BUDGET 2016 BUDGETOVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET 2016 BUDGETOVERSLAG 2017-19"

Transkript

1 BUDGET 2016 OG BUDGETOVERSLAG

2

3 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse... 5 Budgetforudsætninger Skatter Tilskud og udligning Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Pris- og lønskøn Låneoptagelse Leasingarrangementer Serviceudgifterne Aftalen om kommunernes økonomi Hovedoversigt Sammendrag af budget Sammendrag af bevillingsoversigt Driftsvirksomhed side Børne- og Ungdomsudvalget Uddannelse og pædagogik Skoler Klubber Dagtilbud Udsatte børn Kultur- og Fritidsudvalget Fritid og Kultur Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Omsorg Sundhed Handicappede og sociale indsatser Teknik- og Miljøudvalget Grønne områder og kirkegårde samt trafik Grønne områder og kirkegårde Trafik Miljø og natur Økonomiudvalget Beredskab Administration Puljebeløb Kommunale ejendomme Erhvervs og beskæftigelsesudvalget Erhverv og beskæftigelse

4 INDHOLD Anlægsvirksomhed Investeringsoversigt med bemærkninger Investeringsoversigt planlægningsperioden med bemærkninger Renter og finansiering Balanceforskydninger Tværgående artsoversigt Befolkningsprognose Lov- og cirkulæreprogram Effektiviseringsforslag godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. juni Takstoversigt Budgetaftale Bevillingsoversigter Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Renter og finansiering Balanceforskydninger side

5 RESUMÉ AF BUDGETTET

6 2 RESUMÉ AF BUDGETFORSLAGET Budgetaftale for Der er indgået en bred budgetaftale mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal. Dermed står 16 ud af 21 medlemmer af kommunalbestyrelsen bag budgettet. Budgetopgaven Det har i år været en svær opgave at skabe et sammenhængende budget, da rammerne har været meget stramme. Med bl.a. sommerens kommuneaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, herunder det særlige omprioriteringsbidrag, er der skabt en stor økonomisk udfordring, der samlet har betydet, at kommunalbestyrelsen skulle finde mere end 200 millioner kroner. Kommunalbestyrelsen har allerede i foråret arbejdet med en ansvarlig styring af økonomien som grundlag for budgettet. Derfor blev de kommunale budgetter reduceret med 1 %. Disse besparelser betyder, at behovet for reduktioner på driften er blevet mindre drastiske. Men det positive udgangspunkt til trods så har det imidlertid været nødvendigt med en række prioriteringer og besparelser for fortsat at sikre en langsigtet og sund økonomi. Den nye budgetaftale sikrer med de anviste budgetreduktioner en ansvarlig økonomi i forhold til kassebeholdningen og de ændrede økonomiske rammer i de næste fire år. Hovedpunkterne i den nye budgetaftale Aftalen rækker fra og omfatter bl.a. strukturændringer, bortfald af opgaver og reduktion i servicen. Derudover planlægges en række strukturændringer på flere områder. Der dannes et stort skoledistrikt, således at der bliver færre klasser, samtidig med at de meget store klasser i enkelte områder undgås. Børne- og Ungdomsudvalget skal også arbejde med en ny struktur for ungdomsskole, ungdomsklubber og andre klubber. Med folkeskolereformen er de unges brug af tilbuddene ændret, og derfor sker der en budgettilpasning på 2 mio. kr. årligt fra Det realiseres gennem en ændret organisering af tilbuddene. Også Stadsbiblioteket ændrer struktur, så publikum betjenes samlet. I 2016 etableres der et samlet servicepunkt for publikum, der indføres også mere selvbetjening og endelig skærpes arrangementsprofilen. Samlet set er ambitionen, at borgerne oplever øget tilgængelighed til biblioteket men til gengæld vil møde mindre personale i dele af åbningstiden. På ældreområdet bortfalder den særlige ældrepulje, som dækker en række indsatser, der hidtil har været finansieret af staten. Det er dog forligspartiernes håb, at en del af omprioriteringsbidraget tilbageføres til området, således at enkelte af indsatserne kan opretholdes. Derudover tilpasses Akuttilbud, som er et tilbud til borgere med akut psykisk krise, ligesom Epitalet lukkes efter en overgangsperiode i Begge initiativer skal ses i sammenhæng med regionens ansvar og opgaver. Serviceniveauet på hjemmehjælpsområdet vil blive tilpasset niveauet i de øvrige kommuner, så hjælpen rettes mod de svageste borgere. Alle borgere vil fortsat blive visiteret ud fra en individuel vurdering. Kommunen skal fra og med 2017 spare 3,75 mio. kr. årligt på administrationen. Det vil ske gennem effektiviseringer, opgavebortfald og tilpasning i organisationen på både ledelses- og medarbejderniveau. Lyngby-Taarbæk Kommune har i forvejen lave omkostninger til administration, og derfor forventes besparelsen at medføre administrative serviceforringelser. Gennem flere år har kommunen haft en borgerrådgiverfunktion, som nu bortfalder. Borgerrådgiveren har bidraget med værdifulde initiativer, som der fremover vil følges op på for at forbedre servicen til borgerne. Borgerrådgiverfunktionen bortfalder fra begyndelsen af 2016.

7 3 RESUMÉ AF BUDGETFORSLAGET Budgetaftalen er vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober Aftalen er optrykt som særskilt afsnit bagerst i bogen. Budgettet i hovedtræk Budgettet bygger videre på den aftale om budgetlægningen , som blev indgået i starten af 2014 mellem alle partierne i kommunalbestyrelsen undtagen Enhedslisten. Det er en del af aftalen, at der skal gennemføres effektiviseringer på 1 pct. årligt. En del af provenuet herfra skal benyttes til dels at imødegå økonomiske udfordringer og dels kvalitetsudvikling i den kommunale service. Derudover afsættes midler til en sænkelse af grundskyldspromillen på 0,5 promille i hvert af årene til og med Budget er i balance, hvilket vil sige at det opfylder bestemmelsen i budget- og regnskabsbekendtgørelsen om, at der skal være overskud på den løbende drift, defineret som at indtægter fra skatter og tilskud mv. skal være større end driftsudgifterne samt nettorenteudgifter. Formålet med kravet om overskud på driften er at understøtte princippet om en sund økonomisk styring i den enkelte kommune, hvor det sikres, at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet. Med budgetaftalen opfylder Lyngby-Taarbæk Kommune ikke blot kravet om et driftsoverskud, men tillige målsætningerne om, at - servicerammen for driften - skal overholdes - anlægsudgifter skal som min. udgøre 100 mio. kr. i gennemsnit pr. år (ekskl. den del der lånefinansieres) - gennemsnitlig kassebeholdning skal fremadrettet som minimum udgøre 130 mio. kr. Derimod giver resultatet ikke strukturel balance. Strukturel balance opnås, når resultatet af ordinær drift viser et overskud, der som minimum kan finansiere afdrag og de anlægsinvesteringer, der ikke er lånefinansierede. I gennemsnit skal overskuddet af den ordinære drift typisk udgøre minimum 120 mio. kr., nemlig minimum 100 mio. kr. til anlæg og ca. 20 mio. kr. til afdrag. Derudover er der uspecificerede salgsindtægter for i alt ca. 58 mio. kr.

8 4 RESUMÉ AF BUDGETFORSLAGET Finansieringsoverskud-/underskud + = udgifter, - = indtægter Mio. kr. (årets priser) B16 BO17 BO18 BO19 Indtægter (skatter m.m.) , , , ,4 Driftsvirksomheden , , , ,1 Anlægsvirksomheden ,8 225,1 177,7 95,6 Ejendomssalg ,6-9,1-105,3 2,4 Pris- og lønstigninger ,4 126,0 184,5 Renter og finansforskydninger... 82,3 42,2 12,5 15,3 Afdrag på lån og lånoptagelse ,9 37,6 6,7 16,3 Finansieringsover- (-)/underskud (+) (afrundet) ,5 250,2 27,3 60,8 Kassebeholdning Mio. kr. (årets priser) Kassebeholdning ultimo året ,6 340,1 89,8 62,5 1,7 Kassebeholdning gennemsnitligt ,6 470,1 219,8 192,5 131,7

9 RESULTATOPGØRELSE

10 6 RESULTATOPGØRELSE Beløb i mio. kr. +=udgift, -=indtægt B16 BO17 BO18 BO19 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter , , , ,7 Tilskud og udligning ,7 540,0 616,6 698,3 Indtægter i alt (A) , , , ,4 Driftsudgifter , , , ,1 Pris- og lønstigninger ,7 120,4 180,0 Driftsudgifter i alt (B) , , , ,1 Primært driftsresultat (C = A+B) ,0-49,3-69,9-73,3 Renter (D)... -5,6-3,4-5,7-4,2 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E=C+D) -97,6-52,7-75,6-77,5 Anlægsudgifter (inkl. lånefinansieret anlæg) ,8 225,1 177,7 95,6 Pris- og lønstigninger - Anlæg... 3,7 5,6 4,5 Anlægsudgifter i alt (inkl. lånefinansieret anlæg) (F) ,8 228,8 183,3 100,1 Ejendomssalg (inkl. frikøb) (G) ,6-9,1-105,3 2,4 ÅRETS RESULTAT (I=E+F+G) ,4 166,9 2,4 24,9 FINANSIERINGSOVERSIGT Mio. kr. B16 BO17 BO18 BO19 LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET 312,6 340,1 89,8 62,5 Ændring af likvide aktiver Resultat i alt ifølge resultatopgørelsen... 36,4-166,9-2,4-24,9 Låneoptagelse mv... 98,6 3,0 12,9 3,0 Øvrige finansforskydninger ,9-45,8-18,3-19,6 Afdrag på lån ,7-40,6-19,6-19,3 Bevægelse... 27,5-250,2-27,3-60,8 LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET ,1 89,8 62,5 1,7 GENNEMSNITLIG BEHOLDNING ,1 219,8 192,5 131,7

11 BUDGETFORUDSÆTNINGER

12 8 BUDGETFORUDSÆTNINGER GENERELLE FORUDSÆTNINGER 1. Skatter Skatteprocent mv. Nedenfor fremgår skatteprocenterne i budget , heri indgår den politiske beslutning om at sænke grundskylden med en halv promille årligt til og med Til sammenligning fremgår tillige skatteprocenterne i det vedtagne budget Skatteprocenter B15 B16 BO17 BO18 BO19 Udskrivningsprocent... 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 Kirkeskatteprocent... 0,61 0,59 0,59 0,59 0,59 Grundskyldspromille... 22,485 21,985 21,485 20,985 20,985 Grundskyldspromille / landbrugsjord... 7,2 7,185 6,685 6,185 6,185 Dækningsafgifter (promille): - Erhvervsejendomme... 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - Statslige ejendommes grundværdi... 11, , , , , Offentlige ejendommes grundværdi... 11, , , , , Offentlige ejendommes forskelsværdi... 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 Mindreprovenuet som følge af grundskyldsnedsættelsen med en halv promille årligt inklusive de afledte effekter på øvrige skattekilder udgør i henholdsvis 11,1, 23,2, 36,1 og 37,2 mio. kr. Skattestoppet fortsætter i 2016 Det indgik i årets økonomiaftale mellem regeringen og KL, at den kommunale skatteudskrivning i 2016 er uændret i forhold til 2015 for kommunerne under ét. Det betyder, at hvis nogle kommuner ønsker at hæve skatten, skal andre kommuner nedsætte skatten tilsvarende. Ellers træder sanktionssystemet i kraft. Det er skatteudskrivningen for kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift af erhvervsejendomme, der samlet er omfattet af skattesanktionen. Ramme på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser I lighed med de forrige år indgik det dog også i økonomiaftalen, at nogle kommuner skulle have mulighed for at forhøje skatten (inden for en ramme på 200 mio. kr.) og derved undgå en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for Tilskud til skattenedsættelser i 2016 ramme på 200 mio. kr. For at skabe plads til ovenstående skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det i årets økonomiaftale, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 200 mio. kr. For 2016 etableres derfor en tilskudsordning til de kommuner, der nedsætter 2016-skatten. Tilskudsrammen udgør 150 mio. kr. i 2016, 100 mio. kr. i 2017 og 2018 og 50 mio. kr. i Tilskuddet til den enkelte kommune kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i 2019.

13 9 BUDGETFORUDSÆTNINGER Det indgår i budgetaftalen, at kommunen forventes at modtage et tilskud på 3,9 mio. kr. i 2016, 2,6 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 1,3 mio. kr. i 2019 som følge af nedsættelsen af grundskyldspromillen. Kommunens skatteprovenuer Denne budgetpost omfatter primært indkomstskatter, selskabsskatter og ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift). Indkomstskatter Det er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der indgår i budgettet i Der er en skønnet fordel ved at vælge selvbudgettering i 2016 på 7,5 mio. kr. Udgangspunktet for beregningen af indkomstskatterne i er 2014-selvangivelserne og KL s seneste indkomst- og fradragsskøn. Statsgarantien fastsættes kun for ét år ad gangen. Det betyder, at kommunens indkomstskatteprovenu i 2016 er beregnet i forhold til udskrivningsgrundlaget i 2013 fremskrevet med 10,1 pct. Tilsvarende er udligningsbeløbene i 2016 beregnet ud fra de statsgaranterede beløb. Overslagsårene er omvendt altid selvbudgetterede. Dvs. både udskrivningsgrundlaget og de dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb i bygger på kommunens egne skøn for beløbsstørrelserne. Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt hhv. statsgarantien og selvbudgettering i følgende år: Statsgaranti Selvbudgettering Selskabsskatter Provenuet for 2016 vedrører indkomståret 2013, idet afregningen af den kommunale andel af selskabs- og fondsskatter sker 3 år efter indkomståret. Den faktiske opgørelse af 2013-selskabsskatten viser, at LTK i 2016 får et provenu på 65,5 mio. kr. Fratrækkes dette beløb dels en ekstraordinær stor skattebetaling i 2013 fra et enkelt selskab, dels positive efterreguleringsbeløb vedrørende tidligere skatteår fås et provenu på 48,5 mio. kr. - svarende til den budgetterede indtægt i kommunens budget i årene Pga. selskabsskattens uforudsigelighed er der budgetteret med dette provenu i årene Det budgetterede niveau for kommunens selskabsskat medfører, at kommunen modtager penge fra udligningsordningen vedrørende selskabsskatten i årene Ejendomsskatterne (dvs. grundskyld og dækningsafgift) Folketinget har december 2013 og december 2014 vedtaget ændringer af vurderingsloven, der indebærer, at der skal udvikles et nyt vurderingssystem, som forventes sat i drift fra og med vurderingen for så vidt angår ejerboliger og 2018-vurderingen for så vidt angår øvrige boliger/erhvervsejendomme. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger Skat for: ejerboliger: 2011-vurderingen fratrukket med 2½ procent og kr. (nedslag i grundvurderingen på 2½ procent af den del af grundværdien, der ligger under kr.). øvrige boliger (andels- og lejeboliger (beboelsesejendomme med mere end 3 lejligheder)): 2015-vurderingen fratrukket med 2½ procent. øvrige boliger / erhvervsejendomme: 2012-vurderingen.

14 10 BUDGETFORUDSÆTNINGER Nedslagene i grundvurderingerne medfører selvfølgelig lavere grundvurderinger. Men da 90 pct. af landets boligejere betaler grundskyld af deres grundskatteloftsværdi (som ligger under grundvurderingerne pga. de høje grundvurderinger) vil de fortsat opleve, at grundskylden stiger med reguleringsprocenten på op til 7 pct. årligt, når kommunens grundskyldspromille er uændret. Først når grundskatteloftsværdien når op på ejendomsvurderingen, vil boligejerne betale grundskyld svarende til ejendomsvurderingen og dermed fuldt ud mærke nedslagene rent økonomisk i form af lavere grundskyldsbetaling. Grundskylden for 2016 er beregnet til 477,5 mio. kr. ved en grundskyldspromille på 21,985. Provenuet er beregnet ud fra de afgiftspligtige 2014-grundværdier, som borgerne betaler grundskyld af i Ved beregningen af kommunens grundskyldsprovenu i overslagsårene er taget udgangspunkt i KL s skøn for reguleringsprocenterne samt den besluttede sænkning af grundskyldspromillen med 0,5 promille årligt i LTK frem og med 2018: / / /2019 KL s skøn for reguleringsprocenten *) KL s skøn for væksten i grundskyldsprovenuet på landsplan 6,6 pct. 6,0 pct. 5,9 pct. 6,0 pct. 4,9 pct. 4,5 pct. 4,4 pct. 5,6 pct. LTK s vækst i grundskyldsprovenuet **) Afgiftspligtige grundværdier og vurderingen pr. 1. oktober 2011 fratrukket 2,5 pct. 1,8 pct. (4,2 pct.) 1,3 pct. (3,7 pct.) 3,2 pct. (3,2 pct.) *) Den faktiske reguleringsprocent for 2016 **) Tallene i parentes viser, hvad stigningen i LTK s grundskyldsprovenu vil være, hvis grundskyldspromillen ikke bliver nedsat med 0,5 promille årligt i årene Det skal understreges, at der ved beregningen af kommunens grundskyldsprovenuer i overslagsårene er taget hensyn til, at nogle grundejere kun kan tillægges en stigningstakt, der ligger under reguleringsprocenten, idet de ellers ville betale grundskyld af et beløb, som overstiger den offentlige vurdering. I ovenstående er der ikke taget højde for effekterne af en fastfrysning af grundskylden i 2016 som indgår i finanslovsaftalen for Udmøntningen af aftalen var ikke færdig ved færdiggørelsen af budgetbogen De budgetterede dækningsafgifter for 2016 bygger på tal fra Ejendomsskatteregistret (ESR). I budgettets overslagsår er kommunens provenuer vedr. dækningsafgift af offentlige ejendomme uændret, mens provenuet for dækningsafgift fra erhvervsejendomme er forhøjet med 5 mio. kr. i 2018 og 2019 pga. ibrugtagningen af 2 større erhvervsejendomme. 2. Tilskud og udligning, herunder budget- og regnskabssanktioner Tilskud og udligning omfatter statstilskud, udligning af beskatningsgrundlaget, udligning og tilskud vedrørende udlændinge, sektorspecifikke udligningsordninger, særlige tilskud og beskæftigelsestilskuddet. Der er i 2016 indarbejdet det statsgaranterede skattegrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb, mens overslagsårene er baseret på KL s tilskuds- og udligningsmodel. Budgetteringen tager bl.a. højde for konsekvenserne af regeringens og KL s aftale om kommunernes økonomi for 2016 samt KL s seneste pris- og lønskøn.

15 11 BUDGETFORUDSÆTNINGER Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016, at der i 2016 ydes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3.5 mia. kr. Tilskuddet fordeles på følgende måde: 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet. 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under kr. pr. indbygger. Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 14,6 mio. kr. i Overgangsordning vedrørende refusionsomlægning For at afbøde de samlede økonomiske konsekvenser af omlægningen af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet herunder de udligningsmæssige konsekvenser er der i 2016 og 2017 etableret en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners beregnede tab/gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017 samt et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio. kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i Lyngby-Taarbæk Kommune modtager i ,7 mio. kr. via denne ordning - svarende til at kommunens samlede beregnede tab i 2016 udgør 16,7 mio. kr. Tilskud vedrørende ekstraordinært antal flygtninge Regeringen og KL er enige om at udmønte 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne i forbindelse med modtagelse og integration som følge af et ekstraordinært antal flygtninge og familiesammenførte i kommunerne. Der ydes endvidere et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2016 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Fordelingen af disse tilskud indgår ikke i budgettet, idet tilskuddet først er udmeldt senere. Tilskud til omstilling af folkeskolen Det indgik i 2014-økonomiaftalen, at kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 i lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt på folkeskoleområdet. Tilskudspuljen for 2016 på 600 mio. kr. er fordelt til kommuner, der har et beskatningsgrundlag pr. indbygger under landsgennemsnit. LTK modtager ikke noget tilskud i Tilskud vedr. styrket kvalitet i daginstitutioner I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat et tilskud til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2016 udgør 524,9 mio. kr., fordeles ud fra den enkelte kommunes andel af det skønnede antallet af 0-5-årige børn i kommunerne pr. 1. januar LTK s tilskud udgør 5,3 mio. kr. i 2016 stigende til 5,6 mio. kr. i Tilskud fra Kvalitetsfonden Regeringen har etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Formålet med kvalitetsfonden er at løfte investeringsniveauet (dvs. de fysiske rammer) på de borgernære serviceområder: dagtilbud, folkeskolen, ældreområdet (ekskl. kommunale ældreboliger) og fritidsfaciliteter til børn og unge.

16 12 BUDGETFORUDSÆTNINGER I 2016 udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne. De tidligere krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler blev ophævet med virkning fra 1. januar Kvalitetsfondsmidlerne er siden da blevet fordelt som en del af bloktilskuddet. Krav om overskud på den løbende drift i budgetåret og overslagsårene Med udgangspunkt i budgetloven indgår i budget- og regnskabsbekendtgørelsen et krav om, at der fra budget 2014 skal være overskud på den løbende drift i budgetåret og overslagsårene. Kravet skal understøtte princippet om en sund økonomistyring i den enkelte kommune, således at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet. Bestemmelsen om overskud på den løbende drift er formuleret således, at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler samt nettorenteudgifter. Betinget balancetilskud i 2016 omfatter serviceudgifterne og ikke anlægsudgifterne Der er indført 2 håndtag i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, som skal sikre, at kommunerne rent faktisk budgetterer i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer. Udbetalingen af en del af kommunernes bloktilskud er således gjort betinget af, at kommunerne under ét ved budgetlægningen overholder dels rammerne for serviceudgifterne dels rammerne for bruttoanlægsudgifterne. I praksis aftales hvert år en ramme for de kommunale serviceudgifter, mens der kun i nogle år aftales en ramme for kommunernes anlægsudgifter. I 2016 er der således ingen ramme for anlægsudgifterne, kun et aftaleniveau (16,6 mia. kr.), som skal følges tæt og koordineres af KL. I økonomiaftalen for 2016 er udbetalingen af 3 mia. kr. af bloktilskuddet gjort betinget af, at kommunerne overholder serviceudgiftsrammen. KL skønner et tilsvarende beløb i overslagsårene. I 2016 har kommunernes eventuelle manglende overholdelse af det forudsatte anlægsniveau i økonomiaftalen ikke nogen betydning for udbetalingen bloktilskuddet. I overslagsårene har KL forudsat, at 1 mia. kr. af bloktilskuddet bliver gjort betinget af aftaleoverholdelse vedrørende anlægsniveauet. Hvis kommunerne under ét ikke overholder serviceudgiftsrammen, betyder ordningen, at ministeren ud fra kommunernes budgetadfærd kan afgøre, om den manglende udbetaling af bloktilskuddet skal bæres af kommunerne under ét eller kun af enkelte kommuner. I budgettet er der ikke afsat nogen midler til dækning af en sanktion som konsekvens af kommunernes eventuelle manglende overholdelse af de aftalte serviceudgifts- og anlægsrammer. Med andre ord er det forudsat, at kommunerne overholder 2016-økonomiaftalen samt de fremtidige økonomiaftaler mellem regeringen og KL. Regnskabssanktion vedrørende serviceudgifterne for 2016 For at få kommunerne til at budgettere serviceudgifterne i overensstemmelse med udgiftsniveauet i økonomiaftalen er en del af udbetalingen af bloktilskud gjort betinget, jævnfør ovenfor. Kommunerne bliver dog ikke alene målt på, om de ved budgetlægningen budgetterer serviceudgifterne i overensstemmelse med økonomiaftalen. Med virkning fra og med regnskabet for 2012 indførtes en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét ved regnskabsaflæggelsen overskrider de aftalte økonomiske rammer, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. For 2016 tager en eventuel regnskabssanktion udgangspunkt i det budgetlagte udgiftsniveau. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har

17 13 BUDGETFORUDSÆTNINGER overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse. Ved den endelige opgørelse af de kommunale regnskaber, som vil blive foretaget i foråret i året efter regnskabsåret, skal der foretages de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab. Der skal korrigeres for eventuelle ændringer i regler og opgaver, som er gennemført efter kommunernes budgetlægning. Endvidere kan der bl.a. være tale om korrektioner for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor. Ingen regnskabssanktion vedrørende bruttoanlægsudgifterne for 2016 I 2016 er udbetalingen af bloktilskuddet ikke gjort betinget af, at kommunerne overholder et aftalt anlægsniveau for bruttoanlægsudgifterne. P.t. er der derfor heller ingen regnskabssanktion for så vidt angår kommunernes anlægsniveau. Det er imidlertid forudsat, at kommunerne i fællesskab arbejder for at overholde det aftalte anlægsniveau. 3. Driftsvirksomhed Inden for de enkelte udvalg (bevillingsområder) er driftsbudgettet opdelt i aktivitetsområder. På de følgende sider er der for alle aktivitetsområder beskrevet perspektiver og udfordringer, ligesom budgetforudsætningerne og de mere detaljerede budgettal er angivet her. Nedenfor er det samlede driftsbudget angivet i resuméform, opdelt på udvalgsniveau. Driftsvirksomhed på udvalgsniveau (nettodriftsudgifter) Mio. kr. R14 og B15 i årenes priser BF16-19 i 2016-niveau += udgifter -= indtægter R14 B15 B16 BO17 BO18 BO19 Børne- og Ungdomsudvalget ,1 857,6 849,3 843,6 843,7 842,9 Kultur- og Fritidsudvalget... 58,5 59,7 58,6 57,1 57,7 58,4 Social- og Sundhedsudvalget , , , , , ,5 Teknik- og Miljøudvalget ,7 108,7 116,0 112,9 112,5 112,5 Økonomiudvalget ,1 554,9 574,3 560,6 518,1 501,7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ,1 458,9 492,9 505,3 507,8 509,1 I alt , , , , , ,1 Takster og gebyrer Takster og gebyrer er som udgangspunkt fremskrevet således, at det generelt svarer til pris- og lønudviklingen af udgifterne inden for de pågældende områder. På dagtilbudsområdet er taksterne fastsat i forhold til en forældrebetalingsandel på 25 pct. De indarbejdede takster fremgår af takstoversigten. Regeringens lov- og cirkulæreprogram 2016 Kommunen får refunderet nettoudgifterne grundet ny/ændret lovgivning i henhold til DUTprincippet. Dvs. de ændrede nettoudgifter på landsplan, som regeringen og KL er nået frem til, fordeles som altovervejende hovedregel kommunerne imellem i forhold til kommunens andel af folketallet i hele landet. Dette års lov- og cirkulæreprogram giver anledning til årlige mer-/mindreudgifter på henholdsvis -1,0 mio. kr. i 2016, -1,2 mio. kr. i 2017, 1,4 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i 2019.

18 14 BUDGETFORUDSÆTNINGER 4. Anlægsvirksomhed Anlægsbudgettet ligger i på et niveau, der langt overstiger kommunens politik om et årligt anlægsniveau på 100 mio. kr. i gennemsnit (inkl. lånefinansierede projekter), idet 2019 dog alene ligger på et niveau omkring 100 mio. kr. I 2019 er der en uspecificeret anlægspulje på henholdsvis 51,1 mio. kr. Anlægsvirksomhed (nettoanlægsudgifter) Mio. kr. R14 og B15 i årenes priser BF16-19 i 2016-niveau R14 B15 B16 BO17 BO18 BO19 Økonomiudvalget ,4 171,1 224,8 225,1 177,7 44,5 Anlægspulje (uspec. proj.) ,1 I alt ,4 171,1 224,8 225,1 177,7 95,6 Heraf lånefinansierede projekter... 14,0 3,0 52,7 13,1 3,2 3,2 Ejendomssalg mv.. (netto) -132,4-60,5-163,6-9,1-105,3 2,4 Ejendomssalg mv.... I -132,7-70,1-187,2-26,2-111,4 - Ejendomssalg mv.... U 0,3 9,6 23,6 17,1 6,1 2,4 Den detaljerede investeringsoversigt, inkl. bemærkninger, er indeholdt i afsnittet Anlægsvirksomheden. Ejendomssalg De budgetterede ejendomssalg i vedrører følgende: Salg af jord til finansiering af kommunens grundkapital ifm. etablering af almene familie- og ældreboliger Salg af del af Dyrehavegaards Jorder Salg af ejendomme ifm. Liv i Lundtofte Salg af ejendomme ifm. Ny driftsplads Salg af diverse ejendomme Udgifterne under ejendomssalg vedrører primært udgifter i forbindelse med ejendomssalgene af Kanalvej og Dyrehavegaards Jorder. 5. Pris- og lønskøn Der er anvendt KL s udmeldte pris- og lønskøn fra juli 2015, jf. nedenstående oversigt. Den kommunale pris- og lønudvikling - serviceudgifterne Årligt 2015/ / / /19 Løn... 1,62 2,26 2,10 2,10 Priser... 1,67 1,67 1,67 1,67 Løn/priser i alt... 1,60 2,10 2,00 2,00

19 15 BUDGETFORUDSÆTNINGER Den kommunale pris- og lønudvikling - anlægsudgifterne Årligt 2015/ / / /19 Løn og priser i alt... 1,6 1,6 1,6 1,6 Den kommunale pris- og lønudvikling inkl. anlæg og overførselsudgifter Årligt 2015/ / / /19 I alt... 1,6 1,9 1,9 1,9 Det skal bemærkes, at der til regulering af bloktilskuddet anvendes pris- og lønskønnet inkl. overførselsudgifter. 6. Låneoptagelse Økonomiaftalen for 2016 indeholder følgende lånepuljer: Lånepulje målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer (eksempelvis på borgerrettede områder) (600 mio. kr.) Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner (500 mio. kr.) Investeringer med effektiviseringspotentiale (200 mio. kr.) Pulje til øvrige anlægsaktiviteter (200 mio. kr.) Hovedparten af lånepuljerne er dels koblet op på specifikke formål, dels kommunernes likviditet. I budget er der alene budgetteret med lån efter de automatiske låneregler, dvs. til finansiering af grøn klimainvesteringspulje samt lån til energirenovering af rådhuset. Målsætningen i kommunens lånepolitik er, at den langfristede gæld pr. indbygger ikke må stige yderligere. Som det ses af nedenstående tabel, er der et stort fald i gælden fra 2014 til 2015 grundet ekstraordinært afdrag i Den samlede gæld stiger dog fra 2015 til 2016 som følge af, at kommunen optager lån i forbindelse med etablering af almene boliger. Ses der bort for disse lån er der alene et fald i gælden. Mio. kr. (årets priser) Gæld (ultimo året)** heraf almene boliger* heraf øvrig gæld *) Det skal bemærkes, at der i opgørelsen ikke er taget højde for beboernes samt statens andel af afvikling af gælden til almene boliger, idet afdragsdelen på denne reguleres på status. I 2015 optages lån i forbindelse med etablering af botilbud til autister (Strandberg), Slotsvænget og til midlertidige botilbud til unge udviklingshæmmede (Caroline Amalievej ). I 2016 til omsorgsboliger (71,7 mio. kr.), LAR-projekter (23,95 mio. kr.) samt klimainvesteringer (3,0 mio. kr.). I 2017 er der indarbejdet lån til energirenovering (9,9 mio. kr.) samt klimainvesteringer (3,0 mio. kr.). Derudover er der indregnet ekstraordinært afdrag på 20,0 mio. kr. I 2018 og 2019 alene indregnet låneoptagelse til klimainvesteringer (3,0 mio. kr.).

20 16 BUDGETFORUDSÆTNINGER 7. Leasingarrangementer Kommunen har indtil nu ikke indgået sale and lease back-arrangementer eller leasing af anlægsaktiver. Der er i budgettet ikke forudsat indgået sådanne arrangementer. Leasing af driftsmidler, der ikke giver anledning til deponering, indgår ikke som særskilte poster i budgetlægningsfasen, idet en eventuel leasingudgift skal finansieres inden for den berørte institutions driftsramme/alternativt forvaltningens driftsramme. Denne procedure er også gældende, hvis der i selve regnskabsåret administrativt indgås leasing af driftsmidler. 8. Serviceudgifterne Den økonomiske aftale mellem regeringen og KL indeholder en øvre ramme for kommunernes udgifter på serviceområderne. I årets økonomiaftale mellem regeringen og KL indgår som noget nyt, at kommunerne skal aflevere et såkaldt omprioriteringsbidrag på 1 pct. om året fra 2016 til 2019, hvilket svarer til ca. 2,4 milliarder kroner om året. Der tilbageføres 1,9 milliarder kroner til kommunerne i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskolen. Omprioriteringsbidraget skal ses i lyset af, at regeringen har tilkendegivet, at der skal frigøres ressourcer til politiske prioriteringer via effektiviseringer. De årlige omprioriteringsbidrag forudsættes hvert år genudmøntet i de årlige økonomiforhandlinger og finanslovsforhandlinger. Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket: nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder, nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, nettodriftsudgifter til ældreboliger, indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkelsager, nettodriftsudgifterne til overførsler og nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige. Beregningen af kommunernes serviceramme for 2016 tager udgangspunkt i den aftalte serviceramme for 2015 som vist nedenfor: (Mio. kr.) Budget 2015 (15-pl) Fra budget 2015 til aftale Effektivt beredskab Ændre pris og lønforudsætninger Korrigeret udgangspunkt (15-pl) PL 2015 til 2016 (1,6 pct.) Justering af serviceramme Ældremilliard Digitaliseringsprojekter Regulering vedr. samtaleterapi DUT, skæv profil tidligere aktstykke DUT, aktstykke Aftale 2016 (16-pl) Fra og med budget 2014 har kommunerne fået lov til at budgettere med generelle reserver til dækning af udgifter, som det ikke er muligt at fordele på budgettidspunktet, bortset fra løn- og barselspuljer. Den generelle reserve kan maksimalt udgøre 1 % af de budgetterede nettodriftsudgifter til service i den enkelte kommune. Til brug for budgetlægningen beregner KL en kommunespecifik serviceudgiftsramme for KL s beregnede serviceramme for Lyngby-Taarbæk Kommune er anvendt i budgettet.

21 17 BUDGETFORUDSÆTNINGER Serviceudgiftsrammen for Lyngby-Taarbæk Kommune er reduceret med 1 pct. årligt fra og med 2017 som konsekvens af regeringens omprioriteringsbidrag på 1 pct. om året. Dvs. at det i overslagsårene ikke er forudsat, at der tilbageføres nogen midler til kommunerne. Mio. kr Udgiftsramme for LTK (KL-beregning) , , , ,2 Serviceudgifter i LTK (budget ) , , , ,4 Råderum... 4,8 10,6 27,9 21,8 Generel reserve maksimalt 1 pct.... 4,8 Råderum inklusiv reserve... 0,0 10,6 27,9 21,8 - = overskridelse af udgiftsramme + = overholdelse af udgiftsramme Oversigten viser, at LTK i perioden 2016 til 2019 ikke umiddelbart er i en situation, hvor råderummet er negativt (svarende til at LTK skal findes driftsbesparelser serviceudgiftsområdet for at overholde servicerammen).

22 18

23 AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI 2016

24 20 AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI Kort om aftalen Regeringen og KL indgik d. 3. juli 2015 en aftale om kommunernes økonomi for Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres ressourcer til politisk prioritering via effektiviseringer. Regeringen har tilkendegivet, at de frigjorte midler vil blive udmøntet hen over regeringsperioden til prioriterede indsatser, herunder til bl.a. sundhed, ældre og tryghed. Regeringen vil tage initiativ til at indarbejde et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om året fra 2016 til Det svarer til ca. 2,4 mia. kr. i Regeringen og KL er enige om, at det er afgørende, at omprioriteringsbidraget i så fald omfatter hele den offentlige sektor, idet regeringen klart har tilkendegivet, at den vil prioritere sundhed. De årlige omprioriteringsbidrag forudsættes hvert år genudmøntet i de årlige økonomiforhandlinger og finanslovforhandlinger. Regeringen har tilkendegivet, at alle større statslige driftsområder omfattes af et årligt omprioriteringsbidrag på 2 pct. fra Regeringen anerkender, at kommunerne i budgetlægningen vil operere med samlede omprioriteringer af mindst samme størrelsesorden for at håndtere det løbende udgiftspres. Hovedelementerne i årets økonomiaftale er følgende: 1. Der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1 pct. årligt fra 2016 til Regeringen og KL er enige om, at der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Kommunernes serviceramme vil dermed udgøre 234,6 mia. kr. i 2016 inklusive en omlægning af ældremilliarden og reguleringer i medfør af DUT mv. 2. Der er i 2016 fastsat et balancetilskud med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Der ydes derudover et ekstraordinært tilskud i 2016 på 3½ mia. kr. Heraf fordeles 1½ mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. 3. Regeringen og KL er enige om at udmønte 125 mio. kr. i 2016 til investeringer i kommunerne i forbindelse med modtagelsen og integration som følge af et ekstraordinært antal flygtninge og familiesammenførte i kommunerne. Der ydes endvidere et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2016 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. 4. Der er i 2016 taget højde for det ekstraordinære løft på 600 mio. kr. med henblik på at imødegå lokale udfordringer, der følger af folkeskolereformen. Dermed udgør kommunernes bloktilskud mv. 74,0 mia. kr. i Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der fastsættes en særtilskudspulje på 300 mio. kr. i 2016, heraf 50 mio. kr., jf. den politiske aftale om refusion og udligning. 6. I 2016 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for Kommunernes investeringer i 2016 udgør 16,6 mia. kr., som ligger 0,9 mia. kr. under niveauet i Kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

25 21 AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI 8. Der udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2016 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Som led i tilpasningen af anlægsniveauet er kommunerne siden 1. januar 2014 blevet løst fra bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne. 9. Der afsættes lånepuljer på i alt 0,8 mia. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer (eksempelvis på borgernære områder) samt til investeringer med et effektiviseringspotentiale. Halvdelen finansieres af staten. 10. Det er forudsat, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,6 mia. kr. i 2016, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,9 mia. kr. i Niveauerne er inklusive konsekvenserne af refusionsomlægningen, der blev vedtaget af Folketinget den 26. august Der er forudsat en uændret skattefastsættelse i 2016 for kommunerne under ét. Hvis der for 2016 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. 12. Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2016 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2016 nedsætter skatten. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.

26 22

27 HOVEDOVERSIGT Den flerårige hovedoversigt giver et summarisk overblik over de kommende års aktivitetsudvikling og finansiering. Oversigten er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

28 24 HOVEDOVERSIGT Hele kr. Budget 2016 Budgetoverslag 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse mv Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse mv Fællesudgifter og administration mv B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT * Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene) C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse(+) / forbrug(-) af likvide aktiver Øvrige finansforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Optagne lån Tilskud og udligning Udligning af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

29 25 HOVEDOVERSIGT Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur... Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse mv.... Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv.... A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT... Heraf refusion... Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse mv Fællesudgifter og administration mv.... B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT * Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene) C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse(+) / forbrug(-) af likvide aktiver... Øvrige finansforskydninger ( )... D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Optagne lån... Tilskud og udligning... Udligning af købsmoms... Skatter... F. FINANSIERING I ALT BALANCE

30 26

31 SAMMENDRAG AF BUDGET

32 28 SAMMENDRAG AF BUDGET Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) Budget 2016 Budgetoverslag 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Kirkegårde Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse mv Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder mv. 35 Spildevandsanlæg FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelser i alt Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv UNDERVISNING OG KULTUR I ALT REFUSION I ALT Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter mv SUNDHEDSOMRÅDET I ALT

33 29 SAMMENDRAG AF BUDGET Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Kirkegårde Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse mv Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder mv. 35 Spildevandsanlæg FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelser i alt Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv UNDERVISNING OG KULTUR I ALT REFUSION I ALT Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter mv SUNDHEDSOMRÅDET I ALT

34 30 SAMMENDRAG AF BUDGET Hele kr. Budget 2016 Budgetoverslag 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger og private klubber mv Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretn. og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE MV. I ALT REFUSION I ALT Fællesudgifter og administration mv. 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION MV. I ALT A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18 BUDGET 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 11 3. Driftsvirksomhed... 13

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016 BUDGETOVERSLAG 2017-19

BUDGETFORSLAG 2016 BUDGETOVERSLAG 2017-19 BUDGETFORSLAG 2016 OG BUDGETOVERSLAG 2017-19 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2016-19... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Protokol. 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal. Medlemmer. 1. behandling af budget

Kommunalbestyrelsen. Protokol. 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal. Medlemmer. 1. behandling af budget Kommunalbestyrelsen Protokol 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer 1. behandling af budget Derudover deltog: Søren Hansen Ulla Agerskov Pernille Holmgaard Bjarne Holm Markussen Lene

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Resumé af budgettet Resultatopgørelse... 5

Resumé af budgettet Resultatopgørelse... 5 Budget 2017-2020 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 10 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed... 12 5.

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Morten Normann Jørgensen. Henrik Brade Johansen Anne Jeremiassen

Morten Normann Jørgensen. Henrik Brade Johansen Anne Jeremiassen Økonomiudvalget Protokol 08-09-2014 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Sofia Osmani Mette Hoff Morten Normann Jørgensen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Henrik Brade Johansen Anne Jeremiassen Simon Pihl

Læs mere

Resumé af budgettet Resultatopgørelse

Resumé af budgettet Resultatopgørelse INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2014-17... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 10 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed... 12 5. Pris- og

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 19-08-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 19. august 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-20 BILAG A Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2018 BUDGETOVERSLAG

BUDGETFORSLAG 2018 BUDGETOVERSLAG BUDGETFORSLAG 2018 OG BUDGETOVERSLAG 2019-21 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Budget- og regnskabssanktioner...

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2014 BUDGETOVERSLAG august 2013

BUDGETFORSLAG 2014 BUDGETOVERSLAG august 2013 BUDGETFORSLAG 2014 OG BUDGETOVERSLAG 2015-17 23. august 2013 INDHOLD side Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2014-17... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 10

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere