Stilblade. Temaer. Etagehuse. Altaner Baggårde og gårdfacader Tagkviste og tagelementer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stilblade. Temaer. Etagehuse. Altaner Baggårde og gårdfacader Tagkviste og tagelementer"

Transkript

1 Stilblade Temaer Etagehuse Altaner Baggårde og gårdfacader Tagkviste og tagelementer

2 Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for etagehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for 3 tværgående temaer, der er relevante for etagehuse på tværs af stilarterne. Temaerne er: Altaner - Baggårde og gårdfacader - Tagkviste og tagelementer Stilblade - Etagehuse Aalborg Kommune har udarbejdet stilblade for 11 af de 12 mest typiske stilarter for etagehuse fra perioden omkring 1880 erne og frem til i dag. Stilbladene fortæller på en enkel og inspirerende måde om stilartens karakteristika, og der gives anvisninger på, hvilke materialer mv., man bør anvende, når der foretages ændringer på en bygning. Med stilbladene ønsker Aalborg Kommune at sætte fokus på de særlige værdier, der er knyttet til den enkelte bygningstype. De forskellige tidsperioder har haft hver deres idealer for, hvordan bygninger skulle se ud. Nogle bygninger er rigt udsmykkede med stuk, facadeudsmykning og glaserede tage, mens andre bevidst er gjort enkle i deres udtryk, fordi man har lagt mest vægt på funktion og enkelhed. Stilbladene er med til at forklare, hvad der er særligt og karakteristisk for den enkelte stilart. Der er også forskel på, hvilke materialer, farver mv., man kan anvende inden for en stilart, såfremt forandringer skal respektere bygningens stilart. Stilbladene anviser forskellige valgmuligheder. Rækkefølgen i stilbladene er opbygget kronologisk efter den enkelte stilarts storhedstid. I praksis er der store overlap mellem de forskellige stilarter, der har eksisteret side om side i byggeriet - se tidslinjen nedenfor. De 12 stilblade er: 1. Det klassiske historicistiske etagehus 2. Det historicistiske etagehus 3. Det håndværker-historicistiske etagehus 4. Det tidlige nationalromantiske etagehus 5. Jugend-etagehuset (intet stilblad p.t. på grund af de få eksempler i Aalborg) 6. Det sene nationalromantiske etagehus 7. Det nyklassicistiske etagehus 8. Den sene håndværkertradition etagehuset 9. Funkis-etagehuset 10. Den funktionelle tradition etagehuset 11. Type-etagehuset 12. Det indpassede moderne etagehus Tidslinje for stilarter i etagehusbyggeriet: Klassisk historicisme Historicisme Håndværker-historicisme Tidlig nationalromantik Jugend/Art Nouveau Den sene nationalromantik Nyklassicisme Den sene håndværkertradition Funkis Den funktionelle tradition Modernismen Type-etagehuset Tæt-lav-bevægelsen Postmodernismen Nyrationalismen Minimalismen Læs mere 'Stilblade Etagehuse' og 'Stilblade Etagehuse - Temaer' kan fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen eller hentes på Spørgsmål om stilbladene kan rettes til arkitekt Ulla Kristensen, tlf

3 Altaner Altaner kan være frithængende eller indbygget i facaden. Den frithængende altan med åbent rækværk fungerer med sin lethed som en kontrast til den tunge bygningskrop. Den helt eller delvist indbyggede altan med murede brystninger er en vigtig del af hele facadekompositionen. Hos de klassicistiske huse var altanen integreret i facadens symmetri - oftest placeret centralt over indgangsportalen og udstyret med en cementstøbt balustrade. Ved de historicistiske bygninger blev altanen også placeret symmetrisk på facaden, men her var altanen en let bygningsdel med åbent smedejernsrækværk. Altanen kunne være udspændt som et vandret bånd mellem to karnapper eller direkte udkraget på facaden. Efter 1. verdenskrig blev altanen en "bevidst" del af boligindretningen; den fungerede både som brandredningsåbning og især som et supplement til boligen - et sundt "friluftsrum". Lette udkragede altaner på historicistisk bygning Tagaltan Klassicistisk altan Med funkis og den funktionelle traditions byggerier blev det såkaldte altan-karnap-motiv introduceret. Altan-karnap blev bygningselementet, som gav facaderne struktur. Altanerne var helt eller delvist indbyggede i bygningskroppen med brystningerne af murværk eller beton. Funkishusene anvendte dog også altaner i en let, udkraget, "svævende" udgave med tynde jernbetondæk og åbne vandrette stålrækværk. Nedenfor: To eksempler på altan-karnap-motivet Historicistiske altaner placeret symmetrisk på facaden "Svævende" altan

4 Altaner ANBEFALINGER Hos de historicistiske og de sene nationalromantiske huse skal altanerne have en visuel lethed og en konstruktiv elegance som kontrast til bygningernes tyngde. Kontrasten opnås, når konstruktionen består af en relativ tynd altanplade og et åbent jern/stålrækværk, eventuelt suppleret med hærdede klare glasplader på indersiden. Altanpladerne kan være understøttet af svungne konsoller, som indgår i bygningens dekorative udtryk. Synlige forstærkende konstruktioner på facaden og understøttende søjler svækker arkitekturen. Lukkede altanrækværk er fremmede for stilarterne. Dog kunne tagaltanerne oven på karnapperne have murede brystninger. Tagaltan med muret brystning Anonyme gårdfacader på funkisbygninger Nye lette altaner, baggård Lette altaner, historicistisk baggård Fransk altan Nyklassicistiske huse har sjældent altaner; i de sjældne tilfælde er der tale om franske altaner - evt. med en mindre udkragning - med et åbent rækværk, hvor altanerne indgik i en stram facadesymmetri. Markant udkragede altaner og lukkede rækværk er imod det nyklassicistiske facadekoncept. I funkis giver altan-karnap-motivet facaden et kubistisk udtryk; brystningerne i murværk eller beton kunne have en kontrastfarve eller fremstå med samme farve/materiale som den øvrige facade. Lukker man altanerne med glaskonstruktioner svækker man facadens kubistiske effekt. Brystninger beklædt med profilerede stålplader skæmmer bygningens stoflige helhed. Ny let altan - altandøren har de oprindelige proportioner I den funktionelle traditions huse har facader med altankarnap-motivet en lodret orientering. Brystningerne har en kontrastfarve, oftest hvid, i forhold til facadens murværk. De delvist indbyggede altan-karnapper blev med tiden stilartens varemærke. Men de tidligste byggerier havde også frithængende altaner uden synlige bærende hjælpekonstruktioner. Altanerne var placeret i en stram facadeorden. Hustypen anvendte også franske altaner i sit udtryk

5 Baggårde og gårdfacader De historiske byhuse skelnede tydeligt mellem gade- og gårdfacader. Gadefacaden var repræsentativ og fik en bevidst arkitektonisk udformning. Gårdfacaderne fik derimod oftest en nøgtern udformning, som tilgodeså de rent funktionelle krav; de kunne være tilbygget med trappetårne og vinkelbygninger. Baggårdene kunne også rumme flere bygninger, som dannede et net af mindre gårdrum. Først i starten af 1900-tallet ses eksempler på karrebebyggelser, der har ambitioner om at udforme baggårdene som attraktive lyse udendørs opholdsrum. I 1920 ernes nyklassicistiske karrebebyggelser blev det en vigtig del af bygningskonceptet, at gårdrummene fik en enkel, geometrisk form med gode lysforhold til boligerne. Et fænomen, der fortsatte i dansk boligbyggeri, indtil byggerier med karrestruktur ebbede ud i 1940 erne. Renæssancebaggård Skulpturelle trappetårne Nyklassicistisk gårdrum - en præcis geometrisk form Flere skalaer og stilarter - et komplekst gårdrum Baggårde og tilbygninger Ved tilbygninger på gårdfacader skal de konkrete lys- og skyggeforhold, afstands- og brandforhold vurderes i forhold til naboer og bygningsreglementets krav. Arkitektonisk skal tilbygninger tilpasses såvel den enkelte bygning som den samlede gårdbebyggelses karakteristika. I karréer, hvor husene er opført inden for en begrænset tidsperiode, kan gårdfacaderne have flere fælles træk, for eksempel facader opmuret i gule maskinteglsten og/eller vinduer i to- og trefags standardformater og/eller ensartede trappetårne, hvilket kan give gårdrummet en helstøbt karakter, som er bevaringsværdig. Karréer med ejendomme opført over en længere periode kan have gårdfacader i flere skalaer og stilarter. Her er det relevant at benytte overordnede æstetiske retningslinjer for nye tilbygninger angående materialevalg, proportioner og formsprog. Retningslinjer, der respekterer bygningernes mangfoldige udtryk i en afbalanceret, men stadigvæk kompleks helhed. Gårdrum med ensartet skala og materialevalg

6 Baggårde og gårdfacader ANBEFALINGER Renæssance- og borgerhuse Bindingsværkshusene og de grundmurede borgerhuses gårdfacader havde færre prangende detaljer og en mindre konsekvent symmetri end gadefacaderne. Men de havde samme regulære proportioner. De 2-3-etages høje bygninger med tilhørende vinkelbygninger, trappetårne og svalegange dannede oftest gårdrum med en intim skala. Mindre tilbygninger kan udføres, når formsprog, materialevalg, stoflighed og især skalaen respekteres. Historicistiske huse Der var markant forskel på gade- og gårdfacaderne, der oftest var opført i gule maskinteglsten uden facadegesimser og dekorative vinduesindramninger. Lige så individualistiske de historicistiske huse fremstod i gadebilledet kunne gårdfacaderne fremstå med flere varianter af trappetårne og vinkeltilbygninger. Mindre tilbygninger kan tilføjes gårdfacaderne, når gårdfacedens materialevalg, formsprog og vinduesproportioner gentages. Eller når tilbygningen udføres i en nutidig stilart, hvor der i materialevalg, stoflighed og proportioner opnås en samklang mellem nyt og gammelt. Lyst halvåbent gårdrum - de sene nationalromantiske huse Den funktionelle traditions huse Kun de tidligste huse i stilarten blev opført i karréformationer. Gade- og gårdfacader fulgte samme arkitektoniske koncept. Bygningskroppen skulle fremstå som et enkelt geometrisk volumen - trappetårne og tilbygninger er derfor fremmede for stilartens arkitektoniske koncept. Moderne tilbygninger på historicistiske huse De sene nationalromantiske huse Enten var husene opført i en traditionel karréstruktur med spartanske gårdfacader i gule teglsten, eller i en struktur med halvåbne gårdrum, hvor gårdfacaderne havde næsten samme udtryk som gadefacaderne. I helstøbte bebyggelser kan det ikke anbefales at udføre tilbygninger på gårdfacaden. Nyklassicistiske huse I det nyklassicistiske koncept skal gårdrummet fremstå som en præcis geometrisk form omkranset af ensartede og symmetriske facader. Evt. bygningsfremspring med bagtrapper er placeret symmetrisk på facaderne. Tilbygninger og facadeændringer vil generelt forstyrre den klassicistiske ro. Funkishuse Oftest var husene helstøbte med samme arkitektoniske udtryk på gade- og gårdfacade. Men gårdfacaderne kunne også have et anonymt udtryk. Eventuelle tilbygninger på de anonyme gårdfacader bør indgå i en kubistisk facadehelhed. Tilbygning - historicistisk hus - traditionelle materialer og former

7 Tagkviste og tagelementer I alle bygningsstilarter indgår tagformen og tagbeklædningen som en del af facadeudtrykket. Taget kaldes også for bygningens "femte facade". Tagfladen kan have to forskellige roller i stilarternes arkitektoniske koncepter: den rolige eller den opsigtsvækkende. I den rolige udgave findes der to versioner: Enten den ubrudte tagform, hvor taget fremstår som en ensartet flade, der kun brydes af få skorstene placeret i kip. Eller den diskret brudte tagform; her brydes tagfladen af "anonyme" tagkviste, der er udført som spinkle trækonstruktioner og er placeret symmetrisk i tagfladen. I begge versioner skal tagfladen opfattes som en rolig, samlende flade i det totale facadeudtryk. I den opsigtsvækkende udgave er tagfladen brudt af elementer (tagkviste, tårne, skorstene), der skal fremtræde som markante indslag i en livlig facadekompositon. Rolig, ubrudt tagflade Klassisk historicisme Renæssance Historicisme - rolig Historicisme - markant Håndværkerhistoricisme Tagfladen og stilarterne Udnyttelsen af tagetager til beboelse er et boligøkonomisk fænomen. Med byernes boom i befolkningstilvæksten sidst i 1800-tallet blev indretningen af tagetager til boliger en slags standard for byejendomme. Renæssance- og borgerhuse Loftetagerne blev sjældent brugt til beboelse, men ofte til opbevaring. Loftrummet fik orienterende lys fra små støbejernsvinduer i tagfladen. De sjældne tagkviste havde en begrænset størrelse. Adgang til loftsrum skete ofte via facadekviste eller facadegavle med oplukkelige lemme og hejsearrangementer. Historicistiske huse - klassiske Tagfladen indgik i den klassiske facadekomposition som en rolig flade. De tidligste huse havde ofte tage med lave hældninger - uden beboelse. Ved udnyttede tagetager skulle kvistene være lette og diskrete konstruktioner. Det var et must, at de var placeret symmetrisk i tagfladen. En symmetri, der ofte fulgte facadens vinduesrytme. På store tagflader kunne de gængse kviste suppleres med små tagkviste placeret i et symmetrisk mønster på tagfladen, hvor vinduerne kunne være cirkulære, trekantede eller formet som appelsinskiver. Ved mansardtage havde kvistene ofte en buet tagform, og de var placeret i samme takt som facadens vinduer. Skorstene var placeret i kip og symmetrisk i facadebilledet. Historicistiske huse - renæssance og rundbuestil De tidligste renæssanceprægede huse havde lave taghældninger og ingen kviste, men små symmetrisk placerede støbejernsvinduer. De senere udgaver fik 45 graders tag eller mansardtag med beboelse i loftetagen. Her var de gængse tagkviste lette diskrete trækonstruktioner placeret i en klassisk symmetrisk orden. Historicismen opfandt dog stilvarianter, hvor tagelementerne skulle være opsigtsvækkende, for eksempel løgformede kupler på tagkviste, hvor taget også havde et løgformet spir, eller stejle "trekantede" skiferbeklædte tagkviste. De håndværker-historicistiske huse Stilarten indrettede konsekvent tagetagen til beboelse. Tagkvistene kunne være de traditionelle lette trækonstruktioner. Eller, som et særkende for stilarten, en større kvistkonstruktion med sadeltag og en frontvæg i murværk og bindingsværk, hvor bagmuren hvilede af på facadens bagmur. Kvistene var placeret symmetrisk i tagfladen.

8 Tagkviste og tagelementer De nationalromantiske huse Stilarten benyttede sig af et bredt repertoire af kvisttyper - tagfladen måtte gerne vække opsigt. Kvistene var en del af det fabulerende facadeudtryk. Typerne spændte fra taskekviste med små vinduesformater til tagkviste med sadeltag og høj tagrejsning, ofte dekoreret med kulørte vindskeder. Farverne var klare røde, grønne og gule kulører. Tagkviste med synligt bindingsværk, hvor tavlerne var pudsede eller med mønstermurværk, var populære. Kvistenes placering i tagfladen fulgte oftest vinduesrytmen i facaden - dog kunne de særligt spektakulære kviste være placeret bevidst asymmetrisk. De nyklassicistiske huse Stilarten satte en ære i, at tagfladen fremstod som en rolig enkel flade - helst kun brudt af de symmetrisk placerede skorstene. Var tagetagen indrettet til beboelse, blev de diskrete tagkviste placeret i en stram symmetri. Tagkvistenes vinduesformater var altid i familie med facadens vinduesformater. Markante nationalromantiske tagkviste Sen nationalromantik Funkishuse Når funkishusene havde sadeltag skulle tagfladen fremstå som en ubrudt flade. Den kunne dog være brudt af facadens karnapper, der blev "forlænget" op i tagfladen som en slags facadekviste. "Forlængelserne" var udformet på enkel, kubistisk vis. Funkishuse med fladt tag kunne have tagetager med penthouses, der var trukket tilbage fra facadefronten. Penthouset var en del af facadekompositionen, hvor penthousets pladebeklædning - kobber, zink eller skiferplader - skulle danne en let kontrast til hovedbygningens tunge murværk. Penthouset havde en enkel geometrisk form - uden tagudhæng og tagrender. De sene nationalromantiske huse Hustypen udnyttede traditionelt tagetagen til beboelse, enten via mansardtage eller 45-graders tage. Man benyttede taskekviste eller traditionelle tagkviste med flade tagformer i zink som supplement til de markante murede facadegavle og frontispicer. Tagkvistenes placering i tagfladen var nøje afstemt med facadens vinduesrytme. Etagehuse - den funktionelle tradition Tagkviste er en sjældenhed i denne stilart. Rødstensudgaven havde 45-graders afvalmede tegltage med tagudhæng. De store ubrudte tagfladers nærmest monumentale enkelhed var et eftertragtet udtryk. Aftræk fra tekniske installationer blev samlet i skorstensenheder og placeret i en stram orden på tagfladen. Også i gulstensudgaven med de lavere taghældninger og eternitskiferbeklædning var tagelementerne - bl.a. ovenlys til trappeopgange - placeret i en arkitektonisk orden. Når hustypen havde tagkviste, var de placeret i tagfladen, så de konsekvent fulgte facadens vinduestakt. De modernistiske og minimalistiske huse Hustyperne har oftest fladt tag. Facadeudtrykket skal være ordentligt og struktureret. Det vil sige, at tagelementer - installationer til elevatorer og ventilationsanlæg m.m. - skal indpasses i den enkle facadekompostion. For eksempel udformet som penthouseagtige bygningsdele. Nyklassicisme Den funktionelle tradition Minimalisme Funkishuse

9 Tagkviste og tagelementer ANBEFALINGER - TAGKVISTE Traditionelle diskrete tagkviste Tagkvistene har maksimalt en bredde på tre vinduesfag. Selve fag- og rudeopdelingen er i familie med den lodrette facades vinduesformater. Enten kan kvist- og facadevinduerne have ens størrelser, eller også kan kvistens vinduer have et mindre format - et format, der dog er proportionelt med facadens vinduesformater. Tagkvistenes sider, flunker, er en let trækonstruktion, 8-10 cm tyk og beklædt med zink eller kobber. Taget er beklædt med zink, kobber eller tagpap. Formen er et fladt sadeltag, et fladt bueformet tag eller et plant tag. Ved taskekviste er tagbeklædningen den samme som det øvrige tag. Vindskeder er udformet med smalle, ofte profilerede, brædder. Diskrete tagkviste har en mørk farvesætning, der ikke danner kontrast til tagfladen. Kvistvinduerne kan dog have samme farvesætning som facadens vinduer. Diskrete tagkviste Det kan ikke anbefales at beklæde tagkviste med byggeplader såsom cementbaserede plader eller profilerede træplader, da tagkvistenes lethed og finesse forsvinder, og materialerne har en tvivlsom stoflighed. Brede sidevægge og tykke tagkonstruktioner skæmmer kvistenes proportioner og giver facaden et uvedkommende tyngende udtryk. Glasfelter i flunker og trekantgavle er fremmede for de historiske stilarter. Markante tagkviste De nationalromantiske huse havde ofte markante og dekorerede kviste, og de spektakulære udgaver af de historicistiske huse satte en ære i at have fantasifulde kviste. De kunstfærdige kviste var udført med en betydelig håndværksmæssig kunnen. Det anbefales at søge ekspertbistand ved vedligeholdelsesarbejder. Det kan ikke anbefales at "normalisere" kvistene. Kvistenes placering fulgte facadens vinduesrytme eller var symmetriske placeret i tagfladen. Ved valmede tage bør der være minimum 1 meter fri afstand mellem kvisten og tagets grat. Kvistene følger vinduesrytmen Markante historicistiske tagkviste

10 Tagkviste og tagelementer ANBEFALINGER - TAGELEMENTER Skorstene Traditionelle skorstene har en bred muret krave, der fortsætter i et smallere skorstensløb, som afsluttes med en gesims. De historiske stilarter til og med nyklassicismen har skorstenene placeret i kip og symmetrisk i facadebilledet. Ovenlys i tagfladen Støbejernsvinduer, især de cirkulære og ovale, var diskrete i tagfladen. Det samme er det moderne såkaldte "fredningsvindue" med smalle sorte rammer. Større ovenlysvinduer bør placeres taktfast i tagfladen. Ved de diskrete rytterlys (i kip) skal vinduets tværmål og dets højde over tagfladen være minimale. Bevidst markante ovenlys proportioner bør afstemmes med det samlede facadeudtryk. Tekniske installationer Udluftning af faldstamme og friskluftsanlæggets ind- og udtag blev omkring 1900-tallet samlet i murede skortensenheder, der blev placeret i en arkitektonisk orden på tagfladen. Skorstensløsningen, som også findes i kobber og zink, kan anbefales. Det samme kan "metalkasser" med skråtstillede lameller ved de modernistiske huse, når de indgår i det arkitektoniske udtryk. Vilkårligt placerede og "nøgne" tekniske installationer på tagfladen, både ved fladt tag og sadeltag, skæmmer husenes arkitektur. 10

11

12 Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 Tlf Nørresundby April 2008

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Stilblade. Historiske huse

Stilblade. Historiske huse Stilblade Historiske huse Stilblade - Historiske huse Med stilblade for de historiske huse ønsker Aalborg Kommune at optimere bevaringen af ældre huse i Aalborg Midtby, opført fra 1500-1600-tallet og til

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

Indhold. 07 Det klassicistiske etagehus: Senklassicisme og palæstil

Indhold. 07 Det klassicistiske etagehus: Senklassicisme og palæstil Indhold 07 Det klassicistiske etagehus: Senklassicisme og palæstil 11 Det historicistiske etagehus: Italiensk og hollandsk renæssance samt rundbuestil 15 Det håndværker-historicistiske etagehus 18 Det

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAKKEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2013, 25.01.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder TAGPAP INSPIRATION Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder Fugletårn i Vorup Enge ved Gudenåen Kuplen på det naturskønne udkigstårn giver udfordring til

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout:

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

DET DANSKE ENFAMILIEHUS. Indholdsfortegnelse. Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920. Historisme ca. 1850-1930. Nationalromantik 1850-1920

DET DANSKE ENFAMILIEHUS. Indholdsfortegnelse. Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920. Historisme ca. 1850-1930. Nationalromantik 1850-1920 Indholdsfortegnelse Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920 Historisme ca. 1850-1930 Nationalromantik 1850-1920 Murermester villaen, ca. 1913-1930 Funktionalismen Den funktionelle villa Statslånshuset

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

FA C A D E F O R S L A G, A H E R E F O R D B E E F S T U D I O, H E R N I N G 1/9 FACADE UDSMYKNING - BESKRIVELSE fig. 1 Facadeudsmykning med farvet glas og LED-belysning fig. 2 Herning er en by, der

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen.

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Torvet set fra Vor Frue Kirke. NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Svendborg by ligger i et kuperet morænelandskab på kanten af den store tunneldal, der i dag udgør Svendborg

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

FORSLAG TIL BOLIGINDRETNING ANKER HEEGAARDS GADE 3-5 - KØBENHAVN 16. SEPTEMBER 2014 ANKER HEEGAARDS GADE 3-5

FORSLAG TIL BOLIGINDRETNING ANKER HEEGAARDS GADE 3-5 - KØBENHAVN 16. SEPTEMBER 2014 ANKER HEEGAARDS GADE 3-5 FORSLAG TIL BOLIGINDRETNING ANKER HEEGAARDS GADE 3-5 - KØBENHAVN 16. SEPTEMBER 2014 ANKER HEEGAARDS GADE 3-5 INDHOLD INDHOLD INDLEDNING BELIGGENHED PLANFORHOLD BESKRIVELSE BYGNINGENS TILSTAND BEVARINGSVÆRDI

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Rådgivende ingeniør Michael Due NYE TAGLEJLIGHEDER OMBYGNING AF TAGRUM TIL BEBOELSE Michael Due Baggrund Mangel på boliger i den indre

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Middelfart Kommune LOKALPLAN NR. 23.22. Bevaring i området ved Algade og Østergade. Juni 2000

Middelfart Kommune LOKALPLAN NR. 23.22. Bevaring i området ved Algade og Østergade. Juni 2000 -7 Middelfart Kommune LOKALPLAN NR. 23.22 Bevaring i området ved Algade og Østergade Juni 2000 -6 Indholdsfortegnelse -5 Lokalplanområdet 01 Lokalplanens baggrund og formål 01 Lokalplanområdets omgivelser

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

1 Skive Byfond Inspirationskatalog

1 Skive Byfond Inspirationskatalog 1 Skive Byfond Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i 1996. Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER AALBORG JULI 2009 Til venstre: Resens kort fra 1677 - rennæssancebyen, kirkebygningen med tårn

Læs mere

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Indhold side Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1 Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Moshusevej 22 4 Plantegning 5 Moshusevej 24 6 Plantegning 7 Moshusevej 26 8 Plantegning 9 Moshusevej 28 10 Plantegning 11

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg I N D H O L D Indledning 2 Hertugbyen i 2003 2 Fremtidig bevaring i området 2 Tagform 3 Skorstene 4 Kviste og ovenlys 4 Tagrender og nedløb

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport over Grønlands Side ; r- e? Grønlands Byggevæsen Bygningsgruppe : Rækkehuse type areal Etagehuse A t Typeetagehuse A tag = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport = = Renovering under udførelse = Renovering

Læs mere

BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN FOR SLETTEN

BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN FOR SLETTEN INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning... 3 Baggrunden for lokalplanen for Sletten... 3 Slettens historie... 5 Slettens kvaliteter... 7 Sletten i dag... 7 Slettens bygninger... 8 Bevaring af gamle

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

L O K A L P L A N N R.

L O K A L P L A N N R. L O K A L P L A N N R. Facader og skilte i Vejle Midtby 1 0 0 0 V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE Vejle midtby EGTVED BØRKOP Godkendt af Vejle Byråd den 16.12.2009 Offentligt bekendtgjort den

Læs mere

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper TYPEHUSET 1960-79 - katalog over typiske løsninger og principper Indhold Introduktion side 2 Udformning og byggeskik side 2 Fundament side 2 Kælderydervægge side 3 Ydervægge side 3 Tag side 4 Vinduer side

Læs mere