Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret"

Transkript

1 Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende område. En lokalplan kan indeholde bestemmelser for reguleringen af en lang række forhold, bl.a. arealanvendelse, udstykning, vejog stiforhold, placering, omfang og udformning af bebyggelse, bevaring af landskabstræk samt forsyning med friarealer og fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt, f.eks. før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning. Det er kommunalbestyrelsen, der står for udarbejdelsen af lokalplaner, evt. i samarbejde med berørte ejendomsejere eller den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde et lokalplanforslag, som vedtages i kommunalbestyrelsen. Herefter skal forslaget offentliggøres i mindst 8 uger. I denne periode er der mulighed for at komme med forslag eller indsigelser til planen. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse underrette ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet om planforslaget. Underretning skal også gives til andre, som berøres af planen, samt til overordnede planmyndigheder og foreninger m.v., der har særlig interesse i planen. Ved den endelige behandling af planforslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle indsigelser og forslag. Kommunalbestyrelsen kan i den forbindelse beslutte ændringer i lokalplanen. Hvis der er tale om større ændringer, skal planforslaget gennemgå en ny offentlighedsfase. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgøres offentligt. REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 Sådan bruges lokalplanen En lokalplan skal indeholde en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. Redegørelsen fortæller, hvorfor planen er lavet, hvor den gælder, hvad den indeholder, og hvordan den forholder sig til den øvrige planlægning i kommunen. Redegørelsen fungerer ligeledes som en forklaring til bestemmelserne. Lokalplanbestemmelserne er de juridisk bindende bestemmelser, som gælder for området. Som udgangspunkt tilstræbes det, at bestemmelserne er så fyldestgørende og entydige som muligt. Ved administration og sagsbehandling efter lokalplanens bestemmelser opstår der dog ofte situationer, der ikke rummes fuldstændigt af bestemmelserne. I disse tvivlstilfælde er det nødvendigt at tolke bestemmelsernes indhold. Forklaringerne i redegørelsen letter denne tolkning. I denne lokalplan følger redegørelsesdel og bestemmelsesdel hinanden som to parallelle spor. Lokalplanbestemmelserne er placeret i et farvet felt længst til højre på hvert opslag. På opslagets hvide del er redegjort i ord og billeder for hensigt, baggrund og indhold af opslagets bestemmelser. 2

3 Lokalplan GL 91 For Søndervangskvarteret Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 11. juni 2008 og offentliggjort den 25. juni Udarbejdet af: Glostrup Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Kort: Kort- og Matrikelstyrelsen Grundkort: Glostrup Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Tryk: Kailow Graphic A/S Miljøcertifi ceret efter ISO samt arbejdsmiljøcertifi ceret efter OHSAS 1801 Fotos: Glostrup Kommunes billedarkiv Luftfotos: Gert Broxgaard, Profi l Luftfoto Udgivet af: Glostrup Kommune Rådhusparken Glostrup Tlf.: Fax: Hjemmeside: BESTEMMELSER, LOKALPLAN GL 91 3

4 Hvad indeholder lokalplanen Lokalplanens redegørelse side Lokalplanens baggrund 4 Hvad er lokalplanens formål? 6 Lokalplanens område 8 Lokalplanens forhold til anden planlægning 12 Hvad må området anvendes til? 14 Trafi k- og parkeringsforhold 16 Hvor meget må man bygge? 18 Hvordan må bebyggelsen se ud? 20 Hustype I 22 Hustype II 26 Hustype III 28 Garager, carporte, skure og andre småbygninger 30 Hvordan skal friarealer indrettes? 32 Bevaringsværdig beplantning 34 Miljøforhold 36 Hvilke servitutter og deklarationer gælder? 38 Når du skal bygge om eller bygge nyt 44 REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 Lokalplanens baggrund Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et fælles ønske fra Grundejerforeningen Søndervang og Glostrup Kommune om klare retningslinjer for bebyggelsen i området. For at få en overordnet sammenhæng med bebyggelsen på Enighedsvej og Peders Kilde blev disse veje ligeledes inddraget i lokalplanområdet. Lokalplanen omfatter således en ældre vandværksgrund samt et eksisterende boligområde, centralt placeret i forhold til bymidten, med ca. 230 ejendomme i en villa boligbebyggelse. Lokalplanen er udarbejdet for at sikre, at områdets helhedspræg bevares. 4

5 Lokalplanens bestemmelser side 1. Lokalplanens formål 7 2. Lokalplanens område 9 3. Områdets anvendelse Udstykninger Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Byggelinjer Bebyggelsens ydre fremtræden 21 hustype I 23 hustype II 27 hustype III Småbygninger 31. Ubebyggede arealer Bevaringsværdig beplantning Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse Ophævelse af byplanvedtægter og lokalplaner Ophævelse af servitutter og deklarationer Lokalplanens retsvirkninger 41 Vedtagelsespåtegning 41 Kortbilag 1: Lokalplanens område og delområder 8 Kortbilag 2: Opførelsesår for områdets bebyggelse Kortbilag 3: Områdets matrikelstørrelser 14 Kortbilag 4: Områdets byggelinjer 18 Kortbilag 5: Områdets hustyper 20 Kortbilag 6: Bevaringsværdig beplantning 34 Bilag A: Introduktion og vejledning til hustyper i Søndervangen Søndervangskvarteret i 1943 set fra Hortensiavej - der er i dag tunnel under banen BESTEMMELSER, LOKALPLAN GL 91 5

6 Hvad er lokalplanens formål? Lokalplanen har til formål at fastholde det eksisterende bymiljøs helhedspræg og særlige karakter bedst muligt, dog med fornøden hensyntagen til den naturlige udvikling af boligmassen til fremtidige familieformer og boligbehov. Det er en kvalitet, at bebyggelsen i området illustrerer en variation af forskellige tidsperioders byggeskik. For at fastholde denne mangfoldighed, er det kommunens ønske at bevare områdets ældre bygninger og kulturhistorie. Flere huse fremstår i oprindelig stand, mens andre er blevet om- og tilbygget, og ikke alt harmonerer med de oprindelige bygningers arkitektur. Ved at tænke husets oprindelige arkitektur ind ved om- og tilbygninger, kan området fremstå varieret men sammensat af harmoniske ejendomme. For at skabe sammenhæng i området er det ligeledes lokalplanens formål at harmonisere grundenes udearealer mod offentlig vej, samt at skabe mere sikre vejforhold ved at få parkerede biler væk fra vejene. Desuden er delområde A, den gamle vandværksgrund, inddraget i lokalplanen, for at give mulighed for en eventuel fremtidig anvendelse til fx boligformål, institution, park eller andet, hvis vandværket en dag lukker. REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 6

7 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at sikre, at delområde B anvendes til åben-lav boligformål, at sikre, at områdets bygninger om- og tilbygges i respekt for husets oprindelige stil og arkitektoniske kvaliteter, at sikre karakteren af parcelhusområde i den eksisterende bebyggelse, at sikre en varieret bebyggelse ved at fastholde den eksisterende mangfoldighed i hustyper og størrelser, at sikre, at delområde A kan anvendes til boligformål og offentlige formål, at give delområde A en grøn karakter mod omgivelserne, at give mulighed for at øge færdselssikkerheden og få parkerede køretøjer væk fra vejene ved at sikre anlæggelse af private parkeringspladser, at opstille regler for hegning mod vej at ophæve deklarationer i lokalplanområdet, der er i strid med lokalplanen. Formålsparagraffen udgør sammen med bestemmelserne for områdets anvendelse lokalplanens hovedprincipper, og er dermed de stærkeste bestemmelser i planen. Det betyder bl.a., at der kun i ganske særlige tilfælde vil kunne dispenseres fra disse bestemmelser, f.eks. vil der ikke kunne gives dispensation til at benytte området til en institution, når det er udlagt til boligformål. BESTEMMELSER, LOKALPLAN GL 91 7

8 JASMINVÆNGET Lokalplanens område fn cæ ac VALMUEVEJ ab aa ø A8fr 8pm 9ll 9lk 8fø 9lh 8hg 8hh 8hi 8hk 8hl 8hm 8hn 8ho 8hc 8hd 8he 8hf 9lu 9li 9lf 9lg 9eu 8hb 8nr ENIGHEDSVEJ PEDERS KILDE 9lv 9lx 8ia 8ib 8ic 8id 9ly 9me 9ex 8ns 8ht ØRNEBJERGVEJ 8hu 8hv 8hx 8hy 8hz 8hæ 8hø 9ml 9mi 9mg 9mf 9ey by bø ca cb cc cd ce bp bq br bs bt bu bv bx gp gq 8gæ bz bæ hg b ez hl hm IRISKROGEN IRISVEJ hh hk cp cn cg hi cy cv cu ct cs cr cm cl ck ci cx gc cq co ch cz eg dg di dp db dc dd de df dl dm dn do hv ht hx hu cø da SØNDERVANGSVEJ gr dh dq gs TULIPANVEJ HORTENSIAVEJ B dk gt ha hb ad fæ dx ae am dz gv dr gu an dv du dt fz ga gx ao af au at ag ROSENVEJ LILLIEVEJ ah ØRNEBJERGVEJ ds gæ gb as bh ar ap hf ex ii gy bi gz bn aq ey bg in ev gk ai av ax ay aæ bf et fu eæ eø fa VIOLVEJ az he hæ eu fb fh aø be hd fi bk fk bc ba es em fl fm el bd gl bb ek SØNDERVANGSVEJ fx ft STAUDEVEJ fø gg hs hr fp gf fq fr fo gh fs bo if ip ir ia ie id ib ic 8hp 8ie hn ho 8hq 8if 8hr 8hs 8ig 8ih 8lg REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 Lokalplanen omfatter et areal på knap 23 ha, og ca. 230 ejendomme beliggende i Glostrup Kommunes sydøstlige del. Søndervangskvarteret er groet frem over en årrække, der strækker sig fra år 1905 til nu, og det er et kvarter med mange kvaliteter. Det er centralt beliggende i forholdsvist rolige omgivelser, med kort afstand til byfunktioner. Afgrænsningen mod naboområderne er markante, idet banelegemet mod nord udgør en stærk barriere, kommunegrænsen mod sydøst forstærkes af skift i anvendelse og markant hegning, og etagebebyggelsen mod vest samt i det nordøstlige hjørne af området har en markant anderledes karakter. Søndervangskvarteret er i dag langt overvejende et boligområde bestående af én-familiehuse. Der er dog enkelte småerhverv indfl ettet i området. Området er præget af et lokalt vejnet med smalle vejforløb, korte og varierede kig samt en forholdsvis lav trafi kbelastning af lokal karakter. På Enighedsvej er der etableret vejbump og i Ørnebjergvejs vejkryds er der ligeledes hævede fl ader. Der er i øjeblikket ingen aktuelle planer om at lukke vandværket, men hvis dette skulle ske, vil der eksempelvis kunne etableres et fælles friområde på grunden. Det skal bemærkes, at matriklerne ak og al, begge Glostrup By, Glostrup, ikke er omfattet af denne lokalplan, men af lokalplan GL 55 for en ejendom på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej. 8

9 KORTBILAG 1 Glostrup Kommune Søndervangskvarteret Lokalplanens område, delområder og matrikler Dato: 16. maj 2007 Lokalplanens område Lokalplanens delområder Lokalplanen er opdelt i 2 delområder: Mål 1: m 150m A: Område til offentlige formål B: Område til boliger 2. Lokalplanens område 2.1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på fi gur 1, og omfatter følgende matr.nr.: 8 fr, fø, gæ, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, lg, nr, ns, pm 9 eu, ex, ey, lf, lg, lh, li, lk, ll, lu, lv, lx, ly, me, mf, mg, mi, ml, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, b, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bk, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cg, ch, ci, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cx, cy, cz, cæ, cø, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dx, dz, eg, ek, el, em, es, et, eu, ev, ex, ey, ez, eæ, eø, fa, fb, fh, fi, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fx, fz, fæ, fø, ga, gb, gc, gg, gf, gh, gk, gl, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, ha, hb, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hr, hs, ht, hu, hv, hx, hæ, ia, ib, ic, id, ie, if, ii, in, ip, ø, samt del af vejareal 7000 ai, 7000 ak, 7000 bn samt 7000 c, alle Glostrup By, Glostrup, samt alle parceller, der efter den 1. april 2007 udstykkes fra de nævnte ejendomme og vejarealer Lokalplanområdet opdeles i delområderne A og B som vist på kortbilag Lokalplanområdet ligger i byzone. Hvor der ikke på kortbilag eller i lokalplanteksten er angivet fa ste tal (afstande, vinkler, etc.) tages der forbehold for kortbila ge nes nøjagtighed, ligesom der tages forbehold for, at de ind teg nede bygninger, veje m.v. er i overensstemmelse med de faktiske og fysiske forhold. Lokalplanens afgrænsning angiver det område, hvor lokalplanens bestemmelser er gældende. Hvis der bygges nyt eller senere bygges om eller til inden for det angivne område, skal lokalplanens bestemmelser overholdes. BESTEMMELSER, LOKALPLAN GL 91 9

10 JASMINVÆNGET fn cæ ac VALMUEVEJ ab aa ø A 8fr 8pm 9ll 9lk 8fø 9lh 8hg 8hh 8hi 8hk 8hl 8hm 8hn 8ho 8hc 8hd 8he 8hf 9lu 9li 9lf 9lg 9eu 8hb 8nr ENIGHEDSVEJ PEDERS KILDE 9lv 9lx 8ht 8ia 8ib 8ic 8id 9ly 9me 9ex 8ns ØRNEBJERGVEJ 8hu 8hv 8hx 8hy 8hz 8hæ 8hø 9ml 9mi 9mg 9mf 9ey by bø ca cb cc cd ce bp bq br bs bt bu bv bx gp gq 8gæ bz bæ hg b ez hl hm IRISKROGEN IRISVEJ hh hk cp cn cg hi cy cv cu ct cs cr cm cl ck ci cx gc cq co ch cz eg dg di dp db dc dd de df dl dm dn do hv ht hx hu cø da SØNDERVANGSVEJ gr dh dq gs TULIPANVEJ HORTENSIAVEJ B dk gt ha hb ad fæ dx ae am an dz gv dr gu dv du dt fz ga gx ao af au at ag ROSENVEJ LILLIEVEJ ah ØRNEBJERGVEJ ds gæ gb as bh ar ap hf ex ii gy bi gz bn aq ey bg in ev gk ai av ax ay aæ bf et fu eæ eø fa VIOLVEJ az he hæ eu fb fh aø be hd fi bk fk bc ba es em fl fm el bd gl bb ek SØNDERVANGSVEJ fx fp fq ft STAUDEVEJ fø gg hs hr gf fr fo gh fs bo if ip ir ia ie id ib ic 8hp 8ie hn ho 8hq 8if 8hr 8hs 8ig 8ih 8lg REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 Foruden vandværket fra 1905 blev områdets første hus bygget i Bebyggelsen er hovedsageligt fra perioden mellem , udbygningen skete dog løbende og udgør i dag en varieret og selvgroet struktur. Tre mindre områder blev reserveret, og først bebygget i perioden mellem Området præges således i dag af en mangfoldighed af hustyper, en fi n blanding af stilarter og skiftende tiders byggeskik, der fortæller en historie om områdets udvikling. Søndervangskvarteret skiller sig ud fra mange af Glostrup Kommunes øvrige boligområder, ved at husene primært er 1½ etages, mod overvejende etplanshuse i de nyere parcelhusområder.

11 KORTBILAG 2 Glostrup Kommune Søndervangskvarteret Opførelsesår for husene i Søndervangskvarteret Dato: 16. maj 2007 Mål 1:3500 Lokalplanens område Lokalplanens delområder Hvor der ikke på kortbilag eller i lokalplanteksten er angivet fa ste tal (afstande, vinkler, etc.) tages der forbehold for kortbila ge nes nøjagtighed, ligesom der tages forbehold for, at de ind teg nede bygninger, veje m.v. er i overensstemmelse med de faktiske og fysiske forhold. Opførelsesår BESTEMMELSER, LOKALPLAN GL 91 11

12 Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan 2005 for Region Hovedstaden Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Regionplan Fingerplan 2007 Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Fingerplan Kommuneplan for Glostrup Kommune Lokalplanens område indgår i kommuneplanens områder GO11: Offentligt område syd for banen ved Østbrovej samt GB6: Almindeligt parcelhusområde. For GO 11 gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: at områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: vandværk, grønt område og boliger, at det bebyggede areal ikke overstiger 1/3 af den enkelte grunds areal, at bygningernes rumfang på den enkelte grund ikke overstiger 2,5 m 3 /m 2 grundareal, at intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag opføres i større højde end 8,5 m over omgivende terræn. For GB 6 gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: at områdets anvendelse fastlægges til boligformål, og at der kun må opføres åben-lav boligbebyggelse, at grunden skal have en størrelse på mindst 700 m², at bebyggelsesprocenten, for den enkelte grund, ikke må overstige 35, at bebyggelse ikke må opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m. Museumsloven Hvis der under jordarbejder fi ndes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses og anmeldes til Museum for Astronomi, Nyere tid, Arkæologi, Antikvarisk enhed, Kroppedals Allé, 2630 Tåstrup (Bekendtgørelse af museumsloven lovbekendtgørelse nr af 14. december stk. 2). REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 Oplysninger kan evt. indhentes på museet inden arbejdet påbegyndes. 12

13 Øverste myndighed er planloven, der sikrer en sammenhængende planlægning. Planlovens overordnede mål er at sikre en sammenfattende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser, herunder, at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser og bymiljøer, ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den samlede kommuneplanlægning, den konkrete lokalplanlægning og tilladelse til bebyggelse. Kommuneplanen er den sammenfattende plan for arealanvendelse og bebyggelsesforhold og er udarbejdet i overensstemmelse med Planloven. Den fastlægger rammerne for, hvad lokalplanerne skal indeholde. Ifølge Lov om planlægning, må lokalplaner ikke stride imod kommuneplanens bestemmelser. I kommuneplanen bestemmes f.eks. hvor tæt og højt der må bygges i de forskellige dele af kommunen. BESTEMMELSER, LOKALPLAN GL 91 13

14 JASMINVÆNGET Hvad må området anvendes til? Lokalplanens delområde A må anvendes til bolig formål og offentlige formål, herunder vandværk. Hvis vandværket en dag bliver lukket, kan grunden således i stedet bruges til eksempelvis nye boliger, institution, grønt område eller andet. Lokalplanens delområde B må kun anvendes til boligformål. Området består overvejende af boliger i blandet åben-lav bebyggelse. Det er lokalplanens formål at sikre dette bymiljø, med en høj variation i de fysiske forhold og en mangfoldighed i hustyper. I overensstemmelse med Kommuneplanen kan der på de største grunde i området indrettes to selvstændige lejligheder. For almindelige 1½ plans villaer vil der oftest være for få m² til denne opdeling. Anvendelsesbestemmelserne fastlægger arten af aktiviteter og bebyggelsesformål, der kan etableres i et lokalplanområde. Anvendelsesbestemmelserne er lokalplanens stærkeste paragraf. Det betyder, at det ikke er muligt at dispensere fra anvendelse, der fastlægges i paragraffen. Hvis der ønskes en anden anvendelse, kræver det, at der udarbejdes en ny lokalplan, der kan lovliggøre den nye anvendelse. fn cæ ac VALMUEVEJ ab aa ø REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 A 8fr 8pm 9ll 9lk 8fø 9lh 8hp 8hq 8hr 8hg 8hh 8hi 8hk 8hl 8hm 8hn 8ho 8hs 8hc 8hd 8he 8hf 9lu 9li 9lf 9lg 9eu 8hb 8nr ENIGHEDSVEJ PEDERS KILDE 8ht 8ic 8id 8ie 8if 8ig 8ih 8lg 9lv 9lx 9ly 9me 9ex 8ns 8ia 8ib ØRNEBJERGVEJ 8hu 8hv 8hx 8hy 8hz 8hæ 8hø 9ml 9mi 9mg 9mf 9ey by bø ca cb cc cd ce bp bq br bs bt bu bv bx gp gq 8gæ bz bæ hn hg b ez hl hm ho IRISKROGEN IRISVEJ hh hk cp cn cg hi cy cv cu ct cs cr cm cl ck ci cx gc cq co ch cz eg dg di dp db dc dd de df dl dm dn do hv ht hx hu cø da SØNDERVANGSVEJ gr gs TULIPANVEJ HORTENSIAVEJ dh B dk dq gt ha hb ad fæ dx ae am an dz gv dr gu dv du dt fz ga gx ao af au at ag ROSENVEJ LILLIEVEJ ah ØRNEBJERGVEJ ds gæ gb as bh ar ap hf ex ii gy bi gz bn aq ey bg in ev gk ai av ax ay aæ bf et fu eæ eø fa VIOLVEJ az he hæ eu fb fh aø be hd fi bk fk bc ba es em fl fm el bd gl bb ek SØNDERVANGSVEJ fx hs hr fp fq ft STAUDEVEJ fø gg gf fr fo gh fs bo if ip ir ia ie id ib ic 14

15 Hvordan kan boliger opdeles? I Søndervangskvarteret kan store boliger på over 240 m² opdeles til to boliger, hvis grunden er større end 00 m², og hvis ingen af de nye boliger bliver mindre end 0 m². Have- og udenomsarealer må ikke opdeles, men skal fremstå som én have. Facader og tagfl ader skal ligeledes fremstå som én bebyggelse med fælles materiale- og farveholdning m.m. Større master I et ældre boligområde som Søndervangskvarteret vil det visuelt og byarkitektonisk virke skadende at opsætte større master. Tekniske anlæg Anlæg for forsyningsnet, som telefon, el- eller vandforsyning m.m., skal placeres og udføres sådan, at anlægget ikke skæmmer det omgivende bymiljø. 3. Områdets anvendelse 3.1 Delområde A må kun anvendes til bolig formål og offentlige formål: vandværk, institution, beboerhus, park og lignende. 3.2 Delområde B må kun anvendes til åben-lav boligformål. 3.3 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendomme i delområde B drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af: at virksomheden ejes og drives af den, der ejer og bebor ejendommen, at der opretholdes en, efter kommunalbestyrelsens vurdering, funktionsdygtig bolig af en rimelig størrelse i forhold til ejendommens beboelsesareal, at der ud over ejeren kun må være én ansat med arbejdsplads i erhvervsdelen, at virksomheden, efter kommunalbestyrelsens skøn, drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres og områdets karakter af boligområde ikke brydes at al parkering vedrørende ejendommen sker på egen grund, at enhver ændring i benyttelse af erhvervsdelen skal godkendes af kommunalbestyrelsen, at eventuel skiltning vedrørende erhvervsdelen kun må udføres i et omfang som almindelig navneskiltning for beboere, at erhvervstilladelsen kan tilbagekaldes, hvis der efter kommunalbestyrelsens vurdering, modtages væsentlige klager over røg, støj eller ilde lugt, ubehageligt skue, eller på anden måde ulemper for kvarteret eller omboende. 3.4 Indenfor område B må der i øvrigt ikke forekomme aktiviteter, der medfører ulempe for de omboende eller bryder områdets karakter af boligområde. KORTBILAG 3 Glostrup Kommune Søndervangskvarteret Matrikelstørrelser Dato: 16. maj 2007 Mål 1: På parceller over 00 m² med en eksisterende bolig på min. 240 m² må der indrettes indtil to selvstændige lejligheder, såfremt der kan etableres tilstrækkelig vejadgang. Der må ikke opføres eller indrettes boliger med en størrelse under 0 m². Ejendommen skal fastholde karakter af én bolig. Lokalplanens område Lokalplanens delområder Matrikler over 00 m2 Matrikler mellem m2 Matrikler under 600 m2 Hvor der ikke på kortbilag eller i lokalplanteksten er angivet fa ste tal (afstande, vinkler, etc.) tages der forbehold for kortbila ge nes nøjagtighed, ligesom der tages forbehold for, at de ind teg nede bygninger, veje m.v. er i overensstemmelse med de faktiske og fysiske forhold. 3.6 Indenfor området kan der efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse opføres de tekniske anlæg (energi, vand, tele, netværk, signalstyring og lignende), der måtte være nødvendige for at sikre områdets forsyning under forudsætning af, at disse bygningers ydre harmonerer med omgivelserne. Inden for lokalplanområdet må der ikke opstilles større markante master til telekommunikation eller lignende. Note: Der henvises i øvrigt til Glostrup Kommunes retningslinjer for placering af mindre tekniske anlæg til et områdes forsyning (energi, vand, tele, netværk, signalstyring og lignende). BESTEMMELSER, LOKALPLAN GL 91 15

16 Trafi k- og parkeringsforhold Vejene i Søndervangskvarteret anvendes som skoleveje for områdets børn, og det er derfor ønskeligt, at der arbejdes for, at vejene trafi ksikres yderligere. For at højne trafi ksikkerheden i området henstilles der til, at parkering foregår på egen grund, og at der anlægges det antal parkeringspladser på den enkelte ejendom, der svarer til det antal køretøjer, privat som arbejdsmæssigt, der er tilknyttet husstanden. Området skal på sigt saneres i overensstemmelse med Glostrup Kommunes trafi ksaneringsplan. Der vil i denne sammenhæng blive arbejdet for at området trafi ksikres i overensstemmelse med områdets brug. Der henvises til Glostrup Kommunes Vej- og trafi kplan. Den indeholder bl.a. en hastighedsplan der defi nerer området til 40 km/t hastighedszone. Den indeholder desuden et typekatalog med forskellige vejtyper. Lokalplanen indeholder tillige bestemmelser om krav til parkering på egen grund ved ny bebyggelse og ved tilbygninger. For åben-lav boligbebyggelse anlægges således mindst 2 parkeringspladser, hvis der bygges til eller bygges nyt. Kommunalbestyrelsen kan ved større tilbygninger kræve, at der anlægges et passende antal parkeringspladser. Dette skal sikre, at færrest muligt parkerer på offentlig vej. Der er en del cyklister i området, hvoraf en stor del er skolebørn. I øvrigt bærer området præg af et netværk af mindre boligveje. Kun Enighedsvej har gennemkørende trafi k. Fortov med chaussésten Glostrup Kommune vil søge at fastholde et pænt vejbillede i Søndervangskvarteret, hvor der langt de fl este steder mellem kantsten og fl i- sekant er lagt en række chaussésten. Se ovenstående billede for eksempel herpå. REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 16

17 Hvad er en udstykning? En udstykning er en opdeling af en ejendom i to eller fl ere ejendomme. Man vil typisk skulle fortage en udstykning hvis man ønsker at frasælge en del af sin grund til opførelse af et nyt hus. 4. Udstykninger 4.1. Indenfor lokalplanens delområde A kan der foretages udstykninger efter en samlet plan Indenfor lokalplanens delområde B kan der ikke foretages yderligere udstykninger udover mindre arealoverførsler. 4.3 Grunde over 00 m 2, der opfylder kravene i punkt 3.5, kan udstykkes i 2 parceller, såfremt der kan etableres tilstrækkelig vejadgang til parcellerne. Parkering i området I overensstemmelse med Glostrup Kommunes generelle parkeringsbekendtgørelse er det ikke lovligt at langtidsparkere større biler på vejene i lokalplanens område. Biler med tilladt totalvægt over kg kan visuelt og mht. skyggevirkning være til stor gene for naboer og for det generelle bymiljø. Det er derfor ikke ønskværdigt at parkere større biler i boligområder af denne karakter. Lokalplanen forbyder endvidere parkering af lastbiler og andre tunge køretøjer på grundene i lokalplanens delområde B. 5. Vej-, sti og parkeringsforhold 5.1 Ved opførelse af ny bebyggelse skal der anlægges minimum 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund. 5.2 Indenfor delområde B må der ikke ske parkering af lastbiler og andre større varevogne med en total vægt på over 3500 kg. 5.3 Elforsyning til husstanden skal foregå ved fremføring af jordkabel. 5.4 Vejbelysning skal udføres i overensstemmelse med kommunens vejbelysningsplan. 5.5 Der skal i delområde A udlægges parkeringspladser i overensstemmelse med Glostrup Kommunes Parkeringspolitik. 5.6 Der må kun etableres én overkørsel på maksimalt 6 meter pr. grund. BESTEMMELSER, LOKALPLAN GL 91 17

18 JASMINVÆNGET Hvor meget må man bygge? Hvad er en bebyggelsesprocent? En grunds bebyggede arealer beregnes som den del af grunden, der er dækket af bebyggelse. Bebyggelsesprocenten derimod angiver, hvor mange etagekvadratmeter byggeri, der kan opføres på en ejendom. Er bebyggelsesprocenten 25 for en ejendom på m², kan der opføres 250 etagekvadratmeter på grunden. Bebyggelsesprocenten bruges til at regulere, hvor tæt byggeriet i et område kan blive. Ved bebyggelsesprocent forstås således etagearealets procentvise del af grundstykkets areal. En nærmere beskrivelse af beregningen af bebyggelsesprocenten fi ndes i Bygningsreglementet BR08. Her står også beskrevet hvilke krav Byggeloven stiller til byggeriet, bl.a. omkring bygningshøjder og afstande til skel m.v. Bebyggelsens placering For at bevare områdets helhedspræg fastholdes det, at bebyggelsen skal placeres med facade i eller bag byggelinjen. Generelt for området gælder, at der indenfor en byggelinje på meter fra tilstødende vejmidte, ikke må bygges tilbygninger, garager eller udhuse. For områdets mindre veje nedsættes afstanden til 7,5 meter fra vejmidte. Boligbebyggelsens facader skal således opføres bag denne linje. Byggelinjer fn cæ ac VALMUEVEJ ab aa ø REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 A 8fr 8pm 9ll 9lk 8fø 9lh 8hp 8hq 8hr 8hg 8hh 8hi 8hk 8hl 8hm 8hn 8ho 8hs 8hc 8hd 8he 8hf 9lu 9li 9lf 9lg 9eu 8hb 8nr ENIGHEDSVEJ PEDERS KILDE 8ht 8ic 8id 8ie 8if 8ig 8ih 8lg 9lv 9lx 9ly 9me 9ex 8ns 8ia 8ib ØRNEBJERGVEJ 8hu 8hv 8hx 8hy 8hz 8hæ 8hø 9ml 9mi 9mg 9mf 9ey by bø ca cb cc cd ce bp bq br bs bt bu bv bx gp gq 8gæ bz bæ hn hg b ez hl hm ho IRISKROGEN IRISVEJ hh hk cp cn cg hi cy cv cu ct cs cr cm cl ck ci cx gc cq co ch cz eg dg di dp db dc dd de df dl dm dn do hv ht hx hu cø da SØNDERVANGSVEJ gr dh dq gs TULIPANVEJ HORTENSIAVEJ B dk gt ha hb ad fæ dx ae am an dz gv dr gu dv du dt fz ga gx ao af au at ag ROSENVEJ LILLIEVEJ ah ØRNEBJERGVEJ ds gæ gb as bh ar ap hf ex ii gy bi gz bn aq ey bg in ev gk ai av ax ay aæ bf et fu eæ eø fa VIOLVEJ az he hæ eu fb fh aø be hd fi bk fk bc ba es em fl fm el bd gl bb ek SØNDERVANGSVEJ fx hs hr fp fq ft STAUDEVEJ fø gg gf fr fo gh fs bo if ip ir ia ie id ib ic 18

19 1 etage med udnyttet tagetage 1 etage b c d Byggelinje Vejskel Vejmidte 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1. I delområde A kan der, efter en ny lokalplan, opføres bygninger med en størrelse på max. 500 m 2. Det bebyggede areal må ikke overstige 1/3 af den enkelte grunds areal. 6.2 For delområde A gælder, at intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være hævet mere end 8,5 meter over det omgivende terræn. a 6.3 Inden for delområde B må ny bebyggelse kun opføres som fritliggende huse fra 1 etage til 1 etage med udnyttet tagetage. Byggeriet må max. være 8,5 meter højt. Forklaring til tegningen a: Afstanden mellem husets facade og vejmidten skal være enten 7, 5 m eller m. Garager, udhuse m.v. skal ligge mindst 7,5 m eller m bag vejmidten. b: Karnapper, altaner, vindfang m.v. må højst gå 1,5 m ud over husets facade. c: Afstand fra vejskel til carports stolper skal være mindst 1,5 m. d: Afstand fra vejskel til tag/udhæng på carport skal være mindst 0,5 m. 6.4 Inden for delområde B må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige Byggelinjer 7.1 Der fastlægges en byggelinje på meter fra vejmidte på Enighedsvej, Hortensiavej, Iriskrogen, Irisvej, Lillievej, Peders Kilde, Rosenvej, Søndervangsvej, Valmuevej og Ørnebjergvej som vist på kortbilag Der fastlægges en byggelinje på 7,5 meter fra vejmidte på Jasminvænget, Tulipanvej, Violvej, Staudevej samt Søndervangsvej nr. 17A,19 og 21, som vist på kortbilag Karnapper, altaner, vindfang og lignende kan etableres 1,5 meter udover byggelinjen. 7.4 På arealer mellem byggelinje og vejskel må der ikke opføres bebyggelse, dog undtaget carporte. Garager, udhuse, overdækninger og tilbygninger skal placeres bag byggelinjen. 7.5 Carporte kan placeres på arealerne mellem byggelinje og vejskel under forudsætning af, at carportens udhæng placeres mindst 0,5 m fra skel mod vej, og at carportens støttestolper placeres mindst 1,5 m fra skel mod vej. KORTBILAG 4 Glostrup Kommune Søndervangskvarteret Byggelinjer for bebyggelse i lokalplanens område Dato: 16. maj 2007 Lokalplanens område Lokalplanens delområder Mål 1:3500 Hvor der ikke på kortbilag eller i lokalplanteksten er angivet fa ste tal (afstande, vinkler, etc.) tages der forbehold for kortbila ge nes nøjagtighed, ligesom der tages forbehold for, at de ind teg nede bygninger, veje m.v. er i overensstemmelse med de faktiske og fysiske forhold. 7.6 Uanset ovennævnte kan der på grunde under 600 m 2 placeres garager, udhuse og tilbygninger foran byggelinjen, hvis det efter kommunalbestyrelsens vurdering harmonerer med bebyggelsen og området. Når der er tale om grunde med enfamiliehuse regnes de første 35 m 2 småhuse ikke med til bebyggelsesprocenten Kommer man over disse størrelser på skure, garager eller lignende, regnes den overskydende del med i bebyggelsesprocenten Overdækninger, som f.eks. terrasseoverdækninger, medregnes normalt ikke i bebyggelsesprocenten Bemærk, at arealet af en carport regnes på tagets areal, men at længden regnes indtil minus 0,5 m fra hver ende Se bygningsreglementet for småhuse 1998, afsnit 11 og 12. BESTEMMELSER, LOKALPLAN GL 91 19

20 JASMINVÆNGET Hvordan må bebyggelsen se ud? Nyt boligbyggeri i Søndervangskvarteret skal tilpasses det eksisterende kvarter. Bebyggelsen skal proportioneres rigtigt, og den skal være bevidst bearbejdet i forhold til dagslys og funktion. Materialer og detaljer skal være af høj æstetisk og teknisk kvalitet og i samspil med omgivelserne, ligesom farver skal afstemmes efter de lokale forhold. Det er en god idé i forbindelse med ny- og ombygning at overveje følgende temaer: Stedet Idéen Æstetikken Funktionaliteten Bæredygtigheden Ikke mindst i forbindelse med nybyggeri er der forhold, som man skal være særligt opmærksom på, og som det kan anbefales at søge hjælp til, af en arkitekt eller lignende fagfolk. I forbindelse med om- og tilbygning er det vigtigt at forholde sig til husets arkitektur og den tid, huset er bygget i. Lokalplanområdet er præget af en udvikling over tid og repræsenterer derfor en mangfoldighed af stilarter. Retningslinjerne for om- og tilbygning er med baggrund heri differentieret i overensstemmelse med tre bygningstyper I, II og III, vist på kortbilag 5. Der henvises i øvrigt til bilag A. Hustyper fn cæ ac VALMUEVEJ ab aa ø REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 A 8fr 8pm 9ll 9lk 8fø 9lh 8hp 8hq 8hr 8hg 8hh 8hi 8hk 8hl 8hm 8hn 8ho 8hs 8hc 8hd 8he 8hf 9lu 9li 9lf 9lg 9eu 8hb 8nr ENIGHEDSVEJ PEDERS KILDE 8ht 8ic 8id 8ie 8if 8ig 8ih 8lg 9lv 9lx 9ly 9me 9ex 8ns 8ia 8ib ØRNEBJERGVEJ 8hu 8hv 8hx 8hy 8hz 8hæ 8hø 9ml 9mi 9mg 9mf 9ey by bø ca cb cc cd ce bp bq br bs bt bu bv bx gp gq 8gæ bz bæ hn hg b ez hl hm ho IRISKROGEN IRISVEJ hh hk cp cn cg hi cy cv cu ct cs cr cm cl ck ci cx gc cq co ch cz eg dg di dp db dc dd de df dl dm dn do hv ht hx hu cø da SØNDERVANGSVEJ gr dh dq gs TULIPANVEJ HORTENSIAVEJ B dk gt ha hb ad fæ dx ae am an dz gv dr gu dv du dt fz ga gx ao af au at ag ROSENVEJ LILLIEVEJ ah ØRNEBJERGVEJ ds gæ gb as bh ar ap hf ex ii gy bi gz bn aq ey bg in ev gk ai av ax ay aæ bf et fu eæ eø fa VIOLVEJ az he hæ eu fb fh aø be hd fi bk fk bc ba es em fl fm el bd gl bb ek SØNDERVANGSVEJ fx hs hr fp fq ft STAUDEVEJ fø gg gf fr fo gh fs bo if ip ir ia ie id ib ic Typer hustype I hustype II hustype III 20

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Indholdet i lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Efter vedtagelsen af lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter LOKALPLAN 9.16 Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1986 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Da kommuneplanloven den 1. februar 1977 afløste den tidligere

Læs mere

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej Juni 00 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. FOR EN BOLIGBEBYGGELSE VED TROELSTRUPVEJ Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende forhold og

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Lokalplan nr. 92 for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Marts 1996 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej.

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994)

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Måløv bydel. Området grænser mod syd op til Måløv Idrætsanlæg,

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN HL11 FOR ET OMRÅDE VED RØDKÆLKEVEJ I HVISSINGE FRALIGSVEJ RØDKÆLKEVEJ BYPARKVEJ DUEVEJ VAGTELVÆNGET RYPEVÆNGET

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN HL11 FOR ET OMRÅDE VED RØDKÆLKEVEJ I HVISSINGE FRALIGSVEJ RØDKÆLKEVEJ BYPARKVEJ DUEVEJ VAGTELVÆNGET RYPEVÆNGET GLOSTRUP KOMMUNE FRALIGSVEJ VAGTELVÆNGET RYPEVÆNGET RØDKÆLKEVEJ BYPARKVEJ DUEVEJ LOKALPLAN HL11 FOR ET OMRÅDE VED RØDKÆLKEVEJ I HVISSINGE SEPTEMBER 2013 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Udarbejdelse Offentliggørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr.40

Partiel byplanvedtægt nr.40 Partiel byplanvedtægt nr.40 Dønnergård Greve kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan nr. 82. for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade

Lokalplan nr. 82. for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade Lokalplan nr. 82 for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Bebyggelsen i området mellem Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks

Læs mere

LOKALPLAN GL 92 FOR EN GRUND PÅ HJØRNET AF KIRKEBJERG ALLÉ OG LINDE ALLÉ SEPTEMBER 2007. Kampsax - COWI DDO STATIONSPARKEN ØSTBROVEJ LINDE ALLÉ

LOKALPLAN GL 92 FOR EN GRUND PÅ HJØRNET AF KIRKEBJERG ALLÉ OG LINDE ALLÉ SEPTEMBER 2007. Kampsax - COWI DDO STATIONSPARKEN ØSTBROVEJ LINDE ALLÉ STATIONSPARKEN ØSTBROVEJ LINDE ALLÉ KIRKEBJERG ALLÉ DDO c Kampsax - COWI LOKALPLAN GL 92 FOR EN GRUND PÅ HJØRNET AF KIRKEBJERG ALLÉ OG LINDE ALLÉ SEPTEMBER 2007 Lokalplan GL 92 for en grund på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG LOKALPLAN 6 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG i offentlig høring fra xx. xxxx til xx. xxxx 2015 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om de ejendomme, som planen omfatter,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN. for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej RØDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN. for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej RØDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej Rødovrevej Knudsbølvej Kærbyvej Oksbølvej Brobølvej Fortvej RØDOVRE KOMMUNE Ifølge planloven skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 9

Partiel byplanvedtægt nr. 9 Hasseris kommune Partiel byplanvedtægt nr. 9 Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere