sædvanligt tilsyn med byggeriet burde have opdaget de forhold, der strider mod god håndværksmæssig udførelse. Renovering for skimmelsvamp: Ved renovering af badeværelse skal følgende udføres: Fjernelse af tagkrydsfiner som kasseres Fjernelse af isolering som kasseres Nedtagning af gipsloft Bærende konstruktioner kontrolleres for skimmelsvamp; efter behov foretages: o Afrensning o Kvalitetskontrol Reetablering med ny dampspærre isolering og tagbeklædning Det skønnede areal udgør ca. 7 til 8 m2 Ved den generelle renovering af de flade tage: Fjernelse af tagkrydsfiner som kasseres Fjernelse af isolering som kasseres Bortskæring af dampspærre Bærende konstruktioner kontrolleres for skimmelsvamp; efter behov foretages: o Afrensning o Kvalitetskontrol Støvsugning af gipspladeloftet inden reetablering med ny dampspærre isolering og tagbelægning. Det skønnede areal udgør alle flade tage på ejendommene. Sammenfattende vedrørende priser for afhjælpning. Der spørges i skønstemaet om delpriser for afhjælpning af: - utilstrækkelig ventilering af undertagets overside. - ikke korrekt udført isolering og undertag 10/12

11 herunder også dampspærre, ventilering af facadeplader tagrender, murværk tagkonstruktion i trappetårne. - manglende vindplader. - brand- og konstruktionsforhold. - afhjælpning af problemer vedrørende skimmel. Der vil til et hvert af disse arbejder være grundomkostninger som byggeplads, stillads og overdækning, der isoleret set skal etableres for hvert arbejde. Eller fordeles som fællesudgift ved udførelse af flere arbejder. Der vurderes at være mangler i bygningskonstruktionen, og generelle fejl i dampspærren, der under alle forhold bør afhjælpes. Til dette formål skal de øvrige bygningsdele afmonteres og efterfølgende indbygges igen. Det synes derfor ikke retvisende at oplyse isolerede delpriser for afhjælpning. Da afhjælpning mest hensigtsmæssigt udføres samlet. Pris for afhjælpning af de bygningsmæssige og konstruktive forhold kan ikke skønnes idet det eventuelle behov for afhjælpningens omfang og metode er uafklaret. Priser for afhjælpninger kan derfor ikke oplyses på det foreliggende grundlag. Skønsmanden udbeder sig følgende honorar for sagen Honorar Peter Sunesen Allan Hansen analyser 5 stk kr kr kr 25% moms kr I alt inkl. moms kr , incl kørsel Udfærdiget af Peter Sunesen og 11/12

12 Allan Hansen Skønserklæringen er sendt til: Adv. Marina Andersen, mail: Adv. Mikael Delin, mail: Adv. Lotte Noer, mail: Adv. Mathilde Kleis, mail: 12/12

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. september 2014, kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13009 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. april 2013, kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr. 257-1 Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Rekvirent

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13155 Besigtigelsesdato: Onsdag den 26. februar 2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Syn og skøn Trekronergade m.fl. E/F Trekroner og A/B Trekroner Ctr. RIOS A/S, advokatfirmaet Nicolai Giødesen og de tidligere bestyrelsesmedlemmer.

Syn og skøn Trekronergade m.fl. E/F Trekroner og A/B Trekroner Ctr. RIOS A/S, advokatfirmaet Nicolai Giødesen og de tidligere bestyrelsesmedlemmer. Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K Sagsnr. 31119 BS 16B-452/2012 BS 16B-1974/2012 BS 16B-2168/2012 Ole Vigel Brombærvej 4 DK-4000 Roskilde Tlf.: 6269 1424 Fax.: 6269 1424 E-post: ole@vigel.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7223 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Ved mødets start blev sagens klagepunkter skåret til, og nedenstående var sagens parter enige om: 1. Underdimensionering

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11012 Besigtigelsesdato: 27.04.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr

SKØNSERKLÆRING Journal nr SKØNSERKLÆRING Journal nr. 16017 Besigtigelsesdato: 20.04.2016 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034 Oversigt over klagepunkter: 1. Flisegulv i bad i stueetage mangler binding til underlaget, og der er fald mod det tilstødende værelse. 2. Gulvfliser i bad i tagetagen er lagt på oprindeligt gulvvinyl.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7196 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. For stor spærafstand i forhold til lægtedimensionen. 2. For

Læs mere

Efterisolering af mansardtag - indefra

Efterisolering af mansardtag - indefra Energiløsning store bygninger UDGIVET SEPTEMBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af mansardtag - indefra Ældre etageejendomme bygget fra ca. 1860 1930 kan være udført med mansardtag. Et mansardtag

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 Besigtigelsesdato: 21.08.2012 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14067 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 18. august 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 Besigtigelsesdato: 02.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10102 Oversigt over klagepunkter: 1. Bygning B tagkonstruktion og ydervægge

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10102 Oversigt over klagepunkter: 1. Bygning B tagkonstruktion og ydervægge SKØNSERKLÆRING J.nr. 10102 Oversigt over klagepunkter: 1. Bygning B tagkonstruktion og ydervægge Klagers påstand: Bygning B tagkonstruktion og ydervægge: I tilstandsrapporten er beskrevet, at tagkonstruktionen

Læs mere

Efterisolering af mansardtag - indefra. Eksisterende isoleringstykkelse. Figur 1

Efterisolering af mansardtag - indefra. Eksisterende isoleringstykkelse. Figur 1 Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af mansardtag - indefra For at spare på energien bør mansardvægge og gulve i skunkrummet bag dem efterisoleres, hvis de er isoleret

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue 1. sal mod Nord IR000699.IS2 Skråvæg en angiver temperatursvingninger Ses med punktligt kuldeindtræk i kip, og varierende isoleringsværdi imellem spærkonstruktion. Stue 1. sal mod Syd IR000707.IS2

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13019 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 23. april 2013 kl. 12.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO MEMO TITEL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården - Vandindtrængning ved kviste DATO 21. august 2013 TIL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården KOPI FRA Erik Beck Jensen PROJEKTNR A022959-014 ADRESSE COWI A/S

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12174 Besigtigelsesdato: Torsdag den 21. marts 2013, kl. 10.00 & Tirsdag den 23. april 2013, kl. 10.00 genbesigtigelse, grundet snedækning af taget ved første besøg. Ejendommen: Klager:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1.

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1. 30 Tillæg til 1. UDGAVE April 2010 Tillæg, august 2011 Projektering af tage med tagpap og tagfolie Fugt og tage Afvanding, fugtteknik og lufttæthed TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd anvisning Tillæg 31,

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7230 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Oplysninger om manglende adgang til skunke, ikke registeret i 2. Nedbrudt træ i døre og defekte vinduer i 3. Manglende understøttelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele.

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele. Energiløsning Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2016 Efterisolering af loft Energiløsningen gælder for efterisolering af loftet i ikke udnyttede tagrum, typisk for tagkonstruktion med gitterspær

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 8100 / 8146 Oversigt over klagepunkter: 1. Begyndende revnedannelser i eternittagplader og nedslidt tagpapbelægning på Built-up tag. 2. Manglende ventilation i tagrum. 3. Manglende ventilation under

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 Besigtigelse d. 17. november 2010 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton?

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? SpærSAFE Montagevejledninng SpærSAFE Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? Mange bygninger fra 1970èrne er opført med tagkonstruktioner

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12173 Besigtigelsesdato: Den 28.02.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere