Anne Villadsgaard (avi) Til Kystdirektoratet! Hermed sendes ansøgning om anlæg på søterritorie. Vælg anlæg: Adresse: Moesgaard Allé 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anne Villadsgaard (avi) Til Kystdirektoratet! Hermed sendes ansøgning om anlæg på søterritorie. Vælg anlæg: Adresse: Moesgaard Allé 15"

Transkript

1 Anne Villadsgaard (avi) Fra: 'Claus Skriver Moesgaard Museum ' Sendt: 27. juni :55 Til: $Kystdirektoratet (kdi) Emne: Ansøgning om Andet Kategorier: Rød Til Kystdirektoratet! Hermed sendes ansøgning om anlæg på søterritorie. Vælg anlæg: Er ansøger? Myndighed: Navn/Kontaktperson: Andet Myndighed Moesgaard Museum Claus Skriver Adresse: Moesgaard Allé 15 Postnr. og By: 8270 Højbjerg Telefon: Håndteres ansøgningen af rådgiver/konsulent? Begrundelse for ønske om et anlæg: Skal anlægget anvendes til offentlig eller privat brug? Er anlægget til fri afbenyttelse? Forventet antal brugere: Beskriv anlæggets udformning med dimensioner: I forbindelse med ålegræsdød er en boplads fra jægerstenalderen under nedbrydning. Siden 2009 har Aarhus Universitet, Horsens Museum og Moesgaard Museum foretaget undersøgelser på stedet samt dokumenteret erosionstruslen med midler fra kulturstyrelsen. Hver år forsvinder der store mængder af oldsager af organiske materialer eksempelvis buer, padleårer, hjortetaksøkser, skæfter og stammebåde. Bopladsen rummer på et globalt plan et vigtigt videnskabeligt materiale som er ved at forsvinde. Her i blandt en meget tidlig human skabt submarin skaldynge, som på nuværende tidspunkt er enestående også i globalt sammenhæng. Siden 2009 er det eroderende område blevet forøget. Offentlig Ikke relevant Anlægget er en reetablering, da området tilbageføres til en tilstand som det var tidligere under et dække af ålegræs, hvilket indikeres af luftfoto fra Størrelsen på den eksponerede gytje som indeholder rester fra boplads var på indmålingstidspunktet i 2009 ca

2 Beskriv/begrund valg af materialer: Beskriv arbejdsmetoder: Anlægsperiode - forventet startdato: Anlægsperiode - forventet slutdato: Begrund anlægsperioden: Udlægsperiode: Sæsonstart: Sæsonslut: Beskriv forventet levetid: m2. I forbindelse med tildækning med sand/silt vil et område på ca m2 blive påvirket af sanddække som på det tykkeste sted vil være 25 cm. Der vil blive tilført området ca. 200 m2 sand som vil blive fordelt jævnt. Hele det påvirkede område er i dag blottet for vegetation og planter og fremstår som erosionspåvirket. Efter tildækning af sand/silt vil der blive iværksat en reetablering af ålegræs på sanddækket samt i et område uden for sanddækket på et samlet areal på ca m2. Dette således der lukkes et hul i den nuværende ålegræsbevoksning og således at erosionen i området ophører og området igen fastholdes beskyttet under et ålegræsdække som det har været i flere tusind år. Reetableringen vil ske ved brug af naturlige materialer, således projektet fremstår som en 100% naturlig reetablering. Dette vil ske ved brug af rent sand og silt samt med et dække af ålegræs. Ca. 200 m2 sand/silt vil lempeligt blive spredt ud over det anførte område. Materialet vil blive bragt til området med pram og spredt jævnt. Det sikres at der ikke sker dumpning ned i bunden, således skader på oldsager og gytje undgås. Der opsættes pejlepæle for at sikre den rette tykkelse af sedimentlag Efterfølgende reetablering af ålegræs ved ske dels ved tilførsel af plante med rodskud og dels ved såning med ålegræsfrø. Reetableringen af ålegræs vil ske over en årrække og der vil muligvis være behov for flere behandlinger i flere på hinanden følgende år Arbejdet bliver gennemført i 4 faser. Fase 1: Udsætning af tynde træstokke til markering af tykkelsen af det lag, som området ønskes tildækket med. Fase 2: Udspredning og efterfølgende udjævning af sand og silt. Fase 3: Tilsåning og udplantning af ålegræs og evt. andre undervandsplanter. Fase 4: Dokumentation af det udførte arbejde. Anlægsperiodens varighed over 3 år skyldes især, at tilsåning og udplantning af undervandsplanter forventes gennemført over flere omgange. Sæson September September Det forventes, at der ved plantning af ålegræs opstår et tæt rodnet som vil holde på sedimenterne fremover. Såfremt der undgås utilsigtede sygdomme eller iltsvind forventes reetableringen at have en levetid som er bestandig. 2

3 Ønskes en tidsbegrænset eller permanent tilladelse? Angiv hvad det skønnes at koste, såfremt anlægget skal fjernes: Beskriv forventede aktiviteter i området som følge af anlægget: Adgangsforhold: Beskriv anlæggets indvirkning på naboer: Beskriv anlæggets påvirkning af bølge- og strømforhold samt kystudvikling: Permanent Ikke relevant, da der er tale om en reetablering af naturlig bestand af ålegræs Ingen Ikke relavant Ingen Breddegrader: Længdegrader: Matrikel Nr.: Ejerlav: Navn Ejer: Reetableringen vil medvirke til at stabilisere kysten ved genskabelse af den naturlige ålegræsbestand. En lukning af hul i den allerede etablerede ålegræsbestand vil medvirke til erosionsbeskyttelse, da ålegræs har en bølge og strømdæmpende effekt. 13 C Hjarnø Adresse Ejer: Hovedvejen 2 Postnr. og By Ejer: Er der kendskab til andre projekter i området? Beskriv anvendelse af naturressourcer, herunder sten, sand, træ osv., til anlægget: Medfører anlægget affaldsproduktion, forurening og gener? Er der risiko for ulykker ifm. anlægget? Hvad anvendes projektområdet til nu? Vil anlægget få indflydelse herpå? Vil anlægget få betydning for områdets natur, særligt i forhold til eksisterende dyre- og planteliv? Vil anlægget have en påvirkning på: Anne Lise og Anders Rasmussen 7130 Julsminde Der vil blive anvendt sand og silt i en kornstørrelse som korresponderer kornstørrelse naturligt på stedet. Der vil blive anvendt ålegræsplanter samt ålegræsfrø fra planter i området, således den reetableringen sker ud fra en lokal bestand af ålegræs, som ikke påvirkes negativt ved brug af overskud fra de bestående bestande af ålegræs. Projektområdet anvendes ikke Ålegræs er vigtigt for en lang række af biologiske funktioner i det kystnære vandmiljø og samlet bidrager en forøgelse således positivt. Det genetablerede ålegræs vil udgøre en mindre del af den samlede ålegræsbestand i området og vil derfor kun få en mindre effekt positiv for området. Områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt? 3

4 Beskriv anlæggets påvirkning af områder af særlig betydning ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt: Vil projektet påvirke området som helhed? Herunder tænkes også på eventuelle påvirkninger af nabokommuner: Hvor mange personer berøres af anlægget: Vil anlægget medføre, at vejledende grænseværdier ikke kan overholdes eller miljømål (bl.a. fra vandplaner) ikke kan opnås? Hvad er sandsynligheden for, at projektet vil medfører miljøpåvirkninger? Hvad er eventuelle påvirkningers varighed og hyppighed? Er disse reversible? Indforstået med offentliggørelse? Positiv bevarende effekt på et enestående arkæologisk materiale fra jægerstenalderen. Ingen Reetableringen vil kun have positive virkninger op vandmiljøet. Ålegræs er en biologisk måleparameter i den danske implementering af EU s Vandrammedirektiv og det bidrager derfor til opfyldelse af miljømål for området. Der er ingen negative påvirkninger Ja Med venlig hilsen, Claus Skriver Moesgaard Museum 4

5

6

7