Hvordan kan man udnytter al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kan man udnytter al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes?"

Transkript

1 Hvordan kan man udnytter al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes? Anders Vestergaard Jensen Ph.D. studerende DTU Transport Danmarks Tekniske Universitet Abstract Normalt når der vurderes infrastrukturprojekter i Danmark, anvendes en samfundsøkonomisk analyse der indeholder de effekter der kan beskrives monetært. Størrelsen på de relevante effekter vurderes for hvert alternativ og en enhedspris anvendes til at fastslå den samlede monetære størrelse af effekten. Dette er yderst praktisk idet en fælles måle enhed (kroner) dermed opnås. Men det er ikke altid muligt at beskrive samtlige effekter i monetære enheder, derfor skelnes der mellem monetære og ikke monetære effekter. De yderlige effekter der ikke kan beskrives i monetære enheder kan have stor betydning for vurdering af infrastruktur anlæg. Flere miljø effekter kan f.eks. være svære eller umulige at sætte en monetær enhed på. Det vil derfor være relevant at inddrage disse effekter i beslutningsprocessen for at få en mere helhedsorienteret proces (se bl.a. HEATCO, 2006 og UITP, 2009). Dette papir beskriver en vurderingsmetodik der kan håndtere en helhedsorienteret tilgang til en vurdering af infrastrukturprojekter. Metoden sigter imod at inddrage al den tilgængelige information der måtte være om projektet, og anvende denne information til at skabe et overblik over de evt. alternativer der måtte være. Tilgangen er både helhedsorienteret med respekt til effekterne, men også til aktører. Metoden tillader nemlig at beslutningstagerne kan inddrage adskillige aktører med hver deres værdier og holdninger. Først vil metode blive beskrevet trin for trin og derefter vil metoden blive illustrerede ved at beskrive et eksempel på implementering af metoden. Eksemplet stammer fra Sverige og er behandlet i et forskningsprojekt der bl.a. er finansierede af det svenske statslige forskningsråd VINNOVA. I projektet undersøges alternativer til udbygning af en højhastighedsbane mellem Norrköping og Bäckeby. Beskrivelse af metoden Grundprincippet i metoden er at kombinerer en teknisk tilgang der skal opfange de forskellige perspektiver sammen med en social proces der engagerer de interessenter der er involverede. Herved fås en systematisk og transparent behandling af de mange synspunkter større infrastrukturprojekter ofte har. Den tekniske tilgang består i en vurderingsmodel der kan håndtere både de monetære og ikkemonetære effekter der opstår ved sådanne projekter. Vurderingsmodellen danner grundlag for den Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

2 senere behandling af al den data der kommer frem i vurderingen, og modellen vil også illustrer de resultater der kommer frem undervejs i processen. Vurderingsmodellen tager udgangspunkt i en Cost benefit analyse (CBA) der behandler alle de monetære effekter ved projektet. En feature ved den beskrevne helhedsorienteret metode er, at denne CBA information er intakt igennem hele analysen. Dvs. når de samlede vurderingsresultater præsenteres til sidst kan man genfinde disse CBA resultater. Vurderingsmetodikken anvender en konventionelle CBA som grundlag. CBA en bliver udbygget med en Multi kriterie analyse (MCA) der behandler de relevante ikke monetære effekter. Såfremt der f.eks. er udarbejdet en VVM analyse af alternativerne vil denne blive inddraget i analysen og anvendes som et udgangspunkt for hvilke effekter der skal inddrages, samt hvilken størrelse disse måtte have. Bestemmelsen, eller evt. eliminering, af disse effekter og deres indvirkning bestemmes ved en beslutningskonference (BK), hvor alle relevante aktører inviteres til at deltage i. Mere specifik anvendes operationsanalytiske metoder til at sammenligne de forskellige alternativer med respekt til hver effekt. Denne sammenligning sker ved at anvende parvise sammenligninger med REMBRANDT metoden (Olson et al., 1995). Sammenligningerne anvendes til at scorer hvert alternativ for hver effekt, og disse scores vægtes efter hvilken betydning effekten har fået af aktørerne. Disse vægte kan med fordel bestemmes ud fra en rangordning af effekterne efter betydning. Erfaringer fra forskningsprojektet har vist at aktører har nemmere ved at rangordne effekter efter betydning end at sætte direkte vægte på dem. Derfor anvendes en metode (Rank Order Distribution ROD) der tillægger en vægt efter hvilken rang effekten har opnået (Goodwin & Roberts, 2002). Samtlige scores fra effekterne adderes og dermed haves en samlede MCA scorer for hvert alternativ. Denne MCA scorer tillægges så en betydning og lægges til CBA scoren og dermed haves en samlede scorer der beskriver hvor attraktiv det enkelte alternativ er i forhold til de andre undersøgte alternativer. For at undersøge hvor følsom analysen er for ændringer i vægtene udføres en følsomhedsanalyse hvor der ændres på den vægt MCA scoren tildeles og ligeledes en analyse der ser på ændringer i effekternes vægte. For en mere uddybende beskrivelse af metoden henvises til Salling et al Arbejdet med at vurderer alternativerne og vægte effekterne op mod hinanden og til sidst at bestemme et forhold mellem de monetære (CBA) og de ikke monetære (MCA) effekter sker ved beslutningskonferencen med input fra alle relevante aktører. Figur 1 Illustration af vægtningen mellem MCA og CBA ved MCA%'en. Her i intervallet fra 0 til 80%. Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

3 Case study: Ostlänken del strækning Norrköping-Bäckeby Den gennemførte vurdering af del strækning blev bygget op omkring en beslutningskonference afholdt i Norrköping i januar For delstrækningen er der udført en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Banverket, 2008), som er den svenske pendant til en VVM undersøgelse. Inden afholdelsen af beslutningskonferencen blev MKB en analyseret og informationen fra MKB en blev gjort operationel. Dvs. vurderingerne fra rapporten blev opstillet i en vurderingsprotokol, der har til formål at gøre det nemmere at vurdere hvert enkelt kriterium op imod de enkelte alternativer. Inden beslutningskonferencen fik deltageren tilsendt lidt information om hvordan dagen skulle foregår og hvad der blev forventede af dem. Endvidere blev det gjort klart at de skulle være bekendt med indholdet i MKB en. Efter afviklingen af beslutningskonferencen blev vurderingerne samlede og der blev udført en følsomhedsanalyse umiddelbart efter. Således fik deltagerne at se hvor robuste deres vurderinger er mht. vægtningen mellem CBA og MCA. Introduktion til strækningen Delstrækningen mellem Norrköping og Bäckeby indgår som den del af projektet Ostlänken, der er et dobbeltsporet jernbaneprojekt mellem Järne og Lindköping i Sverige. Vi udvalgt netop denne delstrækning, da der her er en konflikt mellem det mest økonomiske rentable alternativ og påvirkninger på miljøet. Den udførte Cost benefit analyse for strækningen og MKB dannede udgangspunkt for analysen. Figur 2 Kort over delstrækningen mellem Norrköping og Bäckeby (Banverket, 2008) På delstrækning er der fundet 3 korridor alternativer til linjeføringen, rød, blå og grøn. For den blå korridor er der to alternativer en med en kort tunnel før Norrköping og en med en lang tunnel. Der er ingen stationer mellem Norrköping og Bäckeby. Valget skal således stå mellem disse 4 alternativer. For hvert af de 4 alternativer er der udarbejdede en samfundsøkonomisk analyse (CBA). CBA en viser at Rød korridor er det mest attraktive alternative set fra et rent CBA perspektiv. Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

4 Alternativ Omkostninger Benefits Benefit/Cost rate Rød ,00 Blå, kort tunnel ,77 Blå, lang tunnel ,54 Grøn ,45 Tabel 1 Samfundsøkonomisk analyse af de 4 alternativer Men MKB en indeholder 8 ikke monetære effekter der ikke er medtaget i CBA en. Vha. beslutningskonferencen er det forsøgt at inddrage disse effekter på systematisk måde, således at de også kan indgå i beslutningen. Kriterier Beskrivelse By- og landskabsbillede Kulturmiljø Naturmiljø Rekreation og friluftsliv Sundhed Naturresurser Risiko og sikkerhed Visuel sammenhæng i bybilledet og i andre store landskabsrum. Landskabets kulturhistoriske udvikling og værdifulde kulturmiljøer. Beskytte og bevare værdifulde naturmiljøer og biologisk mangfoldighed. Udendørs ophold og fysisk aktivitet med naturkontakt. Barriereeffekt, støj, vibrationer, elektromagnetiske felter og luftkvalitet. Råvarer og økosystemtjenester som naturen tilbyder, vandressourcer og klimapåvirkning. Risiko for ulykker på og omkring jernbanen, transport af farligt gods, farlig virksomhed, personsikkerhed for rejsende og tredje person. Anlægstid (disruption) Tidsaspektet påvirkes af bjergsprængning, brobygning, tunnelbygning osv., samfundets øvrige funktioner skal opretholdes under anlægsfasen. Tabel 2 De 8 ikke monetære kriterier fra MKB'en Beslutningskonferencen I det følgende vil beslutningskonferencens trin blive beskrevet, samt hvilke resultater deltagerne nåede frem til. 1. Trin Introduktion og CBA Deltagerne blev introduceret til begrebet beslutningskonference og processens form samt hvad der forventes af dem. Desuden blev resultaterne fra den indledende CBA præsenteret sammen med en gennemgang af de medtagne effekter i denne analyse. 2. Trin Vægtning af kriterierne Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

5 Kriterierne fra MKB rapporten blev beskrevet detaljerede således at deltagerne var bekendte med hvad de indeholder. Overfor deltagerne, blev det forklaret hvordan vægtningen af kriterierne indvirker på det endelig resultat. Deltagerne bliver så bedt om at rangordne kriterierne efter vigtighed. Vha. ROD metoden fik alle kriterierne dermed en vægt. Der var en del diskussion om hvorledes kriterierne skulle rangordnes, men efter nogen diskussion blev deltagerne enig om en rangordning der kan ses i nedenstående tabel. Det viste sig, at dette trin var der hvor der var størst uenighed blandt deltagerne, derfor fik deltagerne også lov til at give deres egen personlig vægte for kriterierne. Disse vægte blev senere testede for at se om det havde nogen indflydelse på resultatet. Kriterier Rangorden ROD vægt Kulturmiljø 1 0,23 Naturmiljø 2 0,20 By- og landskabsbillede 3 0,17 Rekreation og friluftsliv 4 0,14 Naturressourcer 5 0,11 Sundhed 6 0,08 Risiko og sikkerhed 7 0,05 Anlægstid 8 0,02 Tabel 3 Rangordningen af kriterierne som deltagerne blev enig om i plenum 3. Trin Parvise sammenligninger Næste trin i beslutningskonferencen var de parvise sammenligninger der til sidst skulle resulterer i en vurdering af kriterierne for hvert alternativ. Kriterierne blev gennemgået en for en, og alle alternativerne blev sammenlignet for hvert kriterium. Der blev taget udgangspunkt i MKB rapporten og de vurderinger den havde fremført. Med 4 alternativer og 8 kriterier er der 48 sammenligninger der skal udføres før en komplet vurdering haves. Selvsagt var dette trin det mest tidskrævende af beslutningskonferencen. For at lave disse sammenligninger var vurderingerne fra MKB en samlede i en vurderingsprotokol. Protokollen giver en klar definition af alle kriterierne og beskriver parvis hvordan to alternativer indvirker på de forskellige kriterier. Denne protokol dannede et meget vigtig grundlag for de vurderinger deltagerne endte op med at udfører. Dog skal det siges at deltagerne ofte afveg fra hvad MKB en havde vurderet. 4. Trin MCA/CBA forhold I sidste trin i beslutningskonferencen skulle deltagerne bestemme hvordan de vægter CBA og MCA overfor hinanden. Dette gøres ved at bestemme en MCA%. Deltagerne var enige om at sætte en MCA% på 50% dvs. de vægtede de monetære effekter på lige fod med de ikkemonetære. Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

6 Resultater fra beslutningskonferencen Ud fra nedenstående figur ses det tydeligt at deltagerne har fundet alternativ Blå med en kort tunnel som det mest attraktive alternativ. Ikke langt efter kommer alternativ Blå med lang tunnel og Rød, der ellers var det mest attraktive set ud fra CBA, er det mindst attraktive. Derfor var deltagerne ved beslutningskonferencen i stand til at anbefale det Blå med kort tunnel alternativ som det mest attraktive, efter at de var blevet enige om vægtningen mellem CBA og MCA, de parvise sammenligninger og kriterium vægtene. Figur 3 Afbildning af vurderingsresultatet opnåede ved beslutningskonferencen med en MCA% på 50. Følsomhedsanalyse Den præsenterede vurderingsmetodik gør det muligt, at foretage en analyse af hvor robust det resultat deltagerne i beslutningskonferencen blev enige om, er overfor ændringer i forholdet mellem CBA og MCA. For at illustrerer dette blev der udarbejdet nedenstående graf der viser totalraten for de 4 alternativer i MCA% intervallet fra 0 til 80%. Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

7 Figur 4 Graf der viser totalraterne for de 4 alternativer for MCA% på 0 til 80% Grafen viser at korridor blå med den korte tunnel er det mest attraktive alternativ fra en MCA% på 11% og i resten af intervallet. Dvs. hvis der blot tillægges en lille værdi til de ikke montære effekter vil blå korridor med kort tunnel være det mest attraktive. Selvom blå korridor med kort tunnel er dyre at anlægge end rød korridor, vil de ikke monetære effekter altså gøre det til et mere attraktivt alternativ. Metoden tillader også at undersøge hvordan vurderingen vil blive påvirket, hvis man i stedet anvendte de individuelle kriterium vægte. Her er det interessant at bemærke at ingen af deltagerne havde det kriterium de i fællesskab havde prioriteret som nr. 1 til at være det vigtigste (se nedenstående graf). Men en gennemregning med de individuelle kriterium vægte viste at det ikke ændrer på hvilket alternativ der er mest attraktivt ved en MCA% på 50% det er stadig Blå, kort tunnel. Der kunne dog kun ses en mindre forskydning ved hvilken MCA% der sker et skift fra Rød til Blå, kort tunnel alternativ (se nedenstående tabel). Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

8 Individuelle kriterium vægte Anlægstid 0,010 0,05 0,08 Rekreation og friluftsliv 0,09 0,10 0,124 Risiko og sikkerhed 0,041 0,09 0,13 Naturressourcer 0,13 0,144 0,20 Person C Sundhed Naturmiljø 0,06 0,11 0,124 0,15 0,16 0,206 Person B Person A Kulturmiljø 0,15 0,165 0,16 By og landskabsbillede 0,16 0,19 0,186 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 Figur 5 De individuelle kriterium vægte Skift fra Rød til Blå, kort Plenum 11 % Person A 12 % Person B 10 % Person C 11 % Tabel 4 MCA%'er for hvor der sker et skift fra Rød til Blå, kort tunnel alternativ Således kunne der på baggrund af beslutningskonferencen konkluderes at deltagerne har fundet Blå korridor med en kort tunnel som det mest attraktive alternativ til en linjeføring mellem Norrköping og Bäckeby. Selv når de ikke monetære effekter tillægges en mindre værdi vil dette alternativ være mere fordelagtig end Rød alternative, der performer bedre i Cost benefit analysen. Endvidere har analysen vist at selv med de individuelle kriterium vægte, vil dette resultat ikke ændres. Konklusion og perspektivering Arbejdet med vurderingsmetoden har vist at det er muligt at afholde en beslutningskonference af en 1 dags varighed hvor der kan behandles op til 4 alternativer med 8 effekter. Hvis der er flere alternativer eller effekter må der påregnes en BK af længere varighed for at have tid til at vurderer effekterne. Beslutningskonferencen afholdt i forskningsprojektet har vist at det er fordelagtigt at Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

9 tage udgangspunkt i allerede bearbejde materiale, som f.eks. VMM, dermed haves et referencepunkt at arbejde ud fra og dette gør processen nemmere at tilgå for de implicerede aktører. Omfanget af vurderingen kan godt være en begrænsende faktor. Såfremt der ønskes at behandle et meget stort infrastruktur projekt med vidtrækkende effekter kan det være svært for aktørerne at skabe sig et overblik over samtlige effekters indvirkning på de behandlede alternativer. Yderlige begrænser metoden sig til at kun kunne anvendes på et projekt med flere alternativer, og kan således ikke anvendes til at vurderer flere projekter op imod hinanden. Men metoder tillader at beslutningstagerne kan få systematisk input fra adskillige aktører og gør det muligt at inddrage allerede udarbejdede materiale, som VVM undersøgelser, på en transparent måde. Det er dermed mulighed for at inddrage flere aktører med ind i beslutningsmaterialet, samtidig med at det allerede udarbejdede materiale kan anvendes mere direkte i arbejdet med at finde det mest optimale alternativ. Forskningsprojektet har vist, at med de præsenterede metoder og en proces orienterede beslutningskonference er det muligt at udfører en helhedsorienteret beslutningsanalyse, der på en systematisk og transparent måde kan præsenterer et beslutningsgrundlag for et infrastrukturprojekt Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

10 Referencer: UNIVERSITAET STUTTGART: HEATCO Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment. EU Sixth framework Programme (24 February 2009) Goodwin, P. & Roberts, R. (2002). Weight Approximations in Multi attribute Decision Models, Journal of Multi Criteria Decision Analysis 11, Wiley InterScience, pp Salling, K.B., Leleur, S. & Jensen, A.V. (2007). Modelling Decision Support and Uncertainty for Large Transport Infrastructure Projects: The CLG DSS Model of the Øresund Fixed Link. Elsevier, Decision Support Systems (43), UITP (2009) Assessing the benefits of public transport. A UITP position paper. January 2009 Olson, D. L., Fliedner, G. & Currie, K. (1995). Comparison of the REMBRANDT system with the analytic hierarchy process, European Journal of Operational Research 82 (1995) pp Banverket (2008). Miljökonsekvensbeskrivning Järnvägsutredning Ostlänken avsnitt Norrköping C Linköping C. December 2008 Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

COSIMA-VEJ SOFTWARE TIL PROJEKTVURDEIRNG I DEN DANSKE VEJSEKTOR

COSIMA-VEJ SOFTWARE TIL PROJEKTVURDEIRNG I DEN DANSKE VEJSEKTOR COSIMA-VEJ SOFTWARE TIL PROJEKTVURDEIRNG I DEN DANSKE VEJSEKTOR Af Kim Bang Salling, Anders Vestergaard Jensen & Steen Leleur Center for Trafik & Transport (CTT) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) kbs@ctt.dtu.dk,

Læs mere

Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen.

Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen. Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen. Decision Support and Decision Making in England Appraisal methods used yesterday, today and tomorrow Maj-Britt

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Opdateret version af TERESA

Opdateret version af TERESA Samfundsøkonomi på transportområdet Opdateret version af TERESA Lavet af DTU Transport og Incentive Partners Thomas Odgaard, Incentive Partners Hvad handler det hele om? Nu har vi et opdateret værktøj,

Læs mere

MapInfo i Energinet.dk. Værktøj til Konfliktanalyser

MapInfo i Energinet.dk. Værktøj til Konfliktanalyser Værktøj til Konfliktanalyser Signe Nepper Larsen Søren Hinge-Christensen COWI 1 Værktøj til konfliktanalyser - hvorfor nu det? Ved planlægning af nye infrastrukturanlæg er der ofte mange linjeføringer

Læs mere

Vindmøller, muligheder og bekymringer

Vindmøller, muligheder og bekymringer Vindmøller, muligheder og bekymringer Input til VVM-undersøgelsen fra grupperne på idémødet den 11. marts Illustration: Vindmøllerejseholdet Erhverv og turisme Bekymringer Hæmsko for etablering af virksomheder

Læs mere

Bilag E 89-13765/II. Maj 2012

Bilag E 89-13765/II. Maj 2012 1 Bilag E Maj 2012 89-13765/II Overordnet beskrivelse af evalueringsmodellen for modtagne tilbud på leje af prøvepladser for vindemølle proto-typer ved Prøvestationen ved Testcenter Østerild ---------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K.

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Damgaard Miljøstyrelsen 2003 Projektartikel baseret på rapporten: Hvad koster støj?,

Læs mere

Store transportprojekter - Før-og-efter studier af trafik og økonomi

Store transportprojekter - Før-og-efter studier af trafik og økonomi 1 Store transportprojekter - Før-og-efter studier af trafik og økonomi Mette K. Skamris Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Paper præsenteret ved Trafikdage på AUC, 21 august 1995. Dette paper

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

"Landbruget og landskabet i kommuneplanen"

Landbruget og landskabet i kommuneplanen Karsten L. Willeberg-Nielsen, COWI "Landbruget og landskabet i kommuneplanen" Rådgivergruppens anbefalinger ved afsluttende seminar 1 Erfaringer og anbefalinger - Processen Behov for dialog: Tidlig inddragelse

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Risikovurdering og Beslutningsstøtte: UNITE- DSS modellen for transportprojektvurdering

Risikovurdering og Beslutningsstøtte: UNITE- DSS modellen for transportprojektvurdering Risikovurdering og Beslutningsstøtte: UNITE- DSS modellen for transportprojektvurdering Lektor, PhD Kim Bang Salling Danmarks Tekniske Universitet Institut for Transport IDA RISK Seminar Onsdag d. 7. maj

Læs mere

Den gode metode - brug af GIS som værktøj i VVM og andre analyser

Den gode metode - brug af GIS som værktøj i VVM og andre analyser DCEA Miljøvurderingsdage 2012 Den gode metode - brug af GIS som værktøj i VVM og andre analyser Signe Nepper Larsen, Natur og miljø, COWI 1 24 OKTOBER 2012 DCEA MV DAGE 2012 Brug af GIS i analyser af tekniske

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

SCENARIO-BASERET EVALUERING NY METODE OG COMPUTERMODEL

SCENARIO-BASERET EVALUERING NY METODE OG COMPUTERMODEL SCENARIO-BASERET EVALUERING NY METODE OG COMPUTERMODEL Af Claus Rehfeld, Forskningsadjunkt Center for Trafik og Transportforskning (CTT) Danmarks Tekniske Universitet Bygning 115, 2800 Lyngby Email: crehfeld@ivtb.dtu.dk

Læs mere

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi Udkast pr. 1. feb. 20 Bygherrevejledning Værktøj til en bæredygtig byudvikling Social/kultur 3 5 Miljø/sundhed 2 1 Erhverv/økonomi 2 Udkast Udkast Introduktion til vejledningen Invitation til samarbejde

Læs mere

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100%

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100% Social Kapital Rapportspecifikationer Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 10 OVERBLIK Social Kapital Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring Social Kapital 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig

Læs mere

Kapacitetsanalyse årsager + foranstaltninger Kapacitetsforbedringsplan handlingsplan

Kapacitetsanalyse årsager + foranstaltninger Kapacitetsforbedringsplan handlingsplan Hvis Banedanmark ikke kan imødekomme alle ansøgninger om infrastrukturkapacitet i næste køreplan eller i nær fremtid, erklæres infrastruktur overbelastet. Kapacitetsanalyse, inden ½ år: årsager + foranstaltninger

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk april 2015 Nuuk, 30. april 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende anskaffelse;

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Fremtidens jernbane. Workshop på 80 minutter. Ved Banebranchens årlige Konference, i København. 17. Maj 2010

Fremtidens jernbane. Workshop på 80 minutter. Ved Banebranchens årlige Konference, i København. 17. Maj 2010 Fremtidens jernbane Fremtidens jernbane Workshop på 80 minutter Ved Banebran årlige Konference, i København. 17. Maj 2010 Jernbane skal erstatte mere flytrafik Måske vil fremtiden umuliggøre indenrigsflyvninger!

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Evaluering af velfærdsteknologier

Evaluering af velfærdsteknologier Evaluering af velfærdsteknologier Tirsdag den 25. august 2015 Trine Søby Christensen Præsenta@on Trine Søby Christensen Sygeplejerske Cand. Scient. Klinisk Videnskab og Teknologi Konsulent og projektleder

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark

Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark Overblik over analysens resultater og anbefalinger Deloitte Business Consulting A/S 28. april 2011 Vurdering af udbuddet

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster Nyhedsbrev nr. 28 oktober 2013 Indhold Den faste forbindelse udløser grønne gevinster 1 Udbud af de store tunnelentrepriser er godt i gang 3 Nye udbud sætter strøm på Femern forbindelsen 4 Femern forbindelsens

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer delmængde af implementeringskonceptet fra Region Hovedstaden/ v Therese Lundsgaard Formålet med at rate og beskrive

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Økonomiske evalueringsmetoder DES læringsseminar d. 11/9 2014

Økonomiske evalueringsmetoder DES læringsseminar d. 11/9 2014 Økonomiske evalueringsmetoder DES læringsseminar d. 11/9 2014 Trine de Fine Skibsted, Energistyrelsen, tfs@ens.dk Camilla K. Damgaard, NIRAS, ckd@niras.dk AGENDA Præsentation af deltagerne Hvad er økonomiske

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Storyline. - som pædagogisk tilgang til implementering

Storyline. - som pædagogisk tilgang til implementering Storyline - som pædagogisk tilgang til implementering af fx kliniske retningslinjer Landskonference Fagligt selskab for sygeplejersker, der arbejder med udvikling og forskning Svendborg, d. 20. Marts 2013

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN Lene Vistisen, National Sundheds-it e-sundhedsobservatoriet 3. december 2013 DE NÆSTE 15 MINUTTER 1. Hovedtræk fra de fire telemedicinske initiativer i de nationale

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Finansiering af transportinfrastruktur projekter

Finansiering af transportinfrastruktur projekter 1 Finansiering af transportinfrastruktur projekter 1.1 Introduktion Mange nye transportinfrastruktur projekter af både national og international betydning, herunder TransEuropæiske Net projekterne, gennemføres

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere