berfor;" og ben trebie er af en fribent, IjbiS STuibn jeg for ieblitfet iffe erinbrcr; Ijan figer: Stfenneffet er fin egen fjeb~ ne? Slfgjerer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "berfor;" og ben trebie er af en fribent, IjbiS STuibn jeg for ieblitfet iffe erinbrcr; Ijan figer: Stfenneffet er fin egen fjeb~ ne? Slfgjerer."

Transkript

1 225 Sfinn&tnnoiens Sfjetw rpn for d* jlidfte n$w dligi.. anbtyeben, ihtnbjlaben, Dtyben og Droen ere forenebe. 10. km. Kr. 15. /ten /. J/a/ /867. Priis : 6 Sk. pr. Exp. ZaU af gsfyn Zaiyiot, nfi)o(bt i Stribmtaflet i tore dtfeftab ben 17be Suli (gra,. Deseret News. 4 ') Det et iffe meget ofte, jeg tager en Stcjt, naar jeg ffal prabife; men fibcn jeg bleb opforbret til at tale tyer i (Sfter» inibbag, tjar jeg tanft paa at balge to eller tre, ober b>ilfe jeg ffal gjrø nogle 25cmcerfninger. Seg pleter i SUminbelig' t)eb at marfe mig ftebfmbenbe ^egii^en- ebe.r, faabel fom 9)tcnneflene Dtb og ^anblinger, og fuger at ubfinbe, tøuab 3»nb«ftybelfe be ijabe paa mig og bette am» funb. Det er nogle betragtninger ober faabanne Qmner, [om jeg agter at fremlægge for benne gorfamling, og fom jeg»il tage min Sejt fra... Det forfte er en 23emaifning, fom ^raftbent $oung gjorbe i en Sale iil be Retlige i (5act>e S3aflet), nemlig:, Dette golf bil alorig blibe forbrebet fra bdte territorium, uben bet briber fig felb derfra." Dette ffal rare een Deel af min Sejt. Den anben inbefyolbeg i nogle 33emcerlnhtger, fom 5prcefibent Jtimball gjorbe i SJiorgeS : n W\ funnc 210te bære tyffelige, $bi«bi tyabe 8bft og SSittie til at arbeibe berfor;" og ben trebie er af en fribent, IjbiS STuibn jeg for ieblitfet iffe erinbrcr; Ijan figer: Stfenneffet er fin egen fjeb~ ne? Slfgjerer."»orfom$elft bet finbtl et fanbt princip, er bet gobt at unberfsge, b>orbtbt bd et anbenbeligt paa 08, SBi t>ore l)et 33e«mcetfninger, fom ere af fterfte 23igtigt)efc for Sftenneffeflcegten, S5t forftaae eflet flattere bem iffe fulbelig, ti tyeker inbfie»i, t)bor meget be bebfomme cé eller vort amfunfc. om gornuftbafener, fom Snbibiber, bet ere befjoelebe af anbt)eben $lanb, fom Sroenbe paa ben ^»erre 3efum (Sb/tiftum, fom SSafener, ber troe, at be birfe for bereé SSel i (Sbigfyeben, er bet af 5>igtigb> for o aitib at rijbbe SSeien for bor gob og foge at forftaae»or Stilling paa Sotbcn, i tøbilfd gotf)o!b bi ftaae til ut, til fyberanbre og til SSerben, famt faa nsie fom muligt be forfkjeflige pligter, ber paab>ile oé. SBi fige, at bi tjabe en Deel a (: anbt/ebe«3 ilanb, og bi bebe ofte om, at benne 'ilanb

2 226 Sale af 8 lbftc 3oljn IflUiov. maa beilebe 08 i aoc toote gorctagcnbei. flab 08 føge at ^at>e ben til SSeileber beftanbig, faa at enljber af bore anbltnger i Cibet maa bære forcffrebet af ben. aabanne ere bore 3-ølelfer; men ofte afb-ige tot iffe fra benne 2lanb, fitoor fom bi I)ber for 08 befibbe, og be Coer= bomme, fom gibes 08 af bem, bev for«fr/nbe anbt>eben! 3ntet fan bære fanbeve, enb bt8fe!re Semærfninger, jeg anferte, t>a Jeg be> gr/nbte min Sale. betragt bette 5o(f og ben ttfling, Det tnbtager; f/borban er ben? og &>em ere»i? 55i fige oå at bære ub8 Qtotf, og bi ere bet. 95 i fige 08 at boere ben Stflert/øiefteø Retlige, og bet er, f/bab bi i 23irfeligt/eben ere eller ffitlbe bære. Dette ar naturligbitg intet >enfvm tit bem, ber iffe ere eflige. SSi befjenbe, at bette er ub8 23ærf og benne tiefjenbelfe er rigtig. 9?aar bi fige, bette er ub tfirfe og 9 tge, troe bi bet, og bet er faalebe ; bet er ben enefte Sirfe og bet enefte 9tige, Ijan fja* paa Sorben i benne eneration. 95i fige, at ub t)ax aabenbaret fine Sobe, at fjan t/ar gjengibet lt Retlige ^læftebømme og at $an frembeles tilfienbegiber fin SSiflie for 2J?ennefIene3 Som. SSt troe, $ige bil oberbinbe og triuinpt/ere ober alle anbre Smiger, og at bet bil boje fra tt/rfe til ir/rfe, fra 3Ragt til isagt, fra lunbffab til ftunbffab, og at bet i Iiben Søb bil t/erffe ober f/ele Sorben, inbtil enb>er fabning paa Sorben, i 3orben og i abet t>ar unberfaftet Sobe, ub 9fige, ub«sjitlie og bet f/ehige 5)3tæj"tebømme8 JRegjering. lette er bov Jroeébeffenbelfe. 93i troe faalebes ibetminbfte fige bi, at bi troe faalebeg, og om bi iffe gjøte bet, ere bi -filere. 3Si befienbe enbbibeie, at bi ere ub8 Ubbalgle ubfaarebe og beffiffebe af f/am til at bære t/an8 jenere, ber ffutle ubføre t/an8 jerning paa forben, førft og fremmeft at tilegne 08 felb rigtige ^Princip«og efterlebe bem, og bemæft at lære glnbrc bc famnte s #rin. ciper, figemeget i tjlnlfen Uierning De gaae, t/babenten te bebfomme gamiliefrebfen, (kommunen eder Staten, enten bc angaae et 2anb8 eller en 23erben8 s Jiegi(ring. 85i troe, at alle bore Meninger, alle bore Ofovetagenbcr og al bor Omgang meb tjberanbrc og kationerne paa 3o; en [ih}«re3 og lebes af ub8 Cobe. Dette er nogle af bore 2lnffuelfer og gøldfer angaaenbe bor Religion og bene Snbflt/Mfe paa bore jjanblinger. bt«bette bivfeligni fort/olcer fig faalebe8, ba ere tfolt og f/an er forpligtet til at tage 23are paa 08, beriom bi tage Såre paa o3 felb.. >toi8 bi ære bort J?alb og. bort ^ræftebømme, t/bi8 bi refpectevf og Ijæbre ben Sftagt og 2J?tmbigljeb, fom er befeglet paa 08, t)bi8 bi iffe afbige fra anbt/eben8 ^rinciper, t>a nøbt til at opfijlbe alle fine ftorpligtelfer mob 08, og een af bi fe er at ferge for fine hellige. ub er trofaft i pfalbelfen af &>ab ber paaljbiler f^am. Der finbe8 Sngen paa forben, fom fan fige, at ub iffe b.ar tøulpet f;am, naar f;an fatte fin 8ib til t/am. 3eg beeb, bet fjar bærct SilfaCbe meb mig. Seg beeb, at i fremmebe Sanbe, t/bor jeg iffe t)abbe nogen anben hjælper enb ben almægtige, ftob t)an beb min ibe, og jeg oeeb, f)an bønhørte mine Sønner. 35i bibe, at nb leber, forbi bi faae, l)bab bi bebe fjam om. 3iaar bi altfaa betragte bor tifling fra bette b,ugpunft^ t;bab fan ta bringe 08 fom et golf i gorbiflinger, Ulvjffer etter 9?øb? Det et bore egne Jpanbltnget, bor egen Daarlig- Ijeb, bore egne geil og bagfjeber. Jpabbe bi iffe et 33ebii8 fjerpaa i ^3ræfibenten8 23emcerfninger t 9Korge8? ^>an fagoe: Seg tjat feet ben ib, ba jeg gif nceffen nogen, og naar jeg narniebe mig bem, font

3 Xak af røbfte 3ot)n Ja^lor. 227 fbøm mete i Otoerflob, toilbe be iffe betroe mig ti Dottarg.". >ait»ar trofaff, og be htnbe iffe ber^toe fyam bet, fom 6, an imv berettiget til. De funbe negte fjant SitoetS 5ovni>b'.rtb,tber, negte b«m bet, ber funbe J>abe {laffet t/am og &an 'jyamilie Icefce og s ef)agelig!)eb for ben frabatenbe jhd, men be funbe iffe fttfle 9Jogef mellem barn og ubj s Jitge. Det Sføfefl, fem fhitofce lobet at ftaae barn bi, og ipent r)au bet«bleb at fnjgte og elffe, belfigsen i;am baabe i timelig og aaubeljg.ftenfeenbe.. erren afhjalp afle ban3 tforncbenbeber og fatte (jam iftanb til at fobc og bjcelpe bent, fom vare faa farrige, ai be iffe funbe ftole paa ud. CSr iffe bette et 3cbiig for 9iigtigljeben af i)bat> jeg fyar fiemftifkt? 3o, bet er, og 3> funue fee 5ebu3 efter 33ei)iia berpaa. Sfeg funbe nceone fåber mange. ^eg ^ar feet be Stolte faliue b>tir?«gebe, jeg Ijar feet be Scmvjge blibe op* bøiebe og at be fattige gla-be fig i 3g* raels jeg bar feet greb og $elftaub blibe ttbgtjbt ober bem, faa at be Ijabe faaet Wit, i>mt> b r funbe tjene til bereg timelige Pr;tfaligr/e;> og SSelbære, mebens be gøtflnocbnte ere bletone fornebvebe ere blebtse fattige og tram» genbe, eller, 6>t be $abe fboelget i CujuS og Dberfjobigtyeb, ere jicert gaaebe fil 'Satan.. bié ti omhyggeligt oberbeie Dtgfe &ing, og Setragfmngcn beraf bringer og til «t Iabe anbr/ebeng Slanb og ubg 8ob inbtoirfe paa bore ierter, biqe bi o[ic meget abu beraf. Det er gobt at ubgrunbe ubå Orb og fjan: rib.utbedigc Styreife. 3 bide faac at fee. at 2Nange, fom letoc i Sujug og 2Jiage(igbeb, og fom forfømme bereg 5præffebømme og bereg ui>, bil bet gaae, fom jeg ni)8 fagoc. twenmjfet er beb ud8 ja>lp fin egen fjebneg ^fgjøter. &i fee ilfe altib bette ubbiflet paa eengang; unberttben unb» t rager.petren og fin $aanb og (aber fit golf blibe tugtet. 9JcVben8 bette ftaaer paa, fimeg bet baarbt, og bsg er bet til fce ^elligeo abn. Dit famme princip gjør fig gjeldcube blanbt Soibens kationer i en [for Ub troehting. De fom inb i Silbrerelfat, boge, blomftre, iibbntx fig og blibe incrgttge, men beb Seroreifen af &ut)$ 3'inger, [imfe be fammeit, tobne og forfalbe. e«en opreifer bem og iicbftr/r=.er bem efter 33eb.tg. 2J?en kationerne fjence te efterlebc iffe t;anl tfobe og l/abe intet 5trab paa b>ttg 33effpelfé. Det b,ar bceret faa fra Stfegtjnbelfen og bil beobltbe at bcere faalebeg, inbiit hm [tore!utni!n-(8fcene opruller. Det bil bare faa, iubtil forben bliber forløft. Dttie er fulbtonnnen fanbt, t^borbel bet iffe altib et fbnligt for bore ine. $i fee unbcytlben be Ugubelige florere, Ugejom Dabib fagbe, an faae; men meb Jibeu gaaer bet bem galt. Wian foler ingen ^eb^nf meb bereg Dob, ci b,eller narer man ben.u'ieedigtøtb for oem, fom for be 3?etfcerbige. i/cange gobe ^OJcenb b>be maattet ub- \taat mange Sibelfer, ^røcelfer og 25eib,mrlnger, bet er fanbt. Sibra^am maatte gjennenigaae Siceifer, fom bare meget fmertefulbe for b;ang fjerte. Stangen en ubg 3)ianb ^ar maatet banbre om, flcebt i gaareffinb fom fumpelflub for heroen, og er bleben mi:-b,anblet og plaget af 3Jtenuejler, Der 'iffe forftobe fit lægtftabgfor^olb tit ub. De faae bel fattige ub, men bare bet i #irfeligl;eben iffe. De ^abbe et lebenbe aab og faae ^en til en &Ux$>, ber fyaobe rttuboolb, fybis gor«arbeioer og 'ihjgmeffer er ub. Æifbragelfftt af lignende lagg z)>c funbet 8teb blanot o». tjroo.r j imb.iil og Slubre af bore 53r<?bre ljabe maattet fole, b,bab be hellige forbum lebe. Der er ingen ^vi-fljel pnn benne og b,ii;i $uui

4 j j j 228 'lak øf røtbfte 3o^n Senior. fyoltming i benne tøcnfeenbe, 2)c, fom tyabbe bet mcldjifebefffc ^ræftebømme, af fcbilfc SHange tyabbe rigeligt af 5Hancen8 aber og meget af ^robbctienf 2lanb, obe oj forfafte bet Onbe. Si funne gicre Sflet eller Uret, efterfom bi (jabe Sbjt iil. Dietop bette Ijar Snæbelen benpttef til fin ftoibeel, ibet b>n føgcr at omgibe felb Stfenncffene meb faabanne Snbflptelfer, b>or bet ingen Organifation af?p raftebømmet eller ub8 SNige fanbte?, ftobe fom ifolerebe Qnbibifcr i SSerbcn og bebarebe fin 9iecnb>b :for ub. Stten vi fyabe et fhige, b>i8 Sftønfter bleb aaben«baret til o3 fra bet >øie, og fom er o gibet til bor Styffaligbeb og grelfe; og»eb runbtæggelfen af bette Slige fif bi ben Sorjattclfe, at UHørtet«og Jpelbebet? SRagter aldrig ffulbe befeire bette SRige. 3 bette tytte abffitle bi o? fra alle ribligere JjjunSljølbninger. tyaa ben ib, (Sfjriftué lebebe, nærebe Slboftlerne bctte >aab om bet SRigc, Ijan orgamferebe ; men aflerebe længe forub Har ber bleben profeteret, at en SKagt ffulbe coftaac og feire ober fce Redige, og at»iiget fjfulfce borttages fra SSorben. 2llt bette flete ; men faalcbes bil albrig $ilfæl= bet blibe meb bette Iftige. $eri er ogfaa en Sorffjel mellem Sljrifti uu b>lbning og ben, fybøri bi lebe. erren organiferebe benne Sorb i en beftemt enfigt og fatte ber og mig paa ben, faabel fom SKiflioner 2?æfcner, ber fom bitte ftprte tern i ftorbvrbclfe, for at faac bem i fin 2Wagt. herren b>.r iffe lagt noget SBaanb paa SftennefTene, eller controlerer beres anblinger; men $efu!» tatet af bi8fe controlerer Ian, naarfomb,elft fccreg gærb fcar tunnel fjave flatelige Solger for b>n ftolf. herren tillaber 3JJc?iiefTene at føge beres pffe baa b>ab Maabc ce felb fimse for gobt, og an bil uljiubret labe bem tømme bercs mtbeb^ger. ^aa ben anden idc l>ar ^an lagt fin otljeb for fagert og bil bebblibc at labe alle finesbøm nti,be obt teraf. ^bab agter Ijan at ubføre? 2lt obbtygge fit 9iige $cia forben, at grunbfæfte 9?ctfærbigb;e^, at forbribe S)?obftanberen og at banlofe ^>au8 fatanifte 2Ra}eftæt fra Sorben. ertort bil anbl)ebe.^ runbfætni nger blibe ubbrebte oberalt paa Sorben, og 2l(le bilie bøie fig for uc og 6 riftu, og be Ubbalgte ffulle fortalte fyans ^ufes Orbinantfer ebinbeligen. 2)ctre 6ar længe bæret ben 211 mægti- b,abe baret ber fur o?, og fom nu ere ge«5j?lan allerebe be gamle fj?ropr)etet gaaebe inb i en anben STilbærelfe. an bibnebe bcrom i be fbunbne eneratiouer. organiferebe benne jl'lobc i et bift >ie= oob talte om tette i fcang 3)age og Jpcrren8 Slpoftler talte meget om ben ib, ba meb, og ben maa fulbbtytbe bet; faalebeg ogfaa meb 5ftenncffcflægten. (SbriftuS ffulbe femme og regjere ober Sorben. 9)knge <&$n(x, drømme og Slaben- Seg b^aaber, gorfamlingen iffe l)ar 9toget imob, at jeg cmbr/tter mine næbnte baringer ere blebne gibne om benne jenftanb. herren b,ar et bb>re Snbblif i er,ter og benytter e-em i ben Drben, jeg anfeer for mecft paéfenbe. tingene enb bi, og b^ané beregninger ere c uo goravbeiber af fir, egen efter en ftørre SKaaleftof enb bore, af fjttørc? 2>er er ingen 9c'øt>benbig{jcb b>ilfen ruwb mange Sisg, ber f^ne ftore berfor, ttji nb regjercr, fityrer og ovbner og forunbertige fer og, ert meget fmaa Sllting efter Scfjag. fuile be SRetf«er= for fcam. bige altib unberfues af bereé. <yjenber? friften ftger, at tufinb Vlar for oi W\, Jbi bet ftriter mob ubg *pian. ere fom een >ag for Jjerren. Jpenfigten fssn 'yxv gibet ot Svnc til at bælge bet meb l>an8 ^xrf yaa 3orben er : te Ugube-

5 Sole of Seibjie 3o&n atj!or. 229 lige? S&letøggelfe og an8 eqiges Opfyøielfe til et celeftialt SRigeS erltg!jcb bet»il fce»irfe be >obe Cpffanbelfe og cp&øie alle bem, fom fyabe abltybt tjam, til ^ roner, drotter, Sprfienbommet cg 2J?agter i SSnbemr, ber ere berebfe for be rofafte. Da»il enfigten meb benne 2>erben fabelfe»ære opfb/lbr. Da bille be, fom længe fyabe libt, tele ligefétn gamle 3o&, ba fyan ubkøb: Seg beeb, at min ptelfet letoer, og at fyan i be fibfie Dage j!al ftaae $aa tøbet (Sorben). Dg naar Orme babe afjlebet bctte mit ffjøb, ba jfal jeg bog beflue itb i mit Ijeb; bbiuen jeg, jeg flal beffue for mig, og mine ine ftulle fce, og ilfe en Slnben, enbffjøntt mire Styrer jfnl'e fortære! i mit ffjob." (19, ) Det bar beb anbljébeng og 31 åbenbaringens 31anb Seb funbe fige, at uagtet Ormene ftulbe fortære fcan?egeme, jlulbe fyan bog fce nb i Sjebet. gaber s ilbrafyam bil fom ni e frem i be Stcrfcerbigeg pfianbelfe. $an faae errei*s Dag og glæbebe fig, og tøan Ral engang nbte alle be JPelfignelfer, font blebe Ijam forjætfebe. :an flal fulbbrjibe SHi, b>ab ber er blcben jlrebet og propk«ieret om lam beb??rc-ptøeierne. 3Ipofteten tepfjanus propkierebe Ulti og fac,be: ub løbete Slbra^am, at {jan bilbe gibe lj«m bette Sanb (Kanaan) til (Sie, og l;an bil opftjlbe (in $ovjæitdfe." 3lkar)am bil arbe bet, ber bleto tyara lobct taa Sorten, naar ban tjat utfert fin SKtéfion i erobre enfeenber; fød fecft bil bet forjættebe?anb blibeffjenfetfyam. Seg funbe anføre mange anbre Omftoenbigbe«ber og SHfælbe af >er» tin fahie Sofebfy mitty til at bare en $robljet, Seer og 3labenbarer. Sft'e faa fnart bar bette gjort, for Djæbelcn bar færbig til Sftobfianb og ftillcbe fig baa fin $oft, figenbe: Seg flal nol bæbbe min ^labs, og fybab fan bel Sofepfj mitfc ubiette?" 3Ji fbare, ban bil ubfore 31It, l)bab fom fcrbres af k<m, ttobs al røobfianb. Jpbem er blebcn flabet beb bet boretog, be gorenebe tater gjorte mob 08? Mit en af be bebft ubruftebc Slrmeer, fom be gorenebe tater nogenfinbe Ijabe ubfenbt, lum be fulbe af rob«, cbmob og Opbiæfikb for at fnufe bette golf og itbrvjbbe og af SEiltxrielfen ; men erren berobebe bem ben forbentebe 3(lre, gab bem til ^riis for Sinterens åtuibe og fobte bem meb SRuufbtyrgken, fttitm leeb berbeb 'i 5>i ere fremteles er, tfyi ub ftfyrer Sllting iil bort abn. spræftbent gjoung figer: Det bil bebblibe at gaae faalebel, ^bis bi efterlebe bor Religion og ^olbe 08 fjernt fra llgulbeig'oeb og ijnfø; $i be, fom ftribe jnob Ijrifii ^lirfe, funne ilfe flabe os, og afle be, fom ftribe mob ^>er* ren, bioe tomme i oen, fom breenber meb $lb og Sbobl, fjoii be iffe ombenbe fig." Sab ei berfor bære $&a 35agt og fiebfe efterlebe anbbebené runbfaetnin«ger, gjore 3llt, fyxab bi funne, for at oprr;ffe t/rtti og Daarligkb blonbt o ; men lab be Ugubeltge fole fig i bere Safter faameget fce l^fie. 5>i Ijabe flilt o fra Serben, ^bort bi lebe ; bi ere blebne bgbte til ^nbernes gorlafcelfe; bi abe faaet ^aanb paal«g* getfe for ben eflig - 31anb abe, og porgsmaalet for o er, om bi atter fluoe benbe tilbage til SSerbené r?ubefole, eder om bi fluoe bebblibe ai bære ub% 8obe Itjbige? ^bis bi ilte unber= fafte o be obe,. erren t/ar gibet til bor sbetlebning, bille bi gaae til gorbærbelfe, og bor anben Silfianb bil blibe bærre enb ben ferfte. SSi lægge nu en runbbolb for og felb og bort 3!ffom, og om bi fortabe anbbeben, fcilbe bi meb ffebtøbelfe erinbre ben Jib, ba bi troebe, bi bare ub8 Retlige ; bi bilbe tomme i$u

6 230 Sale af SEl&fte Solju $at)(ot.»or Omgang og bort Dptjclb blanbt bette 5olf, 03 bigfe ^Betragtninger»ilte ftorligcii forugc vor tenbigljeb. SSi c«bor egen fjebnes 8lfgjorere. 2>t err runbloeggerc of dpi egen grem«lib. Sif benne Deel af min lejt flutter jeg, at bet er bort privilegium at be«ftemme»ur vljeielfe etter ftornebrelfe at vi felv funne afgjore, cm vi i ben tilfommentc forben finde fyjemfalbe tit (Slencigfyeb etter arve Cujfaligfyeb. v«b er bet, fom gjer o tytfelige nu? fom gjor På faa glabe, uaar bi famles titfammen? Det er ifte SNigbom; man fan ubøfe al benne 2Serben Siigboin, DJagt og CujuS ober 9J ennefret, cg uben ubg Slanb bil Ijan ifte føle fig Itjffelig, tbj bet er netop benne, fom er Jtitben til. fano JtyJfaiigfyeb. jeg mig berbeb f>roner, tftyrftenbøutmer og fagter, og tyaaber met ub8. >jaelp, at 3ngen flat ber-ve mig min Jtrone. 2J?cb bette for >ie funne bette 2iv8 tjbre Qinftoenbtgfyeber ifte flabe mig. Seg beeb, b:r gi»e3 aflange, fom gjerne Vilbe Ijabe ftlt, f>vat> be funne ønffe fi$> oj i«g tcenfte tibligere,»ar jeg herren, bilbe jeg gibe 2tfcnnef!ene enb>et $ing, be unffebe al ben SJcigbom, og Cujué, be attraaebe ; men erfaring og 3agttagelfe t>ar bragt mig til at {lifte inb i benne Jpenfeenbe, tt}t jeg»eeb, at en en faaban -franblemaabe bilbe ifte boere til Qbatn for ^enueffeflcegten. 53r<?bre og oftre, ba Siben nu fnart er omme, bil jeg flutte mine 33emærfninger, og beber ut) belfigne (Soer i 3efu (Stjriftt 9iavn. Slmen. -&bi jeg gjerstfet beftaubigen, bereber ^tacttflc $$inf for migranterne. Stf»fte 3B.. ix.illøi (<Jra Millennial Slår.' Da Æibett fer be Jfjctligeo Uc-vanbring til #ion nu nærmer fig meb fioerle fribt, troer jeg, bet ilte bil bcere af-»eien at gibe nogle SSinf til atm for emigranterne, ifte blot for bem, bet reife i Slår, men ogfaa for bem, ber fenere maatte foretage ben famme s JJeife. Det er et ftort ærfjenbe yaa (S»an= geliet i biéfe Dage, at Stile, fom annamme bet, faac en uimobftaaelig Sangfel efter at famle paa eet reb, fybor man Ian lære erren8 SSeie bebre at fjenbe, og tjbor man fan blibe unberviift om anetyebens runbfeetninger, cfterfom be aabenbareé»eb tfirfens ftabige Ubbifling. De Redige i biéfe 2anbe imøbifee meb glab forventning bere jem»antring til ^ion. erren8 Slanb frem'iiitler bet fur bem fom en $Ugt og fom et privilegium, og be (omges efter at tilfrebåftille bene Stlftynbelfer. De forlate meb læbe bere? tyoebrenebjem, be b\j;\'bvtre ieber, l^bor be tilbragte bercs Sarnbomébage, ben«23enner3 l^ggclige ftrebr 811 1, l&bab fom er bem fjært. 2)ermcb oil jeg ifte fige, at bereé fjerter iffe fbulme af øetcifer ligefom anbrc 2)icmtefferés ; men be be- IjceleS af en abel Sccngfel <fter at gjwe oere8 tpiigt og fyøiere S^ebceggrunbe til jl^nbe bem at opftolbe be tjelligfte nfler.

7 ^roctiffc S?inf for migranterne. 231 SUIen, elffclige hellige, fer S Haae (St>er8 ScftemmelfeSfteb, fyabe 3 en lang SReife at fmetage, og $a»e mange cg forffjeflige Dmftcenbtgbeber at gjennemgaae, Ijviltc maaflec htmte»ære af en prøvenbe SlabS. 3eg vil berfor give (Sber bet s Jiaab, at 3 beftanbig foge at vebligctyol&e et gobt «>umeur; vær cberbærenbe mob Slnbve ; bevar milbe og Venlige gølelfer i (SberS Srtyft; b«nbl iffe vterilet eller Slaiur, og fem 3 ibetminbfte ber forberebe (gter paa. ien3 aab opliver (Soer8 SJrqfi ; Sanfen om bene elligbomme om Spropijeten 0.4 $ræftebømiuet frtjber (SoevS jæl, og 3 brages betjen af en wimobftaaelig ftraft. 2Ken glem iffe, at S &a>?e en Set paa tyenbeb 7,000 engl. Pile at tilbagelægge føvft, og at 9Wangt og Sfteget fan rtrøbe Sbcr, fom S albvig fyabe tæntt paa, men fom fun er en uuubgaaelig ftulge af $eifeli»ct. <Sber8 tibligere SivSftillinger (jabe været Ijeelt førjfiellige, (SberS Dpbragelfe b,ar varet forffjtllig, (SberS begreber ere afbigenbe, og < cer8 CJuIelfet og u:neitr ere Ijefler iffe eenl. 3 ere maaffte opbojeoe i Qcter egne afåbé&iggénbe $Um meb mange af CivetS SRcqvemmeligfyeber til (SoerS IRaabigfyet) ibetøunbfie ar ^t>er familie for ftg lettet og virfet uafhængigt af tyveranbre; men nu fomme 3 fnart fammen meb gremmebe, fom øgfaa tyabc bere gøleifer, nfter og begreber, og ^i?ie Saner maajfee ere be mobjatte af (Sdci. ( n 5 til 600 Serfoner bille inbtage M famme ftb, foge beb ben famme 3lb, fpabfere p*a bet famme 3)æf og maaffee løbe mob bberanbre i beres lille Serben paa bet ftore ab. 3' tyave maaffee alcrig Været to 9J?ile fra Gst-erS iem, og fnart er næften ^t?evt &nftgt frémmeb for Der. Det er fanbt, at alle Deri SReifefammerater ere blevne bcbte meb een 2Ianb til eet Cegente" at (lber $aab, læbe og Sro ere een?; men be, faabel fom 3, ubetænffomt; bær iffe egenkærlige eller tyenføn?lefe for 3lnbre8 5 Jiettigbeber, og tyab altib 33ønnen Slanb i ( ber8 Jpjerte og 3Jiaalet for (SoerS jorbiffe SftiSfion for 2>ie. 3 maae erinbre, at berie SJiaal fan iffe.naaes uben en faaban IReife ; men om be ber givne s Jfaab iagttage?,, vil benne jreift blot blive en lang Cbjttour. ftab 2){ænbene tyabe Dprnærtjomtyeb^n tyenuenbt paa fine Jgmftruer og Søru; bjælp bem i bere? 2lrbeit>e og gjør bem 3IKfen faa behagelig og let fom mulig, og bité bem, at 3 tyabe 3ntere?fe for oeres Set. Om (SberS uftruer ere gnavne eder uiilfrebfe, ba formiic bere gølelfev meb Venlige og opmuntrenbe Orb, tbi eerveb beforbre 3 (Sber egen betler maae ^uftruerne vente formeget af beres 2)iænb, men være rimelige og tænffomme. Sev og b,anbl i ethvert $ilfælbe fom bet ftnnmer fig Retlige. Slnfee iffe etbvert lide Ubelb for en Ul^ffe, naar bet ffete i en gob enfigt. J&olb berj jtøier og ^labfen om famme rene og nette. Cab be unge ugifte øftre, efter at babe fuloenbt bere egne perfonlige forretninger, fee fig om, bbor be funne vare Sebjfenbe meb ftore familier tit 9h;ife, og vær iffe bange for at bjælpe Slnbre, ba 3, bvté S fjavbe en ftor familie at tage Såre paa, ubentvivl vilbe være glabe i eb tigelebe«at faae en aanb8ræfrung. Sær altib rebe til at gjøre obt og ubfce belejlige iebliffe til at ubføre bet. 53efbær (Sber albrig over 5Hfvigelfer fra gamle æbvancr i familierne, men ^jælp meb SerebviQigbeb be v,ge og Cibenbc. Seg 6,ar fienbt unge Damer, ber bare ligefom tøabe bere mennejtelig? geil og ere ligelebe ubefjenbte meb SfleifeliberS 23efbærligtyeber. Jænf engang paa be Ubeqbemmeligtyeber, ber funne opfraae af, at faa barmhjertige (Sngle omborb paa tyatfamange fomme fammen paa en fneber I geerjfibe, og be Ijabe inblagt fig megen

8 232 ^ractiffc $iuf for Gmiflrauteritc. Snømmelfe bfb beres poffrelfe og llfertrebenfyeb. ^ær bis paa, at be øftre, fom bitte blibe gobe Jpuftruer, rebes' ^urtig paa en f aflbn» 5Reif øg Kg nebflrit>et bet fom en 9cegel fer aoc unge 33rø» bte, at fce øftre, fom ere»enlige og Ipbige tuob fine gorælbre, fom ere fyøflige eg fotefommenbe mob bent, bet omgibe bem og betyebe beres J&jælp, og^, fom pbe ben ftiltienbe, uben at rofe fig beraf, <Saabanne Ditte blitoe gobe uftruer. De unge ^tøbre ere ogfaa nyttige omborb, og um be enffe at gjore øbt, tilbyer bcr fig mange fieiligfjeber bertil. 8ab (Snbfcet fee til at faae fine Kifter, Kaefer og anbre rørlige Sager gobt faftfurrebe; berveb bil mange U6eljagelig^efcr og tøsrgrelfer unbgaacø. giaai be betimob tofe etter ffiobealøft fammenftubebe, fan bet t/ambe, naar fibet lægger fig og om 3 iffe gfoe Sigt <paa (Sber fefo, funne 3 let friftes til at labe bittre Orb unbflippe (Sber. &ib mig nu gibe (5ber bet JRaab, at 3 iffe bable iflormoni?- men" for alt bette og fig. : abbe bet iffe bæret før SKørmoniSinen, flufbe jeg albrig fyabe bæret b«!",/s$ar bet iffe for min Religions Stylb, biibe jeg albrig taale bette." tjrober Den og Den etter ^ræfibeut Den og Den brager iffe ben minbfte Omferg for oa; Ijan feer iffe til 08, om bi ere lebenbe eller bobe!" og lignenbe gjttringer funbe unbflippe (Jber, for t)bilk 3 fiben bilbe flamme (loer. Det fan bombe, at Prober Den og &en eller ^ræfibenten netop felb er føg etter føget at Jjolfce øfbgen borte, og font ftølge beraf er nobt til at træffe fig libt titfibe for iffe at fee paa 'bem, ber fnfte op. 3eg (jar fjenbt idfange, fom for eller raftes af te tnlbe SJrig«, at (5bevé b>ert Støb, Sfibet f;ar gibet, etter for ob8 bliber taftet om mellem Ijinanben og 3 fel» obenpaa. 3W, fjbilfe ftøtelftr opftaae iffe ba! Der ligge afle (Sbers gobe Ding bulter til toæltebe, iprobtanten fprebt mellem Hifter og æffe, G?bers Draabeflaffer fønberflagne, ISberS ftagcr tilfølebe i faa= banne unæbnelige ager, fom ofpgen ptobucerer, ofr>. D, Ijbilfct frig, ber bil blibe l DiSfe UJ>cbage(igr>ebec fan man imiblertib let forebygge bcb at inbrette en* b>er Ding gobt fra SBegrmbelfen og fiben ot bebligebolbe en gob Drben. 3 fyabe iffe»æret ret længe omborb, for Sefpgen inbfinber fig. Det er en meget ftreng pge ben bærfte jeg ffenber. ele pftemet blitoer prøbet og Kræfterne oberbælbeé. 9cogle blibe faa meb«tagne, at be ilte brpbe fig om, bab man gjør meb bem, fefo om man bilbe fafte bem oderborb. muffe Klæbet ringeagte! og SReenligbcb forglemmer faa lange ben barer. Det bil ubentbibl bringe (Sber i en ilbe Stemning; umeuret bil falbe, l;ber røunbfulb, be &>be flilt fig beb, tjaoe bablet 3Jiormoniemeu" Religionen et 2latfag til bet ele. 2Jtaaffee naar 3 l;abe lavet (seer en ftpifeube, belfma^enbe iret, bvi» buftenbe Vellugt lober (Sber en behagelig s Jipbelfe, giør fibet et t.o, fom faftet Sber stiften b>lt ub af Koien og (Ibetl læffte ajfaaltib paa ufoer. Siuffelfen, fom»eb faafcaune Seiligl;etet ftaaer præget paa ben St/ge8 og hungrige«slnfigt,»ilbe afgfoe et for en Kuuftmaler! 9Jcen bbotlebes fan man bel unbgaaefaabant? Det bebfte, man fan gjøre, er at bære bet meb Daalmobigb,eb og let at) be inbtræffenbe Ub,eib. J)ette er fun noget ganfle Sllmmbeligt for naften ( nb>er, bet c rifter fig til at betræbe Reptuué»aabe Si'ige. 3 bille føle (Iber raffere, naar efpgen er Spftem bil bl'm renfet og fnart glemme 3 bet ^ele; mea om 3 babe talt baatbt etter bittett til?fogen eflet om 9fogen, bille 3 meget fortrpbe bet. >8ereeb Qttx berfor paa

9 s ractif?e SSinf fov emigranterne. 233 bet SSoerfte, cg ftrocb at toere muntre fyele Jiben. 3eg bil*raabe (Snt)ber tit at ipbe be ataab, ber Mite gibne. SJJeget fan fpne baarbt for (Sbcr paa nmc af (Sbere Uerfaring meb lange SReifer, men gier alligevel b>ab ber forbreé af (Stev. Unb«srag (Seer albrig Slrbeibe, Saftt eller. Ijbabfoinfjelfr, ber paalorgges Sber, 5Hac iffe en fnaroorren og utilfvebå 3lanb, raebena 3 ere paa SKeifen. (Seere Sprcefibem toti ubentoiol gjøre fit 33cbfie, [aabibt b>ne.ftunbffab [træffer fig, og om t)an enb iffe gjor Dig tilpaå, er maaffee bunbrebe 2lu> bre tilfrebfe meb (jané 58eftrjrelfe maabe, og Du funee fanbfpnligtoiis iffe gjøre bet faa goct paa langt ncer, om Du inbtog t)an8 Stilling, godang iffe fermeget af (5ber ^rcefieent; forlang iffe, at Ijan ffai ftanbfe tonnen eder fjolbe ^Søføgen borte fra Sfibet, og r-ent tjeqer iffe formegen Cpmcerffomfjeb for (SberS egen ^erføn. >uff, at ber ftnbes flere fjoif omborb enb 3, og! at ^rcefibenten fjeder iffe er men enb et 3J?ennef!e, fom følgelig iffe fan gjøre etting. a» fyar et»anjfeligt og ubehageligt >berr> i mange enfeenber, oø jeg beeb, at Wange forbre Umuligfjebei af Jjanu Jpan maa varetage r)elc 2el» j!abet Jarto og iffe fee fovmeget paa ben (SnfelteS. 3 Sarbele^eb oil jeg formane be unge 33røbre og Søftre fil at bære fovfigtige i bereg Samtaler meb gfremmebe, ber iffe ittb,ere bort Samfunb, famt tit paa ingen SDiaabe at iubgaae nogen Slag^ ftorpligtetfer meb 2Katrofeme eller ilnbre, uben førft at raabføre fig meb Sproefiben* ten eller be anbre ijenftgjorenbe efter. 2Jiange bille maaffee anfee eelte for et tyaarbt 9laab; men jeg oeeb, at ungt Qbinber ere bleone ruinerebe»eb at fatte formeget 8ib til beres egen ftlogffab og beb at fflge beres eget ^»obeb. alant og fyøftigt inbfraigrer ben gremmebe ftg f)o ben unge, troftpllige ^tge, og fer fjun beeb af bet, Ian ljun blitoe forført og fyele IjenbeS øbrige Sito bil ocere biet til Sorg, Singer og (Slenbigfjeb. Som Sjempel bil jeg anføre, at 1>a jeg fornr/lig befegte et jpar gamle, agiberrbige golf, fom jeg fjenble fra min tibligere SDiiSfion i bette 2anb ((Snglanb), fortalte be mig meb Zaarer i inene, <it to af beres Døitre f}abbe oegibet fig paa Sieifcn til ion; men be Ipttebe til be onbe 9ipgter, fom S'Jogk, be traf fammen meb paa Skien, fortalt?, og be oilbe iffe ujtte til be SRaab be troebe, at Qugen btbftc bfbre enb be felvy fjborban be ffulbe opføre fig, og be gif beres SSct. Den bftb gift meb ben -9Nanb, fom (jao&e afffraffer fyenbe for Sfeifen, og efter en fort ibé fyorleb bebanbl'ebe ^an tøenbe ijaaxbt, ^oilfet b.abbe t)enbes Xcb tilfølge, tyaa fin :I)øb8feng ttlfiob Uva fin Xaaiffab, bebibnebe bette Stort«Sanb^eb og be 5gibffe? fcebelige Opfsrfel, meb b,oilfe un ^abbe omgaaebeb paa SJeifen. De amle ooerboelbebe«af Smerten, meben? be fortalte mig om bere* 53ørn Uiijffe og beflageoe be UngeS Stlbflogjfab og ifaugel paa isiilbom, fom beébærre lun altfor ofte tagge? for Dagen i (Stangeliet. Xette er blot eet Xilfalte af be mange, jeg funbe ncebue. JBcer Ir/bige mob $iaab, og 3 side føle (Sber gtabe og Ipffelige, og øfeiftn oil langt minbre befooerlig. dummet tiflaber mig iffe at fige?ioget om Weifen ober Sanb tit iltafy; men mine Sebffenbe funne af btéfe SSinf og beres erfaring paa Søen famle St og Stnbet, ber tillige fan borre bem til arm paa fianfeet.

10 234 IRebaftioncn* 93emærfuiui]cr. Sktinilinttvicns Stjerne Den ljic 2««i. Det er meb megen SntereSfe tot tofte foregaaenbe?lrtifel i ben eng^lffe tjente, og toi tage bift itte ftcil, naar tot troe, at bc >efligc eg ifcec emigranterne toifle tofe ben uteb ligefaa [tor SntcreSfc fort tot. SSi anfee bet for otoerfjløbigt at tilføie mere om benne jcnftanb, men toide blot paaminbc toere ubtoanbrenbe øbjfenbe om, at biefc Sl'tnf ferft faae bere? rette SBoerb, naar b«blitoe eftedetoebe Skrben betragter be eflige fem Daarer, forbi be gaae ep til Bion, mebinfc tos netop betragte bent font be SBifefte og SSclefte af fantme Slavfag. SBerben anfeer SPerfoner af IWang, faafom Skifter, tatstnænb, ffeltfeerrer, eiftlige, efto. foin flere SHoenb; men tytoert beftaacr birfelig tørfyebv 33eftaaer ben iffe i at gjøre obt'j (Stljtoert fornuftigt 3ftenncffe toi( toiftnof beftoare bette pergimaal befræftenbe. Gr ber noget tort eflcr Dpfyoief i bet, font er tjnbigt for ^errens tnev i 33ebrageri, ftraabfeii, Drttfienffab, Utfocetoelfe, erobringer og $5lobbab? Jfpoab torljeb er ber i at unberttoinge ftg eg tyrannifere fine SJtebmennefjfer blot fer at toinbe SSercmmelfc og SSre af SSeiben? aabannc, fem fcette fin i flige ing, toifle paa en fontmenbe Dag flamme ftg lerotoer, tyi SefuS figcr, at fytoab fom er f)eit ibianbt 9JJeunefTene, er en 23eberftygg?ligljeb fer ub." (Cue. 16, 15.) De toilbe berimob tocere langt betre farne, om be efterletoebe ben gamle gtylcne Siegel: jer mob?lnbre, Ijtoab Du toil, be ffuoe gjere mob Dig," og beftrcebte ftg for at otoertointe SUcerfeté fagter, og letoc toeb etboert )rb, ber ubgaaer af ub8 SJtunb. tore ere be, fom paa >erren3 33ub ftaae op og gaac ub til be f jintbrufiie kationer fom tttbcbub fra himmelen meb ben glabe Xibcnbe, at bet etoige (SoangclittmS Sijloc er gitoet til forben. Uofatte for alle mulige frater, ferlabe be beres eljfebe iem, beres ufinter og 25em, reife otoer 23jerge, rfener og aoe, uben ^Suitg og Slaffe, ene og alene for at gjøre bere 2)<ebmenneffer obt, for at tore bem t< gubbemmelige anbtyeber, ber rigtignof femme i 2Jiobftrib meb alle 9iutiben pøpulat:c tyftemer, men fem fyar ben eienbommeitge (Sgcnffab, Ijoilfen ingen anben Droe befjenbelfe er i S3efibbelfe af, nemlig at fmtne frelfe 5)Jcnnefteftogten. tore ere be, fem trob 5?nben StamafTrig abtybe ben fn'mmeljle Opforbrtr.g og gaae ub fra SBabtylen fer at uttbgaae at btioe bcelagtige i lene tynber figefom Slbrabam forbum til bet Sanb, herren bar ubfeet til 3ntfamling8fteb for fine hellige fra alle kationer paa Sorben, fytoov l>an toil bctoare bem fom inbent fin &aanb, meben? b«rt8 frorternelfes itatt ubgtybes otoer bem, ber ere fjam utybige. SJien bet er iffe blot for at unbgaae traffebommene, at be el(tge bjeinfamtes til#ion; bet er foc at faae en mere ubftraft Hunbffab om 5ilt, $*at ber b,arer ttbs $Rige og SKen^ ne^-nes grelfe til.?protob,eteit Wå)a ftger, ibtt b.an, bretoen af ^rop^etiens aa«b, taler om be elligeg Qnbfamlingéfteb i be fibfte Dage: %If fluile ls>be bertil; og mange Rebninger f!ulle fige : tommer og laber 08 gaae op til erren8 53jerg og til Sacobj ub? ^>uug, at f;an maae lære 08 om fine SSeie, og toi maae toanbre paa f;an: tier* (4, 12.), faa at be floge jomfruer funne bære berebte, naar Staffriget Ipber: w s -8rubgommen femmer, gaaer (mm imebe!"

11 grfbaftionens 23cmærfniitger. 235 wo ec fto.? 9cogle biqe maaffee fx>arc, be 9tige 03 bem, [om ere af t;ei 53mb; mett $eftt8, ben tørfte, ber negenfinbe febteg af en Qbinbe, bar Hf«af fornem gøbfef. Man antog fyam fer en ommermanbe on, ban biet febt i en talt, ftoebt i fatter og lagt i en ftvtybbe. De, ber ere rige paa benne SSerben* obs, ere be ftore i ub8 ine? 3 SJtiminbeligljeb tffe; 3efi*8 figer: Det er»anseligt for en 9iiig at intfomme i immerige& $ige!" Dereg IRigboiii er bere8 Ulijffe, tt}\ ben gjør Mange [totte og opblccfte, faa at be tffe bille bete fig for fctittmelens S5ub, cg be f>olbe fig for gobe tit at omgaaef meb erren fyolf, fem r/obcbfagcligeu beftaaer af fattige, men ftrecbfemme Sntibiber. Uagtet ftrelferen fagbe, bet er toanjleligt for be $ige at inbtomme i ub 9cige, er bet bog tffe umuligt for bem, naar be tjbmtyae fig fer herren eg abfybe (Sbangeliet. Tcaar be fe-rft fyabe abtybi 23egr;nbelfcrgruitbene i (Sbangeliet, bille be berebb.'ftigt offre t bere Mitler til S'iontt Dpbtyggdfe og Jjiemfamlhtgen af be fattige, forhpfte Jpeflige, fem ei ere iftanb til at bebirfe bere egen (emigration fra ^abtjlon, eg te, font paa benne Maabe blibe bjulptte, bille paa en fommcnbe Dag ftaae op og belfigne bem. tove og æble ere egfaa be, fem ere billige tit at offre Ilt fot doangeliets fylfc, om bet er njbbenbtgt, og fem bellere bille libe meb ui)$ grelt enb for en SiD at fbaelge i pnbens Wr/beljer, følgenbe SWofe (Stempel, font agfebe (Sbjifti Siffommelfe [tørre enb alle 96gtyptcnS fatte, tt>i b,an faae ^en til belønningen i ftremtibttt. De ty&*k t-ille Rettere forfage benne SkvbenS ober enb mifte ben ^evligfyeb, be fee l)en til, og bille enbog fallere offre betes 8tb enb gaae glip af en fctrlig )p» ftanbelfe. ^aulus figer, at be hellige i Scroea bare cebiere enb be i 5 &e8falpnica, tin be aunammebe Dibet meb a( SRebebonfyeb og ranfagebe tagfigen frifteme, om bigfe ing Ijabbe fig faa'.be?, faa iroebe Mange af bem, og af tøroerligc graffe Qbinbei- eg 3K*m> iffe faa." (5lp.. 17, ) De æble jale i benne kgt, foin enbnu iffe l)abc abltybt (Sbangeliet, bille t iffe gibe fig tilfrebs meb Rygtet eg Søgnc om \\t>$ golf, men be bille ranfage ('rifterne og fee, om bisfe ing for^olte fig faalebe," og faa bift be føge efter anbbcbm i Dpvigtigbeb, bille be blibc Dberbebifte om $$gt!)eben af bette ftore, (jtmmelfenbte 33ubffab, ber er til atigfycb for tøber ben, fem annammer bet eg er tvefafi til (f-nben, cg fem bil ftaae font et frygteligt 5Sibn?lbbrb mob (Snb>er, fer ijører eg forfaftes bet. 3 et 25reb fra SGIbftc g. gifter, fom i afvigte SJinter bar opljolbt fig i be øftlige tater, unberretteg bi om, at Drfen ^5ratt fornb/lig bar bleben tnbitere' til bet antiqbariffe Stufeum i 3*(eib $ovf for at befigtige en teen, ber bar funbett i laten Dine beb at giennemjfjære en teenb,ob, omtrent 40 5bfe 6,ei og 160 g-ob breb. (Sftcr at flere b,uubrvbe 8«^ teen og ruu bare bertfjørte, fanbt man paa SBunben af Jpeten en teenfaéfe, ^beri bar forbaret en teen af mørf gavbe, noget liig bore atmitjbelige Siegnctabler. fyaa benne teen fanbtei en fyebraif! Snffription, fom inbe olbt te ti 33ub. Den bleb funben i 9Jobbr. Maancb og antaget at b«^e ligget i Sorten fiben 400 Wax for (Sbrifti gøbfel.

12 236 3ofepf) mit $ Se&netélob. Xecbr (Orortfat fra ibe 221.) Si neblcegge nu bot ag fer ten cmbe 2egi fatur8 jobber og bebe, at ftor* tumlingen -bit brofte ben rg efter moben Cberbeielfe gjore for c8, ^bab Siisbom, SatriptiSme og 2J?enneffeijceriigfyeb bbfcer. Unbcrbanigft croarb Sartribge, Jpeber (,. ilimbafl, 3olm STabtor, Iljeobore ^kigfyam Sfaac Suiter), -jjjoung, 9Korleb, eorge S..Iparria, 3oljn 3e6n 2R. 5l)iurtod, l^uct, btiuffebe fom en (Sonuntftee af SBovgeni: t (Sa!b»ell (Sountb ril at affatte benm Station og unbertegne ben paa imt Segne. tjar 2iSeft, isa'ibttkll gountr/, SRie= fourt, ben 10t>e 2)ecenibei 1838." 2or8bagen ben 13be. g-av 2*5 tft. Sfelge tifcligerc 33efiemmelfe famiebes? Jpsiiaabet ; ba flere SMebtun mer manglebt af f/bitfe nogle tyabbc maalte flugte for ut frtife beves Siv*, og ba bet»ar nø&benbigi, at fctéfe bacante Sfabfer blebe btfatte, bar JHobet blebcn fammenfaibt i beire irmeb, og tillige for at man tunbe tale metbberanore om errens Drb. ^rcefibeni Srigljam $cm$ prafiberebe. Staabet aabnebel meb $5en af -ililbfte tfimbatl, rjtortftec Swefibeni gjoung gjortnnogle 35emarfninger og fagbe, at ban iinfaae bet for nobbenbigt at faae oi» raabet omarganiferet, faa fcet tunbe bare^ tage fine forretninger, og raacebe Stteb* lemmerne tit ai boere bife og tantfomme i ettøbert af bere» yoreiagenber og albrig banble oterilet. bab r;an8 ro angif, bar ben nu fom ben altib babbe boerei.. og l?an onffebe at bave Samfunb meb (Sntjber, ber elftebe bor ^»crres og grel«fer«sefu (Jtyrifti (Sbangclium i.cro og jerning. røtfte itimbau fagbe, fyan fdte fom fæbbanligt, t!)i ban b>bbe altib beftraebi fig for at banbre $aa ben lige Sei, og ora fyan abbe gjort forfeert i 9coget, bi!be l/an fege at gjere bet bet-re ; enftebe at gjøre ligefaa meget for UInbre, fom Jjan bilbe, ce ftulbe gjore for barn; IjanS $ro lar fom fadbanlig, og ban enftebe at omgaae? meb 2lfle, ber beflittebe fig paa s Ju'tfærDigbco. imeon ISarter fagbe, at 6an rc paa bette Sart bar oen famme fom iib* tigere ; l)an anfaae itte Sbfefc^ for at bære en falben Sropbef, nten hcefce?nf;ber <Uibeubaring ; boa trbebe fyan, at Qofepfc maaftee iffe fjabbe f;antlet efter oen bebfte Siiébom i alle Zhxa, men tyborcibt b^an t^abbe banbtet ubiift, funbe ban ilte fige. $an uoebe itte, at Oofepb bilbe blibe fjernet og en 5lnben blibe infcfat i ^an3 gteb, men at ^an frembeles biii-e ubrette fin jerning, an nffe bar at beoblibe at gjore 9xet i alle 2ing, faa at ijau fnnbe binbe en eriig.»trone og faae en 31 th'ige. 3areb (Sartere etelf«i ftemfe oi\reen$ meb SPrafibent ^rigbam gjoungil, og kan snjteoe ftembiles? at ftaae i Samfunb meb Srobrene. SEb,oma8 rober fagbe, ban bar faft i Jroeu, og troebe, at ben 5Tib bilbe tomme, ba Sofepb jtulbe ftaae for 3orbenS ^on* ger og talt forunberltge Ji'ig. røaabe. I)abib Xort ubtalte fig pa«lignenbe 8tbi Sacfman fagbe, $ani Zta vat

13 Sofepfy mit $ tfconctétøb. 237 ben (amme fem altib, og at ljan?illib til Sofept) bar font tøibinbitl. alomon aneecf fagbe, fyan troefcc fitlbt cg faft paa 2Horiiiøn8 35 og og $Pag= ttnt 25øg, famt at 23rober 3fbfep ingen falben SPro^et bar, men at jjan betimob bilbe blibe t)eit opfyøiet. Sofjn 23abger fagbe, at Jjan tøabbe ben faunne SiCib sit bette 23c?rt nu fom føv, og ljan Zxo fear om muligt enbnu fiocitere enb forben, ^an troebe, bet bar nøbbenbigt, at btsfe traffsbomme jfulbe lomme. eorge 28. arrié fagbe, at Sjan aanb i txaffebommene, bet Ijabe ramt o?, ofb. amuel 25ettt fag.be, af fyanl Zxo»ar font tibligere, og at l>an fsjte til at prife ub i gangfef, i ^vt^eb cg unber alle Dmftceiibigljeber (Sfta enbeel SRaabflagning anfaae bet fom tjenligt at ubnabne»ipra}ffet til at inbrage be bacante ^piabfer.?aabet bles organ.iferet fom følger: uneon (Sarter Sir. 1, Sareb (Sarter 2, ljoma rober 3, 2)«bib 2)ort 4, fiebt Satfman 5, oloman ^ancocf 6, Sotøn Sabger 7, Sofrn 2fturbocf 8, $age 9, eorge 28. arri 10, 3o$n Ifltjlor 11, Samuel Sent 12. Derpaa boterebe?, at Sefm SKurbocf at 2>abib Dort $iabee$ (9ct. 11), 3o$n SBabgev eorge 3Horer?$ (9cr. 7) og CvjHian Ijerman s J{erøetl Hnigfytg, inbtil benne tommer tilbage. ^aabet ubfatteij til grebag Siften S& 6, og fluttebes meb 25øn af ^roefib.m SRøbinfon, triber. Sfaac SRuSfel, fom bar femmen infc i et lille elffafc af Redige, beftaaenbe af omtrent en trebi.be familier, bet bare paa JHeifen beftober, afbeeg fra SSeien bet Couifiana og førte bem mob s JJorb tisftife inb paa be fpanjfe 33ejibbelfer, f>»ør be b^ggebe fig Stylter eqer beebe i! eue2unteren ober unber ftore fiibelfer. s Jtu3fefl optraabte fom Slpøfiat^ropfyet, fagbe, a! Sofept) bar falben, og at b>n bar beflittet til at lebe godet. (Sljanbler kogere, fom flt/ttebe mot SBefi, møbtel af en ^øfceltøob i $unt*- bioe, bet tbang $am til at benbe om, fybovefter fyan traf fammen meb 9iu3feflé fieir. UJuSfeil fagbe, b>n bar 4?e.ren& Ubbalgte/ cg naar be flulbe bnjbc op fra bdie teb, ffulbe be gaae tilfobs og ilte tage 9ioget meb fig, be f!ulbe fælge bere& Djer, SSogne, ofb. 9?ogle bilbe iffe f*ige, bigfe forbanbebe an. (ftorifoftteg.) inbtager 3olm $. reens ^tab? (9tr. 4), SUrtnfciiifirr. Der fvneé nu iftc at»cere noget $aab længere om, at krigen medlem 25 anmart og Stpbftknb fan unbgaaeå. Uagtet man alt Icenge ^abbe fjørt krigsrygter, troebe man bog, at SpreuSfen bilbe betanfe fig, før bet faftebe JribS^anbffen til Danmarf, ifanr ba ben ubenlanbfle, fornemmelig ben engeljfe, SjreSfe i ffarpe SSritfler forc^olbt bet, bbor ufiog bet? politi! bar, famt bybille uberegnelige ftølger et Slngreb paa be banfle 25efibbelfer bilbe mebføre, tøj bette bilre ubentbibl»a-re ignal for

14 1 238 gttatitøitget Napoleon at bcmccgtige fig be meget omtalte Mbinprobintfer. Zo Sufanteri- Jgatailloner inbffibcbes ben 15be Kpril i tfjobenbabn paa DampfTonnerten,,. olger Tanjte" til ønbeiborg i >berba?relfe af cu umaabelig 9JccitnefTema8fe, ober i)txlun ber ^erftetc en nettet cg førgmobig Stemning. (Jlcr«ffabrefanbSfange utførte* af "PaiaiflonerneS IJJiufifcorpg, ibet Stropperne ^itibeligt Cptog iuarfcl)ereee gienncm ajbetnc, faabel fom efter beres Ontftibning, og forbnenbe urraraab ocjlebeg meoem be ^ovtbragcnfee og ben tilbagetwrenbe ÆRtnncffeiitaéfe, ta WajTinen fatteé i H5i' bagelfe. tove VJntfaltelfer af oltater og øfolf fyatx funbet teb, og paa olmen Lv:. r man i lagere Sib arbeitet mefc ftcr j?raft fer at uftrufte Skabe«. $M 3&va. fyabe, ifølge (efterretninger fra SBatabia af 21>*n SWaiti, Cbet- buiumelfct anrettet bcltybelig fa e, og mange Sftcntujlet fyo.be miftet Cibrt. ler bnjfev ftov ungergnøb feer, 3 (Socr/incrjina bar ter ten 17be ftebruar ftaaet en bfobig fteglning mellem ilnuamiterne og be franffe Jropper. granflmcrnbene babe feiret, men med betybelige Dffre; tbi 2lnnamiterne bare bent langt overlegne i fintal o: i)a*bt bcéuben et gobi titiden. JBomfcatj, betr 12te Ufart?. (efterretningerne om unger3nøben Itjte entnu ftebfe meget førgelige, og ienbibner foififfre, at felb be fortefte tilbringer, ber bibtil ere gibtte om ben [tecfinbenbe %ltb, iffe ere obeibrebne. 2fteget ftore træf«ninger i Nortbeftpvobinbfewe, ter i gobe STiter ubmeerfe fig bet grugtfcarbcb, ligge nu uttyrfebe og øbe. 9J?arfeineS prfning l)ar iffe funnet finbe teb bec'18 paa ru nb af SHangel paa Aftegn, teelé forbi ber manglebe aafom, ba althornet bar forbiugt. Vbfigterne eie berfor ogfaa for im narmefte gremtib meget mørfe. Der et bel inbfommet rigelige ^eitgeunberf'øttelfcr, men fcisfe forflaae bog itfe frn. e:ligt, f>bor ber er STale om at tybe tre 2)iillioner SWetinefrer Jpjcelp. 3 SBarfcrjau, $olen obebftab, b,ar ber gjentagne Varige funbet Dpløb teb, fornemmelig fom golge af ^ovgertelegaiioneite, 33orgerfon[tabelcorpfet8 og Slgcrt>v;tfning&felffabet8 DpleSning, f/bilfet b,ar baft ft< t ^igfcrnoielfe. itiilitairet maafje f!ribe inb og ober t/unbrebc fwcnncflcc blebe brcebte; be aarebes Slntal er iffe befienbt. Dgfaa i anbre 3?r/er ^at»e blobige (Souflicter funbet teb; faaletes er ber i ftiero, b,bor ftolfet afljolbt en ørgegubgijenejle til for be galbne i 2Barjc$«H*, fommen tit et ammenftob meb 2)(ilitairet, fyborbeb iffe minbre enb fyalbanbet bunbrebe 9Ken* nefter blebe brcebte og faavebe. 3 Holnifcfye ^eitung* mebbeleé golgenbe: ffra uftorf fortæller man o3 efter tro^cerbige 3)?ernb8 Ubfagn et meget fcelfomt ^b^uomen. ^aapefønbag, ben 31te 2JTart8, begab tre ^DJcenb fra uftorf fig paa 5>eien til fjiek-borf. olen ftob b^ett i b,b og himmelen bar nocften albeles ftt)fri. ^piubftlig frembøb ber fig for bet oberrapebe ie et falfomt bn: ^cia. ben labt flraanenbe ^øibeftroefning, fom begveenbfebe jjn^frebfen, Pifte ber fig eerma8fer, fom bebergebe fig b^enimob Jpoien og paa flere teber inbloce fig i ftamp meb t)beranbre. 2J?an funbe ftjelne gobfolf og 9c'b,tteri og Dampen fra tr/tfet og ttoererne, Ugefom man ogfaa faae ftore farer troenge frem og tltbe trængte tilbage i ben tilfønelatenbe l)eftige og a; ejlenbe^amp. cle <eibeftrafningen brimlebe af fuure og minbre ^crrafbclinger, og bet faae ni fom bet mintft var et tyeelt ^rmeccorps, ber bar i Siben. ^Ijcenomcmi bleo iagttaget i fcafbanben Jime, derefter bet forfbanbt imob 2?cft.

15 SBUuibiuger. 239 gra SpariS bobber bet unber 9be 2lpril, at luftningerne forifcetteé mcb 3oer. (tyonerbanen bar err)ølbt Drfere ti( at træffe be nobvenbige goranftaltninger til om nogle Uger at fyo.be alle SrauSportmiblet i Sevebffab til Sefoibringen af 50 til 60,000 SRanb. 3 Neapel fyar man opbaget en amntcnfvcergelfe tit unft for hen førtrevne ;longe 3 : rant8 ben \Jlnrten. Denne ammenfvargelfe ffal vare vibt forgrenet i 53revinbferue og e n ftor Deel forfyentoarenbs feourbcnffe Officerer og kræfter erf arrefferebe. glere SaaknforraaD ere funbne, cg SJSclitiet er tommen paa por efter en Senting af 2,000 epcerer. 3 (Sacerfa ere 900 epcerer blevne lagte unber Sejlag og 53 '^rfoner ere blepne arrefterebe. 3nfurgenternc jiul-e fyave ubepet man^e rufomljcter. 3iagi.fa, ben 9be Slpril. Snfurgenierne i er$egoiuina ere meget talrige. Sarøibojufé ^abe ovcrfalbei bet gvaffe ivloftev /jtapa& og brcebt alle beboerne. Den itjvfijre gtaabe tøaanb^æver Stofaben af Saften mellem Slntivari og pij$a meb dfiettrijf. tyaa en Støatta i 2J?ibbeir)avet concentrere (Snglcrnberne et beir/beligt Droppe«corp«, og ber er givet Orbre til at proviantere en fiærft; ben engel jfe Sflibbetyavsfiaabe er forftcerfet meo tre Simejftbe. 3felge efterretninger fra SBafljington, ben 6te 2lpri(, Par ber krigsrygter i Cnileb ber. Sftan troebe, at gort SpidenS atlercbe Par pieben angrebet af be tyblige tater Xropper, og Pilbe ogfaa vibe, at 9.)iqor 2lnberføu Par blepen opfovbret til at vomme gort umter inben 48 DimerS gorteb, oa gortet etlevø Pilbe blipe bcmbar* betet. (Sn gregat iioigemeb flere anbre fulbftcenbig ubrufiebe fibe ere afgaaebe til b; tgblige tater; besuben tjar Siegjeringen fragtet afle Dampffibe til STranSport af Jrrpper og Srig?fornoben^eber. ^eefle. 3Jcel. tfra Dig, fra Dig, Du (Svtgfyøte.* tjarvel Pi bqbe «lber, $jcere, om reife nu til,3ion8 Sanb. '3»anbre ub til >erren8 en til et <5kb, 3 frpbe«fan. 3 brage tort fra Sroengfelen,»Jra Icegtninge og mangen Sen. 2if fjertet Pi for Sber bebe, 3U herren ber fiv/rfe maae, Dg (Sber Veb fin >aanb veilebe, m 3 fan fiffert SRaatet naae, Dg lanbe gtab i.3ion8 avn Det bebe»i i 3efu 9iavn. 3 efter noget Seere tragte (Snb benne Scrbené forte Cqft, 3a, SerbenS unft 3 ringe agte sdg følge glabe errené SReft, om Ir/ber nu til 2lfle: 5?om, «Dg fty f» l Serben faaer fin Dom!'?caar 3 ba jfue btibe Dage 3 3ion3 Canb i ^ertigfyeb, Da glem ei 08, fom er tilbage 3 Sabelen og b,ar ei greb, 3Dxen bah for 08, at vi 2lrV i,8ion$ tfanb fan faae.

16 240 ^oefic. ttn pattet Slib vi abflilt bliver, Ijpnbt et vor Skub fan ffitte«ab; Zi)i SBonncn, font vor joel opliver, T rener o i Slanben gine. &i ffilleg ab lun for en <5tunb, Og famles fnart paa,3ion3 rttnb. %t)i Oiefiiv meb fin (SnglefTare %xa imlcn tommer til o3 neb, SU frie og fra al 9iøb og ftare Dg ftjenfe 08 en evig greb. 3)a tynge Vi i tfngfedjor: halleluja, ufc Ijo? 08 boer! 3 fjerne SJeft ffal Sempet, aa prægtigt, ffjent paa bjerget fytft; >er faae Vi uts, vov gaber? tempel!0g t?an8 Selfigndfer forbift. 2ab 08 ba ile bertil fro, Ofi Ijplbe ftongen, ter ffai boc. SRu onjte Vi, at 8H1 maa IpfEeé Bros (Sber, Ijvor 3 vanbre ljen. S 3ion? Sanb bcr fan 3 fmbiie* om Shirt for nb i himmelen, aaer, ligger Oiiget op i jjrtb Og Stemplet ^vilefteb.. $. SRaltcr. Jltlrjflra $Jøttl >ii, CncntjenSgabe Ta. 14, 4be «rf. ftjobentøavn. SRettelfc. 3 forrige 9Jr. ficfte iae ere af en gdttagelfc be to farfir fiinier af fibfte SerS blevne ombpttebe. 3tU ou. <&ibc. lale af itslbfte Solm Staplor ^ractifle SBinf for emigranterne $ebafttonen SSemoedmnger t*c. Sofepb. mitljé fievnetglcb (fortfai) sbtanbinger 237. ^oefie 239. fau&iuadicn* tjerne" nbfommet Den lfle og 16be i ijoer ^aanet1 oq faae$ paa feontoirct i Sorenjjeitéflooc 9lr. 14, lfte 6al tiloeujtrt oa. paa attc foiigcligc Spoftcohtoim. Ubt\i»et op, forlagt af Sotjit $8 an ott. Strpfi bof tv. 6. SPerMn*.