ANSKE KRIGS- OG HANDELS-SKIBE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSKE KRIGS- OG HANDELS-SKIBE"

Transkript

1 ANKE KRIG- OG HANDEL-KIBE KENDING-IGNALER. ALFABEIK REGIER OYB HANDEL-KIBENE. REENbZ UDGAVE. I/.!./ ti KJOBKNHAV DE KONGELIGK ØKAAR ARHIV

2 Flag-abel til det Internationale ignal-ystem". ignal-ystemets Kjendings- og var-tander" (om Kjendings-tander maa denne tander altid hejses under Nationalitets-Flaget, som var-tander derimod paa et hvilketsomhelst, godt synligt ted).

3 DANMARK HANDEL-FLAADE i et 189, ordnet i tre Afdelinger: I. Kendings-ignal-Fortegnelse. II. Alfabetisk ejlskibs-register. III. Alfabetisk Dampskibs-Register. Udgivet paa Foranstaltning af Indenrigs-Ministeriet og Marine-Ministeriet ved A. chneider, hef for Registrerings- og kibsmaalings-bureauet.. Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer). 189.

4 INDHOLD-FORKLARING. Afdeling I. om illæg til International ignal-bog" hvis sidste Udgave udkom i 189 skal der, ifølge derom afsluttede internationale Overenskomster, af hver ø- tat med passende Mellemrum udgives Fortegnelser over sammes Krigs- og Handels- kibe, som have erholdt Kendings-ignaler efter det internationale ignal-ystem, til Brug for kibe i øen og ignal-tationerne. I Overensstemmelse hermed indbefatter oven nævnte Fortegnelse alle Danske kibe, der ere tildelte Kendings-ignaler efter dette ystem. ordnede efter ignal-bogstavernes alfabetiske Rækkefølge saaledes, at disse ignaler hurtigt kunne findes og aflæses; dog er der her, for ikke at gøre Fortegnelsen vidtløftigere end nødvendigt, ikkun anført Navnene paa kibene, idet kibets eller akling, i Forbindelse med National-Flaget. der selvfølgelig bør iagttages af de ignalerende, ville afgive tilstrækkelige Oplysninger til Rapportering af det paagældende kib. Ønskes imidlertid nærmere Underretning om kibet, f. Ex. om Rederiet. Hjemstedet. onnagen, m. m. opsøges saadanne Oplysninger i de under de etterfølgende Afdelinger II og III anførte alfabetiske Registre over ejl- og Dampskibene og for strax at kunne eftersøge det paagældende kib i det rette Register er der føjet Bogstavet " (for krue-dampskibe) eller H" (for Hjul- Dampskibe) til de Navne, som føres af Dampskibene. Findes der flere kibe af samme Navn, ville ignal-bogstaverne strax vise hvilket kib det pørgsmaal. Kendings-ignal-Fortegnelsen. er, hvorom der er As an Appendix to the International ode of igna1s the last edition of which was published in 189 a ode List, containing the names of ships to which ode ignals have been allotted, ought, according to international arrangements, made to that effect, to be published at proper intervals by the maritime powers, which have adopted this system, for the purpose of enabling Officers at ignal tations on shore. and Masters of ships at sea, to signal and report passing ships. In accordance herewith the present ode List contains the names of all Danish ships, to which signal letters have been allotted; but, to avoid too much prolixity, in this edition the Port of Registry and the Registrered onnage has been left out, partly because these data can be found by referring to the succeeding Parts II & III. containing the Registers of ailing ships and team vessels, separately arranged in alphabetical order, and partly because the rig, together with the national flag, which of course will be observed by the signalling parties, will suffice to report the ship in question. In order to know immediately in what register the ship in question is to be sought for, the letter " (for screw-steamers) or H (for paddle-wheel steamers) has been added to the names carried by steams ships. In case of more than one ship bearing the same name, the subjoined signal let- ters will immediately show what ship is the right one. (A*)

5 IV Kendings-ignal-ystemet. I Forordet til ignal-bogen er der forklaret, at man til at betegne ignalerne anvender Bogstaver, nemlig de 18 Konsonanter B,, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R,,, V, W, hvoraf hvert især dog uden at betyde Bogstaver fremstilles ved sit særlige Flag eller tander af forskellig Farve og Mønster (se den foran staaende Flag-abel). kibenes Kendings-ignaler bestaa altid af Flag eller tandere. Naar der øverst vajer en tander (svarende til Bogstavet G) er det paagældende kib et Krigs -kib; naar der øverst vajer et firkantet Flag (tut-flag) henhører kibet til Handels-Flaaden. Flag- Bogstaverne fra GQB til GWV (10 ignaler) ere bestemte til Kendings-ignaler for Krigs-kibe, og fra HBD til WV (00 ignaler) for Handels-kibe. Da Antallet af de ammenstillinger, som kan fremkomme ved Hjælp af de nævnte Bogstaver, imidlertid ikke er tilstrækkelig stort til, at hvert enkelt existerende kib kan faa sit særskilte ignal. saa ville tiere kibe, men dog kun for saa vidt de ere af forskellig Nationalitet, kunne komme til at føre det samme Kendings-ignal. Enhver Regering kan nemlig til sin kibs-liste benytte ignalerne GQB til WV uden at tage Hensyn til, hvorledes andre Regeringer anvende de samme ignaler. Et kib, som ser et andet kibs Kendings-ignal, kan altsaa ved Hjælp af det paagældende Lands kibs-liste komme til Kundskab om vedkommende kibs Navn, Hjemsted, onnage o.s.v. Er man imidlertid ikke i Besiddelse af den paagældende Nations kibs-liste, bør dog altid saavel ignal-bogstaverne som kibets Nationalitet og, samt Længde- og Bredde-Grad og Datum, optegnes til videre Rapportering efter Ankomst til Havn 1 ). Ethvert under dansk Flag farende Handels-kib af eller over 0 Register-ons Brutto er der af Registrerings- og kibsmaalings-bureauet i blevet tildelt et Kendings- ignal. ignalerne følge paa saadan Maade efter hverandre, at de dertil hørende Bogstaver i samme Orden aldrig samtidig ville kunne blive anvendte paa mere end et kib under dansk Flag. ignal-bogstaverne ere indførte i kibets Nationalitets- og Registrerings-ertifikat, samt indhuggede i Dæks-Bjælken i en Dæks-Luge, og følge saaledes kibet, saa længe dette existerer. For at forebygge mulige Forvexlinger foranledigede ved, at det danske Handels-Flag i større Afstand vanskeligt kan skelnes fra nogle fremmede Nationers Handels-Flag, er det blevet bestemt, at de danske Kendings-ignaler skulle begynde med NBD og fortsættes i fortløbende Orden. Da Kendings-ignalerne med N" som første Bogstav ere blevne optagne, blive de ny registrerede kibe tildelte de ledig blevne ignal-bogstaver, som derfor paany ere optagne i Fortegnelsen for at disse kibes Navne efterhaanden kunne indsættes udfor deres resp. ignal-bogstaver. Alle i Kongeriget Danmark hjemmehørende Handels-kibe ville saaledes komme til at føre N (Dambræt-Flaget) øverst i deres Kendings ignal. For kibe hjemmehørende paa Færøerne begynde ignalerne derimod med KBD. For kibe hjemmehørende paa Island begynde ignalerne med LBD og for kibe hjemmehørende paa de dansk-vestindiske Øer med MBD. Kyst-ignal- og emafor-tationer. Paa Kysterne af de fleste ø-tater, navnlig ved Fyr-aarnene, er der oprettet ignal- tationer til hvilke passerende kibe af hvilken som helst Nationalitet, ved Hjælp af deres Kendings-ignaler i de respektive taters kibslister og af International ignal-bog ". dels kunne opgive deres Navn, Hjemsted og Netto Register-onnage, dels modtage eller afsende elegrammer fra eller til deres Redere, Agenter eller andre Interesserede efter nærmere opgiven Adresse. l) Ved Møde i øen bør man, hvis man intet andet har at meddele eller spørge om, afgive følgende ignaler: 1) kibets Kendings-ignal, ) Afgangs-tedet, ) Bestemmelses-tedet, ) Et al, der angiver hvor mange Dage der er forløbet, siden man forlod Afgangs-Havnen.

