Specialrådgivningssekretariat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialrådgivningssekretariat"

Transkript

1 Specialrådgivningssekretariat Specialpædagogisk netværk organiseret under Specialiserede Tilbud - SPT Notat udarbejdet af Afdelingen for Specialiserede Tilbud - SPT

2 Ringsted kommune Specialrådgivningssekretariat Specialpædagogisk netværk Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Organisering 1. Én indgang 1. Specialrådgivningssekretariatets 4 elementer Specialrådgivning Åben rådgivning Familievejleder Hjemmetræning Særlig støtte Udredningsopgaver i Ringsted kommune / salg til andre kommuner Uddannelse, kursus og netværk Erfaringsudveksling på tværs af tilbud Netværksgrupper - familier Kursus til familier Udvikling og vidensopsamling 8. Afslutning. 8. Bilagsliste.

3 Indledning. Med kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007, overgik det samlede sociale område til kommunerne. Det gælder også ansvaret for specialrådgivning til børn og unge med handicap, socioemotionelle vanskeligheder eller andre særlige problematikker og behov. Ringsted Kommunen råder over en meget stor og meget bred vifte af specialpædagogiske tilbud og specialpædagogisk viden om børn og unge med ovenstående problematikker. Denne viden samles i kommunens Specialrådgivningssekretariatet. Specialrådgivningssekretariatet er et tilbud om kvalificeret udredning, rådgivning og koordinering af tilbudene til børn og familier, samarbejdspartnere og institutioner/skoler i Ringsted kommune og andre kommuner, der måtte efterspørge denne ydelse. Her ud over er det muligt at benytte de støttefunktioner for kommunerne som eksisterer på det meget specialiserede område, som er samlet under VISO. Organisering. Specialrådgivningssekretariatet er et udtryk for at tænke og udnytte ressourcer på tværs af de eksisterende kommunale tilbud. Specialrådgivningssekretariatet udgør således en netværksorganisering af de specialpædagogiske ressourcer, der i forvejen eksisterer på de sociale og specialpædagogiske tilbud, afdelinger, forvaltninger, rådgivninger m.v. i kommunen. I forbindelse med kommunalreformen fik Ringsted overført ressourcer fra Vestsjællands amt. Med disse ressourcer fulgte store dele af den opgaveportefølje, der tidligere lå i amtets Specialrådgivning. Disse ressourcer blev placeret i Afdelingen for Specialiserede Tilbud (SPT), hvorfor Specialrådgivningssekretariatet er organiseret under SPT. Én indgang. Specialrådgivningssekretariatets opgave er at sikre en koordineret og kvalificeret indsats i forhold til børn og unge ml år samt deres familier. Forældre/borgere kan henvende sig direkte til Specialrådgivningssekretariatet. Konsulenten taler med forældre/borgere og afklarer ønsket om indsats samt aftaler nærmere omkring udredning af problemstillingen og koordinerer en evt. indsats ved, gennem sit kendskab til eksisterende kompetencer, at bringe netværkets ressourcer i spil.

4 Ligeledes kan interne samarbejdspartnere til hver en tid henvende sig direkte til Specialrådgivningssekretariatet med ønske om rådgivning eller koordinering i/af indsatsen i en konkret opgave. For eksterne samarbejdspartnere evt. børneafdelinger (læger, socialrådgivere ect.) udgør Specialrådgivningssekretariatet indgangen til kommunen. Det vil således være her, speciallæger, børneafdelinger og børne- og ungepsykiatrien kan henvende sig, såfremt de har kendskab til et barn og dets familie, hvor der ønskes en koordineret indsats overfor barnet. Specialrådgivningssekretariatets 4 elementer Specialrådgivningssekretariatet skal ses som et videns og kompetencenetværk med 4 hovedelementer 1. Specialrådgivning 1.1 Åben rådgivning 1.2 Familievejledning 1.3 Hjemmetræning 1.4 Særlig støtte 2. Udredning 3. Uddannelse og kursus 3.1 Erfaringsudveksling på tværs af tilbudene 3.2 Netværksgrupper familier 3.3 Kurser til familier 3.4 Udvikling og vidensopsamling 4. Udviklings-, analyse- og implementeringsopgaver 1. Specialrådgivning. Specialrådgivningssekretariatets opgave er at yde tværfaglig rådgivning og vejledning til børn og familier, til samarbejdspartnere samt til institutioner og skoler i Ringsted kommune og andre kommuner, der måtte efterspørge denne ydelse. Specialrådgivningssekretariatets konsulent koordinerer igangsættelsen af en eventuel indsats og sammen med relevante/involverede samarbejdspartnere udpeges en kontaktperson når konsulentens koordinerende rolle er færdig. Specialrådgivningssekretariatet kan yde forældre rådgivning og vejledning i forhold til barnets og/eller familiens samlede situation viden og læring om eksempelvis barnets handicap og om hvordan man kan støtte sit barn i at udvikle sig ect. hvordan man som forældre takler de svære situationer der kan opstå i familien samarbejdspartnere, institutioner og skoler kan ydes rådgivning og vejledning i forhold til tværfaglig sparring lovgivning, sociale rettigheder og eventuel foranstaltning,

5 strukturering af en given opgave, hjælp til koordinering af indsatsen m.v. En del borgere/forældre vil henvende sig i kommunen til personer eller afdelinger, de tidligere har haft samarbejde med. Man kan således forestille sig, at en del forældre vil søge råd i sundhedsplejen, UPPR eller Børne- og Ungeafdelingen. I så fald håndteres forældrenes henvendelse i dette regi, hvorefter den pågældende medarbejder orienterer forældrene om specialrådgivningen og beder om lov til at drøfte sagen med konsulenten med henblik på at få koordineret og kvalificeret indsatsen. Ud over den helt generelle specialrådgivning varetages en lang række konkrete opgaver. Specialrådgivningen administrerer, koordinerer og har tovholderopgaver i forhold til blandt andre nedenstående opgaver og tilbud: 1.1. Åben rådgivning Specialrådgivningssekretariatet har tilbud om åben telefonrådgivning hver torsdag, i tidsrummet fra kl til Her kan forældre/borgere henvende sig med afklarende spørgsmål, få oplysninger om Specialrådgivningens tilbud generelt eller i forhold til en konkret problemstilling. Samarbejdspartnere og tilbud i kommunen samt professionelle fra andre kommuner kan kontakte specialrådgivningen dagligt i kommunens åbningstid 1.2. Familievejleder I henhold til LBK nr 941 af 1/10/2009 er kommunen forpligtet til at etablere et tilbud om en særlig familievejlederordning for familier med børn under 18 år, med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Familievejlederordningen skal være synlig for familierne og relevante instanser såsom sygehuse, sundhedsplejen, praktiserende læger, dagtilbud, skoler m.fl. Vejledningen skal tilbydes indenfor 3 måneder efter at kommunen har fået kendskab til barnet og familien. Ordningen er ikke et stående tilbud til familien i et længere forløb, men en form for brobygning mellem familien og det offentlige i den indledende fase, efter at barnets funktionsnedsættelse er konstateret. Formålet med familievejlederordningen er at sikre, at familier får tilbud om rådgivning og vejledning for at styrke familiens og barnets videre udvikling og trivsel set i lyset af familiens ændrede livssituation som følge af barnets funktionsnedsættelse. Rådgivningen og vejledningen skal medvirke til at øge familiens kendskab til muligheden for iværksættelse af social indsats og kendskabet til de tilbud om offentlig hjælp på tværs af sektorerne, som barnet i sin opvækst og i sit udviklingsforløb, kan få behov for at gøre brug af Hjemmetræning Der er åbnet mulighed for, at forældre til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, under visse betingelser, kan få støtte til hel eller delvis træning af deres barn i hjemmet. Der er tre betingelser for, hvornår der kan etableres hjemmetræning: Den foreslåede træningsmetode skal imødekomme barnets behov

6 En vurdering af familiens samlede situation og forældrenes ressourcer skal konkludere, at forældrene kan påtage sig at hjemmetræne barnet Hjemmetræningen skal være dokumenterbar og virkningen skal kunne vurderes Såfremt betingelserne for hjemmetræning er opfyldt, og der iværksættes hjemmetræning skal kommunen føre tilsyn 2 gange årligt, ligesom der skal foretages opfølgning af træningsindsatsen 4 gange årligt. Det er Specialrådgivningssekretariatet, der forestår tilsynsopgaven. Der udfærdiges en tilsynsrapport. Rapporten danner baggrund for, hvorvidt hjemmetræning fortsat skønnes relevant. Opfølgning af træningsindsatsen foretages af fagpersoner med de nødvendige kompetencer og vurderes med udgangspunkt i en tids- og faseplan for evaluering af indsatsen og en måling og dokumentation af virkningen af indsatsen for barnets udvikling, samt familiens samlede situation. Opfølgningerne af træningsindsatsen kan og vil medføre justeringer af hjemmetræningen, tids- og faseplanen samt de målsætninger der arbejdes med, så plan og mål hele tiden er så relevante for det videre forløb som muligt Særlig støtte Det er muligt, i en given periode, at få bevilliget særlig støtte til et barn der i forvejen har et tilbud om specialbørnehave eller specialskole. Specialrådgivningen har udarbejdet et ansøgningsskema samt procedure for ansøgning om særlig støtte. Ansøgningerne, samt den efterfølgende evaluering, sendes til Specialrådgivningssekretariatet. Det er ligeledes Specialrådgivningssekretariatet der giver besked til tilbuddet om evt. bevilling/afslag på ansøgningen. 2. Udredningsopgaver i Ringsted kommune / salg til andre kommuner. Efter henvisning fra kommuner og tilbud skal der kunne tilbydes/købes tværfaglige observationer og/eller undersøgelser og udredninger af den samlede situation omkring barnet eller den unge, samt udfærdigelse af rapport som grundlag for en handleplan. I langt de fleste tilfælde vil henvendelser om udredning blive rettet til personer eller afdelinger der tidligere har været samarbejdet med. Det være sig sundhedsplejen, UPPR eller Børne- og Ungeafdelingen. I så fald håndteres henvendelse i dette regi, hvorefter den pågældende medarbejder orienterer om specialrådgivningens tilbud og efterfølgende drøfter sagen med konsulenten med henblik på at få koordineret og kvalificeret indsatsen. Udredningsteamet sammensættes ad hoc med deltagelse af medarbejdere med relevant, faglig ekspertise i forhold til det enkelte barns funktion og eventuelle vanskeligheder. Udredningsteamet skal på baggrund af faglige undersøgelser af barnets ressourcer og behov kortlægge barnets funktionsevne og udarbejde forslag til, hvordan den særlige støtte og den samlede indsats bedst tilrettelægges. Forældrene inddrages i udredningsprocessen, således at deres viden om barnet indgår i udredningen. 3. Uddannelse, kursus og netværk

7 Der findes en meget stor og bred viden blandt det tværfaglige personale og faggrupper på tilbudene, i afdelingerne og i forvaltningen. Flere af disse arbejder med en række pædagogiske og/eller behandlingsmæssige metoder og er konstant i udvikling og søgende mod ny faglig indsigt og kvalificering af praksis, bl. a. via interne kurser og temadage. Det betyder, at der ligger en meget stor mulighed for at tilbudene, afdelingerne og forvaltningen, på tværs, kan inspirere hinanden, for på den måde dels at kunne bevare den store viden og ekspertise, der er i kommunen og dels sikre, at den specialpædagogiske viden bredes ud til almene skoler og daginstitutioner således at disse i stadig større udstrækning har mulighed for at kvalificere indsatsen i retning af kommunens overordnede mål omkring at arbejde inkluderende. Specialrådgivningen ser det som en af sine vigtige opgaver, at koordinere og videreformidle erfaringer, ny viden, nye tiltag, uddannelser, kurser og temadage, gensidigt mellem tilbud, afdelinger og forvaltning til borgere/tilbud i Ringsted kommune, men også sælge sådanne ydelser til borgere/tilbud i andre kommuner. Specialrådgivningskonsulenten sørger for, på Ringsted Kommunes vegne at indhente viden, deltage i netværk og have fingeren på pulsen i forhold til de mange forskellige specialområder samt ny viden og nye tiltag på disse områder Erfaringsudveksling på tværs af tilbudene I en kommune som Ringsted med så mange specialpædagogiske tilbud på både voksen og børneområdet, er det som nævnt vigtigt, at sikre videndeling mellem tilbuddene. På den baggrund tænkes eksempelvis på muligheden for oprettelse af Erfagrupper/faglig sparring på tværs af tilbudene. Erfagrupper i forhold til eksempelvis specifikke handicap, behandlings- og pædagogiske metoder, kommunikation ect. Ligeledes har mange af tilbuddene allerede i dag en række kurser og temaarrangementer, der udbydes til forældre og professionelle. En del af disse kunne med fordel tilrettelægges på tværs af tilbuddene. Uddannelse og kurser til personalet på tværs af tilbudene, i eksempelvis Early bird, Tegn til tale, boardmaker, sociale historier, brug af test/udredningsmateriale og lignende. I de senere år er man i stigende grad blevet opmærksom på, hvordan det påvirker en familie at have et barn med særlige problemstillinger og særlige behov. Størstedelen af opmærksomheden er rettet mod påvirkningen af forældrene og oftest mod mødrene. Det er derfor vigtigt at opmærksomheden også rettes mod fædre, søskende, bedsteforældre og øvrigt netværk. At arbejde med hele netværket er ligeledes afgørende i forhold til at skabe de bedste udviklingsmuligheder for barnet Netværksgrupper - familier. Flere af tilbudene i kommunen har allerede i dag tilbud om netværksgrupper. Der tænkes udbudt mulighed for oprettelse af flere netværksgrupper til forældre, fædre, mødre, søskende, bedsteforældre ect. på de enkelte tilbud, men også på tværs af tilbudene. Grupper med generelle og/eller specifikke overskrifter. Familierne vil på

8 denne måde kunne udveksle erfaringer om det at have et barn/søster eller bror/barnebarn med særlige problemstillinger og særlige behov, med andre Kurser til familier. Flere tilbud udbyder allerede i dag diverse kurser til familier. Dette kursusudbud tænkes også udbudt på tværs af tilbudene således, at muligheden for at udbyde kursus med bredere eller mere specifikke overskrifter bliver større og diverse kurser vil kunne udbydes oftere eks i bl.a. Tegn til tale, boardmaker, sociale historier og andre temaer eller metoder, der kan hjælpe familien i opgaven med at understøtte barnets udvikling og trivsel. 4. Udvikling og vidensopsamling De seneste års udvikling indenfor det sociale område har vist, at ord og begreber som vidensopsamling, metodeudvikling, evaluering, dokumentation ect. er bragt mere og mere i fokus i bestræbelserne på at udvikle kvaliteten af den sociale indsats. For at kvalificere dette fokus er det af stor betydning, at det sker i et tæt samspil mellem praksisfeltet/professionsudøvere og forvaltning og bestillere. Derfor er det helt naturligt at specialrådgivningssekretariatet er det omdrejningspunkt hvor kommunen søger at samle og systematisere viden, for på den baggrund at bidrage til en stadig kvalificering af indsatsen. SPT kan eksempelvis bidrage til at systematisere og udvikle analyseopgaver, ligesom det kan være relevant at foretage større undersøgelsesopgaver på tværs af de forskellige områder og tilbud for herigennem at afdække eventuelle muligheder for ændret organisering, nye tiltag eller kvalificering af eksisterende tilbud. Ligeledes har specialrådgivningen specifikt og SPT generelt qua sine øvrige funktioner og opgaver på hele det specialiserede område tætte relationer til specialiserede tilbud i hele regionen og har på den måde ligeledes mulighed for at have fingeren på pulsen i forhold til forandringer i området, ændrede vilkår for det tværkommunale samarbejde og derigennem vigtig viden i forhold til tilrettelæggelsen af den interne kommunale praksis. Afslutning. Tidlig, tværfaglig og koordineret indsats på et højt fagligt niveau er styrende værdier for Specialrådgivningen indsats. Ved at koordinere specialrådgivningen på tværs af de mange tilbud der er til børn og unge, udnyttes de tværfaglige kompetencer optimalt. Løsningen af opgaverne ydes af kvalificerede medarbejdere med ekspertviden indenfor hver deres fagområde. Dette giver en langt bedre mulighed for at yde den rette støtte til barn og forældre, og samtidig sikre den mest optimale specialrådgivning. Som en ekstra gevinst vil et udbredt netværksorganiseret samarbejde give mulighed for udvikling og etablering af nye tiltag, afdækning af nye samarbejdsmuligheder og dermed nye og kreative tilgange til de mange forskellige opgaver, der eksisterer i det specialpædagogiske felt. Med dette notat har SPT beskrevet nogle af de centrale elementer i Specialrådgivningssekretariatets arbejde. Der vil helt naturligt, på et område som dette, kunne komme opgaver, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at inddrage Specialrådgivningssekretariatet. Du er derfor altid velkommen til at kontakte Specialrådgivnings-konsulent Kirsten Brenøe på tlf.: 57 62

9 82 77 eller via mail: hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information. Endelig har vi samlet en række bilag som vedrører Specialrådgivningens arbejdsområde og ligeledes kan være med til at afklare, hvornår du med fordel kan henvende dig, eller som umiddelbart kan give dig svar på eventuelle spørgsmål. Bilagsoversigt: Bilag 1. Oversigt over relevant lovgivning Bilag 2. Specialrådgivningssekretariatet skematisk oversigt Bilag 3. Notat vedr. Familievejlederordning Bilag 4. Notat vedr. Hjemmetræning Bilag 5. Særlig støtte 5.a. Procedure 5.b. Skema 5.c. Vejledning til udfyldelse af skema Bilag 6. Salamanca erklæringen Bilag 7. Handicapkonventionen Bilag 3. Folketinget vedtog den 23. juni 2009 Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 i Lov og social service), om Familievejlederordningen. Reglerne om familievejlederordningen findes i servicelovens 11, stk. 4-5, og i bekendtgørelse om familievejlederordningen efter lov om social service (familievejlederbekendtgørelsen). Kommunalbestyrelsen har pligt til at etablere en særlig familievejlederordning for familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledningen skal tilbydes indenfor 3 måneder, efter at kommunen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret. Formålet med familievejlederordningen er at sikre, at familier i den indledende fase, efter at funktionsnedsættelsen er konstateret, får et tilbud om indgående rådgivning og vejledning for at styrke familiens og barnets videre udvikling og trivsel set i lyset af

10 familiens ændrede livssituation som følge af barnets funktionsnedsættelse. Rådgivningen og vejledningen skal medvirke til at øge familiens kendskab til muligheden for iværksættelse af social indsats og kendskabet til de tilbud om offentlig hjælp på tværs af sektorerne, som barnets opvækst- og udviklingsvilkår i vidt omfang er betinget af. Formålet med familievejlederordningen er således at give familien et tilbud om introducerende vejledning, og familievejlederen skal kunne håndtere nogle af familiens indledende spørgsmål. Ordningen er altså en form for brobygning mellem familien og det offentlige i den indledende fase, efter at barnets funktionsnedsættelse er konstateret. Derimod er ordningen ikke et stående tilbud til familien i et længere forløb. Familievejlederordningen skal være synlig både for familierne og for relevante instanser såsom sygehuse, sundhedsplejen, praktiserende læger, dagtilbud, skoler m.fl. Bilag 4. Vedr. udredning, visitation og hjemmetræning af børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I forbindelse med, at der pr. 1. oktober 2008 er trådt et nyt regelsæt i kraft vedr. børn og unge under 18 år, der har betydelig nedsat funktionsevne og behov for særlig støtte efter servicelovens 32, skal det hermed beskrives, hvordan opgaven søges håndteret i Ringsted Kommune.

11 De vedtagne ændringer stiller krav til både udredning og visitation ligesom der skal tages stilling til forældres eventuelle ønske om at træne barnet i hjemmet. Kort fortalt betyder lovændringen: At der skal nedsættes et udredningsteam. Dette kan sammensættes ad hoc fra sag til sag At der skal etableres et tværfagligt visitationsudvalg. Visitationsudvalget kan være et i forvejen eksisterende organ/udvalg At der skal foretages 4 årlige evalueringer af hjemmetræningen At der skal føres 2 årlige tilsyn med hjemmetræningen I forbindelse med kommunalreformen fik Ringsted overført ressourcer fra det gamle Vestsjællands amt. Med disse ressourcer fulgte dele af den opgaveportefølje, der tidligere lå i Specialrådgivningen i amtet. Disse ressourcer er placeret i SPT (Afdelingen for Specialiserede Tilbud). Det er derfor tanken, at SPT er tovholder på opgaven omkring eventuel udredning, visitering og tilsyn med hjemmetræning af børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Aktuelt organiseres ordningen på følgende måde: Udredningsdelen: Specialrådgivningen i SPT udpeges som tovholder på alle opgaver vedr. børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor der kræves en helt særlig tværfaglig udredning og hvor forældrene eventuelt ønsker at hjemmetræne deres barn Den medarbejder, der er første kontaktperson for familien sørger for at orientere Specialrådgivningen, som derfra koordinerer samarbejdet. Ofte vil det være sundhedsplejen eller Fysioterapeuten i UPPR, der er den første kontakt. Dog kan der også sagtens senere i et forløb opstå et behov for at vurdere muligheden for hjemmetræning det kunne eksempelvis være i sager som allerede er udredt, og hvor der tidligere er truffet beslutning om en anden foranstaltning, men hvor forældrene eventuelt senere ønsker at hjemmetræne deres barn i stedet. I nye sager indkalder Specialrådgivningen Børne- og ungeafdelingen aktuelt repræsenteret ved Christel Hemmingsen, Sundhedsplejen aktuelt repræsenteret ved Bente Haargård samt UPPR aktuelt repræsenteret ved Anette Kureer. På mødet besluttes det, hvilke faglige kompetencer, der skal være til stede og herefter visiteres sagen til konkrete medarbejdere I eksisterende sager indkalder Specialrådgivningen den konkrete psykolog og rådgiver på sagen samt eventuelle øvrige tilknyttede fagpersoner. Udredningen skal bygge på en 50 undersøgelse, som skal afdække ressourcer og behov i relation til barnet, familien og netværket.

12 Det nedsatte team udpeger en tovholder i forhold til familien og forestår udredningsopgaven Der kan i udredningsfasen ligeledes søges rådgivning og sparring i FAIR-sekretariatet, i Distriktsrådssekretariatet samt via VISO Som i alle andre sager indgår barnet og forældrene som væsentlige aktører i udredningsfasen Visitationsdelen/Indstilling: Når alt er udredt, skal der indstilles til en relevant foranstaltning Valg af foranstaltning sker i tæt samarbejde med forældrene og det er barnets behov, der er styrende for hvilken type foranstaltning, der peges på Det er udredningsteamet, der indstiller til Specialrådgivningen, hvilken foranstaltning, der ønskes visiteret til Specialrådgivningen sørger for, at sagen overdrages til Distriktsrådssekretariatet, der sørger for at relevante dokumenter samt selve sagsfremstillingen sættes på dagsordenen i det relevante Distriktsråd Distriktsrådet beslutter hvorvidt indstillingen skal følges eller om der skal foretages yderligere afdækning af mulige foranstaltninger Når der er truffet beslutning i Distriktsrådet, sørger Distriktsrådssekretariatet for at beslutningen journaliseres, hvorefter sagen overdrages til den relevante tovholder og rådgiver Det er tovholderen og/eller rådgiveren, der sørger for den endelig visitation Hjemmetræning: Forældrene kan vælge at sige nej tak til den foreslåede foranstaltning og i stedet vælge at hjemmetræne barnet Der er tre betingelser for hvornår der kan etableres hjemmetræning: o Den foreslåede træningsmetode skal imødekomme barnets behov o En vurdering af familiens samlede situation og forældrenes ressourcer skal konkludere, at forældrene kan påtage sig at hjemmetræne barnet o Hjemmetræningen skal være dokumenterbar og virkningen skal kunne vurderes Hvis betingelserne for hjemmetræning ikke er opfyldt giver Distriktsrådet afslag og orienterer forældrene om klageadgang Hvis betingelserne for hjemmetræning er opfyldt, træffer Distriktsrådet

13 beslutning om at imødekomme forældrenes ønske og godkende at der iværksættes hjemmetræning. Udgifterne til hjemmetræning må på årsplan ikke overstige kr. I nogle tilfælde kan der blive tale om tabt arbejdsfortjeneste Såfremt der iværksættes hjemmetræning: o o Skal ordningen evalueres fire gange årligt. Det er rådgiveren/tovholderen der varetager evalueringen. Distriktsrådet orienteres ved den årlige sagsgennemgang Skal der føres tilsyn to gange årligt. Det er SPT der forestår tilsynsopgaven. SPT udfærdiger en tilsynsrapport, der sendes til høring hos barn og forældre, hvorefter denne sendes til rådgiver/tovholder samt distriktsrådssekretariat, der på baggrund af rapporten beslutter, hvorvidt hjemmetræning fortsat skønnes relevant og kan fortsætte De nye regler er indskrevet i Servicelovens 32 og hele ordningen er beskrevet i Servicestyrelsens udgivelse: Håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. SPT, Anette Kureer Den 8. december 2008

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr. 01.07.16: Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Stk. 1 Kommunalbestyrelsen godkender efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden,

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Håndbog om hjemmetræning. Introduktion Sagsforløbet omkring hjemmetræning Revision af reglerne om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning

Håndbog om hjemmetræning. Introduktion Sagsforløbet omkring hjemmetræning Revision af reglerne om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning Introduktion Sagsforløbet omkring hjemmetræning Revision af reglerne om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning Introduktion Hjemmetræningsordningen blev vedtaget i 2008. Målgruppen

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 181 Offentligt Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2011-12 Fremsat den..af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej Specialrådgivning familie rådgivning Esbjerg Kommunes Logo Børn & Kultur November 2011 1 Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag Bilag Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag www.svendborg.dk Jægermakens Specialbørnehave 32

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Notat om visitation af støtte til enkeltbørn

Notat om visitation af støtte til enkeltbørn Notat om visitation af støtte til enkeltbørn I form af timer fra pædagogiske vejledere fra Tværfagligt Center for Børn og Unge eller midlertidig opnormering af daginstitutionens eget personale Indenfor

Læs mere

Håndbog. om udredning, visitation og hjemmetræning. Børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Håndbog. om udredning, visitation og hjemmetræning. Børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning Børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Kolofon Håndbogen udgives af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Hvad er VISO? Hvad kan VISO bruges til? Hvordan får vi hjælp fra VISO. Danmarks Privatskoleforening Lone Beyer

Hvad er VISO? Hvad kan VISO bruges til? Hvordan får vi hjælp fra VISO. Danmarks Privatskoleforening Lone Beyer Hvad er VISO? Hvad kan VISO bruges til? Hvordan får vi hjælp fra VISO Danmarks Privatskoleforening 9.10. 2013 Lone Beyer Rådgivning i Socialstyrelsen 1. september 2010 Rådgivning etableres i Socialstyrelsen

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om hjemmetræning af børn og unge

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om hjemmetræning af børn og unge Til Undervisningsministeriet, svend.e.gertz@uvm.dk & Velfærdsministeriet, mln@vfm.dk Hvidovre, 8. september 2008 Sag 08/838 Dok. 10707/08 SL/kp/sih/kft Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Sagsgange og handleguides for dagplejen.

Sagsgange og handleguides for dagplejen. Sagsgange og handleguides for dagplejen. Brugen af trivselsskemaerne er et led i den tidlige forebyggelse og indsats som Vejen Kommune har stort fokus på. Vejen Kommunes definition på forebyggelse opdeles

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Forsknings- og udviklingskonsulent Cand.scient.pol., Ph.d. Side 1 Program Introduktion: Professionshøjskolen

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten

Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten Oprettelse af knasttilbud i en daginstitution for børn, der har behov for særlig hensyntagen og støtte. Projektet forventes afsluttet med projektrapport

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune Procedure for visitation af elever til bistand i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Indstillingsforløb til visitering af elever i Ikast-Brande kommune til specialundervisning/ bistand... 2 Revisitation

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) (serviceloven 104) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 1.2

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs:

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs: NOTAT Til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Emne Team Tværs Team Tværs-samarbejdet I marts 2014 blev Notat vedr. forstærket indsats for unge mellem

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Formål Formålet med Fællesteam er, at forbedre og sikre kvaliteten i behandlingen for borgere med dobbeltdiagnoseproblematik

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Systematik i samarbejdet mellem skoler/institutioner og

Systematik i samarbejdet mellem skoler/institutioner og Systematik i samarbejdet mellem skoler/institutioner og Inklusionsafdelingen Hensigt med struktur for samarbejdet At skoler og institutioner oplever en hurtig, differentieret og målrettet indsats i samarbejde

Læs mere

Vi er her for borgerne de skal opleve Skanderborg Kommune som en enhed, der arbejder i samme retning og skaber fælles resultater!

Vi er her for borgerne de skal opleve Skanderborg Kommune som en enhed, der arbejder i samme retning og skaber fælles resultater! Vi er her for borgerne de skal opleve Skanderborg Kommune som en enhed, der arbejder i samme retning og skaber fælles resultater! Børn og Ungechef Annie Noes Beskæftigelses og Sundhedschef Jørgen Erlandsen

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere