Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Revision: Udgave: 03.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets anvendelse: Kun til erhvervsmæssig anvendelse. AISEP204 Afspændingsmidler, automatisk dosering AISEP1101 Medicinsk udstyr, semiautomatisk proces Kun rengøring Frarådede anvendelser: Andre anvendelser end de identificerede frarådes 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Diversey Europe Operations BV, De Boelelaan 32, 1083HJ Amsterdam, The Netherlands Kontaktoplysninger Diversey Danmark ApS Teglbuen 10, 2990 Nivå, Tel: Nødtelefon Kontakt læge eller skadestue medbring etiket eller dette sikkerhedsdatablad. Giftlinien, telefon , kan kontaktes i tilfælde af indtagelse eller forgiftning PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Produktet er klassificeret og mærket i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008. Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Klassificering i henhold til direktiv 1999/45/EC og tilsvarende national lovgivning Farebetegnelse Xi Lokalirriterende Risikosætninger R36 Irriterer øjnene. 2.2 Mærkningselementer Signalord: Advarsel. Faresætninger: H315 + H319 Forårsager hud og alvorlig øjenirritation. 2.3 Andre farer Ingen andre kendte farer. Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vpvb i henhold til forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag XIII. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Side 1 / 12

2 3.2 Blandinger EF nummer CASnr REACH Klassificering Klassificering Noter Vægt registreringsnummer (EC) 1272/2008 procent Eye Irrit. 2 (H319) Xi;R Polymer* [4] Acute Tox. 4 (H302) Xn;R Polymer* [4] Skin Irrit. 2 (H315) Xi;R36/ Eye Irrit. 2 (H319) Aquatic Chronic 3 (H412) Eye Irrit. 2 (H319) Xi;R36 13 * Polymer Den fulde ordlyd til de nævnte Rsætninger, Hsætninger og EUHsætninger i dette punkt, er angivet i punkt 16. Hvis der er grænseværdi for eksponering i arbejdsmiljøet, er disse listet i underpunkt 8.1. [1] Undtaget: ionisk blanding. Se forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag V, stk. 3 og 4. Dette salt er potentielt tilstede ud fra beregninger og er kun medtaget for klassificerings og mærkningsformål. Alle udgangsmaterialer i den ioniske blanding er registreret, som krævet. [2] Undtaget: inkluderet i forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag IV. [3] Undtaget: forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag V. [4] Undtaget: polymer. Se artikel 2. stk. 9 i forordning (EF) Nr. 1907/2006. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding Søg lægehjælp ved ubehag. Hudkontakt: Vask huden med rigeligt lunkent, svagt løbende vand. Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Øjenkontakt: Skyl straks øjnene forsigtigt med lunkent vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indtagelse: Skyl munden. Drik straks 1 glas vand. Søg lægehjælp ved ubehag. Selvbeskyttelse af førstehjælper: Overvej personlige værnemidler som angivet i underpunkt Vigtigste symptomer og, både akutte og forsinkede Indånding: Ingen kendte effekter eller symptomer ved normal brug. Hudkontakt: Irriterende. Øjenkontakt: Stærkt irriterende. Indtagelse: Ingen kendte effekter eller symptomer ved normal brug. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ingen tilgængelig information om kliniske forsøg og lægetilsyn. Specifik tilgængelig toksikologisk information om stoffer kan findes under punkt 11. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Kuldioxid. Tørt pulver. Vandtåge. Bekæmp større brande med vandstråle eller alkoholresistent skum Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ingen kendte særlig farer Anvisninger for brandmandskab Anvend altid luftforsynet åndedrætsværn og passende beskyttelsestøj herunder beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller/ansigtsskærm i forbindelse med brand. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Ingen særlige forholdsregler nødvendig Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå at produktet kommer i afløbssystem, kloak og vandreservoir. Opløses i rigeligt vand Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Opsamles med absorberende materiale (sand, kiselgur, universalbindere, savsmuld) Henvisning til andre punkter Informationer vedrørende personlige værnemidler se underpunkt 8.2. Informationer om bortskaffelse se punkt 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Foranstaltninger til at undgå brand og eksplosioner Ingen specielle forholdsregler er påkrævet. Side 2 / 12

3 Nødvendige foranstaltninger for at beskytte miljøet: For foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet se underpunkt 8.2. Råd om generel hygiejne: Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Må ikke opbevares sammen med nærings og nydelsesmidler samt foderstoffer. Må ikke blandes med andre produkter med mindre dette anbefales af Sealed Air. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug. Alt tilsmudset tøj tages straks af. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Brug kun med tilstrækkelig ventilation Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevares i overensstemmelse med lokale og nationale regler. Opbevares kun i den originale beholder. Opbevares i en lukket beholder. For forhold der skal undgås, se underpunkt For materialer der skal undgås, se underpunkt Særlige anvendelser Ingen tilgængelige specifikke anbefalinger for anvendelse. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering Grænseværdier for luftforurening, hvis de findes: Biologiske grænseværdier, hvis de er tilgængelige: Anbefalede overvågningsmetoder, hvis de er tilgængelige: Yderligere grænseværdier i forbindelse med anvendelsesforhold, hvis de er tilgængelige: DNEL/DMEL og PNEC værdier Human eksponering DNEL oral eksponering Forbruger (mg/kg kropsvægt) Kortvarig Lokale Kortvarig Systemiske Langvarig Lokale Langvarig Systemiske DNEL dermal eksponering Arbejdstager DNEL dermal eksponering Forbruger Kortvarig Lokale Kortvarig Systemiske (mg/kg kropsvægt) Langvarig Lokale Langvarig Systemiske (mg/kg kropsvægt) Kortvarig Lokale Kortvarig Systemiske (mg/kg kropsvægt) Langvarig Lokale Langvarig Systemiske (mg/kg kropsvægt) DNEL inhalationseksponering Arbejdstager (mg/m 3 ) Kortvarig Lokale Kortvarig Systemiske Langvarig Lokale Langvarig Systemiske DNEL eksponering ved indånding Forbruger (mg/m 3 ) Kortvarig Lokale Kortvarig Systemiske Langvarig Lokale Langvarig Systemiske Miljømæssig eksponering Miljømæssig eksponering PNEC Overfladevand, fersk Overfladevand, hav Periodevis Spildevandsrens Side 3 / 12

4 ningsanlæg Miljømæssig eksponering PNEC, fortsat Sediment, ferskvand Sediment, havvand Jord (mg/kg) Luft (mg/m 3 ) (mg/kg) (mg/kg) gængelige gængelige gængelige 8.2 Eksponeringskontrol Følgende oplysninger gælder for de anvendelser, der er angivet i underpunkt 1.2 Se produktinformation for instruktioner om anvendelse og håndtering, hvis denne er tilgængelig. Der antages at være normale anvendelsesforhold i dette punkt. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ufortyndet produkt : Dækkende aktiviteter såsom fyldning og overførsel af produkt til applikationsudstyr, flasker eller spande Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Egnede organisatoriske foranstaltninger: Undgå direkte kontakt og/eller sprøjt, hvis muligt. Træn medarbejdere. Personlige værnemidler Beskyttelse af øjne/ansigt: Sikkerhedsbriller er normalt ikke nødvendige. Dog anbefales det at anvende briller, hvor der er risiko for sprøjt, når produktet håndteres. Beskyttelse af hænder: Kemikalieresistente handsker (EN 374). Kontroller anvisninger, som leveres af handskeleverandøren, vedrørende gennemtrængelighed og gennembrudstid. Overvej specifikke lokale anvendelsesforhold, såsom risiko for sprøjt, snit, kontakttid og temperatur. Anbefalede handsker ved længerevarende kontakt: Materialetype: butylgummi Gennemtrængningstid: >= 480 min Materialetykkelse: >= 0.7 mm Anbefalede handsker til beskyttelse mod sprøjt: Materialetype: nitrilgummi Gennemtrængningstid: >= 30 min Materialetykkelse: >= 0.4 mm Beskyttelse af kroppen: Åndedrætsværn: Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Leverandøren af handsker kan evt. vejlede om andre typer handsker med tilsvarende egenskaber. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af fortyndet produkt: Anbefalet højeste koncentration (%): 20 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Egnede organisatoriske foranstaltninger: Personlige værnemidler Beskyttelse af øjne/ansigt: Beskyttelse af hænder: Beskyttelse af kroppen: Åndedrætsværn: Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: PUNKT 9: Fysiskkemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Oplysning i dette punkt vedrører produktet, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at stofdata er opgivet Side 4 / 12

5 Tilstandsform: Væske Farve: Klar, Farveløs Lugt: Produktspecifik Lugttærskel: Ikke anvendeligt ph: =< 2 (koncentreret) Smeltepunkt/frysepunkt ( C): Ikke bestemt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval ( C): Ikke bestemt Metode / bemærkning Stofdata, kogepunkt ( C) Metode Atmosfærisk tryk (hpa) 175 Metoden er ikke oplyst 1013 Flammepunkt ( C): Ikke anvendeligt. Selvstændig forbrænding: Ikke bestemt Fordampningshastighed: Ikke bestemt Antændelighed (fast stof, luftart): Ikke bestemt Øvre/nedre antændelsesgrænse (%): Ikke bestemt Metode / bemærkning Stofdata, antændelses eller eksplosionsgrænser, hvis oplysningerne er tilgængelige: Damptryk: Ikke bestemt Metode / bemærkning Stofdata, damptryk (Pa) Metode Temperatur ( C) Dampmassefylde: Ikke bestemt Relativ massefylde: 1.08 g/cm³ (20 C) Opløselighed i / blandbar med Vand: Fuldstændigt blandbar Metode / bemærkning Stofdata, opløselighed i vand (g/l) Metode Temperatur ( C) 880 Metoden er ikke oplyst Opløselig Metoden er ikke oplyst 20 Stofdata, fordelingskoefficient noktanol/vand (log Kow): se underpunkt 12.3 Selvantændelsestemperatur: Ikke bestemt Dekomponeringstemperatur: Ikke bestemt Viskositet: Ikke bestemt Eksplosive egenskaber: Ikke eksplosiv. Oxiderende egenskaber: Ikke oxiderende 9.2. Andre oplysninger Overfladespænding (N/m): Ikke bestemt Korrosion af metaller: Ikke ætsende Metode / bemærkning Weight of evidence Stofdata, dissociationskonstant, hvis den er tilgængelige: PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen kendte reaktivitetsfarer under normale opbevarings og anvendelsesforhold Kemisk stabilitet Stabil under normale opbevarings og anvendelsesforhold Risiko for farlige reaktioner Side 5 / 12

6 Ingen kendte farlige reaktioner under normale opbevarings og anvendelsesforhold Forhold, der skal undgås Ingen kendte under normale opbevarings og anvendelsesforhold Materialer, der skal undgås Reagerer med baser. Opbevares adskilt fra klorholdige blegemidler eller sulfitter Farlige nedbrydningsprodukter Ingen kendte under normale forhold for opbevaring og anvendelse. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske Data på blanding: Relevante beregnede ATE(er): ATE Oral (mg/kg): >2000 Stofdata er nævnt herunder, hvis de er relevante og oplysningerne er tilgængelige. Akut toksicitet Akut oral toksicitet (mg/kg) (t) LD Mus OECD 401 (EU B.1) LD 50 > 2000 Rotte Metoden er ikke oplyst LD 50 > 7000 Rotte Metoden er ikke oplyst Akut dermal toksicitet (mg/kg) (t) LD 50 > 2000 Rotte Metoden er ikke oplyst LD 50 > 2000 Kanin Metoden er ikke oplyst Akut toksicitet ved indånding (t) Lokalirritation og ætsning Hudirritation og ætsning Resultat Ikke irriterende Kanin OECD 404 (EU B.4) Lokalirriterende Kanin OECD 404 (EU B.4) Ikke irriterende Kanin OECD 404 (EU B.4) Øjenirritation og ætsning Resultat Lokalirriterende Kanin OECD 405 (EU B.5) Lokalirriterende Kanin OECD 405 (EU B.5) Lokalirriterende Kanin OECD 405 (EU B.5) Luftvejsirritation og ætsning Resultat Side 6 / 12

7 Sensibilisering Sensibilisering ved hudkontakt Resultat (t) Ikke Marsvin Metoden er ikke oplyst sensibiliserende Ikke sensibiliserende Marsvin OECD 406 (EU B.6) / GPMT Sensibilisering ved indånding Resultat CMR (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet) Mutagenicitet Resultat (invitro) Metode (invitro) Resultat (invivo) Ingen bevis for mutagenicitet, negative Metoden er Ingen bevis for gentoksicitet, negative testresultater ikke oplyst testresultater Ingen bevis for mutagenicitet, negative testresultater Metoden er ikke oplyst Ingen bevis for mutagenicitet, negative testresultater Metode (invivo) Metoden er ikke oplyst OECD 474 (EU B.12) Carcinogenicitet Virkninger Ingen bevis for carcinogenicitet, negative testresultater Ingen bevis for carcinogenicitet, negative testresultater Reproduktionstoksicitet Specifik virkning mg/kg kropsvægt/ dag NOAEL Fosterskadende > 936 Rotte Ikke guideline test Bemærkninger og andre rapporterede Ingen bevis for reproduktionstoksicitet Toksicitet ved gentagen dosering Subakut eller subkronisk oral toksicitet mg/kg kropsvægt/ dag NOAEL 4000 Rotte Metoden er ikke oplyst NOAEL 763 Rotte OECD 408 (EU B.26) 5 Specifikke og påvirkede organer Subkronisk dermal toksicitet mg/kg kropsvægt/ Side 7 / 12 Specifikke og påvirkede organer

8 dag Subkronisk inhalationstoksicitet mg/kg kropsvægt/ dag Specifikke og påvirkede organer Kronisk toksicitet Eksponeringsvej mg/kg kropsvægt/ dag Oralt 2000 Rotte Metoden er ikke oplyst Specifikke og påvirkede organer 90 dag(e) Ingen observerede på Bemærkning Enkelt STOTeksponering Berørte organ(er): Gentagne STOTeksponeringer Berørte organ(er): Aspirationsfare Stoffer med en aspirationsfare (H304), hvis de forefindes, er nævnt i punkt 3. Hvis relevant, se punkt 9 for dynamisk viskositet og relativ massefylde af produktet. Potentielle skadelige helbredspå og symptomer Eventuelle på og symptomer relateret til produktet er opført i underpunkt 4.2. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Ingen data er tilgængelige for blandingen. Stofdata er nævnt herunder, hvis de er relevante, og oplysningerne er tilgængelige Akvatisk korttidstoksicitet Akvatisk korttidstoksicitet fisk (t) LC Leuciscus idus OECD LC Leuciscus idus Metoden er ikke oplyst 48 LC 50 > 1000 Fisk EPAOPPTS 96 Akvatisk korttidstoksicitet krebsdyr Effekt Arter Metode Ekspone Side 8 / 12

9 parameter ringstid (t) LC Daphnia Metoden er ikke oplyst 24 magna Straus EC Ikke Metoden er ikke oplyst 48 specificeret EC 50 > 100 Daphnia magna Straus OECD Akvatisk korttidstoksicitet alger (t) LC Scenedesmus Metoden er ikke oplyst 168 quadricauda EC 50 > 230 Ikke specificeret EPA OPPTS 96 Akvatisk korttidstoksicitet marine arter Konsekvenser for spildevandsrensningsanlæg toksicitet overfor bakterier Inoculum Metode Eksponeringstid EC 0 > Pseudomonas Metoden er ikke oplyst 16 time(r) EC 10 > 1000 Aktiveret slam DEVL2 E r C 50 > 1000 Bakterier OECD time(r) Akvatisk langtidstoksicitet Akvatisk langtidstoksicitet fisk Observerede Akvatisk langtidstoksicitet krebsdyr Observerede Akvatisk toksicitet overfor andre vandlevende bentiske organismer, herunder sedimentlevende organismer, hvis oplysningerne er tilgængelige: Observerede (mg/kg dw sediment) Terrestrisk toksicitet Side 9 / 12

10 Terrestrisk toksicitet regnorme, hvilke oplysningerne er tilgængelig: (mg/kg dw soil) Observerede Terrestrisk toksicitet planter, hvis oplysningerne er tilgængelige: Effektpara meter (mg/kg dw soil) Arter Metode Eksponerin gstid Observerede Terrestrisk toksicitet fugle, hvis oplysningerne er tilgængelige: Effektpara meter Arter Metode Eksponerin gstid Observerede Terrestrisk toksicitet nytteinsekter, hvis oplysningerne er tilgængelige: Effektpara meter Terrestrisk toksicitet jordbakterier, hvis oplysningerne er tilgængelige: Effektpara meter (mg/kg dw soil) (mg/kg dw soil) 12.2 Persistens og nedbrydelighed Abiotisk nedbrydning Abiotisk nedbrydning fotokemisk nedbrydning i luft, hvis oplysningerne er tilgængelige: Arter Metode Eksponerin gstid Arter Metode Eksponerin gstid Observerede Observerede Abiotisk nedbrydning hydrolyse, hvis oplysningerne er tilgængelige: Abiotisk nedbrydning andre processer, hvis oplysningerne er tilgængelige: Bionedbrydning Let biologisk nedbrydelig aerobe forhold Inoculum Analytisk metode DT 50 Metode Vurdering Metoden er ikke oplyst 97 % på 28 dag(e) Metoden er ikke oplyst > 60 % på 28 dag(e) CO 2 produktion % på 28 dag(e) Let biologisk nedbrydelighed anaerob og marine forhold, hvis oplysningerne er tilgængelige: Nedbrydning i relevante delmiljøer, hvis oplysningerne er tilgængelige: OECD 301F OECD 301B Let bionedbrydeligt Let bionedbrydeligt Let bionedbrydeligt Præparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til EFforordning nr. 648/2004 om vaske og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske og rengøringsmidler. Side 10 / 12

11 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Fordelingskoefficient noctanol/vand (log Kow) Metode Vurdering Bemærkning 1.72 Metoden er ikke oplyst Ingen bioakkumulering forventet 1.1 Metoden er ikke oplyst Ingen bioakkumulering forventet Biokoncentrationsfaktor (BCF), Arter Metode Vurdering Bemærkning Mobilitet i jord Adsorption/desorption til jord eller sediment Desorption koefficient Log Koc(des) Metode Adsorptionskoefficient Log Koc Jord/sedimenttype Vurdering Mulighed for mobilitet i jord, opløselig i vand Resultater af PBT og vpvbvurdering Stoffer, som opfylder kriterierne for PBT/vPvB, er nævnt i punkt Andre negative Ingen andre skadelige er kendt. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1 Metoder til affaldsbehandling Restaffald/restprodukter: Det Europæiske Affaldskatalog: Tom emballage Anbefaling: Egnede rengøringsmidler: Det koncentrerede indhold eller forurenet emballage skal bortskaffes af en godkendt affaldshåndterer eller i henhold til stedet tilladelse. Udledning af affald til kloak bør forhindres. Rengjort emballage er egnet til energiudnyttelse eller genanvendelse i overensstemmelse med lokal lovgivning * Detergenter indeholdende farlige stoffer. Bortskaffes i overensstemmelse med nationale eller lokale regler. Vand, hvis det er nødvendigt med rengøringsmiddel. PUNKT 14: Transportoplysninger ADR, RID, ADN, IMO/IMDG, ICAO/IATA 14.1 UNnummer: Ikke farligt gods 14.2 UNforsendelsesbetegnelse: Ikke farligt gods 14.3 Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods Klasse: 14.4 Emballagegruppe: Ikke farligt gods 14.5 Miljøfarer: Ikke farligt gods 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ikke farligt gods 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBCkoden: Produktet transporteres ikke i bulkcontainere. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Godkendelser eller begrænsninger (Forordning (EF) nr. 1907/2006, afsnit VII henholdsvis afsnit VIII) Ikke anvendeligt. Deklaration iht. EF vaskemiddelforordning 648/2004 nonioniske tensider 15 30% polycarboxylater < 5% Side 11 / 12

12 Pr.nr: Nationale foreskrifter: Produktet er omfattet af krav om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisning (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 med senere ændringer om arbejde med stoffer og materialer) Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering på blandingen PUNKT 16: Andre oplysninger Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på grundlag af vores bedste viden. Dette er ikke ensbetydende med en garanti for specifikke produktegenskaber og kan ikke bruges som en lovmæssigt bindende kontrakt SDS kode: MSDS4540 Udgave: 03.0 Revision: Årsag til opdatering: Format tilpasset i overensstemmelse med ændring 453/2010, bilag II af forordning (EF) nr. 1907/2006, Dette datablad indeholder ændringer i forhold til den tidligere version i afsnit:, 3, 8 Klassificeringsprocedure Klassificeringen af blandingen er generelt baseret på beregningsmetoder, der anvender stofdata, som krævet af forordning (EF) Nr. 1272/2008. Hvis bestemte klassificeringsdata på blandingen er tilgængelige eller for eksempel brobygning eller weight of evidence kan blive anvendt til klassificering, vil dette blive indikeret i de relevante afsnit i sikkerhedsdatabladet. Se punkt 9 for fysisk kemiske egenskaber, punkt 11 for toksikologiske oplysninger og punkt 12 for miljøoplysninger. Fuldstændig ordlyd af R,H og EUHsætninger nævnt under punkt 3: H302Farligvedindtagelse. H315Forårsagerhudiritation. H319Forårsageralvorligøjeniritation. H412Skadeligtforvandlevendeorganismer,medlangvarige. R22Farligvedindtagelse. R36Iritererøjnene. R38Iritererhuden. Forkortelser og akronymer: AISETheinternationalAssociationforSoaps,DetergentsandMaintenanceProducts DNELafledtnulefektniveau(DerivedNoEfectLevel) EUHCLPSpecifikfaresætning PBTPersistent,bioakkumulerendeogtoksisk PNECBeregnetnulefektkoncentration REACHnumberREACHregistreringsnummerudenleverandørspecifikkedel vpvbmegetpersistentogmegetbioakkumulerende ATEEstimatforakuttoksicitet Slut på sikkerhedsdatablad Side 12 / 12