Københavns Byret Nytorv København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner."

Transkript

1 Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Københavns Byret Nytorv København K SKØNSERKLÆRING Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Parternes navne: Sagsøger E/F og A/B Trekroner DATO 31. oktober 2013 Projekt Sagsøgers advokat Adv. Marina Andersen Nielsen & Thomsen Advokater Sagsøgte 1 RIOS A/S Sagsøgte 1 s advokat Mikael Delin Plesner Sagsøgte 2 Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Sagsøgte 2 s advokat Adv. Søren Lundsgaard v/adv. Lotte Noer Lundsgaard & Partnere Sagsøgte 3 Camilla Hübschmann Peter Juhl Jensen Susie Jelsbak Christensen Muhammed Ali Hee Anders Thiim Pedersen Sagsøgte 3 s advokat Adv. Mathilde Louise Kleis Advokatfirmaet Erritzøe 1/12 Allan Hansen Orbicon A/S CVR nr: Bøgeskovvej 6 Handelsbanken: 3490 Kvistgård FRI

2 Skønserklæring Skønsmanden har modtaget følgende materiale: Mail fra adv. Marina Andersen inkl. retsbog samt skønstema Mail fra adv. Marina Andersen svar på mail fra adv. Mikael Delins mail af Mail fra Adv. Marina Andersen. Myndighedsprojekt. På grundlag af det modtagne materiale og det ved skønsforretningen foreviste og konstaterede, besvarer skønsmanden de forelagte spørgsmål efter bedste evne og overbevisning således: Generelt Det præciseres, at denne skønserklæring er udarbejdet på grundlag af besigtigelse af den del af bebyggelsen hvor til der var stilladsadgang ved skønsforretningen d og den efterfølgende supplerende besigtigelse d Det oplyses derfor, at der grundet den konstaterede generelt ringe håndværksmæssige kvalitet ved det udførte, kan være betydende variationer i kvaliteten af det udførte også i den ikke besigtigede del af bebyggelsen. Vedrørende priser henvises til det for priser sammenfattende afsnit sidst i erklæringen. Spørgsmål 1 Er der udført håndværksmæssig korrekt ventilering af undertags underside og overside? Svar Taget er på bygningens skrå tagflader, med hældning ca. 45 grader, udført som tegltag med diffusionsåbent undertag. Se foto. I områder under kviste er undertag oplagt uden ventilationsmellemrum mellem isolering og undertag. Se foto. Der er anvendt undertag af typen Monier, DIVOROLL TOP 110 DK. Se foto. Undertaget er monteret i Undertagsleverandøren oplyser, at undertaget har en dampdiffusionsmodstand på 0,25 (GPa s m2/kg, p.20), der er mindre end 3,0 (GPa s m2/kg, p.8) og at undertaget således kan anvendes som et diffusionsåbent undertag. Diffusionsåbne undertage kunne i oplægges uden ventilering mellem undertaget og isoleringsmaterialet, forholdet er derfor håndværksmæssigt korrekt udført i /12

3 Undertaget skal på oversiden, når der oplægges tegl, ventileres med min. 25 mm afstandsliste mellem spær og lægter, i h. t TEGL 36, Der er på bygningens gårdside under kviste anvendt afstandslister på 19-21mm. Se foto Anvisningens retningslinjer er således her ikke overholdt for så vidt angår ventilering over undertaget. Der stilles yderligere ventilationskrav til udformning af tagfod og tagkip. Tegl var ved besigtigelsen nedtaget på tagfladen mod gaden. Lægter, afstandslister og undertag var ved besigtigelsen afmonteret fra niveau over kviste på taget mod gården. Se foto Det oprindeligt udførte vedrørende ventilering ved tagfod og kip kan derfor ikke kommenteres. Isoleringsmaterialet under kviste er nogle steder indbygget i overhøjde, og løfter således undertaget mod tagstenene med yderligere reduktion af ventilationsarealet som følge. Se foto. I dette afsnit omtales også det ved skønsforretningen påtalte forhold vedrørende manglende ventilation bag metalfacadeplader. Ved besigtigelsen påviste klager, at der i forbindelse med undertagets afslutning mod vindpap bag zinkfacadepladerne på bygningens gårdside ikke er etableret udluftning bag facadebeklædningen. Se foto. Af hensyn til bortventilering af kondenseret udeluft og kondenseret fugt fra boligen, bag zinkplader, skal der etableres udluftning bag zinkpladerne. Afhjælpning kan ske ved montage af afstandslister i korrekt dimension og lokal omlægning af isolering udlagt med overhøjde. Facadeplader afmonteres, der monteres afstandslister og facadeplader genmonteres. Det vurderes at tilsynet burde have påtalt den for lille dimension af afstandslister, og manglende ventilering bag facadeplader og utilstrækkelig dimension af underlag for afstandslister under vinduer på gårdsiden. Spørgsmål 2. Er der udført håndværksmæssig korrekt isolering og undertag? Svar Ved besvarelsen henvises til fotobilaget. Vedrørende isolering: Det blev ved besigtigelsen oplyst, at isoleringsmaterialet efter demontering af undertaget forefandtes som det fremstod ved besigtigelsen. - Dette lægges til grund for besvarelsen. Isoleringsmaterialet skønnes ikke at være indbygget håndværksmæssigt korrekt, idet isoleringsmaterialet i betydeligt omfang ikke er monteret tætslut- 3/12

4 tende og heller ikke er oplagt systematisk med plan overflade og med færrest muligt samlinger. Isoleringsmaterialet er nærmest indbygget som stiftmosaik. Tag i trappetårne og flade tage over boliger er tagdækket med tagpap på krydsfiner. Isoleringsmaterialet er indbygget i højde så ventilation mellem isolering og krydsfiner ikke er mulig. - Dette er en håndværksmæssig fejl. Afhjælpning kan ske ved udskiftning med isolering i batt-størrelse. Det vurderes at tilsynet burde have påtalt den ikke håndværksmæssige korrekte udførelse af isoleringsarbejdet, og manglende mulighed for ventilation. Dampspærre: Ved besigtigelsen påpegede klager generelle fejl ved dampspærrens indbygning i taget. Forhold vedrørende dampspærren bedømmes at have relation til spørgsmålet om korrekt udført isolering og besvares derfor her. Det kunne konstateres, at dampspærren hverken i skunkvægge, skrålofter eller ved hanebåndslofter ikke er indbygget med klemte eller klæbede overlæg. Ligeledes at der ved afgrænsninger af dampspærren mod andre bygningsdele ikke er afsluttet med klemte eller klæbede detaljer. Det kunne også konstateres at dampspærren ikke er afsluttet tæt om lednings og rørgennemføringer og at dampspærren lokalt var helt udeladt i skunkvæg. Arbejdet vedrørende dampspærren skønnes derfor utilstrækkeligt og vurderes ikke at være håndværksmæssigt korrekt udført. Afhjælpning kan ske ved frilægning og friskæring af dampspærren, med efterfølgende klæbning af samlinger / montage af klemliste mod tilstødende bygningsdele. Det skønnes at tilsynet burde have påtalt den utilstrækkelige montering af dampspærren. Undertag. Leverandøren af undertaget anbefaler at undertaget generelt oplægges med overlæg på 200 mm mellem de enkelte baner. Leverandøren angiver også at med den aktuelle taghældning og ved oplægning af undertaget vinkelret på spærenes retning er mindstekravet til overlæg 150 mm. Undertaget er i nogle områder oplagt med mindre end 100 mm overlæg. Undertaget er derfor ikke indbygget håndværksmæssigst korrekt. På gadesiden er undertaget under tegltaget ført ind under kvistenes zinktag. Undertaget afvandes derfor ikke ud på ud på kvisttaget. 4/12

5 Der er ikke på anden måde over kvisttaget sikret afledning af vand på undertaget for bortledning af vand forbi kvisttaget. Samlet er dette ikke håndværksmæssigt korrekt. Undertaget omlægges med korrekt overlæg, og afledning af vand ved kviste. Det skønnes at tilsynet burde have påtalt ovenstående forhold. Spørgsmål 3 Er der udført håndværksmæssig korrekt vindspærre og vindplader? Svar Vindplader: Der er ikke generelt indbygget vindplade i tagfod. Der er enkelte steder konstateret at være vindspærre i form af finerplade, Se foto. Der er således generel risiko for formindsket isoleringsegenskaber og trækgener som følge af den manglende vindafskærmning ved tagfoden. Især i forbindelse med den ikke tætsluttende dampspærre. - Udeladelse af vindplader skønnes ikke at være håndværksmæssigt korrekt. Der ses af det modtagne materiale ikke at være angivet vindplader. Tagkonstruktion åbnes for montering af vindplader ved tagfod. Det skønnes dog at tilsynet burde have påpeget manglende vindplader ved tagfod. Vindafdækning af isolering: Der er ikke konstateret eller forevist udført vindafdækning af isoleringsmaterialet generelt. - Udeladelse af vindafdækning vurderes ikke at være en håndværksmæssig fejl. Spørgsmål 4 Er taget konstrueret håndværksmæssigt korrekt, dvs. spærkonstruktion, opklodsninger, fastgørelser, stålforstærkning, brandsikring og gennemføringer mv.? Skønsmanden bedes uddybe sin besvarelse. Svar Skønsmanden har alene modtaget overordnet orienterende tegningsmateriale for ombygningen foretaget i 2008, oplyst som værende myndighedsmaterialet. Men altså ikke detaljetegninger eller statiske beregninger. Spørgsmålet er generelt og kan ikke besvares uden indgående kendskab til konstruktionsprojektet og statiske beregninger. 5/12

6 Der er i det forelagte myndighedsprojekt heller ikke redegjort for brandmæssige forhold, brandmæssige detaljer og brandplaner mm. Der er i det udleverede materiale ligeledes heller ikke redegjort for installationsforhold, gennemføringer mm. Skønsmanden har ved skønsforretningen oplyst at skønsmanden ved skønsforretningen ikke kan foretage en samlet kvalitetsgennemgang af alle projektforhold og foretage en generel søgning af eventuelle fejl. Parterne besluttede derfor at skønsmanden alene skulle besvare forhold som klager påviste ved skønsforretningen. Spørgsmålet kerne vurderes herefter at være om tagkonstruktionen er korrekt og sikkert og udført. Det modtagene myndighedsmateriale indeholder ingen dokumentation for tagkonstruktionen og den underliggende bygnings statiske tilstrækkelighed efter ombygningen. Ved besigtigelsen er jeg ikke blevet forevist eller har registreret ellers forventelige forstærkninger af den oprindelige spærkonstruktion. Iagttagelser på stedet underbygger at arbejdet er udført uden fornøden omhu og byggetekniske indsigt. Hvilket bl.a. begrundes i følgende : - Eksisterende spær der udveksles til for nye kviste er ikke forstærket. Vindtrækbånd for vandret fastholdelse af spærfod mod udskridning er monteret på rem fastgjort med fransk skrue hvilket vurderes at være utilstrækkeligt. Der ses ikke at være udført skråafstivning af tag Der er ikke monteret forskriftsmæssige bindere i top af skalmur i trappetårne. Dampspærre er monteret ukorrekt og nærmest uden funktion. Brandadskillende bygningsdele er utilstrækkeligt udført. Sammenfattende skønnes det at ombygningen af tagkonstruktionen ikke er udført håndværksmæssigt korrekt - som forespurgt. Det udførte vurderes, på grundlag af det forelagte ufuldstændige dokumentationsmateriale, at kunne indebære risiko for personskade. Afhjælpning kan ske ved: Udarbejdelse af statisk dokumentation for den ombyggede tagkonstruktion. Forstærkning af konstruktionen i h.t ovenstående dokumentation. Brandisolering af stålkonstruktion i h.t. ovenstående dokumentation. Det vurderes at tilsynet burde have påtalt det utilstrækkelige projektgrundlag. 6/12

7 Brandsikringer: Der er ikke udført brandkarme i tag som ellers angivet på tegning. Der er ikke som alternativ udført brandkarmserstatning over boligskel ved brandvægge. Der er ført udluftninger / ventilationsåbninger op gennem taget umiddelbart ved brandvægge, hvilket er en fejl. Bygningens eksisterende aftrækskanaler er forlænget i flexslanger op gennem tagetagens skunkrum. Det udførte er ikke lovligt og indebærer risiko for personskade ved brand. Ved afhjælpning afmonteres flexslanger. Der monteres i stedet forlængelse af de eksisterende kanaler med brandisolerede ventilationskanaler. Der udføres brandkarmserstatninger i tag over alle boligskel på begge tagflader. Det vurderes at tilsynet burde have påtalt de brandmæssigt utilstrækkelige forhold. Spørgsmål 5 Er der forekomst at skimmelsvamp eller andre typer svamp? I bekræftende fald bedes skønsmanden beskrive type og omfang heraf, ligesom skønsmanden bedes angive, om der er sundhedsfare forbundet med at befinde sig i de lejligheder, der måtte støde op til de angrebne området. Svar Undersøgelsen er begrænset til den flade del af tagkonstruktionen. Der er foretaget undersøgelse for skimmelsvamp og andre typer svamp i tag- og loftskonstruktionen over lejlighed i hjørne af ejendommen indtegnet på plantegning. Det oplyses at der tidligere har været vandindtrængning gennem loftet i badeværelse, som følger af utætheder i taginddækningen på den flade del af taget. Inspektionen er foretaget udefra. Følgende konstruktioner blev gennemgået med følgende observationer og resultater. Tagkonstruktion over stue: Der er foretaget åbning i tagkonstruktionen. Konstruktionen er opbygget som følger set oppefra: Tagpap overpap og underpap 22 mm tagkrydsfiner 7/12

8 Isolering Dampspærre 2 lag gips mod stue Oversiden af gipspladeloftet fremstår uden synlige tegn på fugt og skimmelsvamp. Der er udtaget en Mycometerpøve (M. 1) for påvisning af eventuel skimmelsvampevækst på oversiden af gipspladeloftet se foto 2 på erklæringsbilag 01. Analyseresultatet var et Mycometertal på 23 ( A niveau ), se analysesvar og vurderingskriterier i erklæringsbilag 02. Analyseresultatet tolkes som acceptabelt. Underside af tagkrydsfiner fremstår med lettere misfarvning se foto 3. Der er udtaget en Mycometerprøve (M. 3)for påvisning af eventuel skimmelsvampevækst. Analyseresultatet var et Mycometertal på 512 (C Niveau) erklæringsbilag 02. Analyseresultatet vurderes som uacceptabelt. Inspektion af tagkrydsfiner i hulrummet viser ligeledes misfarvning på underside. Tagkonstruktion over badeværelse: Der er foretaget åbning i tagkonstruktionen. Konstruktionen er opbygget som følger set oppefra: Tagpap overpap og underpap 22 mm tagkrydsfiner Isolering Dampspærre 2 lag gips mod badeværelse Oversiden af gipspladeloftet fremstår med mørke aftegninger og skjolder. Der er udtaget en Mycometerprøve (M. 2) for påvisning af eventuel skimmelsvampevækst på oversiden af gipspladeloftet se foto 4 på erklæringsbilag 01. Der er endvidere udtaget en aftryksprøve (Pr. 01) for fastlæggelse skimmelsvampearter / skimmelsvampeniveau se foto 5. Analyseresultatet var et Mycometertal på 2541 ( C niveau ). Analyseresultat for aftryksprøve viser CFU >> 75 - se analysesvar og vurderingskriterier i erklæringsbilag 02. Begge analyseresultater vurderes at være uacceptable, med høje skimmelsvampeniveauer. Underside af tagkrydsfiner fremstår med misfarvninger - se foto 6. Der er udtaget en aftryksprøve for påvisning af skimmelsvampevækst (Pr. 2). Analyseresultatet viser CFU >> 100. Analyseresultatet vurderes som uacceptabelt. Artssammensætning med stor forekomst af Cladosporium, gær og slimsvamp tyder på kraftig opfugtning over længere tid. Sundhedsfare 8/12

9 På baggrund af nærværende undersøgelse og laboratorieresultater, er vores vurdering følgende: Der er konstateret massiv skimmelsvampevækst i gipspladeloftet og tagkrydsfiner i / over badeværelse, hvor der tidligere har været vandskade. Der er konstateret massiv skimmelsvampevækst i tagkrydsfineren i den flade del af tagkonstruktionen over stue. Det vurderes at store dele af den flade tagkonstruktion, udført med tagkrydsfiner er tilsvarende angrebet, da det skønnes at dampspærre og utilstrækkelig ventilation af tagkonstruktionen er udført på tilsvarende måde, i de andre områder med flade tage på ejendommene i A/B Trekroner. Der henvises til BYG ERFA blad - Tagkonstruktioner med lille hældning fugt og ventilationsforhold; Erfaringsblad (27) , der beskriver problemet i detaljer. Vurdering af sundhedsfare er baseret på By og Byg Anvisning 204 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger s , hvor der fremgår følgende. Det forudsættes at alle taglejligheder er udsat for et areal mellem 3 og 10 m2 Vurdering af risiko for eksponering af skimmelsvampe er beskrevet i tabel 18. Risiko for eksponering ved Skjult vækst i væg, gulv og loftkonstruktion, bag tapet, under PVC belægninger er opgivet til Stor risiko hvis arealet i boligen er > 10 m2. Ligger værdien mellem 3 og 10 m2, så vurderes risikoen for Middel risiko. I tabel 19 findes vurdering af eksponeringskildens specifikke styrke. Hvis Mycometertallet er mellem 25 og 450 så vurderes risikoen for sundhedsmæssig effekt af skimmelsvamp som Svag. Er tallet omkring 450 eller lidt over, er eksponeringsstyrken Middel. Ved værdier langt over 450 er eksponeringstyrken Stor På baggrund af ovenstående, vurderes risikoen for eksponering af skimmelsvampe at være Middel og med en eksponeringsstyrke ligeledes omkring Middel i de lejligheder der støder op til de angrebne områder. Ønskes der en vurdering af sundhedsfare ved ophold i lejlighederne, så skal det foretages af en lægefaglig person. Vurdering af påvirkning af indeklimaet er foretaget af en teknisk uddannet fagperson som følger: Det vurderes at indeklimaet er påvirket negativt i lejlighederne. I denne vurdering er inddraget eksponeringsstyrken fra skimmelsvampe, formodet angrebet areal i tagkonstruktionen over lejlighederne; dampspærres manglende tæthed, ventilering af taget og opholdstid i lejlighederne. 9/12

10 Skønsmanden bedes ved besvarelsen lægge til grund, at taget er udført i Samlet for de punkter, hvor skønsmanden ovenfor svarer bekræftende på, at udførelsen ikke er håndværksmæssig korrekt, bedes skønsmanden angive korrekt udbedring samt de omkostninger, der er forbundet hermed. Skønsmanden bedes for samme punkter angive om et sædvanligt tilsyn med byggeriet burde have opdaget de forhold, der strider mod god håndværksmæssig udførelse. Renovering for skimmelsvamp: Ved renovering af badeværelse skal følgende udføres: Fjernelse af tagkrydsfiner som kasseres Fjernelse af isolering som kasseres Nedtagning af gipsloft Bærende konstruktioner kontrolleres for skimmelsvamp; efter behov foretages: o Afrensning o Kvalitetskontrol Reetablering med ny dampspærre isolering og tagbeklædning Det skønnede areal udgør ca. 7 til 8 m2 Ved den generelle renovering af de flade tage: Fjernelse af tagkrydsfiner som kasseres Fjernelse af isolering som kasseres Bortskæring af dampspærre Bærende konstruktioner kontrolleres for skimmelsvamp; efter behov foretages: o Afrensning o Kvalitetskontrol Støvsugning af gipspladeloftet inden reetablering med ny dampspærre isolering og tagbelægning. Det skønnede areal udgør alle flade tage på ejendommene. Sammenfattende vedrørende priser for afhjælpning. Der spørges i skønstemaet om delpriser for afhjælpning af: - utilstrækkelig ventilering af undertagets overside. - ikke korrekt udført isolering og undertag 10/12

11 herunder også dampspærre, ventilering af facadeplader tagrender, murværk tagkonstruktion i trappetårne. - manglende vindplader. - brand- og konstruktionsforhold. - afhjælpning af problemer vedrørende skimmel. Der vil til et hvert af disse arbejder være grundomkostninger som byggeplads, stillads og overdækning, der isoleret set skal etableres for hvert arbejde. Eller fordeles som fællesudgift ved udførelse af flere arbejder. Der vurderes at være mangler i bygningskonstruktionen, og generelle fejl i dampspærren, der under alle forhold bør afhjælpes. Til dette formål skal de øvrige bygningsdele afmonteres og efterfølgende indbygges igen. Det synes derfor ikke retvisende at oplyse isolerede delpriser for afhjælpning. Da afhjælpning mest hensigtsmæssigt udføres samlet. Pris for afhjælpning af de bygningsmæssige og konstruktive forhold kan ikke skønnes idet det eventuelle behov for afhjælpningens omfang og metode er uafklaret. Priser for afhjælpninger kan derfor ikke oplyses på det foreliggende grundlag. Skønsmanden udbeder sig følgende honorar for sagen Honorar Peter Sunesen Allan Hansen analyser 5 stk kr kr kr 25% moms kr I alt inkl. moms kr , incl kørsel Udfærdiget af Peter Sunesen og 11/12

12 Allan Hansen Skønserklæringen er sendt til: Adv. Marina Andersen, mail: Adv. Mikael Delin, mail: Adv. Lotte Noer, mail: Adv. Mathilde Kleis, mail: 12/12

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr. 257-1 Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Rekvirent

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 Besigtigelsesdato: 02.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 Besigtigelsesdato: Den 03.03.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 Besigtigelse d. 16. august 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Syns- og skønssag: Sjælsø Entreprise A/S Arkitema K/S Dyrlund Sørensen A/S Tåsinge Træ A/S Voldgiftsnævnet sags nr. A-7726

Syns- og skønssag: Sjælsø Entreprise A/S Arkitema K/S Dyrlund Sørensen A/S Tåsinge Træ A/S Voldgiftsnævnet sags nr. A-7726 Svenstrupvej 9 2700 Brønshøj Telefon: 38 74 29 72 Mobil: 21 24 22 36 Mail: erik@brandt.mail.dk Bankkonto: 3186-642 33 88 SE 83 21 36 12 J.nr.: 10.464 Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlægsvirksomhed Vesterbrogade

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8200

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8200 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8200 Oversigt over klagepunkter: 1. Defekte brandadskillesevægge i tagrum. 2. Undertagsdefekter ved rørgennemføringer. 3. Oprevet/defekt loftsisolering. Klagers påstand: Ovennævnte

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd. 5 28. august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalvejen 36 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Tagrummet. Når du skal ventilere 0-03-11.2005

Tagrummet. Når du skal ventilere 0-03-11.2005 0-03-11.2005 Når du skal ventilere Tagrummet Taghætter Inline ventilation Ventilationselementer til rygning Bølgeklodser og fuglegitter til tagfod Rygnings- og gratbånd Effektiv ventilation holder taget

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Besigtigelse den. 21.juni 2011 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.s.) Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9036 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagen omhandler: 1. Mug og fugtskjolder ved forsatsvægge i kælderværelse. 2. Råd i og nedbrudte spærender samt lægter omkring

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere