Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30"

Transkript

1 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af de finanspolitiske målsætninger samt anbefalinger vedrørende den økonomiske politik Kapitel II indeholder analyser af og anbefalinger vedrørende dagpengesystemet I. Konjunktursituationen og den økonomiske politik Markant nedjustering af skøn for BNP-væksten i 2014, men fortsat positivt syn på udviklingen i beskæftigelsen Forventningen til BNP-væksten i 2014 nedjusteres i efterårets vismandsrapport til ½ pct. I foråret var vurderingen 1½ pct. Bag nedjusteringen ligger en svag udvikling i den indenlandske efterspørgsel og eksporten i første halvår og en forøget usikkerhed om den internationale situation. Den underliggende udvikling i dansk økonomi er dog bedre, end nedjusteringen af skønnet for BNP-væksten giver indtryk af. Væksten i de private byerhverv, som står for størstedelen af den private beskæftigelse, nedjusteres kun lidt, og der er fortsat udsigt til fremgang i beskæftigelsen. Formandsskabet vurderer, at en grundlæggende sund økonomi i de danske husstande og virksomheder giver basis for fremgang. I 2015 ventes væksten at blive omkring 1½ pct., og i 2016 ventes økonomien at tage yderligere fart med en stigning i BNP på ca. 2½ pct. Beskæftigelsen ventes at stige med omkring personer i perioden , heraf knap i den private sektor. Nedjusteringen af den forventede BNP-vækst i 2014 giver et overdrevet billede af, hvor meget konjunktursituationen er forværret. Grundlæggende er der en positiv udvikling i beskæftigelsen. Vi vurderer, at husholdninger og virksomheder har det økonomiske fundament, der kan danne grundlag for fremgang i dansk økonomi.

2 Finanspolitisk vagthund Formandskabets vurderinger i medfør af rollen som finanspolitisk vagthund er sammenfattet i nedenstående tabel. Målsætning Holdbarhed Mellemfristet udvikling i offentlig saldo Vurdering Finanspolitikken er grundlæggende holdbar, jf. Dansk Økonomi, forår 2014 Strukturel saldo Underskud på 0,4 pct. af BNP i og på 0,5 pct. af BNP i 2016 Underskud mindre end 0,4 pct. af BNP i Faktisk saldo -3,6 pct. af BNP i ,7 pct. af BNP i 2016 Fra 2017 til 2020 gradvis forbedring til et overskud på 0,3 pct. i 2020 Udgiftslofter afstemt med finanspolitiske målsætninger Ikke plads til at udnytte lofterne i indenfor grænsen for den strukturelle saldo Lofterne for 2018 fastsat i overensstemmelse med målsætningerne for de offentlige finanser Udgiftslofter overholdt i planlægningsfasen Anm.: Økonomiaftaler med regioner og kommuner samt finanslovforslag for 2015 ligger indenfor lofterne Overholdelsen af de finanspolitiske målsætninger vurderes ud fra farvekoderne: Rød: Formel grænse eller målsætning vurderes ikke at blive overholdt. Gul: Formel grænse eller målsætning vurderes tæt på ikke at blive overholdt, og der er risiko for manglende overholdelse. Grøn: Formel grænse eller målsætning vurderes at blive overholdt. Vurderingen er baseret på den forudsatte politik i finanslovforslaget for 2015 samt de nationalregnskabsdefinitioner, der var gældende indtil den 13. september Vurderingen inddrager dermed ikke den af regeringen netop foreslåede skatterabat på kapitalpensioner og LD. Vi vurderer på basis af finanslovforslaget, at det faktiske underskud i 2015 vil overskride EU s 3 pct.-grænse. Samtidig vurderer vi, at det strukturelle underskud både i 2015 og 2016 vil ligge meget nær, men dog på den rigtige side af, budgetlovens ½ pct.-grænse. Behov for finanspolitiske stramninger i 2015 og 2016 Formandskabet vurderer, at overskridelsen af EU s underskudsgrænse vil være midlertidig, og derfor betragtes det som mest sandsynligt, at Danmark ikke vil blive sendt i procedure og modtage en EU-henstilling om at stramme finanspolitikken

3 Alligevel er der behov for en stram finanspolitik i Det skyldes ikke bare det forventede underskud på den faktiske saldo i 2015, men nok så meget at der forventes strukturelle underskud tæt på ½ pct.-grænsen både i 2015 og Det strukturelle underskud kører i disse år lige på ½ pct.-grænsen. Derfor er der behov for en stram finanspolitik. Den stramning, regeringen lægger op til i sit finanslovforslag, er forsvarlig, men samtidig en undergrænse for en anbefalelsesværdig opstramning. I 2016 kan det blive relevant med en større stramning af finanspolitikken end den ret beskedne stramning, regeringen planlægger både fordi de offentlige underskud fortsat forventes at ligge tæt på grænserne, og fordi konjunktursituationen forventes markant forbedret. Indfør lånegrænse for boliglån med variabel rente Det kan ikke udelukkes, at Danmark kan komme til at opleve en stor og langvarig stigning i renten på et tidspunkt, hvor der i forvejen er et økonomisk tilbageslag. Det kan ske i forbindelse med en langstrakt valutakrise. Når renten stiger, vil variabelt forrentede lån blive dyrere. Det får låntagerne til at reducere forbruget, hvilket vil forstærke tilbageslaget. Dermed er det ikke kun låntagerne, men hele samfundet, der rammes. Den store udbredelse af variabelt forrentede lån udgør således en makroøkonomisk risiko. Finanstilsynet har foreslået en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter, og det er et godt initiativ, men regulering på institutniveau bør ikke stå alene. En oplagt måde at understøtte tilsynsdiamanten på er at sætte en grænse for, hvor stor en del af boligens værdi, man kan sætte i pant for lån med variabel rente. Grænsen bør gælde for summen af lån optaget i realkredit- og pengeinstitutter. I dag kan man reelt sætte 100 pct. af husets værdi i pant for lån med variabel rente. En behersket nedsættelse af denne grænse vil reducere den makroøkonomiske risiko. Derfor er det en god idé at indføre en lånegrænse for variabelt forrentede boliglån. II. Dagpengesystemet Dagpengesystemet giver en forsikring af indkomsten ved arbejdsløshed og bidrager til omfordelingen i samfundet. Forsikringselementet er svækket i takt med, at kompensationsgraden igennem en længere årrække er reduceret. Det kan få flere til at fravælge dagpengesystemet, og det kan i sidste ende føre til en svækkelse af det fleksible arbejdsmarked

4 Dagpengereformen vurderes at øge beskæftigelsen med personer på lang sigt En analyse af dagpengereformen fra 2010 tegner et billede af, at reformen fuldt indfaset vil reducere den strukturelle ledighed med ca. ½ pct.point og øge den strukturelle beskæftigelse med ca personer. Det er dog tal, der er forbundet med usikkerhed. Vi vurderer, at dagpengereformen vil styrke den strukturelle beskæftigelse med omkring personer. Vores analyse underbygger, at de ledige reagerer på ændringer i de økonomiske incitamenter. Konjunkturafhængige dagpenge er en god idé Hvis dagpengeperiodens længde gøres afhængig af konjunktursituationen, så man kan få dagpenge i længere tid, når det er svært at finde job, vil det skabe større lighed blandt de, der bliver ledige. Det skaber en bedre forsikring og kan øge den strukturelle beskæftigelse. Det er vigtigt, at konjunkturafhængigheden bliver regelbaseret frem for diskretionær, fordi det gør systemet forudsigeligt og skaber bedre incitamenter. Arbejdsmarkedskommissionens model for et sådant system kan med justeringer være et godt udgangspunkt. En dagpengeperiode, der afhænger af konjunktursituationen, vil give mere lige vilkår for personer, der bliver ledige i forskellige konjunktursituationer. Et konjunkturafhængigt dagpengesystem bør være baseret på faste regler frem for løbende justeringer hen ad vejen. Forsikringsmæssig fairness versus traditionel indkomstlighed Forbedringer af dagpengesystemet kan tilstræbe at forøge den forsikringsmæssige fairness eller tage hånd om mere traditionelle lighedskriterier. Det er med fagøkonomiske briller ikke muligt entydigt at pege på, om man bør fokusere på det ene eller det andet. Det er i sidste ende en politisk beslutning. En forhøjelse af dagpengesatsen i starten af ledighedsperioden betinget af en stærk beskæftigelseshistorik kan styrke den forsikringsmæssige fairness uden at indebære voldsomt forhøjede dagpengeudgifter. Det vil være til gavn for arbejdsmarkedets kernetropper, der i udgangspunktet er dem, der bidrager mest til dagpengesystemet. En sådan forhøjelse vil gøre det mere attraktivt for denne gruppe at blive i forsikringssystemet, og den kan dermed bidrage til at understøtte opretholdelsen af det fleksible danske arbejdsmarked. En permanent etårig arbejdsmarkedsydelse eller en lempelse af genoptjeningskravet kan omvendt styrke indkomstsikringen for den gruppe, der falder ud af dagpengesystemet

5 Man kan skabe en højere grad af forsikringsmæssig fairness, hvis man øger dagpengesatsen ved korte ledighedsforløb. Forhøjelsen kan gøres betinget af en høj grad af forudgående beskæftigelse. Det vil styrke værdien af arbejdsløshedsforsikringen for arbejdsmarkedets kernetropper, der i udgangspunktet er dem, der bidrager mest til systemet. En bekymring for forsørgelsesgrundlaget for de, der opbruger dagpengeretten, kan mest målrettet imødegås ved et lempeligere genoptjeningskrav eller ved en permanent, eksempelvis etårig arbejdsmarkedsydelse. Begge dele trækker mod en mere lige indkomstfordeling blandt de forsikrede, men samtidig mod en højere strukturel arbejdsløshed. Vismandsrapporten er udarbejdet af De Økonomiske Råds formandskab til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober Vurderinger og anbefalinger i rapporten og i denne pressemeddelelse er alene formandskabets. Det Økonomiske Råds formandskab består af: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Claus Thustrup Kreiner, Michael Svarer samt Eirik Schrøder Amundsen. Der vil være pressemøde den 7. oktober 2014 kl. 12:00 i Amaliegade 44. For yderligere oplysninger, kontakt: John Smidt Direktør for De Økonomiske Råd Tlf.: / Mail: Læs mere om De Økonomiske Råd på

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2009

Dansk Økonomi Efterår 2009 Dansk Økonomi Efterår 2009 Danish Economy Autumn 2009 English Summary Konjunkturvurdering Sundhed Dansk Økonomi, efterår 2009 Signaturforklaring: $ Oplysning kan ikke foreligge/foreligger ikke Som følge

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Dansk Økonomi $ Efterår 2007

Dansk Økonomi $ Efterår 2007 Dansk Økonomi $ Efterår 2007 Danish Economy $ Autumn 2007 $ English Summary Konjunkturvurdering Langfristet fremskrivning Vandringers betydning for arbejdsstyrken Integration i Danmark Det Økonomiske Råd

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET II.1 Indledning Reform af dagpengesystemet Analyse af ændringer i dagpengesystemet Dagpenge forsikrer indkomst, mens kontanthjælp sikrer forsørgelse Dagpengereformen fra 2010

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2015

Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2005

Dansk Økonomi Efterår 2005 Dansk Økonomi Efterår 2005 Konjunkturvurdering Konkurrenceproblemer og konkurrencepolitik Danish Economy Autumn 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2. OKTOBER 2014 DET TALTE ORD GÆLDER. 2. oktober 2014

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2. OKTOBER 2014 DET TALTE ORD GÆLDER. 2. oktober 2014 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2. OKTOBER 2014 2. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil starte med at glæde mig over, at I har lagt jeres årsmøde 2. oktober

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks Konvergensprogram 2006 Danmarks Konvergensprogram 2006 November 2006 Regeringen Danmarks Konvergensprogram for 2006 Opdatering for perioden 2005-2010 November 2006 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere