Oluf Engell. Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oluf Engell. Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis"

Transkript

1 201 Oluf Engell Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis

2 202

3 203 Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis Af advokat Oluf Engell, Danmark Med udgangspunkt i dansk retspleje redegøres for den nordiske model for partsedition, herunder de begrænsninger, som gælder i parters forpligtelse til at fremlægge bevismidler. Til sammenligning omtales de særlige ordninger med discovery i amerikansk og engelsk retspleje. Myndighedernes forpligtelse til at medvirke til sagens oplysning behandles med udgangspunkt i reglerne om offentlighed i forvaltningen. Som modstykke til de almindelige regler omtales nye særregler om bevissikring i sager om krænkelse af immaterialrettigheder. Oluf Engell er født 1945, cand.jur. fra Københavns Universitet 1970, advokat og partner i Hjejle, Gersted & Mogensen, København, dommer i Arbejdsretten, censor ved Københavns Universitet, medlem af London Court of International Arbitration, European Council, bestyrelsesmedlem i erhvervsdrivende selskaber. 1. Indledning. Det 8. nordiske Juristmøde blev afholdt i Stockholm i 1896, mens de store nordiske procesreformer var i støbeskeen. Et af de emner, der var genstand for udførlige drøftelser, var spørgsmålet om indførelse af regler om partsedition i civile retssager. Drøftelserne blev ført på grundlag af den svenske Juris Doktor Ernst Kallenbergs afhandling Om förpliktelsen till edition i civilprocessen. Med meget lærdom gennemgår forfatteren udviklingen fra romerrettens actio ad exhibendum til samtidens europæiske procesordninger. Hans anbefaling er, at der for parter i civile retssager bør gælde en processuell editionsskyldighet med vissa begränsningar. Begrænsningerne omfatter bl.a. dokumenter af fullständigt intern karaktär, så som privata anteckninger och bref. Korreferenten var højesteretssagfører Otto Liebe fra Danmark. Han var ikke retsvidenskabsmand, men praktisk jurist og advarede mod for vidtgående begrænsninger i editionspligten. De engelske regler om discovery omtales med interesse, men Liebe erkender, at de ikke uden videre lader sig indpasse i nordisk retspleje. Drøftelserne angik både editionspligtens omfang og dens håndhævelse. Liebe omtaler en dom, som den danske Højesteret havde afsagt 15 år tidligere (Ugeskrift for Retsvæsen 1882, side 379), som viste svaghederne ved et stift og formelt system. Under anke til Højesteret havde en appellant med modpartens samtykke fremlagt en interessentskabskontrakt, som han havde nægtet at fremlægge i første

4 204 Oluf Engell instans. Man må tro, at sagen måtte have fået et andet udfald i første instans, hvis kontrakten var blevet fremlagt. Den manglende edition kom nu appellanten til skade, idet Højesteret anfører, at efter det processuelle Grundlag for Sagens Paadømmelse, som Indstævnte har vundet ved Citantens ovennævnte Vægring, vil Kontraktens Indhold ikke mod Indstævntes Protest her for Retten nu kunne tages i Betragtning. Højesteret mente sig nødt til obligatorisk at tillægge den manglende edition processuel skadevirkning. En tilsvarende afgørelse ville ikke kunne træffes i dag. Drøftelserne på juristmødet i 1896 var et led i forberedelsen af de nordiske procesreformer. Når emnet nu er edition og discovery, er det ikke fordi tilsvarende reformer trænger sig på. Der vil næppe være fortalere for at lade de nordiske regler om edition erstatte af discovery efter amerikansk eller engelsk forbillede. Men der kan være grund til at drøfte, om der er behov for tilpasning og ajourføring af gældende regler. Fremstillingen i det følgende begrænses til, hvad der gælder inden for den civile retspleje, og der tages udgangspunkt i danske regler, hvor andet ikke er anført. Selv om lovbestemmelserne ikke er identiske, er det nogenlunde ensartede principper, der gælder for partsedition i de nordiske lande. 2. Partsedition. De danske regler om edition findes i retsplejelovens kap. 28 ( ): Om parternes og tredjemands forpligtelse til at fremlægges synbare bevismidler. Hovedbestemmelsen om partsedition i 298, stk. 1, er bredt formuleret: Retten kan efter begæring af en part pålægge modparten at fremlægge dokumenter, der er undergivet hans rådighed, og som parten vil påberåbe sig under sagen, med mindre der derved vil fremkomme oplysninger om forhold, som han ville være udelukket fra eller fritaget for at afgive forklaring om som vidne Den efter ordlyden ganske vidtgående pligt til at fremlægge dokumenter, som modparten vil påberåbe sig, er i praksis undergivet en række begrænsninger. Den første og fundamentale begrænsning er, at rettens pålæg om fremlæggelse af dokumenter ikke medfører nogen forpligtelse i sædvanlig betydning, når pålægget rettes til en part. Hvis pålægget rettes til tredjemand, er det bindende. Tredjemand kan straffes, hvis han undlader at efterkomme pålægget, efter samme regler som den, der unddrager sig pligten til at møde og afgive forklaring som vidne. Når editionspålægget derimod rettes til en part, er retsstillingen en anden. Parten afgør selv, om han vil efterkomme pålægget, eller om han ikke vil. Hvis rettens pålæg ikke efterkommes, og parten undlader at fremlægge de pågældende

5 Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis 205 dokumenter, er domstolenes eneste reaktionsmulighed at bringe den fakultative processuelle skadevirkning i anvendelse. Retten kan men skal ikke i sin bevisbedømmelse tillægge undladelsen virkning til fordel for modparten og eventuelt lægge modpartens fremstilling til grund for sin afgørelse. Det er imidlertid en bevisregel, ikke en strafsanktion. Modpartens fremstilling kan ikke lægges til grund, hvis den modbevises af, hvad der i øvrigt foreligger i sagen. En parts manglende edition behandles således efter samme regler som en parts nægtelse af at afgive partsforklaring. Der kan i øvrigt sættes spørgsmålstegn ved, i hvilket omfang der knytter sig særskilte retsvirkninger til, at pålægget er givet af domstolen. Efter dansk procesret kan domstolene tillægge manglende opfyldelse af modpartens egne opfordringer provokationer til at fremlægge dokumenter eller andre bevismidler processuel skadevirkning, uanset om opfordringen er fulgt op med et editionspålæg fra rettens side eller ej. En yderligere begrænsning følger af kravet om, at den, der begærer edition, må identificere de dokumenter, der ønskes fremlagt, og konkretisere de kendsgerninger, der skal bevises ved hjælp af dokumenterne. Det følger heraf, at man ikke kan bruge editionsreglerne til at gå på fisketur efter beviser eller med henblik på en undersøgelsespræget gennemgang af, hvad der måtte findes af papirer i modpartens arkiver. Kravet om identifikation og konkretisering må forvaltes med praktisk hensyntagen til, hvad der er muligt. Den norske Høyesterett har i en kendelse (NRt 1992, side 962) tilsluttet sig lagmannsrettens afgørelse og præmisser, hvorefter kravene til individualisering ikke må stilles så høyt at det i urimelig grad vil være til hinder for en korrekt opplysning af saken. Det gælder også efter dansk ret. Tilbage står imidlertid, at et pålæg om partsedition bliver et slag i luften, hvis der ikke foreligger i hvert fald en vis sandsynliggørelse af, hvad der kan bevises ved hjælp af papirerne. Uden konkretisering og sandsynliggørelse bliver den fakultative processuelle skadevirkning en tom trussel. Anvendelsen af partsedition er således i dansk og nordisk retspleje undergivet en nyttig og begrænsende selvregulering. Det medfører yderligere begrænsninger, at partsedition kun kan anvendes som led i bevisførelsen. De dokumenter, der begæres fremlagt, må angå sagens faktum, d.v.s. omstændigheder, der er genstand for bevis. Modpartens subjektive bedømmelse eller udenforståendes mere eller mindre sagkyndige vurderinger vil i almindelighed ikke være omfattet af editionspligten. Også her kan en norsk høyesterettsafgørelse tjene som eksempel (NRt 1970, side 1543). Baggrunden var en sag, som Saltens Dampskibsselskab A/S havde anlagt mod Staten v/ Samfærdselsdepartementet, fordi dampskibsselskabet var blevet frataget en færgekoncession. Dampskibsselskabet gjorde gældende, at afgørelsen var ugyldig, bl.a.

6 206 Oluf Engell fordi den var vilkårlig og hvilede på et urigtigt grundlag. Dampskibsselskabet ønskede interne notater udarbejdet af embedsmændene fremlagt i sagen. Høyesteretts Kjæremålsutvalg bestemte, at kun de dele af notaterne kunne kræves fremlagt, som indeholdt faktiske oplysninger. De dele, som indeholdt vurderinger, kunne derimod ikke kræves fremlagt. Som det fremgår af retsplejelovens 298 kan der ikke gives editionspålæg, hvis der derved vil fremkomme oplysninger om forhold, som modparten ville være udelukket fra eller fritaget for at afgive forklaring om som vidne. Efter retsplejelovens 171, stk. 2, foreligger der ikke pligt til at afgive forklaring, hvis forklaringen antages at ville udsætte vidnet eller hans nærmeste for straf eller tab af velfærd eller påføre vidnet eller hans nærmeste væsentlig skade. I dansk retspraksis, som vist nok har paralleller i de øvrige nordiske lande, har domstolene gjort yderligere generelle indskrænkninger i anvendelse af editionspålæg. Som hovedregel vil danske domstole ikke give en part adgang til modpartens interne og fortrolige papirer. Et par eksempler kan illustrere dette. En sag, der er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1999, side 1028, drejede sig om, hvorvidt en bank i forbindelse med forlængelse af en kredit i realiteten havde givet afkald på en tidligere stillet kaution. Kautionisten ønskede, at retten skulle pålægge banken at fremlægge interne kreditindstillinger til belysning af dette. Højesteret afviste imidlertid editionsbegæringen dels med henvisning til, at der var tale om interne og fortrolige arbejdsdokumenter, der som udgangspunkt ikke bør kunne kræves fremlagt under retssager, dels med henvisning til, at kreditindstillingerne ikke kunne antages at være af afgørende betydning, og at der heller ikke i øvrigt forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for at fravige udgangspunktet. En anden sag fra samme år (Ugeskrift for Retsvæsen 1999, side 1720) drejede sig ligeledes om, hvorvidt en bank var forpligtet til at fremlægge interne og fortrolige dokumenter. I en sag om en mislykket aktieemission gjorde sagsøger gældende, at banken havde været bekendt med, at en positiv fondsbørsmeddelelse var urigtig. Samtlige medlemmer af bankens direktion blev indkaldt som vidner. Alle forklarede, at de ingen konkret erindring havde om det pågældende forhold. På denne baggrund pålagde Højesteret banken at fremlægge interne og fortrolige dokumenter med følgende præmisser: Selv om et pengeinstituts direktions orientering til bestyrelsen om bevilgede lån har karakter af interne og fortrolige dokumenter, der som udgangspunkt ikke kan kræves fremlagt under retssager, finder vi, at der på den anførte baggrund foreligger sådanne særlige omstændigheder, at det bør pålægges Bikuben Girobank at fremlægge låneindstillingen. Afgørelsen er således den undtagelse, der bekræfter hovedreglen. Som udgangspunkt kan interne og fortrolige dokumenter ikke kræves fremlagt. Udgangspunk-

7 Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis 207 tet fraviges kun, når det må antages, at fremlæggelsen er af afgørende betydning, eller der i øvrigt foreligger særlige omstændigheder. 3. Discovery. Reglerne om discovery i amerikansk og engelsk retspleje har en helt anden karakter end de nordiske regler om partsedition. Discovery er ikke alene eller først og fremmest et led i bevisførelsen, men derimod en særlig efterforskningsprocedure, der kan anvendes i civile retssager som led i sagernes forberedelse. Parterne er forpligtede til at medvirke, og medvirke loyalt. Hvis de ikke gør det, kan de straffes ( contempt of court ). De amerikanske regler om discovery findes i Federal Rules of Civil Procedure (FRCP), Rules Reglerne har til formål at sikre parterne uhindret adgang til alt, hvad der findes af papirer, som kan være relevante, jfr. Rule 26(b)(1)FRCP: Parties may obtain discovery regarding any matter, not privileged, that is relevant to the claim or defense of any party, including the existence, description, nature, custody, condition, and location of any books, documents, or other tangible things and the identity and location of persons having knowledge of any discoverable matter. For good cause the court may order discovery of any matter relevant to the subject matter involved in the action. Relevant information need not be admissible at the trial if the discovery appears reasonably calculated to lead to the discovery of admissible evidence Undtaget fra discovery er, hvad der betegnes som privileged matters, hvortil først og fremmest hører meddelelser mellem parterne og deres advokater. Reglerne om Production of Documents (26(b)(1)FRCP) omfatter dokumenter og synbare bevismidler af enhver art, som vedrører sagen og kan have betydning for afgørelsen af parternes krav. Det er tilstrækkeligt at beskrive de ønskede dokumenter generisk. Der er ikke noget krav om nærmere identifikation af, hvad der ønskes fremlagt eller konkretisering af, hvad der ønskes bevist, og der gælder ikke nogen almindelig undtagelse for interne og fortrolige dokumenter. Kun i ganske særlige tilfælde kan dokumenter fritages helt eller delvis med henvisning til confidentiality, navnlig for at undgå unødvendig offentliggørelse af forretningshemmeligheder m.v. Pre-trial discovery omfatter endvidere Depositions, herunder navnlig oral depositions, som er stenografiske referater af afhøringer foretaget af parternes advokater. Afhøringerne sker under vidneansvar, men normalt uden rettens medvirken. Discovery omfatter tillige written interrogatories, som er skriftlige spørgsmål og svar udvekslet mellem parternes advokater. Selv om det er advokaterne, der i almindelighed formulerer både spørgsmål og svar, skal svarene bekræftes af klienten under vidneansvar.

8 208 Oluf Engell Formålet med Discovery er at give processens parter stort set uhindret adgang til al information, som er eller kan vise sig af betydning. I en ofte citeret udtalelse har den amerikanske højesteret formuleret det således (United States v. Procter & Gamble Co., 356US&677,682(1958)): Modern instruments of discovery make a trial less a game of blind man s bluff and more a fair contest with the basic issues and the facts disclosed to the fullest practical extent. Der er næppe tvivl om, at amerikansk discovery er mere effektiv end nordisk partsedition, når det gælder om at fremskaffe så meget materiale som muligt, der kan være af blot nogen betydning for sagens afgørelse. På den anden side kan omkostningerne tidsmæssigt og økonomisk være meget betydelige. Og parterne kan tvinges til at bruge mange kræfter på at fremskaffe eller imødegå materiale, som senere viser sig kun at være af perifer betydning. Det kan føre til en styrkeprøve og favorisere den part, som er stærkest, og som kan mønstre de fleste ressourcer. I 1994 udkom en europæisk rapport, redigeret af Marcel Storme med forslag til delvis harmonisering af procesretten indenfor EU: Rapprochement du Droit Judiciaire de l Union européenne Approximation of Judiciary Law in the European Union. Rapporten, der er inspireret af engelsk procesret, indeholdt bl.a. forslag til fællesregler om discovery. Hovedbestemmelsen (4.1.1.) er formuleret således: It shall be the obligation of every party to an action to serve on all other parties a list of the documents which are in his possession, custody or power, which relate to any question in issue in the action and which have not previously been communicated to those parties: (a) where a general rule of national law so requires or (b) where the court, after all parties have been given the opportunity to be heard, so orders. Forslaget, der som internationalt kompromis er en mellemform mellem discovery og edition, går i forhold til nordisk tradition meget langt med kravet om, at parterne skal give hinanden lister over alle ikke kendte dokumenter, som relate to any question in issue. Begrundelsen findes i bemærkningerne til forslaget: This article contains the fundamental provision of this part of the Directive and is intended to achieve its two principal purposes, namely, first, that a party to litigation shall have similar opportunities in all Member States to see the relevant documents which are accessible to his opponent and, secondly, that he shall be able to see not only those documents on which this opponent intends to rely but also those on which his opponent does not intend to rely notwithstanding their relevance to the litigation.

9 Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis 209 Forslaget ville ikke kunne gennemføres i Danmark uden gennemgribende ændringer af den samlede procesordning. Det bliver næppe nødvendigt. Forslaget vandt ikke tilslutning og er i dag formentlig kun af historisk interesse. Af større aktuel interesse er formentlig den udvikling, der ses i England. Lord Woolf, den gang Master of the Rolls, offentliggjorde i juli 1996 sin Final Report Access to Justice. Målet var en effektivisering og billiggørelse af den civile retspleje i England og Wales. Rapporten indeholder bl.a. forslag om begrænsning af discovery of documents, som efter hans opfattelse har udviklet sig disproportionate, especially in larger cases where large numbers of documents may have to be searched for and disclosed, though only a small number turn out to be significant. Efter forslaget opdeles, hvad der findes af dokumenter, i fire kategorier: (1) the parties own documents, which they rely upon in support of their contentions in the proceedings; (2) adverse documents of which a party is aware and which to a material extent adversely affect his own case or support another party s case; (3) documents which do not fall within categories (1) or (2) but are part of the story or background, including documents which, though relevant, may not be necessary for the fair disposal of the case; (4) Train of inquiry documents: these are documents which may lead to a train of inquiry enabling a party to advance his own case or damage that of his opponent. Forslaget begrænser parternes forpligtelse til discovery som nu skal hedde disclosure til dokumenter af kategori (1) og (2). Ud over, hvad parterne selv fremlægger, skal der fortsat være mulighed for at begære Specific Disclosure, omtrent svarende til partsedition i nordisk retspleje. Udlevering af dokumenter af kategori 3 og 4 extra disclosure kan kun kræves med rettens tilladelse, og efter at retten har foretaget rigorous cost-benefit analysis. I øvrigt foreslås parternes forpligtelse til disclosure vedrørende dokumenter af kategori (1) og (2) begrænset til dokumenter, som parterne umiddelbart har kendskab til, hvorimod parterne ikke længere skal være forpligtede til at foranstalte videregående eftersøgning af, hvad der måtte kunne fremfindes af papirer af mulig interesse. Begrænsningen af disclosure til dokumenter, som parterne umiddelbart har kendskab til, er forventeligt blevet genstand for kritik. Afgrænsningen kan føre til vilkårlighed eller ligefrem opfordre parterne til at sætte kikkerten for det blinde øje. Selv om Lord Woolf erkender, at forslaget ikke lever op til teoretiske idealforestillinger, mener han, at det vil skabe a realistic balance between

10 210 Oluf Engell keeping disclosure in check while enabling it still to contribute to the achievement of justice. Selv om Lord Woolfs forslag tilstræber en væsentlig begrænsning i anvendelse af discovery (disclosure) i England, vil ordningen fortsat være principielt forskelligartet fra partsedition efter nordisk tradition. Dokumenter kan kræves fremlagt i videre omfang, og manglende fremlæggelse kan i princippet straffes. 4. Offentlighed i forvaltningen og aktindsigt. Når det offentlige er part i en retssag, suppleres reglerne om processuel partsedition med de forvaltningsretlige regler om parters og andre borgeres ret til at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i den administrative sagsbehandling. Hvad borgerne har krav på at blive gjort bekendt med, inden der verserer nogen retssag, kan naturligvis også kræves fremlagt eller udleveret med henblik på fremlæggelse under en retssag. Retten til aktindsigt gælder imidlertid ikke uden begrænsninger. Efter den danske offentlighedslov ( 7) gælder bl.a., at retten til aktindsigt ikke omfatter en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Endvidere er visse dokumenter undtaget fra aktindsigt efter 10 (statsrådsprotokoller, referater af møder mellem ministre m.v., brevveksling mellem ministre om lovgivning, dokumenter udvekslet i forbindelse med en myndigheds udførelse af sekretariatsopgaver for en anden myndighed, myndigheders brevveksling med sagkyndige til brug i retssager og materiale, der tilvejebringes som grundlag for offentlig statistik eller videnskabelig undersøgelse). Når adgangen til aktindsigt ikke omfatter myndighedernes interne arbejdsdokumenter, bliver næste spørgsmål, om de interne dokumenter kan forlanges fremlagt i en retssag efter reglerne om partsedition. Den danske Højesteret har haft anledning til at taget stilling til spørgsmålet i en kendelse, der er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1999, side 724. Sagen drejede sig om gaveafgiftspligt i anledning af et rentefrit og uopsigeligt lån. Myndighederne havde først henlagt sagen som forældet, men skiftede senere standpunkt og anlagde retssag med påstand om betaling af gaveafgift. Gavemodtageren fremsatte begæring om, at det skulle pålægges ministeriet at fremlægge interne notater til belysning af, hvad der havde været den egentlige begrundelse for, at sagen tidligere var blevet henlagt. Højesteret pålagde Skatteministeriet at fremlægge de interne notater, men med følgende præmisser: Offentlige myndigheders interne arbejdsdokumenter er undtaget fra aktindsigt og kan som udgangspunkt heller ikke kræves fremlagt under retssager. Den begærede bevisførelse må imidlertid antages at være af afgørende betydning i relation til Vibeke Mogensens anbringende om, at skattemyndighederne efter forvaltningsretlige regler har været afskåret fra at genoptage sagen. Under hensyn hertil og når yderligere henses

11 Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis 211 til det usædvanlige forløb ved skattemyndighedernes sagsbehandling og til de i øvrigt foreliggende oplysninger, finder Højesteret, at der i denne sag foreligger sådanne særlige omstændigheder, at det i overensstemmelse med Vibeke Mogensens begæring bør pålægges Skatteministeriet at fremlægge dels notatet af 2. maj 1995 i sin helhed, dels de øvrige notater, som blev fremsendt til Kammeradvokaten. Selv om udgangspunktet således er, at der ikke påhviler det offentlige en editionspligt, der er videregående end pligten til at give aktindsigt, viser afgørelsen, at der under særlige omstændigheder, og når bevisførelsen må anses for at være af afgørende betydning, kan pålægges det offentlig en videregående pligt til partsedition. Efter Højesterets kendelse fremlagde Skatteministeriet de pågældende notater. Det viste sig, at de var uden betydning for bevisførelsen. Men de afslørede, at det var ukorrekt, når skattemyndighederne havde gjort gældende, at dele af notatet, som tidligere havde været udeladt, ikke vedrørte den pågældende sag. Sagen endte i øvrigt med, at Skatteministeriet af grunde, som nådigt fortaber sig i det uvisse, valgte at opgive kravet og hæve sagen. I almindelighed må det forventes, at det offentlige efterkommer domstolenes editionspålæg. Principielt er retsstillingen imidlertid den, at det offentlige ligesom private parter selv afgør, om man ønsker at efterkomme et editionspålæg, og domstolenes eneste reaktionsmulighed er at bringe den fakultative processuelle skadevirkning i anvendelse. Når henses til det typisk ulige styrkeforhold mellem det offentlige og private parter og i betragtning af det offentliges forpligtelse til at sikre lovmæssig forvaltning, kan der være grund til at overveje en ændring, således at det offentlige har ubetinget eller skærpet pligt til at fremlægge dokumenter, som er omfattet af editionspålæg. Retten til forvaltningsretlig aktindsigt omfatter som udgangspunkt alle dokumenter, der vedrører sagen. Der gælder ikke noget krav om individualisering af de dokumenter, man ønsker at få kendskab til, eller om konkretisering af, hvad der er formålet med den ønskede aktindsigt. Aktindsigt kan således anvendes til undersøgelsespræget gennemgang af, hvad der findes af dokumenter hos det offentlige, og til at fiske efter, hvad der findes af beviser. Men hvis man som part i en retssag begærer editionspålæg over for det offentlige, er udgangspunktet fortsat kravene om individualisering af de pågældende dokumenter og konkretisering af, hvad der ønskes bevist. I en nyere afgørelse har den danske Højesteret imidlertid vist, at der i særlige tilfælde kan slækkes på betingelserne, når det offentlige er modpart. Afgørelsen er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1998, side 16, og drejede sig om editionsbegæring i en retssag om, hvorvidt Danmarks tiltrædelse af Traktaten om Den Europæiske Union var grundlovsstridig. Sagsøgerne var en kreds af EUmodstandere. Ved landsrettens dom var statsministeren blev frifundet. Under

12 212 Oluf Engell ankesagen for Højesteret fremsatte appellanterne begæring om, at det skulle pålægges statsministeren at fremlægge hvad der fra en periode på 20 år måtte være af papirer, som kunne belyse bl.a., hvorledes regeringen og Folketinget tidligere havde behandlet spørgsmålet om grundlovsmæssigheden af suverænitetsafgivelser. Højesteret, der tog editionsbegæringen til følge (med forskellige begrænsninger), anførte herom bl.a.: Højesteret finder, at det ved afgørelsen af spørgsmålet om suverænitetsafgivelsens grundlovsmæssighed ikke på forhånd kan udelukkes at have betydning, hvorledes den overladte kompetence faktisk er blevet udnyttet, og hvorledes Regeringen og Folketinget i den forbindelse har behandlet spørgsmålet om forenelighed med traktatgrundlaget og med Grundlovens 20. Indstævntes helt generelle indsigelse om manglende relevans må derfor afvises. Det forhold, at en imødekommelse af begæringen vil nødvendiggøre gennemgang af et større antal sager vedrørende behandlingen i Danmark af forslag til EF-retsakter, kan ikke tillægges afgørende betydning i en sag af den foreliggende karakter. Der må herved også lægges vægt på, at indstævnte som offentlig myndighed har en naturlig forpligtelse til at medvirke til sagens oplysning. Det formål, som fremlæggelsen skal tjene at give et dækkende billede af udviklingen frem til tiltrædelsen af Traktaten om Den Europæiske Union må imidlertid antages at blive tilstrækkeligt tilgodeset, selv om der foretages visse begrænsninger i appellantens begæringer. Denne må endvidere præciseres på forskellige punkter med henblik på indstævntes opfyldelse af et editionspålæg. Højesteret imødekommer herefter editionsbegæringen med følgende begrænsninger og præciseringer. Editionspålægget indebar, at traditionelle krav om individualisering af dokumenterne og konkretisering af, hvad der ønskes bevist, i denne sag var reduceret til et minimum. Uden adgang til interne dokumenter, som almindelige borgere på forhånd ikke havde nogen mulighed for at specificere, ville sagsøgerne på forhånd være afskåret fra bevisførelse om, hvorledes regeringen og Folketinget tidligere havde behandlet og vurderet beslægtede spørgsmål. Man skal imidlertid nok være forsigtig med at drage for vidtgående konsekvenser af afgørelsen. Sagen angik forfatningsretlige spørgsmål af ganske særlig karakter. Editionsreglerne er indrettet med henblik på bevisførelse om sagens faktiske omstændigheder. Derimod kan reglerne ikke anvendes til at skaffe sig indsigt i modpartens vurdering af retlige spørgsmål. I sager med det offentlige som part, hvor indholdet af myndighedernes praksis har betydning, herunder f.eks. om hidtidig administrativ praksis er fraveget eventuelt med tilbagevirkende kraft kunne meget tale for at give domstolene mulighed for at pålægge det offentlige at fremlægge tidligere, relevante afgørelser, og til om nødvendigt at dokumentere grundlaget for gældende praksis, selv om det måtte betyde fremlæggelse af interne arbejdsdokumenter. Det kunne få

13 Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis 213 betydning f.eks. i skattesager, hvor private parter i realiteten er uden mulighed for på egen hånd at skaffe sig overblik over det offentliges forvaltning af reglerne endsige for at efterprøve, om myndighedernes oplysninger om hidtidig praksis er korrekt og i enhver henseende fyldestgørende. En forpligtelse til efter pålæg at redegøre for og dokumentere praksis ville ligge i forlængelse af officialmaksimen og minde om interrogatories efter de amerikanske regler om discovery. Uanset udtalelsen i højesteretsdommen fra 1998 i sagen vedrørende Den Europæiske Union om myndighedernes naturlige forpligtelse til at medvirke til sagens oplysning vil indførelse af en sådan ordning i Danmark formentlig kræve ændret lovgivning. 5. Trade-Related Intellectual Property Rights en anomali. Med virkning fra 1. april 2001 er der i Danmark som tidligere i Finland og Sverige indført nye og særlige regler om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Efter de nye regler i den danske retsplejelov (kapitel 57a) kan fogedretten efter anmodning fra en rettighedshaver eller andre, der er beføjet til at påtale krænkelser af immaterialrettigheder, træffe bestemmelse om, at der skal foretages undersøgelse med henblik på sikring af bevis, når det sandsynliggøres, at den, undersøgelsen rettes mod, erhvervsmæssigt eller i ikke ubetydeligt omfang har krænket immaterialrettigheder, og der er grund til at antage, at bevis for krænkelsen og krænkelsens omfang findes i de lokaler, der ønskes undersøgt. Afgørelsen træffes efter en summarisk proces. Fogedretten kan afslå anmodningen, hvis det antages, at undersøgelsen vil påføre skade eller ulempe, som står i misforhold til rettighedshaverens interesse, og undersøgelsen må ikke omfatte materiale, som den pågældende ville være udelukket fra eller fritaget for at afgive forklaring om som vidne. Disse nye og specielle bestemmelser om bevissikring er af en anden karakter og mere vidtgående end traditionel nordisk partsedition. Der er tale om tvungen medvirken til fremskaffelse af alt materiale, som må antages at være af betydning med henblik på at konstatere, om og i hvilket omfang krænkelser eller overtrædelser af immaterialrettigheder har fundet sted, herunder dokumenter, andre synbare bevismidler og oplysninger på edb-anlæg, edb-programmer og elektroniske lagringsmidler. Fogeden kan således på en parts begæring rykke ud og være behjælpelig med vidtgående privat efterforskning i civile sager, når sagen drejer sig om immaterialret. Man må spørge sig selv, hvorfor der i sager om krænkelse af immaterialrettigheder skal gælde særlige regler, som fuldstændig bryder med, hvad der ellers gælder i den civile retspleje. I bemærkningerne til lovforslaget er som hovedbegrundelse anført følgende:

14 214 Oluf Engell Krænkelser af immaterialrettigheder mv. har efterhånden taget et meget betydeligt omfang, og der er væsentlige bevismæssige problemer i forbindelse med forfølgelsen af krænkelserne. Uden for det internationale broderskab, som har specialiseret sig i Intellectual Property Rights, vil mange nok finde begrundelsen mindre overbevisende. Også på andre af erhvervslivets (eller den øvrige tilværelses) områder har krænkelserne efterhånden taget et meget betydeligt omfang og efterladt væsentlige bevismæssige problemer. Realiteten er, at de nye danske regler er gennemført efter pres bl.a. fra U.S.A., hvor procesformerne er andre og pligtmæssig medvirken til discovery et grundlæggende element i den civile retspleje. Det udenlandske pres fremgår indirekte, når der i bemærkningerne til lovforslaget henvises til TRIPS-aftalen (Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights) med følgende bemærkninger: Efter Justitsministeriets opfattelse opfylder de gældende danske regler om fogedforbud suppleret med reglerne om isoleret bevisoptagelse og ransagning TRIPS-aftalens krav med hensyn til foreløbige foranstaltninger, men det vil dog være hensigtsmæssigt at fjerne enhver tvivl om, hvorvidt Danmark lever op til TRIPS-aftalens krav. Dette er således også et mål med lovforslaget. Det siger sig selv, at beskyttelse af immaterialrettigheder kræver internationalt samarbejde. Det forekommer imidlertid mindre indlysende, at det internationale samarbejde som en nødvendighed også skulle kræve fundamentale ændringer i national lovgivning om tilvejebringelse og sikring af bevis i civile retssager. Man må håbe, at de nye regler kommer til at stå som en isoleret anomali og ikke spreder sig til andre retsområder. 6. Sammenfatning. Den forudgående gennemgang kan sammenfattes i følgende fire hovedpunkter. Den nordiske model for partsedition er forankret i domstolenes bevisbedømmelse gennem reglerne om den fakultative processuelle skadevirkning. Det sikrer balancen mellem på den ene side kravet om, at editionspålæg efterleves, og på den anden side ønsket om at undgå at retssager vidtløftiggøres gennem privat, ufokuseret efterforskning og overdrevet bevisførelse. Indførelse af discovery efter udenlandsk forbillede, således at man i retssager har krav på så godt som uhindret adgang til modpartens arkiver, vil vanskeligt kunne indpasses i de almindelige rammer for nordisk retspleje. Omkostningerne i tidsmæssig og økonomisk henseende kunne som man har set i England

15 Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis 215 vise sig uforholdsmæssige og favorisere den part, som er stærkest, og som kan mønstre de fleste ressourcer, når meget står på spil. I sager, hvor det offentlige optræder som part, kan det overvejes at indføre pligt for forvaltningen til at efterkomme domstolenes editionspålæg og til videregående medvirken til sagens oplysning. Endvidere kan der være grund til at overveje regler om særskilt pligt for det offentlige til at oplyse og dokumentere egen administrativ praksis. Det må give anledning til betænkelighed, når der på specielle retsområder, in casu inden for immaterialretten, gennemføres særregler om tvangsmæssig bevissikring i strid med de principper, som i øvrigt er gældende i nordisk retspleje. Sammenfatningen er ikke nogen objektiv konklusion, men udtryk for subjektive vurderinger, og formuleringerne af de fire punkter er tænkt som oplæg til debat.

16 216

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. februar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. februar 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. februar 2013 Sag 317/2012 A, B og C (advokat Tyge Trier for alle) mod D og E (advokat Niels Gyde Poulsen for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD FORORD 2 2 De advokatetiske regler, punkt 8.1 // 3 De advokatetiske regler, punkt

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 STYRKET RETSSIKKERHED FOR BORGERNE I SAGER MOD STATEN 4 MYNDIGHEDER MÅ IKKE TILBAGEHOLDE OPLYSNINGER,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun SPØRGSMÅL TIL DELTAGERNE Hvor mange her har oplevet, at en énsidigt

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Aktindsigt i udbudssager

Aktindsigt i udbudssager IKA foreningen af offentlige indkøbere den 16. juni 2011 Retsgrundlaget med kendelser og eksempler fra praksis v/morten Kroon Advokat (H), Partner Udbudsdirektivets artikel 6 Side 2 1. Viger for: (1) bestemmelser

Læs mere

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Indhold Indledning 2 Hvilke statsinstitutioner er omfattet af aftalen? 2 Hvilke opgavetyper omfatter aftalen? 2 Anden advokatbistand end Kammeradvokaten

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere