UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER"

Transkript

1 Dato: 15. august 2013 J. nr.: UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand med henblik på hurtigt at kunne tilkøbe nærmere fastlagte ydelser fra en afgrænset række leverandører. Rammeaftalen baseres på ABR89 og ydelserne afgrænses af Ydelsesbeskrivelser fra Danske Ark og FRI. Rammeaftalen udbydes efter EU-udbudsreglerne med prækvalifikation. Rammeaftalen opdeles i to delaftaler: Delaftale 1 vedrørende arkitektydelser og delaftale 2 vedrørende ingeniørydelser. Udbudsbetingelserne er de samme for såvel delaftale 1 som delaftale 2. Rammeaftalen vil omfatte teknisk rådgivning og bistand vedrørende renovering, ombygning, istandsættelse og eventuelt nybyggeri af organisationens ejendomme. Ejendommene er hovedsageligt beliggende i Tårnby Kommune. Rammeaftalen forventes at løbe i 2 år med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år. Rammeaftalen er ikke eksklusiv, hvilket indebærer, at Tårnbyhuse ikke er forpligtede til at anvende rammeaftalen. Rammeaftalen vil være undergivet dansk ret. 2. Ordregiver Rammeaftalen udbydes af Boligorganisationen Tårnbyhuse, Postbox 81, Saltværksvej 23C, 2770 Kastrup, Kontaktperson hos udbyder vil være advokat Niels Frederik Dahl-Hansen,,,, 3. Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet består af udbudsbekendtgørelse offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, under titlen DK: Kastrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed samt nærværende beskrivelse.

2 4. EU-udbudsreglerne Udbudsforretningen gennemføres som et begrænset udbud i overensstemmelse med EU s udbudsregler om offentlige myndigheders indkøb, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 5. Betingelser for deltagelse Rådgivere, der ønsker at komme i betragtning til at byde på opgaven, skal opfylde følgende: 5.1 Den juridiske person Ansøger skal klart og entydigt i tilbuddet angive, hvilken juridisk person, der er ansøger og dermed ansvarlig over for ordregiver. Hvis ansøgning afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige ansøgere, skal de juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget, som ordregiver med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftale med. Deltagerne hæfter solidarisk. Såfremt et konsortium får tildelt kontrakten, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse. I det omfang ansøger er et konsortium, skal udbudsbekendtgørelsens erklæringer og oplysninger om Betingelser for at deltage, Ansøgers finansielle og økonomiske egnethed og Ansøgers tekniske og/eller faglige egnethed opfyldes og afleveres for samtlige konsortiedeltagere. 5.2 Generelle oplysninger Ansøgningen skal indeholde: A) Oplysninger om firmanavn på rådgiver, adresse, telefonnummer, , kontaktperson samt cvr.nr. B) Fuldstændigt firmanavn, adresse samt cvr.nr. for eventuelle underrådgivere. C) Ansøger skal klart og entydigt i tilbuddet angive, hvilken juridisk person, der er ansøger og dermed ansvarlig over for ordregiver. Hvis ansøgning afgives af et sammenslutning af juridiske personer, skal de juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget, som ordregiver med bindende virkning for sammenslutning kan indgå aftale med. Deltagerne hæfter solidarisk. Såfremt en sammenslutning får tildelt kontrakten, skal hvert medlem af sammenslutningen afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse. I det omfang ansøger er en sammenslutning, skal de nedenfor angivne erklæringer og oplysninger der Betingelser for at deltage, Ansøgeres finansielle og økonomiske egnethed og Ansøgeres tekniske og/eller faglige egnethed opfyldes og afleveres for samtlige deltagere. D) Rådgiveren skal aflevere nøgletal efter reglerne i 7 i bekendtgørelse nr. 675 af 18. juni 2010 om nøgletal for alment byggeri m.v. såfremt det konkrete anslåede rådgiverhonorar overstiger kr. ekskl. moms (dvs. aflevere et el- 2/5

3 ler flere relevante "faktablade"). Hvis rådgiveren har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte rådgivningsopgaver inden for de seneste 3 år, skal rådgiveren tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i 7, herunder et vægtet gennemsnit for nøgletallene om kundetilfredshed samt oplysning om det samlede antal evalueringer (dvs. en "karakterbog"). Hvis rådgiveren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal rådgiveren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at rådgiveren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne. E) Underskrevet erklæring på tro og love om at rådgiveren ikke befinder sig i en eller nogle af de situationer, beskrevet i udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 og stk. 2, litra a-c og e-f. Såfremt ansøger består af mere end en juridisk eller økonomisk enhed, skal oplysninger nævnt under A), C) D) og E) angives for hver af aktørerne 5.3 Økonomiske krav F) Ansøgere skal som dokumentation for økonomiske egnethed vedlægge følgende: 1. Ansøgningen skal vedlægges virksomhedens revisorpåtegnede og godkendte årsrapport for de seneste 3 regnskabsår. Hvis virksomheden har eksisteret i mindre end 3 år, skal der vedlægges årsrapport for de afsluttede regnskabsår. 2. Hvis ansøger er en sammenslutning af aktører skal ovennævnte oplysninger angives for hver af virksomhederne Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underentreprenører), skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens opfyldelse. Dette skal ske ved fremlæggelse af en erklæring herom eller ved fremlæggelse af dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på disse andre enheders formåen. 5.4 Ansøgers tekniske egnethed G) Ansøger skal som dokumentation for den tekniske egnethed vedlægge følgende: 1. Liste med beskrivelse af den tilbudte projektorganisation inkl. CV er for ledende medarbejdere og nøglemedarbejdere, der allokeres til rammeaftalen, med angivelse af medarbejdernes uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer og erfaringer. Det indskærpes, at der ønskes en projektorganisation for ledende medarbejdere og nøglemedarbejdere, som allokeres til den konkrete rammeaftale. 2. Liste med angivelse af rådgiverens og eventuelle underrådgiveres referencer fra tilsvarende opgaver, herunder opgaver, hvor boligerne var beboet under ud- 3/5

4 førelse af renoveringen, indenfor de seneste 3 år. Referencer angives med beskrivelse af opgavetype, ansøgerens ydelser, antal boligenheder og samlet byggesum. 3. Liste med angivelse af det gennemsnitlige antal beskæftigede i virksomheden igennem de seneste 3 år. Hvis ansøger er en sammenslutning af aktører skal ovennævnte oplysninger under punkt G) angives for hver af virksomhederne. Rådgiveren og eventuelle underrådgivere skal dokumentere at have udført mindst én sammenlignelig opgave inden for de seneste 3 år. Ved sammenslutning af aktører er det tilstrækkeligt, at én af de deltagende aktører i sammenslutningen har udført en sådan opgave. 6. Udvælgelseskriterier og tildelingskriterier. Tårnbyhuse har til hensigt at prækvalificere 10 virksomheder til at afgive tilbud. Ved udvælgelsen bliver der lagt vægt på ansøgerens økonomiske og tekniske formåen, idet ansøgers dokumenterede erfaringer fra tilsvarende opgaver tillægges vægt. Tårnbyhuse vil på grundlag heraf sikre en sammensætning af tilbudsgivere, der skønnes at give den bedst mulige konkurrence. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Underkriterierne vil fremgå af udbudsmaterialet. 7. Ansøgning Ansøgning om prækvalifikation skal afleveres i lukket kuvert mærket Prækvalifikation rammeaftale til,,, att. Advokat Niels Frederik Dahl-Hansen og være vedlagt 1 stk. USB-nøgle/stik, indeholdende samtlige dokumenter rummet i ansøgningen som pdf, word eller excel fil. Der ydes ikke dækning for udgifter i forbindelse med ansøgning og tilbudsgivning. 8. Frister Ansøgning om prækvalifikation skal være ordregiver i hænde senest torsdag den 17. september 2013 kl Udsendelse af udbudsmateriale til de prækvalificerede ansøgere forventes at ske den 23. september Rammeaftalen forventes at træde i kraft pr. 1. november /5

5 9. Spørgsmål Eventuelle spørgsmål til udbuddet skal ske skriftligt til ordregiver, v/advokat Niels Frederik Dahl-Hansen på 5/5

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse. 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203019-2014:text:da:html Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere