Årsberetning 2006 af Ulla Lund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2006 af Ulla Lund"

Transkript

1 NYT FRA 2007/2 ISSN: Årsberetning 2006 af Ulla Lund Referencelaboratoriet for miljøkemiske analyser er etableret i henhold til kontrakt mellem Miljøstyrelsen og Eurofins A/ S. Første aftale blev indgået i 1976, og den er siden løbende blevet fornyet. Arbejdet i 2006 er i første halvår foretaget ved forlængelse af treårig kontrakt. Arbejdet i andet halvår er dækket af ny 3½-årig kontrakt med start 1. juli Referencelaboratoriefunktionen dækker miljøkemiske analyser (bortset fra organiske specialanalyser) i alle prøvetyper, som indgår i den offentlige miljøkontrol, med undtagelse af luft. Det er Referencelaboratoriets opgave inden for de beskrevne områder at vejlede laboratorier i Danmark, der udfører analyser inden for offentlig miljøkontrol. Referencelaboratoriet skal arbejde med forbedring af eksisterende analysemetoder og udvikling af nye analysemetoder samt deltage i standardiseringsarbejde. Referencelaboratoriet har desuden til opgave at bidrage til laboratoriernes analysekvalitet gennem kursusvirksomhed. Det er endelig Referencelaboratoriets opgave at vejlede modtagere af analyseresultater, f.eks. med hensyn til, hvilken analysekvalitet der kan opnås med de enkelte analysemetoder. Referencelaboratoriets arbejde overvåges af en styringsgruppe, som i 2006 bestod af følgende medlemmer: Lis Morthorst Munk, Miljøstyrelsen (formand) Kirsten J. Andersen, Eurofins A/S (indtil 30. april 2006) Niels Weibel, Lantmännen Analycen (fra juni 2006) Pia Lassen, Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Miljøkemi og Mikrobiologi Karin Dahlgren, Miljøstyrelsen Sabina Lind, Mølleåværkets Driftslaboratorium Ulla Lund, Eurofins A/S Dan Møller, Ribe Amt Leif Rasmussen, Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S Kirsten Stuckert, Eurofins A/S (fra 1. maj 2006) Arne Kjær Sørensen, DANAK Metodeundersøgelser Der er ikke udført metodeundersøgelser i Metodeudvikling Metodedatablade Metodedatablade for opløst oxygen, samt for total nitrogen og total phosphor i jord og slam er udarbejdet. Metodedatablad for metaller i jord, slam og sediment er færdiggjort. Metodedatablade for metaller, sølv, tin og kviksølv i spildevand er revideret, således at metodedatabladet nu dækker både opløst og totalt indhold, og stiller metodekrav ved bestemmelse af totalt indhold. Betydning af erstatning af DS- med EN-metoder Ved standardisering af metoder i EU-sammenhæng er medlemslandene herunder Danmark forpligtet til at indføre de i CEN udarbejdede standarder som nationale standarder. Det betyder, at standarder, som er velindarbejdet i Danmark, efterhånden udgår som dansk standard. Det er derfor hensigtsmæssigt, at myndighederne også i deres arbejde anvender de nye standarder, i det omfang det er muligt. INDHOLD Årsberetning Arbejdsprogram 2007 for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser... 3 Tydeliggørelse af bestemmelser i analysekvalitetsbekendtgørelsen... 7 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for kemiske miljøanalyser Side af 7

2 I 2006 er sammenlignet standarder for prøvetagning af spildevand: DS 203:1982 og DS ISO :2004. DS ISO er generelt en mere opdateret standard end den gamle DS 203, hvorfor Referencelaboratoriet anbefaler anvendelse af DS ISO Ved førstkommende granskning af standarden vil Referencelaboratoriet anbefale konkrete forbedringer, bl.a. krav til kontrol af løftehøjde, overvejelser over maksimal tid mellem udtagning af delprøver, samt krav til funktionskontrol. Notat herom kan findes på Referencelaboratoriets hjemmeside. Effekt af prøveopbevaring Transporttid og opbevaringstid inden analyse har været intensivt diskuteret bl.a. under udarbejdelse af metodedatablade. Den maksimale tid inden analyse kan have store praktiske konsekvenser, men effekten af transporten er kun begrænset belyst og hovedsageligt som undersøgelser foretaget af de enkelte laboratorier. Referencelaboratoriet har gennemført undersøgelser i 2005 og 2006, som med tiden kan få indflydelse på bestemmelserne i metodedatablade. Metodedatabladene er dog fortsat gældende med de nuværende krav, indtil alle relevante prøvetyper er undersøgt. Referencelaboratoriet færdiggjorde i 2006 undersøgelser af betydningen af tid inden filtrering (hvor det er relevant) og tid inden analyse for ammonium, nitrit+nitrat, orthophosphat og ph i spildevand. På basis af undersøgelserne anbefales analyse af ph i felten. Ammonium, nitrit+nitrat og orthophosphat skal opbevares køligt og vil i så fald kunneopbevares op til 36 timer efter prøvetagning. For ammonium skal udvises særlig påpasselighed for at sikre lav temperatur under opbevaring. Referencelaboratoriet undersøgte yderligere stabiliteten af ammonium, nitrit+nitrat, orthophosphat og alkalinitet i prøver af fersk overfladevand. Ved denne undersøgelse blev også effekten af frysning af prøver belyst. For ammonium og nitrit+nitrat sås stabilitet svarende til forholdene i spildevand. Reserveprøver til brug i tilfælde af behov for gentagelse af analyse vil kunne opbevares i fryser. Referencelaboratoriet har sammenlignet to analysekits med de nu udgåede danske standarder, DS 282:1985 og DS 283:1985. Konklusionen af undersøgelsen var, at det er muligt at anvende analysekits med tilfredsstillende resultat. Metoder med anvendelse af analysekits skal valideres på samme måde som alle øvrige metoder. Undersøgelserne viste for de danske standarder begrænset stabilitet af et af de anvendte kemikalier, hvilket ikke er beskrevet i standarderne, hverken de udgåede DS eller de ny DS/EN ISO metoder. Rapport kan ses på Referencelaboratoriets hjemmeside. Bestemmelse af usikkerhed for prøvetagning af spildevand Referencelaboratoriet har i 2005 og 2006 arbejdet med at identificere procedurer til bestemmelse af usikkerhed på prøvetagning i spildevand samt, i det omfang det er muligt, at bestemme generelle usikkerhedsbidrag. Arbejdet har på nuværende tidspunkt resulteret i en metode til bestemmelse af usikkerhedsbidrag fra heterogenitet i spildevandet på prøvetagningstidspunktet samt fra selve prøvetagningsudstyret. Dette bidrag vil beskrive usikkerheden i en stikprøve, dog uden hensyntagen til usikkerhedsbidrag fra prøvens grad af repræ sentativitet. Rapport over de foretagne undersøgelser vil blive lagt på Referencelaboratoriets hjemmeside i foråret Referencelaboratoriet arbejder i de kommende år videre med problematikken, herunder usikkerhedsbidrag fra gentagen opstilling af prøvetagningsudstyr, usikkerheden på sammensatte prøver og usikkerhedsbidrag, der beskriver prøvernes repræsentativitet. Orthophosphat viste i visse vandprøver markant indflydelse fra tidspunkt for filtrering, formodentlig som følge af udfældning sammen med jernforbindelser. På den baggrund anbefales filtrering i felten, hvorefter prøverne vil kunne opbevares som beskrevet for spildevand. Prøver til bestemmelse af orthophosphat kan ikke fryses. Prøver til alkalinitet har vist sig stabile ved opbevaring både ved 4 C og 20 C, hvilket er i overensstemmelse med DS/EN SIO :2004. Prøver til alkalinitet kan ikke fryses. Kvalitet af bestemmelse af chlor med analysekits Danske standarder for bestemmelse af chlor er udgået og erstattet med europæiske standarder med tilsvarende indhold, men med den forskel, at de europæiske standarder (DS/EN ISO og 2) tillader brug af færdigfremstillede reagenser, svarende til analysekits. Hjemmeside Referencelaboratoriet har siden starten af 2003 haft en hjemmeside ( hvorfra brugere kan finde information om Referencelaboratoriets arbejde og hente metoder, metodedatablade, rapporter, NYT fra REFLAB mv. Hjemmesiden opdateres løbende med ny rapporter, NYT fra REFLAB mv. Hjemmesiden er blevet forsynet med en mulighed for at stille spørgsmål til Referencelaboratoriet. Spørgsmål af generel interesse vil blive gjort tilgængelige på hjemmesiden. Side 2 af 7

3 Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Referencelaboratoriet har bistået Miljøstyrelsen med teknisk rådgivning om krav til analysekvalitet ved behandling af svar fra høring af udkast til revideret bekendtgørelse. Vejledningsarbejde Referencelaboratoriet udgav i 2006 tre numre af NYT fra REFLAB, hvoraf det ene var Årsberetning for 2005 sammen med Arbejdsprogram for Referencelaboratoriet ydede som hidtil bistand til laboratorier, kommuner og amtskommuner, som fremsatte ønske om rådgivning. Metodevurdering ved præstationsprøvninger Referencelaboratoriet gennemfører vurdering af de anvendte metoder ved præstationsprøvning i det omfang datamaterialet tillader det. Metodevurderingerne anvendes ved workshops for laboratorierne og gengives i NYT fra REFLAB. I 2006 er foretaget metodevurdering for metaller i spildevand og perkolat. Standardisering Referencelaboratoriet har deltaget i Dansk Standards udvalgsarbejde vedrørende miljøkemiske analyser (S345) samt i begrænset omfang kommenteret forslag til danske og europæiske standarder. Nationalt og internationalt arbejde Referencelaboratoriet har fortsat løbende kontakt til en række laboratorier, som har viden inden for specielle områder. Arbejdsprogram 2007 for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljø analyser Projektstyring Projektstyring omfatter løbende kommunikation med Miljøstyrelsen udarbejdelse af arbejdsprogram faglig og tidsmæssig styring af Referencelaboratoriets aktiviteter ressourcestyring herunder udarbejdelse af forbrugsoversigter deltagelse i Referencelaboratoriets følgegruppe (2 repræsentanter) sekretariat for Referencelaboratoriets følgegruppe udarbejdelse af årsberetning for Referencelaboratoriet deltagelse i styringsgruppen for projektet Kvalitetskontrol med prøver. Rådgivning om udførelse af analyser og målinger Vejledning til laboratorier og offentlige myndigheder Referencelaboratoriet vil i begrænset omfang yde bistand til laboratorier eller offentlige myndigheder, der fremsætter ønske om rådgivning. Bistanden foregår normalt ved telefonisk rådgivning samt besvarelse af spørgsmål på Referencelaboratoriets hjemmeside. Metodevurdering ved præstationsprøvninger Præstationsprøvninger indeholder data, som kan anvendes til sammenligning af de anvendte analysemetoder. Referencelaboratoriet samler data fra flere runder af hver type præstationsprøvning afholdt af Eurofins A/S og foretager en overordnet vurdering af muligheden for at anvende data herfra til en vurdering af de anvendte metoder. Såfremt datamaterialet åbner mulighed herfor, foretages en statistisk sammenligning af analysekvaliteten af de anvendte metoder. Desuden sammenstilles den generelle analysekvalitet. Resultatet heraf publiceres i NYT fra REFLAB og i et notat til Referencelaboratoriets Styringsgruppe. Der foretages ikke metodevurderinger i Standardmetoder for miljøkemiske analyser Sporbarheden af miljøkemiske metoder, herunder prøvetagning, er for området nært tilknyttet anvendte standardmetoder. Referencelaboratoriet varetager opfølgning vedrørende standardmetoder i forhold til monitering og lovgivningen på området. Dette omfatter kommentering og overvågning af udkast og ændringsforslag til CEN og ISO metoder, samt vurdering i det omfang ISO eller CEN standarder skal implementeres i dansk lovgivning. Side 3 af 7

4 Arbejdsområderne omfatter analysestandarder, prøvetagningsstandarder og kvalitetsstyring indenfor Referencelaboratoriets arbejdsområde. Informations- og kursusvirksomhed Almen orienteringsvirksomhed Referencelaboratoriet deltager efter aftale med Miljøstyrelsen i fagmøder og lignende, hvor andre institutioner eller foreninger står for arrangementet. Referencelaboratoriet deltager med eller uden foredrag efter nærmere aftale. NYT fra REFLAB Informationer om arbejdet i Referencelaboratoriet publiceres som rapporter til Miljøstyrelsen og Referencelaboratoriets Styringsgruppe og eventuelle deltagere i arbejdet. Til almen orientering udarbejdes et resumé af rapporter og andet af interesse for Referencelaboratoriets brugerkreds. Disse publiceres som artikler i NYT fra REFLAB. Referencelaboratoriets årsberetningen offentliggøres i et nummer af NYT. NYT publiceres alene elektronisk, og kan hentes fra Referencelaboratoriets hjemmeside. De personer og institutioner, der har udtrykt interesse herfor, modtager til information når et nyt nummer udkommer. NYT fra REFLAB 2007/1: Marts Årsberetning 2006 og Arbejdsprogram NYT fra REFLAB 2007/2: August NYT fra REFLAB 2007/3: December Hjemmeside for Referencelaboratoriet En hjemmeside med information om referencelaboratoriets arbejde, samt mulighed for at hente metodedatablade og analysemetoder blev etableret i I 2006 er tilføjet en spørgefunktion. Aktiviteten er vedligeholdelse af hjemmesidens tekst og eventuel revision, som vedtages af Referencelaboratoriets Styringsgruppe. Klargøring af rapporter mv. til hjemmesiden, hvilket vil sige konvertering til et format, som betyder, at teksten ikke umiddelbart kan ændres, og indføjelse af Referencelaboratoriets logo i filerne, foretages som et led i færdiggørelsen af de enkelte rapporter. Målgruppen er sagsbehandlere hos myndigheder og andre brugere af måleresultater samt kemikere på miljølaboratorier. Seminaret afholdes i første halvår af Vejledende notater fra Referencelaboratoriet Bekendtgørelse om analysekvalitet I forbindelse med arbejdet med revision af Bekendtgørelse nr. 637 har været diskuteret behov for nærmere vejledning til anvendelse af Bekendtgørelsens bestemmelser. Et eksempel er tolkning af kontrolprøvers koncentration og kontrolprøvernes placering i analyseserien. Referencelaboratoriet kan udarbejde sådanne vejledende notater til brug for laboratorier og brugere af laboratoriedata. Notaterne lægges på Referencelaboratoriets hjemmeside. Det forventes, at høring for Bekendtgørelsen vil bidrage med emner, ligesom diskussion på det ovenfor nævnte seminar kan vise behov for nærmere belysning af problemstillinger. Styringsgruppen beslutter, hvilket emner, der skal behandles. Styringsgruppen beslutter den nærmere tidsplan. Det forventes, at vejledende notater kan udarbejdes i perioden juli oktober Metode- og analyseudvikling Metodedatablade Bestemmelse af kationer (Na, K, Ca, Mg) i overfladevand bør muligvis dækkes af et metodedatablad, som specificerer om prøven skal filtreres. Desuden vil undersøgelser af effekt af prøveopbevaring gøre revisioner nødvendige. Herudover tages emner op efter aftale i Referencelaboratoriets Styringsgruppe. Hjemmesiden opdateres løbende med ny publikationer, når disse er godkendt af Referencelaboratoriets Styringsgruppe. Seminar: Bekendtgørelse om analysekvalitet betydning for brugere af målinger og laboratorier Den reviderede Bekendtgørelse nr. 637 udsendes ved årsskiftet 2006/2007. Referencelaboratoriet afholder på baggrund heraf et seminar, hvori der redegøres for den reviderede Bekendtgørelses indhold og baggrund for ændringer i forhold til gældende Bekendtgørelse. Der sættes særlig fokus på principper for anvendelse af Bekendtgørelsens krav og de metoder, der ligger til grund for beregning af estimater for analysekvalitet. DANAK indbydes til at bidrage med indlæg. Efter behandling i Referencelaboratoriets Styringsgruppe sendes datablade, der vedrører det nationale overvågningsprogram, til høring hos Fagdatacentrene. Behov for metodedatablad for kationer i fersk overfladevand afklares med Fagdatacenter for Ferskvand i første kvartal Såfremt der er behov udarbejdes metodedatablad straks derefter. Side 4 af 7

5 Betydning af erstatning af DS-metoder med EN-metoder Ved standardisering af metoder i EU-sammenhæng er standardiseringsorganisationerne i medlemslandene, herunder Danmark, forpligtet til at indføre de i CEN udarbejdede standarder som nationale standarder. Det betyder, at standarder, som er velindarbejdet i Danmark, efterhånden udgår som dansk standard. Det er derfor hensigtsmæssigt, at myndighederne også i deres arbejde anvender de ny standarder, i det omfang det er muligt. Referencelaboratoriets arbejde med standardmetoder belyser, når der opstår behov for sådanne vurderinger. Der forventes ikke behov for belysning af ny EN-metoder i Effekt af prøveopbevaring Referencelaboratoriet udførte i 2005 og 2006 undersøgelser af stabiliteten af prøver til uorganiske næringsstoffer (ammonium, nitrit+nitrat, orthophosphat) i renset spildevand og fersk overfladevand, ph i renset spildevand og alkalinitet i fersk overfladevand. Undersøgelserne giver dokumentation for de krav til opbevaring, der findes i metodedatablade og giver i visse tilfælde resultater, der kan give anledning til revision af krav til opbevaring i standarder. I 2007 arbejdes på at belyse effekten af gentagen opstilling af prøvetagningsudstyr. Dette udføres som en sammenlignende prøvetagning, hvor interesserede indbydes til at opstille egen prøvetager og foretage egne analyser, og hvor alle prøvetagere startes samtidig, således at de tager prøver af samme spildevandsstrøm. Dette gøres efter principperne for indsamling af data til variografisk analyse. Deltagerne vil få mulighed for at opstille flere prøvetagere, såfremt de fysiske forhold på prøvetagningsstedet tillader det. Referencelaboratoriet samarbejder med Miljøstyrelsen om at identificere et egnet prøvetagningssted, hvor selve prøvetagningsstedet bidrager mindst muligt til usikkerheden, og de fysiske forhold er egnede til opstilling af mange prøvetagere. En mulighed er Renseanlæg Lynetten, men det søges at identificere et anlæg, som ligger geografisk mere centralt. Undersøgelsen vil illustrere hvilken forskel i gennemsnit, der ses med forskellige prøvetagere og måleteknikere, og det kan vises, i hvilket omfang alle opnår sammenlignelige spredninger i den variografiske analyse. Referencelaboratoriet fortsætter arbejdet i Undersøgelserne vil i første omgang omfatte drikkevand, særlig råvand til drikkevand. Parametrene vil være uorganiske næringsstoffer, alkalinitet/hydrogencarbonat og ph. Det Marine Fagdatacenter har udsendt detaljerede forskrifter for opbevaring af prøver i en Teknisk Anvisning. Undersøgelser af prøveopbevaring for uorganiske næringsstoffer i marint vand startes derfor med en dialog med Det Marine Fagdatacenter med henblik på at sikre, at der ikke foretages undersøgelser af forhold, der allerede er dokumenteret. Undersøgelserne i drikkevand/grundvand gennemføres i februar - maj Rapport forelægges Styringsgruppen i august Samtidig startes dialog med Det Marine Fagdatacenter med henblik på supplerende undersøgelser for marint vand. Usikkerhed for prøvetagning af spildevand Referencelaboratoriet udarbejdede i 2002 et baggrundsmateriale til vurdering af usikkerhed ved spildevandsprøvetagning og udførte i et praktisk forsøgsarbejde omfattende den del af usikkerheden, der stammer fra prøvetagningsstedet og det opsatte prøvetagningsudstyr. Følgende elementer er endnu ikke undersøgt: Indflydelse fra gentagen opstilling af prøvetagningsudstyr, herunder opstilling af forskellige prøvetagningsudstyr. Beskrivelse af repræsentativitet. Udstrækning af de opnåede resultater til at dække usikkerhed ved blandprøver, herunder tids- og flowproportional prøvetagning. Referencelaboratoriets bidrag til denne undersøgelse vil være planlægning, herunder information og kommunikation til deltagerne, databehandling og rapportering. Deltagerne forventes at bidrage med tid for måleteknikere samt egne analyser. Deltagerne opfordres desuden til at udføre variografisk analyse på egne data. Ud fra undersøgelsens resultater vurderer Styringsgruppen behovet for efterfølgende aktiviteter. Forberedelse af arbejdet startes i januar-februar 2007, således at den sammenlignende prøvetagning kan gennemføres i første halvår. Rapport forelægges Styringsgruppen i august Herefter aftales en eventuel fortsættelse. Side 5 af 7

6 Ekstern kvalitetskontrol En række præstationsprøvninger indenfor Referencelaboratoriets arbejdsområde udbydes fra 2007 ikke længere i Danmark. Det drejer sig om: Metaller i spildevand Næringsstoffer, organisk stof, anioner, kationer, metaller, mv. i drikkevand Næringsstoffer, organisk stof, suspenderet stof mv. i fersk overfladevand Næringsstoffer, organisk stof, kationer, anioner mv. i perkolat Olie, BTEX og PAH i jord Metaller i jord, slam og sediment. Desuden har visse parametre ikke været udbudt længe, f.eks. Chlor i bassinvand Olie og fedt i spildevand Det er nødvendigt, at danske laboratorier deltager i præstationsprøvninger eller andre former for ekstern kvalitetskontrol med henblik på at demonstrere opfyldelse af kravene til analysekvalitet i Bekendtgørelse nr Antallet af deltagere i de præstationsprøvninger, der hidtil har været afholdt, har længe været vigende som følge af koncentreringen af analyser på få laboratorier, og som følge af at laboratorier i stigende grad vælger kun at opfylde DANAKs minimumskrav til deltagelse. Dette har til dels kunnet kompenseres ved at tiltrække deltagere udenfor Danmark, men for nogle præstationsprøvninger er antallet af deltagere nu så lavt, at gennemførelse er teknisk set betænkelig. Fortsat gennemførelse af danske præstationsprøvninger på de ovenfor nævnte områder er næppe muligt, og der er derfor behov for at etablere eller identificere andre muligheder for at laboratorier, der opererer på det danske marked, kan demonstrere korrektheden af deres målinger. Miljøstyrelsen støttede i 2002 et projekt hvor forskellige muligheder for tilvejebringelse af data for ekstern kvalitetskontrol på områder, hvor der er få laboratorier, blev belyst. Referencelaboratoriet vil med baggrund i dette arbejde søge konkrete forslag til hvorledes data til ekstern kvalitetskontrol kan tilvejebringes på andre måder end traditionel præstationsprøvning. Arbejdet udføres i perioden februar juni Analysekvalitet for metaller i spildevand Ved den seneste metodevurdering for metaller i spildevand og perkolat blev konstateret en generelt utilfredsstillende analysekvalitet. Referencelaboratoriet overvejer i den forbindelse tiltag til forbedring. Notat udarbejdes i august september Metodeafprøvninger Ingen. Side 6 af 7

7 Tydeliggørelse af bestemmelser i analysekvalitetsbekendtgørelsen af Lis Morthorst Munk, Miljøstyrelsen Med virkning 1. januar 2007 trådte Miljøministeriets reviderede bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv. i kraft. Formålet med ændring af bekendtgørelsen var at opdatere analysekravene til mikrobiologiske og kemiske målinger og prøveudtagninger og til støjmålinger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser. Der blev yderligere foretaget konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og visse lovtekniske moderniseringer. Bekendtgørelsen gennemgik derfor en større omskrivning. Telefon: Fax: Adresse: Strandesplanaden Vallensbæk Strand Miljøstyrelsen er siden af laboratorierne gjort opmærksom på, at der er visse bestemmelser i den nye bekendtgørelse, som kræver en tydeliggørelse. Derfor har Referencelaboratoriet for Kemiske Miljøanalyser sammen med Miljøstyrelsen udarbejdet kortfattede notater om udvalgte specifikke bestemmelser til brug for laboratorierne, og notaterne kan findes på referencelaboratoriets hjemmeside ( Tydeliggørelsen er ikke udtryk for nogen skærpelse af kravene, men udtryk for en tilpasning til almindelig praksis på laboratorierne og til udviklingen på analyseområdet. Miljøstyrelsen kan ikke udelukke, efterhånden som bekendtgørelsens bestemmelser kommer i anvendelse på laboratorierne, at der kan blive behov for flere tydeliggørelser. Det er derfor muligt, at der på sigt vil blive udarbejdet flere tilsvarende notater om specifikke bestemmelser. Side 7 af 7

NYT FRA 2008/1 ISSN: 1901-5437

NYT FRA 2008/1 ISSN: 1901-5437 NYT FRA 2008/1 ISSN: 1901-5437 Årsberetning 2007 Referencelaboratoriet for miljøkemiske analyser er etableret i henhold til kontrakt mellem Miljøstyrelsen (nu overgået til By- og Landskabsstyrelsen) og

Læs mere

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund NYT FRA 2007/3 ISSN: 1901-5437 Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund Kemikaliet, som anvendes til farvereaktion ved bestemmelse af chlor, har vist sig at have begrænset holdbarhed. Dette

Læs mere

torium i relation Naturstyrelsen forhold ved løbende, og ke specificerer alle centrene. gørelsen.

torium i relation Naturstyrelsen forhold ved løbende, og ke specificerer alle centrene. gørelsen. Arbejdsprogram 2013 for Naturstyrelsens Referencelabora- torium for Kemiskee Miljømålinger Referencelaboratoriets arbejde består af en række løbende opgaver, der er beskrevet under punkt A til D, særlige

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referencelaboratoriets arbejde består af en række løbende opgaver, der er beskrevet under punkt

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af

Læs mere

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 Bestemmelse af COD med analysekits Interferens fra chlorid og sammenligning med standardmetoder ved analyse af perkolat og fersk overfladevand af Ulla Lund Referencelaboratoriet

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/1, den 24. april 2013

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/1, den 24. april 2013 Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten J. Andersen (KJA) Pernille Weile (PW) Maj-Britt Fruekilde (MBF) Ulla Lund (UOL) Afbud

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013 Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten J. Andersen (KJA) Kirsten Harbo (KiHa) Linda Bagge (LB) Pernille Weile (PW) Maj-Britt

Læs mere

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax:

Læs mere

Revisionshistorie metodedatablade, kemi

Revisionshistorie metodedatablade, kemi Revisionshistorie metodedatablade, kemi Metodedatablad Version Revision Dato M037, Specificeret, at metodedatabladet gælder for alkaliniteter 28.10.2015 Alkalinitet over eller lig med 0,5 mmol/l M031,

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

Revisionshistorie - metodedatablade

Revisionshistorie - metodedatablade Revisionshistorie - metodedatablade Metodedatablad Version Revision Dato M059, 03 Under målemetode er behandling med stærk syre 04.02.2015 Glyphosat og AMPA fjernet. Krav til konservering og opbevaring

Læs mere

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S NYT FRA 2005/ Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S En gennemgang af eksisterende data viser, at prøvetagningen normalt er den dominerende kilde til usikkerhed i havvandsdata.

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium By- og Landskabsstyrelsen Rapport November 2008 Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 30. oktober 2014 QA:

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af DS metoder med

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport Juni 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referat af møde 2014/1, den 11.

Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referat af møde 2014/1, den 11. Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) fra pkt. 3.6 Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Karina Nissen (KN) Svend-Erik Lykke (SEL) Annika Lindholm (AL) Kirsten J. Andersen (KJA) Kirsten Harbo

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Miljøstyrelsen KRAVSPECIFIKATION Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Bilag 4 til udbudsbetingelser, EU-udbud: 2015/S 177-321404 2 1. Indledning Miljøstyrelsen

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport Marts 2006 Betydning af erstatning af DS

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Bestemmelse usikkerhed ved prøvetagning af spildevand ved et variografisk eksperiment

Bestemmelse usikkerhed ved prøvetagning af spildevand ved et variografisk eksperiment 1. udgave Godkendt: 2013-09-22 Forfatter: Ulla Lund Kvalitetssikring: Per Andersen Forord Bestemmelse usikkerhed ved prøvetagning af spildevand ved et variografisk eksperiment Denne metode beskriver anvendelse

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til ekstern kvalitetssikring. By- og Landskabsstyrelsen

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til ekstern kvalitetssikring. By- og Landskabsstyrelsen By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til ekstern kvalitetssikring By- og Landskabsstyrelsen Rapport Maj 2008 Strandesplanaden 110 DK-2665 Vallensbæk Strand Metoder til ekstern kvalitetssikring

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder

Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder Farvetal Opdatering af rapport (2004) By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af

Læs mere

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I PRÆSTATIONSPRØVNING - SAMMENLIGNING MELLEM BKG. 866 OG FORSLAG TIL REVIDERET BEKENDTGØRELSE 1 Baggrund Ved høring af revideret bekendtgørelse om analysekvalitet

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsen Rapport April 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte, alkalinitet og ph i drikkevand og råvand

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte, alkalinitet og ph i drikkevand og råvand By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte, alkalinitet og ph i drikkevand og råvand By- og Landskabsstyrelsen Rapport November 2007 Stabilitet af næringssalte, alkalinitet

Læs mere

Udbud af analyseopgaver

Udbud af analyseopgaver Udbud af analyseopgaver Specifikation af krav til analysekvalitet Bind 1 - Udbudsmateriale FVD Foreningen af Vandværker i Danmark Rapport Februar 2004 Udbud af analyseopgaver udarbejdet af Vandværkets

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund NYT FRA 2007/1 ISSN: 1901-5437 Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund Tre præstationsprøvninger, SPIL-5, afholdt i 2002, 2004 og 2006 for sporelementer i spildevand og perkolat

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev.

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 26. juni 2013 Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS VURDERING OG PRÆSENTATION AF MÅLE- OG BEREGNINGSRESULTATER Orientering nr. 29 Ole F. Carlsen / Jørgen Kragh 2000-07-19 AFRUNDING AF RESULTATER PRÆSENTATION AF RESULTATER

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Lars Møller Jensen og Stine Kjær Ottsen Dato:

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

Bestemmelse af usikkerhed ved automatisk prøvetagning af spildevand

Bestemmelse af usikkerhed ved automatisk prøvetagning af spildevand By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Bestemmelse af usikkerhed ved automatisk prøvetagning af spildevand III. Sammenlignende prøvetagning By- og Landskabsstyrelsen Rapport November 2007 Bestemmelse

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine K. Ottsen Dato: 4. maj 2015 QA: Emne:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund og Stine Kjær Ottsen, Referencelaboratoriet

Læs mere

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund NYT FRA 2006/1 Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund Udledningstilladelser for vegetabilsk og animalsk olie/fedt og mineralsk olie har hidtil henvist til enten DS/R 208 eller

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Miljøstyrelsen Teknisk Notat November 2004 Analysekvalitet og metoder

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 9. november 2015

Læs mere

Rettelsesblad 1 inkl. spørgsmål besvarelse

Rettelsesblad 1 inkl. spørgsmål besvarelse Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 9. december 2016 SIDE 1/10 REF JNAN PROJEKTNR A079946 Rettelsesblad 1

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Peter Rerup Dato: 17. september 2015 QA: Ulla

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Bestemmelse af usikkerhed ved automatisk prøvetagning af spildevand. By- og Landskabsstyrelsen

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Bestemmelse af usikkerhed ved automatisk prøvetagning af spildevand. By- og Landskabsstyrelsen By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Bestemmelse af usikkerhed ved automatisk prøvetagning af spildevand II. Variografisk analyse på flere renseanlæg By- og Landskabsstyrelsen Rapport November

Læs mere

4.1 Ændret kommissorium for udvalget. Kommissorium samt udkast til forretningsorden for udvalget var udsendt til sektorudvalget 5. november 2012.

4.1 Ændret kommissorium for udvalget. Kommissorium samt udkast til forretningsorden for udvalget var udsendt til sektorudvalget 5. november 2012. Referat af 39. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på miljøområdet Tid : Onsdag, den 14. november 2012 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Anders Kjærulff Svaneborg AKS, Pia Lassen

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 25. juni 2015 QA: Emne:

Læs mere

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax??

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Kommentarer ved for-høring af bkg. om analysekvalitet Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Et vejledende notat om vurdering af LD i I flere tilfælde bliver

Læs mere

Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet

Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. august 216 Jacob Carstensen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 21

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsen December 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af

Læs mere

Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor

Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2006 Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor Strandesplanaden 110 DK-2665

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 25. november 2014

Læs mere

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011.

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011. Naur Losseplads Vembvej 12 7500 Holstebro Sendt med digital post til cvr. nr. 29189927 Virksomheder J.nr. MST-1272-01245 Ref. LOBMA/BEVCH Den 6. april 2017 Påbud om supplement til eksisterende egenkontrolprogram

Læs mere

Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referat af møde 2015/1, den 12.

Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referat af møde 2015/1, den 12. Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Kirsten Harbo (KiHa) Pernille Weile (PW) Annika Lindholm (AL) Karina Nissen (KN) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Svend-Erik Lykke (SEL) Maj-Britt

Læs mere

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet.

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC DW4 IKKE-FLYGTIGT ORGANISK KULSTOFF (TOC/NVOC) FOR VANDANAV ALYSE BATCH: VKI-29-1-0602 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 15/9-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 23. januar 2013 Stine Kjær Ottsen

Læs mere

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium cc:

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020.

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020. Bilag 2 Jord og Affald Ref. LGR Den 12. juli 2016 Kravspecifikationer for projekt om forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger

Læs mere

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS REFERENCEVÆRDIER 1 Indledning Ved bestemmelse af måleusikkerhed skal alle signifikante bidrag til usikkerheden inddrages. Et af usikkerhedsbidragene er, i hvilket omfang

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 18/4-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005.

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Indledning Overvågningsprogrammet Den landsdækkende grundvandsovervågning, der er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet,

Læs mere

Drikkevand. Manual for prøvetagning. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser

Drikkevand. Manual for prøvetagning. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Drikkevand Manual for prøvetagning Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Titel: Drikkevand. Manual for prøvetagning Resume: Emneord: Drikkevand, prøvetagning, ledningsnet

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 28. november 2013 QA: Emne: Maj-Britt Fruekilde

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er udsendt d.d. i en separat høring.

Ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er udsendt d.d. i en separat høring. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-405-00023 Ref. lmu/radko/ancdu Den 1. juli 2015 Høring af ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Århus Amt (selv) Ved udbudsbekendtgørelse af 1. maj 2003

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Høringsnotat. vedrørende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-400-00057 Ref. lmu Den 11.februar 2014 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger Udkast til bekendtgørelse blev sendt

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version:

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version: Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Liselotte Sander Johansson Peter Wiberg-Larsen Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S08 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syntetisk prøve (COD Cr 247 mg O 2 /L)

Syntetisk prøve (COD Cr 247 mg O 2 /L) Notat til metodeundersøgelse af chlorid indholdets indflydelse på COD Cr bestemmelsen ifølge DS 217: 1991. (Kirsten Stuckert i samarbejde med Jill Merry) Indledning: Når en prøves COD Cr indhold bestemmes

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand Norddjurs Vandråd Jesper Normand Stange Bygtoften 50, Selkær Mølle 8585 Glesborg Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 DK-6600 VEJEN Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 miljo@eurofins.dk www.eurofins.dk

Læs mere

Organisation, kontaktperson, koordinationsmøder mv.

Organisation, kontaktperson, koordinationsmøder mv. Kravspecifikation 1 Alment Alle krav til Leverandøren og dennes løsning af opgaven, der fremgår af dette bilag er mindstekrav, som Leverandøren skal overholde i kontraktperiode. Såfremt der i kontraktperioden

Læs mere

Drikkevand. Hasmark Vandværk

Drikkevand. Hasmark Vandværk Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel BOMOSEN 4 HASMARK 4 OTTERUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT Ordrenr. 939 Analyse nr. Ordre Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere