Oluf Engell. Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oluf Engell. Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis"

Transkript

1 201 Oluf Engell Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis

2 202

3 203 Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis Af advokat Oluf Engell, Danmark Med udgangspunkt i dansk retspleje redegøres for den nordiske model for partsedition, herunder de begrænsninger, som gælder i parters forpligtelse til at fremlægge bevismidler. Til sammenligning omtales de særlige ordninger med discovery i amerikansk og engelsk retspleje. Myndighedernes forpligtelse til at medvirke til sagens oplysning behandles med udgangspunkt i reglerne om offentlighed i forvaltningen. Som modstykke til de almindelige regler omtales nye særregler om bevissikring i sager om krænkelse af immaterialrettigheder. Oluf Engell er født 1945, cand.jur. fra Københavns Universitet 1970, advokat og partner i Hjejle, Gersted & Mogensen, København, dommer i Arbejdsretten, censor ved Københavns Universitet, medlem af London Court of International Arbitration, European Council, bestyrelsesmedlem i erhvervsdrivende selskaber. 1. Indledning. Det 8. nordiske Juristmøde blev afholdt i Stockholm i 1896, mens de store nordiske procesreformer var i støbeskeen. Et af de emner, der var genstand for udførlige drøftelser, var spørgsmålet om indførelse af regler om partsedition i civile retssager. Drøftelserne blev ført på grundlag af den svenske Juris Doktor Ernst Kallenbergs afhandling Om förpliktelsen till edition i civilprocessen. Med meget lærdom gennemgår forfatteren udviklingen fra romerrettens actio ad exhibendum til samtidens europæiske procesordninger. Hans anbefaling er, at der for parter i civile retssager bør gælde en processuell editionsskyldighet med vissa begränsningar. Begrænsningerne omfatter bl.a. dokumenter af fullständigt intern karaktär, så som privata anteckninger och bref. Korreferenten var højesteretssagfører Otto Liebe fra Danmark. Han var ikke retsvidenskabsmand, men praktisk jurist og advarede mod for vidtgående begrænsninger i editionspligten. De engelske regler om discovery omtales med interesse, men Liebe erkender, at de ikke uden videre lader sig indpasse i nordisk retspleje. Drøftelserne angik både editionspligtens omfang og dens håndhævelse. Liebe omtaler en dom, som den danske Højesteret havde afsagt 15 år tidligere (Ugeskrift for Retsvæsen 1882, side 379), som viste svaghederne ved et stift og formelt system. Under anke til Højesteret havde en appellant med modpartens samtykke fremlagt en interessentskabskontrakt, som han havde nægtet at fremlægge i første

4 204 Oluf Engell instans. Man må tro, at sagen måtte have fået et andet udfald i første instans, hvis kontrakten var blevet fremlagt. Den manglende edition kom nu appellanten til skade, idet Højesteret anfører, at efter det processuelle Grundlag for Sagens Paadømmelse, som Indstævnte har vundet ved Citantens ovennævnte Vægring, vil Kontraktens Indhold ikke mod Indstævntes Protest her for Retten nu kunne tages i Betragtning. Højesteret mente sig nødt til obligatorisk at tillægge den manglende edition processuel skadevirkning. En tilsvarende afgørelse ville ikke kunne træffes i dag. Drøftelserne på juristmødet i 1896 var et led i forberedelsen af de nordiske procesreformer. Når emnet nu er edition og discovery, er det ikke fordi tilsvarende reformer trænger sig på. Der vil næppe være fortalere for at lade de nordiske regler om edition erstatte af discovery efter amerikansk eller engelsk forbillede. Men der kan være grund til at drøfte, om der er behov for tilpasning og ajourføring af gældende regler. Fremstillingen i det følgende begrænses til, hvad der gælder inden for den civile retspleje, og der tages udgangspunkt i danske regler, hvor andet ikke er anført. Selv om lovbestemmelserne ikke er identiske, er det nogenlunde ensartede principper, der gælder for partsedition i de nordiske lande. 2. Partsedition. De danske regler om edition findes i retsplejelovens kap. 28 ( ): Om parternes og tredjemands forpligtelse til at fremlægges synbare bevismidler. Hovedbestemmelsen om partsedition i 298, stk. 1, er bredt formuleret: Retten kan efter begæring af en part pålægge modparten at fremlægge dokumenter, der er undergivet hans rådighed, og som parten vil påberåbe sig under sagen, med mindre der derved vil fremkomme oplysninger om forhold, som han ville være udelukket fra eller fritaget for at afgive forklaring om som vidne Den efter ordlyden ganske vidtgående pligt til at fremlægge dokumenter, som modparten vil påberåbe sig, er i praksis undergivet en række begrænsninger. Den første og fundamentale begrænsning er, at rettens pålæg om fremlæggelse af dokumenter ikke medfører nogen forpligtelse i sædvanlig betydning, når pålægget rettes til en part. Hvis pålægget rettes til tredjemand, er det bindende. Tredjemand kan straffes, hvis han undlader at efterkomme pålægget, efter samme regler som den, der unddrager sig pligten til at møde og afgive forklaring som vidne. Når editionspålægget derimod rettes til en part, er retsstillingen en anden. Parten afgør selv, om han vil efterkomme pålægget, eller om han ikke vil. Hvis rettens pålæg ikke efterkommes, og parten undlader at fremlægge de pågældende

5 Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis 205 dokumenter, er domstolenes eneste reaktionsmulighed at bringe den fakultative processuelle skadevirkning i anvendelse. Retten kan men skal ikke i sin bevisbedømmelse tillægge undladelsen virkning til fordel for modparten og eventuelt lægge modpartens fremstilling til grund for sin afgørelse. Det er imidlertid en bevisregel, ikke en strafsanktion. Modpartens fremstilling kan ikke lægges til grund, hvis den modbevises af, hvad der i øvrigt foreligger i sagen. En parts manglende edition behandles således efter samme regler som en parts nægtelse af at afgive partsforklaring. Der kan i øvrigt sættes spørgsmålstegn ved, i hvilket omfang der knytter sig særskilte retsvirkninger til, at pålægget er givet af domstolen. Efter dansk procesret kan domstolene tillægge manglende opfyldelse af modpartens egne opfordringer provokationer til at fremlægge dokumenter eller andre bevismidler processuel skadevirkning, uanset om opfordringen er fulgt op med et editionspålæg fra rettens side eller ej. En yderligere begrænsning følger af kravet om, at den, der begærer edition, må identificere de dokumenter, der ønskes fremlagt, og konkretisere de kendsgerninger, der skal bevises ved hjælp af dokumenterne. Det følger heraf, at man ikke kan bruge editionsreglerne til at gå på fisketur efter beviser eller med henblik på en undersøgelsespræget gennemgang af, hvad der måtte findes af papirer i modpartens arkiver. Kravet om identifikation og konkretisering må forvaltes med praktisk hensyntagen til, hvad der er muligt. Den norske Høyesterett har i en kendelse (NRt 1992, side 962) tilsluttet sig lagmannsrettens afgørelse og præmisser, hvorefter kravene til individualisering ikke må stilles så høyt at det i urimelig grad vil være til hinder for en korrekt opplysning af saken. Det gælder også efter dansk ret. Tilbage står imidlertid, at et pålæg om partsedition bliver et slag i luften, hvis der ikke foreligger i hvert fald en vis sandsynliggørelse af, hvad der kan bevises ved hjælp af papirerne. Uden konkretisering og sandsynliggørelse bliver den fakultative processuelle skadevirkning en tom trussel. Anvendelsen af partsedition er således i dansk og nordisk retspleje undergivet en nyttig og begrænsende selvregulering. Det medfører yderligere begrænsninger, at partsedition kun kan anvendes som led i bevisførelsen. De dokumenter, der begæres fremlagt, må angå sagens faktum, d.v.s. omstændigheder, der er genstand for bevis. Modpartens subjektive bedømmelse eller udenforståendes mere eller mindre sagkyndige vurderinger vil i almindelighed ikke være omfattet af editionspligten. Også her kan en norsk høyesterettsafgørelse tjene som eksempel (NRt 1970, side 1543). Baggrunden var en sag, som Saltens Dampskibsselskab A/S havde anlagt mod Staten v/ Samfærdselsdepartementet, fordi dampskibsselskabet var blevet frataget en færgekoncession. Dampskibsselskabet gjorde gældende, at afgørelsen var ugyldig, bl.a.

6 206 Oluf Engell fordi den var vilkårlig og hvilede på et urigtigt grundlag. Dampskibsselskabet ønskede interne notater udarbejdet af embedsmændene fremlagt i sagen. Høyesteretts Kjæremålsutvalg bestemte, at kun de dele af notaterne kunne kræves fremlagt, som indeholdt faktiske oplysninger. De dele, som indeholdt vurderinger, kunne derimod ikke kræves fremlagt. Som det fremgår af retsplejelovens 298 kan der ikke gives editionspålæg, hvis der derved vil fremkomme oplysninger om forhold, som modparten ville være udelukket fra eller fritaget for at afgive forklaring om som vidne. Efter retsplejelovens 171, stk. 2, foreligger der ikke pligt til at afgive forklaring, hvis forklaringen antages at ville udsætte vidnet eller hans nærmeste for straf eller tab af velfærd eller påføre vidnet eller hans nærmeste væsentlig skade. I dansk retspraksis, som vist nok har paralleller i de øvrige nordiske lande, har domstolene gjort yderligere generelle indskrænkninger i anvendelse af editionspålæg. Som hovedregel vil danske domstole ikke give en part adgang til modpartens interne og fortrolige papirer. Et par eksempler kan illustrere dette. En sag, der er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1999, side 1028, drejede sig om, hvorvidt en bank i forbindelse med forlængelse af en kredit i realiteten havde givet afkald på en tidligere stillet kaution. Kautionisten ønskede, at retten skulle pålægge banken at fremlægge interne kreditindstillinger til belysning af dette. Højesteret afviste imidlertid editionsbegæringen dels med henvisning til, at der var tale om interne og fortrolige arbejdsdokumenter, der som udgangspunkt ikke bør kunne kræves fremlagt under retssager, dels med henvisning til, at kreditindstillingerne ikke kunne antages at være af afgørende betydning, og at der heller ikke i øvrigt forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for at fravige udgangspunktet. En anden sag fra samme år (Ugeskrift for Retsvæsen 1999, side 1720) drejede sig ligeledes om, hvorvidt en bank var forpligtet til at fremlægge interne og fortrolige dokumenter. I en sag om en mislykket aktieemission gjorde sagsøger gældende, at banken havde været bekendt med, at en positiv fondsbørsmeddelelse var urigtig. Samtlige medlemmer af bankens direktion blev indkaldt som vidner. Alle forklarede, at de ingen konkret erindring havde om det pågældende forhold. På denne baggrund pålagde Højesteret banken at fremlægge interne og fortrolige dokumenter med følgende præmisser: Selv om et pengeinstituts direktions orientering til bestyrelsen om bevilgede lån har karakter af interne og fortrolige dokumenter, der som udgangspunkt ikke kan kræves fremlagt under retssager, finder vi, at der på den anførte baggrund foreligger sådanne særlige omstændigheder, at det bør pålægges Bikuben Girobank at fremlægge låneindstillingen. Afgørelsen er således den undtagelse, der bekræfter hovedreglen. Som udgangspunkt kan interne og fortrolige dokumenter ikke kræves fremlagt. Udgangspunk-

7 Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis 207 tet fraviges kun, når det må antages, at fremlæggelsen er af afgørende betydning, eller der i øvrigt foreligger særlige omstændigheder. 3. Discovery. Reglerne om discovery i amerikansk og engelsk retspleje har en helt anden karakter end de nordiske regler om partsedition. Discovery er ikke alene eller først og fremmest et led i bevisførelsen, men derimod en særlig efterforskningsprocedure, der kan anvendes i civile retssager som led i sagernes forberedelse. Parterne er forpligtede til at medvirke, og medvirke loyalt. Hvis de ikke gør det, kan de straffes ( contempt of court ). De amerikanske regler om discovery findes i Federal Rules of Civil Procedure (FRCP), Rules Reglerne har til formål at sikre parterne uhindret adgang til alt, hvad der findes af papirer, som kan være relevante, jfr. Rule 26(b)(1)FRCP: Parties may obtain discovery regarding any matter, not privileged, that is relevant to the claim or defense of any party, including the existence, description, nature, custody, condition, and location of any books, documents, or other tangible things and the identity and location of persons having knowledge of any discoverable matter. For good cause the court may order discovery of any matter relevant to the subject matter involved in the action. Relevant information need not be admissible at the trial if the discovery appears reasonably calculated to lead to the discovery of admissible evidence Undtaget fra discovery er, hvad der betegnes som privileged matters, hvortil først og fremmest hører meddelelser mellem parterne og deres advokater. Reglerne om Production of Documents (26(b)(1)FRCP) omfatter dokumenter og synbare bevismidler af enhver art, som vedrører sagen og kan have betydning for afgørelsen af parternes krav. Det er tilstrækkeligt at beskrive de ønskede dokumenter generisk. Der er ikke noget krav om nærmere identifikation af, hvad der ønskes fremlagt eller konkretisering af, hvad der ønskes bevist, og der gælder ikke nogen almindelig undtagelse for interne og fortrolige dokumenter. Kun i ganske særlige tilfælde kan dokumenter fritages helt eller delvis med henvisning til confidentiality, navnlig for at undgå unødvendig offentliggørelse af forretningshemmeligheder m.v. Pre-trial discovery omfatter endvidere Depositions, herunder navnlig oral depositions, som er stenografiske referater af afhøringer foretaget af parternes advokater. Afhøringerne sker under vidneansvar, men normalt uden rettens medvirken. Discovery omfatter tillige written interrogatories, som er skriftlige spørgsmål og svar udvekslet mellem parternes advokater. Selv om det er advokaterne, der i almindelighed formulerer både spørgsmål og svar, skal svarene bekræftes af klienten under vidneansvar.

8 208 Oluf Engell Formålet med Discovery er at give processens parter stort set uhindret adgang til al information, som er eller kan vise sig af betydning. I en ofte citeret udtalelse har den amerikanske højesteret formuleret det således (United States v. Procter & Gamble Co., 356US&677,682(1958)): Modern instruments of discovery make a trial less a game of blind man s bluff and more a fair contest with the basic issues and the facts disclosed to the fullest practical extent. Der er næppe tvivl om, at amerikansk discovery er mere effektiv end nordisk partsedition, når det gælder om at fremskaffe så meget materiale som muligt, der kan være af blot nogen betydning for sagens afgørelse. På den anden side kan omkostningerne tidsmæssigt og økonomisk være meget betydelige. Og parterne kan tvinges til at bruge mange kræfter på at fremskaffe eller imødegå materiale, som senere viser sig kun at være af perifer betydning. Det kan føre til en styrkeprøve og favorisere den part, som er stærkest, og som kan mønstre de fleste ressourcer. I 1994 udkom en europæisk rapport, redigeret af Marcel Storme med forslag til delvis harmonisering af procesretten indenfor EU: Rapprochement du Droit Judiciaire de l Union européenne Approximation of Judiciary Law in the European Union. Rapporten, der er inspireret af engelsk procesret, indeholdt bl.a. forslag til fællesregler om discovery. Hovedbestemmelsen (4.1.1.) er formuleret således: It shall be the obligation of every party to an action to serve on all other parties a list of the documents which are in his possession, custody or power, which relate to any question in issue in the action and which have not previously been communicated to those parties: (a) where a general rule of national law so requires or (b) where the court, after all parties have been given the opportunity to be heard, so orders. Forslaget, der som internationalt kompromis er en mellemform mellem discovery og edition, går i forhold til nordisk tradition meget langt med kravet om, at parterne skal give hinanden lister over alle ikke kendte dokumenter, som relate to any question in issue. Begrundelsen findes i bemærkningerne til forslaget: This article contains the fundamental provision of this part of the Directive and is intended to achieve its two principal purposes, namely, first, that a party to litigation shall have similar opportunities in all Member States to see the relevant documents which are accessible to his opponent and, secondly, that he shall be able to see not only those documents on which this opponent intends to rely but also those on which his opponent does not intend to rely notwithstanding their relevance to the litigation.

9 Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis 209 Forslaget ville ikke kunne gennemføres i Danmark uden gennemgribende ændringer af den samlede procesordning. Det bliver næppe nødvendigt. Forslaget vandt ikke tilslutning og er i dag formentlig kun af historisk interesse. Af større aktuel interesse er formentlig den udvikling, der ses i England. Lord Woolf, den gang Master of the Rolls, offentliggjorde i juli 1996 sin Final Report Access to Justice. Målet var en effektivisering og billiggørelse af den civile retspleje i England og Wales. Rapporten indeholder bl.a. forslag om begrænsning af discovery of documents, som efter hans opfattelse har udviklet sig disproportionate, especially in larger cases where large numbers of documents may have to be searched for and disclosed, though only a small number turn out to be significant. Efter forslaget opdeles, hvad der findes af dokumenter, i fire kategorier: (1) the parties own documents, which they rely upon in support of their contentions in the proceedings; (2) adverse documents of which a party is aware and which to a material extent adversely affect his own case or support another party s case; (3) documents which do not fall within categories (1) or (2) but are part of the story or background, including documents which, though relevant, may not be necessary for the fair disposal of the case; (4) Train of inquiry documents: these are documents which may lead to a train of inquiry enabling a party to advance his own case or damage that of his opponent. Forslaget begrænser parternes forpligtelse til discovery som nu skal hedde disclosure til dokumenter af kategori (1) og (2). Ud over, hvad parterne selv fremlægger, skal der fortsat være mulighed for at begære Specific Disclosure, omtrent svarende til partsedition i nordisk retspleje. Udlevering af dokumenter af kategori 3 og 4 extra disclosure kan kun kræves med rettens tilladelse, og efter at retten har foretaget rigorous cost-benefit analysis. I øvrigt foreslås parternes forpligtelse til disclosure vedrørende dokumenter af kategori (1) og (2) begrænset til dokumenter, som parterne umiddelbart har kendskab til, hvorimod parterne ikke længere skal være forpligtede til at foranstalte videregående eftersøgning af, hvad der måtte kunne fremfindes af papirer af mulig interesse. Begrænsningen af disclosure til dokumenter, som parterne umiddelbart har kendskab til, er forventeligt blevet genstand for kritik. Afgrænsningen kan føre til vilkårlighed eller ligefrem opfordre parterne til at sætte kikkerten for det blinde øje. Selv om Lord Woolf erkender, at forslaget ikke lever op til teoretiske idealforestillinger, mener han, at det vil skabe a realistic balance between

10 210 Oluf Engell keeping disclosure in check while enabling it still to contribute to the achievement of justice. Selv om Lord Woolfs forslag tilstræber en væsentlig begrænsning i anvendelse af discovery (disclosure) i England, vil ordningen fortsat være principielt forskelligartet fra partsedition efter nordisk tradition. Dokumenter kan kræves fremlagt i videre omfang, og manglende fremlæggelse kan i princippet straffes. 4. Offentlighed i forvaltningen og aktindsigt. Når det offentlige er part i en retssag, suppleres reglerne om processuel partsedition med de forvaltningsretlige regler om parters og andre borgeres ret til at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i den administrative sagsbehandling. Hvad borgerne har krav på at blive gjort bekendt med, inden der verserer nogen retssag, kan naturligvis også kræves fremlagt eller udleveret med henblik på fremlæggelse under en retssag. Retten til aktindsigt gælder imidlertid ikke uden begrænsninger. Efter den danske offentlighedslov ( 7) gælder bl.a., at retten til aktindsigt ikke omfatter en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Endvidere er visse dokumenter undtaget fra aktindsigt efter 10 (statsrådsprotokoller, referater af møder mellem ministre m.v., brevveksling mellem ministre om lovgivning, dokumenter udvekslet i forbindelse med en myndigheds udførelse af sekretariatsopgaver for en anden myndighed, myndigheders brevveksling med sagkyndige til brug i retssager og materiale, der tilvejebringes som grundlag for offentlig statistik eller videnskabelig undersøgelse). Når adgangen til aktindsigt ikke omfatter myndighedernes interne arbejdsdokumenter, bliver næste spørgsmål, om de interne dokumenter kan forlanges fremlagt i en retssag efter reglerne om partsedition. Den danske Højesteret har haft anledning til at taget stilling til spørgsmålet i en kendelse, der er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1999, side 724. Sagen drejede sig om gaveafgiftspligt i anledning af et rentefrit og uopsigeligt lån. Myndighederne havde først henlagt sagen som forældet, men skiftede senere standpunkt og anlagde retssag med påstand om betaling af gaveafgift. Gavemodtageren fremsatte begæring om, at det skulle pålægges ministeriet at fremlægge interne notater til belysning af, hvad der havde været den egentlige begrundelse for, at sagen tidligere var blevet henlagt. Højesteret pålagde Skatteministeriet at fremlægge de interne notater, men med følgende præmisser: Offentlige myndigheders interne arbejdsdokumenter er undtaget fra aktindsigt og kan som udgangspunkt heller ikke kræves fremlagt under retssager. Den begærede bevisførelse må imidlertid antages at være af afgørende betydning i relation til Vibeke Mogensens anbringende om, at skattemyndighederne efter forvaltningsretlige regler har været afskåret fra at genoptage sagen. Under hensyn hertil og når yderligere henses

11 Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis 211 til det usædvanlige forløb ved skattemyndighedernes sagsbehandling og til de i øvrigt foreliggende oplysninger, finder Højesteret, at der i denne sag foreligger sådanne særlige omstændigheder, at det i overensstemmelse med Vibeke Mogensens begæring bør pålægges Skatteministeriet at fremlægge dels notatet af 2. maj 1995 i sin helhed, dels de øvrige notater, som blev fremsendt til Kammeradvokaten. Selv om udgangspunktet således er, at der ikke påhviler det offentlige en editionspligt, der er videregående end pligten til at give aktindsigt, viser afgørelsen, at der under særlige omstændigheder, og når bevisførelsen må anses for at være af afgørende betydning, kan pålægges det offentlig en videregående pligt til partsedition. Efter Højesterets kendelse fremlagde Skatteministeriet de pågældende notater. Det viste sig, at de var uden betydning for bevisførelsen. Men de afslørede, at det var ukorrekt, når skattemyndighederne havde gjort gældende, at dele af notatet, som tidligere havde været udeladt, ikke vedrørte den pågældende sag. Sagen endte i øvrigt med, at Skatteministeriet af grunde, som nådigt fortaber sig i det uvisse, valgte at opgive kravet og hæve sagen. I almindelighed må det forventes, at det offentlige efterkommer domstolenes editionspålæg. Principielt er retsstillingen imidlertid den, at det offentlige ligesom private parter selv afgør, om man ønsker at efterkomme et editionspålæg, og domstolenes eneste reaktionsmulighed er at bringe den fakultative processuelle skadevirkning i anvendelse. Når henses til det typisk ulige styrkeforhold mellem det offentlige og private parter og i betragtning af det offentliges forpligtelse til at sikre lovmæssig forvaltning, kan der være grund til at overveje en ændring, således at det offentlige har ubetinget eller skærpet pligt til at fremlægge dokumenter, som er omfattet af editionspålæg. Retten til forvaltningsretlig aktindsigt omfatter som udgangspunkt alle dokumenter, der vedrører sagen. Der gælder ikke noget krav om individualisering af de dokumenter, man ønsker at få kendskab til, eller om konkretisering af, hvad der er formålet med den ønskede aktindsigt. Aktindsigt kan således anvendes til undersøgelsespræget gennemgang af, hvad der findes af dokumenter hos det offentlige, og til at fiske efter, hvad der findes af beviser. Men hvis man som part i en retssag begærer editionspålæg over for det offentlige, er udgangspunktet fortsat kravene om individualisering af de pågældende dokumenter og konkretisering af, hvad der ønskes bevist. I en nyere afgørelse har den danske Højesteret imidlertid vist, at der i særlige tilfælde kan slækkes på betingelserne, når det offentlige er modpart. Afgørelsen er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1998, side 16, og drejede sig om editionsbegæring i en retssag om, hvorvidt Danmarks tiltrædelse af Traktaten om Den Europæiske Union var grundlovsstridig. Sagsøgerne var en kreds af EUmodstandere. Ved landsrettens dom var statsministeren blev frifundet. Under

12 212 Oluf Engell ankesagen for Højesteret fremsatte appellanterne begæring om, at det skulle pålægges statsministeren at fremlægge hvad der fra en periode på 20 år måtte være af papirer, som kunne belyse bl.a., hvorledes regeringen og Folketinget tidligere havde behandlet spørgsmålet om grundlovsmæssigheden af suverænitetsafgivelser. Højesteret, der tog editionsbegæringen til følge (med forskellige begrænsninger), anførte herom bl.a.: Højesteret finder, at det ved afgørelsen af spørgsmålet om suverænitetsafgivelsens grundlovsmæssighed ikke på forhånd kan udelukkes at have betydning, hvorledes den overladte kompetence faktisk er blevet udnyttet, og hvorledes Regeringen og Folketinget i den forbindelse har behandlet spørgsmålet om forenelighed med traktatgrundlaget og med Grundlovens 20. Indstævntes helt generelle indsigelse om manglende relevans må derfor afvises. Det forhold, at en imødekommelse af begæringen vil nødvendiggøre gennemgang af et større antal sager vedrørende behandlingen i Danmark af forslag til EF-retsakter, kan ikke tillægges afgørende betydning i en sag af den foreliggende karakter. Der må herved også lægges vægt på, at indstævnte som offentlig myndighed har en naturlig forpligtelse til at medvirke til sagens oplysning. Det formål, som fremlæggelsen skal tjene at give et dækkende billede af udviklingen frem til tiltrædelsen af Traktaten om Den Europæiske Union må imidlertid antages at blive tilstrækkeligt tilgodeset, selv om der foretages visse begrænsninger i appellantens begæringer. Denne må endvidere præciseres på forskellige punkter med henblik på indstævntes opfyldelse af et editionspålæg. Højesteret imødekommer herefter editionsbegæringen med følgende begrænsninger og præciseringer. Editionspålægget indebar, at traditionelle krav om individualisering af dokumenterne og konkretisering af, hvad der ønskes bevist, i denne sag var reduceret til et minimum. Uden adgang til interne dokumenter, som almindelige borgere på forhånd ikke havde nogen mulighed for at specificere, ville sagsøgerne på forhånd være afskåret fra bevisførelse om, hvorledes regeringen og Folketinget tidligere havde behandlet og vurderet beslægtede spørgsmål. Man skal imidlertid nok være forsigtig med at drage for vidtgående konsekvenser af afgørelsen. Sagen angik forfatningsretlige spørgsmål af ganske særlig karakter. Editionsreglerne er indrettet med henblik på bevisførelse om sagens faktiske omstændigheder. Derimod kan reglerne ikke anvendes til at skaffe sig indsigt i modpartens vurdering af retlige spørgsmål. I sager med det offentlige som part, hvor indholdet af myndighedernes praksis har betydning, herunder f.eks. om hidtidig administrativ praksis er fraveget eventuelt med tilbagevirkende kraft kunne meget tale for at give domstolene mulighed for at pålægge det offentlige at fremlægge tidligere, relevante afgørelser, og til om nødvendigt at dokumentere grundlaget for gældende praksis, selv om det måtte betyde fremlæggelse af interne arbejdsdokumenter. Det kunne få

13 Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis 213 betydning f.eks. i skattesager, hvor private parter i realiteten er uden mulighed for på egen hånd at skaffe sig overblik over det offentliges forvaltning af reglerne endsige for at efterprøve, om myndighedernes oplysninger om hidtidig praksis er korrekt og i enhver henseende fyldestgørende. En forpligtelse til efter pålæg at redegøre for og dokumentere praksis ville ligge i forlængelse af officialmaksimen og minde om interrogatories efter de amerikanske regler om discovery. Uanset udtalelsen i højesteretsdommen fra 1998 i sagen vedrørende Den Europæiske Union om myndighedernes naturlige forpligtelse til at medvirke til sagens oplysning vil indførelse af en sådan ordning i Danmark formentlig kræve ændret lovgivning. 5. Trade-Related Intellectual Property Rights en anomali. Med virkning fra 1. april 2001 er der i Danmark som tidligere i Finland og Sverige indført nye og særlige regler om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Efter de nye regler i den danske retsplejelov (kapitel 57a) kan fogedretten efter anmodning fra en rettighedshaver eller andre, der er beføjet til at påtale krænkelser af immaterialrettigheder, træffe bestemmelse om, at der skal foretages undersøgelse med henblik på sikring af bevis, når det sandsynliggøres, at den, undersøgelsen rettes mod, erhvervsmæssigt eller i ikke ubetydeligt omfang har krænket immaterialrettigheder, og der er grund til at antage, at bevis for krænkelsen og krænkelsens omfang findes i de lokaler, der ønskes undersøgt. Afgørelsen træffes efter en summarisk proces. Fogedretten kan afslå anmodningen, hvis det antages, at undersøgelsen vil påføre skade eller ulempe, som står i misforhold til rettighedshaverens interesse, og undersøgelsen må ikke omfatte materiale, som den pågældende ville være udelukket fra eller fritaget for at afgive forklaring om som vidne. Disse nye og specielle bestemmelser om bevissikring er af en anden karakter og mere vidtgående end traditionel nordisk partsedition. Der er tale om tvungen medvirken til fremskaffelse af alt materiale, som må antages at være af betydning med henblik på at konstatere, om og i hvilket omfang krænkelser eller overtrædelser af immaterialrettigheder har fundet sted, herunder dokumenter, andre synbare bevismidler og oplysninger på edb-anlæg, edb-programmer og elektroniske lagringsmidler. Fogeden kan således på en parts begæring rykke ud og være behjælpelig med vidtgående privat efterforskning i civile sager, når sagen drejer sig om immaterialret. Man må spørge sig selv, hvorfor der i sager om krænkelse af immaterialrettigheder skal gælde særlige regler, som fuldstændig bryder med, hvad der ellers gælder i den civile retspleje. I bemærkningerne til lovforslaget er som hovedbegrundelse anført følgende:

14 214 Oluf Engell Krænkelser af immaterialrettigheder mv. har efterhånden taget et meget betydeligt omfang, og der er væsentlige bevismæssige problemer i forbindelse med forfølgelsen af krænkelserne. Uden for det internationale broderskab, som har specialiseret sig i Intellectual Property Rights, vil mange nok finde begrundelsen mindre overbevisende. Også på andre af erhvervslivets (eller den øvrige tilværelses) områder har krænkelserne efterhånden taget et meget betydeligt omfang og efterladt væsentlige bevismæssige problemer. Realiteten er, at de nye danske regler er gennemført efter pres bl.a. fra U.S.A., hvor procesformerne er andre og pligtmæssig medvirken til discovery et grundlæggende element i den civile retspleje. Det udenlandske pres fremgår indirekte, når der i bemærkningerne til lovforslaget henvises til TRIPS-aftalen (Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights) med følgende bemærkninger: Efter Justitsministeriets opfattelse opfylder de gældende danske regler om fogedforbud suppleret med reglerne om isoleret bevisoptagelse og ransagning TRIPS-aftalens krav med hensyn til foreløbige foranstaltninger, men det vil dog være hensigtsmæssigt at fjerne enhver tvivl om, hvorvidt Danmark lever op til TRIPS-aftalens krav. Dette er således også et mål med lovforslaget. Det siger sig selv, at beskyttelse af immaterialrettigheder kræver internationalt samarbejde. Det forekommer imidlertid mindre indlysende, at det internationale samarbejde som en nødvendighed også skulle kræve fundamentale ændringer i national lovgivning om tilvejebringelse og sikring af bevis i civile retssager. Man må håbe, at de nye regler kommer til at stå som en isoleret anomali og ikke spreder sig til andre retsområder. 6. Sammenfatning. Den forudgående gennemgang kan sammenfattes i følgende fire hovedpunkter. Den nordiske model for partsedition er forankret i domstolenes bevisbedømmelse gennem reglerne om den fakultative processuelle skadevirkning. Det sikrer balancen mellem på den ene side kravet om, at editionspålæg efterleves, og på den anden side ønsket om at undgå at retssager vidtløftiggøres gennem privat, ufokuseret efterforskning og overdrevet bevisførelse. Indførelse af discovery efter udenlandsk forbillede, således at man i retssager har krav på så godt som uhindret adgang til modpartens arkiver, vil vanskeligt kunne indpasses i de almindelige rammer for nordisk retspleje. Omkostningerne i tidsmæssig og økonomisk henseende kunne som man har set i England

15 Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis 215 vise sig uforholdsmæssige og favorisere den part, som er stærkest, og som kan mønstre de fleste ressourcer, når meget står på spil. I sager, hvor det offentlige optræder som part, kan det overvejes at indføre pligt for forvaltningen til at efterkomme domstolenes editionspålæg og til videregående medvirken til sagens oplysning. Endvidere kan der være grund til at overveje regler om særskilt pligt for det offentlige til at oplyse og dokumentere egen administrativ praksis. Det må give anledning til betænkelighed, når der på specielle retsområder, in casu inden for immaterialretten, gennemføres særregler om tvangsmæssig bevissikring i strid med de principper, som i øvrigt er gældende i nordisk retspleje. Sammenfatningen er ikke nogen objektiv konklusion, men udtryk for subjektive vurderinger, og formuleringerne af de fire punkter er tænkt som oplæg til debat.

16 216

Fortrolighedsprivilegiet i dansk ret - regelgrundlaget

Fortrolighedsprivilegiet i dansk ret - regelgrundlaget Fortrolighedsprivilegiet i dansk ret - regelgrundlaget v/advokat Peter Nørgaard Indledning Fortrolighedsprivilegium: Spørgsmålet om hvorvidt oplysninger kan unddrages en oplysningspligt med henvisning

Læs mere

Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2005-711-0068 Dato: marts 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget B 42 - Forslag til folketingsbeslutning om mere rimelige muligheder for at få tilbagebetalt

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 10. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 10. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 10. juni 2014 Sag 243/2013 A (advokat Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Sune Riisgaard) I påkendelsen har deltaget tre dommere:

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010 Sag 250/2010 A (advokat Tyge Trier, beskikket) mod Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) og Sag 255/2010 Journalisterne

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

BEVISMIDLER HVILKE OG HVORDAN? Ved partner Anne Buhl Bjelke

BEVISMIDLER HVILKE OG HVORDAN? Ved partner Anne Buhl Bjelke BEVISMIDLER HVILKE OG HVORDAN? Ved partner Anne Buhl Bjelke DISPOSITION Hvad er et bevis? Den frie bevisbedømmelse Ensidigt indhentede erklæringer Isoleret bevisoptagelse Bevisførelse ved domstolene Bevisførelse

Læs mere

Bevis i skiljeförfarande inspiration för domstolsprocessen?

Bevis i skiljeförfarande inspiration för domstolsprocessen? Bevis i skiljeförfarande inspiration för domstolsprocessen? Advokat Jesper Lett, Danmark Når voldgift vinder frem også i store, internationale, kommercielle konflikter, kan en af grundene være, at voldgiftsproceduren,

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 15. januar 1997. 96-73.111. Aktindsigt nægtet i sag vedrørende en ophørt bank. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 1 og stk. 2, nr. 2. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen og Vagn Joensen)

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

SKAT s adgang adgang til privat ejendom uden retskendelse

SKAT s adgang adgang til privat ejendom uden retskendelse - 1 SKAT s adgang adgang til privat ejendom uden retskendelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Debatten om offentlige myndigheders adgang til privat grund uden retskendelse raser igen i medierne.

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 110/2013 Hans Damm Research A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Erhvervsstyrelsen (tidl. IT- og Telestyrelsen), Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG OVERGANGSORDNING ETABLERET I 1993 Mekanismen: Levering indenfor Fællesskabet momsfritages Sælger indrømmes fradragsret Ny afgiftsudløsende begivenhed

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret es til

Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret  es til Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen 2013/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2013 af Pernille Skipper (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Nikolaj

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 Anders Birkelund Nielsen, Partner abn@bechbruun.com 2 Fortolkning af betingelsen om, at ordregiveren finder

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. september 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. september 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. september 2012 Sag 128/2012 Sundhedsstyrelsen kærer Østre Landsrets kendelse af 3. februar 2012 om editionspålæg

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere