1894. Aniiietelser, bdienjtprte i Berlingste lidende i No. 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1894. Aniiietelser, bdienjtprte i Berlingste lidende i No. 5."

Transkript

1 Udgiven ved Justitsministeriets Foranstaltning Aniiietelser, bdienjtprte i Berlingste lidende i No. 5. Kjøboiiliiiv]!. Anmeldelserne angaa følgende Firmaer: (Do vedføjede Tul angive Siderne, hvor Anmeldelserne findes.) TÅniafenri ved J. C. Sfochhohit, ÅHflerseH, Anders, 57. Benedictsen, J. J. & Co., 56. Bergh & Owen, 56. Brøchner, Th., Æ O., 56. Brødrene Dohlnianns Efterfølger Emil Hertz, 56. Camt)ier}}bei/ers,Alb., Forlag ved L. Wulff og Hj(dmar Bigler, 56. ChristensenéZahrtmann, 57. Christensen, Wald., Æ Co.'s MatericdJumdel, 56. Cigarfahriken Sumatra ved Somuier, 56. Cohens., J., Bogtrykkeri, limiteret, 56. Cohens, I., Bogtrykkeri, A. A. Lange & Co., 56. Colding, Wilh.,<^Co., 56. Davidsen, Gerson, 57. FællesforeningenforDanmarksBriigsforeninger, Actieselskahet, 56. Gildsig & Larsen, 55. Hansen, Nicolai, 56. Hamens, Snedker og Hofstolemager C. B., Etablissement for Møheludstjjrsgjenstande 57. Hirschsjjrung, Ivar, & Holm, 56. Huslejeassurancen for Kjøbcnhavn og Frederiksberg, Actieselskahet, 55. Jensen rf: Hoffmann, 56. Kaufmann, Emil, 57. Kjær, Carl, 57. Klokker, Th., Æ Co. 55. Levin, Axel L., 57. IJhme, Pauli, 55, Lysekil ved R. Lykkeberg, 57. Madsen, V., & Co., 56. Mogensen, Alexand. ir., & Rieffestahl, 56. Fabriken ^Freenessi ved Christen Christrup Nederlandske Faulsen, 56. Frost, C., 56. Tobaksfilial, Den, N. S. Kriiger, 57. Nederlandske Tobaksfilial, Den, N. S. Kriiger & Rose, 57. Norddeutsche Brandforsikringsselskab, Actieselskabet, 56. Northern Preserved But ter Comjyany, The, Carl Kjær, 57. Petersen, H. C., & Co., 55. Reck, Anders Borch, 56. Safiansfabriken paa Taqensve/j, TF. T/t. Benthin, 57. Schelowsky, Carl Wilhelm, 56. Svenska Private Assurandører, De, limiteret, 57. Siesbyes, TJ., Efterfølger (2 Anni), 56. Olycksfallforsdkringsaktiebolaget, 56. Cliristeii Hveiidsen er udtraadt og Ferdinand Ludvii? August Selmer ølljj^nard indtraadt som controllereiide Directeiir tor Actieselskaliet Huslejeassurancen for Kjøbenliavii og Frederiksberg. Firmaet (rildsig & Larseu har meddelt August Marinus Alexander Petersen Procura. Marie Cathrine Lihme, født Kordes, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver at Firmaet I'auli Lihme. Michael Johan Henning Lihme liar Procura. Alfred Sigvard Blom er indtraadt i Firmaet H. C. Petersen & (lo. som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Firmaet Th. Klokker & Co. har meddelt Johannes Peter Jensen Procura.

2 Den al Willem Marinus vaii Haarsl tor Aclieselskalx't Nonidcutsclie Hraiidforsikriii^sselskal) i Jlainhurg aimicldtc Agentur er liævet. Kicdcrik Aiiloiiiiis IjMuiliardt Olsen er iiultraadt i Kiriiiaet li. Siesltyes Kt'terfnl^^er som ansvarlig og til U'nderskrilt berettiget Deltager. Ivar Lykke IlirsclisiMiin;?, som var Deltager i Firmaet Ivar llirsclisprun^ & ilolni, er al'gaaet ved Doden. Forretiiingen fortsættes under sannne Firma al" den hidtidige Deltager lians Ihdni. Den al" l'^irmaet Nirolal Hansen drevne Forretning er stillet under Jjikvidation af.lolian liorentz Lassen, Mels ivfer HJornl»ak og Frederik Cliristian lliilow, der tegne Firmaet hver l"or sig. Tlio,i:er HnH'liner er udtraadt af Firmaet Til. Si 0. Hroelnier, der fortsættes af den hidtidige Deltager Osear Hroeliner. Laurids Vilhelm Nielsen er udtraadt af Firmaet.1..). ijenedielseu & Co.. der fortfi.tttes af don hidtidige Deltager.lens.laeoh lienedietsen. Den af l'^irmaet Alexand. \V. M(>gensen (V Kiellestalil drevne Forretning er stillet under Likvidation af Carl Tlieod(U' Kom,.lolian Marius Carl Hansen og Willielni C(Mii'ad Kersiew, der to i Forening tegne Firmaet. Den sidstnævnte har Proeura. Kduard Ferdinand llellniann er udtraadt af Firmaet L. Siesltyes Eflerfolger. b^irmaet V. Madsen & Co. tegnes fremtidigt alene af Nieolai (iolllob Klauike. Anders Horeli Reck har meddelt Mieliael Treseliow Proeura. l^^irmaet 1. ("oliens Bogtrykkeri liniilerel er hævet. Under Firma L Cohens Ho,2:lrykkeri A. A. Lan^e & (V). drives Ilaandværk af et Kommanditselskab, i hvilket Alexander Albert I iail^e, boende paa Frederiksberg, er eneste ansvarlig Indehaver. Carl CJiristiaii Frost, der var Indehaver af Firmaet C. Frost, er afgaaet ved Doden. Forretningen fortsættes under samme Firma af Clara Porotliea Marie Frost, født Frost. Den Julius Christian Frost Magt. meddelte Proeura forbliver ved Den af Firmaet Her^?h & Owen for Svenska Oiyeksfallforsakringsaktieholaget i Stockholm anmeldte Agentur er hævet. Jens Andersen i Neble er udtraadt og Johannes Vedel i Hove indtraadt som Medlem af Bestyrelsen for Aelieselskahet Fadlesforeningeii for Uaiiniarks Brugslo ren i uger. Firmaet Jensen & Hoff'iuann driver Ilaandværk; Jens Jensen og Valdemar Kvald Odin Hotliiianu ere de ansvarlige Deltagere. Firmaet Alh. Cammeruieyers Forlag ved Win. L. Wulff og Hjalmar Bigler er hævet. Kjohcuhavns Magistrat, deii ISde Maj 18f4. Calliriiie Elisabeth Colding, fodt Hammer, er udtraadt af Firmaet Wilh. Colding & Co., der fortsættes af den hidtidige Deltager Theodor Edvard Colding, l^'ii-maet har derhos meddelt Aage Wilhelm Colding Proeura. Carl Vilhelm Sehelowsky har meddelt Sexsine Magdalene Sehelowsky, fodt Vesth, Proeura. Firmaet Brod rene hohlmaniis Efterfølger Emil Hertz er hævet. Carl A'ilhelm Olsen er udtraadt af Firmaet Wald. (Iiristensen & Co.s Materialhandel, der fortsættes af den hidtidige Deltager Mels Ludvig Waldemar Christensen. Hendrik Carl Frederik Sommer driver Fabriksvirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Cigarfabrikken Sumatra ved Sommer. Christen Christrup Paulsen driver Fabriksvirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Fabrilfen Freeness"

3 I I ved (Christen (liristrup Paulsen. Carl Lime har rrocura. Rasmus Firmaet Den Nederlandske Tobaksfilial, N. 8. Krii^Jjer er hævet. Firmaet Den Nederlandske Tobaksli lial, N. S. Kriifter & Rose driver Fabriksvirksomhed. Niels Sclimidt Kriiger og Carl Henrik Rose ere de ansvarlige Deltagere. Hans Jørgensen er indtraadt i Firmaet (\irl Kja'r som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager, livorved den ham ai' Firmaet meddelte Procura er borti'alden. Hans Jørgensen er indtraadt i Firmaet The Nortliern Preser ved Butter Conipany, Carl Kjær som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager, hvorved den ham af Firmaet meddelte Procura er bortfalden. Lars Larsen er udtraadt af Firmaet Snedker og Hof'stolemager C. R. Hansens Etablissement for Meubeludstyrsgjenstande og Louis Claudius Larsen samt Magnus (liristlan Olsen indtraadte i samme Firma som ansvarlige og til Underskrift berettigede Deltagere, hvorved den dem meddelte Collectivprocnra er bortfalden. Firmaet tegnes kim af to Deltagere i Forening. Jacob Rosborg Lykkeberg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Lysekil ved R. Lykkel)erg. Peder Anders Vilhelm Leniche er ndtraadt af Firmaet Emil Kaufuiann, der fortsættes af den hidtidige Deltager Emil Carl Paul Kaufmann. Firmaet Christensen & Zahrtmann driver Handel; Niels Christian Christensen og Peder Tetens Zahrtmann ere de ansvarlige Deltagere. Wilhelm Theodor Benthin driver Fabriksvirksomhed som eneste ansvarlig hklehaver af Firmaet SatiansCabriken j)aa Tagensvej, W. Th. Renthin. Johan Christotfer \\ilhelm Erdmann har Procura. Johan Christotler Stochholm driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Amateur'* ved J. C, Stochholm. Firmaet Axel L. Levin & Co. driver Handel; Axel Louis Levin og Isaae Levin ere de ansvarlige Deltagere. i Anders Andersen har tilbagekaldt den (lerhard Wilhelm Andersen og William (rerhard Andersen givne Collectivprocnra og meddelt (lerhard Wilhelm Andersen alene Procura. Johannes Christian Sommer, der var Committeret i Bestyrelsen for Selskabet De private Assurandører, limiteret, er af gaaet ved Døden, og i hans Sted er indtraadt som Committeret Carl Henricjues Melchior, der hidtil var Delegeret i Bestyrelsen. (labriel Davidsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet (lerson Davidsen. KjøhetiJiavns Magistrat, den <30to Maj Kjøbeiiliavns Amt. Frederiksberg Birk, I Heidiold til Lov 1. Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at C. H. Hansen, Indehaver af Firmaet C. 11. Hansens P)OUteillerings-Anstalt tor ægte Vine" har anmeldt, at den Karl Henrik Møller givne Procura er tilbagekaldt. Frederiksberg Birk, den oote April J. Winther, cst. 1 Henhold til Lov 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at N. S. Kriiger, eneste og ansvarlig Indehaver af Firmaet Den nederlandske Tobakstilial N. S. Kriiger", i Dag har afmeldt sit nævnte Firma. Frederiks])erg Birk, den 19do Maj J. Winther, cst. I Henhold til Lov 1ste Marts 1889 l)ekjendtgjøres herved, at Niels Schmidt Kriiger og Carl Henrik Rose i Dag have anmeldt for mig, at de som eneste og

4 ansvarlige Indehavere agte at drive Handel ])æi Frederiksl)erg under Firma ^Deii ihmlcrlaiidske Tohakslilial N. S. Krii^^er & Kose''. Frc»leriknl)cr<r l'irk, don lode.maj ISiM. J. Wiutlier, C'St. Kjøbenhavns Amts nordre Birk, Overensstemmende med l^oven om 1 Ian<lelsregistre m. m. af 1ste Marts 1S89 hekjendtgjores herved, at jeg under 3die Maj d. A. har modtaget Anmeldelse fra ActicsclskalK'l TiiImut; Fabrikker* om: at der i Henhold til Beslutning, vedtaget l>aa den den 2()de Marts d. A. afhol(lte (ieneralforsamling, er sket de i)aa et vedlagt Exemplar af Selskaliets Vedtægter af 1ste Marts 1H84 foretagne Ænih'inger i disses ^ 21 og 21-5, hvorefter Selskabets Bestyrelse fremtidig hestaar af et l>estyrelsesraad {»aao Medlennner og 2 administrerende Direktorer, at Uestyrelsesraadet f. 'I', bestaar af folgende Medlennner af den tidligere l^estyrelae: CJehejmeetatsraad Carl Frederik Tieiiceii. Imende Kroni>rindsessegade ;}() i Kjol)enhavn, Fa])rikejer (iiislav Adolph lla,i?eniaiin, ])oender>redgade Xr. r)l i Kjohenhavn, (Jrosserer Louis Meyer, hoende Kvæsthusgade Nr. (> i K jøhenhavn, og Overretssagfører Tlirisliaii Wesleri^aard Dyrliuid, ])oendc Nørregade Nr. 28 i Kjo])enhavn hvilke 4 Aledlemmers Signatur er som hidtil samt istedetfor lotatsraad IMiilii) Wiiltt" lleyiiiaii, der er afgaaet ved Døden, af Overretssagfører Konrad Cosiiiaii lievysohii, boende Vestervoldgade Nr. 81) i Kjøbenhavn, at de administrerende Direktører f. T. ere: (Mto IMiilip lleyinaii, boende Lille Vartou pr. Hellerup, og r»eimy Dessau, ))oende Tuborgs Fabrikker pr. Hellerup, at Iletten til at tegne Firmaet tilkommer 3 Medlennner af Bestyrelsesraadet i Forening og de administrerende Direktører i Forening, samt at den Otto Philip Heyman i l<"'orening med enten Benny Dessau eller Au^^list til))agekaldt. Slybe givne Procura er KjølænliaviiH Amts nordre Birk, don 7do Maj V. (Hdcnhtmi. Frederiksborg Amt. Helsingør. I Henhold til JiOV om Handelsregistre m. m. af Iste Marts 1889 er det for undertegnede Magistrat anmeldt, at Sæbefaljrikant Mels.loliaii Hagen er udtraadt og Kjøbmand Kiiiid Waldemar IJraiinner her af Staden indtraadt som Medlem af Bestyrelsen for Aetieselskabet NordsjjellaiidsMargarliiefabrik i Helsingør. Hvilket herved bekjendtgjøres. Holsin<rt)rH INIagi.strat, den 4de Maj Iiosemfnnd llolbu'lv Amt. Holbæk. Det bekjendtgjøres herved, at Bestyrelsen for.,aetieselskal>et Arl)ej(leriies Fællesbai^eri tor Holbæk oi;; Omegn'" nu bestaaer af: Fiskehandler lians (liii'aiisson (.loi'gensen) i Holbæk, der er Formand, Maskinarbejder Duneaii sammesteds, der er Kasserer, Husejer Niels Hansen i Smedelundshusene, Skræder N. F. Nielsen i Holbæk, Maskinarbejder V. Johansen i Holbæk, Tømrer Johan Petersen i Taastruj) og Snedkersvend Martin Hansen i Holbæk. Formanden og Kassereren har Ret til at tegne Firmaet. Holbæk Byfogedcontoir, den 24do ^laj N. E. Hdiiscn. Løve Herred. 1 Overensstemmelse med Lov af Iste Marts 1889 om Handelsregistre, Firma og Procura bekjendtgjøres herved, at det i'or mig er anmeldt af Reerslev Sogns Spare- og Laanekasse, at Kjøbmand (I F. Jørgensen af Peerslev er fratraadt som Bestyrelsesmedlem, Kasserer og Bogholder, og Bestyrer V..lørgensen af Reerslev i hans Sted er indtraadt i dens Bestyrelse og valgt til Kasserer og l^ogholder. Lovo TIorrodscontoir, don 7de ^laj P. Feter sen.

5 Samsø Birk. Det ))ekjen(ltgjøres herved, at ilølge (leioin.sket Anmeldelse er Lærer A. Nielsen at Thorup iiidtraadt i liestyrelseii tor Uesser So^?iis Spare- o^;- Laaiiekasse istedetl'or (Jaardejer Jeiis Søren (ryllinj^ af Philipsdal, og at Sparekassens Vedtægter under 15de Marts 1893 ere blevne forandrede. Samsø Birk, Tranel)jerg, den 28(le April lloijte. Det hekjendtgjøres herved, at Aclieselskahet Samsø Uank ifølge derom sket Amneldelse driver J^)ankforretning med lljomsted i Tranéljjerg med Vedtægter af 15de Marts d. A., at Selskabets Aktiekapital er 10,000 Kr., der er fuldt indbetalt i Aktier paa 100 Kr. lydende paa Navn, at dets Bestyrelse bestaar af Forpagter Jiaclie af Besser, Kjøl)mand Emil Bernt 11 af Ikdlen og Birkefuldmægtig, cand. juris llog-petersen af Tranebjerg, sidstnævnte som Formand, og at 2 Bestyrelsesmedlemmers Underskrift forpligte Firmaet. Samsø Birk, Tranebjerg, den '28de April Sorø Amt Skjelskør. llothe. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af Istc Marts 1889 hekjendtgjøres herved, at jeg 1). D. har modtaget Anmeldelse om, at Ponl Christen Stann )laliler af Skelskør under Firma:,,Kjøge Heton Sten Mine ved P. Mahler", med Forretningskntoir i Skjelskør, lader optage og ):)ortføre Sten fra Strøby Sogn og Omegn. Borgmestercontoii'et i Skjelskør, den 22de Mi\i H. Fabricius. 59 I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 hekjendtgjøres herved, at jeg D. D. har modtaget Anmeldelse om, at Regina Nagel, som under Firma: Holger Nagel" har drevet Handel i Skjelskør, hendes Bo under G. D. er taget under Konkursbehandling af Skjelskør Kjøbstads Skifteret. Borgmestercontoiret i Skjelskør, den 25de Ainil i/. Fahriciiis. 1 Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 hekjendtgjøres herved, at jeg D. D. har modtaget Anmeldelse om, at det til Handelsregistret for Skjelskør Kjøl)stad den 31te Oktober 1893 anmeldte Firma: Skjelskør Contant- Manufactnrforretning ved J. P. Jensen" er hævet. Borgmestercontoiret i Skjelskør, den 12te Maj H. Fah iciiis. Slagelse. 1 Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. m. hekjendtgjøres herved, at Kjøbmand Carl Gotfred Nagel Kierultt' i Slagelse for mig liar anmeldt, at han driver Fabriksvirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Slagelse Træskofahrik, Carl Kiernlft". Slagelse Byfogedcontoir, den 24de Maj C. Bang. Øster Flakkebjerg Herred. Overensstemmende med Loven af 1ste Marts 1889 hekjendtgjøres herved, at pensioneret Lærer Thomasen Roe er udtraadt, medens Lærer Peter Hansen af Halagerlille er indtraadt i Bestyrelsen for Sparekassen l^en lille Riknhe" i Halagerlille. J^et ny indtraadte Medlem, der fungerer som Bogholder, Kasserer og Regnskabsfører, er berettiget til at kvittere do Sparekassen tilhørende Gjældsbreve. Øster-Flakkebjerg Herred, Førslev pr. Fuglebjerg, den 1ste Maj H. Bie.

6 l'rjl'stø Amt. Vordingborg. I Overensstoiimiclso incd Lov om I laiidelsregistro Jii. ni. hck jendtgjørcs, ut liestyrclsen tor,,an(leels-syiiieslai?l(m*iet i MasiHMlsuiid" under Dags Dato for Ovriglu'den liar annicmt, at (Jaardejer.lens Nielsen at' T^ind er udtraadt af og(jaardejer Anders lijirseu af Frendrii» or indtraadt i nævnte l)e.styrelso. J>vfoj;(MUontoir(.'t i Vonlin;:]»oiy, ilcn 17(le Maj IMH. l'ri(uricli!<c'h. Odeiiso Amt. 00 modtaget Anmeldelse om, at der i Bestyrelsen for Aetieselskabet de forenede Mineralvandsfabriker i Odense" er foregaaet den Forandring, at A. Aseblund er udtraadt og Bagermester H. Hansen indtraadt, samt at Frederik Hviid Petersen er afgaaet ved Døden. Magintruten i Odense, den 5te ^laj G. Koch. I Henhold til Lov af 1ste Marts ISSl) l)ekjendtgjores herved, at jeg har modtaget Anmeldelse om, at Henrik Carl Ferdinand Valdemar Anderseiiou driver l'^ibrikation her i Staden under Firma: Odense Straa- o^; Fillhattefaiuik ved \ald. AnderseluMi'* som eneste ansvarlig og til at tegne Firmaet berettiget Deltager. Magistraten i Odense, den 25de ]\Iaj G. Koch. Odense, I Henhold til IjOv af l.ste Marts ISSH l)ekjendlgj»»res herved, at jeg har modtaget Anmeldelse om: 1) at Firmaet M. T. Alleriip er hævet; 2) at Ingenieurerne Ciiarles Theodor Hansen af Allinge paa Bornholm og r»an,i; Vindfeldt Hreinliolt af Odense i 1^'orening drive l'^ahrikation i Odense under Firmanavnet I'. AMerii])S Klterlol^^ere". Fnhver af Firmadeltagernc er berettiget til at tegne Firmaet. -MagiHtraleii i Odense, den Ilte i\laj l<s!tl. (r. Koch. I Henhold til Lov af Iste INhxrts 1881) hekjendtgjøres herved, at jeg har modtaget v\mneldelsc om, at Lndvi^ Peter Knudsen, boende i Langgade Nr. 23 i Valby ved Kjøhenhavn, driver Handel her i Staden under Firma: II. A. Colber^s Eftf. Ludvig? Knudsen", som eneste ansvarlig og til at tegne Firmaet berettiget Deltager. Matlilas Kjeldsen, Kastru]), har Procura. Magistraten i Odense, den 19de ]\Iaj G. Koch. I Henhold til JJOV af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at jeg har Bogense. Overensstennnende med Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1881) l)ekjendtgjores herved, at afdøde Kjøbmand her af Byen Harald Barfoeds eneste Søn og Universalarving (Trosserer Mels Clirisiian llarfoed af Kjøhenhavn har anmeldt, at han fortsætter sin afdøde Faders her i liyen drevne Handelsforretning under l'irma 11. Barfoeds Efterfolj^er" og med Forretningskontor i Bogense, at han er eneste og ansvarlig Indehaver af Firmaet, samt at han har meddelt Handels))estyrer.1. (il. Werniulb Procura. Uogense Kjol)stads Magistrat, den 15de Mai H. C. JUrnens. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. V. af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres det herved, at det for undertegnede Magistrat er anmeldt, at Cancelliraad, Kjøbmand 11. Barfoed her af l\yen, der var Medlem af Bestyrelsen for Siuire- og" Laanekassen for IJo^eiise og Onie^^n, den Gte ds. er afgaaet ved Døden og saaledes selvfølgelig udtraadt af Bestyrelsen. Bogense Kjøbstads Magistrat, Bogense, den 8do Maj K. Juraens.

7 Baag Herred. l'oitetningstørcr Lars Hansen Schmidt al" Aarup, Detailhandler Hasmus Kjær Larsen af Aaruj) og Kjøbmand IJoi Jespersen IJork af Stc])[)inge have anmeldt for mig, at de danne Bestyrelsen for Actieselskabet Aarup llerreeqviperingsforretning", der driver Handel i Skydehjerg Orte Kommune med H jemsted i Aarup. Et Bestyrelsesmedlem kan tegne Firmaet. Aktiekapitalen udgjør 5000 Kr. i Aktier a 100 Kr., der alle ere fuldt Vedtæg indbetalte og lyde paa Navn. terne ere af 28de April Biiag llerredscoiitoir, den 30te April \ M. Amley 'sen. Svendborg Amt, Svendborg. Kjøbmand Elias Carstens har idag for mig amneldt, at han meddeler Procura til sin Hustru, Karen Kirstine Carstens, født Petersen. Bo)-giiiestercont()iret i Sveiidljorg, den Ilte I\Iaj Lund. Maribo Amt. Nakskov. (.)verensstennnende med Lov 1ste ^^arts 1889 om Handelsregistre m. m. er det Dags Dato for mig anmeldt, at E. F. Dan her af Staden har givet sine Sønner Einar Dan og Knud Dan hver for sig uindskrænket l<\tldmagt til at underskrive i alle Foreningsanliggender. Nakskov Borguiestercontoir, den 4de Mai Jid. Karhevij. 61 Rødby. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at jeg Dags Dato har modtaget Anmeldelse om, at Actieselskabet Rødby Lystskovs Pavillon", hvis Vedtægter ere af 9de Marts 1894 og 9de Maj s. A., opfører, vedligeholder og udnytter en Pavillon i den paa Sæddinge Sogns Grund værende, Rødby Kommune tilhørende Lystskov. Bestyrelsen bestaar af Kjøbmændene Frantz Larsen og Jens Hovmand, Læge A. Ibsen, Slagterm. ester P. Sørensen og By- og Herredsfuldmægtig F. P. Hansen, Alle af Rødby, hvoraf o har Ret til at tegne Firmaet. Selskabet har sit Sæde i Rødby. Aktiekapitalen udgjør 4000 Kr., fordelte paa Aktier å 25 Kr., lydende paa Navn. Aktierne indbetales i 5 paa hinanden følgende Aar med 5 Kr. aarlig hver 1ste Maj og første Gang 1ste Maj d. A. Bekjendtgjøreise til Medlemmerne sker i Rødby Avis. Byfogedcontoiret i Rødby, den Ilte Maj Sørensen. I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 om LIandelsregistre er det for mig anmeldt, at Actieselskabet Rodby Teleplionselskal)" har faaet nye Vedtægter af 24de Marts 1893, samt at Aktier ])aa Navn ere udstedte, og Aktierne ere fuldt indbetalte. Kødby Borgmestercontoir, den Ilte Maj Sørensen. Aalborg Amt. Aalborg. I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 er der for undertegnede Magistrat sket Anmeldelse om, at Grosserer Carl Frederik Østl)erg af Kjøbenhavn, der i LIenhold til indgiven Firmaanmeldelse som eneste Indehaver under Firma Carl Østberg & Sønner driver Handel i Kjøbenhavn, paa samme Maade og under samme Firmanavn har etableret en Vinhandel i Aalborg. Aalborg Magistrat, den 25de Maj F. Simoni).

8 Helium og Hindsted Herreder. Det l)ekjeiidt^iøres herved, at Bestyrelséii lor Aclicsclskabct Skjorpiii^-FniTr l'aslorats Spare- Laaiiekasse" i Henliold til Lov at' Iste Marts 1H81) Dags Dato liar anmeldt for mig, at (iaardejer Niels Nielsen, kaldet (i.jenlin;?, at Fræer er udtraadt al" og Lærer Laursen af J^^ræer er indtraadt i IJestvrelseii. llellninhindstccl Herreders Coiitoir, den 2Ide Maj Chr. J. Iljcrrc. Hjørring' Amt. Frederikshavn. I Henhold til Firmaloven har Consul.1. Tliorsoe af Frederikshavn D. 1). for mig anmeldt, at han driver Dam]»skibsexpeditions-. Speditions- og (JonnnissionsfoiTctning i I'rederikshavn under Firma.1. Tliorsoe, og at Capitain K..lacobseii har Procura. Frederikshavns Maf^intrat, <len 2den ]\Iaj N. Tvcdc. Læsø Birk. Viboi'g Amt. Lysgaard og Hids Herreder samt endel af Houlberg Herred. Til Handelsregistret for herværende Jurisdiction er anmeldt, at Gaardejerne Anton Melsen,.lens Cliristian.Tensen og Kristen Nielsen, alle af Sejling, Husmand Kristen (»nstavussen sammesteds og (iraardmand Erik Peter Nielsen af P^bstrup udgjore Bestyrelsen for,,sejiin^:; Sogns og Omegns liriigsforening'*, og at denne driver Jlandel i Sejling-Sinding Commune. \'edtjegterne ere daterede 15de Fel)ruar Foreningens Medlenmier, der ved Indtrædelsen betale i Indskud: Gaardmænd og Ligestillede 2 Kr., Husmænd 1 Kr., Indsiddere og Tjenestefolk 50 Øre, hefte solidarisk for Foreningens Forpligtelser. Indkaldelse af Medlemmer skal ikke ske i offentlige Blade. Kun den samlede Bestyrelse kan forpligte Foreningen. Lve^aard in. 11. Herreders Contoir, Kjellerup, den 29de Maj Christopher Krabbe. Til Handelsregistret for herværende.jurisdiction er anmeldt, at Gaardmand Peder Andersen af \'ium er udtraadt af ]5estyrelsen for,,siuu'e- og liaanekassen i Vium Sogn'S og at Gaardejer Jens Poulsen af Nipgaard er indtraadt i samme Bestyrelse. Lysgaard ni. il. Herreders Contoir, Kjellerup, den 29de Maj Christopher Krabbe. I Henhold til Lov L'^te INL^rts 1880 ])ekjendtgjores det herved, at jeg fra La'so Spare- Laaiiekasse har modtaget Frijsenborg-Faurskov Birk. Amneldelse om, at der i sammes ]>estyrelse er sket den Forandring, at N. Ander I Henhold til Lov af Iste Marts 1889 om Handelsregistre m. v. bekjendtgjorcs sen er udtraadt og i hans Sted valgt herved, at jeg 1). D. har modtaget Anmeldelse fra Firmaet,,(l 1*. l^arsen & Co." Ole Clirislensen. Samtidigt er 0. IL Sorensen valgt til IJogholder istedetfor N. Andersen og Ole Christensen til forret i Houlbjerg om, at dette, der driver Kjøbmandsforretning og lirændevinshandel, endvidere fra 1ste Maj d. A. driver ningsforende Medlem istedetfor O. R. Sorensen. Ølbryggeri i Houlbjerg under samme Forhold, som i Firmaets den 19de September Licsø Birk, den J^de IMaj 18$)4. A. L. E. Fischer indgivne Anmeldelse ere angivne. Frij9enl)org-Faurskov Birks Contoir, Hammel, den oote April L. Olrilc.

9 T Aarlms Amt. Aarhus. i). D. er anmeldt, at Snedker Martin Alfred Nielsen, boende i Aarhus, under Firma Aarlins Skiltefabrik ved Martin Nielsendriver Haandværk i Aarhus. Aarhus Magistrat, den ISde Maj Aarhus Deltagerne Rasmus Petersen og Haus Christian Louis Sehniidth tegne i Forening Firmaet. Aarhiis Magistrat, den 21de Maj D. D. er anmeldt, at Rasmus Petersen er udtraadt af Firmaet Rasmus Petersen" i Aarhus. Aarhus Magistrat, den 21de Maj I). 1). er anmeldt, at Kjøbmand i Horsens Marius Elisius Danielsen under Firma Danielsens Eddikel>ryggeri" driver Fabriksvirksomhed i Aarhus. Aarhus Magistrat, den 24de Maj D. 1). er modtaget saalydende Anmeldelse: J)et anmeldes herved, at Gaardejer Mads Agger i Bøvling og Folkethingsmand Rasmus Nielsen i Hammerum ere udtraadte af Bestyrelsen for Aetieselskabet Fællesforeningen af jydske Forbrugsforeninger" i Aarhus. Istedetfor disse ere som nye Bestyrelsesmedlemmer valgte: Lærer l'eder Rasmussen i Horsted pr. Vejle, Gaardejer Niels Pedersen i Assens pr. Mariager, Gaardejer Jens Moller Kraruj) i Møborg, Gartner Anton Sørensen i Haubro ]n-. Aars, Lærer Peder liansen Nielsen Kirkeskov i Gjedved og Gaardejer Søren Petersen lirnus i Egaa. I>est3a'elsen bestaar saaledes nu af 11 Medlemmer med Forretningsfører Severin.lorgensen som Formand og Gaardejer Hans (lliristian Nielsen i Rødding som Næstformand. Firmaet tegnes som hidtil af Formanden eller Næstformanden i Forbindelse med 2 Bestyrelsesmedlemmer. Derhos er Actiecapitalen udvidet med 10,000 Kr. i Actier paa 100 Kr., der lyde paa Navn. Af den samlede Actiecapital G6,000 Kr. er indbetalt ialt 43,000 Kr. Resten skal indbetales inden 1. Januar Aarhus Magistrat, den 26de ]Maj ). 1). er anmeldt, at Rasnius Petersen under Firma Rasiuus Petersen" driver Speditionsforretning med Bojiæl og Forretningscontoir i Aarhus. Aarlms Magistrat, den 21de ]\Iaj D. 1). er anmeldt, at Hans Christian Louis SclimidtU af Aarhus er optaget som Deltager i Firmaet Rasmus Petersen" i D. 1). er anmeldt, at Niels (Nis) Nielsen Schmidt af Jedsted pr. Ribe, der under eget Navn driver Handel med Forretningscontoir i Aarhus, har meddelt sin Søn Marius Hansen Schmidt af Aar hus Procura. Aarhus Magistrat, den 15de Maj Horsens. 1 Henhold til Firmaloven af 1ste Marts 1889 er anmeldt, at Medlem af Bestyrelsen for Actieselska1>et Cronie & Ooldsehmidts Fabrikker" Etatsraad, Grosserer Johan Frederik (-ai'oe er afgaaet ved Døden, og at Capitain, Grosserer Søren (Ihristian Knudtzon er valgt til Medlem af Bestyrelsen i hans Sted. Horsens Borgmestercontoir, den Ilte IMaj Lendrop. Hasle, Vesterlisbjerg, Framlev og Sabro Herreden I Henhold til!firmaloven bekjendtgjøres herved, at det for mig i Dag er anmeldt, at Gaardejerne Peter Overgaard af Gjeding og Niels Poulsen af Kasted i Stedet for Jørgen P. Jørgensen Kaae og Jens Rerteisen ved Generalforsamling fra 1ste April d. A. ere valgte som Best3"relsesmedlemmer af Tilst og Kasted Sognes Spare- og Laanekasse i Tilst. i Hasle ni. fl. Herreders Contoir, Aarhus, den 5te ]\raj Barfoed, const.

10 Hads Herred, For mig er i Dag anmeldt, at For- ])agtcr Jens Kasimisseii, Gosmer, og Gaardmæiulene Simon IVter.leiiseii, Fensten,.lens Mo;?enseii, llalling, og Søren l'eter Christensen, il)d., ere iidtraadte af, og at (iaardmændene Kasniiis Andersen, Fensten, og Niels Simonsen, Halling, samt Moller.). 1'. i'edersen, ibd., og Husmand.ler.i^en i*. Rasmussen, Gosmer, ere indtraadte i Bestyrelsen ior (J()smer og llallin.ic S<>,i^nes Spare- o^; Laanekasse, der er anmeldt den 'JTde September Hads Herroils l'olitikainiiu'r, den ITde.Maj Frijsenborg-Faurskov Birk. I Henhold til IjOV al' 1ste Marts 188!l om Handelsregistre m. v. bekjendtgjores herved, at jeg Dags Dato har modtaget Anmeldelse Ira Vitiien-llaldnmliadsteen Sodens S )are- o^? Laanekasse om, at ved (Teneraliorsamlingen den 8dc Ai>ril d. A. ere (Jaardejer Christen i{asmnssen al X'ithen og ] lusmand Soren lianrsen Andersen aj Hadsteen udtraadte al' liestyrelsen for l)emeldte Sparekasse, og ere i disses Sted indtraadte Husmand Christen.lensen i X'ithen og Husmand.lens Seiieel Nielsen Koj) af Hadsteen. Frijsonl)(>rj;-Fanixk()V nirkw Contoir, Ilainnu'l, den 17de Maj ISDl. A. Qrisf-Prdcrsp)?. c'onst. Silkeborg Birk. Bestyrelsen for,,them So^ns Spareo;? Laanekasse" har D. D. anmeldt, at Gaardejer Niels Peder Pedersen af Bodskov er udtraadt af Bestyrelsen og Gaardejer Peter (Justav.lensen af Gysholm er indtraadt i Bestyrelsen for bemeldte Si)arekasse, hvilket herved bekjendtgjøres i Henhold til Loven af 1ste Marts Silkel)oi<i' I'irk, den.5te Maj 18!)4. Adh'r Lund. (14 Iianders Amt. Æbeltoft. 1 Overensstemmelse med Loven af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at jeg Dags Dato har modtaget Anmeldelse om, at Niels Lnndberji^ driver Fal)riksdrift (Olbryggeri) med Hjemsted i Æbeltoft under Firma: Frem" ved N. liundber;;". N. Lundberg er Firmaets eneste Indehaver og har alene Ret til at tegne Firmaet. lufogedcontoiret i yel)eltoft, den 5te Maj 1.S94- Meyn. I Overensstemmelse med Lov af 1ste Marts 1889 bliver det herved bekjendtgjort, at jeg har modtaget Anmeldelse om, at Borgmester Peter Christian Vilhelm Meyn efter egen Begjæring er udtraadt af Bestyrelsen for Sparekassen for Ebeltoft liv oir; Ome^;n fra den 31te >h\rts d. A. at regne. r>vf<)s:edc'ont()iiet i Æbeltoft, den Ilte ]\Iaj 185)4. S. Nissen, const. Overensstemmende med Lov af Iste Marts 1889 bliver det herved bekjendtgjort, at jeg har modtaget Anmeldelse om, at Niels Evan Thuesen er udtraadt af l>estyrelsen for Sparekassen for Ebeltoft Hy Ol? (Ime^;n og at Branddirecteur.lens Severin Moller og Brygger.lohan l>avid imarius Hoi;"h, begge af Æbeltoft, ei'e indtraadte som Medlemmer af Best}'- relsen for bemeldte S])arekasse. H\ fop;edeontoiret i Æl)eltoft, den lade Maj 18i»4. Meiin. Mols og en Del af Sønder Herred. Det bekjendtgjøres herved, at jeg i Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 lunmodtaget Anmeldelse om, at der er foregaaet følgende Forandringer i Sammensætningen af Bestyrelsen for Knebel Hoelse Sonnes Spare- og' Laanekasse":

11 Førstelærer Cliristen.loliaiiseii i Vrinders er udtraaclt al' J3estyrelsen og i lians Sted er indtraadt Lærer Peter Kristian Kristensen af Knebel som Formand, Kasserer og Regnskabsfører. Bestyrelsesmedlem, Gaarde jer Jens Peter Godtfredsen af Vrinders fratræder Stillingen som Næstformand, der overtages af Gaardejer Jens Sørensen af Knebel. Suppleant, Aftægtsmand Mikkel I'edersen er afgaaet ved Døden, og i hans Sted er indtraadt Gaardejer Laurs Nielsen af Knebel. nerrcdscontoirt't i yej)eltoft, den 15(le IMaj Meijn. Gjerlev og Onsild Herreder. Det bekjendtgjøres herved i Henhold til Lov af 1ste Marts 1889, at jeg har modtaget Anmeldelse om, at der i Bestyrelsen for (ijerlev Enslev C^niniunes Sparens Laanekasse er foregaaet følgende Forandring: Gaardmand Christen Jensen, kaldet Frandsen, Gjerlev, Gaardmand Cliristen Andersen Lérke, ibd., Gaardmand Peder Sørensen Johnsen, ibd., og forhenv. Gaardmand Carl Holm, ibd., ere udtraadte, medens i deres Sted ere indtraadte i Bestyrelsen: Gaardmand Christen Skifter Holm, Gjerlev, Gaardmand Christen Sørensen Smed, ibd., Gaardmand Peder Jensen, ibd., og Gaardmand Christen Sørensen, Vindbyhmd, ibd. By- og Herredsfogedcontoiret i Mariager, den IGde Maj G. Hansen. liibo Amt. Varde, Bestyrelsen for Actieselskahet Haandværkerforenin^^ens Spare- o^:; Laanekasse i Varde" har Dags Dato for neden tegnede (^ontoir anmeldt, at Smedemester Christian Carl Hansen af Varde ved Dødsfald er udtraadt, og at Guldsmedemester Johan Frederik Rathje er indtraadt som Medlem af Actieselskabets Bestyrelse fra 26de f. M. at regne. Varde Byfogedeontoir, den 2den ]\Iaj Borberg. 65 Øster og Vester Herreder. Dags Dato er anmeldt, at der ved en under 25de April d. A. af Actieselskahet Skovlund Mølle i Andsager Sogn afholdt Generalforsamling er vedtaget følgende Forandringer, forsaavidt angaar Bestyrelsesmedlemmerne: Afgaaede ere: Jens Kristensen Krongaard af Lærkeholt, Jens Kr. Nielsen deil af Lund og Kristen Hansen Kristensen af Lund. I disses Sted ere indtraadte: Bertel Jensen af Mølbygaard, Peder Nielsen af Aalling og Peder Kruse af Lærkeholt. Øster og Vester Herreders Contoir i Varde, den 7de Maj Kalko. Andst og Slaugs Herreder. Bestyrelsen for Spare- og Laanekassen for Skanderup So^n og Omegn" har anmeldt for mig, at Sparekassen er ophævet fra den 2den Marts d. A. at regne. Andst-Slaugs Herreders Contoir, Kolding, den Ilte Maj Borup. Riiigkjøbing Amt. Skodborg og Vandfuld Herreder. I Plenhold til Lov af 1ste Marts 1889 have Lærer P. Lundgaard, Strandfoged Niels I^ristian Kirk og Fisker Laust Nees, Alle af Harboøre, i Dag anmeldt, at de med Førstnævnte som Formand danne Bestyrelsen for Vrist Brugsforening", der driver Handel i Harboøre Sogn. Vedtægterne ere daterede 14de April d. A. Kun samtlige Bestyrelsesmedlemmer i Forening have Ret til at tegne Firmaet. Samtlige Medlemmer hefte solidarisk for enhver Forpligtelse, Foreningen har paadraget sig, inden de udtræde af Foreningen. Hvert Medlem betaler 50 Øre for Indmelding, derudover er ingen Capital indskudt. Bekjendt-

12 I j 6f) i ^jort'lser til Mcdleimiienie skiillt! ikke ' LaiirlHogii er ucuraadt af Jlanrlelsfirmaerne ske i offeiitlifto Tidender, i,,kmi(lseii &.Jensen", Manufaetur-llnion Hvilket herved hekjendtgjøres. ved Knudsen & Jensen", og at disse fort- Sko(ll)org Vandfuld Herrcdorn Contoir i spcttes af Kjø))inand Mcl^nilS SopllUS Jen- Lemvig, den 2Hde April sen som Eneindehaver. Lund. j Byfof^ed- ojr Borginestercontoiret i Koldin}:! den 22de Maj Vojlc Amt. Fredericia. For undertegnede Magistrat er anmeldt, at lians ll(»l;;ei' Andresen, Procnrist for Aelieselskal>el luocli & Andresen'* i Fredericia, er afgaaet ved Doden. Kretlorifia Magistrat, <len llti- Maj 1H91. Carl Sc/t<(rUn(j. Kolding. Det hekjendtgjores herved, at Kjo))- mand Erik Mssen Knudsen af Kolding Kolding Herred. Schjørring. For Undertegnede er anjneldt, at Smed N.'Andersen, Odis l)ramdrui), Gaardejer Ijidvi^ Dall sammesteds, Gaardejer K. Clausen, Odis, og Landhoelsmand H. Lauenbor^, Odis, ere udtraadte af Bestyrelsen for,,spare- Laanekassen for Odis og at i deres Sted ere indtraadte Molleejer 11..Jer^;ensen, Odis Branidrnp, Gaardejer T. F. Seest sammesteds, (laardejer.1. Seliniidt liansen, Odis, og Landhoelsmand Iver Skovlund sammesteds. Kolding Herreds Contoir, den 25de Maj TilUscli. Nr. 5 for 181)4, l'/a Ark, færdigt fra Trykkeriet den Ilte Juni Udgiver: Fuldmægtig i Justitsministeriet M. r. Friis. 8t. Kongensgade (50. K. Hovedkommissionær; V. Thaning &. Appel, Kjøbmagergade IG. K. Kjøbenhavn Centraltrykkeriet.