D E K L A R A T I O N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E K L A R A T I O N"

Transkript

1 GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162 KØBENHAVN V TELEFON (1) ' POSTGRO Matr. nr. 9 es, Hammersholt by, Nr. Herlev sogn. Anmelder: Advokat K.Lund Kristensen "Buen" Vesterbrogade 6 D, 162 København V D E K L A R A T O N Undertegnede ejere af den på vedhæftede kortbilag af 8. juni 1978 viste ejendom matr. nr. 9 es, Hammersholt by, Nørre Herlev sogn i Hillerød kommune, (i det følgende også kaldet bygherrerne eller sælgerne) pålægger herved den nævnte ejendom følgende servitutter, som også har gyldighed for alle parceller, der efter den 28. april 1978 udstykkes fra ejendommen. GRUNDEJERFORENNG Parcelejerne indenfor deklarationsområdet er pligtige at være medlemmer af rækkehusområdets grundejerforening, og at respektere foreningens vedtægter. Bygherrerne har dog ikke medlemspligt, hverken for usolgte parceller eller evt. tilbagetagne parceller. Grundejerforeningen skal senest stiftes, når der er udstedt ibrugtagningstilladelse for mindst 5% af de udstykkede grunde indenfor et etapeområde, og byrådet kræver det. De nuværende ejere af matr. nr. 9 es, Hammersholt by, Nr. Herlev sogn kan til enhver tid kræve grundejerforeningen stiftet. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område. Grundejerforeningens vedtægter udfærdiges af de nuværende ejere og skal godkendes af byrådet. Vedtægterne må ikke være i strid med de i nærværende deklaration indeholdte bestemmelser, og skal til enhver tid være i overensstemmelse med Hillerød Kommunes bygningsvedtægt, sundhedsvedtægt m.v. Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 145 København K

2 5. Stemmeretten i grundejerforeningen opgøres således, at hver boligenhed indenfor rækkehusområdet, for hvilken ibrugtagningstilladelse er udstedt, har en stemme. 6. Ændringer i grundejerforeningens vedtægter, og beslutninger, der kræver økonomisk indbetaling udover administrationskontingentet, skal vedtages af generalforsamlingen med et flertal på mindst 2/3 af samtlige stemmer, eller af to på hinanden følgende generalforsamlinger indenfor 6 uger med almindeligt flertal af stemmer blandt de fremmødte. løvrigt fastsætter grundejerforeningen selv i vedtægterne, med hvilket flertal. en beslutning skal vedtages. 7. Grundejerforeningen skal, i det omfang arealerne og fælles anlæg ikke overtages af Hillerød kommune, stå som ejer af. områdets veje, stier og fællesarealer, ledningsanlæg, fælles bygninger, fælles varmecentral m.v., og er pligtig at overtage arealer og anlæg m.v., således som disse af bygherrerne er projekteret og udført. Tilskødning til grundejerforeningen finder.sted ved ibrugtagniallit efter sælgers påkrav. Overdragelsen sker uden vederlag til og uden udgifter for sælgerne. 8. Grundejerforeningen er endvidere pligtig til at overtage ethvert vejbidrag, som ved udvidelse eller lignende af de allerede eksisterende tilkørselsveje måtte blive pålignet en eller flere parceller indenfor foreningens område. 9. Ejeren af en parcel er pligtig til at betale kontingent til foreningen og herunder deltage i udgifterne til vedligeholdelse, renholdelse, snerydning m.v. af områdets veje, stier og fællesarealer m.v., materiel hertil og andre fællesudgifter, herunder udgifter forbundne med vedligeholdelse og renholdelse og drift af alle fælles forsynings-og afløbsledninger, det være sig vand, kloak, el, varme og antenneledninger etc., herunder tillige foreningens pligtmæssige drift af vej- og stibelysning, alt i det omfang, udgifterne ikke bæres af offentlige myndigheder, el-værk eller lignende institutioner, eller udgifterne hertil ikke er pålignet eller pålignes den enkelte parcelejer af det offentlige, el-værk eller lignende institutioner. 1. Grundejerforeningen kan underskrive alle besutninger om fællesarealer, disses udnyttelse, samt om andre forhold af' fælles interesse. Foreningen kan lade sådannebeslutninger' lyse servitut-og pantstiftende på de enkeltemedlemmerne -tilhørende ejendomme uden særskilt godkendelse fra grundejerne. VEJE OG STER Samtlige veje og stier indenfor bebyggelsesplanens område anlægges og betales af de nuværende ejere af matr. nr. 9 es, Hammersholt by, Nr. Herlev sogn, i henhold til projekt.godkendt af Hillerød kommune, og tilskødes grundejerforeningen vederlagsfrit, jfr: 1. Al fremtidig drift og vedligeholdelse betales af parcelejerne gennem grundejerforeningen, jfr. 1, pkt. 9.

3 tilfælde af misligholdelse kan den påtaleberettigede lade vedligeholdelsesarbejdet udføre af andra for grundejerforeningens regning. 2. Parkering må alene foregå på de til deklarationens område hørende parkeringspladser. Omnibus-, last-, flytte- eller fragtbiler må ikke henstilles på parkeringspladserne, bortset fra den tid, der måtte hengå til udførelsen af deres erhverv for betjening af beboerne i området. Campingvogne, både etc. må ikke henstilles indenfor området. 3. Grundejerforeningen har vedligeholdelses-, renholdelses-, snerydnings-, saltnings- og grusningspligt på alle veje og stier i det omfang, denne pligt ikke er overtaget af kommunen. ndtil grundejerforeningen er stiftet, påhviler disse forpligtelser de enkelte lodsejere indtil vej- og stimidte i alle ejendommens facader. Ved igangværende byggeri påhviler vedligeholdelsen dog bygherren ved dennes entreprenører. 4. Hillerød Byråd afgør,\i hvilket omfang stamvej og stier overtages af kommunen. TEKNSK FORSYNNG. 1. Udgifter til fælles anlæg og fællesledninger af enhver art, der fremføres i forbindelse med udstykningen, fordeles med lige store anparter på hver grund. 3. Alle fælles afløbs- og forsyningsledninger, det være sig kloak-, vand-, varme- og el-ledninger, herunder kloakbrønde, el-forsyningskabler incl. kabelskabe, terrænbelysningsmaster, kabler, antennekabler incl. fordelingsstandere og telefonkabler skal tilhøre grundejerforeningen, medmindre de nævnte anlæg tilhører eller senere overtages af offentlige myndigheder, el-værk eller lignende institutioner. De enkelte parcelejere ejer alle ledninger og installationer i hus og udhus, idet dog eventuelle hovedledninger igennem husene betragtes som fællesledninger. Grundejerforeningen vedligeholder disse ledninger i det omfang, de ikke vedligeholdes af vedkommende forsyningsselskab.eller af en offentlig myndighed. Vedligeholdelse af stikledninger indenfor en grund påhviler vedkommende grundejer. 2. Hver enkelt grundejer er pligtig at tåle, at deklarationer med eller uden pant tinglyses på de udstykkede grunde, såfremt dette forlanges af forsyningsselskabet, kommunen eller grundejerforeningen i forbindelse med anlæg, vedligeholdelse og drift af ledninger af enhver art. 3. Fremføring af og vedligeholdelse af ledninger af enhver art kan foretages uden samtykke fra de berørte grundejere. De af grundejerforeningen eller en af de førnævnte offentlige myndigheder eller institutioner bemyndigede teknikere med Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 145 København K

4 hjælpere skal til enhver tid have adgang for vedligeholdelse og reparation af samtlige ledninger, uanset hvem disse tilhører, eller hvor de findes, når det måtte være påkrævet. Såfremt opgravning eller lignende af ledningerne er nødvendige for kontrol eller reparation, skal forsvarlig efterreparation foretages og bekostes af den, der i henhold til det foran bestemte er ejer af ledningerne. 4. Der etableres fælles TV-antenneanlæg for deklarationsområdet. De nuværende ejere af matr. nr. 9 es, Hammersholt by, Nr. Herlev sogn foranstalter og bekoster nedlægning af antennekabler i fortove. Den resterende del af fællesantenneanlægget udføres og betales af de enkelte parcelejere, som er pligtige at lade parcellen tilslutte antenneanlægget. Grundejerforeningen forestår den endelige etablering, fremtidig administration, drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget og drager omsorg for betaling af de fornødne udgifter i forbindelse hermed for medlemmernes regning, jfr. 1, pkt. 7 og 9. Når etableringen af anlægget har fundet sted, må der ikke findes udvendige antenner på de enkelte grunde. 5. Vej- og stibelysning udføres og bekostes af bygherren i overensstemmelse med godkendt projekt. Drift og vedligeholdelse af stibelysning, der måtte blive påsat husene, påhviler den enkelte lodsejer. øvrige belysninger vedligeholdes af grundejerforeningen i det omfang, det ikke er overtaget af kommunen, ligesom driftsudgiften påhviler grundejerforeningen. GRUNDENES BENYTTELSE OG BEBYGGELSE Arealet skal bebygges i overensstemmelse med den af Hillerød kommune den 1. april 1978 godkendte bebyggelsesplan for det samlede område. 2. det der henvises til vedhæftede kortbilag af 8. juni 1978, og de derpå anførte etapeopdelinger bemærkes, at udstykning og bebyggelse sker etapevis begyndende fra øst. Etapeinddelingen kan af bygherren ændres, såfremt og i det omfang dette godkendes af Hillerød kommune. ngen grundejer har noget krav som følge af det etapevise byggeri, herunder ikke krav på, at fællesfaciliteter anlægges, før dette kan kræves af Hillerød kommune: 3. Tilbygninger til de enkelte ejendomme kan ikke tillades. 4. Udvendigt murværk samt tage skal stedse være i overensstemmelse med deklaration lyst den 2. april Tage udføres som sadeltag med 45 hældning, og skal stedse være udført således. 6. Der opsættes ikke tagrender på de enkelte ejendommes udhuse, således at tagudhæng fra naboudhus skal kunne tåles ført ind over skel, ligesom tagvand fra samme skal kunne tåles ledt ind over skel uden tagrende. 7. Udvendigt træværk på den samlede bebyggelse skal stedse holdes i den imprægneringsfarve, som er anvendt af byg-

5 herrerne ved opførelsen. 8. Terrænregulering foretages af udstykkeren, hvorefter terrænregulering kun må foretages efter skriftlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Ansøgning om sådan tilladelse skal vedlægges erklæring fra de berørte grundejere. Terrænreguleringer på +/-:-,5 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel eller byggelinie end 1, meter kan dog finde sted uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Ovennævnte bestemmelser gælder ikke terrænreguleringer, der gennemføres i forbindelse med områdets byggemodning. 9. På parcellerne må ikke drives handel, vognmandsvirksomhed, fabrik, værksted eller indrettes oplagsplads. HEGN OG HAVE Disse bestemmelser hindrer ikke bygherrens anvendelse af et hus til prøvehus og salgskontor og hindrer ikke en efter bygherrens skøn hensigtsmæssig skiltning for l.gangssalg af ejendommen, hvad enten denne skiltning er placeret på prøvehus eller på fællesarealer - også om disse sidste måtte være overdraget til grundejerforeningen. Skiltning må dog kun udføres efter gældende love og bestemmelser. Der må endvidere ikke drives nogen form for virksomhed, som ved røg, støj, støv eller ilde lugt, rystelser eller lignende er til gene for kvarteret. Sædvanligt gældende begrænsninger vedrørende beplantning henover eller ved nedgravede ledninger skal respekteres Hegn udføres som hække. Hegnets højde maximeres til 1,8 meter. FELLESAREALERNE Hække kan suppleres med trådhegn, max. 1, meter højt. Grundejerne har vedligeholdelsespligt af begge hegnets sider, mod veje, stier og fællesarealer. Endvidere henvises til hegnslovens bestemmelser_ Hegn og have skal være vel vedligeholdt. Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, der efter den påtaleberettigedes skøn ved skygge eller kraftig vækst er til væsentlig ulempe for naboerne. 6. 1: På bygherrens foranledning og bekostning udarbejdes plan over og udføres anlæg af fællesarealer for området efter nærmere aftale med Hillerød kommune. Planen omfatter tilsåning af grønne områder samt indretning af legepladser. 2. Fællesarealer, der fremkommer i forbindelse med udstykningen, skal tilskødes grundejerforeningen, jfr. 1, pkt. 7, som har pligt til at vedligeholde disse. Arealerne overdrages etapevis efter påkrav fra de nuværende ejere af ejd. matr. 9 es, Hammersholt by, Nr. Herlev sogn, når det under 1. afsnit Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 145 København K

6 anførte arbejde er udført, og arealerne er taget i brug'. 3. Al renholdelse og vedligeholdelse og drift af fællesarealer udføres af grundejerforeningen på medlemmernes vegne. De i bebyggelsen udlagte fællesarealer m.v. skal vedligeholdes i den af den nuværende ejer anlagte stand og udformning, som kun må ændres med den påtaleberettigedes samtykke. 4. På fællesarealerne må der ikke opføres bygninger, ligesom arealerne ikke må anvendes til parkering, camping eller teltning. RENOVATON UDSTYKNNG BRANDMUR PÅTALERET BYGGEGENER m.v. 7. Grundejerne er pligtige at deltage i den renovationsordning, der etableres af kommunen. 8. Når udstykning af parceller, veje, stier, fællesarealer, m.v. har fundet sted efter udstykningsplan af landinspektør, må ingen parcel siden udstykkes eller fraskilles areal til tilstødende parceller, ligesom veje, stier, fællesarealer m.v. ej heller må udstykkes yderligere og stedse skal bestå som matrikulært selvstændige ejendomme. 9. Den i skellet mellem husene opførte mur er i henhold til byggemyndighedernes krav opført som brandmur, og det påhviler ejerne af husene stedse at vedligeholde disse mure i deres nuværende stand, hvorfor der ingensinde må ske gennembrydning af disse. Udgifterne til brandmurens vedligeholdelse påhviler ejerne af de tilstødende ejendomme med halvdelen hver, med mindre opståede skader udelukkende skyldes den ene part,. i hvilket tilfælde vedkommende alene skal afholde udgifterne., 1. Påtaleberettiget ifølge nærværende deklaration er Hillerød Byråd. 11. Bestemmelserne i nærværende deklaration skal ikke være til hinder for, at rækkehusområdet færdigbyggemodnes og bebygges med deraf følgende færdsel på sti, vej- og fællesarealer indenfor hele området.

7 . u. Grundejerne skal tåle gener, som byggemodningen og byggeriets færdiggørelse i hele deklarationsområdet måtte medføre. Ulemper af enhver art, som følge af ledningsførelse, hyggekørsel og andre foranstaltninger, der foretages i forbindelse med udstykning, byggemodning og bebyggelse kan ikke kræves erstattet. Ovennævnte regler gælder, uanset at byggeriet gennemføres etapevis. 12. TNGLYSNNG 1. Nærværende deklaration begæres lyst servitutstiftende på matr. nr. 9 es, Hammersholt by, Nr. Herlev sogn, samt parceller udstykket herfra, forpligtende for nuværende og efterfølgende ejere af ejendommen og parceller udstykket herfra. 2. Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. 3. Nærværende deklaration tinglyses forud for al nuværende. z. J-kom=e~entegæld. VÆRNETNG 13. Alle sager vedrørende nærværende deklaration skal anlægges. ved den ret, under hvilken ejendommen er beliggende., den 29, sign. Poul Skovdal og ri. Schjødt-Eriksen Godkendes af Hillerød kommune i henhold til kommuneplanlægningslovens 36 idet bemærkes, at tilvejebringelse af en lokalplan ikke er påkrævet. Hillerød byråd den 12. september 1978 P.b.v. sign. T. Stoholm og Svend Erik Aaen. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 145 København K

8 NDFØRT 1 DAGBOGEN RETTEN HLLERØD LYST AKT_ //.7 NR.(/2/ Anm.: På ejd. lic-nfter yde ligeye: Genpartens rigtighed bekræftes. Civildommeren i Hillerød m.v. KAREN GREVE

9 Akt: Skab nr. (udfyldes at dommerkontoret) i E glg 9do l7 etape 3 etape 2 etape 2 et J- _J- J- fællesareal_ legeplads L, kvarterlegeplads torv L_r ffz- //FiiirW torv f- varmecentral J P- p/ads øst legeplads 9do P-plads ves L legeplads torv 1 _1c ø -` '. To c ' o co, ' a> C lesarea i 1 r E _ etape 3 legeplads / / / / 9'. c c» P to ,, 44e,,, -L eo, P rivo,,_ -..._ -..., F /%y --..., etape2..._ etape fællesareal / c k) L `,5 p t 42:1. 11) te r. JCLp. "C c g E B. ofo /97B ø dlforhold./ /8 4. /71: 484 formular Y -2fløj Hortbilay til deklaration vedi: atr nr: 94:5 ornmersholl by, Nørre-Herlev sogn j11_421 A676133A fællesareal landinspektørerne Hrog, Larsen og 8 Garnmelgårcsvej 352 Parum Hf, 12) 95 36

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev (i det følgende benævnt foreningen ) Matr.nr.: Beliggende: Hårlev by, Hårlev Dams Have 4652 Hårlev Anmelder: Thomas Monberg Advokat Malmøgade 7 2100

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2  ' Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken 11-45 Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere