LEJER I DANMARK NR Vinter 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11"

Transkript

1 LEJER I DANMARK NR Vinter 2010/11 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN Dom om varmeregnskab: Lejer fik kr. retur Grådighed eller naivitet? En udlejer blev straffet for at have opkrævet ekstrabidrag til varme vand og el på en måde, som ikke var lovlig. Vestre Landsret tvang udlejer til at tilbagebetale de samlede betalinger til forbrug gennem en treårig lejeperiode. Det forekommer ofte, at der i en lejekontrakt står, at lejeren foruden huslejen skal betale nogle faste beløb for forbrug af varme, vand og elektricitet. Mange udlejere tror, at hvis de kan få lejeren til at skrive under på sådan en aftale, så kan de undlade at udarbejde varmeregnskaber og vandregnskaber. De indkasserer blot pengene og i mange tilfælde betaler lejerne uden at kny, fordi de ikke kender reglerne. Men hvis lejerne protesterer kan udlejeren til gengæld risikere at tabe mange penge. Det måtte en ejendomsmægler og udlejer fra Randers sande, da han i 2003 udlejede en beboelseslejlighed til en kvindelig lejer. Det blev aftalt, at lejeren hver måned skulle betale 2000 kr. udover huslejen til dækning af varme, vand og elektricitet. Intet varmeregnskab Forholdet mellem lejer og udlejer udviklede sig i konfliktfyldt retning. Dette bevirkede, at lejeren indbragte spørgsmålet om disse ekstrabetalinger for Huslejenævnet. Huslejenævnet bestemte, at udlejer skulle tilbagebetale alle de månedlige forbrugsbetalinger til lejeren. I alt kr. For varmeudgifternes vedkommende henviste Huslejenævnet til, at udlejer aldrig havde udarbejdet varmeregnskab, således som han havde pligt til efter de ufravigelige regler i Lejeloven. Elektricitet og vand For eludgifternes vedkommende fandt huslejenævnet, at da der ikke var aftalt nogen fordelingsnøgle, så kunne udlejer ikke opkræve betaling for elforbrug uden for huslejen. Vandforbrug er efter en fast praksis en del af huslejen medmindre, der er installeret vandmålere i hvert lejemål, og der i øvrigt udarbejdes et vandregnskab. Boligretten Udlejer besluttede sig til at anke denne afgørelse til Boligretten. Boligretten nedsatte tilbagebetalingen til kr. Boligretten vilfortsættes side 2 Tvangsadministrator sikres ulovligt Landsmøde i Danmarks Lejerforeninger Samsø Ældreboligselskab på vej mod konkurs Udsættelser af lejere - hvordan kan det undgås? Returneres ved varig adresseændring Side 3 Side 4-5 Side 6 Hvordan er det nu det er? Udlejer måtte betale dyrt for sin stædighed Ingen huller i beregningerne tak Andelsboligstiftelse - en klassisk tragedie Side 7 N ævnsbehandling kun ét gebyr pr klage Afsender: Danmarks Lejerforeninger Sankt Peders Stræde 2, 1. sal 4000 Roskilde Side 8-9 Side Side Side 16 LID62-Hovedblad.indd 1 12/01/

2 2 «Lejer i Danmark Vinter LEJER I DANMARK Nr. 62 Vinter Udgivet af Danmarks Lejerforeninger. Oplag: Ca Tryk: OTM, Postboks 209; 7430 Ikast. Redaktion: Jakob Lindberg (ansvh.), Bodil Kjærum og Henrik Stougaard. Danmarks Lejerforeninger: Telefon: ; Fax: Hjemmeside: Elektronisk postadresse: Postadresse: Sankt Peders Stræde 2, 1., 4000 Roskilde Daglig Ledelse: Bodil Kjærum (Roskilde), Landsformand. S. P. Laursen (Randers), Næstformand. Søren Ramsing (Sydfyn), Kasserer. Sekretariat: Organisatorisk sekretær: Jakob Lindberg (Køge) Landssekretær: Henrik Stougaard (Roskilde) Kontingent: Det lokale medlemskontingent mv. fastsættes lokalt. Lokalforeningernes årskontingent til Danmarks Lejerforeninger udgør i 2010: 79 kr. pr. husstand. Redaktionen af dette blad er afsluttet 8. januar 2011 Forår 2011, deadline: 15. februar 2011 Sommer 2011, deadline: 15. maj 2011 Efterår 2011, deadline: 15. august 2011 Vinter 2011/2012, deadline: 15. november 2011 Mindeord om Else Witting Danmarks Lejerforeningers kontaktperson på Bornholm, Else Witting, afgik ved døden den 6. januar efter lang tids sygdom. Hun blev 78 år. Else var en utrættelig ildsjæl, hvis hjerte bankede for de svage i samfundet. Og hun talte ikke kun om det. Hun var med i forreste række, når der skulle ydes en praktisk indsats, f.eks. i Telefonstjernen og SOS-Børnebyerne. I de sidste 10 år har Else været ene om at yde rådgivning til de lejere på Bornholm, der ikke har råd til dyre advokater. Med opbakning og vejledning fra Køge Lejerforening har hun indbragt hundredevis af sager for Huslejenævnet. Ikke alene har hun sparet lejerne for mange penge til ulovlige huslejer, høje fraflytningsregningr o.l. Hun har også givet lejerne en tro på, at de ikke var alene, og dermed skabt tryghed. Det var ikke mindst Elses indsats i boligsagen fra Åkirkeby, der tvang kommunalpolitikerne til at opgive planerne om at opsige lejerne i pensionistboligerne. Else vil blive savnet. KORT OM DANMARKS LEJERFORENINGER Danmarks Lejerforeninger blev stiftet i Stiftelsen skete på baggrund af en række lejerforeningers ønske om en landsdækkende organisation, som er uafhængig af partipolitiske interesser. Indmeldelse i Danmarks Lejerforeninger sker altid gennem en lokalforening: Den nærmeste lejerforening, der er tilsluttet Danmarks Lejerforeninger. Danmarks Lejerforeninger betragter det som een af sine opgaver, at sikre de bedst mulige betingelser for det frivillige ulønnede arbejde i lokalforeningerne. Aktiviteterne omfatter derfor blandt andet: Gratis kurser, udgivelse af bladet Lejer i Danmark og udsendelse af informationspjecer om lejernes rettigheder. Skulle man ønske yderligere informationer, eksempelvis Danmarks Lejerforeningers Love eller Princip & Arbejdsprogram, kan disse findes på dk/dl, men man er også velkommen til at kontakte os. ABONNEMENT PÅ LEJER I DANMARK Dette blad Lejer i Danmark, eller lokaludgaver heraf sendes gratis til medlemmer af Danmarks Lejerforeninger, samt til en række relevante institutioner, organisationer og personer. Hvis man ikke er blandt disse, og ønsker at modtage bladet uden samtidig at blive medlem af Danmarks Lejerforeninger; kan man tegne abonnement på bladet ved henvendelse til hovedkontoret. Prisen for et helt år er 120 kr. Dom om varmeregnskab: Lejer fik kr. retur fortsat fra forsiden le - modsat huslejenævnet - have, at lejeren skulle betale et skønsmæssigt beløb på kr. for forbrug i hele lejeperioden. Med hensyn til vand og elektricitet fulgte Boligretten Huslejenævnets kendelse. Alle udgifter skal dækkes af huslejen Udlejer ankede igen, men forgæves. Landsretten omgjorde Boligrettens beslutning om at lejeren skulle betale et skønsmæssigt beløb i varme. Landsretten slog fast, at alle udgifter skal dækkes af huslejen - med to undtagelser: 1) varmebetaling kan opkræves uden for huslejen, hvis der aflægges et varmeregnskab. 2) vandbetaling kan opkræves uden for huslejen, hvis der aflægges vandregnskab og der er individuelle vandmålere i ejendommen. (Landsretten nævnte ikke den tredie undtagelse, antennebetaling, som ikke var relevant for denne sag.) Det er bemærkelsesværdigt, at landsretten heller ikke ville godkende, at udlejer kunne opkræve betaling for elektricitet uden for huslejen. Landsretten fandt, at der ikke var lovhjemmel hertil. Tjek din huslejeopkrævning Enhver lejer bør derfor kigge på sin huslejeopkrævning. Betaler man for elektricitet som et særskilt acontobeløb, har man sandsynligvis krav på at få beløbet tilbagebetalt. Kilde: Vestre Landsret nov afd. B Refereret fra Tidsskrift for Bygge og Boligret, 2010, s 192 Lejeren var repræsenteret af advokat Jan Toft Olesen, Randers. LID62-Hovedblad.indd 2 12/01/

3 Vinter Falsk varebetegnelse! Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået en aftale om såkaldt "fælles ghettostrategi". Andet sted i dette blad kan du læse om Danmarks Lejerforeningers syn på på denne strategi. Deraf fremgår det, at vi finder selve ghettobegrebet dybt problematisk og diskriminerende og vi kritiserer, at udspillet ikke fra starten var ledsaget af forslag der reelt ville kunne løse problemerne i de berørte bebyggelser. Nu kommer der så nogle forslag til konkrete lovændringer, der bare vil gøre situationen langt, langt værre. Den siddende regering har nemlig fremsat en række forslag til ændrings-love, hvor forslagenes indhold er i klar modstrid med lovtitlerne. Man kan sige der er tale om falsk varebetegnelse. Det handler eksempelvis om ændringslove til "Lov om aktiv socialpolitik", "lov om individuel boligstøtte" og "lov om social service". Disse forslag indebærer en lang række skrappe stramninger og alvorlige forringelser for samfundets svageste. Bla. stramninger der betyder, at selv om en familie på grund af disse lovændringer får lavere kontanthjælp, vil det ikke længere være muligt at få forhøjet boligstøtten. Flere kontakthjælpsmodtagere vil blive stødt ud i større fattigdom. Flere lejere vil blive ude af stand til at betale husleje, og vil blive sat ud af deres lejligheder. Udsættelser af lejere fra deres bolig er ikke alene et problem for de familier, det går ud over. Udsættelsessagerne skal nemlig som oftest behandles i fogedretten. Og i fogedretterne er der i dag en ventetid på mellem ½ og 1 år, som følge af regeringens tidligere gennemførte ødelæggende forringelser af retssystemet ("domstolsreformen"). Dette medfører at lejligheder står tomme, og det betyder igen manglende huslejebetaling. Dermed giver udsættelserne også økonomiske tab for de udlejere (herunder de almene boligselskaber), hvor de udsatte lejere boede. det almene byggeri betyder det, at lejen for de I øvrige lejere må forøges for at dække tabene. Når lejen stiger, får flere lejere problemer med at betale husleje, hvilket giver flere udsættelser ved fogedretterne og dermed endnu større økonomisk tab for de berørte boligafdelinger og dermed de tilbageværende lejerne. Dette er blot ét eksempel på, at regeringens forslag om at presse de dårligst stillede lejere, sætter en ond cirkel i gang. Fra Danmarks Lejerforeninger har vi i vores høringssvar opfordret regeringen til at trække disse forslag. Opfordringen er hermed gentaget! Bodil Kjærum Landsformand Lejer i Danmark «3 Tvangsadministrator sikres ulovligt Ældreboligselskabs bestyrelse nægter at betale regning til Boligkontoret Danmark Boligkontoret Danmark, som har været tvangsadministrator udpeget af Samsø kommunalbestyrelse risikerer at hænge på en regning for isoleringsarbejder i 4 lejligheder i afdeling Skoleparken i Brundby. Baggrunden er det byggesjusk, der fandt sted under ombygningen af den tidligere skole til boliger, og manglende kontrol med byggeriet fra Samsø kommunalbestyrelses side. Det førte til, at nogle beboere i 2007 klagede til beboerklagenævnet i Skanderborg, som Samsø hører under. Beboerklagenævnets kendelse var klar. Boligselskabet skulle efterisolere de fire lejligheder både i vægge og under gulvet. På det tidspunkt var boligselskabets bestyrelse domineret af politikere fra Samsø kommunalbestyrelse. Det var reelt kommunalbestyrelsen, der styrede boligselskabet. Det var derfor også kommunen, der havde ansvaret for at entreprenøren, Skanska udbedrede de mangler ved ombygningen, som man kunne konstatere. Beboerne vedtog på et afdelingsmøde, at de ansvarlige skulle betale for udbedring af manglerne, og man besluttede, at der skulle søges advokatbistand til dette. Frygtede retssag Samsø Kommune frygtede en sådan retssag. For at forhindre den, måtte man bringe Samsø Ældreboligselskabs bestyrelse ud af spil. Det gjorde man ved at sætte boligselskabet under tvangsadministration. Som administrator ansatte man Boligkontoret Danmark. Statsforvaltningen Midtjylland afgjorde senere, at dette var sket på et lovstridigt grundlag, fordi man ikke havde fulgt principperne om høring af alle involverede parter inden beslutningen blev truffet. Boligkontoret Danmark gjorde det, man havde fået besked på. Man lukkede byggesagen over for Skanska og undlod at udbedre manglerne i de fire lejligheder. Man regnede med, at beboernes protester på et tidspunkt ville ophøre. Det gjorde de bare ikke. Een af beboerne, Rolf Nielsen fortsatte med at informere bredt om de mange svigt. Socialministeret fik løbende klager, og det lykkedes også at få vakt interesse for sagen hos Folketingets Boligudvalg. Her blev der stillet spørgsmål til ministeren, blandt andet om, hvornår manglerne i de 4 lejligheder ville blive udbedret. Tilsidst måtte ministeren love, at de ville blive udbedret senest i august Nægtede at medvirke I mellemtiden var den beboervalgte bestyrelse blevet genindsat. Bestyrelsen nægtede at medvirke til opfyldelsen af Socialministerens løfte. Dels frygtede bestyrelen, at man derved ville fritage Samsø Kommune for ansvaret. Dels havde afdelingen på det tidspunkt en så dårlig økonomi, at der reelt ikke var penge til at betale. Det var Samsø Kommune ligeglad med. Man udpegede endnu en gang Boligkontoret Danmark som administrator - denne gang udelukkende med det formål at få udbedret manglerne. Boligkontoret satte gang i arbejdet. Men man gjorde ikke det arbejde, der var påbudt i kendelserne. F.eks. isolerede man ikke under gulvene, men kun i væggene. Man udførte også arbejder, der ikke var en del af påbudet, f.eks. udskiftning af 2 skråvinduer i en lejlighed. Regningen Men arbejdet blev gjort, og nu troede Boligkontoret, at Samsø Ældreboligselskab ville betale regningen. Den lød på kroner. Men den nye administrator, Dan-Ejendomme og bestyrelsen nægtede at betale. Boligkontoret Danmark er rasende, og de har truet med at trække Samsø Ældreboligselskab i retten. De har fået det svar, at Samsø Ældreboligselskab gerne vil lade spørgsmålet afgøre af domstolene. Men Samsø kommune vil for alt i verden undgå en retssag. Man forsøger derfor at presse Samsø Ældreboligselskabs bestyrelse til at betale den pågældende regning. Hvis bestyrelsen nægter, truer man med endnu engang - ulovligt - at sætte boligselskabet under administration og dermed gennemtvinge betalingen. Hvis denne plan lykkes, er det i sig selv et lovbrud. Når et selskab er gået i betalingsstandsning, må man ikke forfordele nogle kreditorer i forhold til andre. Se også artikel på side 6 om Samsø Ældreboligselskab LID62-Hovedblad.indd 3 12/01/

4 4 «Lejer i Danmark Vinter Lejelovgivningen skal forenkles - udlejere og lejere har et forslag! Regeringen har endnu ikke taget skridt til at fremsætte et forslag til forenkling af lejeloven på trods af at lejer- og udlejerorganisationerne for længst er blevet enige om grundlaget for et sådant forslag. Dette vakte kritik på Danmark Lejerforeningers landsmøde. Landsmødet udtaler Gennem 4 lange år har lejer- og udlejerorganisationerne i Danmark ført forhandlinger om en forenkling af lejelovgivningen. Det er sket på direkte opfordring fra den daværende socialminister, der samtidig stillede i udsigt, at blev der opnået enighed mellem organisationerne, så ville regeringen udarbejde lovforslag ud fra forhandlingsresultatet og fremsætte dette i Folketinget. Enighedslisten Forhandlingerne førte faktisk til et frugtbart resultat, nemlig den såkaldte Enighedsliste på 57 punkter. De to landsdækkende udlejerorganisationer og de tre landsdækkende lejerorganisationer er alle enige herom. Enighedslisten lever op til ministerens kommissorium og ændrer ikke på de grundlæggende principper for lejeberegning og forrykker ikke styrkeforholdet mellem lejerne og udlejerne, hverken juridisk eller økonomisk. Alligevel vil gennemførelse af Enighedslisten indebære den største reform af lejelovgivningen siden 1970-erne, bl.a. omfattende en fuld sammenskrivning af Boligreguleringsloven og Lejeloven. Afvist af regeringen Desværre har regeringen hidtil afvist at leve op til sit løfte om at gennemføre forhandlingsresultatet. Dette er sket med en henvisning til, at man ønskede der blev taget nogle flere emner med. Gang på gang har ministeren således krævet, at organisationerne forhandler videre og inddrager nye problemstillinger i forhandlingerne, før man eventuelt vil overveje at indfri løftet. Tilsyneladende er det regeringens strategi, at der skal forhandles, uden at opnåede resultater nogensinde gennemføres. Regeringen kan så meget praktisk henvise til de igangværende forhandlinger, når man bliver kritiseret for mangler på lejelovsområdet. Gift for samarbejdet Organisationerne har sagt nej til på denne måde fortsat at være et alibi for regeringens manglende initiativer. De har krævet, at regeringen forpligter sig til at gennemføre Enighedslisten, før man igen sætter sig til forhandlingsbordet på regeringens initiativ. Hvis regeringen fortsat undlader at indfri sit løfte om gennemførelse, vil landet gå glip af en omfattende og mærkbar forenkling og forbedring af lejelovgivningen. - Og samtidig vil det være gift for et fremtidigt konstruktivt samarbejde med den nuværende regering om lovforberedende arbejde Udtalelse vedtaget på Danmarks Lejerforeningers landsmøde den 30. oktober Ny hovedbestyrelse i Danmarks Lejerforeninger Danmarks Lejerforeninger holdt landsmøde den 30. oktober og valgte ny hovedbestyrelse. Personerne præsenteres her. Formand: Bodil Kjærum - har beklædt formands- posten siden organisationen blev stiftet i Hun er bosiddende i Roskilde og ar- bejder som daginstitutionsleder. Hun er aktiv i Roskilde Lejerforening. Næstformand Kim Kristensen - arbejder som gymnasielæ- rer i Randers. Er nyvalgt for- mand for Ran- ders Lejerforening. Medlem af Daglig Ledelse: Søren Ramsing. - arbejder som jurist i Energistyrelsen. Formand for Lejerforeningen Sydfyn. Kasserer Morten Tarp - bor i København og er ansat som advokatfuldmægtig i advokatfirmaet Bjarne Overmark. Medlem af Køge Lejerforening. Øvrige Hovedbestyrelsesmedlemmer: Arne Johansen, formand for Amager Lejerforening. Bjarne Hilsløv, kasserer i Lejerforeningen Lolland. Bjarne Overmark, næstformand i Randers Lejerforening. Henrik Stougaard, bestyrelsesmedlem i Roskilde Lejerforening. Jan Leth, formand for Haderslev og Omegns Lejerforening. Daglig Ledelse. Hovedbestyrelsen mødes som udgangspunkt fire gange om året. Mellem hovedbestyrelsesmøderne træffes beslutningerne af den såkaldte Daglige Ledelse. Medlemmer af denne er: Bodil Kjærum, Kim Kristensen og Søren Ramsing. Daglig Ledelse støtter sig på et Sekretariat, der består af Jakob Lindberg og Henrik Stougaard. Jakob Lindberg er desuden formand for Køge Lejerforening. LID62-Hovedblad.indd 4 12/01/

5 Vinter Lejer i Danmark «5 Løber Løkke fra Fogh s løfte til lejerne? Ved valget i 1998 tabte Venstre til Socialdemokratiet, fordi der kort før valgdatoen opstod forlydender om, at Venstre ville gennemføre massive huslejestigninger i den private udlejningssektor. Siden da har Venstre ved hvert valg udstedt garanti mod huslejestigninger. Noget tyder på, at denne garanti ikke bliver gentaget ved det kommende valg. Landsmødet udtaler Hver gang den siddende Venstreledede regering er blevet valgt, er det sket bl.a. på grundlag af et løfte til landets lejere. Anders Fogh Rasmussen har under valgkampen hver gang udstedt et løfte til landets lejere - en garanti om, at der ikke under en regering med Venstre som statsminister ville blive gennemført lovændringer, der medfører lejeforhøjelser. I praksis handler dette først og fremmest om en garanti om at bibeholde lejelovgivningens forskellige lofter over huslejeniveauet, først og fremmest den omkostningsbestemte lejefastsættelse. Ingen bekræftelse Dette løfte blev på et ministersamråd i forgangne uge undsagt af den nuværende bolig -minister, socialminister Benedikte Kiær. Hun afviste gentagne gange at bekræfte garantien, når der blev spurgt, om ministeren kunne garantere, at regeringen ikke ville gennemføre ændringer i lejelovgivningen, der medfører lejeforhøjelser. Ministeren kom med en afværgeformulering om, at regeringen ikke har planer om sådanne lovændringer. I en sådan formulering ligger jo netop et forbehold for siden hen - faktisk når som helst - at fremkomme med forslag om sådanne lovændringer. Består valgløftet? Dette er i skærende modsætning til Anders Fogh Rasmussens løfte til lejerne forud for seneste folketingsvalg: Venstre har i sidste valgkamp givet en garanti for, at huslejereguleringen ikke sættes fri. Og den holder vi. Venstres kurs er klippefast. Der bliver ikke tale om fri huslejeregulering. Vi ændrer ikke forholdene for landets lejere. Danmarks Lejerforeninger skal på den baggrund rejse spørgsmålet, om den borgerlige regering som helhed agter at leve op til Anders Fogh Rasmussens ovennævnte valgløfte, eller om socialministerens undsigelse heraf dækker regeringens nuværende holdning? Regeringens virkningsløse ghetto-udspil Udtalelse fra Danmarks Lejerforeningers landsmøde den 30. oktober 2010 Regeringens såkaldte ghettoinitiativ indeholder nogle meget diskutable definitioner på ghettoer. Selve ghettobegrebet er dybt problematisk og diskriminerende. Ud over det indeholder publikationen, "Ghettoen tilbage til samfundet, gode intentioner, men mangler virkemidler, der står mål med problemernes omfang. Regeringen bidrager selv til at skabe problemerne gennem sin fattigdomsskabende politik på bl.a.. social- beskæftigelses- og flygtningeområderne. Regeringens såkaldte ghettoinitiativ er en sørgelig understregning af regeringens egen manglende evne til at løse alvorlige samfundsproblemer. Jobskabelse Et eksempel er regeringens idé om at skabe flere jobs i de udsatte boligområder. Det er et sympatisk, men virkelighedsfjernt ønske. Det fremsættes samtidig med at regeringen tvinger kommunerne til at fyre tusinder af medarbejdere og samtidig med at den private sektor nedlægger stillinger i stort omfang. Der er heller ikke i udspillet nævnt en eneste konkret idé til hvordan man kan skabe disse jobs. Realiteten er, at der ikke er nogen udsigt til bedring af beskæftigelsen i de udsatte boligområder, så længe arbejdsløsheden er høj i det øvrige samfund. Tværtimod har regeringens samlede politik den helt modsatte virkning. Nedrivninger På det almene boligområde indeholder udspillet nogle få konkrete forslag, f.eks. planen om at rive boligblokke ned, for at åbne de udsatte boligområder mod samfundet udenfor. Regeringens tanke er Landsbyggefonden skal tvinges til at afsætte ½ milliard kroner over de næste tre år til nedrivning af boliger. Vi må advare mod dette forslag. Sandsynligvis vil pengene være spildt. En nedrivning af gode boliger løser intet i sig selv. For det første fordi folk skal genhuses et andet sted. For det andet fordi ideen forudsætter, at de frigjorte arealer inde i de udsatte boligområder kan bruges til noget andet, f.eks. aktive rekreative friarealer, erhvervsbyggeri eller andet. Det giver kun mening, hvis der i øvrigt er et behov for sådanne projekter, og i så fald er der adgang til at gennemføre saneringen efter nugældende byfornyelseslovgivning. Der er altså tale om gammel vin på nye flasker. Det er i øvrigt typisk for regeringen, at den ikke vil afsætte penge til at realisere disse nedrivningsplaner. Regeringen regner angiveligt med, at det er de almene beboere, der gennem deres opsparing i Landsbyggefonden skal betale nedrivningerne. Vi vil indtrængende opfordre partierne bag de tidligere beslaglæggelser af Landsbyggefondens penge Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og De Radikale - til, at de modsætter sig at der på denne måde nyttesløst bruges løs af lejernes penge. Udsmidninger Regeringen ønsker, at det skal blive lettere for udlejere at udsætte lejere, der beskyldes for groft at overtræde ejendommens husorden. Det skal ske ved indførelse af en slags lynjustits. Boligretterne skal øjensynlig sættes ud af spillet ved husordensager. Fogedretten skal efter afhøring af nogle få vidner kunne beslutte, om et lejemål skal ophæves. Man må formode, at anke af fogedretternes kendelser ikke skal kunne få opsættende virkning, for ellers vil man ikke kunne nå målet om en hurtigere udsættelse af lejerne. En sådan lovændring vil betyde tilsidesættelse af helt grundlæggende retssikkerhed, og det må Danmarks Lejerforeninger på det kraftigste modsætte sig og advare imod. Indførelse af lynjustits og standretter hører ikke til i et civiliseret samfund. Vi ser gerne en mere effektiv og frem for alt hurtigere domfældelse af dem, der faktisk overtræder husordenen, men det må ikke ske på bekostning af retssikkerheden. - Enhver indskrænkning i retssikkerheden vil ramme uskyldige. Den manglende retssikkerhed vil desuden kunne misbruges til at udhule lejelovgivningens opsigelsesbeskyttelse. LID62-Hovedblad.indd 5 12/01/

6 6 «Lejer i Danmark Vinter Samsø Ældreboligselskab på vej mod konkurs Bestyrelsen ansøger Boligselskaberens Landsbyggefond om tilladelse til likvidation Det hører til sjældenhederne, at et alment boligselskab går konkurs. Ikke desto mindre er det, hvad som er ved at ske med Samsø Ældreboligselskabs eneste afdeling, Skoleparken i Brundby på Samsø. Herunder citerer vi de vigtigste afsnit fra ansøgningen, fordi de meget præcist og kortfattet beskriver det forløb, der har ført frem til den dramatiske beslutning. Uddrag fra ansøgningen "Samsø Ældreboligselskab har tidligere fået en refi nanciering af selskabets afdeling med deltagelse af Landsbyggefonden, BRF Kredit og andre. Der har været ydet en stor indsats fra de demokratisk valgte i afdelingen og det lykkedes for første gange nogensinde at få alle boliger i afdelingen udlejet i 2008 og 2009" "Afdelingen har lidt under svigt i byggeriet og 4 lejere fi k i maj 2007 kendelser fra det lovpligtige beboerklagenævn omkring, at der skulle isoleres i disse 4 lejemål. Lejerne krævede, at de ansvarlige skulle betale dette, og afdelingsmødet besluttede, at der skulle søges advokatbistand til dette. Men inden dette kunne ske, satte Samsø kommune Samsø Ældreboligselskab under administration, som varede næsten 2 år". Statsforvaltningen Midtjylland afgjorde, at vi var sat under midlertidig administration på et lovstridigt grundklag, men det fi k ingen betydning." Kommunen splittede afdelingen op Derefter beskrives det i ansøgningen, hvordan Samsø Kommune tvang den midlertidige administrator, boligkontoret Danmark til at sælge 6 ældreboliger i Nordby, fordi kommunen ville frigøre sig fra deres garanti for betalingen af husleje. Det beskrives også, hvordan kommunen gennemtvang, at to afdelinger i Tranebjerg blev udskilt i et nyt selskab. På denne måde var Samsø Ældreboligselskab "gjort klar" til en konkurs, som borgmesteren udtalte det på et kommunalbestyrelsesmøde. Dernæst begrunder bestyrelsen, hvorfor man har sagt nej til at betale regningen for istandsættelsen af de 4 lejligheder, som beboerklagenævnet havde givet påbud om. (Se særskilt artikel på side 3) Beboere passede afdelingen I ansøgningen skriver bestyrelsen videre: "Vi demokratisk valgte har passet afdelingen, som er uden vicevært siden 1. april 2009 og vi har varetaget afdelingens interesser bedst muligt. Vi fandt en ny administrator, Dan-Ejendomme as, som var betydelig billigere end Boligkontoret Danmark, som vi kun har haft dårlige erfaringer med. Dan-Ejendomme as påtog sig kun opgaven fordi afdelingsbestyrelsen ville løse så mange opgaver som muligt selv. Dan-Ejendomme as har overholdt sin aftale med os, og vi har været tilfredse med den service, vi har modtaget. Vi har forsøgt at holde huslejen i ro, da huslejen er høj for Samsø og dette hæmmer udlejningen. At vi har måttet have meget negativ omtale af vores afdeling på grund af problemerne med byggesjusk, har ikke gavnet udlejningen. At Samsø kommunalbestyrelse åbent har fortalt, at nu ville vi gå konkurs har heller ikke gavnet vores muligheder for udlejningen. Alene på grund af alderssammensætningen i afdelingen vil der opstå ledige lejemål, og dem har vi forsøgt at udleje, men nu må vi erkende, at situationen er håbløs. Vi har haft enkelte lejligheder tomme et helt år, og vi har nu tomme og 8 opsagte lejemål ud af i alt 23 lejemål i afdelingen samtidig med at fl ere har annonceret at de ønsker at frafl ytte afdelingen. At Samsø samtidig har faldende indbyggertal gavner heller ikke situationen. En fordobling af huslejen er ikke realistisk." Ikke forsvarligt at fortsætte Ansøgningen afsluttes på denne måde: "Bestyrelsen for Samsø Ældeboligselskab fi nder det ikke økonomisk forsvarligt at forsætte driften af selskabet og fi nder det mest korrekt, at der indføres betalingsstandsning i selskabet, således at alle kreditorer behandles ens. Såfremt Boligkontoret Danmark modtager betaling af faktura, som der er gjort indsigelse overfor, vil dette ske på bekostning af BRF kredit og andre kreditorer. Det vil bestyrelsen ikke medvirke til. Vi skal foreslå, at Dan- Ejendomme as forbliver udnævnt til administrator under betalingsstandsningen, da vi har tillid til, at vores interesser og kreditorernes interesser varetages korrekt af Dan- Ejendomme as. Vi beklager men ser absolut ingen mulig hed for fortsat økonomisk forsvarlig drift i Samsø Ældreboligselskab" Brevet er underskrevet af den samlede bestyrelse: Birgit Nielsen, Inger Margrethe Værn Rasmussen, Connie Kaus, Rolf Nielsen (formand), Kirsten Brooke og Anne Kjær. LID62-Hovedblad.indd 6 12/01/

7 Vinter Lejer i Danmark «7 Udsættelser af lejere - hvordan kan det undgås? I de senere år er der sket en kraftig stigning i antallet af lejere, der bliver sat ud af deres lejemål ved fogedens hjælp. Disse menneskelige tragedier kunne i vidt omfang undgås, hvis kommunen betalte huslejen direkte til udlejeren, før der blev udbetalt pension eller kontanthjælp. På trods af det ubehagelige ved et sådant formynderi, mener artiklens forfatter at en sådan ordning ville være til fordel både for de ramte familier og for samfundet. Af Lars Vestergaard Regeringen har været under skarp kritik for at føre en fattigdomsskabende politik, som blandt andet har givet sig udslag i indførelse af det såkaldte kontanthjælpsloft, som medfører at familier på kontanthjælp har fået beskåret deres ydelser. Regeringens kritikere har peget på kontantjælpsloftet som én af årsagerne til de mange udsættelser. Det er desværre håbløst at drømme om afskaffelse af kontanthjælpsloftet så længe VKO har flertal. Naturligvis vil en afskaffelse af kontanthjælpsloftet lette problemerne for en stor del medborgere, og loftet bør fjernes så hurtigt som muligt, men det er altså ikke nok. Spørgsmålet er, om man ikke bør tage skridtet fuldt ud og lade myndighederne administrere disse menneskers huslejebetaling. Muligheden har været stærkt omdiskuteret, men politikerne er veget tilbage fra at gennemføre den, fordi man finder det forkert at skulle være formyndere for voksne mennesker. Hvem har problemer? En hurtig gennemgang af SFI rapporten om Hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig afslører at de grupper, der statistisk er overrepræsenteret er: Unge i modsætning til ældre, Uuddannede i modsætning til de uddannede, Kontanthjælpsmodtagere i modsætning til efterlønnere og pensionister Mennesker med rod i økonomien / gæld Misbrugere Folk med problemer i familielivet. Enlige mænd fra 3.verdenslande SFIs analyser viser, at en stor del af de, der sættes ud, ikke har styr på deres tilværelse. Et overraskende antal har aldrig søgt bistandshjælp eller boligsikring, uanset at de ikke har nogen form for arbejde eller anden fast indkomst. De har ganske enkelt ikke styr på tilværelsen. Andre er i bundløs gæld og har et liv i kaos pga. diverse misbrug, som ikke kan finansieres på helt lovlig vis. I følge SFI's undersøgelse har 25 % ikke fast bopæl året efter at være sat ud. Det ser næsten ud som om det er en gruppe af unge, som er umodne, uden uddannelse og derfor uden forståelse for at kunne styre egen økonomi, eget misbrug og ofte uden opmærksomhed på at søge boligsikring. Man gør disse mennesker en bjørnetjeneste ved at tro at man kan opdrage dem til at mestre deres eget liv. Det er for sent at opdrage dem og konsekvensen er at de sættes på gaden. Tvungen PBS-tilmelding Man kunne forestille sig, at problemet kunne løses ved at indføre tvungen PBS-tilmelding for betaling af husleje. Mange fattige klarer sig i kortere eller længere tid ved at optage forbrugslån. Men udlånerne af forbrugslån, som f.eks. Handelsfinans, Ikano-finans, Accept Card, og hvad de nu kaldes, kræver PBS-tilmelding som forudsætning for strakslån. Dette er for så vidt rimeligt, men lånene har betalingsdato d. 1. i hver måned hvor, boligselskaber og private udlejere først må kræve betaling d dag i måneden, Konsekvensen for lejere med presset økonomi er - udover de højere renter - at indestående på kontoen med betalingsserviceaftalerne kan være bragt så langt ned, når huslejen skal trækkes over PBS, at betalingen ikke kan finde sted, og betalingen bortfalder. Dermed kommer folk uvægerlig i huslejerestance, som udløser strafrenter og rykkergebyrer, som de heller ikke har råd til at betale. Et forslag om at give udlejerne ret til at kræve PBS-tilmelding er altså ikke løsningen på dette problem. Kommunen betaler Det ville være en stor hjælp for de evige restanter, der tumler rundt, hvis kommunerne i højere grad påtog sig at trække huslejepengene og sikre betalingen inden resten blev udbetalt til kontanthjælpsmodtagerne og de øvrige modtagere af offentlig støtte. Det skal være en betingelse for indgrebet, at restancer, rykkerbreve og fogedkrav har påvist, at der er behov for praktisk hjælp. Det skal ikke være et overgreb mod alle og enhver, men et tilbud om hjælp til de få tusinde, som har behov for en praktisk håndsrækning. Altså: Giv kommunerne ret og pligt til at hjælpe med at sikre disse afgørende betalinger for de stakler, der aldrig selv finder ud af det. Ændring af reglerne Allrede i dag har kommunerne mulighed for at yde en sådan service over for borgerne. Da Karen Jespersen var socialminister i Nyrups SR- regering blev der udarbejdet en vejledning herom fra ministereriet. Vejledningen begrænser kommunernes absolut påkrævede praktiske hjælp til de, der ikke selv kan finde ud af at administrere deres egne pengesager, men den indeholder ikke nogen pligt for kommunen. Den vejledning skal ændres så kommunerne skal forpligtes til at tilbyde kontanthjælpsmodtagere at indbetale huslejen og fradrage beløbet i kontanthjælpen inden den udbetales. Tilbuddet skal fremsætte på et personligt møde med kontanthjælpsmodtageren. Det er ikke nok at sende tilbuddet pr. brev. For netop i denne gruppe af dårligt fungerende borgere er der mange, som aldrig tømmer deres postkasse eller ikke er i stand til at læse et brev. Kilde: SFI-rapporten Hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig - og konsekvenserne af en udsættelse08:09 Forfatter(e): Gunvor Christensen og Torben Heien Nielsen Udgiver: SFI. Det nationale forskningscenter for velfærd LID62-Hovedblad.indd 7 12/01/

8 8 «Lejer i Danmark Vinter hvordan er det nu, det er? Klip fra brevkassen på Fugt og svamp i lejlighed!?hej :). Min kæreste og jeg har boet i en lejlighed i ca. 4-5 måneder og vi har nu opdaget at der er fugt og begyndene svamp i vores badeværelse og i soveværelsets ene væg. Vi har gjort udlejer opmærksom på dette og han har været og kigge på det. Han har købt noget Rodalon til os så vi kan vaske væggene. I badeværelset er der en flytbarbrusekabine dog kan den jo kun flyttes af vvs er plus det er der også noget skab ophæng med spejl, disse ting kan jeg ikke komme ind bag ved og vaske! Udlejer siger han først kan gøre noget ved det til sommer? I soveværelset var muggen bag vores tøjskab og har ødelagt hele bagbeklædningen, dog har udlejer sagt at vi skal betaler det mindre i husleje da han gerne vil erstatte den. Vores udlejer er super sød og rigtig nem at snakke med, men mit spørgsmål er så om det kan passe at vi skal vente helt til sommer med at få gjort noget ved det, eller om vi kan kræve det skal ske nu? Min kæreste og jeg vil rigtig gerne ud af lejligheden da vi synes det hele er meget træls og vi ikke vil vente til sommer med at få problemet løst! Har vi stadig de 3 måneders opsigelse eller kan dette nedsættes, eller kan vi krave noget afslag i huslejen de sidste 3 måneder? Jeg har læst og læst om det med mug men synes ikke rigtig jeg har fundet svar :(. Håber i kan og vil hjælpe os! :) Med venlig hilsen SVAR! Nej, I skal ikke affinde jer med at vente til sommer. I bør give udlejer en frist på f.eks. 14 dage til at fjerne skimmelsvampen og foretage en professionel afrensning af lejemålet. Hvis udlejer ikke gør det, kan I ophæve lejemålet. Det betyder, at I kan fraflytte og ikke skal betale husleje i opsigelsesperioden efter jeres fraflytning. I kan desuden kræve forholdsmæssigt afslag i huslejen og erstatning. Ovenstående forudsætter, at skimmelsvampangrebet er tilstrækkeligt alvorligt og ikke bagatelagtigt. Søg rådgivning i en lejerforening, som kan hjælpe jer med at finde en lejeretskyndig advokat. Kommunen har pligt til at undersøge skimmelsvampeangreb og eventuelt give udlejer pålæg om udbedring. Skriv til borgmesteren i jeres kommune og anmod om at få foretaget en undersøgelse. Henvis til Vejledning 47 af 27/06/2008 fra Velfærdsministeriet, (Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum). Med venlig hilsen Jakob Lindberg Udlandsophold og adresseændringer?hej! Jeg lejer et klubværelse på et tidsubegrænset basis. I?midlertid skal jeg studere udenlands fra januar-juni 2011, og planen er at en ven passer lejligheden indtil min hjemkomst. Der står i min lejekontrakt at værelset er til beboelse for 1 person - men jeg vil gerne beholde min adresse, så jeg kan overnatte her når jeg er hjemme på visit ved mit udlandsophold, men samtidig går jeg ud fra, at hvis jeg skal have en til at passe lejligheden mens jeg er væk, vil vedkommende også gerne have sin adresse der. Er det noget problem? Med venlig hilsen Yz!Ja, det kan blive et alvorligt problem, med mindre du får tilladelse til at fremleje værelset til den pågældende person. Som klubværelseslejer har du ikke noget retskrav på at kunne fremleje. Jeg vil derfor anbefale dig, at du får en aftale med din udlejer om at du kan fremleje værelset i den pågældende periode. Meld dig ind i en lejerforening og få yderligere rådgivning. Husk, at 90 % af alle lejere i privat byggeri betaler for meget i husleje. Lejerforeningen kan hjælpe dig med at vurdere, om det også gælder i dit tilfælde. Med venlig hilsen, Jakob Lindberg LID62-Hovedblad.indd 8 12/01/

9 Vinter Lejer i Danmark «9... hvordan er det nu, det er? Klip fra brevkassen på Anonymitet ved klage?kan man anonymt men legalt klage til administrationen over at en anden lejer i boligforeningen overtræder husordenen. Jeg ikke er direkte generet eller personligt involveret ud over jeg finder overtrædelsen krænkende for fællesskabet. Derfor finder jeg det også bedst at være anonym. Jeg har indikation af, at selskabet har en underlig holdning om at klageren skal fremstå. Man da overtrædelsen er aktuel uanset hvem der påpeger det, mener jeg at selskabet har pligt til opretholde reglerne, når det bliver oplyst - og i princippet uanset af hvem. Kan selskabet i sådan tilfælde undlade at tage klagen op pga. anonymitet? På forhånd tak NN!Ja, det er almindelig praksis, at udlejere kun tager sig af klager der fremkommer med navns nævnelse. Da husordenssager meget ofte ender i Boligretten, og skal afgøres ved vidneafhøring, er det nødvendigt, at de der klager er parat til at træde frem. Med venlig hilsen Jakob Lindberg Betaler vi for meget?? Hej Vi bor i et hus på 198 km med have, huset renoveret de sidste år. Husleje er på ,00. Så kommer der udgifter på elvarme så vi har nu fundet ud af, at vi har en husleje på ,00 hver måned. Som i starten de har ikke oplyst at udgifter på el og gas var så meget. Hvad gøre vi??? Med venlig hilsen X!Jeres rene husleje er på 788 kr pr. kvadratmeter årligt. Det synes ikke at være højt, hvis huset er nyrenoveret. På den anden side er varme- og eludgiften meget høj (tilsammen kr mdl). Dette kunne tyde på, at huset er meget dårligt isoleret. Jeg vil anbefale jer at melde jer ind i lejerforening og få konkret rådgivning i sagen. Lejerforeningen kan hjælpe jer med at indbringe spørgsmålet for Huslejenævnet i kommunen. Med venlig hilsen Jakob Lindberg Snydt? Hej Jeg er i den situation, at jeg troede jeg skulle flytte ind i min nye leje-lejlighed her den 1. december. Men torsdag den 25 november, fik jeg at vide af udlejer, at han selv flyttede ind igen. Udlejer ejer ikke selv ejendommen, men fremlejer den til mig, for- di han flyttede sammen med sin kæreste i en anden lejlighed (han er ven med ejeren af ejendommen, så det har han fået lov til) Kæresten er en bekendt til min mor, og det var sådan jeg fik kontakt til dem. Nu har udlejer dog forladt sin kæreste, og vil derfor selv flytte tilbage i sin lejlighed. Jeg har underskrevet en lejekontrakt (udlejer har også underskrevet!) hvor jeg har lejligheden fra den 1/ til den 31/ , jeg har søgt om udeboende SU, søgt om boligsikring, meldt flytningen til folkeregistret, pakket alle mine ting ned (ca. 10 flyttekasser havde jeg fået lov til at stille over i lejligheden allerede før jeg flyttede ind) og jeg har nøglen til lejligheden! Jeg har bare ikke lejekontrakten! Udle- jer skulle tage en kopi, som jeg skulle låse mig ind og hente i lejligheden den 25 november. Den dag jeg får at vide at han har fortrudt. Hans svar var : jeg ved godt at vi begge har skrevet under og det er ulovligt det jeg gør, men enhver er sig selv nærmest Er der overhoved noget jeg kan gøre? Har jo ikke noget bevis i form af lejekontrakt. Jeg hentede mine ting i går, da jeg var utryg ved at lade dem stå. Har dog stadig nøglerne til lejligheden. Er meget i tvivl om jeg overhoved kan gøre noget, eller om jeg bare må være bitter og ked af det og opgive lejligheden?? På forhånd tak for svar SVAR!Hvis du er rede til at tage konflikten, kan du flytte ind i lejligheden og udskifte låsen. Du kan henholde dig til den aftale I har lavet. Den er gyldig også selvom du ikke har nogen lejekontrakt. Dette forudsætter dog, at du har betalt husleje eller depositum. Måske vil ham, som ejer lejligheden, kunne ophæve dit lejemål, men hvis du nægter at flytte skal sagen behandles af boligretten. En sådan sag vil tage så lang tid at du kan blive boende i hele Et alternativ er at kræve erstatning af ham, du har lejet lejligheden af. Du bør ikke gøre noget før du har talt med en lejeretskyndig advokat. Med venlig hilsen, Jakob Lindberg LID62-Hovedblad.indd 9 12/01/

10 10 «Lejer i Danmark Vinter Udlejer måtte betale dyrt for sin stædighed Udlejer måtte tilbagebetale kr til lejer i ulovlig trappeleje og knap kr i renter Trappeleje er noget, som tusinder af lejere er underlagt. Det består i, at lejer og udlejer i lejekontrakten aftaler, at lejen gradvist skal stige med bestemte beløb til bestemte tidspunkter. F.eks. kan der i kontrakten stå, at lejen hvert år den 1. januar skal stige med 200 kr. om måneden. For udlejeren er det en nem måde, at få lejen sat op. Udlejeren behøver ikke at varsle huslejestigningerne på normal vis. Man skal heller ikke beregne noget eller dokumentere stigende udgifter, og som regel føler lejerne sig bundet af lejekontrakten, så de klager sjældent. Ulovlig trappeleje Metoden har kun én ulempe: den er som regel ulovlig. Bor man f.eks. i en lejlighed med mere end 6 lejemål i en reguleret kommune, så må der kun opkræves trappeleje, hvis startlejen er lavere end den omkostningsbestemte leje. (Se boks) Lad os sige, at den omkostningsbestemte leje for en moderniseret lejlighed er 800 kr. pr kvadratmeter pr. år. Det svarer til kr om måneden for en lejlighed på 90 kvadratmeter. Hvis en udlejer ikke kan få lejet denne lejlighed ud, kan han vælge at sætte lejen ned til f.eks ,- kr i en overgangsperiode og gradvist forhøje lejen indtil den når op på om måneden. Det er lovligt. Formkrav Det forudsætter dog, at aftalen om trappeleje er formuleret på den rigtige måde i lejekontrakten: 1) Huslejestigningerne skal være angivet i kroner og ikke i f.eks. procent. 2) Der skal stå præcist på hvilke tidspunkter de træder i kraft. 3) Der skal stå et sluttidspunkt for trappelejeforhøjelsen. Hvis ikke aftalen om trappeleje lever op til disse krav, er den ugyldig. Hvis en lejer - på grund af uvidenhed - alligevel betaler sådanne ugyldige huslejestigninger, har han krav på at få sine penge retur. Sag fra Køge Det var det, der skete i en sag fra Køge. Lejeren henvendte sig til lejerforeningen med en varmesag. Da lejerforeningen fik kigget på kontrakten opdagede sagsbehandleren, at trappelejeaftalen var ugyldig. I kontrakten stod der - ordret citeret: "Det er aftalt at lejen stiger med 2.400,00 pr hver den 1. februar, således at lejen udgør pr. mdr. fra 1. februar 2002 og næste gang 1. februar 2003 til kr også videre...". I aftalen var der derfor ikke angivet noget sluttidspunkt for trappelejeforhøjelserne. Udlejer havde selv stoppet trappelejestigningen, da den nåede op på kr om måneden. Køge Lejerforening opgjorde det beløb, lejeren havde betalt for meget til kr over en 5 årig periode. Der blev sendt et krav til udlejeren om betaling af dette beløb og her kunne sagen være endt, såfremt udlejeren havde villet erkende sin fejltagelse. Huslejenævnet Men udlejeren svarede ikke lejerforeningen. Sagen blev indbragt for Huslejenævnet i Køge, som gav lejeren medhold i, at han skulle have de kr tilbage. Udlejeren ankede ikke kendelsen til Boligretten, men han betalte heller ikke pengene tilbage. Han var åbenbart blevet så sur på sin tidligere lejer, at han gik i baglås. Det blev ikke bedre af, at lejerforeningen nu krævede renter af de kr. Udlejeren reagerede blandt andet ved at sende lejeren et personligt brev - en lang svada på tre sider - hvor han gav udtryk for sin skuffelse, blandt andet på denne måde: "Men hvad kan få dig til at blive sådan et menneske, at du træder på dem som har hjulpet dig igennem til i dag. Tænk dig nu godt om, når du har læst mit brev, er det det værd, at synke så dybt, for noget så usselt, SOM PEN- GE man IKKE kommer ærligt til." Her bliver tingene virkelig vendt på hovedet. I udlejerens optik er det ikke ham selv, der har gjort noget galt ved at opkræve ulovlige huslejeforhøjelser men lejeren, der "synker dybt", når han kræver pengene tilbage. Advokat Lejeren ignorerede dette personlige angreb. Han gik nu til fogedretten, for at få sine penge. Men da udlejeren protesterede over for fogedretten, blev sagen sendt til Boligretten. Det burde være nemt, at få boligretten til at stadfæste Huslejenævnets kendelse, da udlejer ikke havde anket den. Lejeren forsøgte selv at føre sagen som en såkaldt småsag, men da udlejeren blev ved med at bringe uvedkommende dokumenter ind i sagen (blandt andet ovennævnte brev) opgav lejeren til sidst selv at føre sagen og overlod den til en advokat. Advokaten opdagede, at udlejeren havde to medejere, som efter reglerne skal indstævnes sammen med udlejeren. Det blev de. Man kan forestille sig, at det var disse to medejere, der gav udlejeren besked på at få lukket den sag. I hvertfald indbetalte udlejeren pludselig de kr. Men det var ikke nok. Advokaten krævede også renter og sagsomkostninger og den 22. oktober 2010 kom den endelige dom fra Boligretten - mere end 2 år efter at Huslejenævnet havde afsagt sin kendelse.. Udlejeren blev dømt til at betale følgende beløb til lejeren; kr i skyldig leje og kr i renter. Udlejeren måtte desuden betale kr til lejerens advokat i sagsomkostninger. Den samlede regning kom dermed til at lyde på kr. I dette tilfælde kunne stædigheden ikke betale sig. Lejers advokat var Morten Tarp fra advokatfi rmaet Bjarne Overmark. Hvad er omkostningsbestemt leje? Omkostningsbestemt leje - eller budgetleje - er en metode at udregne huslejen på. Denne metode er lovpligtig at anvende i alle regulerede kommuner, når det gælder ejendomme, der er opført før Budgetlejen udregnes ved at opgøre alle de udgifter som en udlejer har ved at drive en ejendom, f.eks. skatter, afgifter, forsikringer, administration, løn til vicevært og vedligeholdelse. Til disse omkostninger må udlejeren lægge et lovbestemt afkast. Endvidere må udlejeren tillægge et afkast af værdien af eventuelle forbedringer, der er foretaget efter Også dette afkast beregnes efter en lovbestemt metode. For ejendomme bygget før 1963 ligger den omkostningsbestemte leje i en typisk dansk provinsby på under 400 kr pr kvadratmeter om året, hvis lejligheden ikke er moderniseret. For modernisrede lejligheder bygget før 1963 kan lejen ofte nå op f.eks. 700 kr. pr kvadratmeter om året. I nyere ejendomme bygget omkring 1990 kan den omkostningsbestemte leje ofte ligge over 1000 kr. pr. kvadratmeter. Hvis din leje overstiger disse nøgletal, er der god grund til at få undersøgt i en lejerforening om man betaler for meget i husleje. Hvad er en reguleret kommune? En reguleret kommune er en kommune, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet, at Boligreguleringslovens regler om huslejeberegning skal gælde. I dag er langt de fleste danske kommune regulerede. Spørg i Huslejenævnet på rådhuset om din kommune er reguleret. LID62-Hovedblad.indd 10 12/01/

11 Vinter Lejer i Danmark «11 Ingen huller i beregningerne tak Dom fra Boligretten i Roskilde strammer op på kravene til varslinger af huslejestigninger i privat udlejningsbyggeri En lejer-ægtepar i en pensionskasseejendom - Stensbjerg Huse - i Køge Kommune fik i oktober boligrettens ord for, at en varsling af huslejeforhøjelse for 2009 var ugyldig. Det skyldtes, at udlejerens administrationsselskab, Dan-ejendomme, ikke havde opfyldt det såkaldte beregningskrav i Boligregulerinslovens 13. Dan-ejendomme havde ikke vist hvordan, man var nået frem til størrelsen af de fremtidige vedligeholdelsesbeløb for den pågældende lejers lejlighed. Man havde i selve varslingsskrivelsen anført, at vedligeholdelsesbeløbet skulle stige med 27,37 kr. I det vedlagte budget var der angivet en formel for, hvordan vedligeholdelsesbeløbet skulle udregnes. Men der manglede en sats i formlen og resultatet var ikke udregnet. Lejeren kunne altså ikke se, hvordan de 27,37 kr var beregnet. Som resultat af dommen bortfaldt hele lejeforhøjelsen på 143 kr om måneden - og lejerne skulle have tilbagebetalt det, de havde betalt for meget. Dommen var en ankesag fra Huslejenævnet i Køge, som allerede i juli 2009 erklærede varslingen ugyldig. Da sagen kom for retten i Roskilde stemte to dommere for at varslingen var ugyldig. En dommer mente at varslingen var gyldig og at sagen skulle sendes tilbage til Huslejenævnet i Køge for at få realitetsbehandlet huslejevarslingen. Udlejer vil anke Da sagen kun drejede sig om een lejer, er der tale om en forholdsvis lille sagsgenstand på under kr. Med sagsgenstanden menes det beløb, parterne strides om, og det beregnes som fem års huslejeforhøjelse. Når sagsgenstanden er under kr har den part, der har tabt en sag ikke automatisk ret til at anke til landsretten. Man kan dog søge om dispensation i det såkaldte Procesbevillingsnævn - f.eks. hvis sagen er principiel. Det har udlejer gjort i denne sag. Dermed er sagen ikke endeligt afgjort. Baggrund I Køge har lejerforeningen gennem de seneste 7 år ført en stædig kamp mod Danejendomme for at få gennemført nogle forståelige varslingsskrivelser. Vi har ikke gjort det, fordi vi har noget imod Dan-ejendomme. Tværtimod er Dan-ejendomme en seriøs udlejer, der behandler lejerne høfligt. Vi har derimod gjort det, fordi det er afgørende for lejernes muligheder for at kontrollere deres husleje, at der ikke er nogen mangler eller huller i beregningerne. Beregningskravet I boligreguleringlovens 12 og 13 står der, at en varslingsskrivelse skal indeholde oplysning om lejeforhøjelsens størrelse og beregning. Det er først og fremmest beregningskravet, som er et problem. Det er ikke nogen nem opgave for en udlejer, at lave en forståelig varslingsskrivelse. Den sværeste opgave for Dan-ejendomme i Køge, var en ejendom - Sankt Gertruds Torv - hvor der både var erhverv og bolig. Der var desuden både ejerlejligheder og udlejede lejligheder, og blandt de udlejede lejligheder var der både lejligheder, som var udlejet efter reglerne om omkostningsbestemt leje, og lejligheder, der var udlejet efter reglerne om fri huslejefastsættelse. Fem år uden stigning Dan-ejendomme forsøgte i 2003 at varsle huslejestigning for de lejligheder, der havde omkostningsbestemt husleje. For at nå frem til den del af udgiftsbudgettet, som skulle betale af disse lejligheder, måtte man lave så mange mellemregninger, at resultatet blev fuldstændig uoverskueligt. Hverken lejerne, lejerforeningen, huslejenævnet i Køge, eller Boligretten var i stand til at forstå varslingen. Resultatet blev at Boligretten afviste huslejeforhøjelsen. Af een eller anden grund ville Dan-ejendomme ikke forsøge sig med en ny varsling. Formentlig ville man ikke lave om på de skabeloner og beregningssystemer, man brugte alle andre steder. I hvert fald gik der 5 år før man igen førsøgte at hæve huslejen for lejerne i Sankt Gertruds Torv. først i 2010 lykkedes det Dan-ejendomme at lave en varsling, der kunne godkendes af huslejenævnet. Kommentar Det er en udlejers ansvar, at varslingsskrivelserne er forståelige. Man skal ikke være et geni til matematik for at kunne forstå beregningerne i en huslejevarsling. Selv lejere uden særlige kundskaber skal kunne forstå en varslingsskrivelse. Dette princip har Højesteret slået fast i en dom fra 1967, hvor man siger det således: Det kan ikke kræves af lejerne, at de skal udføre beregninger for at konstatere, hvad den fremtidige leje skal være. Denne højesteretssag drejede sig om en varsling, hvor udlejer havde skrevet at lejeforhøjelsen udgjorde 25 % af lejen fra 1933, som var anført. Men selve størrelsen af huslejeforhøjelsen i kroner og øre var ikke angivet. Det princip Højesteret dengang slog fast, gælder for oplysningerne om "lejeforhøjelsens størrelse". Gælder det også oplysningerne om "lejeforhøjelsens beregning"? Det logiske svar er ja. Også beregningen af huslejeforhøjelsen bør kunne forstås af selv den mest regne-svage lejer. I praksis kan ingen udlejer imidlertid leve op til dette ideal. I praksis vil selv den mest pædagogisk opstillede varslingsskrivelse kræve, at lejeren i det mindste kan lægge tal sammen, gange og dividere, hvis han skal kunne forstå beregningen. Huslejenævnene må stille krav Dan-ejendomme er een af landets største administratorer med administrerede lejemål. De bruger den samme varslingsskabelon overalt i landet. Derfor har de formentlig også begået den samme fejl mange andre steder. Man må derfor spørge sig selv: Hvorfor er det kun Huslejenævnet i Køge og Boligretten i Roskilde, der har underkendt Dan-ejendommes varslinger? Er det fordi sekretariaterne i huslejenævnene er blevet så vant til at se ufuldstændige varslingsskrivelser, at de slet ikke kan sætte sig ind i hvor uforståelige varslingsskrivelserne er for almindelige lejere. Hvis det er tilfældet, så må der enten laves om på loven - eller også må Højestret slå fast med syvtommersøm, hvordan den nuværende lovgivning skal forstås. At få etableret denne retspraksis må nødvendigvis starte i huslejenævnene. Huslejenævnene må have modet til at erklære de uforståelige varslinger ugyldige. Dom fra Retten i Roskilde af 7. oktober BS 2A /2009. Lejerens advokat var Morten Tarp fra advokatfirmaet Bjarne Overmark LID62-Hovedblad.indd 11 12/01/

12 12 «Lejer i Danmark Vinter Folketingets Præsidium ved folketingets formand Thor Pedersen Hård kritik af regeringens lovsjusk Da regeringen skulle fremsætte finanslovsforslaget for 2011 skete det den 11. november - samtidig med fremsættelsen af lovforslag L66 om gebyrer i udlændingelovgivningen og flere andre forslag på boligområdet. Inden et forslag fremsættes i Folketinget skal det sendes til høring blandt de organisationer, der er høringsberettigede. I dette tilfælde fik organisationerne 2 arbejdsdage til at udarbejde et høringssvar. Den korte høringsfrist udløste en strøm af protester fra organisationerne, som foreløbig er kulmineret med et brev til Folketingets formand, Thor Pedersen og Folketingets præsidium. I brevet klager organisationerne over at det er... "blevet reglen snarere end undtagelsen, at der er urimeligt korte høringsfrister i forbindelse med fremsættelsen af nye lovforslag i Folketinget". Læs henvendelsen herunder. Dokument Organisationernes henvendelse lyder således: Det fremgår bl. a. af Folketingets hjemmeside, at En del af lovgivningsprocessen går ud på, at organisationer og myndigheder m.fl. får mulighed for at kommentere nye lovforslag og sende deres bemærkninger til ministeren. Denne mulighed eksisterer i dag reelt ikke i en lang række tilfælde. Den aktuelle anledning er fremsættelsen af lovforslag L66 om ændring af gebyrer i udlændingeloven. Udkastet til lovforslag blev sendt i høring torsdag den 11. november med høringsfrist til mandag den 15. november. Lovforslaget blev fremsat to dage senere, den 17. november og ministeriets resume af høringssvar d. 18. november, hvorefter der var 1. behandling den 25. november. Det fremgår klart af høringssvar samt af resumeet af høringssvarene, at en lang række centrale organisationer ikke har haft mulighed for at svare indenfor tidsfristen, og ligeledes at en lang række af de organisationer, der svarer, finder det helt uacceptabelt, at der er mindre end 3 hverdage til at inddrage ekspertise og udfærdige svar. Det meget komprimerende forløb giver ikke reel mulighed for, at lovforslaget kan påvirkes af høringsprocessen, ligesom det ikke giver Folketingets medlemmer rimelige muligheder for at få kendskab til faglige vurderinger. Det anføres af ministeriet i fremsendelsen af høringsresumeet, at senere fremsendte høringssvar vil blive videresendt til integrationsudvalget, men høringsprocessen knytter sig til første behandling, og ved udsendelsen af udkastet til forslag til høring 11. november understreges det af ministeriets udlændingelovskontor, at svar skal være fremsendt senest 15. november. Den aktuelle lovproces er dog kun anledningen til denne henvendelse, og vi skal anmode om, at vores brev betragtes som en appel til præsidiet om at reagere på et generelt stort problem. Hver gang høringer gennemføres med ekstremt korte varsler, er der konkrete undskyldninger fra de involverede ministre, i dette tilfælde henvises således til finanslovens vedtagelse. Det må imidlertid være regeringens og Folketingets pligt og ansvar at tilrettelægge lovgivningsprocessen, således at den respekterer de regler, der gælder for processen. Tilsidesættelsen af reglen om rimelige høringsfrister er et generelt problem. Regeringen synes ikke længere at have respekt for høringsproceduren og for at høring bør kunne føre til ændringer og genovervejelser, samt at høringer har stor betydning i bestræbelserne på at undgå uklar lovgivning og egentligt lovsjusk. Det er i den situation alene Folketinget, der har mulighed for at pålægge regeringen og dens ministre at respektere reglerne for lovprocessen og herunder for den del af den demokratiske proces, der har med høringsproceduren at gøre. 30. november 2010 Foruden Danmarks Lejerforeninger har følgende organisationer- på nuværende tidspunkt tilsluttet sig henvendelsen: HK Danmark., Red Barnet, HK Stat, AC, Danske Studerendes Fællesråd, LO, Amnesti Nu, FTF, Den Katolske Kirke i Danmark, Amnesty International, DRC, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Flygtningehjælp, Adoption og Samfund, LOKK, Ægteskab uden Grænser, Danner, Kirkernes Integrationstjeneste, Komiteen Flygtninge under Jorden, Indvandrerrådgivningen, Bedsteforældre for Asyl, Retspolitisk Forening, Retssikkerhedsfonden, 3F, RCT, Kristelig Fagbevægelse, Fredsfonden. Kommentar De korte høringsfrister er ikke noget nyt. Det er heller ikke et fænomen, der kun findes inden for udlændingelovgivningen og andre politisk følsomme politikområder. Samtidig med L 66 fremsatte socialminister Benedikte Kier den 12. november tre forslag på boligområdet (Stop for anvisning til ghettoområder.., Udvidet flyttehjælp.., Styrket indsats i ghettoområderne). I alle tre tilfælde satte man høringsfristen til den 19. november. Man gav altså organisationerne 4 dage mere end integrationsminister Birthe Rønn Hornbech gav organisationerne med hensyn til L 66. Reelt var socialministerens frist dog lige så urimelig som integrationsministeren. I begge tilfælde skulle regeringen nemlig nå at fremsætte lovforslagene den 17. november. Det var altså nyttesløst at organisationerne fik frist til den 19. Hvis organisationerne havde nået at kommentere lovforslaget lige inden fristens udløb og kommentarerne havde givet anledning til at embedsmændende ville ændre på forslaget, ville det være for sent. Det paradoksale er, at ingen af disse forslag behøvede at være færdige inden finansloven blev fremsat. Sammenkædningen med finansloven skyldes udelukkende, at Dansk Folkeparti bruger Finanslovsforhandlingerne til at udøve deres magt over regeringen efter devisen: hvis vi ikke får vores vilje på udlændingeområdet, så vil vi ikke stemme for finansloven og så falder regeringen. Rent bortset fra det usympatiske i denne form for revolverpolitik, så medføret det en risiko for at lovgivningsarbejdet bliver ringere og fejlprocenten stiger. Når masser af lovudkast skal jappes igennem lige inden finanslovens forelæggelse, kan det ikke undgå at gå ud over den lovgivningstekniske kvalitet. LID62-Hovedblad.indd 12 12/01/

13 Vinter Lejer i Danmark «13 Varmeregnskaber Når udlejeren står for varmeforsyningen har du krav på een gang årligt at få et varmeregnskab for det år der er gået. Du har krav på at få penge tilbage hvis du har betalt for meget aconto, og pligt til at efterbetale, hvis du har betalt for lidt. Hvis du ikke får varmeregnskabet, eller det kommer for sent, skal du ikke betale efterregning. Rettelse af fejl i varmeregnskabet kan ofte spare lejer for mange penge. Af Henrik Stougaard Regnskabsåret Skæringsdatoen for varmeregnskabsåret står ofte i lejekontrakterne. Udlejeren kan med 6 ugers skriftligt varsel ændre skæringsdatoen for varmeregnskabsåret. Regnskabsperioden ved overgangen til det ny regnskabsår må højst være 18 måneder. Hvis ejendommen har fjernvarme, skal regnskabsåret følge varmeværkets opgørelsesperiode. Hvis ejendommen har eget fyringsanlæg, og der ikke er aftalt nogen skæringsdato, er det 1. juni der gælder som skæringsdato. Selve regnskabet Et varmeregnskab skal opfylde følgende punkter: 1. Det skal være skriftligt. 2. Det skal dække præcis den gældende varmeregnskabsperiode. 3. Varmeudgiften for hele ejendommen skal oplyses. Den eneste udgift, der må skrives på varmeregnskabet, er som hovedregel udgiften til brændsel; altså olie, gas, mv. I det omfang der er udført energimærkning, udarbejdet energiplan, eller udført kontrolmåling, justering og rensning af oliefyringsanlæg ; KAN disse regninger indgå i varmeregnskabet. Alle andre udgifter forudsættes dækket via huslejen og kan ikke lovligt påføres varmeregnskabet. Med fjernvarme er det lidt anderledes, for her medtages hele udgiften fra fjernvarmeregningen (inklusive faste afgifter). Rabatydelser og lignende skal i alle tilfælde godskrives lejerne. 4. Det skal oplyses, hvad udgiften bliver for dit lejemål. 5. Din ret til at gøre indsigelse inden 6 uger skal oplyses. - Og hvis ejendommen har fjernvarme, skal det oplyses, hvornår udlejer fik afregningen fra varmeværket. Kontroller derfor altid varmeregnskabet. Hvis ikke alle ovenstående 5 punkter er overholdt, er det ugyldigt. Såkaldt "formel ugyldighed". Bemærk, at det ikke er nogen garanti for rigtigheden, at et varmeregnskab er udarbejdet af et autoriseret varmemålerfirma. Indsigelse Selvom et regnskab er formelt gyldigt, kan der meget vel være fejl i det. Indholdsmæssige fejl, som kan have en væsentlig økonomisk betydning for den enkelte lejer. Hvis man er i tvivl om regnskabets rigtighed, kan det derfor altid anbefales at kontakte lejerforeningen og/eller, at gøre indsigelse. Indsigelsen skal være udspecificeret. Det er nemlig et lovkrav, at indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes. Typiske indsigelsespunkter kan for eksempel være: * Det samlede udgiftsbeløb kan ikke accepteres. * Udgifternes fordeling mellem de enkelte lejemål kan ikke accepteres. * De angivne acontovarmebeløb kan ikke accepteres, da de ikke stemmer overens med, hvad lejeren kan konstatere at have indbetalt. Din indsigelse skal ske inden 6 uger, og den skal være skriftlig. Send indsigelsen til udlejer/administrator, både anbefalet og almindeligt og gem selv en kopi + kvitteringen for et anbefalede brev. Du kan eventuelt i stedet få din lejerforening til at gøre indsigelse på dine vegne. Når der er gjort indsigelse, skal udlejer sende sagen i huslejenævnet inden 12 uger fra tidspunktet for udsendelse af varmeregnskabet. Ellers mister udlejeren automatisk retten til at opkræve efterregninger. Du har stadig krav på at få dine penge, hvis du skulle have tilbagebetaling af for meget betalt varme. Afregning Udlejeren kan ikke kræve, at du betaler en eventuelt efterregning før tidligst 1 måned efter, at du har fået regnskabet. Hvis efterregningen er større end 3 måneders husleje, har du ret til at afdrage den over 3 måneder. OBS: Hvis en gyldig varmeefterregning ikke betales til tiden, og en skriftlig rykker fra udlejeren ignoreres, kan det ende med ophævelse af lejemålet. Manglende regnskab? Hvis der - i en ejendom uden fjernvarme - er gået 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb, og du endnu ikke har fået et gyldigt varmeregnskab, så mister udlejeren sin ret til at opkræve efterbetaling. I ejendomme med fjernvarme har udlejer desuden ret til at strække fristen indtil 3 måneder efter at udlejer modtog afregningen fra fjernvarmeværket. Efterregningerne bortfalder altså, når udlejer overskrider disse frister. Hvis fristerne er overskredet med i alt mere end 6 måneder, har du ret til at tilbageholde acontovarme-betalingerne indtil udlejeren kommer med regnskabet og betaler eventuelt tilbagebetalingsbeløb. Forhøjelse af aconto-beløb Hvis udlejeren vil forhøje dit acontovarme-beløb, skal det varsles 6 uger før det nye beløb betales første gang. Forhøjelsen må ikke være større, end det kan begrundes ud fra prisstigninger og det sædvanlige forbrug. Oplever du, at disse regler overtrædes, har huslejenævnet mulighed for at gribe ind. Kontakt lejerforeningen, hvis der er problemer. Særregler Varmemålere Siden 1. januar 1999 har det været lovpligtigt (for udlejeren) at der skal være individuelle varmemålere i hvert enkelt lejemål. Efter lejeloven er det imidlertid et flertal af ejendommens beboere, der har bestemmelsesretten over, hvordan varmeudgifterne skal fordeles: Om det skal være efter målere (i givet fald, hvilken type) eller efter areal/rummål. Som lovgivningen er i dag vil lejerne dog ikke kunne kræve at man går tilbage til fordeling efter areal/rummål. I kan som lejere kræve målere indført, og evt. at eksisterende målere udskiftes med en anden type. Hvis I ønsker en anden fordelingsmåde end hidtil, skal I meddele udlejeren det senest 6 uger før starten af en varmeregnskabsperiode. Helst i form af et brev med underskrifter fra et flertal af lejemålene. Send brevet anbefalet og gem selv en kopi. Lejerforeningen kan evt. stå for denne brevveksling. Bemærk, at når I forlanger ny målere opsat, kan udlejeren kræve, at I selv betaler for det; som regel i form af en særskilt forbedringslejeforhøjelse. Manglende varme Hvis jeres udlejer ikke fylder olie på, eller hvis der bliver lukket for fjernvarme/gas på grund af manglende betaling fra jeres udlejer, så henvend jer til kommunen. Kommunen har nemlig pligt til at tage affære i sådanne situationer, ved at stå for oliepåfyldning mv., og lægge ud for betalingen. Udlægget har kommunen så ret til at hente hjem på den måde, at I indbetaler jeres husleje hos kommunen et stykke tid. Henvend jer til lejerforeningen, hvis der alligevel opstår problemer, eller I er i tvivl om noget. * I både uregulerede kommuner og for småhuse, gælder alt i denne artikel. * For værelses-lejemål gælder, at varmen kan være inkluderet i lejen. I så fald skal udlejer ikke lave varmeregnskab. Men hvis du betaler varme særskilt (det vil sige med et særskilt beløb hver måned), så gælder alle reglerne i artiklen. * For boliglejemål i ALMENT byggeri gælder helt tilsvarende regler, idet der dog i alment byggeri er adgang til at slå varme og vand-regnskaber sammen til ét "forsyningsregnskab". I alle tilfælde hvor varmen betales særskilt, har du samme adgang til at kræve målere opsat. LID62-Hovedblad.indd 13 12/01/

14 14 «Lejer i Danmark Vinter Andelsboligstiftelse en klassisk tragedie Hvad skal lejere i en andelsforening være opmærksomme på, hvis den går konkurs? Af Bent Jensen I 2008 blev den ejendom, som jeg forblev lejer i, overtaget af omkring 70% af lejerne, som stiftede en andelsforening. De betænkeligheder som vi, de resterende lejere, havde omkring købet, kom til at holde stik. En klassisk historie Den følgende karakteristik er efterhånden en klassiker, for de andelsforeninger der blev stiftet i årene omkring 2008: - Høj offentlig ejendomsvurdering, urealistisk høj valuarvurdering og købspris - No-cure-no-pay-advokat som selvfølgelig fandt en cure, ellers kunne han ikke få sit advokathonorar på næsten ½ mio. kr. En stor tabloidavis har for nylig konfronteret samme advokat omkring no cure no pay aftaler, hvor det viste sig, at det ikke var den eneste andelsforening han havde anbefalet stiftet på samme vilkår - Næsten 100% finansiering, som for os var uigennemskuelig: Ciborlån, renteswap, rentetrappe (de såkaldte lokkelån ), afdragsfrihed osv. Lånekonstruktioner som jeg tror de færreste kendte og forstod konsekvenserne af. - En nedslidt ejendom solgt som dødsbo og med ansvarsfraskrivelse - En påtrængende initiativgruppe der ikke tog et nej for et nej Ingen vedligeholdelse Efter stiftelsen er der ikke foretaget vedligeholdelse på ejendommen, der i forvejen trængte til renovering. Fraflyttede lejligheder kan ikke sælges. En uprofessionel ejendomsadministration der på kort tid har opkrævet ugyldige lejeforhøjelser, varmeregnskaber mv. Informationer til lejerne er ikke-eksisterende. Det er ikke på lejernes foranledning, at beboerne nu er blevet opdelt i dem-og-os. Vi synes tværtimod, at det er en tragedie, at de lod sig bondefange af elendige rådgivere. I stedet for den lovede økonomiske gevinst, er det nu blevet et økonomisk mareridt. Spørgsmål Ud fra ovenstående beskrivelse, og hvad medierne har bugnet af, af ovenstående historier, er det derfor lejernes formodning, at det blot er et spørgsmål om tid, kreditforening og bankens gode vilje, før andelsforeningen går konkurs. Ud fra det beskrevne vil jeg derfor spørge, om I har nogle generelle gode råd til, hvorledes lejere skal forholde sig, hvis andelsforeningen går konkurs? F.eks. Risikerer lejerne at miste deres forudbetalte leje, depositum og hvad sker der med konti for indvendig vedligeholdelse? Hvem meddeler lejerne, hvor og til hvem de efter konkursen skal betale husleje mv.? Hvor hurtigt efter konkursen, skal lejerne have besked om dette? Er det kreditforeningen der overtager ejendommen? Hvad, hvis der forinden bliver lukket for vand, varme, gas mv. grundet manglende betaling? Der er ingen af os der håber, at det kommer så vidt for andelshaverne, men vi har svært ved at se, hvordan de kan undgå en konkurs. Lejerne vil derfor godt være forberedt, og da hverken bestyrelsen eller deres advokat har besvaret vores henvendelser håber jeg, at I har nogle gode råd. Med venlig hilsen Bent Jensen Svar Der er ikke så meget I kan gøre i første omgang. Heldigvis yder Lejeloven en forholdsvis god beskyttelse af lejerne i tilfælde af konkurs. Det fremgår nemlig af lejelovens 7, at - Lejeres rettigheder efter reglerne i denne lov er gyldige mod enhver uden tinglysning. Det samme gælder aftaler om forudbetaling af leje, indskud, depositum el.lign., når disse beløb tilsammen ikke overstiger et halvt års leje. Ved lejeforholdets ophør skal lejeren krav efter 1. og 2. pkt. være gjort gældende ved sagsanlæg inden 1 år fra ophørstidspunktet. Det betyder, at uanset hvem der overtager ejendommen på tvangsauktion, så overtager vedkommende de forpligtelser, som den hidtidige udlejer havde over for lejerne. Man skal have depositum og forudbetalt leje godskrevet ved fraflytning og man har fortsat krav på, at den indvendige vedligeholdelseskonto opretholdes med saldo som før og videreføres. Kurator Hvem der overtager ejendommen er ikke til at vide på nuværende tidspunkt. Der Ordliste kan melde sig en helt ukendt køber på tvangsauktionen. Ofte vil der blive udnævnt en kurator (advokat), der skal forberede et salg eller en tvangsauktion. I så fald vil I fra vedkommende få besked på, hvor huslejen skal indbetales. Indtil tvangsaukrionen er det bobestyreren, der har ansvaret for ejendommens drift, herunder for vedligeholdelse af ejendommen. Hvis det ikke sker, kan bobestyreren af huslejenævnet blive pålagt at udføre nødvendig vedligeholdelse. Hvis udlejer ikke betaler fjernvarmeregningen, og der derfor bliver lukket for varmen kan en lejer i princippet kræve at kommunen lader lejligheden forsyne med varme på udlejers regning. Der er ikke nogen tilsvarende bestemmelse, når det gælder forsyning med vand. Der er usikkerhed om hvordan denne regel skal udføres i praksis. Det er meget vigtigt for jer som restlejere, at I står så stærkt som muligt i et tilfælde som dette. Jeg vil anbefale jer, at danne en beboerrepræsentation og /eller en lokal lejerforening, der kan varetage jeres fælles interesser. "No-cure-no-pay-advokat" Advokat der kun skal have betaling for sit arbejde, hvis det falder positivt ud for klienten. Hvis projektet mislykkes skal han ikke have betaling. Denne praksis er almindelig i f.eks. USA, men usædvanlig i Danmark "Cibor-lån" Et CIBOR-lån er et variabelt forrentet lån der udbydes af enten et pengeinstitut eller et realkreditinstitut. Renten på et CIBOR-lån bliver fastsat på baggrund af CIBOR-renten. (Copenhagen Interbank Offered Rate) LID62-Hovedblad.indd 14 12/01/

15 Vinter Lejer i Danmark «15 Hvordan forløber en konkurs? Af Morten Tarp Når en udlejer (her en andelsboligforening) går konkurs inddrages alle ejerens aktiver (herunder fast ejendom) i konkursboet og den hidtidige ejer (fallenten) er herefter ude af billedet. Andelsboligforeningen ophører med at eksistere og andelshaverne fortsætter som lejere i ejendommen. En konkurs hører under skifteretten, som udpeger en kurator (advokat) til at bestyre boet. Konkursboet er midlertidigt og fungerer så længe konkursen behandles. For de hidtidige lejere medfører en konkurs samme virkning som et ejerskifte ved salg. Første ejerskifte er ved skifterettens afsigelse af konkursdekret (konkurssagen begynder), hvor fallenten mister rådigheden over ejendommen og konkursboet bliver udlejer. Andet ejerskifte er ved boets salg af ejendommen (ofte på tvangsauktion). Rent praktisk skal huslejen betales til en ny modtager (kurator eller en administrator, som kurator hyrer), og det samme gælder henvendelser til udlejer om reparationer/vedligeholdelse, lejers meddelelser til udlejer (fx opsigelse), aftaler om flyttesyn, lejeres krav om tilbagebetaling af leje, depositum, varmepenge osv. Det er altid vigtigt at man som lejer kan dokumentere sin ret som lejer. Betal kun husleje mod kvittering (nemmest via pengeinstitut). Eventuelle aftaler med udlejer bør altid være skriftlige. Dokumentationen er afgørende når der sker ejerskifte og man skal fastholde sin ret overfor ny ejer. Morten Tarp er advokat og kasserer i Danmarks Lejerforeninger Forsømmelighed ved fraflytning giver tab for udlejerne En udlejer skal gøre noget aktivt for at få oplyst lejerens nye adresse efter fraflytning i tilfælde hvor lejeren selv har undladt at meddele denne. Hvis udlejer er passiv risikerer han at fortabe sit krav på betaling for istandsættelse. I lejelovens 98, stk. 2, står, at en udlejer ikke kan gøre krav på istandsættelse over for en lejer ved fraflytning, hvis der er forløbet mere end 2 uger fra fraflytningsdagen. Dette er en meget håndfast regel, der af og til betyder, at en fraflyttende lejer slipper for at betale for istandsættelse, hvis en udlejer sender kravet for sent frem til lejeren. Selv i tilfælde, hvor det kan bevises, at lejeren har misligholdt lejemålet, bortfalder udlejerens krav, hvis kravet om istandsættelse sendes efter de 2 uger er gået. Ny adresse skal meddeles Men af og til glemmer lejeren at give sin nye adresse til udlejeren. Det har lejeren pligt til efter lejelovens 94. Undlader man det, kan det medføre, at udlejeren ikke har mulighed for at overholde 2 ugers fristen. I nogle tilfælde vil huslejenævnet eller boligretten godkende udlejerens krav på istandsættelse, selv om det først kommer længe efter 2-ugers-fristens udløb. Det er derfor vigtigt, at man som lejer husker at meddele den nye adresse til udlejeren. Kan ikke læne sig tilbage Men en udlejer kan dog ikke læne sig tilbage og forholde sig passivt, selvom lejer ikke har meddelt den nye adresse. Det er der i den senere tid faldet flere landsretsdomme om. Praksis fra disse sager viser følgende: Hvis en udlejer ikke får lejerens adresse ved fraflytning, skal han selv gøre noget for at finde frem til adressen, f.eks. ringe til lejeren og få adressen oplyst eller sende en , såfremt lejeren har en -adresse. Som udlejer kan man også få lejerens nye adresse opgivet fra Folkeregistret. Hvis en udlejer ikke gør noget, så risikerer han, at hans krav bortfalder, selvom lejeren har forsømt at opgive sin nye adresse. Kolding En sag fra boligretten i Kolding, drejede sig om en ældre kvinde, der var flyttet på plejehjem og kort tid efter afgået ved døden. Udlejeren havde ikke fået lejerens nye adresse. Han sendte derfor blot meddelelsen til den ældre dames hidtidige adresse i hans egen ejendom. Formentlig har han troet, at brevet ville blive eftersendt. Lejerens datter modtog først kravet om istandsættelse 1 måned efter fremsendelsen gennem skifteretten. Vestre Landsret mente ikke at dette var godt nok. Landsretten lagde vægt på at udlejer i forbindelse med afholdelsen af fraflytningssynet havde haft en -korrespondance med lejerens datter. Han burde derfor inden fristens udløb have udfoldet yderligere bestræbelser for at finde dennes adresse. Det var herefter ikke bevist, at U rettidigt havde gjort mangler gældende i forbindelse med fraflytningen. U havde derfor ikke krav på istandsættelsesudgifter Kilde: Tidsskrift for Bygge og Boligret, 2010, s. 334V Lejers advokat var Gert V. Jørgensen, Kolding. LID62-Hovedblad.indd 15 12/01/

16 16 «Lejer i Danmark Vinter Nævnsbehandling kun ét gebyr pr klage Århus Kommune måtte ikke indføre dobbelt brugerbetaling. Selv om en klage indeholder flere elementer må der kun opkræves ét gebyr. Regeringen indførte i 1998 brugerbetaling for behandling af sager ved beboerklagenævnene. I år 2000 blev betalingsordningen indført for huslejenævnenes vedkommende. Beløbet var i kr, men er siden steget til 131 kr, som følge af pristalsregulering. Ligesom ved mange andre love fik man ikke gennemtænkt de praktiske problemer, der senere har vist sig. Begrundelsen for betalingen var dels, at den skulle give en delvis dækning af udgiften til drift af nævnene, - dels, at ordningen skulle sende et signal til parterne om inden indbringelse af en sag at overveje, om grundlaget for at få medhold er til stede i tilstrækkeligt omfang. Utilstrækkelig betaling De kommunale udgifter til nævnenes arbejde ligger ofte i størrelsesordenen kr pr sag. At opkræve 131 kr giver dermed kun en symbolsk dækning. Det afhænger dog af, hvordan man definerer en sag. Her har nogle huslejenævn været kreative. Ved at opdele en indbringelse i flere sager kunne man få flere gebyrer uden at omkostningerne bliver større. Århus Huslejenævn Dette har man praktiseret i Århus, hvor man ofte opdeler hver indbringelse i flere sager. Hvis en lejer indbringer en sag og f.eks. klager over både huslejens størrelse og manglende vedligeholdelse, betragtes det som to sager, der behandles hver for sig. Der opkræves to gebyrer, hvor man i andre kommuner kun opkræver et gebyr. Begrundelsen er blandt andet økonomisk, at man ønsker større indtægtsdækning. I en sag, der blev indbragt af en Randers Lejerforening på vegne af en lejer, var der både tvist om maling af lejemålet og om tilbagebetaling af vandbidrag. Her blev der opkrævet to gebyrer. Da spørgsmålet om betaling af gebyrer er af stor betydning for lejerforeningerne, stævnede Randers Lejerforenings advokat Århus Kommune med påstand om, at lejerne kun skulle betale 1 gebyr. Boligretten Under sagen kom det frem, at Århus kommunes praksis ikke følges generelt af andre kommuner. Kun fire kommuner, Århus, Frederiksberg, Odense og Høje-Taastrup følger denne praksis. I langt de fleste kommuner betragter man alle spørgsmål, som er indbragt ved samme brev som én sag. Denne fortolkning af loven fik støtte i en udtalelse fra Indenrigs- og Socialministeriet. Under retssagen fremhævede Århus Kommune, at det var et formål med gebyret at sikre seriøsiteten i klagerne, hvilket bedst tilgodeses ved, at der sker betaling for hvert tvistpunkt, der indbringes. Dommen Dette synspunkt fandt ikke gehør hos dommerne. De fremhævede, at det var et af formålene med huslejenævnene, at skulle have en nem og billig måde at få afgjort en eventuel uenighed med deres udlejer. På trods af, at der er indført brugerbetaling har det ikke efter dommernes mening været tanken, at betalingen tilnærmelsesvis skulle kunne dække udgifterne ved huslejenævnes virksomhed. Tværtimod må betalingen ikke forhindre, at lejere med almindelige indkomster kan indbringe sager for nævnet. Derved fik lejerne medhold ved retten. Det er dermed slået fast, at der kun skal betales 1 gebyr, uanset at klagen indeholder flere emner, og uanset hvor mange lejere, sagen drejer sig om. Lejerne var i boligretten repræsenteret af advokatfulmægtig Lasse Frandsen fra advokatfi rmaet Bjarne Overmark Nye medlemmer Skriv til os! Vi opfordrer alle vore medlemmer til at hjælpe med at styrke. Lejerforeningen. Vis eller giv bladet til interesserede, flere blade kan rekvireres. Blan ketten herunder kan bruges til indmeldelse. Jeg indmelder mig hermed i Lejerforeningen: Navn: Adresse: Postnummer og by: Indsendes i kuvert til Danmarks Lejerforeninger Sankt Peders Stræde 2, 1. sal; 4000 Roskilde. Vi modtager meget gerne indlæg fra læserne. - Debatindlæg, artikler, digte, m. m. m... Hvis man har mulighed for det, vil vi være taknemmelige for, at man også sender sit indlæg på diskette eller CD; med oplysning om PC-formatet; eller som e-post. (Adresserne ses på side 2). LID62-Hovedblad.indd 16 12/01/

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Beboerklagenævn. for hvem og til hvad?

Beboerklagenævn. for hvem og til hvad? Beboerklagenævn for hvem og til hvad? Indhold Forord... side 4 Beboerklagenævn i. alle kommuner... side 5 Beboerklagenævnets. sammensætning... side 6 Hvordan arbejder. beboerklagenævnet?... side 8 Beboerklagenævnet

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København:

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København: 27-05-2007 Sagsnr. 2007-34862 Udsættelse af beboere på grund af skyldig husleje i den almene sektor I forlængelse af Jyllandspostens artikler den 18. og 19. maj 2007 vedrørende udsættelse af beboere i

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Beboerklagenævnet giver beboere i almene boliger og boligorganisationerne mulighed for hurtigt og billigt at få vurderet en tvist.

Beboerklagenævnet giver beboere i almene boliger og boligorganisationerne mulighed for hurtigt og billigt at få vurderet en tvist. Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 9. juni 2011 Beboerklagenævn Beboerklagenævnet giver beboere i almene boliger og boligorganisationerne

Læs mere

DANMARKS LEJERFORENINGER Sankt Peders Stræde 2, 1., 4000 Roskilde - TLF: 33 33 99 25 - FAX: 33 33 99 41 E-post: dl@dklf.dk - Hjemmeside: www.dklf.

DANMARKS LEJERFORENINGER Sankt Peders Stræde 2, 1., 4000 Roskilde - TLF: 33 33 99 25 - FAX: 33 33 99 41 E-post: dl@dklf.dk - Hjemmeside: www.dklf. DANMARKS LEJERFORENINGER Sankt Peders Stræde 2, 1., 4000 Roskilde - TLF: 33 33 99 25 - FAX: 33 33 99 41 E-post: dl@dklf.dk - Hjemmeside: www.dklf.dk Afs. Danm.Lejerf., Skt.Peders Stræde 2, 1., 4000 Roskilde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Henvendelse vedrørende den nye lejelov

Henvendelse vedrørende den nye lejelov Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 4 Offentligt AARHUS Henvendelse vedrørende den nye lejelov Aarhus, den 22.6.2015 Den nye lejelov, som træder i kraft pr.

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Statusrapport for 2014

Statusrapport for 2014 JURIDISK KONTOR Dato: 6. maj 2015 Tlf. dir.: 4477 2881 Fax. dir.: 4477 2730 E-mail: ikj@balk.dk Kontakt: Inger Krogh-Jensen Sagsid: 00.01.10-P05-1-15 Statusrapport for 2014 Husleje- og Beboerklagenævnene

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Boligregulerings lovens 18 b

Boligregulerings lovens 18 b Boligregulerings lovens 18 b Boligreguleringslovens 18 b Formål I denne pjece kan du læse om bindingspligten efter boligreguleringslovens 18 b. Du kan læse mere om reglerne på gi.dk. Her kan du også få

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse.

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen Nævn og Jura 11. november 2015 Sagsnummer 2015-0039350 /MM Dokumentnummer 2015-0039350-17 Silkegade 15, 1. mf., 1113 København K 2. huslejenævns afgørelse 2014-0105992 /

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen xx xx 2600 Glostrup Center for HR og Politik Rådhusparken 2 2600 Glostrup HR.Politik@glostrup.dk www.glostrup.dk Tlf: 4323 61 00 Beboelsesejendom på adressen Dato Sagsnr. Da vi ikke har modtaget svar på

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. epi@star.dk og tsh@star.dk 9. december 2016 cb Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Lovforslaget har tre hovedelementer:

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Skitse til udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere