ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D ANIMALS PREÀMBUL TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D ANIMALS PREÀMBUL TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS"

Transkript

1 CIF P E C/ Ramón y Cajal, TORRENT ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D ANIMALS PREÀMBUL TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS Article. 1. Esta ordenança té com a objecte la protecció i la regulació específica dels animals en general i dels animals de companyia en particular, i fixa la normativa reguladora de les interrelacions entre les persones i els animals, vetlant per la higiene, la salut pública i la seguretat de persones i béns, així com garantir als animals la deguda protecció i bon tracte. Article. 2. Esta ordenança serà de compliment obligatori en tot el terme municipal de Torrent i afectarà tota persona física o jurídica que, per la seua qualitat de propietari, venedor, cuidador, domador, encarregat, membre d una associació protectora d animals, membre de societat de columbicultura, ornitologia, similars i ramader, es relacione amb animals, així com qualsevol altra persona que s hi relacione de forma permanent, ocasional o accidental. Article. 3. Queden fora de l àmbit d esta ordenança la proteccióconservació de la fauna silvestre autòctona i de les espècies d aprofitament piscícola i cinegètic, així com l experimentació i la vivisecció d animals, matèries regulades per la legislació específica corresponent. Article. 4. Als efectes d esta ordenança els animals s agrupen en: a. Animal de companyia: tot aquell, que sent domèstic o silvestre, tant autòcton com al lòcton, és mantingut i criat per les persones perquè visquen amb elles amb fins educatius, socials, lúdics, per plaer i/o companyia, sense que hi haja cap activitat lucrativa. b. Animal d explotació: tot aquell, que sent domèstic o silvestre, tant autòcton com al lòcton, és mantingut per les persones amb fins lucratius i/o productius.

2 -2- c. Animal silvestre: tot aquell que, pertanyent a la fauna autòctona, tant terrestre com aquàtica o aèria, done mostres de no haver viscut amb les persones, pel comportament o per la falta d identificació. d. Animal abandonat: tot aquell que, no sent silvestre, està desatés, tant per haver perdut el seu amo o perquè este el va deixar vagar lliurement amb la intenció de no responsabilitzar-se n més. e. Animal vagabund: tot aquell que, no sent silvestre, té amo o domicili conegut al qual només tornen a intervals regulars a buscar menjar o refugi, passant la major part del temps circulant lliurement per la via pública sense el control i sota la responsabilitat de cap persona. f. Animal assilvestrat: tot aquell que, no sent silvestre, no té amo o persona que se n responsabilitze, encara que el va poder tindre alguna vegada. També es consideraran animals assilvestrats els descendents d un animal abandonat. g. Animal salvatge: tot aquell que viu en eixe estat i prové de diverses generacions sense amo. Article 5. S entén per dany "justificat" o "necessari", el que es realitza per a benefici ulterior del mateix animal, i ha d haver-hi una lògica vinculació causal en el dany o benefici per necessitats sanitàries o d humanitat. Article. 6. A través d esta ordenança queda prohibit: a. El sacrifici dels animals, amb patiments físics o psíquics, sense necessitat o causa legalment justificada. b. Maltractar els animals o sotmetre ls a qualsevol pràctica que els puga produir danys o patiments innecessaris o injustificats. c. Abandonar-los o fer que tinguen la condició de "vagabunds" exposada en l article 4, apartat e). d. Mantindre en instal lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari o inadequades per a la pràctica de les cures i l atenció necessàries d acord amb les seues necessitats etològiques, segons la raça i l espècie.

3 -3- e. Practicar-los mutilacions, excepte les controlades per veterinaris. f. No subministrar-los l alimentació necessària per al seu desenvolupament normal. g. Fer donació d animals com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent de la transacció onerosa d animals. h. Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que puguen ocasionar-los patiments, greus trastorns que alteren el seu desenvolupament fisiològic natural o la mort, excepte les controlades per veterinaris en cas de necessitat. i. Vendre ls o donar-los a laboratoris o clíniques per a l experimentació sense el compliment de les garanties previstes en la normativa vigent. j. Vendre ls o donar-los a menors de 18 anys i a incapacitats sense l autorització dels que en tinguen la pàtria potestat o custòdia. k. Exercir la seua venda ambulant. La cria i comercialització ha d estar emparada per les llicències i els permisos corresponents. l. La utilització d animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars i altres activitats que impliquen crueltat o maltractament, puguen ocasionar-los la mort, patiments o fer-los objecte de tractaments antinaturals o vexatoris. m. La posada en llibertat o introducció en el medi natural d exemplars de qualsevol espècie, l àrea de distribució natural de la qual no incloga parcialment o totalment la península Ibèrica, a excepció de les autoritzades administrativament en matèria de caça i pesca. n. La possessió d animals salvatges sense la deguda autorització administrativa, per a la qual cosa es requerix tindre la documentació específica. o. L abandó de cadàvers de qualsevol espècie animal en la via pública.

4 -4- p. Subministrar aliment de forma continuada i en espais públics a animals assilvestrats, abandonats i/o vagabunds. Article 7. La tinença d animals en vivendes urbanes i altres immobles estarà condicionada al fet que les circumstàncies higièniques del seu allotjament siguen òptimes, a l absència de riscos en l aspecte sanitari i a la inexistència de perills i molèsties evitables per als veïns o altres persones. Article 8. El nombre d animals que puguen allotjar-se en cada domicili o immoble podrà limitar-se per l autoritat municipal en virtut d informes tècnics raonats, atenent les característiques de la vivenda i la biomassa dels animals allotjats. Article 9. L exposició ocasional d algun animal de la fauna salvatge en locals públics i/o privats haurà de ser expressament autoritzada i requerirà el compliment de les degudes condicions de seguretat, higiene i total absència de molèsties i perills. D altra banda, els propietaris de l animal hauran de tindre la documentació específica. Article. 10. El trasllat d animals vius haurà de realitzar-se el més ràpidament possible, en embalatges especialment concebuts i adaptats a les característiques físiques i etològiques de l animal, amb espai suficient, i que li asseguren la deguda protecció contra colps i les condicions climatològiques o qualsevol tipus d agressió Els embalatges o habitacles hauran de mantindre unes bones condicions higienicosanitàries, han d estar totalment desinsectats i desinfectats, i confeccionats amb materials que no siguen perjudicials per a la salut ni puguen causar ferides o lesions Els embalatges o habitacles han de portar en l exterior, de manera visible, la indicació que contenen animals vius en dos parets oposades i la indicació de "dalt" o "baix".

5 -5- Article. 11. No podran traslladar-se animals en els mitjans de transport públic, llevat que vagen habilitats a este efecte, amb l excepció del cas concret dels gossos pigalls per a deficients visuals. Article 12. El transport d animals en vehicles particulars s ha de fer de manera que no puga ser pertorbada l acció del conductor ni es comprometa la seguretat del trànsit. Article 13. Queden prohibits en el sòl urbà les vaqueries, estables, quadres, corrals de bestiar, gosseres i altres indústries o instal lacions de cria d animals, així com l explotació domèstica d aus de corral, conills, coloms i altres animals menuts, excepte amb l autorització municipal amb un informe previ veterinari. Article. 14. La instal lació de criadors d animals, colomers, etc., en un altre tipus de sòl quedarà condicionada a l obtenció de la preceptiva llicència municipal i a la declaració de nucli zoològic. Article. 15. No es permetrà l entrada i permanència d animals en els llocs següents: a. en establiments d alimentació. b. en locals d espectacles públics. c. en piscines públiques. d. en poliesportius, excepte autorització municipal. e. en locals públics coberts, excepte amb l autorització municipal. Article 16. Els veterinaris en exercici i els de l Administració Pública, així com les clíniques, els consultoris i els hospitals veterinaris han de portar un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de la vacunació o tractament obligatori, que ha d estar a disposició de l autoritat competent. Article 17. Els establiments de tractament, cura, compravenda o allotjament d animals han de disposar obligatòriament de sales d espera a fi que estos no estiguen en la via pública, ni en les escales, portals, etc., abans d entrar en els es-

6 -6- mentats establiments, i els seus titulars seran responsables de la neteja de totes les brutícies originades dins o fora del local pels animals que hi accedisquen. obligats a: Els establiments dedicats a la compravenda d animals estan - Facilitar la factura de la venda de l animal. - Realitzar la identificació (tatuatge o microxip). - Documentació sanitària i vacunacions. - Justificant d inscripció. - CITEE per a espècies protegides. Article 18. Quan s observen en els animals malalties presumiblement infectocontagioses o parasitàries, els seus propietaris hauran de sotmetre ls a control veterinari perquè reben el tractament oportú, sense perjuí de complir les mesures de policia sanitària establides o que en cada cas dicten les autoritats competents i l Alcaldia. TÍTOL II ANIMALS DE COMPANYIA CAPÍTOL I DELS SERVICIS MUNICIPALS Article 19. L Ajuntament crearà i mantindrà un Cens Municipal d Animals de Companyia que, coordinat amb el Registre d àmbit supramunicipal que es cree seguint el que estipula la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre protecció d animals de companyia, permeta una fàcil identificació de l animal i del seu propietari, registrant com a mínim les dades reflectides en l annex 1 d esta ordenança. Article 20. Els veterinaris que, en l exercici de la seua professió, realitzen vacunacions i/o tractaments obligatoris, hauran de portar un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de la seua atenció. Esta fitxa s ha de presentar obligatòriament a l Ajuntament anualment.

7 -7- Article 21. L Ajuntament habilitarà en parcs, jardins i llocs públics, després d un estudi d ubicació, les instal lacions adequades per a facilitar que els animals de companyia puguen fer les seues necessitats excretores sense embrutar la via pública, tenint en compte com a mínim el que s ha reflectit en l annex 2 d esta ordenança. Article 22. L Ajuntament habilitarà en els jardins i parcs públics, en la mesura que estos ho permeten, els espais adequats degudament senyalitzats per al passeig i esplai dels gossos. L Ajuntament tindrà en compte estes necessitats en la projecció de nous parcs i jardins. Article 23. L Ajuntament disposarà d un Centre d Arreplega d Animals per a fer-se càrrec dels animals abandonats o errants i d aquells que estiguen morts en la via pública. Este centre disposarà de personal amb la necessària preparació i d instal lacions adequades, i/o concertarà la realització d este servici amb la Conselleria competent, amb associacions de protecció i defensa dels animals o amb altres entitats autoritzades per a este fi per l esmentada Conselleria L Ajuntament podrà autoritzar a les associacions protectores i de defensa d animals legalment constituïdes i amb seu en el terme municipal de Torrent, que ho sol liciten fer-se càrrec de l arreplega, el manteniment i l adopció o sacrifici d animals abandonats i se ls podran facilitar els mitjans necessaris per a durho a terme Els animals que passen a disposició del Centre d Arreplega seran retinguts com a mínim durant deu dies. Si l animal porta identificació, s avisarà el propietari, i este tindrà a partir d eixe moment un termini de 10 dies per a recuperar-lo, abonant prèviament les despeses que haja originat la seua atenció i manteniment, i serà sancionat en el cas que no arreplegue l animal. Transcorregut este termini, l animal es considerarà abandonat, i el Centre d Acollida disposarà de l animal per a donar-lo o sacrificar-lo Els animals no retirats o donats, que no puguen ser mantinguts per l Ajuntament ni per qualsevol altra institució, es podran sacrificar, sempre per procediments eutanàsics humanitaris, quedant absolutament prohibit l ús d estricnina o altres verins i per inhalació de monòxid de carboni, així com per procediments que ocasionen la mort amb patiment, i sota la supervisió d un veterinari.

8 El Centre d Arreplega d Animals, una vegada transcorregut el termini legal per a recuperar-los, podrà donar-los en adopció, per mitjà de la formalització d un contracte, degudament desinfectats, vacunats, identificats i empadronats. L adoptant determinarà si vol que l animal siga prèviament esterilitzat A banda de raons sanitàries, el sacrifici dels animals es realitzarà quan s haja intentat sense èxit l adopció per un nou propietari o per causes justificades (alta agressivitat, trastorns, etc.) El sacrifici, la desinfecció, així com la identificació i, si és procedent, l esterilització, es farà sota la supervisió d un veterinari. Article 24. L Ajuntament promourà campanyes de sensibilització que eviten el maltractament o l abandó d animals i donarà publicitat a aquelles promogudes per associacions o entitats legalment constituïdes per a la defensa i/o protecció dels animals, i també comunicarà a través de bans, notificacions, etc., els períodes de vacunació contra la ràbia o qualsevol altra malaltia que puguen determinar les autoritats sanitàries. Article 25. Correspon a l Ajuntament, a través de la seua Regidoria de Sanitat, la inspecció i vigilància sanitària dels establiments de cria, venda i/o guarda d animals de companyia. Article 26. L Ajuntament podrà decomissar els animals si hi ha indicis evidents de maltractament o tortura, si presenten símptomes d agressió física o desnutrició o si es troben en instal lacions indegudes, així com si s haguera diagnosticat que patixen malalties transmissibles a les persones, siga per a sotmetre ls a un tractament curatiu adequat o per a sacrificar-los si fóra necessari. Article 27. L Ajuntament disposarà, amb un informe previ del Servici Veterinari, el sacrifici d aquells animals als quals s haguera diagnosticat ràbia o una altra malaltia zoonòtica d especial gravetat per a l home o qualsevol altre animal i quan les circumstàncies ho aconsellen.

9 L Ajuntament, a través de la Policia Local, inspeccionarà i controlarà tots aquells animals desproveïts de placa identificativa de cens caní que transiten per la via pública. CAPÍTOL II DE LES PERSONES PROPIETÀRIES Article 28. Les persones propietàries d animals de companyia, principalment gossos i gats, estan obligades a inscriure ls en el Cens Municipal d Animals de Companyia dins del termini màxim de tres mesos des del naixement o d un mes des de l adquisició. Per a fer-ho, han d omplir el formulari que se ls facilitarà a este efecte, encara que tinguen el certificat de la vacunació antiràbica, i també estan obligats a realitzar la identificació de l animal mitjançant un tatuatge o un microxip. Les normes per al tatuatge seran dictades per l Ajuntament per mitjà del ban corresponent. Article 29. Els animals han de portar permanentment la seua identificació censal. El mètode d identificació dependrà de l espècie de què es tracte i serà determinada reglamentàriament. Article 30. Els establiments de cria i venda d animals, les clíniques veterinàries, les associacions protectores i de defensa dels animals i, en general, qualsevol professional o entitat legalment constituïda ha de col laborar amb l Ajuntament en l empadronament dels animals que venguen, tracten o donen. Article 31. Les baixes dels animals empadronats, ja siga per mort, canvi de domicili o canvi de propietat, han de comunicar-se al servici municipal on es confecciona el Cens dels Animals de Companyia en el termini màxim de quinze dies En cas de desaparició d animals empadronats, la comunicació ha de fer-se en un termini màxim de 48 hores. Article 32. Els que cedisquen o venguen algun animal de companyia, en especial gossos i gats, ho han de comunicar als servicis municipals que

10 -10- s encarreguen del cens d animals, dins del termini d un mes, indicant el nom i el domicili del nou propietari, amb referència expressa al seu número d identificació censal. Article 33. La persona que tinga un animal de companyia i subsidiàriament el seu propietari o propietària serà responsable dels danys que ocasione, d acord amb la legislació aplicable al cas. Article 34. Els propietaris o posseïdors d animals causants de lesions a persones estan obligats a facilitar les dades corresponents de l animal agressor tant a les persones agredides o als seus representants legals com a les autoritats competents que ho sol liciten. Article 35. L animal que produïsca en la seua agressió a persones o a altres animals ferides incises, ja siguen superficials o profundes, a requeriment de la persona agredida o propietari de l animal agredit, ha de ser conduït pel seu propietari amb la màxima urgència al Centre d Arreplega d Animals per al reconeixement veterinari, i en qualsevol altre cas l animal pot ser retirat pels servicis municipals per a complir eixe reconeixement. El propietari de l animal estarà obligat a pagar les taxes i despeses que s originen, sense perjuí de la resta de responsabilitats que corresponguen. Article 36. La persona propietària o posseïdora d una animal de companyia té l obligació de mantindre l en bones condicions higienicosanitàries, albergar-lo en instal lacions adequades i fer-li qualsevol tractament preventiu declarat obligatori Així mateix, està obligat a declarar al facultatiu sanitari competent, tan ràpidament com siga possible, l existència de qualsevol símptoma que denotara l existència d una malaltia contagiosa o transmissible a l home o a altres animals. Article 37. La persona propietària d un animal de companyia, i en especial del gos, ha de tindre l en les vies públiques sota el seu control en tot moment.

11 Quan es tracte de gossos que manifesten tindre un caràcter agressiu, hauran de ser conduïts per la via pública portant boç Els gossos es podran deixar solts en els llocs i hores que amb este fi delimite l Ajuntament, quan es tracte de parcs i jardins públics, i en tots aquells llocs on per la seua dimensió i/o allunyament del trànsit de persones no supose un risc o molèsties per als transeünts. Article 38. Els gossos destinats a guarda hauran d estar sota la responsabilitat dels seus amos, en recintes on no puguen causar danys a les persones o coses, i s ha d advertir en lloc visible l existència de gos guardià En els recintes oberts a la intempèrie s ha d habilitar una caseta de dimensions adequades a la raça del gos, que protegisca l animal de la climatologia Els gossos guardians han de tindre més de 6 mesos d edat, no poden estar permanentment lligats i, quan hagen d estar lligats temporalment, el mitjà de subjecció els ha de permetre llibertat de moviments, i la longitud del lligam no ha de ser inferior a la mesura resultant de multiplicar per quatre la longitud de l animal, presa des del morro fins al naixement de la cua En tot cas, l animal ha de disposar d un recipient de fàcil abast i que no puga bolcar-se, amb aigua potable i neta. Article 39. La tinença d animals de companyia en vivendes urbanes queda condicionada a un allotjament adequat, a no atemptar contra la higiene i la salut pública i que no causen molèsties al veïnat, sense que el nombre d animals puga servir de causa o justificació Quan el nombre d animals a què es referix este article sobrepasse el límit que fixe l Ajuntament amb caràcter general, serà necessària l autorització municipal prèvia per a tindre ls No estarà permesa la permanència continuada de gossos i gats en les terrasses i balcons dels pisos, així com utilitzar-los per a l alleujament fisio-

12 -12- lògic dels animals, permetent que l orina caiga a la via pública a través dels desaigües o sobreeixidors En tot cas, quan l autoritat competent decidisca, amb un informe previ dels servicis veterinaris municipals, que no és tolerable l estada d animals en una vivenda o local, els amos hauran de desallotjar-los, i si no ho fan voluntàriament després de requerir-los-ho, ho faran els servicis municipals a càrrec d aquells, sense perjuí de la responsabilitat corresponent. Article 40. El propietari/a d un animal no podrà deixar-lo a la intempèrie en condicions climatològiques adverses a la seua mateixa naturalesa o en un habitacle que les empitjore. Article 41. Si per portar l animal solt en zona de trànsit de vehicles es produïx un accident, el propietari o acompanyant de l animal serà considerat responsable, tant si el perjudicat és l animal com tercers. Article 42. Les persones que porten gossos i altres animals hauran d impedir que estos depositen les seues defecacions en les voreres, passejos, jardins i, en general, en qualsevol lloc dedicat al trànsit de vianants Perquè els animals defequen, si no hi ha un lloc assenyalat per a fer-ho en els voltants, hauran de portar-los a la calçada, al costat del rastell, i el més pròxim a l embornal del clavegueram o en zones no destinades al pas de vianants ni a llocs de joc En tot cas, la persona que porte l animal està obligada a arreplegar i retirar els excrements, i fins i tot ha de netejar la part de la via pública que haja sigut afectada, si queden restes que atempten contra la higiene i l estètica del lloc. Article 43. El transport d animals en vehicles particulars s ha d efectuar de manera que no puga ser pertorbada l acció del conductor, es comprometa la seguretat del trànsit o els supose condicions inadequades des del punt de vista etiològic o fisiològic. Han d anar allotjats en la part posterior del vehicle per a no molestar el conductor, al qual no han de poder tindre accés durant el trajecte.

13 -13- Article 44. La utilització dels elevadors o ascensors per part de persones acompanyades d animals s ha de fer sempre sense coincidir amb la utilització per altres persones, llevat que estes ho autoritzen o es tracte de gossos pigalls. Article 45. Els propietaris de gossos, gats o les seues cries, que no vulguen continuar tenint-los podran entregar-los per a ingressar-los en el Centre d Arreplega d Animals, abonant les taxes corresponents. TÍTOL III DELS ANIMALS ABANDONATS I SILVESTRES Article 46. Els gossos i gats que no compten amb identificació i amo conegut, que deambulen pel terme municipal de Torrent sense cap persona que se n responsabilitze, seran arreplegats pels servicis municipals corresponents i ingressats en el Centre d Arreplega d Animals. Estos servicis actuaran per iniciativa pròpia o per denúncies dels ciutadans. Article 47. Els animals silvestres autòctons catalogats seran entregats tan ràpidament com siga possible als Servicis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient o, directament, s alliberaran si la Conselleria dóna el seu consentiment i quan les condicions físiques de l animal ho permeten. Article 48. Els animals silvestres al lòctons, si tenen identificació, es comprovarà la legalitat de la seua possessió abans d entregar-los. En el cas que no tinguen identificació o si es comprova la il legalitat de la seua possessió, seran entregats als Servicis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient. Article 49. Durant l arreplega o retenció dels animals, se ls mantindrà en condicions compatibles amb els imperatius biològics de la seua espècie. Article 50. La tinença, el comerç i l exhibició d aquells animals de la fauna autòctona procedents d instal lacions autoritzades per a la cria en captivitat

14 -14- amb fins comercials requerirà, a més, la possessió del certificat acreditatiu d este punt Si es tractara d una espècie protegida pel conveni CITEE, es requerirà la possessió del certificat CITEE. Article 51. En relació amb la fauna al lòctona, es prohibix la caça, la tinença, la dissecació, el comerç, el tràfic i l exhibició pública, inclosos els ous, les cries, els propàguls o restes de les espècies declarades protegides pels tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya, i per disposicions de la Comunitat Europea Únicament es podrà permetre la tinença, el comerç i l exhibició pública en els supòsits previstos expressament en les normes esmentades en el paràgraf anterior. En estos casos s haurà de tindre, per cada animal, el certificat internacional d entrada i el certificat CITES expedit en la duana per la Direcció General de Comerç Exterior. Article 52. No està permés en tot el terme municipal de Torrent l ús de procediments massius i/o no selectius per a la captura o mort d animals, en particular verins, esquers enverinats, qualsevol classe de trampes, visc, xarxes i en general de tots els mètodes i arts no autoritzats per la normativa comunitària i espanyola i pels convenis, tractats subscrits per l Estat espanyol i la normativa pròpia de la Comunitat Valenciana. TÍTOL IV DE LES ASSOCIACIONS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS Article 53. Són associacions de protecció i defensa dels animals les associacions sense fins de lucre, legalment constituïdes, que tinguen per principal finalitat la defensa i protecció dels animals. Estes associacions seran considerades, a tots els efectes, com a societats d utilitat pública i benefici docent. Article 54. Les associacions de protecció i defensa dels animals, que complisquen els requisits determinats reglamentàriament, hauran d estar inscrites en

15 -15- un registre municipal d associacions i se ls atorgarà el títol d Entitat Col laboradora. L Ajuntament podrà convindre amb estes associacions la realització d activitats encaminades a la protecció i defensa dels animals, activitats que seran subvencionades per l Ajuntament. Article 55. Les residències, les escoles d ensinistrament, les dules, els albergs, els centres d arreplega, tant públics com privats, i la resta d instal lacions creades per a mantindre els animals domèstics de companyia requeriran ser declarats nuclis zoològics per la Conselleria d Agricultura, com a requisit imprescindible per al seu funcionament. Article 56. Cada centre ha de portar un registre amb les dades de cada un dels animals que hi ingressen i de les persones propietàries o responsables. Este registre ha d estar a disposició de l autoritat competent, sempre que esta ho requerisca L administració competent determinarà les dades que han de constar en el registre, que han d incloure, com a mínim, una ressenya completa, la procedència, el certificat de vacunació i desparasitacions i l estat sanitari en el moment del depòsit, amb la conformitat escrita de les dos parts. Article 57. L Ajuntament podrà concedir ajudes a les entitats autoritzades de caràcter protector per al manteniment i millora dels establiments destinats a l arreplega d animals abandonats, sempre que complisquen els requisits que s establisquen L Ajuntament farà campanyes informatives i educatives, periòdicament, per a la protecció i defensa dels animals. TÍTOL V DE LES INFRACCIONS I DE LES SANCIONS

16 -16- Article 58. Els agents de l autoritat i totes les persones que presencien o coneguen fets contraris a esta ordenança tenen el deure de denunciar els infractors. Article 59. Els amos d animals que siguen denunciats per causar-los patiments, per no allotjar-los en condicions higièniques i biològiques adequades, per desobeir mesures dictades per l autoritat municipal, per infraccions de normes sanitàries o per menyspreu de normes elementals de convivència, podran ser retirats pels agents municipals. La devolució dels animals als seus propietaris, si és procedent, es farà una vegada adoptades les mesures correctores que puguen imposar-se. Article 60. Les infraccions de les disposicions d esta ordenança seran sancionades, d acord amb el que disposa l article 59 del text refós en matèria de Règim Local, de 18 d abril de 1986, amb una multa de fins a pessetes, atenent l entitat del fet, el risc per a la salut i tranquil litat dels ciutadans i ciutadanes, la degradació ambiental, el grau d intencionalitat, la generalització de la infracció i la reincidència. Article 61. Les infraccions de les normes d esta ordenança seran sancionades per l Alcaldia Presidència dins de l àmbit de les seues competències, amb la incoació prèvia de l oportú expedient i la graduació de les quals tindrà en compte les circumstàncies que concórreguen en cada cas, tot això sense perjuí de passar la part de culpa al jutjat o la remissió de les actuacions practicades a les autoritats competents, quan així ho determine la naturalesa de la infracció. Article 62. Les infraccions en matèria de sanitat, tipificades en la legislació específica, seran sancionades amb les mesures i multes que s hi fixen, de conformitat amb els articles 32 al 37 de la Llei 14/1986, de 25 d abril, General de Sanitat i disposicions concordants i complementàries. Article 63. Les infraccions a esta ordenança es classifiquen en: a. Lleus. b. Greus. c. Molt greus.

17 Les sancions a les infraccions d esta ordenança, classificades en l apartat anterior i tipificades en els articles 65, 66 i 67 d este text, se sancionaran, tenint en compte el contingut de l article 59 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d abril, amb una multa de la quantia següent: - Fins a ptes. per a les infraccions lleus. - De a ptes. per a les infraccions greus. - De a ptes. per a les infraccions molt greus En la imposició de les sancions s ha de tindre en compte, per a graduar la quantia de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents: a. L ànim de lucre il lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció. b. La transcendència social o sanitària i el perjuí causat per la infracció comesa, tant a persones com a animals. c. La intencionalitat o negligència. d. La reiteració o reincidència. e. L incompliment reiterat de requeriments previs. Article 64. Les infraccions a què es referix esta ordenança prescriuran en el termini de dos mesos, si són lleus; en el d un any, si són greus, i en el de dos anys, les molt greus El termini de prescripció començarà a comptar a partir del coneixement del fet que constituïsca la infracció per part de l autoritat competent La prescripció s interromprà des del moment que s inicie el procediment, i el termini tornarà a córrer si l expedient està paralitzat durant més de sis mesos per causa no imputable a la persona subjecta al procediment.

18 -18- Article 65. Tindran la consideració d infraccions lleus: 1. No adoptar les mesures oportunes per a impedir que els animals de companyia embruten les vies o els espais públics. 2. La possessió d un gos i/o gat sense empadronar-lo en el Cens Municipal d Animals de Companyia. 3. La possessió d un animal sense complir els calendaris de vacunacions i tractaments obligatoris. 4. La circulació d animals per les vies públiques que no vagen proveïts de collar i subjectats amb corretja o similar i no porten boç en cas que siga coneguda la seua perillositat. 5. La presència d animals dins dels espais on estiga prohibit expressament i senyalitzada la prohibició. 6. La tinença d animals en vivendes o instal lacions en males condicions higièniques que atempten contra la salut pública o que ocasionen molèsties al veïnat. 7. La venda d animals de companyia a menors de setze anys sense l autorització de qui tinga la seua pàtria potestat o custòdia. autoritzats. 8. La venda ambulant d animals de companyia fora dels establiments 9. La presència d animals en qualsevol classe de locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzemament, transport o manipulació d aliments. 10. Alimentar animals vagabunds de forma continuada i en un lloc fix. Article 66. Tindran la consideració d infraccions greus: 1. La comissió continuada d una mateixa falta lleu o diverses faltes lleus sense que hi haja continuïtat. 2. L abandó d animals pels seus amos i mantindre ls allotjats en instal lacions o llocs insans o insalubres.

19 La venda d animals a centres no autoritzats per part de l Administració. 4. Emprar en el sacrifici d animals tècniques diferents de les que autoritze la legislació vigent. 5. La no comunicació de brots epizoòtics pels propietaris de residències o centres d ensinistrament. 6. Alimentar animals amb restes d altres animals morts, que no hagen passat els controls sanitaris adequats per al seu consum. 7. No facilitar el control sanitari d un animal agressor que haja causat lesions de qualsevol tipus a una altra persona o animal. 8. Incitar els animals a atacar-se entre ells i/o llançar-se contra persones o vehicles de qualsevol classe. Article 67. Tindran la consideració d infraccions molt greus: 1. La comissió continuada d una mateixa falta greu, o diverses faltes greus sense que hi haja continuïtat. 2. Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre ls a qualsevol pràctica que els supose patiments o danys injustificats, així com no facilitar-los alimentació i aigua. 3. La celebració d espectacles o altres activitats en què els animals, a excepció dels bous de toreig, resulten ferits o siguen objecte de tractaments indignes o de manipulacions prohibides. 4. El subministrament als animals d aliments i medicaments que continguen substàncies que ocasionen patiments o danys innecessaris en els animals. 5. L experimentació, no regulada i autoritzada per l Administració competent, amb animals que supose la utilització de tècniques invasives o generadores de patiment.

20 La utilització d arts i procediments de captura d animals que no estiguen legalitzades i autoritzades per l Administració competent. 7. Circular amb vehicles que hi porten lligat l animal. 8. Abandonar l animal en vivendes tancades, en les vies públiques, camps solars, etc., amb la intenció de desprendre-se n. 9. Organitzar baralles entre animals. 10. La solta d espècies animals no autòctones, que puguen suposar un fort impacte per a l ecosistema. 11. La no retirada de l animal del Centre d Arreplega d Animals quan el centre haja notificat al seu propietari l arreplega de l animal. 12. La no retirada de l animal i/o auxili d este, en cas d atropellament, de la via pública. DISPOSICIONS FINALS PRIMERA. Esta ordenança entrarà en vigor l endemà de ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València, i queda derogada la que es trobe vigent en eixe moment. SEGONA. L Alcaldia queda facultada per a dictar totes les ordes o instruccions que siguen necessàries per a l adequada interpretació, desplegament i aplicació d esta ordenança. TERCERA. En el termini de sis mesos des del moment de l entrada en vigor d esta ordenança, l Ajuntament procedirà a l aprovació de la corresponent ordenança fiscal per a regular la taxa pel registre i empadronament dels animals de companyia. * APROVACIÓ INICIAL... 12/09/96 * APROVACIÓ DEFINITIVA... Cap. 99/97 de 24/1/97

21 * EDICTE BOP... 18/2/97-21-