Hvordan kan man udnytter al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kan man udnytter al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes?"

Transkript

1 Hvordan kan man udnytter al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes? Anders Vestergaard Jensen Ph.D. studerende DTU Transport Danmarks Tekniske Universitet Abstract Normalt når der vurderes infrastrukturprojekter i Danmark, anvendes en samfundsøkonomisk analyse der indeholder de effekter der kan beskrives monetært. Størrelsen på de relevante effekter vurderes for hvert alternativ og en enhedspris anvendes til at fastslå den samlede monetære størrelse af effekten. Dette er yderst praktisk idet en fælles måle enhed (kroner) dermed opnås. Men det er ikke altid muligt at beskrive samtlige effekter i monetære enheder, derfor skelnes der mellem monetære og ikke monetære effekter. De yderlige effekter der ikke kan beskrives i monetære enheder kan have stor betydning for vurdering af infrastruktur anlæg. Flere miljø effekter kan f.eks. være svære eller umulige at sætte en monetær enhed på. Det vil derfor være relevant at inddrage disse effekter i beslutningsprocessen for at få en mere helhedsorienteret proces (se bl.a. HEATCO, 2006 og UITP, 2009). Dette papir beskriver en vurderingsmetodik der kan håndtere en helhedsorienteret tilgang til en vurdering af infrastrukturprojekter. Metoden sigter imod at inddrage al den tilgængelige information der måtte være om projektet, og anvende denne information til at skabe et overblik over de evt. alternativer der måtte være. Tilgangen er både helhedsorienteret med respekt til effekterne, men også til aktører. Metoden tillader nemlig at beslutningstagerne kan inddrage adskillige aktører med hver deres værdier og holdninger. Først vil metode blive beskrevet trin for trin og derefter vil metoden blive illustrerede ved at beskrive et eksempel på implementering af metoden. Eksemplet stammer fra Sverige og er behandlet i et forskningsprojekt der bl.a. er finansierede af det svenske statslige forskningsråd VINNOVA. I projektet undersøges alternativer til udbygning af en højhastighedsbane mellem Norrköping og Bäckeby. Beskrivelse af metoden Grundprincippet i metoden er at kombinerer en teknisk tilgang der skal opfange de forskellige perspektiver sammen med en social proces der engagerer de interessenter der er involverede. Herved fås en systematisk og transparent behandling af de mange synspunkter større infrastrukturprojekter ofte har. Den tekniske tilgang består i en vurderingsmodel der kan håndtere både de monetære og ikkemonetære effekter der opstår ved sådanne projekter. Vurderingsmodellen danner grundlag for den Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

2 senere behandling af al den data der kommer frem i vurderingen, og modellen vil også illustrer de resultater der kommer frem undervejs i processen. Vurderingsmodellen tager udgangspunkt i en Cost benefit analyse (CBA) der behandler alle de monetære effekter ved projektet. En feature ved den beskrevne helhedsorienteret metode er, at denne CBA information er intakt igennem hele analysen. Dvs. når de samlede vurderingsresultater præsenteres til sidst kan man genfinde disse CBA resultater. Vurderingsmetodikken anvender en konventionelle CBA som grundlag. CBA en bliver udbygget med en Multi kriterie analyse (MCA) der behandler de relevante ikke monetære effekter. Såfremt der f.eks. er udarbejdet en VVM analyse af alternativerne vil denne blive inddraget i analysen og anvendes som et udgangspunkt for hvilke effekter der skal inddrages, samt hvilken størrelse disse måtte have. Bestemmelsen, eller evt. eliminering, af disse effekter og deres indvirkning bestemmes ved en beslutningskonference (BK), hvor alle relevante aktører inviteres til at deltage i. Mere specifik anvendes operationsanalytiske metoder til at sammenligne de forskellige alternativer med respekt til hver effekt. Denne sammenligning sker ved at anvende parvise sammenligninger med REMBRANDT metoden (Olson et al., 1995). Sammenligningerne anvendes til at scorer hvert alternativ for hver effekt, og disse scores vægtes efter hvilken betydning effekten har fået af aktørerne. Disse vægte kan med fordel bestemmes ud fra en rangordning af effekterne efter betydning. Erfaringer fra forskningsprojektet har vist at aktører har nemmere ved at rangordne effekter efter betydning end at sætte direkte vægte på dem. Derfor anvendes en metode (Rank Order Distribution ROD) der tillægger en vægt efter hvilken rang effekten har opnået (Goodwin & Roberts, 2002). Samtlige scores fra effekterne adderes og dermed haves en samlede MCA scorer for hvert alternativ. Denne MCA scorer tillægges så en betydning og lægges til CBA scoren og dermed haves en samlede scorer der beskriver hvor attraktiv det enkelte alternativ er i forhold til de andre undersøgte alternativer. For at undersøge hvor følsom analysen er for ændringer i vægtene udføres en følsomhedsanalyse hvor der ændres på den vægt MCA scoren tildeles og ligeledes en analyse der ser på ændringer i effekternes vægte. For en mere uddybende beskrivelse af metoden henvises til Salling et al Arbejdet med at vurderer alternativerne og vægte effekterne op mod hinanden og til sidst at bestemme et forhold mellem de monetære (CBA) og de ikke monetære (MCA) effekter sker ved beslutningskonferencen med input fra alle relevante aktører. Figur 1 Illustration af vægtningen mellem MCA og CBA ved MCA%'en. Her i intervallet fra 0 til 80%. Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

3 Case study: Ostlänken del strækning Norrköping-Bäckeby Den gennemførte vurdering af del strækning blev bygget op omkring en beslutningskonference afholdt i Norrköping i januar For delstrækningen er der udført en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Banverket, 2008), som er den svenske pendant til en VVM undersøgelse. Inden afholdelsen af beslutningskonferencen blev MKB en analyseret og informationen fra MKB en blev gjort operationel. Dvs. vurderingerne fra rapporten blev opstillet i en vurderingsprotokol, der har til formål at gøre det nemmere at vurdere hvert enkelt kriterium op imod de enkelte alternativer. Inden beslutningskonferencen fik deltageren tilsendt lidt information om hvordan dagen skulle foregår og hvad der blev forventede af dem. Endvidere blev det gjort klart at de skulle være bekendt med indholdet i MKB en. Efter afviklingen af beslutningskonferencen blev vurderingerne samlede og der blev udført en følsomhedsanalyse umiddelbart efter. Således fik deltagerne at se hvor robuste deres vurderinger er mht. vægtningen mellem CBA og MCA. Introduktion til strækningen Delstrækningen mellem Norrköping og Bäckeby indgår som den del af projektet Ostlänken, der er et dobbeltsporet jernbaneprojekt mellem Järne og Lindköping i Sverige. Vi udvalgt netop denne delstrækning, da der her er en konflikt mellem det mest økonomiske rentable alternativ og påvirkninger på miljøet. Den udførte Cost benefit analyse for strækningen og MKB dannede udgangspunkt for analysen. Figur 2 Kort over delstrækningen mellem Norrköping og Bäckeby (Banverket, 2008) På delstrækning er der fundet 3 korridor alternativer til linjeføringen, rød, blå og grøn. For den blå korridor er der to alternativer en med en kort tunnel før Norrköping og en med en lang tunnel. Der er ingen stationer mellem Norrköping og Bäckeby. Valget skal således stå mellem disse 4 alternativer. For hvert af de 4 alternativer er der udarbejdede en samfundsøkonomisk analyse (CBA). CBA en viser at Rød korridor er det mest attraktive alternative set fra et rent CBA perspektiv. Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

4 Alternativ Omkostninger Benefits Benefit/Cost rate Rød ,00 Blå, kort tunnel ,77 Blå, lang tunnel ,54 Grøn ,45 Tabel 1 Samfundsøkonomisk analyse af de 4 alternativer Men MKB en indeholder 8 ikke monetære effekter der ikke er medtaget i CBA en. Vha. beslutningskonferencen er det forsøgt at inddrage disse effekter på systematisk måde, således at de også kan indgå i beslutningen. Kriterier Beskrivelse By- og landskabsbillede Kulturmiljø Naturmiljø Rekreation og friluftsliv Sundhed Naturresurser Risiko og sikkerhed Visuel sammenhæng i bybilledet og i andre store landskabsrum. Landskabets kulturhistoriske udvikling og værdifulde kulturmiljøer. Beskytte og bevare værdifulde naturmiljøer og biologisk mangfoldighed. Udendørs ophold og fysisk aktivitet med naturkontakt. Barriereeffekt, støj, vibrationer, elektromagnetiske felter og luftkvalitet. Råvarer og økosystemtjenester som naturen tilbyder, vandressourcer og klimapåvirkning. Risiko for ulykker på og omkring jernbanen, transport af farligt gods, farlig virksomhed, personsikkerhed for rejsende og tredje person. Anlægstid (disruption) Tidsaspektet påvirkes af bjergsprængning, brobygning, tunnelbygning osv., samfundets øvrige funktioner skal opretholdes under anlægsfasen. Tabel 2 De 8 ikke monetære kriterier fra MKB'en Beslutningskonferencen I det følgende vil beslutningskonferencens trin blive beskrevet, samt hvilke resultater deltagerne nåede frem til. 1. Trin Introduktion og CBA Deltagerne blev introduceret til begrebet beslutningskonference og processens form samt hvad der forventes af dem. Desuden blev resultaterne fra den indledende CBA præsenteret sammen med en gennemgang af de medtagne effekter i denne analyse. 2. Trin Vægtning af kriterierne Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

5 Kriterierne fra MKB rapporten blev beskrevet detaljerede således at deltagerne var bekendte med hvad de indeholder. Overfor deltagerne, blev det forklaret hvordan vægtningen af kriterierne indvirker på det endelig resultat. Deltagerne bliver så bedt om at rangordne kriterierne efter vigtighed. Vha. ROD metoden fik alle kriterierne dermed en vægt. Der var en del diskussion om hvorledes kriterierne skulle rangordnes, men efter nogen diskussion blev deltagerne enig om en rangordning der kan ses i nedenstående tabel. Det viste sig, at dette trin var der hvor der var størst uenighed blandt deltagerne, derfor fik deltagerne også lov til at give deres egen personlig vægte for kriterierne. Disse vægte blev senere testede for at se om det havde nogen indflydelse på resultatet. Kriterier Rangorden ROD vægt Kulturmiljø 1 0,23 Naturmiljø 2 0,20 By- og landskabsbillede 3 0,17 Rekreation og friluftsliv 4 0,14 Naturressourcer 5 0,11 Sundhed 6 0,08 Risiko og sikkerhed 7 0,05 Anlægstid 8 0,02 Tabel 3 Rangordningen af kriterierne som deltagerne blev enig om i plenum 3. Trin Parvise sammenligninger Næste trin i beslutningskonferencen var de parvise sammenligninger der til sidst skulle resulterer i en vurdering af kriterierne for hvert alternativ. Kriterierne blev gennemgået en for en, og alle alternativerne blev sammenlignet for hvert kriterium. Der blev taget udgangspunkt i MKB rapporten og de vurderinger den havde fremført. Med 4 alternativer og 8 kriterier er der 48 sammenligninger der skal udføres før en komplet vurdering haves. Selvsagt var dette trin det mest tidskrævende af beslutningskonferencen. For at lave disse sammenligninger var vurderingerne fra MKB en samlede i en vurderingsprotokol. Protokollen giver en klar definition af alle kriterierne og beskriver parvis hvordan to alternativer indvirker på de forskellige kriterier. Denne protokol dannede et meget vigtig grundlag for de vurderinger deltagerne endte op med at udfører. Dog skal det siges at deltagerne ofte afveg fra hvad MKB en havde vurderet. 4. Trin MCA/CBA forhold I sidste trin i beslutningskonferencen skulle deltagerne bestemme hvordan de vægter CBA og MCA overfor hinanden. Dette gøres ved at bestemme en MCA%. Deltagerne var enige om at sætte en MCA% på 50% dvs. de vægtede de monetære effekter på lige fod med de ikkemonetære. Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

6 Resultater fra beslutningskonferencen Ud fra nedenstående figur ses det tydeligt at deltagerne har fundet alternativ Blå med en kort tunnel som det mest attraktive alternativ. Ikke langt efter kommer alternativ Blå med lang tunnel og Rød, der ellers var det mest attraktive set ud fra CBA, er det mindst attraktive. Derfor var deltagerne ved beslutningskonferencen i stand til at anbefale det Blå med kort tunnel alternativ som det mest attraktive, efter at de var blevet enige om vægtningen mellem CBA og MCA, de parvise sammenligninger og kriterium vægtene. Figur 3 Afbildning af vurderingsresultatet opnåede ved beslutningskonferencen med en MCA% på 50. Følsomhedsanalyse Den præsenterede vurderingsmetodik gør det muligt, at foretage en analyse af hvor robust det resultat deltagerne i beslutningskonferencen blev enige om, er overfor ændringer i forholdet mellem CBA og MCA. For at illustrerer dette blev der udarbejdet nedenstående graf der viser totalraten for de 4 alternativer i MCA% intervallet fra 0 til 80%. Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

7 Figur 4 Graf der viser totalraterne for de 4 alternativer for MCA% på 0 til 80% Grafen viser at korridor blå med den korte tunnel er det mest attraktive alternativ fra en MCA% på 11% og i resten af intervallet. Dvs. hvis der blot tillægges en lille værdi til de ikke montære effekter vil blå korridor med kort tunnel være det mest attraktive. Selvom blå korridor med kort tunnel er dyre at anlægge end rød korridor, vil de ikke monetære effekter altså gøre det til et mere attraktivt alternativ. Metoden tillader også at undersøge hvordan vurderingen vil blive påvirket, hvis man i stedet anvendte de individuelle kriterium vægte. Her er det interessant at bemærke at ingen af deltagerne havde det kriterium de i fællesskab havde prioriteret som nr. 1 til at være det vigtigste (se nedenstående graf). Men en gennemregning med de individuelle kriterium vægte viste at det ikke ændrer på hvilket alternativ der er mest attraktivt ved en MCA% på 50% det er stadig Blå, kort tunnel. Der kunne dog kun ses en mindre forskydning ved hvilken MCA% der sker et skift fra Rød til Blå, kort tunnel alternativ (se nedenstående tabel). Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

8 Individuelle kriterium vægte Anlægstid 0,010 0,05 0,08 Rekreation og friluftsliv 0,09 0,10 0,124 Risiko og sikkerhed 0,041 0,09 0,13 Naturressourcer 0,13 0,144 0,20 Person C Sundhed Naturmiljø 0,06 0,11 0,124 0,15 0,16 0,206 Person B Person A Kulturmiljø 0,15 0,165 0,16 By og landskabsbillede 0,16 0,19 0,186 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 Figur 5 De individuelle kriterium vægte Skift fra Rød til Blå, kort Plenum 11 % Person A 12 % Person B 10 % Person C 11 % Tabel 4 MCA%'er for hvor der sker et skift fra Rød til Blå, kort tunnel alternativ Således kunne der på baggrund af beslutningskonferencen konkluderes at deltagerne har fundet Blå korridor med en kort tunnel som det mest attraktive alternativ til en linjeføring mellem Norrköping og Bäckeby. Selv når de ikke monetære effekter tillægges en mindre værdi vil dette alternativ være mere fordelagtig end Rød alternative, der performer bedre i Cost benefit analysen. Endvidere har analysen vist at selv med de individuelle kriterium vægte, vil dette resultat ikke ændres. Konklusion og perspektivering Arbejdet med vurderingsmetoden har vist at det er muligt at afholde en beslutningskonference af en 1 dags varighed hvor der kan behandles op til 4 alternativer med 8 effekter. Hvis der er flere alternativer eller effekter må der påregnes en BK af længere varighed for at have tid til at vurderer effekterne. Beslutningskonferencen afholdt i forskningsprojektet har vist at det er fordelagtigt at Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

9 tage udgangspunkt i allerede bearbejde materiale, som f.eks. VMM, dermed haves et referencepunkt at arbejde ud fra og dette gør processen nemmere at tilgå for de implicerede aktører. Omfanget af vurderingen kan godt være en begrænsende faktor. Såfremt der ønskes at behandle et meget stort infrastruktur projekt med vidtrækkende effekter kan det være svært for aktørerne at skabe sig et overblik over samtlige effekters indvirkning på de behandlede alternativer. Yderlige begrænser metoden sig til at kun kunne anvendes på et projekt med flere alternativer, og kan således ikke anvendes til at vurderer flere projekter op imod hinanden. Men metoder tillader at beslutningstagerne kan få systematisk input fra adskillige aktører og gør det muligt at inddrage allerede udarbejdede materiale, som VVM undersøgelser, på en transparent måde. Det er dermed mulighed for at inddrage flere aktører med ind i beslutningsmaterialet, samtidig med at det allerede udarbejdede materiale kan anvendes mere direkte i arbejdet med at finde det mest optimale alternativ. Forskningsprojektet har vist, at med de præsenterede metoder og en proces orienterede beslutningskonference er det muligt at udfører en helhedsorienteret beslutningsanalyse, der på en systematisk og transparent måde kan præsenterer et beslutningsgrundlag for et infrastrukturprojekt Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

10 Referencer: UNIVERSITAET STUTTGART: HEATCO Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment. EU Sixth framework Programme (24 February 2009) Goodwin, P. & Roberts, R. (2002). Weight Approximations in Multi attribute Decision Models, Journal of Multi Criteria Decision Analysis 11, Wiley InterScience, pp Salling, K.B., Leleur, S. & Jensen, A.V. (2007). Modelling Decision Support and Uncertainty for Large Transport Infrastructure Projects: The CLG DSS Model of the Øresund Fixed Link. Elsevier, Decision Support Systems (43), UITP (2009) Assessing the benefits of public transport. A UITP position paper. January 2009 Olson, D. L., Fliedner, G. & Currie, K. (1995). Comparison of the REMBRANDT system with the analytic hierarchy process, European Journal of Operational Research 82 (1995) pp Banverket (2008). Miljökonsekvensbeskrivning Järnvägsutredning Ostlänken avsnitt Norrköping C Linköping C. December 2008 Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland Rikke Berg Politologiske Skrifter Nr. 5/2004 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af henholdsvis to konferencer og en engelsk antologi omhandlende

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Indikatorer på det fejlfrie byggeri

Indikatorer på det fejlfrie byggeri Indikatorer på det fejlfrie byggeri En kvantitativ undersøgelse af evaluerede byggesager Report 4.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Marts 2012 Indikatorer for det fejlfrie byggeri En kvantitativ

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere