Den lovpligtige ulykkes f orsikring Assurance centre les accidents I å v. v 'Y o v y. v 'O tt 1 C tl y. w y. kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lovpligtige ulykkes f orsikring Assurance centre les accidents I å v. v 'Y o v y. v 'O tt 1 C tl y. w y. kr."

Transkript

1 l 86 TABEL Den lovpligtige ulykkes f orsikring 948 Assurance centre les accints 948 anmeldte tilfæl accints diclaris 2 Afgjorte sager vedrøren affaires tid par le Conseil concern: invaliditetstilfæl invaliditi a un invaliditetserstatning sans inmniti d'invalidite' b med invaliditetserstatning avec inmniti d'invalidite' Tilsammen total dødstilfæl tues c un erstatning til efterladte sans inmnitiå survivants d med avec Tilsammen total alts totaux Tilkendt erstatning inmnitis accordies: a i kapitalerstatning inmnitis capitalisies Kr b i årlig rente inmnitis courantes _ Risiko forsikringsforhoid '/:o 946 lisques etc r/ro 9333/2 946 Ø c w 'ra J Ti N n v Ø m " Q P 000 bg f d v Y? w v U w (v v v v o å ø ti O y xa x tw ød ro a å; y v y p q L y V g? m V h u Y M ^ ø N v t v 'Y o v y v V C YlY 4 N N L w N w ± w N C N \^ 'O O Y 'y X 4 ' w C $ & w S v ro d a w d Ø L N C V o x ro d m a oc v l' å v «T w m OU m x C+ w'c r C o å Ø y'+mo ' w 7 y w y 'Vy''""' U ø p 'b M å w w b N C uvu v 'O tt C tl y rooo 000 kr kr kr kr kr kr kr kr ndustri industrie: kr Qæringsmid alim 948' ekstil textile eklædningsmmvetements o il ordarbejr mm terrass ygnings ni m construction ræ møbel bois ameubi ær lærvare enirs 6o ten er glas pier ver ern metalferetmitaux Tekniskkemisk technchim 'apirpaple Litterær littiraire Cils industri industrie total /02/ o Hanl commerce: tail commerce taill Bl købmands brugsf ipiceries soc coopiratives stormagasin grands mafias ngroshanl comm gros 6o o Fils hanl commerce total Kontorvirksomhol4ur o8 60 'ransporterhv m m transp o o [mmat virks m m prof lib oo usejer hotelvirksomhed m m propr roais hotels Privat husholdn min privis Landbrug m m agrieult etc oo Kommuner tommines ' fi k i e h Søfart s er navtg peche F i illi l db s fat lt o ; r v g an r a s a t Andre forsikr autres assur 76 ooo z alttotaux Gennemsnitl årl mnoyenne ' 8' /to 933 / ran Vedr ann ulykkesforsikring se tabel 89 2 Alle i henh til lov af 20s 933 i' C Statistisk Aarb 949

2 TABEL 9 79 De statsanerkendte sygekasser' 947 Caisses maladie autorisees 947 (pr 3 cember) nombre fin Pannee: Anerkendte sygekasser caisses Ubem nyns medl membres beneficiaires pen fortunes Heraf medl efter 74 stk 25 membres selon fart 74 dont ' kronisk syge chroniguernent malas Bidragyn medlemmer membres cotisants sygedage på sygehus i Mænd bommes løbet af året (rooo) journees Kvinr femmes maladie pendant Pannee Børn enfants ndtægter recettes: Medlemmernes bidrag cotisations Heraf bidrag for bidragyn medl dont membres cotisants Statstilskud6 subvention PEtat Kommunetilskuds subventions communales Frivillige bidrag fra kommuner contributions communales Andre indtægter autres recettes Udgifter pesises: alt total Lægehjælp mecins Sygehusbehandling traitement å i'hbpital Beh på tuberkulosesanat trait aux sanatoriums tubercul Behandling på sindssygeanstalt trait aux asiles d'alienation Behandling på særforsorgsanst trait aux asiles spiciaux Pengehjælp secours en argent Medicin medicaments Andre sygehjælpsudgifter autres frais traitement Barselhjælp touches Begravelseshjælp secours d'enterrement Administrationsudgifter administration Andre udgifter autres penses ' alt total Heraf sygehjælpsudg til f medl efter 7425 membr selon fart 74 frais traitement å i kroniske syge chroniquement malas Nettoformue fortone København Freriksberg Cetenh et Er x loco kr i o o r Provinsbyerne visles prov 2 6o rooo kr o o Hele lant le Danmark zi rooo kr io Hele lant le Danmark loco kr o An m Dansk Ligbrændingsforening hav ved udgangen af henholdsvis medlemmer 948 foretes ligbrændinger hvilket udgjor 77 pct af t samle antal dø Jfr lov af E om folkeforsikring Statsbanepersonalets sygekasse (lov af 2/a 934) hav ved udgangen af r nyn 85 bidragyn medlemmer 2 Heraf 37 sygekasser på Færøerne med et medlemsantal af ndtægtsgrænser 947/48 (998/47): Hovedstan 7 8oo kr (7000 kr) provinsbyer bymæssig bebyggelse 7 zoo kr (6 500 kr) øvrige land 6 zoo kr (5 5oo kr) Formuegrænser (hele lant) for enligtstille 8000 kr (6500 kr) for familieforsørgere 26ooo kr (23500 kr) 4 Heraf mænd kvinr a Medlemmer som oktober 933 var fyldt 40 år som er optaget som nyn medlemmer 8 Stats kommunetilskut (lovens 3 stk 24) for hvert år udbetales først efter afslutningen af t pågæln regnskabsår 7 Herunr tandlægehjælp ltr 8 Herunr 845ooo kr til insulin andre livsvigtige præparater 8 ndbefattet tilgohaven af stats kommunetilskud TABEL 92 De statskontrolere sygeforeninger 947 Associations dl'assistance en cas maladie controlees par 'Etat Landkommunerne comm rorales i loco kr medlemmer pr 3 c membres fin Pannee Nemlig nyn medlemmer benefzciaires dont bidragyn medlemmer cotisants ndtægter recettes Medlemsbidrag cotisations ndskud renter m v interets etc Udgifter tenres: alt total Lægehjælp' mecins Sygehusbehandling traitement k Phbpital Massage ba massage et bains Medicin medicaments Pengehjælp secours en argent Barselhjælp couches Forvaltning m m administration etc alt total loop kr looo kr loco kr io 86 8 foreninger 2 ncl tandlægehjælp 2* Statistisk Aarb 949

3 8o TABEL 93 nvalif orsikrings f onns virksomhed' 947/g8 Fonds d'assur en cas d'invalidite' 947/48 '/4947 /4 946 /4945 8/ /8 947 "/3 946 præmiebet invaliforsikre pr 3'/8 nombre s assurer contre l'invalidite rentenyre ved finansårets udgang jouisseurs rentes 4o begæringer om invalirente rnans rentes ndtægter recettes Præmier fra forsikre 5 42 primes s assures 000 kr 7 o Arbejdsgivernes bidrag 42 cotisations s patrons Statens kommunernes tilskud 5 65 subv 'Etat et s communes Andre indtægter autres recettes ndtægter = udgifter recettes = penses Udgifter penses Udbetalte invalirenter rentes aux invalis Lægeerklæringer 5 46 stk 3 cert/cats medicaux Helbrmæss foranst 6062 (sygebeh bandager m v) traitements bandages Erhvervsmæssige foranstaltninger 6062 mesures professionnelles: Oplæring instruction Arbejdsmaskiner værksættelse af selvstændig virksomhed etablissement åentrepr pers 6 5 Hjælp udbetalt af kommunerne i henhold til 79 secours aes communes Til kontrol af rentenyre lovens 56 stk 4 controle Administrationsgodtgørelse til sygekasserne forsikringsselskaberne jfr 5 43 aux caisses maladie et aux societes 974 Andre udgifter autres penses 57 2 Jfr lov af s2/s 947 om folkeforsikring kis 22/2/947 TABEL 94 De anerkendte arbejdsløshedskasser 2947/48 Caisses chomage autorisees 947/4 (pr 3 marts) nombre: 9/8 948/47 A H ove r i ud g if ter 4 penses s caisses princip kr kr dfors ik ngens 47/45 48/47 Arbejdsløshedskasser caisses inmnite journaliere Nyn medl membres allocations aux enfants Heraf kvinr dont femmes secours voyage A Hovedforsikringens ind rooo kr rooo kr toccasion 2 t ægte r recettes s caisses princip Flyttehjælp pour management 52 Nyn medls bidrag cotisations s Huslejehjælp secours foyer membres beneficiaires o 035 andre udgifter Andre medlemmers bidrag cotisations administration et autres penses s membres payants alt total Statstilskud subvention PEtat: ordinærtr ordinaires driftsoverskud excellent 76 5 k di t t aordinaires (3 marts) fortune e straor nær ex r Refusion af huslejehjælp restitution s secours foyer 3 89 Fortsættelseskassernes uddip s caisses complem Renter interets Andre indtægter autres recettes inmnite journaliere alt allocations aux enfants Rejsehjælp secours voyage 47 B Fortsættelseskassernes ind Juleunrstøttelse å Tocc Noel 388 t ægte r recettes s caisses complem Flyttehjælp pour management 22 4 Nyn medls bidrag cotisations Ekstra 70 dages fortsættelseshjælp s membres ben/)fciaires supplementaire 4 42 Andre medlemmers bidrag cotisations Andre udgifter autres penses li s membres payants ; alt total Statstilskud subvention tetat ordinærtr ordinaires o udgift recettes = penses ekstraordinært extraordinaires 7793 refusion fra arbejdsløsheds Renter interets subv due dufonds chbmage Andre indtægter autres recettes driftsoverskud excent alt total (3 marts) fortune Ys i forhold til nyn medlemmers bidrag i t foregåen regnskabsår Af tilskut refunrer kommunerne staten /3 8 Heraf ekstraordinært statstilskud til 3 søfartskasser: 22roooo kr 3 Heraf ekstraordinært statstilskud til 3 søfartskasser: 495ooo kr 4 Udover her nævnte udbetalinger har medlemmerne modtaget skoleunrstøttelse fra Arbejdsløshedsfonn : kr i b Heraf kr formueforøgelse ved statsanerkenlsen af Statsaut Sygeplejeskers Arbejdsløshedskasse _ 89 Statistisk Aarb 949

4 8 TABEL 95 A rbejdsanvisningskontorerne 947/ 8 Bureaux j5lacement 947/48 København Freriksberg Copenhague et Frbg Øerne iøvrigt restt s iles Jylland sutland Hele lant le Danemark 947/48 9/47 kontorer nombre s bureaux arbejdssøgen manurs travail: r Mænd hommes Tilmeldt personligt se presentant en pessonne { Kvinr jemmes Gennem arbejdsløshedskasser indiques par f Mænd hommes les caisses chomage l Kvinrfemmes Tilsammen total forlangte arbejre ofres anviste pladser placements effectues: Til personligt tilmeldte ouvriers se prisentantf Mænd hommes en personee l Kvinr femmes Til tilmeldte gennem arbejdsløshedskasser f Mænd hommes ouvriers indiques par les caisses chomagek Kvinr femmes Tilsammen total i kontorets områ dans le Byen dans la ville Nemlig dont district du bureau Oplant dans la banlieue unfor kontorets områ kors du district du bureau 7 o6o o o63 3o o r o Anm: 8/3 948 hav 27 foreninger lign anerkenlse til at udøve privat arbejdsanvisning Der var i 947/48 88 henvenlser om arbej; sådant anvistes i 7 83 tilfæl Endvire har 5 private husgerningskontorer i 947/48 anvist 96 personer arbej i i alt arbejdsdage Enlig har 9 private kontorer for anvisning af sygehjælpere i 947/48 anvist 327 personer arbej i alt ca arbejdsdage TABEL 96 Fagforeninger 948 Syndicats ouvriers 948 Fagforbund syndicats Unr De samvirken Fagforbund«dans l'union s syndicats ouvriers Arbejrforbund Kvinligt ouvrieres Arbejdsmandsfb Dansk synd s manæuvr Bageri Konditoriarbfb boulang et påtiss Blikkenslagerforbunt i Danm ferblantiers Bbinrforbunt i Danmark relieurs Bødkerforbunt i Danmark tonneliers Børsteindustriarbejrnes Forb brossiers Elektrikerforbund Dansk ileetriciens Former Støberiarbforb Dansk mouleurs Funktionærforbund Dansk employes Fængselsforbund Dansk genliers Gartnerforbund Dansk horticulteurs Garverforbund Dansk tanneurs Glarmestersvennes Forbund vitriers Glasarbejrforbund Dansk verriers Guld Sølv Elektropletarbfb orf et ruol Gørtler Metalarbejrforb dinandiers Hanls Kontormedhjælper Forbund Dansk employes commerce Handskemagerforbunt i Danmark'gantiers Hatte Buntmagerforb Dansk chapeliers Hotel Restaurationspers Forb pers hotel Husligt Arbejrforbund domestiques Jernbaneforb Dansk fanet s chemins fer Jern Metalsliberfb Dansk poliss met Karetmagerforbund Dansk carrossiers Kel Maskinpforb D tand machin Keramisk Forbund syndicat ciramique medlemmer syndiques 3/2 948 af linger le Danemark et la capitale l ro v ince pr /t kommes femmes 948 Mænd Kvin d er M d K in r sections kommes femures femmes l t Herafu Heraf u total r8 år total total 8 år lig o " o o Organisationer med over 300 medlemmer pr /2 948 er opført særskilt Medlemmer i provinsen står direkte unr aflingen i København moires i8 ans Statistisk Aarb 949

5 82 TABEL 96 (fortsat) Fagforeninger 948 Syndicats ouvriers 948 (suite) Fagforbund' Syndicats Unr De samvirk Fagforbund«(fortsat) dans dunion s syndicats ouvriers (suite) Kommunalarbforb D ouvr municipaux Fagl Køkkenpersonale Forb for cuisiniers Litrafisk Forbund Dansk synd lithraph Lokomotivm forb D service locomotive Malerforbunt i Danmark peintres Mejeristforbund Dansk regiss laiterie Murerforbunt i Danmark macons Mølleriarbejrforbund Dansk meuniers Papirindustriarbejrnes Forbund papier Postforbund Dansk postes Privatbanefunktionærernes Forbundfonct s chem fer prives Rebslageriarbejrforb Dansk cordiers Salm otapetstb i Danm selliers et tapiss Skibstømrerforb Dansk charpentiers navire Skotøjsarbejrforbund Dansk cordonniers Skråtobaksarbs Forb ouvr en tabac å chiquer Skrærforbund Dansk tailleurs Slagteriarbejrforbund Dansk boucheries Sme Maskinarbejrforbund Dansk forgerons et mccaniciens Snedkerforbunt i Danm menuisiers et eben Specialarbejrnes Forbund ouvriers spec Stenindustriarbejrforb D taill pierre Sukkervare Chocola Biskuitarbejrnes Forbund sutres chocolats et biscuits Søfyrbørnes Forbund chauffeurs marins Sømænnes Forbund i Danmark marinl Tekstilarbejrforb Dansk industrie textile Tjenerforbunt i Danmark Barfons cafe Tobaksarbejrforb i Danm ouvr en tabs Træindustriarbejrforb i Danm id en boi Typrafforbund Dansk typraphes Tømrerforbund Dansk charpentiers Urmagernes Fagforbund horlers Andre organisationer autres Syndicats Tilsammen total Unfor De samvirk Fagforbund«Syndicats en hors 'union Arbejdslere i D Foren af contremaitres Dansk Bryggeri Brænri Mineralvandsarb forbund ouvr brasseries et distill Formandsfors n Dansk maitresouvrier Frisørforbund Dansk coiffeurs Hospitalsforbund Dansk empl s hopitaux Musikerforbund Dansk musiciens Mælkeriindustriarbejrnes Forb laiteries Sygeplejeraad Dansk infirmieres Sørestaurat foren D garf cafe (nav) Teknisk Landsforbund techniciens Telefonstann i Danmark Centralorganisationen for telephones Andre organisationer autres syndicats Tilsammen total alt innfor unfor" De samvirken Fagforbund«948 totaux 947 medlemmer syndiques pr 3/2 948 af Hovedstan Provinsen Hele lant linger la capitale la province le Danmark pr' Mænd kommes Kvinr femroes Til 948 Mænd Kvinr Mænd Kvinr sammen sec n3 kommes femroes kommes femroes t Heraf alt Heraf total total u r8 år' total u r8 år' io 66o to 66o o o o5o oo oo o6 47 5o O o o o " o o " ' los o Se note i si 8 moins r8ans 3 Heraf ca Soo medlemmer i udlant 6io elever a' Statistisk Aarb 949

6 TABEL 97 Foreninger enkeltvirksomher unr Dansk Arbejdsgiverforening 948 Associations et entrefrises individuelles dans?union s syndicats patronaux 948 Nærings nylsesmidlindustrien prod d'aliments Nemlig dont bagerier brødfabrikker boulangerzes etc chokola sukkervarefahr fabr clzocol et conf konservesfabrikker fabr conserves sukkerfabrikker fabr sutre tobaks cigarfabrikker fabr tabacs et cigares øl mineralvandsfabrikker brasseries etc andre virksomher autres entreprises Tekstilindustrien industrie textile Beklædningsindustrien fabriques vetetnents konfektionsindustri confection Nemlig skrærfaget tailleurs dont skotøjsindustrien fabr ckaussures etc andre virksomher autres entreprises Byggeindustri jordbearbejdn construct terrassem blikkenslagerfaget ferblanteries brolægnings jordarbej pavage terrassement bygningssnedkerfaget menuiseries Nemlig) installatørfaget installations electriques dont malerfaget peinture murerfaget maconneries tomrerfaget charpenteries andre virksomher autres entreprises Træ møbelindustri ind bois et d'atneublements møhelsnedkerfaget Ebenisteries Nemlig{ salmager tapetsererfaget selleries et tapisseries dont lt savværker maskinsnedkerier scieries andre virksomher autres entreprises Lær lærvareindustri industrie cuirs Nemligl garverier tanneries dont ` lærvare rejsetøjsfabr prod d'articles en toir Ler sten" glasind ceramique ind Pierre verrerie cementindustrien fabr cinzent kalk teglværksindustr ckaufourneries tuileries Nemlig keramisk industri ceramique dont stenhuggerfaget tailleurs lierre andre virksomher autres entreprises Metalindustri industrie en metaux guldsme solvsme elektroplet orfevreries etc jernindustri n store industrie ferrerie /grosset Nemlig jernskibs maskinbyggeri constr navires etc dont kleinsmefaget serrureries kobbersme gørtlerfaget ckaudronneries etc vn heslagsmefaget forgerons etc andre virksomher autres entreprises Kemisk industri industrie chimique olie sæbeindustrien fabr d'kuites etc Nemlig dont ll svovlsyre superfosfatfabr fabr superpkospk etc andre virksomher autres entrepn'ses Papirindustri industrie papier Nemlig papir papfabrikker fabr papier dont k andre virksomher autres entreprises Fremstilling af bøger biller bla ind graphigns Nemligs bb b estentrykfaget imprimeries etc dont ( andre virksomher autres entreprises Soigneringsindustri entreprises toilette Hanl transport skibsfart o comm transp navigetc havne købmandsvirks entrepr port et comm vnmandsforretninger ouage volture Nemlig spotvejs jernbanedrift tramways ckemins fer dont skibsfart navigation andre virksomher autres entreprises Land skovbrug agriculture sylviculture Diverse entreprises diverses Nemlig{ forsikringsselskaber societts d'assurance telefonselskaber telelzones dont ll andre virksomher autres entreprises Tilsammen total 83 Foreninger syndicats Enkeltvirks entrepr indiv /0 948 '/0 947 '/ w 4J N v U b 0 H b f; 4 Ob f; b yy d ;d qn & + U r 'db C:7w Qdø U [ Å y C q a C v A ll L i U V q"^` f ac6 ' G ' ' Q ' U Cp iø i O C A }" C i v^ Y S y " o y " ' o x o i r r 7 7 6o ror o lo l o o lo 524 x g lo l bolo u o roe " o o Ø u a ' m 7 22 d Statistisk Aarb 949

7 ! ' 84 TABEL 98 Arbejdsstandsninger 948 Conflits travail en arbejdsstandsninger nombre groves et lockouts direkte strejken arbejre nombre grevistes direkte ulukke arbejre nombre d'ouvriers atteints lockouts : g tabte arbejdsdage (i loop da e)jours chomes (milliers) Anm Tallene vedrører kun arbejdsstandsninger hos medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening TABEL 99 Samlet antal arbejdsløse 948 Nomare emmeurs 948 Forsikre assures A Egentlige arbejdsløse chomeurs ordinaires Hovedstan med forstær la capitale et fauborgs Provinsbyerne med forstær villes grov et faubourgs Landkommunerne com rorales Hele lant 948 le Danemark Nemlig f mænd komaves dont kvinr femmes Hele lant 947 le Danemark B Øvrige arbejdsledige) autres chomeurs' Hovedstan med forstær la capitale et faubourgs Provinsbyerne med forstær villes grov et faubourgs Landkommunerne com rurales Hele lant 948 le Danemark Nemlig f mænd kommes dont l kvinr femmes Hele lant 947 le Danemark C Samtlige arbejdsledige total Hovedstan f mænd bommes m forstæd l kvinr femmes Provinsbyerne J mænd bommes m forstæd kvinrfemmes Landkommu f mænd bommes nerne kvinr femmes Hele lant 948 le Danemark Nemlig f mænd kommes dont kvinr femmes Hele lant 947 le Danemark Personligt tilmeldte 948 nonassures Nemlig / mænd kommes dont l kvinr femmes Personligt tilmeldte 947 nonassur arbejdsløse ved slutningen af månen chomeurs å la fin du mois Januar Febr Marts juli Aug Gnstl for åre t io x0 ' x6o /3/ ! 286 x ! o /2/ uo8i ' ' ' : o Ledige som på opgørelsespunktet hav været ledige i mindre end 7 dage eller som på grund af alr nedsat arbejdsevne lvis beskæftigelse eller visse andre specielle årsager ikke er betragtet som alminlige arbejdssøgen travailleurs assures qui au moment du recensement one ite en emmage moms dune semaine ou qui d cause Våge insuffisance physique occupation partielle etc n'ont pas dtd consid6rls comme ch6meurs ordinaires enne Statistisk Aarb 949

8 85 TABEL 200 Arbejdsløshen i 948 (Egentlige arbejdsløse) ChBmage en 948 A arbejdsløse nombrt chbmeurs Hovedstan med forstær la capitale etfaubourgs Provinsbyerne med forstær villes grov et faubourgs Landkommunerne comrurales Hele lant 948 le D Nemlig f mænd bommes dont l kvinr femmel Heraf dont: nærings nylsesmidlind fabrication d'aliments etc tekstilindustrien industrie textile beklædningsind ind vetement jordarbej bygningsindustrien terrassement båtiment trævareind ind d'objets au bois sten ler glasind taille piernes arts teram et verrerie jern metalindustrien industrie metal et d'objets en metal kemisk industri industr chimique lær lærvareindustrien industrie toir et d'objets en toir papir papirvareindustrien ind papier et d'objets en papier grafisk ind litteraire et artistique soigneringsind ind nettoyage teknisk hjælpepersonale personnet technique hanl commerce landtransport transport par terre søtransport transport par mer landbrug agriculture øvrige erhverv autres rofession Hele lant 947 le D B Arbejdsløshedsprocenter m v ehsmeurs par zoo ouvr Hovedstan med forstær la capitale et faubourgs Provinsbyerne med forstær villes prov et faubourgs Landkommunerne com rorales Hele lant 948 le D Nemlig f mænd kommes dont \ kvinrfemmes Heraf dont: nærings nylsesmidlind fabrication d'aliments etc tekstilindustrien industrie textile beklædningsind ind vetement jordarbej bygningsindustrien terrassement båtiment trævareind ind d'objets au bois sten ler glasind taille Pierres arts teram et verrerie jern metalindustrien industire metal et d'objets en metal kemisk industri industr chimique lær lærvareindustrien industrie cuir et d'objets en emir papir papirvareindustrien ind Papier et d'objets en 4apier grafisk ind litteraire el artistique soigneringsind ind nettoyage teknisk hjælpepersonale personnel technique hanl commerce landtransport transport par terre søtransport transport par mer landbrug agriculture øvrige erhverv autresprofession Hele lant 947 le D arbejdsløse ved slutningen af månen chomeurs å la fin du mois Januar Febr Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Gnstl for året moyenne 'o Sot /0/ z x g i T x z g lo x o arbejre gnstl ouvriers moyenne Jan pct Febr Arbejdsløshedsprocent ved slutningen af månen chomeurs par zoo ouvriers å la fin du mois pct Marts pct April pct Maj pct 5 7 o6 Juni pct Juli pct Aug pct 8 5 Sept pct Okt pct Nov pct Dec pct Gnstl for året moyenne T o T0 o T /00/3 0 T T 08 o T ' o o o6 07 9T 5 tot o T S ri x T o6 o pct Statistisk Aarb 949

9 86 TABEL 20 Samtlige arbejdsløshedsforsikre i enkelte erhvervsgrupper ultimo 947 procentvis forlt efter alr efter ledighens omfang i 947 Les personnes assurs contre le chornage dans les divers grouges industriels fin 947 Repartition (en pourcentages) par åge et par duree du chomage en 947 Forsikre procentvis forlt efter Forsikre procentvis forlt efter ledighe ns omfang i 94 7 alr repartition par age par d oree d u chom age for sikre 60 ngen Erhvervsgruppe alt nombre '34 35' '59 a o led ndtil 36 7xo l2 i e grouges indisstries år år år år år år ro arrq 2 md md md md choans ans et ch o mols roais roais mols n plats mågel gærings nylsesmidlindustrienfa pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct brication d'alimnents etc Nemligf mænd kommes o5 287 ' i d x o dont kv n erlemmes 'ekstilindustrien industrie textile Nemligf mænd kommes dont ' kvinr lot 26o o eklædningsindustrien ind d'habillement Nemligf mænd kommes x dont 'i kvinr femmes 4603 x o ordarbej bygningsindustrien indu strie terrassement britiment etc 'rævareindustrien ind d'objets en bois ær lærvareindustrien industris ' i toir et d objets en ru r Nemligf mænd kommes ro o6 40 dont l kvinr o ten ler glasindustrien industrie Pierre verrerie etc ern metalind ind m et en m ioo 33 o J Nemlig( mænd kommes o o dont L kvinrlemmes o 80 Kemisk industri industrie chimique etc o Nemligf mænd kommes o dont k kvinr femroes d i 2 0 apir papirvareindustrien ind epap P Nemligf mænd kommes r r dont kvinr femmes x o2 06 i o io rafisk industri reliure imprimeries etc G Nemligf mænd kommes dont i kvinr femmes x i l x T46 ioigneringsindustr en toi ette io6 Nemlig! mænd kommes 26o d er femmes x7 dont \ kvin Ceknisk hjælpepersonale personneltechn o6 o 7 Nemligf mænd kommes o dont i kvinr femmes 240 % o Hanl commerce Nemlig! mænd kommes dont \ kvinrfemmes Landtransport transport par terre Søtransport transport par mer Landbrug agriculture Øvrige fag autres professions o Nemlig( mænd kommes o dont \ kvinr femmes alt 947 totaux : Nemligf mænd kommes x 63 6o5 59 2o dont i kvinr femmes 0o22o o VNemlig dont: Hovedstan m forstær la capitale avec faubourgs Nemligf mænd kommes o dont \ kvinr femmes x5 65 r Provinsbyer m forstær villes grov avecfaubourgs Nemligf mænd kommes o dont kvinr femmes Landkommuner communes rurales Nemligf mænd kommes dont 't kvinr femmes [ alt 946 totaux Nemlig/ {! mænd kommes x dont l kvinr femmes o Statistisk Aarb 949

10 22 i 87 TABEL 202 Arbejdsløshedsprocenten m v inn for større arbejdsløshedskasser 948 Chomeurs par zoo ouvriers dans diverses brofessions 948 Arbejdslere contr res Arbejdsmænd manoeuvres Bageri konditoriarbejre bovlangers et påtissiers Nemlig 5 mænd bommes dont kvinr femmes Blikkenslagere ferblantiers Bbinri papirvarb relieurs Btrykfaget typraphes Nemlig J mænd kommes dont kvinr lemmes Bryggeriarb ouvr brasserie Nemlig mænd kommes dont kvinr femmes De kvinlige arbejre ouvrieres Den keram industri industrie teram Nemlig jj mænd kommes dont ` kvinr femmes Elektrikere electriciens Formere mouleurs Funktionærer employes Hanls kontormedhjælpere employes commerce Nemlig f mænd kommes dont k kvinr femmes Huslige arbejre domestigues Kel maskinpassere surveillants machines Landmejerister regisseurs laiterie Malere peintres Murere macons Papirindustriarb ouvriers papetiers Salmagere stilliers Skotøjsarbejre cordonniers Nemlig mænd kommes dont kvinr femmes Skrære tailleurs Nemlig f mænd kommes dont ' kvinr femmes Slagtere ouvriers boucherie Nemlig f mænd bommes dont i kvinr femmes Sme maskinarbejre forgerons et mecaniciens Snedkere menuisiers Sukkervare chokolaarbejre ouvriers dans les fab sucr Nemlig ff mænd bommes dont i kvinr femmes Søfyrbøre chauffeurs marins Sømænd marins Tekstilarbejre ouvr textiles Nemlig % mænd kommes dont kvinr femmes Telefonstand personnet telzphone Tjenere garcons cafe Nemlig f mænd kommes dont i kvinr femmes Tobaksarbejre ouvr en tabac Nemlig J mænd kommes dont kvinr femmes Træindustriarbejre ouvr en bois Tømrere charpentiers Gnstl antal arbejre 94 8 i slutningen af månen chåmeurs par zoo ouvriers å la fin du urais ouvriers jan Marts April Maj juni juli Aug Okt pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct G året 94 ennean året r o5 0 a r i r o6 oi oi oi 0 o o o o o o o8 06 o6 r o6 o o r 884 r8 r o r o r6 09 o6 2 r ; o6 ii r r 6 4 r o o o > ol o o o6 o o o6 o o o o8 o o o o oi oi oi oi r o ' o o6 08 o i exne r Statistisk Aarb 949

11 TABEL 203 Påbegyndte lærekontrakter 948 Contrats damrentissage Fag profession Håndværk industri ouvriers industriels: Bager konditorfaget boulangers Chokolafremstil mv ouvriers sucreries etc Slagterfaget bouchers Tobaksfagene ouvriers en tabac Farver o sej lmagerfag mv tisseurs voiliers etc Skrædrfaget tailleurs Hatte buntmagerfagene chapeliers etpelletiers Stenhuggerfaget tailleurs Pierre Murerfaget macons Tømrerfaget (møllebyggerfaget) charpentiers Glarmesterfaget vitriers Skorstensfejerfaget rarnoneurs Malerfaget peintres Tapetserer salmagerfagene sellters Bygningssnedkerfaget menuisiers Møbelsnedkerfaget (ligkistesnedkere) menuis Maskinsnedkerfaget menuisiers mecaniciens Bødkerfaget tonneliers Karetmagerfaget carossiers Børstenbinrfaget brossiers Garverfaget pelsbererfaget tanniers Skotøjsfaget cordonniers Den keram industri pottemagerfaget teram Glasfagene (glasslibere pustere) veriiers Urmagerfaget horlers Sme maskinarbejrf forgerons et mec (Jern ) metalsliberfaget polisseurs metaux Kobbersmefaget chaudronniers Gørtlerfaget dinandiers Guld sølv elektropletfaget orfevres Elektrikerfaget electriciens Blikkenslagerfaget ferblantiers Skibstømrerfaget charpentiers navire Molsnedkerfaget menuisiers moles Formerfaget mouleurs Bbinrfaget relieurs Btrykfaget typraphes Litraf kemigraffagene litraphes Fotraffaget photraphes Barber frisørfaget coiffeurs Gartnerfaget horticulteurs Tjenerfaget parfons cafe Kokkefaget cuisiniers Andre fag autres professions alt håndværk industri total Hanls butiks kontorfag empl c et bur: Kontorlærlinge ernpl bureau Hanls butikslærlinge empl commerce: Storhanl commerce gros Kolonial epiceries Beklædning vetements B papirhanl librairies senkram quincailleries Vikualie ant charcuteries alt hanls butikslærlinge empl com total alt hanls butiks kontorfag empl comm et bureau total Tilsammen lærekontrakter grand total Hele lant Hele lant Hoved Provins Land Danmark banemark stan' byernes komm lacapi villes comm alts capi tale province rurales total dont tale province rorales total dont femmes femmel " jo gi o li o i z oo lo o o lo 2 3 i j _ $2' ' ' 3 29 ' Med forstær 2 let af kontrakter r omfatte ylsen af kost /eller li udgjor i 948: i 947: Statistisk Aarb 949

12 TABEL 204 Arbejdslønnen i håndværk industri 948 Salaires dans lindustrie 948 arbejre 89 Gennemsnitlig timefortj eneste salaire moyen par Reure t/ k k l k l k t fri 3 fri z tre i tri g ouvriers aperqu travail travail iices temils Hovedstan la capitale: Øre Øre Faglærte arbejre ouvriers profession 35 oo alt mænd kommes total Kvinlige arbejre ouvrieres Samtlige arbejre ouvriers et ouvrieres Provinsen la provine: Faglærte arbejre ouvriers professon Ufaglærte manoeuvres alt mænd kommes total Kvinlige arbejre ouvrieres o Samtlige arbejre ouvriers et ouvrieres Hele lant le Danemark: Faglærte arbejre ouvriers profession Ufaglærte manoeuvres alt mænd kommes total Kvinlige arbejre ouvrieres S Samtlige arbejre ouvriers et ouvrieres B Forskellige fag professions diverses Året 948 l'annee 948 a) Faglært e mænd ouv profession : Bagersven bovlangers Møllersven meuniers Cigararbejre cigariers Skotøjsarbejre cordonniers Blikkenslagersven ferblantiers Bygningssnedkere menuisiers båtim Glarmestersven vitriers Malersven peintres Murersven macons Tømrersven charpentiers Maskinsnedkere menuissers mecaniques Salmager tapetserersven selliers et tapissiers keramisk industri industr ceramique Elektrikere electriciens Formere mouleurs Guld sølvarb orfevres et ruolzeurs Gørtlere dinandiers Skibstømrersven charpentiers nav Sme maskinarb forgerons et mic Bbinrsven relieurs Typrafer typrapkes Stentrykkere litraphes b)ufaglærte mænd manoeuvres: Bryggeriarbejre brasseries Sukkerarbejre fabriques sutre Tekstilarbejre industrit textile Jord betonarbejre terrassement Gnstl timefor tjeneste salaire moren par heure Hovedst la capit Øre Provinsen provine Øre B Forskellige fag (fortsat) professions diverses (suite) Året 948 lannee 948 b) U fa gl mænd (forts) manoeuv (suite) : Murarbejdsmænd aismacons Træindustriarbejre industrie en bois Cementarbejre fabriques ciment Glasarbejre verreries Teglværksarbejre tuileries keramisk industri industr ceramique Jernindustriarbejre industrie fer Gummiindustriarb ind caoutchoutiire Olieindustriarbejre huileries Papirarbejre fabriques papier Trykkeriarbejre imprimeries Havnearbejre ouvriers port Lager pakhusarbejre emballeurs c) Kvinlige arbejre ouvrieres: Bryggeriarbejre brasseries Chokolaarbejre fabr chocolat Cigararbejre ufagl fabriques tabac Tekstilarbejre industrie textile Skotøjsarbejre cordonniers Syersker couturieres keramisk industri industr ceramique Jernindustriarbejre industrit fer Gummiindustriarb ind caoutchoutiere Papirvarearbejre fabriques darticles papier Bbinrarbejre relivre Trykkeriarbejre imprimeries Vaskeriarbejre blanchisseries Gnstl timefortjeneste salaire moyen par heure Hovedst la capit Øre Provinsen Qrovince Anm De anførte timefortjenester er beregnet paa grundlag af et af Dansk Arbejdsgiverforening indsamlet materiale Anm 2 n d e k s t a l for r e a ø n n e n Reallønnen beregnes ved at divire timefortjenesten med tailpristallet nkset for reallønnen er 20 i i 947 i i i i 939 naar 935 sættes lig oo For unr A anførte hovedgrupper af arbejre har man ved beregningen af lønningerne i enkelte kvartaler af 948 ikke anvendt faktiske arbejrtal men regnet med et normalt (konstant) arbejrtal innfor hvert fag Øre o o Statistisk Aarb 949

13 26 i TABEL 205 Sme maskinarbejre foygerons et nzecariiciens Timefortjenesten salaires horaires : Unr 40 øre aussous oi øre rover etplus Tilsammen total arbejre nombre d'ouvr Arbejdsmænd manæuvres Timefortjenesten salaires horaires : Unr 20 øre aussous øre rover et plus Tilsammen total arbejre noznbre d'ouvr Kvinlige arbejre ouv7ieres Ti mefortj en es ten salairehoraires : Unr 80 øre aussous øre rover etplus Tilsammen total arbejre nombre d ovvr 90 Lønspredningen' inn for jernindustrien 943 La disftersion s salaires dans l'industrie sirurgique 943 Hovedstan la capitale Det øvrige land restt du Pays Unr 23 år Over 23 år Unr 23 år Over 23 år moins 23 ans plus 23 ans ntoins 23 ans 23 ans sme Akkord Akkordløns løns lønslønsarbej d e e tra vall t ml t ml Z t axex auxi aux a la total å la total d la a salaires total tuche horaires tåhe horaires' hors Tresl ta horaires pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct io o io io io z o CO arbejre beskæftiget i samme virksomhed i hele året 943 forlt efter timefortjenestens størrelse TABEL 206 Gennemsnitlig kontantløn for faste medhjælpere i landbruget med kost li 94'%49 Salaires en especes s ais agricoles les et nourris 948/49 Karle dornestiques agricoles (bommes) Formestre ecuyers Piger domestiques agr (femmer)) orkarle Hele lant maitres donzestiquex 6 år 720 zr år 20 år år r7 år 8 år le Danemark (hammes) o re år o ro g ru år ro o ru o ro 6 ans ans 20 ans ans 7 an 8"'s et xnoins ans et plus et moires ans et plus et mains et plus Sommerløn /ss Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr /lo salaires en ete: Vinterløn /8/4 salaires en hiver: 948/ / Årsløn /ns/o salaires par an: 948/ / Statistisk Aarb 949

14 hjælper 2485 TABEL 207 Arbejdstonnen i alrsgrupper inn for jernindustrien april kvartal 946 Les salaires par groues d'åge 'indusirie sirurgique 2eme trimestre x946 Sme maskinarbejre %orgerons et mdcaniciens 89 år ans o år rover et plus Tilsammen total Arbejdsmænd' manæuvres 89 år ans o år rover et plus Tilsammen total Kvinlige arbejre ouvrieres 89 år ans o år rover et plus Tilsammen total '9' Hovedstan la capitale Det øvrige land reste du pays Gnstl timefortjeneste Gnstl Akkord timefortjeneste timefortjeneste i pct af dyrtidstillæg tjeneste pct af t for timer excl dyrtidstillæg salaire nzoyen par incl uroyen par arbej i ds b d rtids timer heure sans supplent dyrt timer ej sans supplem y re tillæ g heaaes å g pour chert vie tåhe cherte vie mor tårhe nombre heure d'ouvr Akkord p' pp p Tilsam v camp å i'en d'ouvr Y tour pp' g 'en rbej bed l trav å au tr men g es h rte s trav å fra au ppl t t l cherte s la ir3che alatres total c e o a l vie ures tåclze horaires h res øre Øre Øre Øre pct Øre Øre Øre øre pct 8o 87o i i l o ; o oo o o oo o o io C o Excl forskellige specialarbejrgrupper sans divers grouges d'ouvriers sgdcialisds TABEL 208 Gennemsnitlig kontantløn i gartneri erhvervsfrugtavl' 948 Salaires morens en especes dans les entrefrises d'horticulture et fructiculture gnstl uroyen Månedslønne med kost li gersonnes h sol mens nourries el ls Medhjælpere ais Kr pr md mis Elever dieves Kr pr md mols Ugelønne un kost li gersonnes å sol hebdomadaire non nourries et lags Medhjælpere ais Kr pr uge' Elever eleves Kr pr uge' Arbejdsmænd ouvriers Kr pr uge' io Medhjælpere ais Kr pr time i 8o l Timelønne un kost li gersonnes ravaillant par 'heure non nourries et lagees Arbej d s mænd ouvriers Kr pr time j 092 ltedhjælpersker sis femmes Kr pr tinre Frugtplukkersker enielleuses Kr pr time Arbejrsker ouvrieres Kr pr time nks for beskæftige un kost li indice s personees non naurries et lagtes 935 = 00 Aneivelserne vedrører kun sommerlønnen omfatter ikke overarbejdstillæg les chifres n'indiquent gue les salaires d'ttt sans le 4ayement pour travaux supplementacres E semaine 8 heure l Statistisk Aarb 949

15 92 TABEL 209 Arbejdslønnen isøfarten Salaires s marin z9oa/49 G y v rya 0 Zi N y w l>3 Ø v v 8b ent avr w c n 6 b b d tl W Ø d m tl r o x x o h o 8"/ / b H d Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Månedsløn salaires par mois fast hyre salaire fixe t Heraf dyrtidstillæg' supplement (chertt s vinres) dont krigstillæg' supplement (risque Guerre) overtidsbetaling inmnite pour koures supplement go S Gsntl antal personer r indgår ilønstatistikken nombre uroyen personnes entrant dans les statist A n m Oplysn vedr lønforholne idamp motorskibe Forun ovenst lønninger er oppebåret kost lis Fra /4 948_3/8 948 betaltes et månedligt dyrtidstillæg til matroser iskibe med treskiftet vagt (skibe over 500 b r t) på r295o kr til matroser i skibe med toskiftet vagt 630o kr sun et månedligt tillæg på 25oo kr Til fyrbøre var tillægget 295 kr Desun betaltes til donkeymænd fyrbøre motormænd et månedligt tillæg på 3500 kr til kullempere på 3000 kr Fra /9 948 forhøjes dyrtidstillægget med 000 kr pr md for treskiftet vagt 25o kr for toskiftet vagt 2 krigstillæg betales sin 5 april 946 forskellige zonetillæg bl a innrigs fart 6o pct iann fart innfor en zone begrænset af en linie SkagenLinnæs too pct for fart ien zone unfor ovennævnte zoner begrænset mod syd af bredparallellen 30 nord fra Afrikas vestkyst til 5 v læng Midlhavet Sortehavet medregnet ys 40 pct øvrige zoner bortset fra en zone istillehavet betales 30 pct TABEL 20 Husassistenterne 94 Domestigues 94 A Alrsforling repartition par dge Unr moins 8 år ans pct år rover et plus Uangivet alr inconnu alt total Gennemsnitlig alr dge moyen år B Gnstl bruttoarbejdstid' (timer) duree brute du travail quotidien (heures): fl husassistenternes besvar J sommer eti rapports s domestiques ṿinter hiver fl husmødrenes besvarelser jsommer tti rapports s maitr maison vinter hiver C Gnstl pengeløn pr md salaires moyen p mois Unr moins 8 år ans kr år rover et plus Samtlige total D Føsted lien naissance Hovedstan la capitale pct Provinsbyerne villes province Landkommunerne communes rurales Udlant (herunr Færøerne) Petranger Uangivet inconnu alt total Hovedstan la capitale Provinsb villes grov Landkomm' comm rur Enepiger Kokkep Stuepiger Enepiger Kokkep Stuepiger nepiger Kokkep Stuepiger boanes å cuisifemmes boanes å cuisifenmes bonnes å cuisifemmes toutfaire nieres cham6 toutfaire nieres chamb toutfaire nieren chamb 38 a u a } } B o Hoved Provin sbyerne villes province Landkomm2 comm rum stan Sjælland Øerniøvr Jylland alt Sjælland Øerniøvr Jylland alt la capit SEeland restgi d il udand total Seeland restgi d il ludand total o Anm Oplysningerne stammer fra spørgeskemaer udsendt til husmødre husassistenter isommeren 94 let af indkomne bearbej besvarelser udgjor 4822 besvarelser fra husmødre besvarelser fra husassistenter Anm 2 følge boligtællingen 940 udgjor antallet af husassistenter: hovedstan 7400 (925: : 26600) iprovinsbyerne 2000 (835: : 26900) iforstær 68 stationsbyer 8900 (935: ro roo 930: 8goo) Det samle antal af egentlige husassistenter (herunr ikke husbestyrerinr o ) er beregnet til ca i94 Tin fra arbejts begynlse om morgenen til ts ophør om aftenen un fradrag for eventuelle pauser 2 Landbrugshjem 'd y l; ty ti b v t ` Q å a w x Statistisk Aarb 949

16 TABEL 2 Offentlig forsorg i året 947/4 93 Personnes secourues Par la prdvoyance sociale en 947/48 hovedpersoner r i årets løb modt: personnes directement assistees ayant re; u: A Særhjælp i alt secours special Heraf kronisk syge dont chroniquement malas B Kommunehjælp secours communal balt tab af valgretor p s pcrej civ l alt nettoantal 2 total (net) C Fattighjælp assistance publique AC i alt særhjælp kommunehjælp eller () fattighjælp' nettoantal2 total (net) Nemlig dont særhjælp alene seulement du secours special særhjælp kommunehjælp secours special et secours communal særhjælp fattighjælp secours special et assistance publique kommunehjælp alene seulement du secours communal kommunehjælp fattighjælp secours communal et assistance publique fattighjælp alene seulement?assistance publique særhjælp kommunehjælp fattighjælp secours special secours communal et assistance publique Kontingenthjælp secours aux cotisations: Til sygekasse m v yt som s caisses maladie Til arbejdsløsheds kasse yd et som se mage: særhjælp secours special kommunehjælp un tab af valgret secours communal sans prejudice eivi e qu kommunehjælp med tab af valgret secours communal å prejudice civique særhjælp secours special kommunehjælp un tab af valgret secours civique communal sans prejudice civique kommunehjælp med tab af valgret secours communal å prejudice civil que Kontingenthjælp i alt nettoantal2 secours aux cotisations total (net) Heraf personer r ikke har modtaget ann offentlig hjælp dont personnes n'ayant pas repc d'autre secours ll Hjælp til udlændinge m v secours aux etrangers danske i udlant secours aux danois å Petranger alt nettoantal 2 total (net) V Enkebørnsunrstøttelses m v secours aux veuves etc: Enker veuves Enkemænd veufs Forældreløse børn orphelins pere et mere alt nettoantal 2 total (net) Heraf personer r ikke har modtaget ann offentlig hjælp dont personnes n'ayant pas rehu d'autre secours V i alt nettoantals grandtotal s personnes assistees (net) Heraf personer r tillige var alrs eller invalirentenyre dont personnes reeevant aussi s rentes aux vieillards et aux invalis Hovedstan Provinsbyerne komm la capi villes comm tale province rurales le alt ægtepar dont epoux lant le Danmark ægtepar dont o o o o9r r 472 r or o8 563' r Anm Tabellen omfatter alle arter af hjælp yt i henhold til lov om offentlig forsorg med undtagelse af børneværn (se tabel 27) særforsorg (se tabel 29) unrholdsbidrag (se tabel 28) offentlig skolebespisning (se tabel 22) kommunal sygepleje yt efter 274 stk 4 sådanne former for særhjælp r fuldtud refunres af staten Angåen statens kommunernes udgifter til offentlig forsorg se tabel 220 Bortset fra kontingenthjælp se tinr hjælp til udlændinge m v samt danske i udlant se unr ' Nettotallene angiver antallet af hovedpersoner r i samme kommune har modtaget en eller flere af pågæln arter hjælp Samme person indgår såles kun een gang i nettotallene a let af unrstøtte børn udgjor i 94'/ børn af enker børn af enkemænd 3 Statistisk Aarb 949

17 TABEL 22 Offentlig skolebespisning 947/48 Alimentation scolaire j5ublique 947/48 94 København Fre stan byerne' comm rurales lant Copenh gue la c pztale province f Cop i alt amt Danemark Samlet antal udlte måltir repas distributs i bespisningen eleves ayant pris part aux repas Kr Kr Kr Samlet udgift ved bespisningen alt total penses totales a Palimen Pr måltid ration scolaire par repas Forun 3 hovedstadskommuner hav 37 provinsbyer 2 snekommuner (hvoraf 8 i Københavns amt) skolebespisning TABEL 23 Alrsrenten i året 947/ 8 Retraites pour la vieillesse en 947/48 947/48 946/47 A Udgifterne vedr alrsrente penses a Udgifter r er genstand for refusion penses faisant objet restitution: Grundbeløb retraites ordinaires Ventetillæg supplements d'attente Ægteskabstillæg suppl aux personnes mariees Brændselshjælp secours au combustible Hjælp til beklædning secours aux vetements Tillæg til efterleven ægtefælle suppl aux marts survivants nvaliditetstillæg supplements pour invalidite Hjælpeløsheds blintillæg suppl pour cecite Børnetillæg supplements aux enfants Personligt tillæg supplements personnels Huslejetilskud secours au loyer Ekstraordinært tillæg supplements extraordinaire Drift af alrsrenteboliger2 habit pour les vieill Sygehjælp secours aux malas Ophold paa alrdomshjem3 entret en aszles alt b Udgifter r ikke er genstand for refusion penses nefaisant pas objet restitution: Alrdomshjemmenes drift frais s asiles Drift af alrsrenteboliger2 frais s habitantspour les vieillards Overskrilser (pers tillæg) supplement personnel alt Samtlige udgifter totaux Statsrefusion subvention l 'Etat Mellemkomm refusion restitutions intercommunales Fragår i alt å duire Kommunernes enlige udgifter p fanit s comm B alrsrentemodtagere ved regnskabsårets udgang nombre pers r;cev la retraite Hovedpersoner4 directement assistees Bipersoner' indirectement assistees Alrsrentemodtagere i alt total xooo kr Hovedstan la capitale o 6o s rooo kr o N København Freriksberg Gentofte rooo kr o o alt total rooo kr o N Provinsbyerne villes rooo kr o io Landkomm comm rurales rooo kr oo o = io6 775 Hele lant le banemark rooo kr o j Hele lant le banemark rooo kr ' 8o 4o Anm På Færøerne udgjor antallet af alrsrentemodtagere (hovedpersoner) pr 3/r samtlige ylser i kr kommunernes nettoudgift 93 00o kr Midlertidigt tillæg i perion /436/6 946: o kr samt tillæg til tidligere«alrsrentemodtagere eller særligt suppleren tillæg til >tidligere invalirentemodtagere så i perion /436/ø 946: kr 2 Udgifterne vedrøren drift af alrsrenteboliger er anført ls unr a ls unr b Beløbene vedrører kun anerkendte alrsrenteboliger s Takstmæssig betaling herfor 4 Ægtefæller r begge modtager alrsrente er regnet som een hovedperson 5 D v s hustruer r modtager alrsrente sammen med ægtefællen N Statistisk Aarb 949

18 'ill 95 TABEL 24 Alrsrentemodtagere d 3 marts 945 Personnes recevant la retraite j5our la vieillesse le 3 mars 945 Ægtepar hvor begge ægtefæller modtager alrsrente Mænd hamm couples dont et Pepoux et Kvinr femm lpause reroivent la retraite Gifte personer hvis ægtefælle modtager invalirente(kom Mænd hamm binere ægtepr)pers mar Kvinr femm dont Pep rec la rente aux inv Gifte personer hvis ægtefælle ikke modtager rente persmar Mænd hamm dont 'ipoux ne reyoit ni la re Kvinr femm traite ni la rente Enlige personer personnes vi f Mænd hamm vant seul l Kvinr femm alt 945 (hoved biper ( Mænd hamm soner) total (directem ass Kvinr femm et sutres) Tilsammen Nemlig itakst ( Hovedstan m v la capitale områl jl Provinsbykomm større bydont mæssig bebygg villes grov Landkomm iøvrigt comm rur alt 942 (hoved bipersoner) total Beregnet indtægts revenu Ægtepar hvor 0 kr couronne begge ægte 399 fæller modtager rente' couples 8oo 99 dont et Pepoux 2oo kr rover et plus et Pipouse re Uangivet inconnu solvent la retr alt total 0 Enlige mænd kr couronne gifte mæn d l hv is h ustru ikke mo 8oo 99 dtager 2oo kr o rover et plus g rente hammes Uangivet inconnu itlt alt total Enlige kvin 0 kr couronne r gifte 399 kvinr hvis mænd ikke 8oo99 modtager rente 200 kr rover et plus femmes vivant Uangivet inconnu seul etc alt total 0 kr couronne Hoved 399 personer i alt personres 8ooi99 ' ' ' directement as 2oo kr rover et plus sistees total Uangivet inconnu alt 945 total alt 942 total alrsrentemodtagere i alren sige år Neml i takstomr' dont i Provinsbyer større Land ro et plus inconnu a bebygg iøvrigt 'ill comm capitale provine rorales år ans o år ans ans ans o o r alrsrentemodtagere med tilgangsalr år ans 6566 år ans sige å Pentrie 6769 år ans 70 år ro et plus Uangivet inconnu På alrdomshjem dans altle o z alt total o Neml i takstomr' dont Provinsbyer Hovedstan større Landkomm bymæss la bebygg iøvrigt capitale 'ill comm rorales o o o o8 o Jfr folkeforsikringslovens S 39 2 D v s rentemodtagerens til grund for renteberegningen liggen årlige indtægt opgjort efter reglerne i folkeforsikringslovens S 4 å Herunr så ægtepar hvor n ene ægtefælle modtager alrsrente n ann ægtefælle invalirente (kombinere ægtepar) s D v s n renteberettiges alr ved indgivelse af begæring om alrsrente jfr folkeforsikringslovens S 39 eg ov nr 22 af 7 maj 937 S 30 3 Statistisk Aarb 949

19 96 TABEL 25 nvalirentemodtagere n 3 marts 945 Personnes recevant une j5ension d'invaliditd au 3 mars 945 Ægtepar hvor begge ægtefæller modtager invalirente couples dont tons les ux resoivent la pension d'invalidite Gifte personer hvis ægtefælle modtager alrsrente (kombinere ægtepar) pers mariees dont l'epoux reyoit une retaite Gifte personer hvis ægtefæller ikke modtager rente pers mariees dont l'epoux ne regoit ni la retraite ni la pension Enlige personer personnes vivant seules J Md h Kv f J Md h Kv f Md h Kv f f Md h Kv f alt (hoved bipersoner) Mdh total (directem ass et autres) { Kv f Tilsammen total Hovedstan m v la capitale Heraf dont { mænd kommes \ kvinr femmes Nemlig i Provinsbykomm større bymæs takstområt bebyg villes grov et agglom dont dans Heraf dont f mænd kommes l kvinr femnus Landkomm iøvr districts ruraux Heraf dont f mænd kommes ll kvinr femmes o invalirentemodtagere i alren: repartition par åger Ø y Ø Ø y Ø Ke m alt Ty o w a ;" d ' rn5 5 a total o Ø f o n o n in in V V v n 0 Z ' lo l " " ! ! o i ! o robo r52o r r6o Anm: tabellens tal er ikke medregnet personer r modt invalirente på forskud i afventning af invaliforsikringsrettens kenlse Galt ca personer) ejheller personer r ikke har kunnet syge /eller invaliforsikres rfor modtager hjælp som kronisk syge i henhold til forsorgslovens Galt ca personer) Med t fyldte 65 år overgår invalirentemodtagerne automatisk til at modtage alrsrente let af sådanne alrsrentemodtagere r indtil t fyldte 65 år har modtaget invalirente udgjor n 3 marts 8945 ca Dvs invalirentemodtagere hvis egenindtægt beregnet efter reglerne i folkeforsiknngslovens $ 4 udgjor højst 40 pct af rentens grundbeløb s Jfr folkeforsikringslovens $ 39 o TABEL 26 Mødrehj ælfisinstitutionernesl virksomhed 948/49 Activite s institut maternel/es 948/ q København Copenhague Provinsens vell prøv Samtlige institutioner total kvinr' r har søgt hjælp: femmes ayant man assistance: Gifte' mariees Ugifte4 nonmariees tilfæl hvor mødrehjælpen har cas ou!institution a alt total fremsendt farskabsanmellser exp une clar pat indsendt adoptionsandragenr ex une m d'adoption arrangeret ophold på børnehjem arrle sej d un asile d'enf arrangeret ophold i privat pleje arr le sej dune nourripriv arrangeret ophold for gravi arr le sej p fem enceintes 2948/45 ')4/4q X948/48 r 94/ Anm Om t offentliges udgifter ved mødrehjælpsinstitutionerne se tabel 220 Jfr lov om mødrehjælpsinstitutioner af 5 marts r939 ' Tallene omfatter kun kvinr hvis henvenlse har givet anledning til nærmere unrsøgelse foranstaltninger fra Mødrehjælpens si 8 Heri medregnet separere kvinr 4 Heri medregnet enker fraskilte kvinr 5 Der er indrettet mødrehjælpsinstitutioner i følgen provinsbyer: Aarhus Onse Aalborg Esbjerg Næstved Sønrborg Statistisk Aarb 949

20 97 TABEL 27 Børneværn i året 947 Surveillance s enfants 947 A børn unr tilsyn ved årets slutning nombre d'enfants soumis å la surveillance fin Pannee Plejebørn m v enfants en nourrice etc Børn i familiepleje for betaling enfants en nourrice payante (jour et nuit) Børn i verlagsfri pleje enfants en nourrice gratuite Adoptivbørn enfants adoptifs Børn i dagpleje enfants en nourrice jour Bidragnyn forældreløse børn orphelins pere et mere nourris Børn anbragt i res eget hjem enfsurveiller chezleursparents Børn unfor ægteskab enfants naturels Børn hvis forældre får vedvaren kommune el fattighjælp enfants parents constamment secourus Bidragnyd børn unf ægtesk 78 år enfants naturels nourris 78 ans Bidragnyn ægtebørn enfants legitimes nourrzs Bidragnyn enke enkemandsbørn enfants veuves et veufs nourris alt total B Forebyggen børneværn protection preventive s enfants tilfæl hvor advarsel blev tillt cas d'adnzonition børn for hvilke r er beskikket tilsynsværge en f Drengegar;ons fants mis en turelle l Piger filles børn for hvilke r er givet pålæg m h t pleje eller opdragelse nombre d'enfants avec recommandations Heraf børn unr n unrvisningspligtige alr dont moins 7 ans C Børn anbragt unfor hjemmetg enf eloignes chez leurs aarents børn fjerne i h t forsorgslovens 30 stk eller 3 enfants eloignes en vertu la loi sur la prevoyance sociale: På gr af barnets karakter el opførsel å c s fauts!'enfant 2 På grund af hjemmets forhold å cause s fauts s parents 3 Af begge grun par les ux raisons ensemble 4 Barnet trængen til særforsorg besoin secours special alt total børn unrgivet børneudvalgenes forsorg i h t 3 0 stk 2 (børn un forsørger etc) enfants soumis å la prevoyance s conseils en vertu la loi citee D Opdragelseshjem m v maisons ducation etc Anerkendte hjem: maisons approuvees: Skolehjem icolefoyert Ungdomshjem asile pour la jeunesse Børnehjem etale gardienne Optagelseshjem maison daccueil et ilobservation Lærlingehjem maison s apprentis Landbrugshjem maison agricole s apprentis Husholdningsskoler ecole menagere Lærlingeplejehjem asile s apprentis Frehjem maison retars alt anerkendte hjem total Andre hjem: maisons non approuvees: Opdragelseshjem maison correction Børnehjem ecole gardienne Optagelseshjem m v maison ilacciieil et ilobservation Frehjem maison retardis alt andre hjem total Samtlige hjem toutes les maison: E Anerkendte (godkendte) institutioner for forebyggen børneforsorg Etablissements approuvees å la protection preventive s enfants Vuggestuer o asilecreche Børnehave oljardin d'enfants Dagarbejdsskoler asile ouvroir jour Fritidshjem andre fritidsvirksomher maison loisir altg total Hoved Provins Land lant stan byerne komm Danmark la capi vlles communes tale provine rorales o o institutioner n u/s Etablissements pladser n al/a plates børn n 3/s enfants o o o 6o 6o 95 8o Lov om offentlig forsorg kap VX s let af børn unr børneudvalgenes forsorg udgjor ved udgangen af 947 i h t f 30 stk i eller i h t 5 30 stk Endvire var 86 ikke anerkendte institutioner un tilsyn Statistisk Aarb 949

21 TABEL 28 Forskudsvis udre unrholdsbidrag til børn i året 947/48 Allocations aux enfants naturels et ligitimes en 947/48 A Til børn unfor ægteskab aux enfants naturels Bidragspligtige for hvilke d er forskud svis er udret bid 98 bidragspligtige m tie y y nombre contribua å v Y x Hoved Provins Lan d 0 o C b t' n d e t ø wtl m^o le Dane v a ø m stan la capi velles comm w u7 rag contribuants pour lesquels les allocat dues sont payees d'avance: iooo kr rooo kr med bopæl i kommunen domiciliis dans la commune o bekendt bopæl i andre komm domic dans d'autres comm forgæves efterlyst udvandre dø disparus emigres dicidis Tilsammen total o 5 48 let af børn for hvem r forskudsvis er udbetalt bidrag nombre d'enfants s contribuants susindiquis 724o 8 68o B Til børn i ægteskab aux enfants ligetimes Bidragspligtige for hvilke r forskudsvis er udret bidrag contibuants pour lesquels les allocat dues sont payees d'avance: med bopæl i kommunen domiciliis dans la commune bekendt bopæl i andre komm domic dans dautres comm forgæves efterlyst udvandre dø disparus emigres dicidis let af børn for hvem r forskudsvis er udbetalt bidrag nombre d ' e n f a n t s d e s contiibuants susindiquis oio o 240 l Tallene omfatter ikke bidrag r er pålagt flere personer som bidragspligtige til et barn un for ægteskab jfr 5 30 i lov nr 3 af 7 maj 937 TABEL 29 Patienter med ophold på sær f orsorgsanstalter m v i året 947/48 Anormaux recevant du secours sj5dcial dans les asiles en 947/48 anstalter nombre d'asiles Gennemsnitlige antal patienter nombre personnes en Statens udgift til særforsorgens d4penses 'Ftat Statsanstalter asile d'ftat Anerkendte anstalter asile reconnu På statsanstalt asile d'etat På anerkendt anstalt arile kontrolleret familiepleje traitem contrålt Eksterne patienter' malas externes alt total 947/48 Heraf for statskassens regnings p le compte 'Ftat 97/48 948/47 rooo kr rooo kr Åndssvage imbeciles Epileptikere ipileptiques Vanføre estropiis Talelin bigayants Blin aveugles Døvstumme sourdsmuets Sindssyge aliinis 947/44 i alt total 944/ i n o oo io o8 Patienter r kun får unrvisning behandling på anstalten 2 Herunr ikke medregnet sindssyge åndssvage r som far lige for n offentlige sikkerhed er anbragt for justitsministeriets regning let af disse patienter udgjor: Sindssyge 947f8: 339 9f047: 33; åndssvage: 947/48: / Herunr kun af Socialministeriet afholdte udgifter nnrigsministeriets udgifter til sindssygevæsenet udgjor i x947/ kr i x948/47 704ooo kr Justitsministeriets udgifter vedrøren sindssyge åndssvage r er farlige for n offentlige sikkerhed udgjor i 947/ ooo kr i 948/ kr Statistisk Aarb 949

22 kom TABEL 220 Samtlige sociale udgifter i 9 7/48 L'ensemble s tenes sociales en 5947/48 Offentlig forsorg m v privoyance socialt: Børneforsorg surveil s enf p l'autor publ Børnebidrag til enlige forsørgere pens allirn Offentlig skolebespisning repas aux icoliers Særforsorg secours special Ann særhjælp secours spicial autre Kommunehjælp secours communal Fattighjælp assistance publique Ann offentlig forsorg' priv sociale autre Mælkehjælp lait secours Mødrehjælp subv maternelle øvrigt5 autres 'penses alt total Folkeforsikring assurance sociale: Sygekasser caisses maladie Fribefordring at sygekassemedl transport gratuit s membres s caisses maladie nvalirente m v rentes aux invalis Alrsrente m v retraites pour la vieillesse alt total Ulykkesforsikring assur contre les accints: Lovpligtig forsikring assurance ligale øvrigt autres dipenses alt total Arbejdsløshedsforsikring mv ass c le chdm: Arbejdsløshedskasser caisses chomage Tilskud til kursus m v8 subv aux tours etc alt total Samtlige sociale udgifter 947/45 'p SO total 948/4 99 Opholds Refusions Udligkornunervel forbunt m V fonn ifa sikre givere udbetalt' 2 union alt Commune restitu d'e alis les tom l' dipenses fayem effgctu resince tions s i assures patrons Comm murtes effcttues Comm totales 000 kr rooo kr rooo kr rooo kr rooo kr rooo kr rooo kr rooo kr rooo kr o o 8 66o 8 66o tos o Anm Det er som hovedregel i finansåret afholdte udgifter r er anført uafhængigt af i hvilket regnskabsår posteringen er foretaget i kommunens eller statens regnskab Oplysningerne vedrøren sygekasserne anerkendte ulykkesforsikringsselskaber angår kalenråret Udg vedr beskæftigelsesforanstaltninger arbejdsanvisning er ikke medtaget Herunr så amtskommunerne Unr udbetalte beløb er medregnet forsikringshjælp unrstøttelser m v samt udgifter ved drift af anstalter hjem Unr samtlige udgifter er sun medregnet administrations renteudgifter henlæggelser til fon m v s Herunr er medregnet kommunernes udgifter til kontingenthjælp 4 Herunr uspecificere administrationsudgifter for staten 265oooo kr for bykommunerne kr ; udgifter til arbejdsanstalter o ooo kr ; hjælp til udlændinge r kr hjælp til danske i udlant kr s Herunr forskellige af kommunerne afholdte trangsudgifter unfor refusionsordningen 8 Herunr uddannelseskursus for arbejdsløse kr arbejrbeskyttelse a kr TABEL 22 Stats fængslerne 946 Les brisons PEtat 5946 Fangeantal' n 3 cbr 945 reclus ndsat i 946 efter dom condamnis Genindsat J efter prøveløslalse å tipreuve riincarcirisl betinget benåd amnistiis Overf fra ann strafart passe dune autrepeine alt indsat i 946 total Løsladt efter endt udståelse reldchis Løsladt på prøve å l' preuve Benåt ved kgl resolution amnistiis løvrigt afgået autres sortis alt afgået i 946 total Fangeantal' n 3 cbr 946 reste Al Ungdomsfængsefængsel maison forvaring alt Psykopat Arbejdshus Sikkerheds fængsel prisart ord p? ren sex les p''' p travail internem ent total ~esse psyckopatk sitrete Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv kom fem kom fem kom fem hom fem kom fem kom fem 238 6o v o io e j j t For kvinrnes vedkommen er tallene lvis anslåe s Herudover hensad i statsfængsel i særlige straffelejre d 8/s r945 i alt r 430 afsonere af straffe i h t tillægsstraffelovene heraf 363 mænd 67 kvinr Pr 8/0 946 var tilsvaren tal 3 Bor afsonere heraf mænd 48 kvinr 24 Statistisk Aarb 949