Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret"

Transkript

1 Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget, regnskab og likviditet Regnskab 2018, Økonomiudvalgets område inkl. overførsler fra til Ansøgning om økonomisk støtte til forprojekt kunsthåndværkcenter 6 4 Samarbejdsaftale mellem Bibiana Danmark og 9 5 Domea Hirtshals - styringsdialogmøder 2018 og godkendelse af regnskab Boligselskabet Domea Hjørring - styringsdialogmøder 2018 og godkendelse 17 af regnskab Boligselskabet BoVendia - styringsdialogmøder 2018 og godkendelse 22 af regnskab Boligselskabet Nordjylland - styringsdialogmøder 2018 og godken- 28 delse af regnskab Udpegning af bestyrelsesmedlem til Cirkulær Nord Fonden Eventuelt 35

2 Side Ø Budget, regnskab og likviditet 2019 Sagsfremstilling Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse. BILAG 1. Notat vedr. datafejl og opholdsstatus vedr. udlændinge. Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

3 Side S Regnskab 2018, Økonomiudvalgets område inkl. overførsler fra 2018 til 2019 Resumé Behandling af regnskabsbemærkninger til drift og anlæg for Økonomiudvalgets område og indstilling om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb til anlæg fra 2018 til Sagsfremstilling I henhold til gældende regler er der udarbejdet regnskabsbemærkninger til væsentlige budgetafvigelser på drifts- og anlægssiden inden for Økonomiudvalgets ansvarsområde. Endvidere er der udarbejdet en indstilling til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg inden for rammerne af "Principper for Økonomistyring". Drift Økonomiudvalgets drift udviser følgende resultat: Økonomiudvalgets driftsområde udviser et samlet mindreforbrug på 43,8 mio. kr., hvoraf 40,8 mio. kr. ansøges overført til Dermed udviser udvalgsområdet et reelt mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Regnskabsresultatet medfører tilnærmelsesvis samme overførselsniveau som sidste år, med et lille fald i driftsoverførslen på 1,5 mio. kr. til et niveau på 40,8

4 mio. kr. Overførslen kan i høj grad tilskrives flerårige projekter, forsikringsområdet, monopolbrud samt tværgående IT-puljemidler. Side 4. Flere rammestyrede områder har ansøgt om overførsel af mindreforbrug på mere end de gældende 3 %, hvilket skyldes dels en mindre opbremsning sidst på året i forhold til overholdelse af servicerammen samt opsparing til fremtidige investeringer i øget digitalisering, personaleudvikling samt implementering af ledelsesinformationssystem. De detaljerede regnskabsbemærkninger fremgår af bilag 1. Disponeringen af ansøgte driftsoverførsler fremgår af bilag 2. Anlæg Økonomiudvalgets anlæg udviser et nettoforbrug på 29,7 mio. kr., som er 15,2 mio. kr. mindre end det afsatte budget. Heraf ansøges 13,1 mio. kr. overført til 2019 og restbeløbet på 2,1 mio. kr. anbefales tilført kassen. Resultaterne af udvalgets anlægsaktiviteter fremgår af bilag 3, herunder ansøgte anlægsoverførsler. Lovgrundlag Principper for Økonomistyring. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomi De foreslåede overførsler forventes at indebære et øget likviditetsforbrug i løbet af Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser BILAG 1. Regnskabsbemærkninger drift - Økonomiudvalgets område 2. Oversigt over Økonomiudvalgets driftsoverførsler til Anlægsoversigt inkl. overførsel til Økonomiudvalgets område

5 Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabsbemærkningerne for Økonomiudvalgets driftsområde godkendes. at der overføres 40,8 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2018 til 2019 til fordeling mellem de enkelte sektorer og serviceområder, jf. specifikationen i bilag 2 at der overføres 13,1 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg fra 2018 til 2019, jf. specifikationen i bilag 3. at overførslerne indarbejdes i den samlede overførselssag for alle udvalg for henholdsvis drift og anlæg Side 5. Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

6 Side Ø Ansøgning om økonomisk støtte til forprojekt kunsthåndværkcenter Resumé Økonomiudvalget bedes drøfte ansøgning om støtte til en forundersøgelse angående etablering af et kunsthåndværkcenter i Lønstrup. Sagsfremstilling I forbindelse med behandlingen af Frie Kulturstøttemidler november 2018 behandlede Økonomiudvalget ansøgning om etablering af et kunsthåndværkcenter i Lønstrup. Ansøgningen blev ikke imødekommet, da konceptet havde så stort et omfang, at ansøgningen ikke faldt ind under Frie Kulturstøttemidlers område. Økonomiudvalget viste dog positiv interesse for projektet og besluttede, at der skulle indledes videre dialog med ansøger. På den baggrund har administrationen holdt møde med ansøger, hvilket har mundet ud i denne nye ansøgning om tilskud til en forundersøgelse af mulighederne for at etablere en ny kunst- og kulturinstitution i form af Lønstrup Internationale Kunsthåndværkcenter, i udgangspunktet kaldet LICC - Lønstrup International Crafts Center. Forundersøgelsen finder sted i perioden 1/12-18 til 31/8-19 og skal munde ud i en egentlig konceptbeskrivelse, der præsenteres for interessenter den 2. september 2019 i Lønstrup. Visionen bag idéen om et kunsthåndværkcenter i Lønstrup er at skabe et sted, hvor de gamle håndværk holdes i hævd. Her skal bl.a. undervises og holdes konferencer. Og her tænkes kunsthåndværk at spille sammen med billedkunst, musik og film i udstillinger m.v. Lønstrup har en stor koncentration af kunsthåndværkere og det er med til at trække mange gæster til byen. Derfor finder ansøger det naturligt at placere kunsthåndværkcentret i Lønstrup. En kulturinstitution som det beskrevne kunsthåndværkcenter kan være med til at skabe merværdi lokalt. Både for landsdelens kunsthåndværkere og i forhold til turismen. Lokal opbakning og forankring vil være afgørende for projektet. Flere lokale kunsthåndværkere har vist positiv interesse for projektet og ansøger vil i den kommende tid kontakte landsdelens øvrige kulturliv, erhvervsliv m.m. med henblik på at indgå et samarbejde både i den indledende fase og på længere sigt.

7 Formålet med forundersøgelsen er: at udvikle og beskrive formål med og indhold/aktiviteter for det kommende center; at skitsere de fysiske rammer for LICC; at gøde grobunden for hovedprojektet lokalt, regionalt og nationalt; at udarbejde finansieringsplan og kortlægge finansieringsmuligheder for LICC; at foreslå organisationsplan vedr. LICC; at udarbejde og producere egentligt konceptmateriale samt arrangere præsentationsmøde den 2. september Side 7. Idémanden bag LICC (og ansøger) er Evanthore Vestergaard, som også er idémanden bag Ordkraft og Kulturmødet. Han har afholdt ca. 60 møder med institutioner, organisationer og enkeltpersoner inden for kunst- og kunsthåndværk, erhverv, turisme, fonde m.v. som i flg. ansøger har vist kvalificeret interesse for projektet. Der er indsendt ansøgninger til 14 fonde, hvoraf der afventes svar fra de fleste. Ansøger har opsat dette budget for forundersøgelsen: Udgiftspost Kr. Aflønning af to udviklingskonsulenter i 9 måneder Udgifter til rejser, kontorhold, administration m.v Layout og tryk af hovedkoncept, afholdelse af præsentationsmøde Finansieringsbehov i alt Udover økonomisk tilskud til forundersøgelsen opfordrer ansøger til at gå ind som en vigtig samarbejdspartner. Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at der godt kan målrettes ressourcer til deltagelse i en styregruppe/rådgivende gruppe, mens der kun i begrænset omfang kan dedikeres ressourcer til at deltage i udførelse af selve forundersøgelsen, uden nedprioritering af andre initiativer. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten.

8 Økonomi Finansiering kan ske fra pulje under Fælles formål andre kulturelle opgaver. Puljen dækker medfinansiering til samarbejds- og partnerskabsprojekter bredt indenfor kulturområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nye projekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende projekter. Der er tale om midler, der oprindeligt lå under anlægsmidler, men som i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse blev flyttet til driftsmidler. Puljen har kr. til disposition i 2019, hvor af der forventes anvendt kr. til partnerskabsaftale med Bibiana jvf. punkt på Økonomiudvalgsmødets dagsorden den. Side 8. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Ansøgning om tilskud til forundersøgelse Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget drøfter om der skal bevilges støtte på op til kr. til forundersøgelsen. Beslutning Økonomiudvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen.

9 Side Ø Samarbejdsaftale mellem Bibiana Danmark og Resumé Økonomiudvalget skal tage stilling til om man ønsker at godkende samarbejdsaftale mellem Bibiana Danmark og vedrørende etablering af en lokal boble i Hirtshals. Sagsfremstilling Foreningen Bibiana Danmark arbejder med at udbrede kulturaktiviteter til børn med afsæt i børneillustrationskunst. Med støtte fra bl.a. Nordea Fonden udvikler og producerer Bibiana Danmark udstillinger og workshops med internationalt anerkendte kunstnere og med børn som målgruppe. Som et led i Bibiana Danmarks forpligtelser overfor Nordeafonden ønsker Bibiana Danmark at etablere en lokal boble i Hirtshals over en 5-årig periode, den første af sin karakter udenfor hovedstadsområdet. Formålet med at etablere boblen i Hirtshals, er at udbrede børnekulturaktiviteter lokalt i Hirtshals såvel som i kommunen og regionen. Endvidere ønsker Bibiana Danmark at afvikle aktiviteter indenfor konceptet Børnenes Byggeskole, som er et gratis undervisningsforløb for folkeskoleelever i Klasse i samarbejde med Dansk Byggeri. Administrationen vurderer, at der kan være relevante synergieffekter for Hjørring Kommune ved at understøtte Bibiana Danmarks tilstedeværelse i Hirtshals: Understøtte og udbrede kommunens børns kendskab til og deltagelse i kunst, bl.a. gennem Åben- Skole tilbuddet, BMMK (Børns møde med kunsten) under den regionale kulturaftale og Hjørring bibliotekernes aktiviteter. Synergi til og forankring af områdefornyelsesaktiviter i Hirtshals og byjubilæet, herunder inddragelse af børn i byudviklingen igennem Børnenes Byggeskole. Understøtte samarbejdet og kendskabet til byggeriet blandt kommunens folkeskolelever igennem Børnenes Byggeskole.

10 Side 10. I tillæg eksisterer der allerede samarbejder med Bibiana Danmark og Naturmødet samt Hjørring Bibliotekerne om udstillings- og workshopaktiviteter. Det vurderes endvidere, at der vil være grobund for et samarbejde med Børne- og Undervisningsforvaltningen om udbud af workshops til kommunens skoleklasser og evt. daginstitutioner. Sådanne aktiviteter understøtter dels kommunens eksisterende Åben Skole-arbejde, og dels det obligatoriske fokus på praksisfaglighed, som er indført med den nye politiske aftale om Styrket praksisfaglighed i folkeskolen, der træder i kraft fra skoleåret 2019/20. Rammerne for et muligt samarbejde om dette, vil blive beskrevet og behandlet selvstændigt på et senere tidspunkt. Organisering Konkret er modellen for en lokal Bibiana-afdeling i Hirtshals bygges således op, at Bibiana Danmark er ansvarlig for at udvikle og producere udstillinger og workshops for børn i kommunen og regionen (se Samarbejdsaftale, bilag 1), samt aktiviteter indenfor konceptet Børnenes Byggeskole. Aktiviteterne i Bibianas boble i Hirtshals varetages i høj grad af frivillige i sparring med Bibiana Danmark. En lokal tovholder- og frivilligkoordinator står for den løbende koordinering af aktiviteterne i Hirtshals og indfases i foråret I tråd med samarbejdsmodellen med Københavns Kommune foreslår administrationen at bidrager med et tilskud til lokaler i Hirtshals, samt tilskud til en lokal frivilligkoordinator. Administrationen har afsøgt mulighederne for at anvise Bibiana Danmark et af kommunens egne lokaler i Hirtshals. Det har dog vist sig vanskeligt at finde egnede lokaler, som kan rumme både værksteds, undervisnings- og udstillingsfaciliteter. Administrationen foreslår derfor en alternativ model, hvor bidrager med støtte til midlertidig leje af et lokale over en 5-årig periode. Lovgrundlag Økonomi Tilskud til husleje: kr. årligt over en 5-årig periode.

11 Tilskud til frivilligkoordinator: ca. 10 timer ugentlig over en periode på 5 år, skønsmæssigt svarende til kr. årligt. Side 11. Derudover medfinansierer med medarbejdertimer til koordinering af projekter og aktiviteter, herunder kontakt til skoler, daginstitutioner, det regionale kulturnetværk samt BMMK under den regionale kulturaftale. Midlerne til lokaleleje kan indeholdes i de midler, der er afsat til partnerskaber i helhedsindsatsen i Hirtshals. Tilskud til frivillig koordinator kan indeholdes indenfor pulje til andre kulturelle formål, hvor der i 2019 er afsat 0,180 mio. kr. i frie midler og 0,250 mio. kr. i 2020 og frem. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Samarbejdsaftale mellem og Bibiana Danmark om etablering af lokal "boble" i Hirtshals. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender samarbejdsaftale med Bibiana Danmark at finansieringen af samarbejdsaftalen tilrettes bevillingsmæssigt med Økonomirapport 1 for Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

12 Side K Domea Hirtshals - styringsdialogmøder 2018 og godkendelse af regnskab 2017 Resumé Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at godkende Boligselskabet Domea Hirtshals regnskab for 2017 og det udarbejdede aftaledokument i tilknytning til de afholdte styringsdialogmøder mellem selskabet og Hjørring Kommune. Sagsfremstilling I henhold til bekendtgørelse om lov om almene boliger har i fjerde kvartal 2018 afholdt styringsdialogmøder med Boligselskabet Domea Hirtshals. Selskabets administration varetages af administrationsselskabet Domea.dk. Ny struktur for styringsdialogmøder og den politiske behandling Styringsdialogmøder er et centralt element i det kommunale tilsyns arbejde, med det formål at tilse om driften af boligorganisationerne og afdelingerne er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Modsat tidligere års praksis, er styringsdialogmøde for 2018 opdelt i to - henholdsvis en administrativ og en politisk del for hvert selskab. Den administrative del af styringsdialogmøderne er primært bagudrettet, med fokus på det regnskabsmæssige tilsyn og samarbejdet mellem boligselskabet og på administrativt niveau i almindelighed. Fra kommunal side deltog medarbejdere fra Teknisk Forvaltning - tilsynets organisatoriske placering. Formålet med den politiske del har et mere fremadrettet sigte, hvor fælles interesser, strategier mv. drøftes og afstemmes. Ved den politiske del var Hjørring Kommune repræsenteret af borgmesteren og dele af direktionen. Foruden ændringen i mødestrukturen, vil den politiske behandling af de fire boligselskabers regnskab for 2017 og de hertil udarbejde aftaledokumenter ske pr. boligselskab.

13 Styringsdialogmøder med Boligselskabet Domea Hirtshals Møderne blev afholdt 30. oktober 2018 og 8. januar På begge møder deltog boligselskabet med formand og næstformand samt administrationsselskabets kundechef. Side 13. Aftaledokumenter for begge møder er vedlagt som bilag 1. Nedenfor følger kort sammendrag. Regnskab 2017 og økonomiske udfordringer Selskabet vurderer årets resultat som tilfredsstillende. Boligselskabet og fire af seks afdelinger havde overskud. Afdeling 1225 (Margretheparken, Hirthals) havde underskud på 1,200 mio. kr., og afdeling 1230 (Bindslev) et minimalt underskud. Af bilag 2 fremgår udvalgte nøgletal for organisationen. Den økonomiske situation for afdeling 1225, Margretheparken er særdeles kritisk. Afdelingen har opsamlet underskud på 2,472 mio. kr. Selskabet konstaterer, at den manglende interesse for at bosætte sig i Margretheparken har bidt sig fast. Over tid er der iværksat en mængde initiativer i forsøg på at vende udviklingen, men desværre med begrænset eller ingen effekt. Lejeledighed ultimo 2018; 7 % jf. Landsbyggefondens data. Selskabet vurderer nedrivning af op til 40 boliger som en nødvendig foranstaltning. Selskabets afdelinger har samlet tilgodehavende hos fraflyttere på knapt 0,950 mio. kr. Hovedparten heraf relaterer sig til afd.1225, og størstedelen vurderes af revisor som værende risikobehæftede. Byrådet imødekom i februar 2018 ansøgning fra selskabet om dispositionsfondsfritagelse for dækning af udgifter til lejetab mv. for perioden Fritagelsen giver selskabet udvidet handlemuligheder for en mere strategisk anvendelse af fondens midler. Der henvises til bilag 2 og 3 for økonomisk uddybning. Driftsoptimering Antallet af fastansatte varmemestre er væsentligt reduceret. Størstedelen af selskabets drifts- og serviceopgaver varetages af eksterne leverandører. Der er gennemført fælles udbud med Domea selskaber i andre kommuner vedrørende opgaver i tilknytning til fraflytning.

14 Kontrakten er opstartet 1. oktober 2018 og er 3-årig, med en forventet besparelse på 20 %. Afdelingssammenlægninger er et tema, forudsat det udmønter sig i økonomiske gevinster. Side 14. Huslejeudvikling 2019 og ældreboliger Der budgetteres med huslejereduktioner på henholdsvis 1,07%; 2,07%; 3,61%; 5,33%; 5,99% og 18,75% for kommende budgetår. For afdeling 1208, Børneinstitutionen på Fanøgade, modsvarer 18,75 % en årlig reduktion på 0,171 mio. kr. Selskabet indgår i konstruktivt samarbejde med om løsninger, der kan bidrage til en reduktion af de kommunale tomgangsudgifter til ældreboliger med kommunal anvisningsret. Henlæggelser til bygningsvedligehold Selskabet vurderer, at afdelingernes opsparede henlæggelser til periodisk og planlagt vedligeholdelse er tilstrækkelige til dækning af det fremtidige 10-års budgetterede forbrug. Vurderingen forudsætter, at det nuværende henlæggelsesniveau fastholdes. Hertil bemærkes, at de opsparede henlæggelser for samtlige afdelinger, er mindre end det vejledende henlæggelsesniveau, som Domea.dk anbefaler sine kunder. Projektemner og andre initiativer Afdeling 1226 Havudsigten: Selskabet er i dialog med Landsbyggefonden med henblik på fysisk helhedsplan. Tilsagn forventes ifølge fonden tidligst Eventuel kommunal medfinansiering kendes ikke. Afvikling: Afdeling 1230 Bindslev (20 boliger) og fem ældreboliger på Fynsgade i Hirtshals ønskes afviklet via salg. Administrationens vurdering Forholdene omkring Margretheparken kaster skygger over selskabets aktuelle situation. Selskabet udviser stor handlekraft for at tiltrække nye beboere, og der optimeres på en række parametre rundt i hele organisationen. Det vurderes, at selskabet får det optimale ud af situationen. Arbejdsvilkårene er dog særdeles vanskelige og handlemulighederne begrænset. I det lys, bør resultatet for 2017 og de budgettere huslejereduktioner anerkendes.

15 Lovgrundlag Almenboligloven 164. Side 15. Hvad angår det kommunale tilsyn med boligorganisationernes økonomi, omfatter tilsynet primært en årlig regnskabsgennemgang og forhåndsgodkendelse af en række økonomiske enkeltdispositioner. Tilsyn med regnskab er bagudrettet og er ikke en egentlig revisionsmæssig gennemgang af regnskabet, men alene en kritisk gennemgang. Ved kritisk gennemgang forstås bl.a. gennemgang af revisionsprotokol, bestyrelsens beretning og udvalgte regnskabstal. Regnskaberne er revideret af godkendt revisor. I det omfang der ikke fra revisor er bemærkninger til regnskabsmaterialet eller til forretningsgange, vil en kommunalbestyrelse i almindelighed kunne tage regnskabet til efterretning uden bemærkninger. Økonomi Sager med direkte økonomiske konsekvenser, i form af lån og garantistillelse etc,. vil som hidtil blive politisk behandlet særskilt, medmindre der undtages i reglerne, eller der udøves delegation. s samlede kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger er pr. 31. december 2018 opgjort til 966,481 mio. kr., hvilket er udtryk for en minimal stigning på knap 2 % i forhold til Heraf udgør de samlede kautions- og garantiforpligtigelser for boligselskaberne BoVendia, Boligselskabet Nordjylland samt Domea Hjørring og Hirtshals 946,051 mio. kr. Domea Hirtshals andel udgør 136,672 mio. kr., svarende til 0,288 mio. kr. pr. lejemålsenhed. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

16 Bilag 1. Aftaledokument. 2. Nøgletal. 3. Revisionsprotokol Side 16. Direktionen indstiller, at man anbefaler Byrådet tiltræder aftaledokumentet med efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside, og at Byrådet godkender det reviderede regnskab for 2017 Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

17 Side K Boligselskabet Domea Hjørring - styringsdialogmøder 2018 og godkendelse af regnskab 2017 Resumé Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at godkende Boligselskabet Domea Hjørrings regnskab for 2017 og det udarbejdede aftaledokument, i forlængelse af de afholdte styringsdialogmøder mellem selskabet og. Sagsfremstilling I henhold til bekendtgørelse om lov om almene boliger har afholdt styringsdialogmøder med Boligselskabet Domea Hjørring. Selskabets daglige administration varetages af administrationsselskabet Domea.dk. Ny struktur for styringsdialogmøder og den politiske behandling Styringsdialogmøder med boligselskaberne er et centralt element i det kommunale tilsyns arbejde, med det formål at tilse om driften af boligorganisationerne og afdelingerne er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Modsat tidligere års praksis, er styringsdialogmøderne 2018 opdelt i to - henholdsvis en administrativ og en politisk del for hvert selskab. Den administrative del er primært bagudrettet, med vægt på det regnskabsmæssige tilsyn og samarbejdet mellem boligselskab og på administrativt niveau. Fra kommunal side deltog medarbejdere fra Teknisk Forvaltning - tilsynets organisatoriske placering. Den politiske del har et mere fremadrettet sigte, hvor fælles interesser, strategier mv. drøftes og afstemmes. Ved den politiske del har været repræsenteret af borgmesteren og dele af direktionen. Foruden ændringen i mødestrukturen, vil den politiske behandling af de fire boligselskabers regnskaber for 2017 og de hertil udarbejde aftaledokumenter, ske pr. boligselskab.

18 Styringsdialogmøder med Boligselskabet Domea Hjørring Møderne blev afholdt 30. oktober 2018 og 8. januar På begge møder deltog boligselskabet med bestyrelsesrepræsentation og Domea.dk's lokale kundechef. Aftaledokument for begge møder er vedlagt som bilag 1. Nedenfor følger kort opsummering. Side 18. Regnskab 2017 og økonomiske udfordringer Selskabet vurderer årets resultater som tilfredsstillende med overskud for såvel selskab som for de fire afdelinger. Effekterne af foregående års frasalg af urentable boliger og afdelingssammenlægninger, som led i selskabets økonomiske genopretningsplan, ses som hovedforklaring. Bilag 2 viser udvalgte nøgletal for organisationen. Regnskabet for afdeling 1951 blev forsynet med revisionspåtegning og aflagt efter reglerne for going concern, idet afdelingens likviditet var sikret for regnskabsåret Den uafklarede situation vedrørende nedrivning af boligblok på Nordbovej har frem til nu medført et opsamlet underskud på 2,000 mio. kr. for afdelingen. Den oprindelige nedrivningssag ved ministeriet blev på kommunens initiativ sat på stand-by, som følge af flygtningesituationen i 2015, idet bygningen blev udpeget som indkvarteringsmulighed. Ny nedrivningssag er under behandling ved ministeriet, hvorfra svar afventer. For to afdelinger konstateres et uforholdsmæssigt højt tilgodehavende hos fraflyttere. I runde tal vurderer selskabets revisor, at 2,250 mio. kr. er risikobehæftede, og tab må forventes på dele af det tilgodehavende. Initiativer til tabsbegrænsning er iværksat. Byrådet imødekom i februar 2018 selskabets ansøgning om dispositionsfondsfritagelse for udgifter til dækning af lejetab mv. for perioden Fritagelsen giver selskabet udvidet handlemuligheder for en mere strategisk anvendelse af fondens midler. Økonomisk uddybning fremgår af bilag 2 og 3. Driftsoptimering og henlæggelser til bygningsvedligehold I samarbejde med Domea Hirtshals og Domea selskaber fra nabokommuner, er der gennemført samlet udbud på driftsopgaver, knyttet til fraflytning (gulvarbejde, maling, rengøring). Udbudskontrakten er 3-årig og er sat i drift 1. oktober 2018, med forventet besparelse på 20 %. Flere driftsøkonomiske effekter af afdelingssammenlægningerne forventes de kommende år, ligesom yderligere afdelingssammenlægninger ikke udelukkes, hvis det kan udmønte sig i økonomiske gevinster.

19 Selskabet vurderer, at afdelingernes samlede henlæggelser til periodisk og planlagt vedligeholdelse er tilstrækkelige, til dækning af det fremtidige 10-års budgetterede forbrug. Vurderingen forudsætter, at det nuværende henlæggelsesniveau fastholdes. Hertil bemærkes, at de samlede henlæggelser for flere afdelinger er mindre, end det henlæggelsesniveau Domea.dk anbefaler sine kunder. Side 19. Huslejeudvikling, ældreboliger og lejeledighed For 2019 budgetteres der med huslejereduktioner på henholdsvis 9,44 %; 3,91 %; 0,34 %; 5,17 %. Største reduktion i kroner; afd. 1952; ca. 0,800 mio. kr. 23 af selskabets ældreboliger med kommunal anvisningsret er placeret på Buen 9. Selskabet samarbejder med om ændret anvendelsesform af boligerne, med en heraf forventet reducering af de kommunale tomgangsudgifter. Der opleves ingen tomgangsproblematik i tilknytning til selskabets øvrige ældreboliger med kommunal anvisningsret. Udlejningssituationen for øvrige boliger har henover 2018 udviklet sig positivt. Selskabet oplyser, at ledigheden ved indgangen til 2019 er tre ledige lejemål. Projekter og projektemner Selskabet har ingen konkrete renoveringsprojekter eller nybyggeri på vej, der medfører kommunal medfinansiering. Potentielle projektemner under udvikling blev drøftet ved det politiske møde. Ved Landsbyggefonden er der ansøgt om renoveringsstøtte for 16 boliger under afdeling Landsbyggefonden forventer tidligst tilsagn i Omfanget af støttede lån er foreløbigt anslået til 14,000 mio. kr. Ved realisering, er eventuel kommunal udgift ikke beregnet. Administrationens vurdering Økonomien er ikke robust. Den tunge sten i sækken er den uafklarede situation for afd vedrørende nedrivningstilladelse af boligblok på Nordbovej. Udfaldet heraf har indflydelse på afdelingens økonomiske retning, og har tillige afledte konsekvenser for selskabets udviklingsmuligheder. Det er positivt, at de senere års initiativer gradvist begynder at bidrage med økonomiske gevinster. Det kan desuden antages, at den forventede befolkningstilvækst i Hjørring by de kommende år ligeledes vil øge efterspørgslen på Domea Hjørrings boliger. I det lys bør der være begrundet håb om yderligere stabilisering og konsolidering af selskabets økonomi de kommende år.

20 Side 20. Lovgrundlag Almenboligloven 164. Hvad angår det kommunale tilsyn med boligorganisationernes økonomi, omfatter tilsynet primært en årlig regnskabsgennemgang og forhåndsgodkendelse af en række økonomiske enkeltdispositioner. Tilsyn med regnskab er bagudrettet og er ikke en egentlig revisionsmæssig gennemgang af regnskabet, men alene en kritisk gennemgang. Ved kritisk gennemgang forstås bl.a. gennemgang af revisionsprotokol, bestyrelsens beretning og udvalgte regnskabstal. Regnskaberne er revideret af godkendt revisor. I det omfang der ikke fra revisor er bemærkninger til regnskabsmaterialet eller til forretningsgange, vil en kommunalbestyrelse i almindelighed kunne tage regnskabet til efterretning uden bemærkninger. Økonomi Sager med direkte økonomiske konsekvenser i form af lån og garantistillelse etc., vil som hidtil blive politisk behandlet særskilt, medmindre der undtages i reglerne, eller der udøves delegation. s samlede kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger er pr. 31. december 2018 opgjort til 966,481 mio. kr., hvilket er udtryk for en minimal stigning på knap 2 % i forhold til Heraf udgør de samlede kautions- og garantiforpligtigelser for boligselskaberne BoVendia, Boligselskabet Nordjylland samt Domea Hjørring og Hirtshals 946,051 mio. kr. Domea Hjørrings andel udgør 118,702 mio. kr., svarende til 0,207 mio. kr. pr. lejemålsenhed. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

21 Bilag 1. Aftaledokument - Referat fra POL SDM. 2. Nøgletal. 3. Revisionsprotokol Side 21. Direktionen indstiller, at man anbefaler Byrådet tiltræder aftaledokumentet med efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside, og at Byrådet godkender det reviderede regnskab for 2017 Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

22 Side K Boligselskabet BoVendia - styringsdialogmøder 2018 og godkendelse af regnskab 2017 Resumé Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at godkende Boligselskabet BoVendias regnskab for 2017 og det udarbejdede aftaledokument i tillæg til de afholdte styringsdialogmøder mellem selskabet og. Sagsfremstilling I henhold til bekendtgørelse om lov om almene boliger har Hjørring kommune afholdt styringsdialogmøder med Boligselskabet BoVendia. Ny struktur for styringsdialogmøder og den politiske behandling Styringsdialogmøder med boligselskaberne er et centralt element i det kommunale tilsynsarbejde, med det formål at tilse om driften af boligorganisationerne og afdelingerne er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Modsat tidligere års praksis er styringsdialogmøderne 2018 opdelt i to - henholdsvis en administrativ og en politisk del for hvert selskab. Den administrative del er primært bagudrettet, med vægt på det regnskabsmæssige tilsyn og samarbejdet mellem det pågældende boligselskab og Hjørring Kommune på administrativt niveau. Fra kommunal side deltog medarbejdere fra Teknisk Forvaltning - tilsynets organisatoriske placering. Hensigten med den politiske del er et mere fremadrettet sigte, hvor fælles interesser, strategier mv. drøftes og afstemmes. Ved den politiske del har Hjørring Kommune været repræsenteret af borgmesteren og dele af direktionen. Foruden ændringen i mødestrukturen vil den politiske behandling af de fire boligselskabers regnskaber for 2017 og de hertil udarbejde aftaledokumenter ske pr. boligselskab. Styringsdialogmøde med Boligselskabet BoVendia Møderne blev afholdt 22. november 2018 og 14. januar På begge møder deltog boligselskabet med formand og næstformand samt administrativ ledelse.

23 Aftaledokument for begge møder er vedlagt som bilag 1. Nedenfor følger kort uddrag. Side 23. Regnskab 2018 og økonomiske udfordringer Hovedselskab og 24 af selskabets 27 afdelinger havde overskud i Samlet set er der fem afdelinger, der har et opsamlet/akkumuleret underskud, hvoraf tre er forsynet med revisionspåtegning. For så vidt angår afdeling 2, Hirtshals, havde afdelingen et mindre overskud i 2017, men et opsamlet underskud på 5,360 mio. kr. Situationen forstærkes af en vigende efterspørgsel på de ikke renoverede boliger omkring Mågevej m.fl. samt Ulvkærområdet. Afdelingen havde ultimo 2018 en lejeledighed på 2,34 %, jf. Landsbyggefondens data. De to andre afdelinger med revisionspåtegning havde begge et større overskud i 2017, hvorfor der henover de kommende budgetår forventes afskrivning af afdelingernes opsamlede underskud. Der konstateres en lejeledighed på 4% for den ene afdeling, hvilket ifølge selskabet stort set afgrænser sig til en specifik ejendom. Dispositionsfondens opsamlede disponible saldo pr. lejemålsenhed (LME) udgør 28 % af det anbefalede måltal. Arbejdskapitalens opsamlede disponible saldo pr. LME udgør 56 % af det anbefalede måltal. Der henvises til bilag 2 for udvalgte nøgletal og revisionsprotokol (bilag 3) for økonomisk uddybning. Uafsluttede byggeregnskaber BoVendia har fem uafsluttede byggeregnskaber, der vedrører byggeprojekter, som er fysisk afsluttet i perioden Byggeriernes totale værdi på grundlag af godkendt skema B; udgør 673,950 mio. kr. har støttet med 14,345 mio. kr. som er afregnet. Ifølge selskabets revisor kan der forventes overskridelse af byggeriernes anskaffelsesum i forhold til de godkendte skema B. For nybyggeriet på Gasværksbakken i Hjørring har kommunen bidraget med 7 procent i grundkapitalindskud. Eventuel overskridelse af byggeregnskabet kan medføre en forhøjelse af den kommunale medfinansiering. Øvrige fire byggeregnskaber vedrører helhedsplaner, hvortil kommunen har bidraget med kapitaltilførsel som led i en 1/5 ordning.

24 Eventuel overskridelse af de fire byggeregnskaber forventes ikke at medføre yderligere kommunal medfinansiering. Side 24. Fra både politisk og administrativ side har anmodet om en snarlig afslutning af byggeregnskaberne. Ved politisk styringsdialogmøde oplyste BoVendia, at de fem byggeregnskaber forventes afsluttet ved revisor medio Specifikation af de nævnte projekter fremgår af bilag 4. Dispositionsfondsfritagelse 2017 BoVendia ansøgte 16. marts 2018 om dispositionsfondsfritagelse for pligtmæssig dækning af udgifter til lejetab og tab ved fraflytning for regnskabsåret BoVendias bestyrelse godkendte 23. maj 2018 regnskabet for 2017, hvor der er disponeret med fritagelse. På tidspunktet for bestyrelsens godkendelse, var der ikke meddelt kommunalt tilsagn om dispositionsfondsfritagelse. Byrådet besluttede 30. januar 2019 at afvise ansøgningen, og anmodede BoVendia om at foretage det fornødne i forhold til at få berigtiget BoVendia oplyser, at berigtigelsen vil blive foretaget i regnskabet for De afdelinger, der har dækket lejetab og tab ved fraflytning over henlæggelserne og eventuel drift i 2017 vil få beløbet ført retur i regnskabet for For tab ved fraflytning dækkes det beløb, der overstiger 322 kr. pr. lejemålsenhed. I henhold til den foreløbige opgørelse forventes der samlet tilbageført 0,750 mio. kr. fra dispositionsfonden til afdelingerne. Driftsoptimering Fusionen åbner op for nye samarbejdsformer og organisering af både drift og administration. Det er selskabets strategi, at hovedparten af drifts- og serviceopgaver fortsat skal varetages af egne medarbejdere. Selskabet er samtidig opmærksom på de handlemuligheder, økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster, der potentielt kan høstes ved udlicitering af udvalgte driftsopgaver. Igangværende og planlagte projekter Renovering af afdeling 1 (Plejecenteret Vesterlund, Hjørring) og dele af afdeling 3 (Bellisvej i Sindal) pågår fysisk. Ombygning af "Børnehuset Lundergård" er nær sin afslutning. Skema A for helhedsplan for området ved Mågevej m.fl. i Hirtshals, der vedrører anden etape af den samlede helhedsplan for afd. 2. (tidl. Hirtshals BF), og som indebærer en nedlæggelse af 36 boliger, blev godkendt af byrådet i december Det videre arbejde frem mod skema B er bremset af manglende nedrivningstilladelse fra ministeriet. Projektets aktuelle stilstand er ikke optimal i forhold til afdelingens økonomiske udfordringer.

25 Side 25. har tomgangsudgifter på flere af Bovendias ældreboliger med kommunal anvisning. Det er aftalt med Bovendia, at selskabet senest 1. juli d.å. har udarbejdet konkrete skriftlige forslag, som grundlag for det videre politiske arbejde til afhjælpning af problemstillingen med overkapacitet. Fra Landsbyggefonden er der modtaget konkret finansieringsskitse til helhedsplan for afdeling 13 - primært boliger i området på og i nærhed til Idræts Allè. Den fulde plan anslås at omfatte renovering af 360 boliger. Om planen realiseres fuldt ud, er den foreløbige kommunale medfinansiering til kapitaltilførsel (1/5-ordning) opgjort til 0,200 mio. kr. Tilsagn fra Landsbyggefonden, og først derefter nærmere kommunal stillingtagen, forventes tidligst f.o.m Der er herudover ansøgt om støtte til en række øvrige helhedsplaner. Yderligere tilsagn hertil kan ifølge Landsbyggefonden tidligst forventes f.o.m Administrationens vurdering 2017 var første regnskabsår efter fusionen til BoVendia. Som helhed er selskabet i en rimelig økonomisk tilstand. Et enkelt regnskabsår er dog et smalt vurderingsgrundlag. I lighed med Domea Hirtshals, er BoVendia udfordret i Hirtshals, hvilket giver nogle økonomiske skygger. BoVendia har en forholdsmæssig stor andel af sin boligportefølje placeret i Hjørring by, med en god efterspørgsel. I kombination med fusionens effektiviseringspotentialer, må der samlet set være grundlag for en styrkelse af økonomien, de kommende år. Lovgrundlag Almenboligloven 164 og Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 43 (vedr. dispositionsfond). Hvad angår det kommunale tilsyn med boligorganisationernes økonomi, omfatter tilsynet primært en årlig regnskabsgennemgang og forhåndsgodkendelse af en række økonomiske enkeltdispositioner. Tilsyn med regnskab er bagudrettet og er ikke en egentlig revisionsmæssig gennemgang af regnskabet, men alene en kritisk gennemgang. Ved kritisk gennemgang forstås bl.a. gennemgang af revisionsprotokol, bestyrelsens beretning og udvalgte regnskabstal.

26 Regnskaberne er revideret af godkendt revisor. I det omfang der ikke fra revisor er bemærkninger til regnskabsmaterialet eller til forretningsgange, vil en kommunalbestyrelse i almindelighed kunne tage regnskabet til efterretning uden bemærkninger. Side 26. Økonomi Sager med direkte økonomiske konsekvenser i form af lån og garantistillelse etc., vil som hidtil blive politisk behandlet særskilt, medmindre der undtages i reglerne, eller der udøves delegation. s samlede kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger er pr. 31. december 2018 opgjort til 966,481 mio. kr., hvilket er udtryk for en minimal stigning på knap 2 % i forhold til Heraf udgør de samlede kautions- og garantiforpligtigelser for boligselskaberne BoVendia, Boligselskabet Nordjylland samt Domea Hjørring og Hirtshals 946,051 mio. kr. BoVendias andel udgør 673,973 mio. kr., svarende til 0,193 mio. kr. pr. lejemålsenhed. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Aftaledokument - Referat fra POL SDM. 2. Nøgletal. 3. Revisionsprotokol Oversigt uafsluttede byggeregnskaber.

27 Side 27. Direktionen indstiller, at man anbefaler Byrådet tiltræder aftaledokumentet med efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside, og at Byrådet godkender det reviderede regnskab for Regnskabsgodkendelsen er betinget af, at BoVendia foretager det fornødne i forhold til at få berigtiget regnskabet, som konsekvens af at Byrådet ikke har bevilget dispositionsfondsfritagelse for 2017 Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

28 Side K Boligselskabet Nordjylland - styringsdialogmøder 2018 og godkendelse af regnskab 2017 Resumé Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at godkende Boligselskabet Nordjyllands regnskab for 2017 og det udarbejdede aftaledokument i forlængelse af de afholdte styringsdialogmøder mellem selskabet og Hjørring Kommune. Sagsfremstilling I henhold til bekendtgørelse om lov om almene boliger har i fjerde kvartal 2018 afholdt styringsdialogmøder med Boligselskabet Nordjylland. Ny struktur for styringsdialogmøder og den politiske behandling Styringsdialogmøder er et centralt element i det kommunale tilsynsarbejde, med det formål at tilse om driften af boligorganisationerne og afdelingerne er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Modsat tidligere års praksis er styringsdialogmøderne 2018 opdelt i to - henholdsvis en administrativ og en politisk del for hvert selskab. Den administrative del af styringsdialogmøderne er primært bagudrettet, med fokus på det regnskabsmæssige tilsyn, og herudover samarbejdet mellem boligselskabet og på administrativt niveau i almindelighed. Fra kommunal side deltog medarbejdere fra Teknisk Forvaltning - tilsynets organisatoriske placering. Den politiske del har et mere fremadrettet sigte, hvor fælles interesser, strategier mv. drøftes og afstemmes. Ved den politiske del var repræsenteret af borgmesteren og dele af direktionen. Foruden ændringen i mødestrukturen, vil den politiske behandling af de fire boligselskabers regnskaber for 2017 og de hertil udarbejde aftaledokumenter ske pr. boligselskab.

29 Styringsdialogmøder med Boligselskabet Nordjylland s tilsynsforpligtigelse vedrører i udgangspunktet de seks afdelinger med beliggenhed i kommunen (Selskabet har samlet 28 afdelinger). Side 29. Møderne blev afholdt 10. oktober og 17. december På begge møder deltog Boligselskabet Nordjylland med bestyrelsesrepræsentation og administrativ ledelse. Aftaledokumenter for begge møder er vedlagt som bilag 1. Nedenfor følger kort sammendrag. Regnskab 2017 og økonomisk udvikling Selskabet vurderer den økonomiske form som tilfredsstillende. Flere nøgletal er på rette vej, men er ikke i mål på alle områder. Vækststrategien følges og målsætningen er at runde boliger inden for en snarlig fremtid. Selskabets dispositionsfond er robust, og der var i 2017 ikke behov for afdelingsbidrag. Andre udvalgte nøgletal fremgår af bilag 2. Såvel Landsbyggefonden og forvaltningen har på grundlag af regnskabsgennemgangen anmodet selskabet uddybe forhold af varieret omfang. Landsbyggefonden udbad sig eksempelvis en nærmere skriftlig redegørelse af 17 forhold, hvilket er imødekommet af selskabet. Husleje Niveauet holdes i de fleste afdelinger stabilt. Fra dispositionsfonden er der for selskabet som helhed bidraget med 0,325 mio. kr. til huslejenedsættelse på udvalgte boliger. Der budgetteres med beskedne huslejestigninger i Huslejestigninger og- niveau vurderes løbende og i forhold til sammenlignelige boliger, boligernes stand, beliggenhed efterspørgsel etc. Henlæggelser, bygningstilstand og renoveringsbehov Selskabet vurderer, at deres boliger i er i en tilfredsstillende stand, men enkelte boliger trænger dog til en snarlig renovering. Der er opmærksomhed på at styrke henlæggelserne, for at sikre bedre sammenhæng mellem vedligeholdelsesbehovene og de økonomiske midler. For budget 2019 forventes en markant stigning i selskabets samlede henlæggelser til vedligeholdelse. Foruden vedligeholdelseskontoens midler, anvendes dispositionsfondens og arbejdskapitalens midler i en vis grad som supplement til finansiering af bygningsvedligeholdelse og mindre renoveringsopgaver.

30 Side 30. Selskabet har ingen større renoveringsprojekter eller helhedsplaner på vej, der forudsætter kommunal medfinansiering. Lejeledighed og potentielle udfordringer Selskabet noterer sine primære udlejningsvanskeligheder i Bindslev samt en mindre træghed i Løkken centrum, men selskabets afdelinger i har i sin helhed en meget begrænset ledighed. Problematikken med kommunale udgifter til tomgang af ældreboliger på Havgården i Løkken er under udredning. I fællesskab med, bidrager selskabet aktivt med løsningsforslag. Beboerdemokrati og beboerklagenævn Fire afdelinger mangler beboerdemokratisk repræsentation. En spredt boligmasse angives som sandsynlig årsag hertil, idet selskabet erfarer et mere velfungerende beboerdemokrati og større engagement i afdelinger med en tættere boligmasse. Ingen sager er registreret i beboerklagenævnet i Igangværende projekter og projektemner Vrå den gamle slagterigrund: Etablering af 24 familieboliger. Skema B er godkendt. Forventes klar i foråret Kommunalt grundkapitalindskud 3,986 mio. kr. Hjørring; Svanepark II ved Svanelundsbakken: Etablering af 25 familieboliger. Skema A politisk godkendt i november 2018 med forventet kommunalt grundkapitalindskud på 4,664 mio. kr. Selskabet har ingen renoveringsprojekter eller nybyggeri på vej, foruden ovennævnte, der forudsætter kommunal medfinansiering. Derimod har selskabet forskellige projektemner i sigte, der spænder vidt i størrelse, omfang, økonomi, tidshorisonter, samarbejdsflader, boligtyper, ejerformer mv. Lovgrundlag Almenboligloven 164. Hvad angår det kommunale tilsyn med boligorganisationernes økonomi, omfatter tilsynet primært en årlig regnskabsgennemgang og forhåndsgodkendelse af en række økonomiske enkeltdispositioner.

31 Tilsyn med regnskab er bagudrettet og er ikke en egentlig revisionsmæssig gennemgang af regnskabet, men alene en kritisk gennemgang. Ved kritisk gennemgang forstås bl.a. gennemgang af revisionsprotokol, bestyrelsens beretning og udvalgte regnskabstal. Side 31. Regnskaberne er revideret af godkendt revisor. I det omfang der ikke fra revisor er bemærkninger til regnskabsmaterialet eller til forretningsgange, vil en kommunalbestyrelse i almindelighed kunne tage regnskabet til efterretning uden bemærkninger. Økonomi Sager med direkte økonomiske konsekvenser i form af lån og garantistillelse etc. vil som hidtil blive politisk behandlet særskilt, medmindre der undtages i reglerne, eller der udøves delegation. s samlede kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger er pr. 31. december 2018 opgjort til 966,481 mio. kr., hvilket er udtryk for en minimal stigning på knap 2 % i forhold til Heraf udgør de samlede kautions- og garantiforpligtigelser for boligselskaberne BoVendia, Boligselskabet Nordjylland samt Domea Hjørring og Hirtshals 946,051 mio. kr. Boligselskabet Nordjyllands andel udgør 16,702 mio. kr., svarende til 0,039 mio. kr. pr. lejemålsenhed, beregnet af de lejemål, selskabet har placeret i. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Aftaledokument - Referat fra POL SDM. 2. Nøgletal. 3. Revisionsprotokol 2017.

32 Direktionen indstiller, at man anbefaler Byrådet tiltræder aftaledokumentet med efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside, og at Byrådet godkender det reviderede regnskab for 2017 Side 32. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

33 Side A Udpegning af bestyrelsesmedlem til Cirkulær Nord Fonden Resumé Cirkulær Nord Fonden anmoder om at udpege et medlem til fondens bestyrelse. Sagsfremstilling Cirkulær Nord Fonden anmoder om at udpege et medlem til fondens bestyrelse. Fondens formål Fonden er oprettet med henblik på at fremme cirkulær økonomi primært i Nordjylland. Fondens formål er at sikre bedst mulig miljøbeskyttelse og effektiv nyttiggørelse af alle ressourcer, samt at affald bliver nyttiggjort og genbrugt lokalt. Fonden har til formål at hjælpe virksomheder, kommuner og organisationer mv. med at skabe og realisere ideer til at frembringe mindre affald, genbruge og genanvende mere og udnytte ressourcerne i affald bedst muligt. Det er yderligere et formål at etablere arbejdspladser for personer, som ikke eller kun vanskeligt kan finde beskæftigelse på ordinære vilkår, herunder at kompetenceudvikle personer, således at de kan opnå beskæftigelse på arbejdsmarkedet samt at afklare personer i forhold til mulighederne på arbejdsmarkedet. Fondens bestyrelsen Fonden ledes af en bestyrelsen på 7-10 medlemmer, som sammensættes således: 2 medlemmer udpeges af I/S AW. 1 medlem udpeges af Brønderslev Kommune. 1 medlem udpeges af. 2 medlemmer udpeges af Den Sociale Kapitalfond. 1 medlem udpeges af Aalborg Kommune, jf. dog medlem udpeges af Aalborg Universitet. I/S AVV kan endvidere udpege yderligere 1-2 medlemmer, som skal komme fra det private erhvervsliv.

34 Lovgrundlag Pkt. 5.1 i fondens vedtægt. Side 34. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Vedtægt for fonden Direktionen indstiller, at Byrådet udpeger et medlem til fondens bestyrelse Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at AVV inviteres til at orientere Byrådet om fonden på et af Byrådets temamøder.

35 Side A Eventuelt Beslutning Tommy Christiansen orienterede om status for arbejdet med etablering af nyt fælles destinationsselskab: Arbejdet med at udarbejde oplæg til den nye fælles destination med Hjørring, Jammerbugt og Thisted er sat i gang. Morsø er stadig med på sidelinien. Siden sidst har Holstebro og Lemvig henvendt sig mhp dialog om muligheden for at vi laver en endnu større organisation. Der er aftalt møde om dette mellem de 5 borgmestre ifbm KL-topmødet. Bestyrelsen for Turismeudvikling Hjørring har drøftet status. For bestyrelsen er det dels vigtigt at vi har fuld fokus på den fremtidige samarbejdsmodel og kommunikationen med det lokale niveau. Derudover anbefaler bestyrelsen følgende ifht den nye destination: o Samarbejde på tværs er vigtigt- der hvor det giver mening. Oplagt at indgå samarbejde med Jammerbugt, Thisted og r, som i forvejen har et relativt homogent Vestkystprodukt samt en række stærke brands. o Set fra erhvervslivets perspektiv i, er det ikke umiddelbart oplagt, at have yderligere kommuner med i det nye fælles Destinationsselskab. En inddragelse af kommuner udenfor Region Nordjylland vil unødig komplicere BRNs beslutning om fælles, nordjysk turismemarkedsføring i regi af VisitNordjylland. o For at sikre forankring i hver kommune til det nye selskab, bør en fremtidig bestyrelse sammensættes af en borgmester fra hver kommune samt én erhvervsrepræsentant fra hver kommune. Økonomiudvalget drøftede sagen og er umiddelbart enig i anbefalingen fra bestyrelsen for Turismeudvikling Hjørring. Det vil derfor være s tilgang til det videre arbejde.