Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter mv Realkreditobligationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635."

Transkript

1 REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter mv Realkreditobligationer Statsobligationer mv Kassekredittræk, jf. konto 09.50/ Likvide aktiver Bundne likvide aktiver, jf. konto / I alt I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2002 er værdipapirer svarende til 24,8 mio. kr. deponeret i Danske Capital. 25 Tilgodehavender hos Staten Refusionstilgodehavender: Social- og Sundhedsvæsen For meget modtaget refusion vedrørende regnskabsåret Udgifter i henhold til Lov om aktiv socialpolitik og Lov om social service Pensioner Børnetilskud Dagpenge Delpension Boligstøtte

2 BEVILLINGSOMRÅDE - Boligydelseslån Integrationsområdet Beskæftigelsesordninger For lidt modtaget refusion vedrørende regnskabsåret Projekt Jobguiden Orlovsydelse Tilgodehavende restrefusion 2003 vedrørende orlovsydelse for ikke-forsikrede og kontanthjælpsmodtagere Refusionstilgodehavender i alt Andre tilgodehavender hos Staten Afregnede/inddrevne indkomst- og selskabsskatterestancer Endelig momsafregning vedrørende regnskabsåret 2003 Købsmoms Udlån til beboerindskud Udlån med statsrefusion for perioden 1. juli 31. december Tilgodehavender hos Staten i alt Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Renter, gebyrer og afgifter Ophold, daginstitutioner Betaling af husleje Betaling af ejendomsskat Tilbagebetaling af for meget modtaget boligstøtte Børn og unge Miljø & Teknik Salg af plejehjemspladser Refusion vedrørende grundtakstområdet Diverse

3 BEVILLINGSOMRÅDE Andre tilgodehavender Tilgodehavender hos fraflyttede lejere Diverse øvrige tilgodehavender Forudbetalte udgifter Stående kasseforskud Mellemregning forudbetalte udgifter i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner Kultur & Fritid Refusion vedrørende børneteater Børn & Unge Specialundervisning m.v Kommunens tilgodehavende vedrørende amtskommunens andel af sociale udgifter for personer under 67 år Refusion vedrørende biler Refusion vedrørende revalidering Amtsregninger Restancebogføring af amtsregninger, som afregnes i Diverse tilgodehavender EU-tilskud på det sociale område Tilgodehavender i øvrigt Restancebogføring af mellemkommunal refusion, som afregnes i Refusion vedrørende grundtakstområdet Ballerup Sprogcenter Diverse tilgodehavender Miljø & Teknik Slutafregning vedrørende amtskommunal grundskyld m.m Kortfristede tilgodehavender i øvrigt i alt

4 BEVILLINGSOMRÅDE 32 Langfristede tilgodehavender Restkøbesummer for solgte ejendomme Aktier- og andelsbeviser mv. Indskud i Ellegårdens Varmecentral Indskud i Hedegårdens Varmecentral Indskud i I/S Vestforbrænding Indskud i Kommunedata I/S Bidrag til HNG Aktier i Tarco A/S 1) Udlån til beboerindskud 2) Indskud i Landsbyggefonden mv. 3) 0 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Personlige tillæg mod tilbagebetaling Udlån til betaling af ejendomsskatter for parcel- og rækkehuse Boligindskud i daginstitutioner Boligindskud i pensionistboliger Boligindskud, Bybuen 23, Skovlunde Lokalkontor Måløv Værkstedsby 1993 depositum Udlån til motorkøretøjer Deponerede beløb for lån mv. Top Danmark Hallen Grantoftegaard Søndergaardsudstykningen videresalg af parceller Ballerup Super Arena Fonden Renovering af lejede lokaler - daginstitutioner Langfristede tilgodehavender i alt Note 1) Aktier i Tarco nominel værdi kr. (kurs 95) Note 2) Udlån til beboerindskud udgør kr. (forventet tab kr. netto) Note 3) Indestående i Landsbyggefonden udgør kr.

5 BEVILLINGSOMRÅDE 35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Renovationsordninger Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder i alt vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Indfordring fra andre kommuner Udlån til motorkøretøjer i henhold til Lov om social service, 99 amtets andel Udlån til motorkøretøjer i henhold til Lov om social service, 99 efter Indfordring fra staten Lån i henhold til Lov om boligydelse For meget udbetalt børnefamilieydelse Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre i alt Aktiver tilhørende fonds, legater mv. 44 Parkeringsfond Opkrævede parkeringsfondsbidrag Parkeringsfond i alt

6 BEVILLINGSOMRÅDE 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 9 Passiver Kommuner og amtskommuner mv. Amtskommunale ejendomsskatter mv Indfordring fra andre kommuner Amtets andel af udlån til motorkøretøjer i henhold til Lov om social service Udlån til motorkøretøjer ydet efter Amtskommunens andel i udlån til betaling af ejendomsskatter for parcel- og rækkehuse Amtskommunens andel af renter vedrørende udlån til betaling af ejendomsskatter for parcel- og rækkehuse Staten Indfordring af diverse tilgodehavender for Staten For meget udbetalt børnefamilieydelse Lån i henhold til Lov om boligstøtte Tilbagebetalingspligtigt krav fra Dansk Flygtningehjælp Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre i alt Kortfristet gæld til pengeinstitutter 9 Passiver Kommunens kassekredittræk udgjorde pr. 31. december 2004, kr. Beløbet er medtaget i opgørelsen under Likvide aktiver.

7 BEVILLINGSOMRÅDE 51 Kortfristet gæld til Staten 9 Passiver Forudbetalt refusion vedrørende 1. rate januar kvartal 2005 Aktiv og servicelov Pensioner Anden gæld til Staten Statens andel af boliglån Kortfristet gæld til Staten i alt Kortfristet gæld i øvrigt 9 Passiver Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og amtskommuner Kommunens bidrag til momsudligningsordningen pr. 1. marts 2005 vedrørende december Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Udgiftsrestancer, hensat vedrørende regnskabsåret 2004 og tidligere år Arbejdsskadeerstatninger, hensat vedrørende regnskabsåret 2004 og tidligere år Mellemregningskonti Mellemregning med Told & Skat Frivillig indbetaling af restskat Remittering Mellemværende med Told & Skat vedrørende moms mv Diverse mellemregningskonti vedrørende Løn- og Personaleafdelingen Ferie- og søgnehelligdagsgodtgørelse, netto Udlæg vedrørende køb af musikinstrumenter til frivillig musikundervisning Diverse posteringskonti Diverse mellemregningskonti vedrørende Børn og Unge, Job og Familie og Ældre og Handicap

8 BEVILLINGSOMRÅDE Diverse mellemregningskonti vedrørende Miljø og Teknik, herunder ejendomsskatter for kommunale ejendomme mv Øvrige mellemregningskonti Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår Ind- og udbetalinger vedrørende indeværende regnskabsår, der er foretaget i supplementsperioden, netto Mellemregning forudbetalte indtægter i december vedrørende efterfølgende regnskabsår Selvejende institutioner med overenskomst Afstemnings- og kontrolkonti Kortfristet gæld i øvrigt i alt Langfristet gæld 9 Passiver Selvejende institutioner med overenskomst Finansstyrelsen Andre kommuner og amtskommuner Realkredit KommuneKredit Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Langfristet gæld i alt

9 BEVILLINGSOMRÅDE Låneaftale udlandslån/valutalån Beregnet restgæld ultimo 2004 i DKK Kreditor: Danske Bank Restløbetid: 5,5 år Restgæld ultimo 2004: DKK , ,36 Kreditor: Danske Bank Restløbetid: 5,5 år Restgæld ultimo 2004: CHF , , ,36 Kreditor: Jyske Bank Restløbetid: 5 år Restgæld ultimo 2004: EUR , ,36 Kreditor: Danske Bank Restløbetid: 5,5 år Restgæld ultimo 2004: DKK , ,60 Kreditor: Danske Bank Restløbetid: 5,5 år Restgæld ultimo 2004: DKK , ,13 Kreditor: Jyske Bank Restløbetid: 6,5 år Restgæld ultimo 2004: CHF , ,60 Restløbetid: 20 år Restgæld ultimo 2004: CHF , ,83 Kreditor: Jyske Bank Restløbetid: 9 år Restgæld ultimo 2004: CHF , ,23 Restløbetid: 21 år Restgæld ultimo 2004: CHF , ,00 0,05 % p. a. KommuneKredits markedsrente. SWAP til fast rente (1,4 % p.a.) indtil 24. marts LIBOR 6 mdr. uden tillæg/- fradrag. Gældende indtil 28. december 2005 herefter genforhandling. Restløbetid: 22 år Restgæld ultimo 2004: DKK ,00 Restløbetid: 22 år Restgæld ultimo 2004: DKK , ,00 KommuneKredits markedsrente ,26 KommuneKredits markedsrente

10 BEVILLINGSOMRÅDE Låneaftale udlandslån/valutalån Restløbetid: 23 år Restgæld ultimo 2004: JPY ,00 Restløbetid: 6,5 år Restgæld ultimo 2004: EUR ,00 Restløbetid: 8,5 år Restgæld ultimo 2004: DKK ,00 Restløbetid: 19 år Restgæld ultimo 2004: DKK ,00 Restløbetid: 20 år Restgæld ultimo 2004: CHF ,00 Beregnet restgæld ultimo 2004 i DKK ,28 KommuneKredits markedsrente ,45 KommuneKredits markedsrente ,70 KommuneKredits markedsrente ,46 KommuneKredits markedsrente ,80 KommuneKredits markedsrente. Restløbetid: 21 år Restgæld ultimo 2004: EUR , ,17 EURIBOR 6 mdr. med fradrag af 0,02 % p.a. Gældende indtil 23. juni 2005 herefter genforhandling. Restløbetid: 22 år Restgæld ultimo 2004: DKK , ,00 KommuneKredits markedsrente. Restløbetid: 4 år Restgæld ultimo 2004: DDK , ,00 Restløbetid: 23 år Restgæld ultimo 2004: DDK , ,00 Restløbetid: 23,5 år Restgæld ultimo 2004: DDK , ,00 KommuneKredits markedsrente. SWAP til fast rente (3,34 % p.a.) indtil 24. marts KommuneKredits markedsrente. SWAP til fast rente (3,43 % p.a.) indtil 24. marts KommuneKredits markedsrente. SWAP til fast rente (3,47 % p.a.) indtil 24. marts Restløbetid: 24 år Restgæld ultimo 2004: DDK , ,00 KommuneKredits markedsrente.

11 BEVILLINGSOMRÅDE Låneaftale udlandslån/valutalån Restløbetid: 6 år Restgæld ultimo 2004: CHF ,00 Restløbetid: 25 år Restgæld ultimo 2004: DDK ,00 Restløbetid: 1 år Restgæld ultimo 2004: DDK ,00 Restløbetid: 25 år Restgæld ultimo 2004: CHF ,00 Restløbetid: 5 år Restgæld ultimo 2004: CHF ,00 Beregnet restgæld ultimo 2004 i DKK Aktuelle rentebetingelser ,69 KommuneKredits markedsrente ,00 KommuneKredits markedsrente ,00 KommuneKredits markedsrente ,69 KommuneKredits markedsrente ,20 KommuneKredits markedsrente ,81

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab 2 Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 212 til

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...................... 69.990

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Regnskab 2008. Side 1 af 287

Regnskab 2008. Side 1 af 287 Regnskab 2008 Side 1 af 287 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Regnskabsprincipper 3. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 4. Diverse regnskabsoversigter (udgiftsregnskabet, omkostningsregnskabet,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere