ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER COPENHAGEN STREET FOODS STADEHOLDERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER COPENHAGEN STREET FOODS STADEHOLDERFORENING"

Transkript

1 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER COPENHAGEN STREET FOODS STADEHOLDERFORENING

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 STADEHOLDERFORENINGENS FORMÅL FREMME AF DET GLOBALE STREET-FOOD KØKKEN MEDLEMMERNES INTERESSER UDADTIL MEDLEMMERNES INTERNE FORHOLD MEDLEMSKAB OG BETINGELSER MEDLEMSRETTIGHEDER - OG PLIGTER STØTTEMEDLEMMER GEBYR FOR MEDLEMSKAB OG BIDRAG TIL STADEHOLDERFORENINGEN HÆFTELSE GENERALFORSAMLING BESTYRELSE TEGNING REGNSKAB OG FORMUE UDMELDELSE OG EKSKLUSION OPHØR TVISTLØSNING OG BOD

3 VEDTÆGTER COPENHAGEN STREET FOODS STADEHOLDERFORENING (CVR-nr.:) 1.1 Foreningens navn er Copenhagen Street Foods stadeholderforening ("Stadeholderforeningen"). 1.2 Stadeholderforeningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Stadeholderforeningens formål 2.1 Stadeholderforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser - udadtil som indadtil - med vægt på at fremme det globale street-food køkken, jf. punkt Stadeholderforeningen varetager således medlemmernes fælles interesser udadtil, blandt andet i forholdet til udlejer, forsyningsselskaber, markedsføring, offentlige myndigheder med videre, jf. punkt Stadeholderforeningen varetager endelig medlemmernes interne forhold. Stadeholderforeningen forestår således opkrævning og fordeling af fællesomkostninger, renholdning af fællesområder m.v. samt afklaring af medlemmernes eventuelle interne tvister, jf. punkt 5. 3 Fremme af det globale street-food køkken 3.1 Copenhagen Street Food har fokus på biodynamisk mad og bæredygtighed, herunder at bevare det oprindelige røde malkekvæg og det biodynamiske landbrug Thorshøjgaard. Stadeholderforeningens vision er at skabe et folkeligt madmarked, som appellerer til hele befolkningen. Stadeholderforeningen skal bidrage til at fremme det globale street-food køkken ved at tiltrække kreative kræfter, som brænder for at fremme udviklingen af biodynamisk mad, kunst, kultur og musik i København. Dette skal bidrage til at synligøre København som en bæredygtig hovedstad. Med udgangspunkt i de tre værdier ægte, ærlig og æstetisk skal Stadeholderforeningens bestyrelse, medlemmer og Street Food Rådet ("Rådet") i fællesskab 3

4 medvirke til at gøre Copenhagen Street Food til et folkeligt og bæredygtigt madmarked, som favner kultur, musik, kunst og kommunale aktiviteter. 4 Medlemmernes interesser udadtil 4.1 Stadeholderforeningen skal forestå markedsføring af Copenhagen Street Food samt afholde fælles arrangementer af salgsfremmende og/eller goodwill-skabende art i og uden for den af selskabet Julian 3 ApS, CVR-nr , lejede hal på Papirøen, beliggende Trangravsvej 14, 1436 København K ("Hallen"). 4.2 Stadeholderforeningen har eneret til at sælge ikke-alkoholiserede drikkevarer, med eller uden kulsyre til Stadeholderforeningens medlemmer. Overskud fra salg af drikkevarer går dels til Street Food Supplies ApS, CVR-nr , og dels til Stadeholderforeningen. Sidstnævnte anvender provenuet til det i punkt 4.1 angivne formål og i samråd med Rådet. 5 Medlemmernes interne forhold 5.1 Stadeholderforeningen forestår den løbende renovering, vedligeholdelse og renholdelse af stadepladserne ("Stadepladserne"), herunder de af Street Food Supplies ApS' opstillede spisepladser. 5.2 Stadeholderforeningens bestyrelse kan udstede retningslinjer for medlemmernes stadeplads efter drøftelse og indstilling fra Rådet. Retningslinjerne kan eksempelvis indeholde krav til åbningstider, skiltning med videre. 5.3 Stadeholderforeningen registreres som kunde i forhold til forsyningsselskaber og opkræver et bidrag hos de enkelte stadeholdere for blandt andet forbrugsudgifter, jf. punkt Der opstilles ikke forbrugsmålere på de enkelte stadepladser, men Stadeholderforeningen er berettiget til at bestemme, at enkelte stadeholdere, der efter Stadeholderforeningens skøn, belaster udgifterne til eksempelvis el, vand, affaldshåndtering mere end gennemsnittet og derfor skal betale et ekstra bidrag i overensstemmelse med Stadeholderkontrakten. 4

5 5.5 Medlemmet kan ikke rette krav mod Stadeholderforeningen for mangelfuld forsyning, udover at medlemmet kan få et forholdsmæssigt afslag for forhold vedrørende elforsyning, vand eller affaldshåndtering. 6 Medlemskab og betingelser 6.1 Som medlem af Stadeholderforeningen kan og skal alle stadeholdere i Hallen ("Stadeholdere") optages. 6.2 For Stadeholdere sker indmeldelse i Stadeholderforeningen automatisk ved indgåelse af en kontrakt om en stadeplads Julian 3 ApS ("Stadeholderkontrakten"). 6.3 Et udtrådt eller udelukket medlem, jf. punkt 15, kan kun genoptages, såfremt eventuel gæld til Stadeholderforeningen er betalt. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af medlemsforpligtelser, jf. punkt 7 og punkt 9, kan kun genoptages, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor. 7 Medlemsrettigheder - og pligter 7.1 Medlemmerne er forpligtet til at leve op til Stadeholderforeningens vedtægters ordlyd og ånd og er forpligtet til at følge retningslinjer udstedt af Stadeholderforeningens bestyrelse og indstillinger fra Rådet, jf. punkt Medlemmerne er forpligtet til at udbyde madvarer i overensstemmelse med de til enhver tid af bestyrelsen nedsatte retningslinjer, og med udgangspunkt i den enkelte stadeholders ansøgning om en stadeholderplads, herunder de vilkår, som måtte være fastsat af Julian 3 ApS ved tildelingen af stadepladsen. 7.3 Medlemmerne er derudover forpligtet til at sælge ikke-alkoholiserede drikkevarer med eller uden kulsyre købt af Stadeholderforeningen fra deres stadeplads. 7.4 Under medlemskabet af Stadeholderforeningen er medlemmerne forpligtet til at give bestyrelsen de oplysninger om regnskab, økonomi med videre, som bestyrelsen skønner nødvendige samt informere bestyrelsen om ændringer heri. 8 Støttemedlemmer 5

6 8.1 Som støttemedlemmer af Stadeholderforeningen ("Støttemedlemmer") kan optages enhver, som godkendes af Stadeholderforeningens bestyrelse. 8.2 Støttemedlemmer kan indbetale et engangsbeløb eller et årligt bidrag, som Stadeholderforeningen er forpligtet til at anvende i overensstemmelse med Stadeholderforeningens formål, jf. punkt Støttemedlemmer kan med bestyrelsen aftale, at støtten enten udgør et generelt tilskud til Stadeholderforeningen eller skal øremærkes til særlige arrangementer, som kan gennemføres i eller uden for Hallen. 8.4 Støttemedlemmer er berettiget til at offentliggøre optagelsen som støttemedlem, ligesom Stadeholderforeningen er berettiget til at offentliggøre navne på Støttemedlemmer og - medmindre andet aftales - støttebeløbets størrelse. 8.5 Støttemedlemmer har ingen indflydelse på Stadeholderforeningens drift og har ikke møderet til generalforsamlinger eller bestyrelsesmøder i Stadeholderforeningen. 9 Gebyr for medlemskab og bidrag til Stadeholderforeningen 9.1 Stadeholdere betaler kr til Stadeholderforeningen som et engangsbeløb for medlemsskabet. Engangsbeløbet refunderes ikke. 9.2 Beløbet forfalder til betaling ved underskrivelse af Stadeholderkontrakten. 9.3 Udover det i punkt 9.1 nævnte beløb betaler medlemmet hver måned et bidrag på kr til Stadeholderforeningen, idet denne udgift skønnes at dække omkostninger til bl.a. forbrugsudgifter, herunder el og vand, afholdelse af arrangementer i og ved Hallen, vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af Stadepladserne og Hallen, markedsføring, renholdelse m.v. Viser det sig, at det månedlige bidrag på kr ikke er tilstrækkeligt til at dække Stadeholderforeningens omkostninger, er bestyrelsen berettiget til med 1 uges varsel at forhøje det månedlige bidrag, jf. punkt Uanset punkt 9.1 og punkt 9.3 betaler Street Food Supplies ApS et samlet bidrag på kr om måneden til Stadeholderforeningen. 6

7 9.5 De i punkt 9.1 og punkt 9.3 nævnte bidrag forfalder til betaling månedsvis forud, første gang fra Stadeholderkontraktens indgåelse og herefter hver den første i måneden. 9.6 De i punkt nævnte beløb tillægges moms. 9.7 Ovennævnte beløb opkræves af Stadeholderforeningen. 10 Hæftelse 10.1 Ingen medlemmer i Stadeholderforeningen hæfter for Stadeholderforeningens forpligtelser. 11 Generalforsamling 11.1 Afholdelse og indkaldelse Generalforsamlingen er Stadeholderforeningens højeste myndighed Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Bestyrelsen forestår indkaldelsen, som skal ske med mindst 2 ugers varsel, samt fastsætter de emner, som skal drøftes på generalforsamlingen. Dagsorden skal fremsendes til medlemmerne senest 1 uge forinden afholdelsen Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om Stadeholderforeningen i det forløbende regnskabsår. 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 4. Fastsættelse af bidrag. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. 7

8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det af bestyrelsen skønnes nødvendigt, eller når mindst halvdelen af Stadeholderforeningens medlemmer stiller krav herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med et efter forholdene passende varsel. Dagsorden skal fremsendes til medlemmerne senest 3 dage forinden afholdelsen Forslag, der ønskes fremmet til afstemning under den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling uden for den udsendte dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 3 dage inden generalforsamlingen Indkaldelse til generalforsamling herunder fremsendelse af dagsorden kan ske elektronisk Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten fører protokol over det på generalforsamlingen passerende og underskriver denne Afstemning og stemmer Medmindre andet er fastsat i disse vedtægter, træffes beslutninger på generalforsamlingen efter almindeligt flertal af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer Alle medlemmer er stemmeberettigede på generalforsamlingen Hvert medlem af Stadeholderforeningen har én stemme. Såfremt en stadeholder har flere stadepladser har stadeholderen én stemme pr. stadeplads, dog maksimum 3 stemmer Én stemme giver under afstemning til valg af bestyrelse 3 point. Hver enkelt stemme kan således anvendes til at tildele op til 3 bestyrelseskandidater, hver med et point. Ingen stemme kan give mere end 1 point til hver kandidat. De bestyrelseskandidater, som opnår flest point er herefter valgt som bestyrelsesmedlemmer. 8

9 I alle tilfælde af inhabilitet, herunder ved tvister eller uenighed mellem udlejer og en stadeholder, mellem Rådet og en stadeholder eller mellem et selskab i Juliankoncernen og en stadeholder, har de involverede parter ikke stemmeret Afstemningen skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende medlemmer ønsker det Der kan stemmes ved fuldmagt til et andet medlem af Stadeholderforeningen, dog således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt Vedtægtsændringer Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst ½ af samtlige mulige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, eventuelt ved fuldmagt, samt at mindst ¾ af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, stemmer for den foreslåede ændring af vedtægterne Såfremt der ikke er repræsenteret tilstrækkeligt mange stemmer på generalforsamlingen, men denne med ¾ flertal stemmer for vedtægtsændringsforslaget, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 8 uger, og hvor vedtægtsændringen kan vedtages med ¾ af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, uanset størrelsen af det samlede repræsenterede antal stemmer. 12 Bestyrelse 12.1 Stadeholderforeningen ledes af en bestyrelse på mellem 3 og 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Blandt de således valgte personer vælger generalforsamlingen en formand for bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og kan genvælges. En repræsentant fra Street Food Supplies ApS udgør et fast medlem af bestyrelsen Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling, medmindre bestyrelsen derved bliver mindre end 3 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv. 9

10 12.3 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en næstformand, sekretær og en kasserer Bestyrelsen varetager Stadeholderforeningens tarv udadtil og indadtil Bestyrelsen samles, når det skønnes nødvendigt i forhold til Stadeholderforeningens formål, eller når et af bestyrelsens medlemmer eller revisor anmoder herom, dog minimum én gang årligt i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet Indkaldelse til møde i bestyrelse skal ske skriftligt med angivelse af en dagsorden Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden og referenten. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. 13 Tegning 13.1 Stadeholderforeningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. 14 Regnskab og formue 14.1 Regnskabsåret løber fra den 1. januar til 31. december Stadeholderforeningens daglige bogføring føres af Stadeholderforeningen, og årsrapporten revideres af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stadeholderforeningens midler skal ud over, hvad der er nødvendigt til afholdelse af løbende udgifter, gå til opfyldelse af Stadeholderforeningens formål, jf. punkt 2. 10

11 14.4 Stadeholderforeningens midler skal indsættes på en særskilt konto med tydelig angivelse af, at midlerne skal anvendes i overensstemmelse med de retningslinjer, som udstedes af Rådet. 15 Udmeldelse og eksklusion 15.1 Stadeholdere kan ikke melde sig ud af Stadeholderforeningen, medmindre stadeholderen fraflytter sin stadeplads. Støttemedlemmer kan uden varsel melde sig ud af Stadeholderforeningen Såfremt en stadeholder fraflytter sin stadeplads og ikke længere ønsker at være medlem af Stadeholderforeningen, skal den fraflyttende stadeholder betale bidrag til Stadeholderforeningen, indtil reetablering af stadepladsen har fundet sted i overensstemmelse med Stadeholderkontrakten Såfremt et medlem ikke opfylder sine forpligtelser, herunder betaler de i punkt nævnte bidrag, kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at medlemmet ekskluderes. Beslutning om eksklusion træffes med almindeligt stemmeflertal. Det pågældende medlem har ikke mulighed for at stemme. Et medlem kan endvidere ekskluderes, såfremt medlemmet misligholder sine forpligtelser i henhold til Stadeholderkontrakten Ved udmeldelse eller eksklusion, uanset årsagen hertil, har det pågældende medlem ikke ret til nogen del af Stadeholderforeningens formue eller tilbagebetaling af bidrag. 16 Ophør 16.1 Stadeholderforeningen opløses og nedlægges i forbindelse med, at Copenhagen Street Food ophører ved lejekontraktens ophør den 12. februar Beslutning om ophør før den 12. februar 2018 træffes af generalforsamlingen. Til beslutning herom kræves, at mindst ¾ af samtlige mulige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, eventuelt ved fuldmagt, samt at mindst ¾ af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, stemmer for det foreslåede ophør. 11

12 16.3 Såfremt der ikke er repræsenteret tilstrækkeligt mange stemmer på generalforsamlingen, men denne med et almindeligt flertal stemmer for forslaget om Stadeholderforeningens ophør, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 8 uger, og hvor Stadeholderforeningens ophør kan vedtages med ¾ af de på generalforsamlingens repræsenterede stemmer, uanset størrelsen af det samlede repræsenterede antal stemmer Ved ophør, uanset årsagen hertil, har ingen af medlemmerne krav på nogen del af Stadeholderforeningens formue Ved ophør overgår Stadeholderforeningens formue til Thorshøjgård Fonden, CVRnr til bevaring af det oprindelige røde malkekvæg og det biodynamiske landbrug. 17 Tvistløsning og bod 17.1 Stadeholderforeningen påtager sig at mægle ved medlemmers eventuelle uenighed. Løses konflikten ikke efter mægling afgøres tvister mellem stadeholdere ved de ordinære domstole Såfremt et medlem overtræder nærværende vedtægter, en generalforsamlingsbeslutning eller på utilbørlig måde i øvrigt tilsidesætter hensynet til Stadeholderforeningens virke og de øvrige medlemmers interesser, kan bestyrelsen beslutte, at det pågældende medlem skal betale en bod på op til kr pr. overtrædelse, eller i særlige tilfælde ekskludere medlemmet efter punkt Et medlem, som er blevet pålagt en bod efter punkt 17.2, kan kræve, at generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal tager stilling til bodens berettigelse Generalforsamlingens afgørelse samt enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Stadeholderforeningen, herunder tvister vedrørende Stadeholderforeningens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved det danske Voldgiftsinstitut eller de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. 12

13 17.5 Voldgiftsretten skal bestå af 3 voldgiftsdommere. Hver part udpeger én voldgiftsdommer, mens den tredje voldgiftsdommer, der skal være voldgiftsrettens formand, udpeges af instituttet. Har en part ikke udpeget en voldgiftsdommer inden 30 dage fra indgivelsen eller modtagelsen af begæring om voldgift, udpeges den pågældende voldgiftsdommer af instituttet Voldgiftsrettens hjemsted er Københavns Kommune Voldgiftssagens sprog (som finder anvendelse både i skriftlige indlæg og mundtlige forhandlinger) er dansk. - O - Vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 17. juni 2014 Som dirigent: Advokat Michael Ziegler \ v3 * 25. juni

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere