Bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006"

Transkript

1 Bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006 Bekendtgørelse om indplacering af fartøjer og tildeling af fangstrettigheder med henblik på ny regulering af nogle fiskerier fra 2007 samt visse vilkår for ordningen I medfør af 10, stk. 1 og 2, 30 og 34-36, 37, stk. 1, 38, stk. 2, 112 a, stk. 2, 121, stk. 2, og 130, stk. 2, i fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 828 af 31. juli 2004, som ændret ved lov nr. 406 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel 1 A. Anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Bekendtgørelsen omfatter erhvervsmæssig udnyttelse af fisk med registrerede fiskerfartøjer, jf. 11, stk. 1, og 38 i fiskeriloven. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Referenceår: Et år i referenceperioden i hvilket fiskeriet danner grundlag for indplacering af et fartøj samt for tildeling af kvoteandele. 2) Referenceperiode: Årene , i hvilke fiskeriet danner grundlag for indplacering af et fartøj samt for tildeling af kvoteandele. 3) FKA fartøj: Et fartøj, der opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse for at få tilladelse til at fiske visse kvoter med fartøjskvoteandele. 4) Mindre Aktive Fartøjer: Fartøjer, der på grundlag af bruttoomsætningen i forudgående år indplaceres i denne gruppe. 5) Kvote: Den andel af en bestand, som står til rådighed for dansk fiskeri i et kalenderår. 6) Kvoteandele: De andele i promille, som et Fødevaremin., Fiskeridir., J.nr fartøj tildeles af den del af en given dansk kvote, der afsættes til fordeling som individuelle kvoteandele. Kvoteandele danner grundlag for tildeling af årsmængde af dele af kvoterne i de enkelte år. 7) Fartøjskvoteandele: Kvoteandele, der kan fiskes, medbringes og landes af et konkret fartøj og som et fartøjs samlede ejerkreds kan overføre til andre fartøjer sammen med tonnagen. 8) Individuelle overdragelige kvoteandele: Kvoteandele, der kan fiskes, medbringes og landes af et konkret fartøj og som et fartøjs samlede ejerkreds kan overføre helt eller delvist til et andet fartøj uafhængig af tonnage. 9) Tonnage: Bruttotonnage, som er knyttet til et fartøj, der er registreret som fiskerfartøj, eller som er knyttet til disponibel kapacitet. 10) Disponibel kapacitet: Bruttotonnage, som kan henføres til et bestemt fartøj, der er slettet i Søfartsstyrelsens registre og i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister. 11) Tilsvarende tonnage: Disponibel kapacitet, der består af mindst samme antal bruttoregistertons, som den tonnage, den erstatter. 12) Landinger: Mængder af fisk af de forskellige kvoter i levende vægt, for laks dog i styk, som er indrapporteret til Fiskeridirektoratet som landet af det enkelte fartøj og registreret i Fiskeridirektoratets registre. AH Schultz Grafisk

2 2 13) Beregningsgrundlaget: Landinger i bestemte dele af referenceperioden, der henføres til et konkret fartøj. 14) Kystfiskerfartøj: Et fartøj, der opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse for at indgå i kystfiskerordningen, og som er optaget i ordningen. 15) Rationsfiskeri: Fiskeri i nærmere angivne perioder af fastsatte mængder. 16) Årsmængde: Mængde for et kalenderår af de enkelte kvoter, som må fiskes, medbringes og landes af et konkret fartøj. I regler for de enkelte fiskerier kan fastsættes, at mængden kun er til rådighed for det enkelte fartøj indtil en bestemt dato. 17) Reguleringsbekendtgørelse 2007 eller senere år: Regler, der senere udstedes for udøvelse af fiskeriet i 2007 eller senere år. 18) Bruttoomsætning: Den værdi af landingerne for et fartøj, der er registreret i Fiskeridirektoratets registre. 19) Fiskefonden: Reserveandele af kvoterne, der permanent eller i det enkelte år holdes uden for tildelingen som fartøjskvoteandele eller individuelle overdragelige kvoteandele, jf ) Puljefiskeri: Fiskeri, som ifølge en tilladelse drives således, at flere konkrete fartøjer kan fiske, medbringe og lande dele af den årsmængde, som er til rådighed for samtlige deltagende fartøjer. 21) Parfiskeri: Fiskeri, som drives fra to fartøjer, som under fiskeriet anvender og trækker samme fangstredskab. 22) Havdage: Antal dage et fartøj, der benytter bestemte redskabstyper, må være til havs i visse farvande i henhold til regler fastsat af Det Europæiske Fællesskab. 23) Fartøjsejeren: Et fartøjs samlede ejerkreds, som denne fremgår af Søfartsstyrelsens registre og Fiskeridirektoratets Fartøjsregister. 24) Søfartsstyrelsens registre: Skibsregistrets særregistre over fiskerfartøjer og Skibsregistrets Fartøjsfortegnelse. 25) Initialkvoten: Den samlede kvote for en bestand som Danmark får tildelt fra starten af et kvoteår. 3. Farvandene Nordsøen, Den Engelske Kanal, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne afgrænses i denne bekendtgørelse, som det fremgår af bilag Med henblik på fiskeri fra den 1. januar 2007 på de i 5 nævnte kvoter indplacerer Fiskeridirektoratet i 2006 de fartøjer, der er registreret i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, i én af følgende 3 fartøjsgrupper, jf. 7-9: 1) FKA fartøjer. 2) Mindre Aktive Fartøjer. 3) Øvrige Fartøjer. 5. Følgende kvoter er indtil videre omfattet af regulering fra den 1. januar 2007 med kvoteandele: 1) Torsk i Nordsøen. 2) Torsk i Kattegat. 3) Torsk i Skagerrak. 4) Torsk i Østersøen og Bælterne, underområde ) Torsk i Østersøen, underområde ) Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne. 7) Tunge i Nordsøen EF-farvande. 8) Rødspætte i Nordsøen. 9) Rødspætte i Kattegat. 10) Rødspætte i Skagerrak. 11) Rødspætte i Østersøen og Bælterne. 12) Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne. 13) Jomfruhummer i Nordsøen EF-farvande. 14) Jomfruhummer i Nordsøen Norske farvande. 15) Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne. 16) Kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne. 17) Kuller i Nordsøen. 18) Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat. 19) Dybvandsrejer i Nordsøen EF-farvande. 20) Dybvandsrejer i Nordsøen Norske farvande. 21) Kulmule i Nordsøen EF-farvande. 22) Pighvar og slethvar i Nordsøen EF-farvande. 23) Havtaske i Nordsøen Norske farvande. 24) Brisling i Nordsøen EF-farvande. 25) Brisling i Skagerrak og Kattegat. 26) Brisling i Østersøen og Bælterne. 27) Sild i Østersøen og Bælterne. 28) Laks i Østersøen og Bælterne. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte kvoter tildeles på de vilkår, der gælder for fartøjskvoteandele. For brisling i Nordsøen EF-farvande, jf. stk. 1, nr. 24, gælder dog: 1) Kvoteandele til de fartøjer, der har drevet fiskeri efter brisling i Nordsøen i 2005 hele

3 3 året på rationsvilkår, tildeles på de vilkår, der gælder for fartøjskvoteandele, jf ) Kvoteandele til de fartøjer, der i 2005 har haft tilladelse til at fiske brisling i Nordsøen med individuelle kvoteandele, tildeles på de vilkår, der gælder for individuelle overdragelige kvoteandele, jf. 15 og Retten til at råde over fartøjskvoteandele og individuelle overdragelige kvoteandele kan opsiges med 8 års varsel. Opsigelse vil blive fastsat ved bekendtgørelse samt meddelt ejerne af de fartøjer for hvilke, det er noteret i Fiskeridirektoratet, at fartøjet disponerer over kvoteandele. Stk. 2. Dispositioner over tildelte fartøjskvoteandele og individuelle overdragelige kvoteandele, udøvelse af fiskeriet og tildelinger af fiskerirettigheder i det enkelte år skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, som udstedes i perioden af EU og af danske myndigheder. B. Indplacering af fartøjer og ansøgning 7. Fiskeridirektoratet indplacerer fartøjerne, jf. 4, og tildeler fartøjskvoteandele på grundlag af registreringerne i Fiskeridirektoratets registre. Indplacering og tildeling sker på grundlag af oplysninger om fartøjet, som det identificeres ved EU-identifikationsnummer. Udgangspunktet for indplacering og tildeling er alle fartøjer, der er registreret i Søfartsstyrelsens registre og Fiskeridirektoratets Fartøjsregister ved denne bekendtgørelses ikrafttræden. Stk. 2. Hvis der ønskes indplacering og tildeling på andet grundlag, skal ansøgning herom være Fiskeridirektoratet i hænde senest den 15. marts Berettiget til at ansøge er den, der er fartøjsejer på ansøgningstidspunktet. Ansøgning indgives i overensstemmelse med bilag 2. Stk. 3. Hvis der er mere end én ejer af et fartøj, udpeger og anmelder ejerkredsen over for Fiskeridirektoratet en fuldmægtig, som er bemyndiget til på hele ejerkredsens vegne at modtage meddelelser fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, til at ansøge om ændringer og om tildeling på baggrund af atypisk forhold samt til at indgive klage og senere foretage overførelse til andre fartøjer af kvoteandele mv. Stk. 4. Indtil Fiskeridirektoratet har modtaget anmeldelse om en udpeget fuldmægtig i medfør af stk. 3, kan henvendelser fra direktoratet til fartøjsejeren vedrørende denne bekendtgørelse rettes til den kontaktperson vedrørende fartøjet, som er noteret i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister. Stk. 5. Hvis der sker ændringer i ejerkredsen, skal det over for Fiskeridirektoratet oplyses, om der er udpeget en ny fuldmægtig. Indtil Fiskeridirektoratet har modtaget meddelelse fra ejerkredsen om udskiftning af fuldmægtigen, er den person, der er udpeget som fuldmægtig, fortsat legitimeret til at give og modtage meddelelser i forhold til ministeriet. 8. Et fartøj, hvormed der i 2004 eller 2005 er opnået en i Fiskeridirektoratet registeret bruttoomsætning på mindst kr., eller hvormed der i er registreret en gennemsnitlig bruttoomsætning på over kr., og for hvilket der i er registreret landinger af en kvote, der er nævnt i 5, indplaceres som FKA fartøj og tildeles i 2006 fartøjskvoteandele. Stk. 2. Et fartøj, for hvilket der i er registreret landinger af en kvote, der er nævnt i 5, men med hvilket, der ikke er opnået den i stk. 1 nævnte bruttoomsætning, indplaceres som Mindre Aktivt Fartøj. Stk. 3. Et fartøj, for hvilket der i ikke er registreret landinger af en kvote, der er nævnt i 5, indplaceres i forhold til reguleringen af de kvoter, der er nævnt i 5, som Øvrige Fartøjer. Stk. 4. Et fartøj, der er noteret i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister som hjælpefartøj, knyttes ved indplaceringen sammen med hovedfartøjet. Hjælpefartøjet kan deltage i fiskeriet inden for de fangstmuligheder, der er knyttet til hovedfartøjet. Hjælpefartøjet kan senere adskilles fra hovedfartøjet, hvis fartøjsejeren giver meddelelse herom til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet vil da notere, at hjælpefartøjet er adskilt fra hovedfartøjet. Fartøjet kan herefter anvendes til at fiske, medbringe og lande fisk på de vilkår, der gælder for Øvrige Fartøjer. 9. Uanset at kravet i 8, stk.1, om bruttoomsætning ikke er opfyldt, kan Fiskeridirektoratet efter ansøgning fra fartøjsejeren indplacere et fartøj som FKA fartøj, hvis ansøgeren afgiver erklæring om og efter anmodning dokumenterer, at følgende betingelser er opfyldt:

4 4 1) Det fiskeri, som ansøgeren har drevet med fartøjet, har haft et omfang, som har dannet et selvstændigt erhvervsgrundlag. 2) Fartøjsejeren i perioden, hvor han har ejet det pågældende fartøj, ikke har været ejer eller medejer af andre fartøjer, jf. 53, stk. 2. 3) Fartøjsejeren i perioden, hvor han har ejet det pågældende fartøj, ikke har haft anden lønnet beskæftigelse eller har modtaget pensioner. Stk. 2. Indplacering efter stk. 1 kan ske på betingelse af, at ansøgerens oplysninger senere bekræftes ved dokumentation af indtægtsforhold fra en statsautoriseret eller registreret revisor eller fra en offentlig myndighed. Hvis en sådan betingelse ikke opfyldes, kan Fiskeridirektoratet ændre fartøjets indplacering som FKA fartøj og tilbagekalde tildelingen af fartøjskvoteandele. Andele, der er tildelt fartøjet, overføres herefter til de andele, der i alt er til rådighed for Mindre Aktive Fartøjer, jf. 42. Kapitel 2 A. Kvoteandele til fordeling 10. For de kvoter, der er nævnt i 5, afsættes før tildelingen af fartøjskvoteandele pr. 1. januar 2007 og de følgende år: 1) Andele til Fiskefonden, jf ) Andele til rationsfiskeri til Mindre Aktive Fartøjer, jf ) Andele af de kvoter, hvor kvoten hidtil ikke har været opfisket, jf ) Ekstra mængde af torsk og tunge til kystfiskerfartøjer, jf ) Andele til landing af uundgåelige bifangster for fartøjer, der ikke har fartøjskvoteandele på disse arter, jf. 13, stk. 2. 6) Andele af brisling i Nordsøen, der tildeles til fartøjer som individuel, overdragelig kvoteandel, jf. 15, stk. 2, jf. 54, stk. 1. 7) Andele af torsk og sild i Østersøen til fartøjer, der udelukkende driver fiskeri med bundgarn hele året, jf. 27, stk. 3. 8) Andele på op til 10 % af alle kvoter, jf. 5, til brug ved eventuel fordeling i forbindelse med behandling af klagesager, jf. 11, stk. 2. B. Behandling af indplacering af fartøjer og tildeling af kvoteandele 11. Efter at Fiskeridirektoratet har behandlet ansøgninger om indplacering af fartøjer og om tildeling af kvoteandele i atypiske tilfælde, jf , meddeler direktoratet fartøjsejerne afgørelse om: 1) Indplacering af fartøjer, der er registreret i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister. 2) Tildeling af kvoteandele til fartøjer, der er berettigede til fartøjskvoteandele og individuelle overdragelige kvoteandele. Stk. 2. Inden Fiskeridirektoratet træffer afgørelse efter stk. 1, tilbageholdes op til 10 % af alle omfattede kvoter, jf. 5, til brug ved eventuelle ændringer som følge af afgørelser i klagesager, jf. stk. 3. I det omfang de tilbageholdte kvoter ikke anvendes hertil, anvendes de til forholdsmæssig forhøjelse af alle tildelte kvoteandele i forbindelse med meddelelse af justeringer, jf. stk. 5. Stk. 3. Ved afgørelse om tildeling efter stk. 1, nr. 2, tages forbehold for, at behandling af klagesager senere kan medføre ændret tildeling, herunder nedjustering, af hensyn til den samlede fordeling af de til rådighed værende kvoteandele. Stk. 4. En afgørelse efter stk. 1 kan af fartøjsejeren påklages til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet, senest 4 uger efter, at den pågældende har modtaget afgørelsen om indplacering af fartøjet og om, hvilke andele der kan danne grundlag for udstedelse af tilladelse til at fiske på årsmængde med virkning fra den 1. januar Stk. 5. Efter at behandlingen af klagesager er afsluttet, meddeler Fiskeridirektoratet fartøjsejerne de eventuelle justeringer i tildelingen af fartøjskvoteandele og individuelle overdragelige kvoteandele, som måtte følge af afgørelser i klagesager, jf. stk. 2 og 4. C. Grundlag for tildeling af fartøjskvoteandele 12. Fartøjskvoteandele beregnes på grundlag af fartøjets registrerede landinger i perioden , jf. dog stk. 4. Stk. 2. Ved beregningen foretages en vægtning, hvorefter landinger for de enkelte år indgår med følgende vægt: 1) 2005 med 50 %. 2) 2004 med 30 %. 3) 2003 med 20 %. Stk. 3. Landinger, som er foretaget i november og december 2005, indgår ikke i beregningsgrundlaget. I stedet indgår de landinger, som det

5 5 er registreret i Fiskeridirektoratets registre, at fartøjet har foretaget i november 2004 og december 2004, i beregningsgrundlag for Stk. 4. For fartøjer, der har fisket torsk i Østersøen og Bælterne, herunder underområde (vest) og underområde (øst), beregnes for det enkelte fartøj en samlet promille for hele området efter stk Promillen anvendes til at beregne en samlet mængde på grundlag af initialkvoten for 2005 for den samlede øst- og vestkvote. Fartøjets beregnede mængde fordeles på henholdsvis øst og vest i forhold til fartøjets fiskeri i 2004 og De herved beregnede mængder for fartøjet konverteres til andele af øst - og vestkvoterne. Landinger, der er registreret under ICES-område IIID, men som ikke kan henføres til henholdsvis underområde 24 eller underområde 25-32, indgår i beregningsgrundlaget i forhold til, hvor landingen ifølge afregningen har fundet sted, medmindre fartøjsejeren kan påvise, at fangsten stammer fra et andet område. Stk. 5. Efter regler, der senere udstedes, vil andre kvoter af konsumfisk end de i 5 nævnte kunne omfattes af ordningen med fartøjskvoteandele. Tildeling vil ske i overensstemmelse med stk. 1. Stk. 6. Ved parfiskeri er udgangspunktet i beregningen, at de landede mængder fordeles med halvdelen til hvert fartøj. Fartøjsejere kan dog under hensyn til det parfiskeri, der har fundet sted, i enighed ansøge om en anden fordeling. Ansøgning herom skal være modtaget i Fiskeridirektoratet senest den 15. marts 2006, jf. bilag 2. Stk. 7. For fartøjer, der har fisket brisling i Nordsøen i pulje, lægges de landede mængder for det enkelte fartøj i 2004 til grund for beregningen. Fartøjsejerne kan dog under hensyn til det puljefiskeri, der har fundet sted, i enighed ansøge om en anden fordeling. Ansøgning herom skal være modtaget i Fiskeridirektoratet senest den 15. marts 2006, jf. bilag 2. Stk. 8. For puljefiskeri, der har fundet sted i 2005, gælder 54, stk Et fartøj tildeles en andel i promille, nedrundet til 2 decimaler, af de danske kvoter, beregnet som fartøjets andel af de registrerede samlede landingsmængder af den pågældende kvote og af de mængder, det i øvrigt er besluttet at indlægge i beregningsgrundlaget for samtlige deltagende fartøjer. Beregningen foretages separat for hver enkel kvote. Hvis summen af andelene for den enkelte kvote overstiger promille, reduceres samtlige andele forholdsmæssigt. Stk. 2. De promilleandele, der ikke tildeles konkrete fartøjer som følge af nedrundingen efter stk. 1, stilles efter regler i Reguleringsbekendtgørelse 2007 eller senere år til rådighed for fiskeri af uundgåelige bifangster for fartøjer, der ikke har ret til at fiske på disse arter. 14. Beregningerne i henhold til 12 foretages på grundlag af fartøjets landinger. I beregningsgrundlaget fradrages landinger, der kan henføres til ulovligt fiskeri, som er konstateret ved: 1) Endelig dom. 2) Vedtaget bødeforelæg. 3) Vedtaget konfiskationsforelæg. 4) Endelig afgørelse om administrativ tilbagekaldelse af fiskeritilladelse i henhold til 37, stk. 2-3, i fiskeriloven. Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan senere foretage fradrag i tildelte fartøjskvoteandele i det omfang landinger, der indgår i beregningsgrundlaget, efter tildelingen konstateres at kunne henføres til ulovligt fiskeri ifølge afgørelser, herunder bødeog konfiskationsforelæg, som er nævnt i stk. 1. Stk. 3. Fradrag efter stk. 1 og stk. 2 foretages, uanset om fartøjet har skiftet ejer efter, at det ulovlige fiskeri har fundet sted. Stk. 4. Fradragne fartøjskvoteandele efter stk. 2, indgår i Fiskefonden, jf For brisling i Nordsøen sker tildelingen til de konkrete fartøjer efter, at der er foretaget følgende reservationer af den samlede kvote: 1) Reservation af andele, der afsættes i medfør af 10, nr. 1 og 2. 2) Reservation af andele til reserve i forbindelse med Fiskeridirektoratets tildeling af kvoteandele, jf. 11, stk. 2. 3) De andele af kvoten, der ikke er reserveret i medfør af nr. 1 og 2, udgør en samlet andel til fordeling mellem de fartøjer, der tildeles kvoteandele henholdsvis som fartøjskvoteandele og som individuelle overdragelige kvoteandele jf. 5, stk. 2. Stk. 2. Den andel af kvoten, der afsættes til fordeling af fartøjskvoteandele mellem de fartøjer, der har drevet rationsfiskeri i hele 2005 efter brisling i Nordsøen, beregnes på grundlag af disse fartøjers samlede landinger i referenceårene, jf. 12, stk Tildeling af kvoteandele til det konkrete fartøj, der har drevet rationsfiskeri i

6 6 2005, sker herefter inden for de samlede andele, der er afsat til de pågældende fartøjer. Beregning af tildelingen sker efter 12 med mulighed for behandling af ansøgning efter kapitel For brisling i Østersøen sker tildeling til de konkrete fartøjer efter, at der er foretaget følgende reservationer af den samlede kvote for brisling i Østersøen i underområde 22-32: 1) Reservation af andele, der afsættes i medfør af 10, nr. 1, 2 og 5. 2) Reservation af andele til reserve i forbindelse med Fiskeridirektoratets tildeling af kvoteandele, jf. 11, stk. 2. 3) De andele af kvoten, der ikke er reserveret i medfør af nr. 1 og 2, opdeles i: a) En samlet andel af kvoten til fordeling af fartøjskvoteandele mellem de fartøjer, der i har deltaget i brislingefiskeriet i Østersøen i underområde i Østersøen i henhold til Fiskeridirektoratets tilladelse nr b) En samlet andel af kvoten til fordeling mellem øvrige fartøjer, der i har deltaget i brislingefiskeri i Østersøen, underområde Stk. 2. Den samlede andel af brislingekvoten i Østersøen underområde 22-32, der afsættes til fordeling mellem de 2 grupper af fartøjer, der er nævnt i stk. 1, nr. 3, beregnes på grundlag af de 2 gruppers samlede fiskeri i referenceårene, jf. 12, stk Stk. 3. For fartøjer, som har deltaget i brislingefiskeri i Østersøen og Bælterne i underområde i i henhold til Fiskeridirektoratets tilladelse nr. 107, sker tildeling af kvoteandele ligeligt mellem disse fartøjer inden for den andel af brislingekvoten i Østersøen, som er afsat til disse fartøjer, jf. stk. 2. Stk. 4. For fartøjer, der ikke er omfattet af stk. 3, foretages beregningen af tildeling til de konkrete fartøjer efter 12 med mulighed for behandling af ansøgninger efter kapitel 3 inden for den andel, der er afsat til disse fartøjer, jf. stk. 2. D. Ansøgning om indplacering og tildeling af kvoteandele på grundlag af disponibel kapacitet 17. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning fra personer eller selskaber, der er berettiget til at drive erhvervsmæssigt fiskeri, og som disponerer over tonnage fra et fartøj, der er udgået som registreret fiskerfartøj, meddele tilladelse til, at fartøjet tildeles endelige kvoteandele på grundlag af de landinger, der er registreret i Fiskeridirektoratet for det udgåede fartøj. Det er en forudsætning, at det udgåede fartøj ville opfylde betingelserne for at blive indplaceret som FKA fartøj. Ansøgning skal være modtaget i Fiskeridirektoratet senest den 15. marts Stk. 2. Fartøjskvoteandelene, som tildeles i medfør af stk. 1, kan fra den 1. januar 2007 anvendes af 1) et fartøj som ansøgeren indsætter som registreret fiskerfartøj inden den 1. juli 2007 eller 2) et fartøj, som ansøgeren ejer. Stk. 3. For brisling i Nordsøen, der tildeles som en individuel overdragelig kvoteandel, kan kvoteandelen på de vilkår, der gælder herfor, overføres til et andet fartøj. Stk. 4. Ansøgning i medfør af stk. 1 kan vedrøre dele af tonnage fra et fartøj, som er udgået som registreret fiskerfartøj. Kvoteandelene tildeles i forhold til den del af tonnagen fra det udgåede fartøj, som ansøgningen vedrører. Der kan kun ske tildeling, hvis den tonnage, der ansøges om tildeling på grundlag af, som udgangspunkt udgør mindst 20 % af tonnagen fra ét udgået fartøj. Stk. 5. Hvis fristen i stk. 2, nr. 1, ikke overholdes, overføres de tildelte fartøjskvoteandele til Fiskefonden. 18. Hvis der sker indsættelse af et registreret fiskerfartøj, som tilknyttes fartøjskvoteandele i medfør af 17, stk. 2, nr. 1, er det en betingelse for tildeling af fartøjskvoteandele, at fartøjet ikke skifter ejer i 2 år efter, at fartøjet er indsat som registreret fiskerfartøj. Stk. 2. Hvis de tildelte fartøjskvoteandele tilknyttes et andet fartøj, jf. 17, stk. 2, nr. 2, er det en betingelse for tildeling af fartøjskvoteandele, at den disponible kapacitet (tonnagen), som fartøjskvoteandelene er tildelt på grundlag af, ikke sælges før den 1. januar 2009, og at den disponible kapacitet ikke genanvendes af andre i perioden indtil den 1. januar Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan Fiskeridirektoratet efter ansøgning tillade, at den disponible kapacitet skifter ejer, hvis ejeren forpligtiger sig til at knytte de samme bindende vilkår som anført i stk. 1 og 2 til tilsvarende tonnage, jf. 2, nr. 11. Det skal i ansøgningen oplyses, fra hvilket fartøj den tilsvarende tonnage stammer. Tilladelse kan kun meddeles, hvis den tilsvarende tonnage

7 7 stammer fra et fartøj, der er udgået som registret fiskerfartøj efter den 15. november Den, der ansøger om og har fået tildelt fartøjskvoteandele på grundlag af tonnage fra et udgået fartøj, jf. 17 og 18, kan indtil udgangen af 2008 ikke som ejer eller medejer få rådighed over kvoteandele, der er tildelt til det samme fartøj, som har dannet grundlag for den disponible kapacitet, jf. 17, stk. 1. Stk. 2. Hvis stk. 1 ikke overholdes, kan Fiskeridirektoratet beslutte, at de kvoteandele, der er tildelt efter 17 og 18, bortfalder og indgår i Fiskefonden. Dette gælder uanset, om Fiskeridirektoratet har udstedt tilladelse til fiskeri på grundlag af andelene. Stk. 3. Ved tildeling af kvoteandele efter 17 kan reglerne i kapitel 3 kun anvendes, hvis ansøgeren og den, der genanvender tonnagen og de tildelte andele, er den samme ejerkreds, som ejede det udgåede fartøj i den periode, hvor de atypiske forhold fandt sted. Kapitel 3 Tildeling af fartøjskvoteandele ved atypiske forhold A. Generelle betingelser 20. Fiskeridirektoratet kan ved indplacering af et fartøj og tildeling af fartøjskvoteandele efter ansøgning, der er modtaget i Fiskeridirektoratet senest den 15. marts 2006, jf , og 35-37, tillade, at indplacering og tildeling sker på en anden måde end angivet i henholdsvis 8 og i 12. Ansøgning indgives i overensstemmelse med bilag 2. Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan meddeles under hensyn til atypiske forhold for fartøjsejeren, fartøjet eller særlig afhængighed af et fiskeri, som er svigtet, og som vil betyde, at fartøjet ved tildeling af fartøjskvoteandele efter de almindelige regler, uden at det kan tilskrives fartøjsejeren, vil få væsentlig anderledes grundlag for fiskeriet end andre fartøjer med tilsvarende fiskeri. Stk. 3. Anvendelse af bestemmelserne i og forudsætter, at de beskrevne forhold er indtrådt i den periode, fartøjet har været ejet af den nuværende ejer. Stk. 4. Medmindre helt særlige forhold gør sig gældende, kan der ikke tildeles fartøjskvoteandele på grundlag af flere bestemmelser om atypiske forhold, jf og 30, for samme periode i referenceårene. Stk. 5. Hvis indplacering og tildeling ønskes foretaget på grundlag af atypiske forhold, skal ansøgningen indeholde dokumentation for de forhold, der søges lagt til grund. Dokumentation skal fremsendes sammen med ansøgningen og være modtaget i Fiskeridirektoratet senest den 15. marts Stk. 6. Der kan ikke ske tildeling på grundlag af eller på baggrund af fiskeri med et fartøj, der er udgået med ophørsstøtte, jf. dog 28. Stk. 7. Hvis Fiskeridirektoratet efter ansøgning beslutter at lægge fangster fra et andet år i referenceperioden til grund for beregningen, justeres inden fastlæggelse af det endelige beregningsgrundlag dels for udsving i kvoterne fra år til år i referenceperioden, dels for den fiskeriregulering, der var gældende i den pågældende periode. B. Udskiftning af fartøj 21. Fiskeridirektoratet kan tillade, at en fartøjsejer, som har udskiftet sit fartøj, efter ansøgning kan få tildelt fartøjskvoteandele til et nuværende fartøj på grundlag af de registrerede landinger fra et andet fartøj, som denne har været ejer af i referenceperioden, jf. 12. Hvis ejeren har skiftet fartøj flere gange i referenceperioden, kan de registrerede landinger for hvert af de tidligere fartøjer indgå i beregningen for de perioder, hvor den pågældende ejede disse fartøjer. Hvis ejeren i en periode af særlige dokumenterede grunde i forbindelse med fartøjsudskiftning ikke har ejet et fartøj, finder 24 anvendelse for denne periode. Stk. 2. Det er en forudsætning for beregning efter stk. 1, at landingerne fra ejerens tidligere fartøjer lægges til grund i hele perioden, der går forud for, at denne overtog det nuværende fartøj. Stk. 3. Hvis det nuværende fartøj afviger væsentligt i størrelse og fiskeevne fra det tidligere fartøj, kan beregningsgrundlaget reduceres i forhold til landingerne med det tidligere fartøj. C. Personlige forhold og forhold vedrørende det konkrete fartøj 22. Hvis det kan dokumenteres, at der i ét eller flere kalenderår i perioden er opnået en væsentlig lavere bruttoomsætning med fartøjet end i andre år af referenceperioden, kan

8 8 Fiskeridirektoratet efter ansøgning fra en fartøjsejer indplacere et fartøj og tildele fartøjskvoteandele efter reglerne i og 30. Stk. 2. En væsentlig lavere bruttoomsætning med fartøjet, jf. stk. 1, anses som udgangspunkt at foreligge, hvis nedgangen i bruttoomsætning i forhold til andre år i referenceperioden udgør: 1) 50 % i ) 30 % i ) 20 % i Stk. 3. Hvis det kan dokumenteres, at der i ét eller flere kalenderår i perioden har været en væsentlig nedgang i de landede mængder med fartøjet i forhold til de andre år i referenceperioden, således at nedgangen som udgangspunkt svarer til de i stk. 2 anførte procenter i de enkelte år, kan Fiskeridirektoratet, uanset at betingelserne i stk. 1 om en væsentlig lavere bruttoomsætning ikke er opfyldt, efter ansøgning tildele fartøjskvoteandele efter stk. 1, jf. reglerne i og 30. Ved vurderingen af, om der foreligger en væsentlig nedgang i de landede mængder, lægges der bl.a. vægt på den dagældende fiskeriregulering, idet udsving i fiskerireguleringen og kvoterne fra år til år ikke kan begrunde en tildeling af fartøjskvoteandele efter stk. 1. Stk. 4. Det er en forudsætning for tildeling efter stk. 1 og 3, at nedgangen i bruttoomsætningen eller nedgangen i de landede mængder vedrører den periode, hvor de særlige forhold forelå. Hvis omsætningsnedgangen eller nedgangen i de landede mængder vedrører kvoter, som er af stor betydning for det konkrete fartøjs samlede fiskeri, kan der ske tildeling, hvis der kan påvises en væsentlig nedgang for en kortere periode end et år i forhold til en tilsvarende periode i andre år i referenceperioden. Helbredsmæssige forhold 23. Hvis det kan dokumenteres, at fartøjsejerens eller en fastansat fartøjsførers uarbejdsdygtighed i mindst en kalendermåned på grund af sygdom har medført en væsentlig lavere bruttoomsætning med fartøjet eller en væsentlig nedgang i de landede mængder med fartøjet i ét eller flere kalenderår i perioden end i andre år i referenceperioden, jf. 22, kan Fiskeridirektoratet efter ansøgning tillade, at beregningsgrundlaget øges for den periode, hvor der er dokumenteret uarbejdsdygtighed, jf. 50. Driftsstop for fartøjet 24. Hvis det kan dokumenteres, at der er opnået en væsentlig lavere bruttoomsætning med fartøjet eller en væsentlig nedgang i de landede mængder med fartøjet i ét eller flere kalenderår i perioden end i andre år i referenceperioden, jf. 22, fordi der i mindst en kalendermåned ikke har været drevet fiskeri med fartøjet på grund af driftsstop som følge af ombygning, havari, særlige forhold omkring udskiftning af fartøj m.v., kan Fiskeridirektoratet efter ansøgning tillade, at beregningsgrundlaget øges for den periode, hvor der er dokumenteret driftsstop, jf. 50. Havdage 25. For fartøjer, der i 2005 har ligget stille i en uafbrudt periode på mindst 3 kalendermåneder, fordi fartøjets havdage er overført til et andet fartøj, kan Fiskeridirektoratet, hvis det kan dokumenteres, at dette har medført, at der er opnået en væsentlig lavere bruttoomsætning med fartøjet eller en væsentlig nedgang i de landede mængder med fartøjet i 2005 end i andre år i referenceperioden, jf. 22, efter ansøgning tillade, at beregningsgrundlaget øges for den pågældende periode med mængder af de kvoter, som fartøjet har fisket i tilsvarende perioder i ét af referenceårene. Der kan ikke ske forøgelse i beregningsgrundlaget af kvoter, der har været reguleret, i det omfang modtagerfartøjet har øget sit fiskeri af de pågældende arter i det år, for hvilket der ansøges om forøget beregningsgrundlag. Stk. 2. Tilladelse til fiskeri af årsmængder på grundlag af det øgede beregningsgrundlag efter stk. 1 meddeles kun til fartøjer, der genoptager aktivt fiskeri uden længerevarende perioder med oplægning. Der kan dog meddeles tilladelse til fiskeri på grundlag af det forøgede beregningsgrundlag uden, at fartøjet genoptager aktivt fiskeri, hvis overførelsen af havdage i referenceperioden er sket som led i en tilpasning af den fiskeriindsats, en fartøjsejer har udøvet med flere fartøjer, som den pågældende var ejer af. Stk. 3. Under hensyn til den overførsel af havdage, der har fundet sted i referenceperioden, kan Fiskeridirektoratet efter ansøgning fra fartøjsejere, der har afgivet og modtaget havdage, tillade, at der ved fastlæggelse af beregningsgrundlaget sker omfordeling af landinger fra det

9 9 enkelte fartøj. Ansøgning skal indgives som en fælles ansøgning fra de pågældende fartøjsejere. Stk. 4. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning tillade, at landinger for november og december 2003 lægges ind i beregningsgrundlaget for 2005 i stedet for landinger fra november og december 2004, hvis det kan dokumenteres, at fartøjet ikke har drevet fiskeri i november og december 2004, fordi de tilladte havdage med det redskab, som fartøjet benyttede, var opbrugt. D. Tildeling på grundlag af særlige forhold i et fiskeri 26. For fartøjer, som i 2003 ikke drev fiskeri fra den 15. april til den 31. maj, fordi ejeren modtog EF-strukturstøtte for midlertidigt ophør med torskefiskeri i Østersøen, øges beregningsgrundlaget for denne periode med den mængde torsk, som fartøjet afgav i forbindelse med støtteordningen. 27. For fartøjer, hvor mere end 10 % af bruttoomsætningen hvert år i perioden stammer fra ålefiskeri i Østersøen med åletrawl eller for fartøjer, hvor mere end 30 % af bruttoomsætningen i et af årene stammer fra laksefiskeri, kan Fiskeridirektoratet efter ansøgning tillade, at beregningsgrundlaget for hvert af disse år øges med den mængde torsk fra Østersøen, som svarer til bruttoomsætningen fra landingen af ål eller laks fra fartøjet i de pågældende år. Det er en forudsætning for tilladelse til forøgelse af beregningsgrundlaget, at fartøjet i det pågældende år ikke har fisket de højst tilladte mængder af torsk fra Østersøen. Stk. 2. Hvis beregningsgrundlaget øges efter stk. 1, er det efter den 1. januar 2007 ikke tilladt at anvende fartøjet til fiskeri efter henholdsvis ål eller laks. Omregningen i medfør af stk. 1, 1. punktum, sker i overensstemmelse med 50. Stk. 3. Til fiskeri på rationsvilkår for fartøjer, der udelukkende driver fiskeri med bundgarn hele året, afsættes 1,3 % af den samlede kvote af torsk i Østersøen og 2,5 % af den samlede kvote af sild i Østersøen. Stk. 4. Fartøjer, der i tidligere år har drevet fiskeri i medfør af Fiskeridirektoratets tilladelse nr. 552 for rene bundgarnsbedrifter, kan efter ansøgning indplaceres med ret til at fiske på andele af torske- og sildekvoterne i Østersøen på rationsvilkår i stedet for at få tildelt fartøjskvoteandele af torsk og sild. Stk. 5. På baggrund af antallet af fartøjer, hvis ejere benytter muligheden i stk. 4 for at fiske på rationsvilkår i stedet for at få tildelt fartøjskvoteandele af torsk og sild, vil det i Reguleringsbekendtgørelsen for 2007 kunne fastlægges, at der afsættes mindre andele end de i stk. 3 angivne til bundgarnsfiskeri på rationsvilkår. 28. Ejeren af et fartøj, som har modtaget støtte til at lade et fartøj udgå af fiskerflåden i 2005 på baggrund af fartøjets afhængighed af laksefiskeri i Østersøen, kan efter ansøgning få Fiskeridirektoratets tilladelse til, at der tildeles fartøjskvoteandele til et andet mindre fartøj, som den pågældende har erhvervet med henblik på at fortsætte et fiskeri efter andet end laks. Stk. 2. For tildelingen efter stk. 1 gælder samme regler som for førstegangsetablerede, jf. 32 og For fartøjer, der har drevet fiskeri med snurrevod i hele 2005, og som har landet rødspætter fra Nordsøen i juli måned hvert år i perioden , kan Fiskeridirektoratet efter ansøgning tillade, at fartøjets samlede registrerede landinger fra Nordsøen i juli 2004 indlægges i beregningsgrundlaget for 2005 i stedet for de samlede landinger, som fartøjet har foretaget i juli E. Atypiske forhold i øvrigt 30. Hvis det kan dokumenteres, at der er opnået en væsentlig lavere bruttoomsætning med fartøjet eller en væsentlig nedgang i de landede mængder med fartøjet i ét eller flere kalenderår i perioden end i andre år i referenceperioden, jf. 22, på grund af andre længerevarende, ekstraordinære forhold, end de, der er nævnt i 23-29, og disse forhold i øvrigt har en sådan karakter, at ansøgningen om ændringer vurderes at burde imødekommes, jf. 20, kan Fiskeridirektoratet efter ansøgning tillade, at beregningsgrundlaget øges for den periode, hvor det er dokumenteret, at de ekstraordinære forhold forelå, jf. 50. Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan i øvrigt imødekomme ansøgning om behandling som atypisk på baggrund af dokumenterede atypiske forhold, selv om ikke alle forhold svarer til kravene i stk.1 og i de enkelte bestemmelser. Stk. 3. Hvis dokumentationen for de atypiske forhold, der lægges til grund, ikke er fuldt tilstrækkelig på tidspunktet for Fiskeridirektoratets

10 10 afgørelse, kan der stilles betingelse om, at ansøgeren på et senere tidspunkt fremlægger sådan dokumentation. Hvis betingelsen ikke opfyldes, kan beregningsgrundlaget ændres, og de ekstra tildelte andele stilles til rådighed for de øvrige FKA-fartøjer. F. Førstegangsetablerede og andre tilfælde, hvor der søges nyt fiskerigrundlag 31. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning tillade, at en fartøjsejer, der er etableret i 2003 eller 2004, kan få tildelt fartøjskvoteandele med udgangspunkt i de registrerede landinger med fartøjet i den periode, vedkommende har været ejer af fartøjet. Fartøjsejeren kan vælge, at beregningen i hvert af referenceårene foretages på grundlag af landinger fra et af de andre år i referenceperioden, hvor vedkommende var ejer af fartøjet. Stk. 2. Det er en forudsætning for tildeling efter stk. 1, at ansøgeren ikke i forvejen har etableret sig som ejer eller medejer af et andet fartøj, hvor ansøgerens ejerandel har udgjort mere end kr., beregnet på basis af fartøjets forsikringsværdi. 32. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning tillade, at en fartøjsejer, som første gang er etableret efter den 1. januar 2005, kan få sit fartøj indplaceret som FKA fartøj samt få tildelt fartøjskvoteandele, der stilles til rådighed fra Fiskefonden. Stk. 2. Indplacering og tildeling ifølge tilladelse efter stk. 1 kan ske i forhold det fiskeri, der vurderes at være drevet af et fartøj af samme type i det fiskeri, som fartøjet agtes indsat i. Stk. 3. Meddelelse af tilladelse efter stk. 1 kan ske således, 1) at det meddeles hvilke kvoteandele, der stilles til rådighed, eller 2) at det meddeles, at der først senere i 2006 kan tages stilling til, hvilke kvoteandele, der kan tildeles inden for rammerne af de andele, der kommer til at stå til rådighed for Fiskefonden. 33. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning tillade, at personer, der er registreret som erhvervsfiskere, og som i flere af referenceårene ikke har deltaget i fiskeri med et fartøj, som den pågældende ejer på grund af de hverv, der er nævnt i 14, stk. 3, i fiskeriloven, kan få tildelt fartøjskvoteandele fra Fiskefonden. Fiskeridirektoratets tildeling vil ske på samme vilkår som til nyetablerede, jf. 32, stk. 2. Stk. 2. Ejere af fartøjer, som har drevet visse fiskerier, hvor grundlaget er forsvundet på grundlag af ændrede regler herom, kan ansøge Fiskeridirektoratet om tildeling af fartøjskvoteandele fra fiskefonden. Ansøger skal dokumentere, at fartøjet har været afhængigt af det fiskeri, der forsvinder. Ansøgninger vil blive behandlet på grundlag af de til enhver tid gældende regler. 34. Tildeling af fartøjskvoteandele i medfør af 32 og 33 er betinget af, at 1) ansøgeren personligt deltager i fiskeriet i 2 år efter udstedelse af fiskeritilladelse med fartøjskvoteandele, 2) fartøjskvoteandele ikke i den i nr. 1 nævnte 2 års periode overføres til andre fartøjer, og at 3) fartøjet ikke uden tilladelse fra Fiskeridirektoratet deltager i puljefiskeri i den i nr. 1 nævnte 2 års periode. Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1 ikke overholdes, kan Fiskeridirektoratet overføre de tildelte fartøjskvoteandele til Fiskefonden. G. Årsmængdefiskeri i Uanset 12, stk. 3, kan ejere af fartøjer, der i 2005 har haft kystfiskertilladelse, efter ansøgning få det registrerede fiskeri af torsk i Nordsøen og Skagerrak i november 2005 lagt til grund for beregningen af fartøjskvoteandele. H. Tungefiskeri i 2005 og forsøgsfiskeri i Skagerrak og Kattegat 36. For fartøjer, hvor tungefiskeriet er af stor betydning for fartøjets omsætning, kan Fiskeridirektoratet i medfør af 30 efter ansøgning i særlige tilfælde forøge beregningsgrundlaget for tunge, såfremt der med baggrund i reguleringen af tungefiskeriet i 2005 er opstået en særlig situation for fartøjet i dele af året, jf. 22, stk For fartøjer, der i 2004 og 2005 deltog i forsøgsfiskeri i Skagerrak/Kattegat, som er godkendt af Fiskeridirektoratet, kan Fiskeridirektoratet efter ansøgning lægge til grund for beregningen af fartøjskvoteandele, at fartøjet i forsøgsperioden har fanget de rationer, som det på det tidspunkt højst var tilladt at fiske, medbringe og lande. Fiskeridirektoratet kan desuden efter

11 11 ansøgning tillade, at fartøjets landinger af øvrige arter i 2003 for den periode, hvor fartøjet indgik i forsøgsfiskeriet, indgår i beregningsgrundlaget. Kapitel 4 Kvoteandele, der afsættes til andre forhold forud for tildeling af fartøjskvoteandele og individuelle omsættelige kvoteandele A. Andele til Fiskefond 38. Der oprettes en Fiskefond til følgende formål: 1) Gennemførelse af kvotebytte med andre lande. 2) Udvikling af fiskeriet. 3) Fremme af nyetablerede og yngre fiskeres deltagelse i fiskeriet efter de til enhver tid gældende regler herom og til særlige tilfælde i øvrigt efter nærmere beslutning af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 4) Uundgåelige bifangster i medfør af regler, der fastlægges i Reguleringsbekendtgørelsen for ) Dækning af eventuelt overfiskeri af de uddelte mængder. 6) Reserve i forbindelse med tildeling i Ufordelte årsmængder, der har baggrund i de fartøjskvoteandele, der indgår i Fiskefonden, kan i løbet af kvoteåret tildeles forholdsmæssigt til FKA-fartøjer eller til formål, der ønskes fremmet med henblik på fiskeriets udvikling. Stk. 2. Forud for tildeling af fartøjskvoteandele afsættes følgende promiller af den danske rådighedsmængde af de nævnte kvoter til Fiskefonden: 1) 20 af torsk i Nordsøen. 2) 40 af torsk i Kattegat. 3) 20 af torsk i Skagerrak. 4) 150 af torsk i Østersøen og Bælterne, underområde ) 150 af torsk i Østersøen, underområde ) 25 af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne. 7) 25 af tunge i Nordsøen EF-farvande. 8) 20 af rødspætte i Nordsøen. 9) 100 af rødspætte i Kattegat. 10) 100 af rødspætte i Skagerrak. 11) 100 af rødspætte i Østersøen og Bælterne. 12) 100 af jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne. 13) 100 af jomfruhummer i Nordsøen EF-farvande. 14) 100 af jomfruhummer i Nordsøen Norske farvande. 15) 20 af mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne. 16) 150 af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne. 17) 600 af kuller i Nordsøen. 18) 100 af dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat. 19) 100 af dybvandsrejer i Nordsøen EF-farvande. 20) 100 af dybvandsrejer i Nordsøen Norske farvande. 21) 100 af kulmule i Nordsøen EF-farvande. 22) 200 af pighvar og slethvar i Nordsøen. 23) 30 af havtaske i Nordsøen Norske farvande. 24) 100 af brisling i Nordsøen EF-farvande. 25) 100 af brisling i Skagerrak og Kattegat. 26) 100 af brisling i Østersøen og Bælterne. 27) 100 af sild i Østersøen og Bælterne. 28) 100 af laks i Østersøen og Bælterne. 40. For fartøjer, der udgår med ophørsstøtte, bortfalder tilknyttede fartøjskvoteandele. Andele, der frigives fra fartøjer, der udgår med ophørsstøtte efter den 1. januar 2006, indgår i Fiskefonden. Andelene kan senere uddeles forholdsmæssigt til forhøjelse af de tildelte kvoteandele. Stk. 2. I Fiskefonden indgår desuden mængder, som fartøjsejere meddeler Fiskeridirektoratet, at de ikke ønsker at fiske det pågældende år. 41. I reguleringsbekendtgørelse 2007 og senere år fastlægges, hvilke andele af de enkelte kvoter, der afsættes til Fiskefonden. B. Andele til rationsfiskeriet for Mindre Aktive Fartøjer 42. For de fartøjer, der på baggrund af den registrerede bruttoomsætning indplaceres som Mindre Aktive Fartøjer, jf. 8, stk. 2, beregnes efter reglerne i 12 fartøjernes samlede andel af de kvoter, der er omfattet af 5. Stk. 2. I reguleringsbekendtgørelse for 2007 og senere år fastsættes regler for det rationsfiskeri, som de Mindre Aktive Fartøjer kan drive på disse andele af de samlede kvoter. Det kan i den-

12 12 ne forbindelse fastlægges, at fartøjer, som er indplaceret som Øvrige Fartøjer, ikke kan deltage i rationsfiskeriet på de kvoteandele, der er afsat til Mindre Aktive Fartøjer. C. Andele af arter, hvor kvoten hidtil ikke har været fisket op 43. Af følgende kvoter, der er omfattet af 5, som ikke hidtil har været opfisket, afsættes, udover reserveandele til Fiskefond m.v., følgende andele af de danske kvoter, der holdes uden for tildelingerne med individuelle kvoteandele. Andelene anvendes som angivet i stk. 2: 1) 100 af rødspætte i Skagerrak. 2) 100 af rødspætte i Kattegat. 3) 200 af rødspætte i Østersøen. 4) 500 af kuller i Skagerrak. 5) 750 af dybvandsrejer i Nordsøen, EF farvand. 6) 300 af laks i Østersøen. Stk. 2. De andele af de enkelte kvoter, der afsættes i medfør af stk. 1, kan stilles til rådighed for rationsfiskeri eller indgå i Fiskefonden. I reguleringsbekendtgørelsen for 2007 og senere år fastlægges vilkårene for rationsfiskeriet, herunder på hvilket tidspunkt og i hvilket omfang fartøjer i de forskellige fartøjsgrupper, jf. 4, kan deltage i rationsfiskeri i forhold til de fiskerimuligheder, fartøjet i øvrigt har adgang til. D. Ekstra mængde af torsk og tunge til fartøjer omfattet af kystfiskerordningen 44. Til kystfiskerordningen afsættes med virkning fra den 1. januar 2007 følgende andele af den danske rådighedsmængde: 1) 14,9 af torsk i Nordsøen. 2) 20,5 af torsk i Kattegat. 3) 31,8 af torsk i Skagerrak. 4) 38,7 af torsk i Østersøen og Bælterne. 5) 29,3 af tunge i Skagerrak og Kattegat. 6) 14,2 af tunge i Nordsøen EF-farvande. Kapitel 5 Særlig ordning for kystfiskeriet 45. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning fra den pågældende fartøjsejer tillade, at et fartøj, der er indplaceret som FKA-fartøjer, og som maksimalt har en længde på 17 m, kan fiske på de vilkår, der gælder for kystfiskerfartøjer. Ansøgning herom skal være modtaget i Fiskeridirektoratet senest den 1. december Et fartøj, som har fået tilladelse efter 45, vil være omfattet af de vilkår, der gælder for kystfiskerfartøjer, jf. 47 og 48, indtil den 31. december Stk. 2. Uanset stk. 1 kan fartøjsejeren framelde fartøjet fra ordningen indtil den 1. marts 2007, hvis fartøjet indtil da ikke har fisket mere end de årsmængder, der svarer til fartøjets FKA-andele uden tildeling af ekstra fisk som følge af fartøjets status som kystfiskerfartøj. 47. For det enkelte fartøj med kystfiskerstatus for hvilket der føres logbog, må 80 % af fangstrejserne i et kalenderår, første gang i 2007, ikke overstige 3 døgn. Stk. 2. Fartøjer med kystfiskerstatus må kun indgå i puljefiskeri med andre kystfiskerfartøjer. Stk. 3. Fartøjer med kystfiskerstatus kan kun overføre de fartøjskvoteandele, der er tildelt kystfiskerfartøjet, jf. kapitel 7, til andre kystfiskerfartøjer. 48. Fartøjer med kystfiskertilladelse tildeles hvert år en ekstra årsmængde på baggrund af de andele af torsk og tunge, der er afsat i 44. Stk. 2. Det fastlægges i reguleringsbekendtgørelse 2007 og senere år, hvorledes mængderne efter stk. 1 fordeles. Stk. 3. Fartøjer for hvilke vilkåret i 47, stk. 1, om fangstrejsernes længde ikke er opfyldt i et forudgående år, kan ikke få del i de ekstra årsmængder i det følgende år. Kapitel 6 Mulighed for bytte af tildelte fartøjskvoteandele 49. Efter at Fiskeridirektoratet har meddelt eventuelle justeringer i tildelingen af fartøjskvoteandele og individuelle overdragelige kvoteandele, jf. 11, stk. 5, kan Fiskeridirektoratet efter ansøgning, som skal være modtaget i Fiskeridirektoratet senest den 30. november 2006, meddele tilladelse til, at fartøjskvoteandele eller dele heraf flyttes fra et fartøj (det afgivende fartøj) til et andet fartøj (modtagerfartøjet), samtidig med, at der flyttes kvoteandele fra modtagerfartøjet til det afgivende fartøj. Bytterne skal foregå inden for en ramme i forhold til værdien af de andele, der byttes, jf. stk. 3 og 4. Ansøgning skal indgives som en fælles ansøgning fra ejerne af de berørte fartøjer. Stk. 2. Efter at Fiskeridirektoratet har meddelt tilladelse efter stk. 1, registrerer direktoratet de

13 13 foretagne bytter af fartøjskvoteandele, således at de ændrede fartøjskvoteandele for de konkrete fartøjer danner grundlag for fiskeriet med fartøjerne fra den 1. januar Stk. 3. Fiskeridirektoratet kan kun meddele tilladelse til og registrere bytter efter stk. 1 og 2, hvis der er overensstemmelse mellem værdien af de andele, der byttes. Værdien opgøres i forhold til de gennemsnitlige afregningspriser for 2005 for de kvoter, der byttes andele for. De gennemsnitlige afregningspriser fremgår af bilag 3, jf. 50. Sammenholdelse af værdien af de andele, der byttes, foretages ved at omregne andelen af de enkelte kvoter til mængder på grundlag af størrelsen af de danske kvoter i Stk. 4. Der anses for at være overensstemmelse i medfør af stk. 3 mellem værdierne af de byttede andele, såfremt forskellen i værdi udgør mindre end 10 %. Hvis byttet kun omfatter andele, der svarer til 5 tons, kan forskellen i værdi udgøre op til 20 %. De samme to fartøjer kan kun foretage indbyrdes bytte af andele én gang. Stk. 5. Ansøgning om bytte af andele, jf. stk. 1, indgives i overensstemmelse med skema udarbejdet af Fiskeridirektoratet. Kapitel 7 Grundlag for tildeling af individuelle kvoteandele med særligt beregningsgrundlag 50. Af bilag 3 fremgår de gennemsnitlige afregningspriser pr. kg for laks dog pr. stk. i i første omsætningsled for fisk fra de kvoter, der er omfattet af 5. Stk. 2. Ved ekstra tildeling af fartøjskvoteandele på grundlag af atypiske forhold kan beregningsgrundlaget for det enkelte fartøj tillægges mængder af fisk af de enkelte kvoter svarende til den dokumenterede nedgang i bruttoomsætning i det pågældende år, omregnet til mængder af de pågældende arter af fisk. Omregningen sker på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser i det år, hvor nedgangen i bruttoomsætning fandt sted. Stk. 3. Fiskeridirektoratet omregner nedgangen i bruttoomsætning til mængder af de pågældende arter af fisk, som fartøjet har landet i den tilsvarende periode et andet år i referenceperioden. Fiskeridirektoratet kan i stedet omregne nedgangen i bruttoomsætningen på grundlag af et gennemsnit af fartøjets landinger i flere år i referenceperioden, hvis forholdene omkring fartøjet giver anledning hertil. Kapitel 8 Fartøjsejerens overførelse af fartøjskvoteandele fra fartøj til fartøj 51. Hvis et fartøj skifter ejer, er tildelte fartøjskvoteandele også efter ejerskifte knyttet til fartøjet. Stk. 2. Ejerkredsen af et fartøj kan efter den 15. november 2006 med virkning fra den 1. januar 2007 overføre de samlede fartøjskvoteandele til et andet fartøj, som de ejer. Meddelelse om overførsel skal gives til Fiskeridirektoratet. Efter Fiskeridirektoratets notering af overførelsen af fartøjskvoteandelene, må det afgivende fartøj eller den dertil knyttede tonnage ikke skifte ejer i 2 år efter, at overførslen af fartøjskvoteandele er noteret i Fiskeridirektoratet. Ejerskifte kan tidligst ske fra den 1. januar Den disponible kapacitet må ikke genanvendes af andre end de oprindelige ejere i 2 år efter, at Fiskeridirektoratet har noteret overførelsen af fartøjskvoteandele. Stk. 3. Uanset stk. 2 kan Fiskeridirektoratet efter ansøgning tillade, at fartøjet eller tonnagen skifter ejer, hvis ejerne forpligter sig til at knytte de samme bindende vilkår til tilsvarende tonnage, jf. 2, nr. 11, i den i stk. 2 nævnte 2 årsperiode. Det skal i ansøgningen oplyses, fra hvilket fartøj den tilsvarende tonnage stammer. Tilladelse kan kun meddeles, hvis den tilsvarende tonnage stammer fra et eller flere fartøjer, der er udgået som registreret fiskerfartøj efter den 15. november Hvis et fartøj, hvortil der er knyttet fartøjskvoteandele, udgår som registreret fiskerfartøj, uden at fartøjsejeren har givet Fiskeridirektoratet meddelelse om, til hvilket fartøj fartøjskvoteandelene ønskes overført i medfør af 51, bortfalder retten til fartøjskvoteandelene, og disse overføres til Fiskefonden. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan retten til fartøjskvoteandele dog bevares inden for et kalenderår efter, at et fartøj er slettet i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister. Fiskeridirektoratet kan endvidere efter ansøgning tillade, at fartøjskvoteandele bevares i en længere periode, hvis fartøjsejer, inden fartøjet er slettet, har ansøgt om, at fartøjskvoteandelen overføres til et andet fartøj, som ejerne har indgået bindende kontrakt om at erhverve. Stk. 3. I den periode, hvor retten til fartøjskvoteandelene bevares efter stk. 2, uden at de er overført til andet fartøj, overføres retten til at udnytte andelene til Fiskefonden.

14 Det er en betingelse for overførelse i medfør af 51 og registrering heraf i Fiskeridirektoratet, at der ikke blandt ejerne eller medejerne af det fartøj, som kvoteandelene overføres til, er personer, som efter denne bekendtgørelses ikrafttræden som ejer eller medejer 1) har erhvervet mere end 4 fartøjer, der tildeles fartøjskvoteandele, 2) har erhvervet tonnage fra mere end 4 fartøjer, der tildeles fartøjskvoteandele, eller 3) har erhvervet fartøjer eller tonnage fra fartøjer, som tildeles fartøjskvoteandele, således at det samlede antal fartøjer inkl. fartøjer, hvorfra tonnagen stammer, overstiger 4. Stk. 2. Ved medejer forstås en person, der ejer en andel eller er aktionær, anpartshaver eller lignende i et selskab, som ejer et fartøj, jf. 16 i fiskeriloven. Stk. 3. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra stk.1, hvis det kan dokumenteres, at ejerandelene i et eller flere af de fartøjer, som en person er medejer af, er ubetydelige, dvs. som udgangspunkt under 10 % af de samlede ejerandele. Stk. 4. Hvis betingelsen i stk. 1 ikke er overholdt, bortfalder retten til at udnytte fartøjskvoteandelene straks, og retten til selve fartøjskvoteandelene bortfalder, hvis fartøjet ikke inden 3 måneder er overdraget til en person eller selskab, der opfylder stk. 1. Dette gælder, uanset om Fiskeridirektoratet har udstedt tilladelse til fiskeri med andelene. Stk. 5. Bortfaldne fartøjskvoteandele efter stk. 4 overføres til Fiskefonden. Stk. 6. I lyset af udviklingen omkring overførelser af kvoteandele og udnyttelsen af de samlede danske kvoter vurderes bestemmelsen i stk. 1. Kapitel 9 Tildeling af individuelle overdragelige kvoteandele for brisling i Nordsøen 54. For de fartøjer, der har deltaget i brislingefiskeri i Nordsøen med tilladelse for individuelle kvoteandele i 2005, beregnes de individuelle overdragelige kvoteandele inden for den andel af kvoten, der ikke er reserveret i medfør af 15, stk. 1, nr. 1 og 2, og til fartøjer, der har drevet rationsfiskeri i Stk. 2. Til brug for beregningen skal ejerne af de fartøjer, der er berettiget efter stk. 1, inden den 15. marts 2006 meddele, om beregningen ønskes foretaget på grundlag af 1) 12, stk. 1-3, for hele referenceperioden, eller 2) 12, stk. 1-3, for For 2005 sker beregningen på grundlag af den mængde brisling, som fartøjet havde tilladelse til at fiske i Fiskeridirektoratet foretager herefter beregningen på det ansøgte grundlag. Stk. 3. For fartøjer, som fiskede i pulje i 2005, skal vælges samme beregningsmetode i henhold til stk. 2 ved beregningen af puljens samlede andel. Hvis der ikke er enighed mellem puljedeltagerne om, hvilken beregningsmetode, der ønskes, foretager Fiskeridirektoratet beregningen efter den metode, jf. stk. 2, der vil medføre den største andel til den samlede pulje. Fiskeridirektoratet meddeler efter beregningen afgørelse til ejerne af samtlige fartøjer, der indgik i den pågældende pulje i 2005, om den andel, der på grundlag af beregningen tildeles det enkelte fartøj. Klage over Fiskeridirektoratets afgørelse, jf. 11, fra én af fartøjsejerne vil blive anset for at vedrøre Fiskeridirektoratets samlede tildeling til fartøjerne i puljen. Kapitel 10 Mulighed for at ændre vilkår for andele af brisling i Nordsøen tildelt som fartøjskvoteandel 55. Efter at Fiskeridirektoratet har meddelt eventuelle justeringer i tildelingen af fartøjskvoteandele af brisling i Nordsøen, jf. 11, stk. 5, kan fartøjsejeren meddele Fiskeridirektoratet, at disse ønskes registreret, således at de kan fiskes, overføres mv. på de vilkår, der gælder for individuelle overdragelige kvoteandele. Stk. 2. Et FKA-fartøj vil kunne fiske og i øvrigt disponere over fartøjskvoteandele på andre kvoter end brisling i Nordsøen samtidig med, at fartøjet disponerer over individuelle overdragelige kvoteandele på brisling i Nordsøen. Kapitel 11 Tilladelse til årsmængdefiskeri 56. Til fartøjer, der er tildelt kvoteandele, udsteder Fiskeridirektoratet tilladelse til at fiske en årsmængde af de for det enkelte fartøj tildelte kvoter. Tilladelsen udstedes første gang forud for den 1. januar I det omfang alle mængder ikke kan være udmeldt den 1. januar, fastlægges i Reguleringsbekendtgørelse 2007 regler

15 15 for fiskeriet, indtil alle tilladelser med årsmængde er udmeldt. Stk. 2. På baggrund af udnyttelse af de enkelte kvoter kan det dog i løbet af 2007 besluttes, at årsmængdetilladelser bortfalder, og at der resten af året fiskes på rationsvilkår. Stk. 3. Årsmængder udmeldes i forhold til de tildelte andele af danske kvoter hvert år pr. 1. januar. Ved tildelingen af årsmængder vil Fiskeridirektoratet indtil videre kunne reservere andele af kvoterne som reserve under hensyn til forventede justeringer af kvoterne. De reserverede andele uddeles som tillæg til årsmængderne, såfremt kvoterne ikke nedsættes. I det omfang den danske kvote senere reduceres, kan Fiskeridirektoratet udstede nye tilladelser, hvor årsmængderne ligeledes reduceres. Efter eventuel forhøjelse af de danske kvoter kan der ligeledes udstedes nye tilladelser. Reglerne herom fastlægges i Reguleringsbekendtgørelsen for 2007 og senere år. Stk. 4. Når de samlede tilladte fangstmængder af en fiskeart eller en fiskeriindsats m.v., der knytter sig til en bestemt fiskeaktivitet, der er tildelt Danmark i henhold til De Europæiske Fællesskabers forordninger, er opbrugt, eller dette skønnes nært forestående, udsteder Fiskeridirektoratet regler om indstilling af det pågældende fiskeri. Dette gælder uanset, om der er udstedt tilladelser til at fiske årsmængder, der ikke er opfisket af alle fartøjer med tilladelser. Stk. 5. I alle tilfælde, hvor der er tildelt årsmængde, må den samlede landede mængde ikke overstige den tildelte mængde efter opgørelse af den sidste fangstrejse. Dette gælder både for det enkelte fartøj og for de samlede landinger i parog puljefiskeri. Kapitel 12 Bytte af fangstmængder 57. Fartøjsejere kan bytte fangstmængder inden for det enkelte kvoteår i 2007 og i følgende år. Bytte kan ske i januar, maj og i september, første gang i Stk. 2. Fiskeridirektoratet fastsætter og offentliggør den 1. januar, den 1. maj og den 1. september bytteforholdet mellem de forskellige arter, som skal benyttes ved bytte efter stk. 1. Stk. 3. Bytte foretaget i henholdsvis januar, maj og september skal meddeles til Fiskeridirektoratet henholdsvis senest den 31. januar, den 31. maj og den 30. september. Kapitel 13 Generelle bestemmelser om fiskerier omfattet af individuelle overdragelige kvoteandele for industrifiskerier 58. Den samlede ejerkreds af et fartøj kan efter den 15. november 2006 med virkning fra den 1. januar 2007 overføre de tildelte individuelle overdragelige kvoteandele helt eller delvist til fiskeri med et andet fartøj. 59. Der kan ikke overføres individuelle kvoteandele til et fartøj, således at dette får mulighed for at fiske og medbringe mere end 10 % af brislingekvoten i Nordsøen. Kapitel 14 Straffebestemmelser 60. Med bøde straffes den, der 1) overtræder eller forsøger at overtræde 8, stk. 4, 18, 34, 51, stk. 2, og 53, stk. 1, 56, stk. 5, 2) tilsidesætter eller forsøger at tilsidesætte betingelser og vilkår knyttet til en tilladelse udstedt efter bekendtgørelsen eller 3) afgiver eller forsøger at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier eller forsøger at fortie oplysninger, som afkræves efter bekendtgørelsen. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 15 Ikrafttrædelsesbestemmelser 61. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. februar Fiskeridirektoratet, den 1. februar 2006 ESBEN EGEDE RASMUSSEN / Gritt Viskinge

16 16 Bilag 1 Farvande i Nordsøen, Den Engelske Kanal, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med underområder Kattegat (ICES-underområde III a, syd): Farvandet afgrænses mod syd af linier mellem Hasenøre og Gnibens spids samt Gilbjerg Hoved og Kullen, og mod nord af en ret linie fra Skagen fyr til Tistlarne Fyr og derfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst. Isefjorden og Roskilde Fjord henføres til Kattegat. Skagerrak (ICES-underområde III a, nord): Farvandet afgrænset mod syd og øst af Kattegat, jf. ovenfor, og mod vest af en ret linie mellem Hanstholm fyr og Lindesnes fyr. Nordsøen (ICES-underområde IV og EU-zonen af ICES-underområde II a): I CES-underområde IV afgrænset mod nord af 62º00' nordlig bredde, mod vest af 4º00' vestlig længde fra 62º00' nordlig bredde til den skotske kyst, i syd af 51º00' nordlig bredde og i øst af Skagerrak, jf. ovenfor. ICES-underområde IV inddeles i: ICES-underområde IV a, der omfatter Nordsøen mellem 62º00' nordlig bredde og 57º30' nordlig bredde, ICES-underområde IV b, der omfatter Nordsøen mellem 57º30' nordlig bredde og 53º30' nordlig bredde, og ICES-underområde IV c, der omfatter Nordsøen syd for 53º30' nordlig bredde. EU-delen af ICES-underområde II a, der er beliggende mellem 64º00' nordlig bredde og 62º00' nordlig bredde. Den Engelske Kanal (ICES-underområde VII d og VII e): Farvandet afgrænset mod øst og nord af 51º00' nordlig bredde og mod vest af en linie fra den engelske kyst ret vest langs 50º00' nordlig bredde til 7º00' vestlig længde, derfra ret syd til 49º30' nordlig bredde, derfra ret øst til 5º00' vestlig længde, derfra ret syd til 48º00' nordlig bredde og derfra ret øst til den franske kyst. Den engelske Kanal inddeles i ICES-underområde VII d, der omfatter Den engelske Kanal øst for 2º00' vestlig længde, og ICES-underområde VII e, der omfatter Den engelske Kanal vest for 2º00' vestlig længde. Østersøen og Bælterne (ICES-underområde III b, c og d) inddeles i følgende underområder: Underområde 22 Nordlig grænse: En linie fra Hasenøre til Gnibens spids. Østlig grænse: Farø-linien samt en linie fra Gedser ret øst til 12º00' østlig længde og ret syd langs 12º00' østlig længde. Underområde 23 Nordlig grænse: En linie fra Gilbjerg Hoved til Kullen. Sydlig grænse: En linie fra Stevns Røde Fyr til Falsterbo Fyr. Underområde 24 Vestlig grænse: Svarer til den østlige grænse for underområde 22 og den sydlige grænse for underområde 23. Østlig grænse: En linie fra Sandhammaren Fyr til Hammerode Fyr og en linie fra sydkysten af Bornholm ret syd langs 15º00' østlig længde. Underområde 25 Nordlig grænse: 56º30' nordlig bredde. Vestlig grænse: Svarer til den østlige grænse for underområde 24. Østlig grænse: 18º00' østlig længde.

17 17 Underområde 26 Nordlig grænse: 56º30' nordlig bredde. Vestlig grænse: 18º00' østlig længde. Underområde 27 Østlig grænse: En linie fra 59º41' nordlig bredde ret til syd langs 19º00' østlig længde til Gotland og en linie fra sydkysten af Gotland ret vest langs 57º00' nordlig bredde til 18º00' østlig længde og derfra ret syd. Sydlig grænse: 56º30' nordlig bredde. Underområde 28 Nordlig grænse: 58º30' nordlig bredde. Sydlig grænse: 56º30' nordlig bredde. Vestlig grænse: Nord for Gotland: 19º00' østlig længde Syd for Gotland: en linie ret vest langs 57º00' nordlig bredde indtil 18º00' østlig længde og derfra ret syd. Underområde 29 Nordlig grænse: 60º30' nordlig bredde. Sydlig grænse: 58º30' nordlig bredde. Vestlig grænse: En linie fra 59º41' nordlig bredde ret syd langs 19º00' østlig længde. Østlig grænse: En linie ret syd langs 23º00' østlig længde indtil 59º00' nordlig bredde og derfra ret øst. Underområde 30 Nordlig grænse: 63º30' nordlig bredde. Sydlig grænse: 60º30' nordlig bredde. Underområde 31 Sydlig grænse: 63º30' nordlig bredde. Underområde 32 Vestlig grænse: Svarer til den østlige grænse for underområde 29.

18 18 Bilag 2 Ansøgning om indplacering og tildeling på særligt grundlag 1) Ved ansøgning om indplacering og tildeling på særligt grundlag henvises til de pågældende paragraffer på særlige skemaer, der udleveres af Fiskeridirektoratet ved henvendelse til Nyropsgade 30, 1780 København V, eller til Fiskeridirektoratets lokale afdelinger. Skemaet kan endvidere hentes fra Fiskeridirektoratets hjemmeside Til brug ved den konkrete ansøgning kan der dog være pligt til at afgive oplysninger, som ikke fremgår af skemaet. 2) Ansøgning skal under alle omstændigheder være Fiskeridirektoratet i hænde senest den 15. marts 2006.

19 19 Bilag 3 Gennemsnitlige afregningspriser i for fisk fra kvoter, der er omfattet af 5, (i kr. pr. kg) 1 Kvotefarvand gældende i 2005 er anvendt, når kvotefarvand har ændret sig i perioden Art Kvote-farvand Levende fisk Brisling 3BCD-C 1,06 0,85 0,85 2AC4-C 0,87 0,74 0,82 03A 0,91 0,78 0,79 Jomfruhummer 3A/BCD 51,85 48,44 59,59 2AC4-C 52,64 44,79 50,33 Dybvandsrejer 2AC4-C 9,90 7,69 12,25 3A 14,89 12,68 15,76 Havtaske 2 04-N 26,38 27,70 32,34 Kulmule 2AC4-C 20,87 18,60 22,82 Kuller 2AC4 6,59 7,76 8,06 3A/BCD 7,51 9,02 8,63 Laks 3 3BCD-C 97,68 73,29 102,73 Mørksej 2A34 4,40 4,18 5,02 Pighvar 4 2AC4-C 71,25 64,24 73,11 Rødspætte 3AS 13,60 11,51 12,96 3AN 15,40 13,46 14,95 2AC4 14,03 12,80 13,78 3BCD-C 13,40 12,41 13,15 Sild 22/24 1,72 1,46 1,52 25/32 2,10 1,81 2,16 Tunge 24 68,39 66,66 71,23 3A/BCD 73,94 73,64 76,09 Torsk 3AS 15,51 13,55 14,3 3AN 19,62 21,11 20,31 2AC4 21,07 20,71 21,57 22/24 11,94 10,87 12,55 25/32 10,08 8,96 10,59 1) Fiskeridirektoratets FiskeriSystem, 16. januar ) Priser for havtaske dækker fangster for hele Nordsøen. 3) Priser for laks er angivet som kr. pr. styk fisk. Laks, der ikke er afsat til menneskeligt konsum, er ikke inkluderet. 4) Priser for pighvar er angivet på grundlag af pighvar alene, selv om slethvar indgår i kvoten.

20 20 Bilag 4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 A. Anvendelsesområde og definitioner m.v. 1-6 B. Indplacering af fartøjer og ansøgning 7-9 Kapitel 2 A. Kvoteandele til fordeling 10 B. Behandling af indplacering af fartøjer og tildeling af kvoteandele 11 C. Grundlag for tildeling af fartøjskvoteandele 12-6 D. Ansøgning om indplacering og tildeling af kvoteandele på grundlag af disponibel 17-9 kapacitet Kapitel 3 Tildeling af fartøjskvoteandele ved atypiske forhold A. Generelle betingelser 20 B. Udskiftning af fartøj 21 C. Personlige forhold og forhold vedrørende det konkrete fartøj 22 Helbredsmæssige forhold 23 Driftsstop for fartøjet 24 Havdage 25 D. Tildeling på grundlag af særlige forhold i et fiskeri E. Atypiske forhold i øvrigt 30 F. Førstegangsetablerede og andre tilfælde, hvor der søges nyt fiskerigrundlag G. Årsmængdefiskeri i H. Tungefiskeri i 2005 og forsøgsfiskeri i Skagerrak og Kattegat Kapitel 4 Kvoteandele, der afsættes til andre forhold forud for tildeling af fartøjskvoteandele og individuelle omsættelige kvoteandele A. Andele til Fiskefond B. Andele til rationsfiskeriet for Mindre Aktive Fartøjer 42 C. Andele af arter, hvor kvoten hidtil ikke har været fisket op 43 D. Ekstra mængde af torsk og tunge til fartøjer omfattet af kystfiskerordningen 44 Kapitel 5 Særlig ordning for kystfiskeriet Kapitel 6 Mulighed for bytte af tildelte fartøjskvoteandele 49

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år. 15. december 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år. 15. december 2010. Lovtidende A 2010 15. december 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 d -10 j, 22, 30, 34-36, 37, stk. 1, 38,

Læs mere

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Forord I denne vejledning kan man læse om de regler, der gælder for godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nyropsgade 30 1780 København V Fax. nr. 33 95 80 00 Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Rubrik 1 FARTØJS OPLYSNINGER

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 33 95 80 00 EAN 5798000877955

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele BEK nr 463 af 09/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7400-000058 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år Bilag B UDKAST Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10e, 12, stk. 2, 30-32. 34-36, 38, stk. 2,

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 307 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 2005 Sag: 369/139221 19. august Med henvisning

Læs mere

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 3. november 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Bekendtgørelse om puljefiskeri

Bekendtgørelse om puljefiskeri BEK nr 1103 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7131-000003 Senere ændringer

Læs mere

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 26. oktober 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i )

Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i ) BEK nr 961 af 11/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 17-4000-000010

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 11. december 2008. Nr. 1200. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 e,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 17. december Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2012 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år

Lovtidende A Udgivet den 17. december Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2012 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. december 2011 16. december 2011. Nr. 1222. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2012 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i ) UDKAST

Lovtidende A. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i ) UDKAST Lovtidende A Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020 1) UDKAST I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 d, 10 g - 10 j, 30, 34, stk. 1, 36, stk. 1, 37, stk. 1, 38, stk. 2, 110, stk. 2, 112, stk. 1,

Læs mere

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør +45 2122 7243 info@skaansomtkystfiskeri.dk www.skaansomtkystfiskeri.dk 19. feb 17 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i

Lovtidende A. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Lovtidende A Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020 I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 d, 10 g - 10 j, 30, 34, stk. 1, 36, stk. 1, 37, stk. 1, 38, stk. 2, 110, stk. 2, 112 a, stk. 2 og 3, 112

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet )

Lovtidende A. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet ) Lovtidende A Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet 2014-2020 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 d, 10 g - 10 j, 30, 34, stk. 1, 36, stk. 1, 37, stk. 1, 38, stk. 2, 110, stk. 2, 112 a, stk. 2 og 3,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand

Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand BEK nr 1551 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErvhervstyrelsen, j.nr. 15-7400-000065 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i

Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i BEK nr 1148 af 27/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7131-000004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen 29. april 2003 Der tages forbehold for ordningens endelige godkendelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

- alene som følge af ændrede kvoter

- alene som følge af ændrede kvoter QGUHGHILVNHULPXOLJKHGHULGDQVNILVNHULL - alene som følge af ændrede kvoter Konsum 329.119 284.780-13 -44.339 - -187.989 Industri 561.166 709.632 26 148.466-159.062 Dansk fiskeri i alt 890.285 994.412 12

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

KAPACITETSANSØGNINGSSKEMA

KAPACITETSANSØGNINGSSKEMA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 780 København V KAPACITETSANSØGNINGSSKEMA ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT ANVENDE ET FARTØJ TIL ERHVERVSMÆSSIGT FISKERI

Læs mere

Bælternes Pulje Fiskeri. Middelfart d. 16. marts 2009. PULJEOVERENSKOMST VEDRØRENDE Bælternes Puljefiskeri (område 22)

Bælternes Pulje Fiskeri. Middelfart d. 16. marts 2009. PULJEOVERENSKOMST VEDRØRENDE Bælternes Puljefiskeri (område 22) Bælternes Pulje Fiskeri. Middelfart d. 16. marts 2009. PULJEOVERENSKOMST VEDRØRENDE Bælternes Puljefiskeri (område 22) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund, formål og forhold vedrørende parterne 3 2. Navn,

Læs mere

Brisling Østersøen (EU-farvand), IIIbcd ,0% -11,0%

Brisling Østersøen (EU-farvand), IIIbcd ,0% -11,0% Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Den 16. december 2014 TAC og kvoter for 2015 (foreløbig oversigt) Forslag til endelige TAC er fastsat efter afslutning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 267 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Redegørelse om Individuelle Overdragelige Kvoteandele (IOK) i

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

Ændring Forventede fangstværdier Forventede fangstværdier II

Ændring Forventede fangstværdier Forventede fangstværdier II Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Den 21. december 2015 TAC og kvoter for 2016 (FORELØBIG OVERSIGT - baseret på konsolideret version af 21. december) Kvoter for Østersøen

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) BEK nr 788 af 25/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fiskeridirektoratet, j.nr. 200819339 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote FISKERI I TAL 216 TAC OG KVOTER 216 De endelige kvoter, der gives til dansk fiskeri, er nu på plads for 216. I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 215 og 216. Mængderne

Læs mere

TALEPUNKT. Indledning

TALEPUNKT. Indledning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Internationalt Fiskerikontor Sagsnr..: 7384/453118 Den 2. december

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2011-00145 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale Fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale Fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er et krav, at ansøger

Læs mere

Høring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i

Høring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia Tlf. +45 70 10 40 40 Fax. +45 75 45 19 28 NaturErhvervstyrelsen att. Lisbeth Nielsen Center for fiskeri Nyropsgade 30 1780 København V H. C. Andersens Boulevard 37

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri I medfør af 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 24, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 14-7130-000003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. afgivet til Statsrevisorerne

Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. afgivet til Statsrevisorerne Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri afgivet til Statsrevisorerne August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og konklusion 1 1.1. Formål og konklusion 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Thorupstrand kystfiskerlaug a.m.b.a.

Thorupstrand kystfiskerlaug a.m.b.a. Thorupstrand kystfiskerlaug a.m.b.a. Vider og vedtægter 1 Laugets formål er at: a. Fremtidssikre Thorupstrand. b. Gøre fiskeriet attraktivt for de unge. c. Lette de unges muligheder for at etablere sig.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster I medfør af 10 a, 23, stk. l, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som bl.a. ændret

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 12-7121-000001 Ref: MAAN/LISNIE 19. november 2012 Referat

Læs mere

Dagsorden til møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget om orientering om reguleringsbekendtgørelsen m.m.:

Dagsorden til møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget om orientering om reguleringsbekendtgørelsen m.m.: EU-og Fiskeriregulering J.nr. 16-7121-000002 Ref. MAAN Den 31. januar 2017 Referat af møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget den 27. januar 2017 kl. 12.30 i NaturErhvervstyrelsen, mødelokale K-514. Deltagelse:

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000001 18. marts 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. november 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. november 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2011-00146 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. november 2011 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omstrukturering af erhvervsfiskeriet

Bekendtgørelse om tilskud til omstrukturering af erhvervsfiskeriet BEK nr 399 af 26/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin. FødevareErhverv, j.nr. 3701-08-58 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for Østersøen

Vejledning til landings-pligten for Østersøen Vejledning til landings-pligten for Østersøen Version 2.0 af 23. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi

Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 09, 2015 Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi Nielsen, Max; Larsen, Erling; Egekvist, Josefine; Abate, Tenaw Gedefaw; Nielsen, Rasmus ; Frost, Hans ; Kjærsgaard,

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato:. januar 05 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. -867-00000 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) BEK nr 1360 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-7440-000025 Senere

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 19. januar 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 19. januar 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 19. januar 2016 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen: Svend-Erik Andersen, Kurt Madsen,

Læs mere

/2016. August Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri

/2016. August Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri 22/2016 Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 August 2017 114.6 22.480 908 22 / 2016 Beretning

Læs mere

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Foreløbig vejledning - 5. oktober 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Kompensation for tab

Læs mere

Ekstern analyse af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens administration af dansk erhvervsfiskeri Rapport

Ekstern analyse af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens administration af dansk erhvervsfiskeri Rapport Ekstern analyse af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens administration af dansk erhvervsfiskeri Rapport 20. december 2017 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Sammenfatning 4 3 Introduktion til kvoteadministration 11

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2.

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. Den 2. december 2016/ EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. december 2016) Danske kvoter med forbehold fastsættes på møde

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 8. februar 27 Sagsnr.: 1874/266163 Folketingets

Læs mere

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 23. august 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, 2a

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 23. august 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, 2a Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 23. august 2016 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, 2a Center for Fiskeri J.nr. 16-7121-000002 Ref. SPJ Den 14. september 2016 Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Version 2.0 af 30. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2016 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.8.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger

Læs mere

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 1.0 af 22. december 2014 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter fra bestemte

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen 26. marts 2015 Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen (DFPO): Danish Seafood Association

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Prisen på sild og makrel kvoter

Prisen på sild og makrel kvoter Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 267 Offentligt Fødevareøkonomisk Institut, FOI Afdeling for Fiskeriøkonomi og -forvaltning 27. juni 2005 Notat angående: Prisen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget:

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget: EU & Fiskeriregulering J.nr. 17-4400-000001 Ref. MAAN Den 15. november 2017 Referat af møde i Erhvervsfiskeriudvalget den 24. oktober 2017 kl. 13.00 i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, mødelokale 2 A. Deltagelse:

Læs mere

Greenpeace høringssvar om bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020

Greenpeace høringssvar om bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020 København den 8. november 2013 Greenpeace høringssvar om bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020 Nærværende høringssvar beskæftiger sig med kapitel 6 i bekendtgørelsen: Særlig ordning for

Læs mere