6 v Fra saadanne tationer besvares imidlertid i Reglen kun de ignaler, som gives Overensstemmelse med det internationale ignal-ystem, Paa kortere Afstande, hvor Flagenes Farver kunne skeines, benyttes de almindelige ignal-flag, Paa længere Afstande komme Afstands-ignalerne eller, for saa vidt tationerne ere forsynede dermed, emaforen til Anvendelse (jfr,,,international ignal-bog die Del,, ). tationerne ere i Reglen satte i Forbindelse med det elektriske elegraf-net og ere forpligtede til, efter den signalerede Adresse, at befordre videre de dem fra øen signalerede Meddelelser, for saa vidt Bestemmelses-tedet er beliggende i et af de Lande, der har tiltraadt den internationale elegraf-konvention. aadanne elegrammer benævnes i elegraf-proget,, ignal-elegrammer og maa i Indledningen til elegrammet gives denne Betegnelse, ligesom de, naar de ere bestemte til kibe i øen, maa indeholde Oplysning om kibets Navn, og Nationalitet. elegrammerne bør være affattede enten i det Lands prog, i hvilket den paagældende ignal- tation er beliggende, eller i ignal-bogstav-grupper efter Bestemmelserne i,,international ignal-bog. elegram fra kib i øen befordres i ignal-bogstaver kun naar dette af Afsenderen udtrykkelig forlanges, men ellers i Oversættelse paa almindeligt prog. axten for et ignal- elegram beregnes i Reglen saaledes, at der, foruden den almindelige elegram-axt, betales 1 Franc pr. elegram uden Hensyn til Ord-Antal. Det hele Beløb opkræves hos Afsenderen for de til kibe paa øen adresserede elegrammer og hos Adressaten for de fra kibe kommende elegrammer. En stor Del ignal-tationer rapportere til Offentliggørelse i øfarts-idender Navnene paa de kibe, der, idet de passere tationen, hejse deres Kendings-ignal. Udvexlingen af ignal-elegram mellem kib og ignal-tation, eller omvendt, bør foregaa i følgende Orden: Fra kib til tation: 1) kibets Navn, m. v. ved dets National- Flag og Kendings-ignal i kibs-listen: ) ignalet QR: end følgende Budskab pr. elegraf til ; ) Adressatens Navn (ved tavelse-abellen); ) Bestemmelses-tedet (ved geografiske ignaler eller ved tavelse-abellen); ) Meddelelsens Indhold; ) Afsenderens Navn (overflødigt, hvis Afsenderen er kibets Fører). Fra tation til kib: 1) kibets Navn. m. v. ved dets National- Flag og Kendings-ignal i kibs-listen; ) elegram (ignal D G K); ) Adressatens Navn (overflødigt, hvis det er kibets Fører); ) Afsendelses-tedet (om nødvendigt); ) Datum, da elegrammet er modtaget paa tationen (hvis ingen Datum gives, er det modtaget samme Dag); ) Meddelelsens Indhold; ) Underskrift. I et til kib i øen bestemt ignal-elegram skal Adressen indeholde Oplysning om: kibets Nationalitet, Kendings-ignal, Navn, akling samt Hjemsted. Hertil føjes som Del af Adressen ignal-elegram samt ignal-tationens Navn.

7 VI Danske ignal-tationer. De paa Hammershus (B R M), kagen (B D J N), Hirshals (B G G L) samt Hanstholm (B D J Q) oprettede tats-ignal-tationer modtage og afgive ignaler og elegrammer fra olopgang til olnedgang. ignal-apparatet paa kagen er anbragt paa Klitten tæt Øst for det ny Fyr-aarn, ved Hirshals 10 Fod N.Ø. for Fyr-aarnet, ved Hanstholm 0 Fod N. N. V. for Fyr-aarnet og ved Hammershus 00 Fod Nord for Fyr-aarnet. Der signaleres kun med Flag og Afstands-ignaler. Paa Forlangende signalere tationerne saadanne almindelige Oplysninger, der staa til deres Raadighed, saasom om Fyrskibenes Borttagelse, Is-ilstanden, o. s. v., ligesom de besørge Begæringer om Lodser, Bugser-Dampskibe, o. desl. Uden at afvente Forespørgsel signalere tationerne hurtigst mulig til ethvert kib Underretning om Farer ved ejladsen. Iøvrigt henvises til den efter Indledningen i ignal-bogen optagne amling af saadanne ignaler, som jævnligt kunne blive Genstand for Udvexling mellem ignal-tationer og forbisejlende kibe, eller omvendt, saasom Ordrer eller Meddelelser fra og til Rederierne, Anvisninger for ejladsen, Advarsler mod Fare til kibe i igte, o. s. v. kibe, der under Forbisejlingen af en af disse tationer vise deres Kendings-ignal, ville, uden Udgift, hver Dag Kl. 1 M. D. blive meldte pr. elegraf til Børserne i og hus og deretter offentliggjorte samme Dags Aften i flere idender, bl. A. i,,berlingske idende. Meldingerne optages ligeledes i,,børsen Halle (Hamburg) og i,,hipping & Mercantile Gazette and Lloyd s List (London). Ønskes et kibs Forbisejling meldt pr. elegraf direkte til Rederen, maa vedkommende ignal-tation enten forud underrettes derom, eller ogsaa maa kibet begære dette ved ignaler, samt, om nødvendigt, signalere Rederens Navn og Adresse, Hele Depecher til Redere og Andre kunne ligeledes signaleres. Med Hensyn til selve ignaleringen er at bemærke: 1) Naar et kib kun vil vise Kendings-ignal, hejses dette i god id paa tor- eller Kryds-oppen, medens samtidig National-Flaget vises under Gaflen eller paa en tang agter. Kendings-ignalet maa ikke stryges, førend det er besvaret fra tationen med ignal-ystemets Kendings-tander (var-tanderen). ) Vil kibet signalere andre Meddelelser, hejses først Kendings-ignalet, og samtidig hermed bør ystemets Kendings-tander vises under National-Flaget 1 ). Naar Kendings- ignalet er besvaret vises de andre ignaler under Iagttagelse af, at intet ignal stryges, forinden det er besvaret. ) Naar en ignal-tation har Ordre til et kib, maa det ignal, som angiver Havnen hvortil det beordres, gentages af kibet. axten for hvert elegram, der udvexles med kibe i øen, er Kr. 0,. Dette Beløb lægges til elegram-axten efter de almindelige Regler. Iøvrigt gælde for samtlige ignal-tationer de ovenfor anførte almindelige Regler. Alle danske Fyrskibe ere forsynede med International ignal-bog. Fra Fyrskibene bliver der, naar det bemærkes, at et kib staar imod Fare, affyret Varsels-kud, samt hejst ignalet: J D eller M B F De styrer (stævner) mod Fare. Naar et Fyrskib ligger til Ankers andetsteds end paa sin rette tation, viser det om Natten kun Anker-Lanternen og om Dagen ignalet: Q M Urigtig eller Unøjagtig, eller F G H M Borttaget fra Plads. 1 ) Da den internationale ignal-bog nu næsten udelukkende benyttes, betragtes Visning af Kendings-tanderen ofte som overflødig.

8 VII ærlige Danske ignaler. ignal for Vind i Kattegat (fra Karantæne- og Lodshuset paa Helsingørs sydlige Havnemole). ignaler for Is i Farvandene, samt for Fyr-kibes og Lys-ønders Fraværelse fra tation (fra Hirshals, kagens, Anholts og Hammerens Fyrtaarne; fra oven nævnte ted i Helsingør samt fra nogle smaa Huse ved Fornæs, ejrø og progø Fyrtaarne). ids-ignaler (i og Helsingør). e Nautisk Almanak for 189. Engelske ignal-tationer. Af de paa de engelske Kyster oprettede ignal-tationer ejer og bestyrer he orporation of Lloyd s følgende: outhend. North Foreland (B D Q L). Deal (B D Q N). Dover* (B D Q ). Dungeness (B D R F). Beachy Head (B D R H). Nettlestone Point, eaview (I. of W.). t atherine s Point (I. of W.) (B D R V). Portland Bill (B D J). Brixham (for orbay). Prawle Point* (B R W ). he Lizard* (B D P). cilly Islands (B D W). Lundy Island (B D V L). Barry Island. t. Ann s Head (Milford Haven). alf of Man (B F J H). Flamborough Head (B F R). purn Head. Great Grimsby (B F D). romer (B F ). Helgoland 1 ). Gibraltar. Malta. Bosphorus. Port aid. Endvidere udenfor England følgende tationer: uez. Perim. Aden. ape partel. Madeira. enerifa. Ponta Ferraria Ponta do Arnel Fayal. t. Helena. Ascension. ape Point. Bacton. Winterton (B F W). Aldborough (B F V H). Orford Ness (B F V K). Roche s Point, co. ork (B G J ). Brow Head*, co. ork. Old Head of Kinsale*, co. ork. ory Island, co. Donegal (B G D ). Malin Head, co. Donegal. or Point, co. Antrim. Kildonan (mouth of the lyde). tornoway (B F M ). Lamlash. Butt of Lewis (Hebrides) (B F L W). Dunnet Head (Pentland Firth) (B F M J). Fair Isle (B F N H), t. Abb s Head (B F R J). t. Michael s. Irland. kotland. ap L Agulhas. Montserrat (W. I.). Bermuda. Breaksea Island (King Georges ound). Goode Island (orres traits). Honolulu. kibe, som vise deres Kendings-ignal under Forbisejlingen af de oven nævnte tationer, ville, uden Udgift, hurtigst mulig blive rapporterede i hipping & Mercantile Gazette and Lloyd s List samt i,,lloyd s Weekly hipping Index. De med * mærkede tationer ere indrettede til ogsaa at modtage Nat-Kendings- ignaler fra Dampskibe, og Lloyd s anmoder derfor Dampskibs-elskaberne om at faa meddelt, hvilke Nat-ignaler deres Dampskibe benytte. 1 ) Ønskes Melding fra denne tation sendt direkte til Rederiet maa kibet, foruden Kendings-ignal, hejse ignalet P Q G (Meld mig til Rederiet). For saadan Melding betales 1 Reichsmark foruden elegram-axten.

9 VIII Enhver Anmodning fra Rederierne om at faa Ordre signaleret til kibe maa adresseres til he ecretary of Lloyd s, London E.., der giver Oplysning om Betingelserne for ignalering fra tationerne til forbisejlende kibe. Alle Instruktioner, gaaende ud paa at stoppe et kib ved en af Lloyd s ignal- tationer eller paa at give Ordre til en saadan, maa sendes til ekretæren, der besørger dem videre til tationen og de maa ikke sendes direkte til denne. Britiske og irske Fyrtaarne og Fyrskibe ere forsynede med he International ode of ignals og ville, naar noget kib ses at nærme sig Fare, meddele dette ved at hejse ignal J D ( De stævner mod Fare ) og om fornødent affyre knd eller opsende Raketter, indtil ignalet besvares. torm-varsels-ignaler. Det meteorologiske Institut i London sender til de fleste engelske Havne, Fyrtaarne og Fiskeri-tationer telegrafisk Underretning om større Forstyrrelser i Atmosfæren paa eller i Nærheden af de britiske Kyster, samt offentliggør daglig den meteorologiske Melding i Londons Blade. aasnart en saadan Underretning er modtaget, tilkendegives dette ved at der hejses et ignal, der, regnet fra den id Underretningen er modtaget fra London, forbliver oppe i 8 imer, med mindre der er givet Ordre til at nedtage det. ignalerne ere om Dagen 1 Kegle og om Natten i en riangel ophejste Lanterner med ensartet Lys. ydlig Kuling. En Kegle eller Lanterner i riangel med pidsen nedad betegner, at haard Kuling er sandsynlig fra yd (fra Ø. rundt gennem yd til N V.). Er det sandsynligt, at en torm vil begynde mellem Ø. og Ø. og trække sig mod. og V., hejses ignalet for torm fra yd. Nordlig Kuling. En Kegle eller Lanterner i riangel med pidsen opad betegner, at haard Kuling er sandsynlig fra Nord (fra N V. rundt gennem Nord til Ø.). Er det sandsynligt, at en torm vil begynde mellem V. og N V. og trække sig mod N. og N Ø., hejses ignalet for torm fra Nord. I flere af de indiske (f. Ex. alcutta og Madras) og de australske Havne afgives der ligeledes Varsels-ignaler; dog paa en noget afvigende Maade. I Danmark er der ikke oprettet nogen torm-varsels-tation; derimod i Norge, Rusland, yskland, Holland, Frankrig, Portugal, Italien, De Forenede Nordamerikanske tater, Japan og hina. Angaaende Maaden hvorpaa Varsels-ignalerne afgives i disse Lande henvises der til,,international ignal-bog af 189. tredie Del,..

10 IX Afdeling II. Alfabetisk ejlskibs-register. Dette Register indeholder samtlige under Dansk Flag farende Handels-ejlskibe paa af og over Register-ons Netto (i Alt ca. 000 ejlskibe), samt som illæg: En Fortegnelse over ejlskibs-rederier, som eje kibe paa af og over 0 Register-ons Netto, ordnede efter Hjemstederne i alfabetisk Rækkefølge og Netto-onnagernes tørrelse. Herunder findes endvidere anført Havne-Dybderne i engelsk Fodmaal ved Omsættelse af de i Den Danske Havne-Lods (189) angivne, tilsvarende Dybder i dansk Fodmaal, samt Antallet og Netto-onnagen for de i hver Havn hjemmehørende Damp- og ejlskibe. palte 1: Kendings-ignal-Bogstaverne. palte : Navnene paa kibene i alfabetisk Orden med udhævet ryk, samt derefter, adskilt ved et Komma, Førernes Navne. En tjerne * ved kibets Navn betegner, at dets Reder tillige er dets Fører. palte : kibets eller akling. il Betegnelse heraf ere følgende Forkortelser benyttede: Bg. betyder Brig. Ktgl. betyder Kutter-Galeas (Yawl). Bk.,, Bark. Lgt. Lægter. Db. Dæks-Baad. L. Kt. Lyst-Kutter. Dkg. Dæks-Kaag. Pr. Pram. Ev.,, Evert. b. Fuldrigget kib. Evgl. Evert-Galeas. k. konnert. Fg. Færge. kbg. konnert-brig. Gl. Galeas. kgt. konnert-galeot. Gt. Galeot. kkf. konnert-kuf. Hdb. Halvdæks-Baad. l. lup. J. Jagt. jk. jalk. Jgl. Jagt-Galeas. m Kt. omastet Kutter. Kf. Kuf. 1m Kv. Enmastet Fisker-Kvase. Kfgl. Kuf-Galeas. m Kv. omastet Fisker-Kvase. Kt. Kutter. m k. remastet konnert. palte : kibets ted. Er kibet undergaaet en større Ombygning eller Fortømring, hvorom Anmeldelse ved Forevisning af en kibs-ombygnings-attest er modtaget, findes tedet for saadan Ombygning (betegnet ved Ob. ) ligeledes angivet. palte : et. For Kortheds kyld er her kun angivet s-allets to sidste iffre, f. Ex. 09 betyder I ilfælde af Ombygning er et adskilt fra Ombygnings-et ved en treg. palte : kibets Materiale, m. m., hvortil følgende Forkortelser ere benyttede: B. betyder Bøg. E. Eg. F. Fyr. G. Gran.. eak. Kl. at kibet er bygget paa Klink. Kr. Kravel. A. forskellige amerikanske ræ-orter. z. forhudet med Zink. y. gult Metal (yellow metal). k. Kobber. Hvor der for ræ-kibenes Vedkommende Intet findes anført angaaende Maaden, er kibet bygget paa Kravel. (B)

11 X palte : kibets Dybde i engelsk Fodmaal midtskibs i Last-Rummet, fra Undersiden af Dækket til Inder-Klædningen ved iden af Kølsvinet, og som for kibe af Middel- tørrelse i Reglen svarer til kibets Dybgaaende med fuld Last (mindre Fartøjer, saasom Jagter, lupper, lastes dog, navnlig i indenrigsk Fart, i Almindelighed indtil 1 Fod dybere). palte 8: kibenes tørrelse i internationale Register-ons Brutto. palte 9: kibenes tørrelse i internationale Register-ons Netto. Hvor der foran onnagen findes anført et c. ( circa ), er det paagældende kib endnu ikke maalt og meddelt Nationalitets- og Registrerings-ertifikat i Henhold til Lovene af 1. Marts 18 om kibes Maaling og af 1. April 189 om danske kibes Registrering og farer saaledes med et af en dansk Konsul i Udlandet udstedt Interims-Nationalitets-ertifikat. Et ejlskibs Netto- onnage udfindes ved fra Brutto-onnagen at drage ons-allet af det eller de Rum, der benyttes til Ophold eller Brug for Officerer og Mandskab eller til kibets Navigering samt til ejlkøje, Kabelrum m. m., for saa vidt de fyldestgøre de for saadanne Fradrag stillede Betingelser. I ilfælde, hvor intet Fradrag kan tilstaas, bliver altsaa et ejlskibs Netto-onnage ansat lig med dets Brutto-onnage. palte : Den registrerede Ejers eller bestyrende Reders Navn, betegnet ved Forretnings- eller Firma-Navnet, for saa vidt saadant føres, samt kibets Registrerings-Havn. Ejes kibet af et Aktie-elskab, er dette betegnet ved: (Akt..). Naar der foran kibets Registrerings-Havn i en Parentes fmdes angivet et andet ted-navn, betegner dette Ejerens Hjemsted. egnet i nogen af de foran nævnte palter angiver, at den paagældende Oplysning ikke bar kunnet tilvejebringes. egnet betyder: ligeledes.

12 XI Afdeling III. A. Alfabetisk Dampskibs-Register. lste Afsnit omfatter samtlige under dansk Flag farende Handels-Dampskibe af og over 0 Register-ons Brutto (i Alt Dampskibe). det Afsnit omfatter samtlige Dampbaade af under 0 Register-ons Brutto (i Alt ca. 0). die Afsnit: Islandske Hvalfanger-Dampskibe (1); herefter følger: En Fortegnelse over Dampskibs-Rederier, som eje kibe af og over 0 Register-ons Netto, ordnede efter Hjemstederne og Brutto-onnagernes tørrelse, med Opgivelse af elegram-adresse, Kontor-Flag og korstens-mærke, for saa vidt saadant føres. palte og. For Dampskibenes akling benyttes de samme Forkortelser, som i ejlskibs-registret.. betyder krue-dampskib. H. Hjul-Dampskib. Bugs B. Bugserbaad.. ompound -Maskine.. riple expansion -Maskine. y. ylindre. J. Jærn. tl. taal. p D. par Deck, ɔ : fuldstændigt Overdæk. Awng D. Awning Deck, ɔ : af lettere Konstruktion. Pt Awng D. Partial Awning Deck. Hur D. Hurricane Deck, ɔ : ufuldstændigt Overdæk. Wd. Well decked kib, ɔ : med udækket Rum mellem Bak og midtskibs Overbygning. D. Deep-ank, ɔ : Almindelige Vand-Ballastrum. D B. Double Bottom ank, ɔ : Dobbelt Bund til Vand-Ballast. B H. Bulkheads, ɔ : Vandtætte kodder. ons D W. ons deadweight. palte. For Maskinernes Heste-Kraft betegner det øverste al den nominelle Heste-Kraft; det underste al den indicerede (effektive) Heste-Kraft, der er angivet overensstemmende med den af kibets Rederi i Henhold til ønærings-loven af. Marts afgivne Meddelelse om Maskinens ind. H K. palte 8, 9 og. Det Antal tons deadweight à 0 lbs. som kibene efter Angivelse fra Rederierne (evt. efter Lloyd s Register of British and Foreign hipping ) henholdsvis kunne føre i de permanente Kulrum (bunkers) og kunne rumme i deres water ballast tanks, samt kunne bære under almindelige Forhold (med fyldte bunkers ), altsaa deres arrying apacity i engelske ons Vægtgods. palte 11, 1 og 1. Af de tre Kendings-Maal (i engelske Fod) er Længden maalt paa øverste (faste) Dæk fra Agterkant af Forstævn til Agterkant af Agterstævn; Bredden (største) mellem Yderfladerne af Yderklædningerne og Dybden, midtskibs, fra øverste (faste) Dæks Underside til Inderklædningen paa Bund-Vinkeljærnene (evt. tillige til Bund-ankens Overflade). (B*)

13 XII Brutto e11er Gross onnagen. aavel Damp- som ejlskibenes Brutto-onnage udfindes ved til 1) onnagen at Rummet under Hoved-Dækket at addere: ) onnagen af Mellemdæks- samt Overdæks-Rummene, for saa vidt saadanne forefindes, samt ) onnagerne af de oven over øverste Dæk forefundne indesluttede og fast anbragte Rum. palte 1: onnagen (1 on = 0 engl. = 91,9 danske Kubik-Fod) af de under 1) nævnte Rum. palte 1: ummen af onnagerne for de under 1), ) og ) nævnte Rum. Netto onnagen. Dampskibenes Netto onnage udfindes ved fra Brutto onnagen at drage saavel onnagen af det eller de Ruin, der benyttes til Ophold eller Brug for Officerer og Mandskab, eller til kibets Navigering samt til Kabelrum m. m. (se palte 1) for saa vidt de fyldestgøre de for saadanne Fradrag stillede Betingelser som ogsaa onnagen af det eller de Rum, som optages af eller ere fornødne for den bevægende Kraft (se palte 1). Det i danske Nationalitets- og Registrerings-ertifikater optagne Maalebrev indeholder Oplysning om onnagen og Beskrivelsen af ethvert særskilt opmaalt Rum, som er blevet indbefattet i Brutto onnagen, samt om onnagen og Beskrivelsen af ethvert særskilt opmaalt Rum, som er fradraget i Brutto onnagen til Bestemmelsen af Netto onnagen. onnagerne angives tillige i Kubik-Meter, der udfindes ved at multiplicere onnagen med Faktoren:,8; medens omvendt Omsættelsen af Kubik-Meter til ons sker ved at multiplicere Kubik-Meter med Faktoren: 0,. palte 18: Netto Register-onnagen efter den i Henhold til den af Generaldirektoratet for kattevæsenet under. Marts 189 udstedte illægs-kibsmaalings-instruktion 1 ) fra den 1. April 189 her indførte, saakaldte British Rule (a) (Merchant hipping Act, 189, ect. 8 (1.) (a.)) nemlig, at Fradraget for Rum optagne af eller fornødne for den bevængende Kraft gives for krue-dampskibe i ilfælde af, at onnagen af disse Rum (exkl. Kul- Rummene) udgør over 1 men under 0 pt. af Brutto-onnagen med pt. af Brutto onnagen; men for Hjul-Dampskibe i ilfælde af, at samme onnage udgør over 0 men under 0pt. af Brutto onnagen med pt. af Brutto onnagen. Undtagelsesvis nemlig naar det egentlige Maskin-Rum enten er usædvanligt lille eller usædvanligt stort kommer den i fornævnte engelske Lov under ect. 8 (1.) (b.) foreskrevne alternative Regel til Anvendelse. Denne Regel, der er overenssteminende med den her i Landet indtil den 1. April 189 gældende, saakaldte Danube Rule, anvendes for krue-dampskibe, naar onnagen af Maskin-, Kedel- og Axel-Rummene udgør enten 1 pt. eller derunder eller 0 pt. eller derover af Brutto onnagen, idet Fradraget for den bevægende Kraft da skal gives med l / Gang onnagen af sidstnævnte Rum; samt for Hjul-Dampskibe, i ilfælde af, at samme onnage udgør enten 0 pt. eller derunder eller 0 pt. eller derover af Brutto onnagen; Fradraget gives da med l½ Gang onnagen af de rnaalte Rum. palte 19: kibets registrerede Ejer, eller for saa vidt det ejes af et Aktie-elskab eller lign., da dettes og den bestyrende Reders Navn (evt. tillige Hjemsted), samt Registrerings- Havnen. 1 ) Anm. Ifølge nævnte illægs-instruktions Afsnit A., b, skal indtil Ommaaling har fundet ted den i de ældre Nationalitets- og Registrerings-ertifikater under et «Appendix» til Maalebrevet optagne Netto Register-onnage efter «British Rule» tages for gyldig; men da denne midlertidig gældende onnage er bestemt efter «Merchant hipping Act, 18», er den her betegnet ved et «c.» (Ɔ : circa).

14 XIII B. kibsmaalets Anerkendelse i Udlandet. Den fornævnte Netto Register-onnage efter British Rule paa hvilken danske Dampskibes Nationalitets- og Registrerings-ertifikater nu udelukkende lyde anerkendes ifølge de derom afsluttede internationale kibsmaalings-overenskomster ubetinget i følgende tater: I. 1) torbritannien og Irland ifølge en Order in ouncil dateret Windsor den 1. November 189; ) Norge ifølge Finants- og old-departementets kibsmaalings-irkulære Nr. 1 dateret Kristiania den 9. Juli 189; ) Frankrig ifølge et irkulære fra Direction Générale des Douanes dat. Paris den. August 189; ) Grækenland ifølge en Deklaration af 1 / December 189 (jfr. kibsmaal. irk. Nr. af 8. Januar 189); ) yskland ifølge Bestimmungen über die gegenseitige Anerkennung der chiffsmessbriefe in Deutschland und Dänemark dat. Reichskanzler Amt Berlin den 11. November 189 (jfr. kibsmaal. irk. Nr. af. November 189); ) panien ifølge en Bekendtgørelse dat. Madrid den 8. August 189 fra det spanske Marineministerium, optaget i Gaceta de Madrid af s. D. (jfr. kibsmaal. irk. Nr. af 0. Juli og Nr. 8, II, af 8. Decbr. 189); ) De Forenede Nordamerikanske tater ifølge et irkulære fra reasury Department, Rureau of Navigation dat. Washington den. Oktober 189 (jfr. kibsmaal. irk. Nr. af. December 189); 8) Østerrig-Ungarn ifølge den K. K. Marinebestyrelses ircolare dat. riest den 1. Maj 18; 9) yrkiet ifølge det otomaniske Udenrigsministeriums Note dat. onstantinopel den 1. August 189: ) Japan ifølge en Konvention dat. okio den 1. December 1891; 11) Den Argentinske Republik ifølge et Dekret dat. Buenos Aires den 19. Oktober 189, optaget i Boletin Oficial for den. s. M. I nedennævnte tater sker derimod Anerkendelsen af British Rule ikkun med følgende Afvigelser: II. 1) Italien, i hvilken tat, skøndt den i Principet følger British Rule, der ifølge en Deklaration dat. Rom d. 1. November 189 ikke indrømmes Fradrag for Rum til Føreren, for Navigeringsrum, Kabelrum, ejlkøje, Vand-Ballastrum, m. m., hvorfor der gives illæg for disse Rum efter de Oplysninger om deres onnage, som findes angivne i de danske Maalings-ertifikater (jfr. kibsmaal. irk. Nr. 8, I, af 8. Decbr. 189); 1) Finland, i hvilket Land, skøndt det i Principet følger British Rule, der ifølge en Deklaration af 1 / Maj 189 ikke indrømmes Fradrag for Navigeringsrum, Kabelrum og Vand-Ballastrum, hvorfor der, uden Ommaaling, gives illæg for disse Rum efter de Oplysninger om deres onnage, som findes angivne i de danske Maalings-ertifikater (jfr. kibsmaal. irk. Nr., I, A, b, af. Juni 189). III. 1) Nederlandene, i hvilken tat, som følger den saakaldte Danube Rule, der ifølge en Koninglijk besluit dat. Haag den 1. Januar 189, ikkun indrømmes Fradrag for Rummene til den bevægende Kraft i Dampskibe overenssteinmende med nævnte Regel.

15 XIV IV. 1) verige, i hvilken tat, som følger den saakaldte German Rule, der ifølge Kongl. Generaltullstyrelsens Kungörelse dat. tockholm den 1. Oktober 189 ikkun indrømmes Fradrag i Dampskibe for Maskin-, Kedel- og Axel-Rummene samt for de permanente Kul-Rum overensstemmende med nævnte Regel (jfr. kibsmaal. irk. Nr. af. November 189); 1) Rusland, i hvilken tat, som følger German Rule, der ifølge en Deklaration af 1 / Maj 189 ikkun indrømmes Fradrag for Rummene til den bevægende Kraft i Dampskibe, samt for Rummene til Mandskabet m. m. overensstemmende med nævnte Regel; dog uden Ommaaling, idet Ansættelsen af Fradragene for slige Rum skal ske efter Oplysningerne om deres onnage, som findes angivet i de danske Maalings-ertifikater (jfr. kibsmaal. irk. Nr., I, A, a, af. Juni 189); 1) Belgien, i hvilken tat, som følger German Rule, der ifølge en belgisk Note af 0. April 189 ikkun indrømmes Fradrag for Rummene til den bevægende Kraft i Dampskibe overensstemmende med nævnte Regel; dog uden Ommaaling, idet Ansættelsen af Fradraget for slige Rum skal ske efter Oplysningerne om deres onnage, som findes angivet i de danske Maalings-ertifikater (jfr. kibsmaal. irk. Nr., II, af. Juni 189). V. Endvidere anerkender uez-kanal-kompagniet samt den Europæiske Donau- Kommission den i de her ustedte uez anal pecial onnage ertificates angivne Netto Register-onnage efter Danube Rule for Passagen gennern uez-kanalen samt for Farten paa Donau Floden. Ansættelsen af denne onnage sker i Overensstemmelse med de af den internationale kibsmaalings-konference i onstantinopel, 18, foreslaaede Regler (jfr. illægs- kibsmaalings-instruktionen af. Marts 189, Afsnit N).

16 Afdeling I. Kendings-ignal-Fortegnelsen. ignal- Bogstaver kibets Navn A. Krigs-Flaaden. Kendings-ignalerne GRBF til GDL. Dimensioner i engelske Fod 1 ) Langde Bredde Dybgaaend Agter ) Register-onnage Brutto Netto (British Rule) Deplacement i engelske ons (deadweight) Maskinen Indicerede Hestekraft GRBF Helgoland... Panserskib H kjold... Panserbatteri J Lindormen... Panserbatteri K Odin... Panserskib L Heimdal... Krydser af die Klasse Q Dagmar... Korvet (koleskib) Hekla... Krydser af die Klasse Geiser... Krydser af die Klasse W Diana... konnert (koleskib) GRB Absalon... konnert (koleskib) D Esbern nare... orpedo-kib (koleskib) K. F. Grove.... Fyrinspektions-Dampskib L Margrethe Knuth. konnert (koleskib) Q Willemoes... Opmaalings-Fartøj Krieger... Opmaalings-Fartøj V Marstrand... Opmaalings-Fartøj W Hauch... Opmaalings-Fartøj GRDH Gorm... Panserbatteri J t. homas... konnert (koleskib) K Agnete... Kutter (koleskib) L Falster... Kanonbaad M Möen... Kanonbaad N Öresund... Kanonbaad P tore Belt... Kanonbaad Q Drogden... Kanonbaad Ingolf... konnert (koleskib) Lille Belt... Kanonbaad V Lövenörn... Vager-Dampskib W ordenskjold... Panserskib GRFB Fyen... Keydser-Fregat Örnen... Brig (koleskib) D vanen... Kutter (koleskib) H Dannebrog... Hjul-Dampskib (til Fis. Maj. Kongens Brug J Grönsund... Kanonbaad K Guldborgsund... Kanonbaad L leipner... orpedo-ransportbaad M Iver Hvitfeldt... Panserskib N Valkyrien... Krydser- Korvet P Hjælperen... Damp-Minebaad GBF værdfisken... orpedobaad af 1ste Klasse GB Delfinen... orpedobaad af 1ste Klasse D Hvalrossen... orpedobaad af 1ste Klasse F tören... orpedobaad af 1ste Klasse GDB ölöven... orpedobaad af 1ste Klasse Narhvalen... orpedobaad af 1ste Klasse F Havhesten... orpedobaad af 1ste Klasse H pringeren... orpedobaad af 1ste Klasse J Nordkaperen... orpedobaad af 1ste Klasse K Makrelen... orpedobaad af 1ste Klasse L Hajen... orpedobaad af 1ste Klasse ) 1 engelsk Fod = 0.91 dansk Fod = 0.0 Meter. ) Fuldt udrustet. Antal Kanoner

17 XVI B. Handels-Flaaden. ignal-bogstaverne ordnede i alfabetisk Rækkefølge. ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn Færøiske kibe. KBG Vinur LBH Oddur() KBGF til KBJF. Othello D norri turluson () V Docea F oller KBDF urprise W nowdrop G Mosvalla() G Marshall KBH H. M. tanley LBMD Mandal H Vàbingur D arl H Niord (H) J Florence F Guiding tar K alli M Föringur() G ylvia N Gudrun N Mnnken J Laura Q Hjalmar P udringur L Vestmanna Gunna Q Frisk M Galatea Frithjof () Pride of Essex N Nordingur V Ingolfur () Jeanette P Only ister LBN Island () W Fawn Q Lundin D Falken () KBD Peder R Kittiwake F Leif () G Gauntlet yclone G Egil () H yclone uduroy H Jarlen () J Frederiksvaag V Flower of the Valley P Palminn L Immanuel W ùlan M Beautiful tar KBJ ernan N Nordlyset D Energy Vestindisk kibe. MBHJ til MBN. P Örvingur F ildberi MBHJ Atlantic Q Frithjof R ophia R Delphinen Islandske kibe. Eagle Pioneer LBF til LBNP. MBV Vigilant Robert Miller MBG Jolly ompanion W Prosperous LBF Familien H Mary KBF Don Q Ragnheidur N Dagmar G treymoy R hjalfe H Grace V Reykjavik () J LBDF. Louisa L andoy N igridur M Dauntless P Hilda Maria N Nordstjörnan Q Louise P Amaranth Gudny Q Lalla Rookh Rósa R Royndin friǒa V Lovisa Emerald W igurborg Dart LBF Haffrúin V Regina D Geir W May Flower G Rosamunda KBG Jubilee N Gudrun D William lowes R Isafold () F h. harlton Isafold H Johanne LBGF Nora () J Fearless H Othar () L purn K Margrethe M vanen Q Gylfe N Vàgoy R Hjàlmar P miril() Victoria () Q Viking V Ellida () R jaldri W Frithjof () () ved kibets Navn betegner, at kibet er et krue-dampskib. (H) at det er et Hju1 - Dampskib.

18 XVII NBGD til NGDP ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver ; kibets Navn NBD Medina () NBKL Randers () NBRW Ellen F ylphlden M Jensine NB Johannes G Enigheden P Valkyrien F Nidaros () H omet Q Marie H England () K Laura R Ellen M Falken () L Elise ylfid P tine M Ingeborg Elisabeth W Mercur Q Hvidkilde R Rosenborg () NBLG Brage () R ophie Fides H Anna V Venus W Inger J onstance W Paquet Margrethe NBD Marie ophie K Rosalie NB Nordeap F Anne Bolette Marie M arl D Addy H Wesley P Haabet J Elise P Victor Q Hermandine K Erik Q Romanus Bien L Laurentius R Julie V Albertine H Bertha W Kamma W Dine Marie P Lovise NBF En avant NBM Dagmar (H) R Puck D Neptunus H Fremad Hamlet () H Wega J Helsingör () V Aurora M Amor K Pregel () NBV homas P Lorenz L Anna Kirstine G oureer U Gjedser (H) Q Anna H Baron tjernblad () R Aurelia R Anne J Rigmor Fredensborg () Immanuel K Andrea V Immanuel W Frederikke P Albatros NBGD Dannebrog NBP Jörgen Q Brödrene F Nokken D Anna R vanen J Marie F Nancy Anna K William G Hans W Poseidon M athrine H Ferona NBWD Kierstine Elise P Karoline J Flink F Anna ophie Q Frej K hyra G Anna atharina R Maria L Inga (.) H Anna Amalia harles M Marie P höger W Agnete Q Assens () Q R. P. Pedersen NBH Ourö () W Kronborg () R Anna F Peter NBQF Axel hristine G Idog G armen Lauritz J Pomona J Yrsa () V Marie K Kruse K Haabet NBD Rasmine Marie L Hans P t. Alban () F Odense P ifa R Luna H hor Q Hildur hr. Broberg () J Haabet V Aron V Alice () K Rovang NBJ Russia () W Hansigne L Neptun D purgeon NBR Anna Willy M Frederikke F Karen F Pauline Q Enoch K Mette Kirstine G huus () R Haabet L Maria H kjold Nordpolen P Douro () J Luvise W Lillebelt () Q Kureren () K. J.. Jacobsen () NDB Marie () Alfrede L Ane Marie F John Ane hathrine M asma G Robert V harlotte ophie P Nielsine H Immanuel NBK Gorm () Q Havörnen () L Kronborg J Julie Garibaldi P Expres ()

19 NGDR til NDKP XVIII ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NDR Fortuna NM Freden NWP Haabet NFG Emanuel NPB Professor Q Mærdor H Dannebrog D Frem () R De de Brödre J Brödrene H kibladner Elise L ophie Magdalene J Rosa V Hans M Maren hristine L Valkyrien NDB Niels P Maja () hristine () F Margarethe W Lovise Nicotine V Hosanna G Kirstine NGD Ruth W Brage J Marie Mölgaard K Vulcanus () NQD J. B. Berggren K Lilly L kotland () F Kirstine L Amandus M Hekla H hristian M Fylla P Pella K Isfirdingur Q Marie R Heimdal R Immanuel Freia () aroline V Gotfred Anna aroline V Robert chou W Mars V Max W ydskland () NRB Enigheden NDF Libra NHB Fanö () H Jenny H Holger () D Deus Nobiscum J Á. Ásgeirsson () M Agnes G aikun L J. L. Ginge P Neptun J Mary P Hydra Q podsbjerg () Familien Q Wilhelmine R Anna Kristine Anna Oluf Bager () NDFB De fire Brödre V hora Mimi Fischer Nordsöen () W heodor W Ellinor G Willy NJD hristine NB Ægir L hristine F Kjöbenhavn (H) D Harriet M Anne ophie L Mjölner () G Fiona () Q Brödrene Q Rusland () J Nauta () R ylphiden yr () K Nicoline aroline hora () L ejo () V J. Grönsund V Anna Margrethe M Ivarine athrine W Berthe Marie W kjold P Göteborg () NDGM hristiane NKB Matrona Q kirner R Ida F Öresund () R Fredshaabet Isabella G aroline Marie amilla W habor H Dannebroge V Anne Kirstine NDHB ölling J Mercurius ND Ringkjöbing astor () L Nordvest () G Juno F Frederikke Q Alexander H Ane Kirstine J Insulaneren Webers Minde K Vega K Juliane NLD Karen Marie L Karmel Q Emma F Anna & Mathias Q Helene V Blenda () G ercera V Gammelholm NDJB Matthäus Rickert H NVD Dana Adonis J Frederik den yvende H W. Klitgaard M hales K Ella () J Faders Minde P örine P Forældres Minde Q Grane () Q Kolding () R Pröven () M. Davidsen () Andrea hemis Maren NMB hor () Osmund W Else F Lykkens Prove W P. chou NDKB hea G hy () NWB Anna asper F Alpha P Elise D Laura G Hans Q kandinavien () F Kattegat J Hjemmet R ecrops H Maagen L arl M lara P Emma Kirstine

20 ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver XIX kibets Navn ignal- Bogstaver NDKR til NFPM kibets Navn NDKR Phönix () NDG Venus NFHD Haabet Hebe J Fanny K Marie V hristian K Margrethe ecilie L Valdemar NDLB Phönix L Dania M Rolf () F Herman Olsen Q Emilie Franziska Q Ribe H Anna Agnete R aga R Kristine J Örnen () V Nordvest Vega K Enigheden () W Prins Valdemar V Erik Kirstine M Jörgensen NDV Fredshaabet W Zara P Julie F Marie hristine Elisabeth NFJB De 8 ödskende R ecilie G Elisabetha Johanne Marie V Esbjerg () K Hulda G Mary NDMB Ellen L Fortuna H igurd Johanne Marie M Elisabeth K östjernen G Katrine P Danmark P Wilhelmine H Viking () R Marie R Nordlyset K Laura W aroline mith alvador L homas NDWB Emilie Marie Marie P Marie hristiane V hyborön () Q Marie F Emanuel W Maren R Adalvik G Bertha NFKB Dania P. M. Asp H Kirstine Maracaibo V Elisabeth J Marie Regine G Fred og Ro NDPB E.. Benzon L Dagmar H Hans Emil Latona NFB ellus L Haabet H Hans hristensens Minde J Fortuna M Niels L eres K Hercules P rafik () M Ask () L Nordstjernen Q æsar Agnete Q Botnia () John W Elna Argo V aroline & rine NDQ Anna () V Kjöbenhavn () NFLB Ingeborg F De tre ödskende W Ludvig hristopher G lara NFB Emma D Meta Anna J Kronprinsesse Louise (H) D Venus G Martha K Ane Marie H Ingeborg J Nökken M Fredensborg J Hermine Q Langeland P Anne Margrethe L öormen R Mine Gæa M Argus Alexandra Prinsesse Marie usaa () Morsö NDRB Agnes V Paul V Energi Anna W hristiane W Hebe J Alexandra NFDB Marie NFMB Holland () K Julius krike Julie arl Hecksher () L Anna Margrethe G ömanden G Freia M Valdemar K Delphin J Rolf NDB Prins Valdemar Q Anna L Dorthea arl & hristian W arl P Doris Brodersen F Hermia () NFGD aron R Pröven H Brockenhuus chack L athrine Fanny () J Helene M Familiens Haab Rita () K Enigheden P Helene V Victoria M Astræa Q oncordia W ylphe Q Villemoes R hristine NFP Niels Edvard Flid G Victor V Neptun W Olga K Alexandra (H) NDB arl NFHB Maria L lara F Nestved erapis M Anite (*)

21 NFPQ til NGP XX ignal- ignal- ignal- Bogstaver kibets Navn Bogstaver kibets Navn Bogstaver kibets Navn NFPQ aroline NFVW Emilie NGHJ Eliza R Fides NFWB Kirstine L Johannes Agent Petersen D Magnet M imbria () V Marie G Emanuel P jalfe NFQB Hjælperen () H De tre Venner Q hristine Amalie D Kjerstine F. Nielsen J Martin aroline G aga L Katrine V De sex ödskende L arpen M atharina NGJB Valkyrien M Grand harge P Marie Primus P Johanne Q.. Hornung D F.. Andersen () R Hansine Kirstine. P. A. Koch () H Harkon Andreas NGB Anna K hea V Helge D Hanne M Örnen NFRB Kvik F Mindet P Harry icilie H Hans Q Immanuel G Elias J Herman Detlef Wagner J hristine K Neptun yr () M Axel L Amerika () V ondor Q Niels Juel M Anna Maria chwalbe W eres Erna P Jane NGKB Anna Marie hyra (H) Q Ganymed Maagen V Noah Anne athrine D Helga NFB Mariane Johanne F Omösund () Bergenhuus () V hora Johanne J M. hristiansen D Hera NGD Magdalene L Olga G Elna F Wilhelmine P Peter Berg () H Boreas H L. P. Holmblad () Q Brödrenes Minde K Uffo J Nerma () Alexander hukoff () L Karen K Augusta V Harmonie M Emilie M Anne Kirstine NGLF Fremad () P irius P Anna H Elna Q Dagmar Q Ane Dorthea J Munkebjerg () R Expres () R Danmark () K G. R. Berg obias V Peruvian M Mathilde V Gabriele W Axel Q torken NFB Haabet NGDB Erna R Abba D Laura Valdemar Mercantil G Vallö F hor V Urania () H De tvende Brödre H amsö () W Marie J Anna Maria J H. Grohmann NGMB Ulfsund (H) K Ella L Mercur Marie L reue M Mette D eylon P Anglo-Dane () P Ino F Fylla R Bethesda Q Hertha H Juliane Minna V Maren L Gabriel V Kamma W Fox II () R Ellen Margrethe W Helga NGFB Danmark Lykkens Pröve NFVB Ingeborg Otto V Anna ophie Vilhelmine D Jörgen W Oline Dahl D De fem Brödre H Birgithe ophie NGP Grethe & Line G Frode () L Brödrene D Lykkens Haab J Juno P Petra F Johanne K Albert Q Alpha K Maria L horvaldsen Diana L Olga P Marie NGH Ansgar Q Ida Edda (H) D Union R R. R. Fabricius Prinsesse Marie F Beta Möen

22 XXI NGP til NHLJ ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NGP H. A. Friis NGWM irius () NHFP Rut () V De tvende ödskende P Marie Louise Q Laura W Lars Jörgensen Q hekla R Fortuna NGQB Hans R hristine irene F Marie Agnete () Horsens () H imbria Anne & Emmy V Karen K kjelskör () V Jupiter W. A. Wichmann M Asnæs () NHB Esmeralda NHGB Johanne P Dan () D Freden Peder R re önner F Johanne D Josefine Orrest G Adolph Harboe F Julie W Johan iem () J Familiens Minde J Ellen Ring NGRB Anna K önderjylland K Jane Ansgar L Roma L Karoline Marie D Kathinka M Nordby M Ane Jenssine F Hjemmet P vava P Immanuel H Duen Q Brunette Q Robert L Lenita Else R Pallas () M Alma Marie Albert Hermann P Frederikke V Uranienborg () Marie Q ylphiden W Josefine V Alexandra () V Edil NHB Otto W Xenia () W Irvine D ophie NHJ Haabet NG Dagmar F Henny D Anne F Adolphine G Franz chwalbe F Familiens Haab H National J Bornholm G Laurine Mathilde K kirner K Harald () K Holger Danske L Fortuna M Ophelia () L hristian M Blomsten P Marthea Berg M opley P Pawel Andrejeff () Q Henriette P Harboe Q homas R aroline Augusta Q Emanuel R Margrethe aturn () R Anna W Kirstine Valparaiso herese NGD Nordlyset V horvaldsen () Nathalia F Marie W hor V Mjölner () K Maryane NHDB Pröven W Henriette L Johanne F De trende Brödre NHKB Alf P M.. Holm () G Margrethe Kalfsund () Q Fremad J Waterfox D Marie R Kronprindsesse Louise K Harald F Kjöbenhavn (H) V Fædrenes Minde L G Kjöge W ingalese M Brödrene J Mathilde NGV amilla P hor L Lillebelt (H) D Gladstone Q Bertha M Georg chwalbe F Havila R ito P Anglia () J Henner Friser Gerda Q chermanne K Aalborg Ellen R aroline L Pröven V Marie Dania () P Jylland () W Eden Laura 8 Q Hilda NHFB Familiens Haab V onia NGWB Lemvig Albina W Daniel Annes Minde D Familiens Haab NHLB Anna F Killeena G Ingeborg astor H Karen Kirstine J hyra () D Agent Lagoni J Amarant K Kama F Bodil Marie K Greve Frijs L Venner G Ane L Pandur M Laura J lara

23 NHLK til NJFM XXII ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver NHLK chrödersee NHRV Marie NHWR M J. M. Jensen W Oscar P Merida NHB Argus Eleonora Q Nor'. Wester Ragnar () V kibets Navn V Örnen () D Frisla () NJB Hirtsholmen W hor F Eos D NHMB vanen () G Fremad F Vestkysten () J N. J. Fjord () G ura D De seks Brödre K Nr. X H F Emilie L Knud () K H.. Örsted () G Gribben M cotia () L J tella P Patria () M K astor () Q Reform P enator L Lucinde R Louisiana () Q aroline P olon Excavator R Q Marie V Poul Johannes chouw R Veset W hor Julianehaab NHB Agda () V Anne atbrine Ebba W Grethe V Neptun () D Marie ophie NJB Ellekilde W Lovise F ixtus D NHPB Hope G Faders Minde F Waterqueen J Union G D Helene K Dannebrog H Anne F Hugo L Activ () K Enigheden J Ingeborg M Bertha L K Anna P Bertha M aroline L Ebenezer Q Ficaria () P Ellen M Enigheden R Jomsborg () Q Q Fortuna Pointer () R Nökken R Rasmine V Falken () Alf W Maia Marie V Emma NHVB Johanne V Marie NHQB lytia he Duke W Bien () Kamma () D Amalla NJDB D Jægersborg () F Helene () F Klampenborg () G Hariet F G Marie J Agnes G Leda J kodsborg () K Alberdina H K oncordia L Rolf () K Anna Breum P Alfen M Knud () L R Berthine P aroline M Kastor Q Laura P Niels Attempt Delphin Q V H.. hristensen Lodsen () R Nicolines Minde W Hermod W Paquetten NHRB igurd () NBWB Nordkap () Frederikshaab Nordboen () V D Luna D W J hristiane ophie F NJFB K Norden () G L P. Berg J D M Knud () K aroline Marie G P Dorthea L Anne Dorthea H Q Melpomene () M Familien K Florentine P L Bertha Q M

24 XXIII ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver NJFP til NJV kibets Navn NJFP NJLH Enigheden NJRD Q K F R M Peter G P Louise () H Amanda Anna Q K V R Martha L W M NJGB P De syv ödskende V Q D W F NJMB Poul & Anna H V Peru K D Kirstine W L Henry F NJB M G P H kandinavia D Q K F R L G Avance P H Niels Juel Frederik () Q K V R L W Johanna M NJHB Juellerne P V Juliane Q D W Johanne R F NJPB G V K D W L Annette F Augusta NJB M Laura G Lucina P H Frits Juel (H) D valen Q K F R L G M H Johanne Q Nordlyset K V R L Apoline athrine W Veile () Maren Kirstine M De syv ödskende NJKB Heimdal P leipner V Agapetus Q arl & Nanna D Geflon W R F Anne athrine NJQB G Alpha V H D W L F NJVB M G P Louise H Anna D Q Enigheden K F Jylland () R L G Familien M H Immanuel P K V Diana R Mary L W M Johanne NJLB jælland () P Hortensia Anne athrine V Q Mathilde D W R F NJRB Absalon () G Johanne Marie Louise

25 NJVW til NMFW ignal- kibets Navn Bogstaver ignal- Bogstaver XXIV kibets Navn ignal Bogstaver kibets Navn NJVW NKD NLBW Argo NJWB NLB Waldemar V F Myren () D W R Anna F NKFG Enigheden Erik () G J Johanne Marie W Osvald H M Fransiska NLDB Martha Maria K W Fremad W Odin L NKGB Johanne NLGD Laurentine Emilie M D Laurine Mathilde H Maria P Ane W Agnes Q Fylla () NKHG Niord NLHD Erik Hansen R P Enigheden M Dana NKJG vend () Emilie Ellida Q Heimdal () W Augusta V R Ane athrine NLJD Brage NKB NKLB Flora K Lund () D Wilhelmine ophie M Agnes NLK Echo F horvaldsen P Kathrine G V Ingeborg V Hans Andreas H Reina NKMB Dagmar () NLM Helfort J Margrethe Helene Emanuel G Neptun () L H Haabet W Dorthea M W jalfe NLPF öresund (H) P NKPW Fylla H Anna og Meta Q Nordstjernen () NKQD ölystminde Anne R Dan H Argo NLQ Nicoline J Ellen Margrethe R Marie P Margrethe Kristine V lesvig V V Ane Maries Minde W Nicoline W W aroline NLRG extus NKB NKRF Diana K Elise Bay D G Fylla NLM FOX () F M Berthel vendborgsund () G W Vigilant NL Abelone Margrethe H NKH allingsund () P Falken J J Elise NLVG Frederik den tes L De to Brödre NKB Agnes Naja II M Kirstine Marie Falster () NLW Ydun P F Magrethe D Hans's Minde Q J Mogens midt M Marie R Johanne L Vega P Dagmar () M Waterwitch V Mette Hedevig P Esbjerg () NMBH vend V W Hans Peter J Hobro W onstance NKV Boline Marie NMD Union NKDB D Njord J lara F Eros K vanen F M Haabet R Belona G Freya (H) P Kattegat () Kristian H W Adele W Livingstone J NKWF aroline NMDK Gylfe (H) L Horsa L Ane athrine R De to Venner M NLBD Familien Elise Marie P J Phönix NMFL Heimdal Q P Johanne V hristian R Q Nordlyset W Jonathan

NSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE,

NSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE, r OFFIIEL FOREGNELE NKE KRIG- OG HANDELKIBE, l'fli ERE LLDELE KEND ING -IGNA LER, ALFABEIK REGIER OVER HANDEL-KIBENE. EXENHE UDGAVE. JANUAR 190. KJO BENHAVN. DE KONGELIGE ØKOR ARKIV FLAGABEL IL DE INERNAIONALE

Læs mere

DANSKE KRIGS- OG HAXDELS-SKIBE,

DANSKE KRIGS- OG HAXDELS-SKIBE, OFFIIEL FOREGNELE DANKE KRIG- OG HAXDEL-KIBE, KENDIXG - IGrXALER, ALFABEER REGIER OVER HANDEL-KIBENE. YENDE U DGAVE../ Å i: i s KJOBENHAVN. DE KONGELIOE ØKOR-ARKIV FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM

Læs mere

ÉANSKE KRIGS- OG HAXPELS-sKIBE

ÉANSKE KRIGS- OG HAXPELS-sKIBE ÉANKE KRIG- OG HAXPEL-sKIBE UER EOE ILDELE KEXIHXG-NrXALER. aii ALFABEIK HEIEli OVEI! lamiel-kibene. FJUKEMiE UDGÅ»E. MAR DE K KJØBEKHAVK. EU«R fikaar AWH1V Flag-abel til det Internationale ignal-ystem''.

Læs mere

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE,

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE, OFFIIEL FORTEGNELE OVER DANKE KRIG- OG HANDEL-KIBE, DER ERE TILDELTE KJENDING-IGNALER. amt ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE TIENDE UDGAVE. APRIL 1891. KJØBENHAVN. DET KONGELIGE ØKAART-ARHIV. Flag-Tabel

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

KRIGS - OG HANDELS-SKIBE.

KRIGS - OG HANDELS-SKIBE. KRIG - OG HANDEL-KIBE. KE TILDELTE KENDING-IGNALER. ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE. TOLVTE UDGAVE..11 LI 1895, KJOKEXHAYN. it T K03 - (KAART-AEHTV. Flag-Tabel til det Internationale ignal-ystem''.

Læs mere

KRIGS -OW HANDELSSKIBE

KRIGS -OW HANDELSSKIBE KRIG -OW HANDELKIBE ERE ILDELE KENDINGIGNALEB ALFABEIK REGIER OVER HANDELKIBENE MEXDE LlHiAVK r.. > JA NU AR 1909 FORHANDLE FRA DE KONGELIGE ØKOR-ARKIV KJØBENHAV X FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM

Læs mere

KEIGS- OG HANDELS-SKIBE

KEIGS- OG HANDELS-SKIBE DANKE KEIG- OG HANDEL-KIBE HELTE KJEXDIXG-KxNALEK. ALFABETIK REGITER OVEli HANDEL-KIBENE. ELLEVTE UDGAVE. i'e ni; v.\i; KJ O 11! : Ml AV \. DE'I AKHIV. Flag-Tabel til det Internationale ignal-ystem". ignal-ystemets

Læs mere

FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses.

FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses. DANMARK KIBLIE 1913 FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM YEMFI/A& OG VARANDER Anvendt som ystemflag hejses denne tander under Nationsflaget. Anvendt som varstander hejses den paa Mastetoppen eller hvor

Læs mere

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE.

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE. ANKE KRIG- OG HANDEL-KIBE. DER ERF. TILDELTE KJENDING - IGNALER, ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE. 6TTE>DE IDfcAYE. APRIL 1887. KJOB E NHAVN. GYLDENDALKE BOGHANDEL Flag-Tabel til det Internationale

Læs mere

DANSKE RIGS- OG HANDELS-SKIBE.

DANSKE RIGS- OG HANDELS-SKIBE. OFFICm FOBTrøELE OVEK DANKE RIG- OG HANDEL-KIBE. DER ERK TlLDI-'LTf KJENDING-IGNALEE, AMT ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE. MART KJOBENHAVN. LUNO KGL. HOF-BOGTRYKKEKL Flag-Tabel til det Internationale

Læs mere

I Dronningen og hendes efterkommere

I Dronningen og hendes efterkommere 1. I Dronningen og hendes efterkommere 3 I Dronningen og hendes efterkommere 1. Margrethe II, Danmarks Dronning. Født den 16. april 1940 på Amalienborg, København, Danmark. Bor på Amalienborg, København.

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Folketælling 1930 Slangerup Landsogn

Folketælling 1930 Slangerup Landsogn 7 Andersen, Alfred 1908 50 Andersen, Anna Lise 1925 20 Andersen, Ellen Margrethe 1912 50 Andersen, Elly Caroline Kirstine 1923 14 Andersen, Emilie 1892 50 Andersen, Gunna Elvine Kristine 1902 38 Andersen,

Læs mere

Navnestatistik for Grønland 2004

Navnestatistik for Grønland 2004 Befolkning 2004:2 Navnestatistik for Grønland 2004 Navne i Grønland Hans og Ane er de populæreste fornavne Oplysninger pr. 1. januar 2004 De mest populære fornavne i Grønland pr. 1. januar 2004 er henholdsvis

Læs mere

DANSK KRIGS- OG HANDELSSKIBE

DANSK KRIGS- OG HANDELSSKIBE i! OFFICIEL FORTEGNELE DANK KRIG- OG HANDELKIBE l>ei ERE TILUELTE KENDrGIGNALER ALFABETIK REGITER OVER HANDELKIBENE ATTENUE L[K; FEBBUAE 10 FOR'IANDLE FRA DET KONGELIGE ØKORT-,vRKIV KJØBENHAVN FLAGTABEL

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Folketælling 1930, Slangerup by. 7 Andersen, Alfred Andersen, Anna Lise Andersen, Ellen Margrethe Andersen, Elly Caroline

Folketælling 1930, Slangerup by. 7 Andersen, Alfred Andersen, Anna Lise Andersen, Ellen Margrethe Andersen, Elly Caroline Folketælling 1930, Slangerup by. 7 Andersen, Alfred 1908 50 Andersen, Anna Lise 1925 20 Andersen, Ellen Margrethe 1912 50 Andersen, Elly Caroline Kirstine 1923 14 Andersen, Emilie 1892 50 Andersen, Gunna

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Kildehenvisningsrapport 1

Kildehenvisningsrapport 1 Kildehenvisningsrapport 1 1. Anders Hans Andersen - Kirkebog. 1. Anders Hans Andersen [113] 2. CPR, Det Centrale Personregister. Om CPR-området Siden 1924 har der eksisteret en systematisk registrering

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Ole Michelsen Svane, * 1762, 7. november 1827 i Randers, Sankt Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers amt, begravet 12. november 1827 på Randers Sankt Mortens Kirkegård. Han blev gift

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

KRIGS- O# HANDELSSKIBE

KRIGS- O# HANDELSSKIBE OFFIIEL./FOREGNELE KRIG- O# HANDELKIBE >KH EHE LI>EI.E KENDLVGIGNALER lm ALFABEIK REGIER OVER HANDELKIBENE YV ENDE UDGAVE JANUAR 9 FRA DE KONGELIGE ØKOR-ARKIV KJØBENHAVN DANMARK KIBLIE 9 UDGIVE EFER FORANALNING

Læs mere

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920 samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORORD Efter Udarbejdelsen af de spredte Glimt omkring

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Generation 1 1. Damsbo, Mogens. Mogens blev født d. 1958-02-24 i Greve Kommune, Region Sjælland, Danmark. Han er søn af Andersen, Poul og Andersen, Marie Lund. Han

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

KRIGS- OG HANDELSSKIBE

KRIGS- OG HANDELSSKIBE DANMARKS SKIBSLISE 1917 OFFIIEL FOREGNELSE OVER DANSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE MED KENDINGSSIGNALER SAM ALFABEISK REGISER OVER HANDELSSKIBENE UDGIVE EFER FORANSALNING AF HANDELSMINISERIE VED REGISRERINGS-

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Efterslægt Povel Pedersen

Efterslægt Povel Pedersen Efterslægt Povel Pedersen 1. generation 1. Povel Pedersen, søn af Peder Jensen og Ukendt, blev født før 14 Aug. 1692 i Nørre Nærå, Skam, Odense, døde før 11 Feb. 1747 i Nørre Nærå, Skam, Odense, og blev

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 17 1st Generationer 1. blev født i 1769 og døde den Jul. 5 1844. Han giftede sig med Karen Christensdatter Banch. Karen Christensdatter blev født i 1769 og døde den Okt. 25 1853. Børn af og Karen

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Folket lling 1911, Slangerup By AO nr Efternavn, fornavn rstal 106 Akselsen, Ane Marie 1845 106 Akselsen, Hans Peder 1842 41 Albrechtsen, Gunner 1898

Folket lling 1911, Slangerup By AO nr Efternavn, fornavn rstal 106 Akselsen, Ane Marie 1845 106 Akselsen, Hans Peder 1842 41 Albrechtsen, Gunner 1898 Folket lling 1911, Slangerup By AO nr Efternavn, fornavn rstal 106 Akselsen, Ane Marie 1845 106 Akselsen, Hans Peder 1842 41 Albrechtsen, Gunner 1898 12 Andersen, Anders 1873 60 Andersen, Anders 1844 89

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE,

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE, M..M F OTEB ANKE KRIG- OG HANDEL-KIBE, DER ERE TILDELTE KJENDING-IGNÅLEK, AMT ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE. YVE>DE IDGAVE. APRIL 1885. KJØBENHAVN. GYLDENDALKE BOGHÅXDEL. Flag-Tabel til det Internationale

Læs mere

Standardformular STANDARDFORMULAR 1

Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1 Bilag 1 Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1) Identiteten på det selskab, som er udsteder af den underliggende aktie, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsform:

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Resultatliste - Samlet Nålestævne, Dybvad Atletikstadion tirsdag den 28. august 2012. Piger under 7 år. Piger 8 år

Resultatliste - Samlet Nålestævne, Dybvad Atletikstadion tirsdag den 28. august 2012. Piger under 7 år. Piger 8 år Resultatliste - Samlet Nålestævne, Dybvad Atletikstadion tirsdag den 28. august 2012 Piger under 7 år 1 201 Chia Lund 2005 Aalborg AM 40m 400m Læ Bo Ku 1084 8,6s (295) 1.48,9s (188) 2,12m (340) 10,27m

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Oversvømmelsens Etablering Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Afskrift ved: John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk Kilde: Rigsarkivet Personale. Kommandoet ved

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1930 Indhold

Fra Lovtidende A. 1930 Indhold Fra Lovtidende A. 1930 Indhold 1930. Side 14. Juli Tillægs-Bekendtgørelse angaaende Motorkøretøjer... 1 9. Aug. Bekendtgørelse om international Overenskomst om Kørsel med Motorkøretøjer... 2 6. Sept. Bekendtgørelse

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

DANSKE RIGS- OG HANDELS-SKIBE.

DANSKE RIGS- OG HANDELS-SKIBE. OFFICm FOBTrøELE OVEK DANKE RIG- OG HANDEL-KIBE. DER ERK TlLDI-'LTf KJENDING-IGNALEE, AMT ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE. MART KJOBENHAVN. LUNO KGL. HOF-BOGTRYKKEKL Flag-Tabel til det Internationale

Læs mere

Løb 1, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 9 år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 1, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 9 år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Side: 1 Licens til Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point uden mellemtider Stævne navn: HEI Cup 2012 Stævne by: Egå havvej 5 Arrangør: HEI Overdommer: Lasse Lings, Sanne Ulbrichsen Stævneleder: Hans

Læs mere

Skole OL Aarhus klasse

Skole OL Aarhus klasse Skole OL Aarhus 2016 6. klasse Vis kun bedste resultater pr. elev Kast med hylere Startnr Elev Køn Skole Klasse Resultat 1 60 Phillip Dreng Ellevangskolen 6.v 49,60 2 1228 Peter Dreng Skæring Skole 6.x

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Anders Jensen, * 16.P: Trinit 1730 i Hindborg (søn af Jens Andersen og Maren Jensdatter). Han blev gift med Birte Hansdatter, XN JJJ P:Trinit 17-64 i Hindborg Kirke, * år 1748. i.

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Som en videreførelse af den slægtsbog, som vi har, og som kun omhandler min mors slægt, vil vi, Kathrine og Chresten Salling Jensen, gerne

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2002 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Abrahamsen, Inger 2002 29 Foto Haverslev skole ca. 1932 Aggersund 2002 13 Foto Ca. 1900 Andersen (Jensen), Larsine 2002 (128) Foto Ca.

Læs mere

Solrød Strand Badmintonklub

Solrød Strand Badmintonklub U13E og U13E mini Grand Prix turnering den 26. og 27. november 2011 Kære spillere og forældre Velkommen til vores U13 Elite og U13 Mini Grand Prix turnering i Solrød Strand. Vi glæder os til at se jer

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

E1. Johannes Grønbech,, f. 25/3 1957, gdr., Lindebjerggård, Vig, siden 2000 Toftegård.

E1. Johannes Grønbech,, f. 25/3 1957, gdr., Lindebjerggård, Vig, siden 2000 Toftegård. A11 B12 C1 INGA JOHANNE KOEFOED, f. 23/4 1909, d. 13/12 1991, g. 31/10 1931 CARL JOHAN GRØNBECH (søn af gdr. Ole Peter G., Smedegård, Rø, og Marie Henriette Andersen), f. 15/9 1907, d. 9/9 1970, gdr.,

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Danish Open Kolding 2015

Danish Open Kolding 2015 Gruppe: I-14-M-B Deltagere: 10 TEAM/NAME: Tech 1 12 19 20 0,850 1,400 2,250 10 30 Kristian Present 1 26 30 28 Roskilde Present 2 TEAM/NAME: Tech 1 25 27 23 1,250 1,633 2,883 5 11 Mathias Present 1 36 36

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 31 august 2014 Tid: 23:43:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Nørresundby Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Svømmeklubben Nord

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere