Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret"

Transkript

1 Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende område. En lokalplan kan indeholde bestemmelser for reguleringen af en lang række forhold, bl.a. arealanvendelse, udstykning, vejog stiforhold, placering, omfang og udformning af bebyggelse, bevaring af landskabstræk samt forsyning med friarealer og fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt, f.eks. før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning. Det er kommunalbestyrelsen, der står for udarbejdelsen af lokalplaner, evt. i samarbejde med berørte ejendomsejere eller den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde et lokalplanforslag, som vedtages i kommunalbestyrelsen. Herefter skal forslaget offentliggøres i mindst 8 uger. I denne periode er der mulighed for at komme med forslag eller indsigelser til planen. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse underrette ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet om planforslaget. Underretning skal også gives til andre, som berøres af planen, samt til overordnede planmyndigheder og foreninger m.v., der har særlig interesse i planen. Ved den endelige behandling af planforslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle indsigelser og forslag. Kommunalbestyrelsen kan i den forbindelse beslutte ændringer i lokalplanen. Hvis der er tale om større ændringer, skal planforslaget gennemgå en ny offentlighedsfase. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgøres offentligt. REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 Sådan bruges lokalplanen En lokalplan skal indeholde en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. Redegørelsen fortæller, hvorfor planen er lavet, hvor den gælder, hvad den indeholder, og hvordan den forholder sig til den øvrige planlægning i kommunen. Redegørelsen fungerer ligeledes som en forklaring til bestemmelserne. Lokalplanbestemmelserne er de juridisk bindende bestemmelser, som gælder for området. Som udgangspunkt tilstræbes det, at bestemmelserne er så fyldestgørende og entydige som muligt. Ved administration og sagsbehandling efter lokalplanens bestemmelser opstår der dog ofte situationer, der ikke rummes fuldstændigt af bestemmelserne. I disse tvivlstilfælde er det nødvendigt at tolke bestemmelsernes indhold. Forklaringerne i redegørelsen letter denne tolkning. I denne lokalplan følger redegørelsesdel og bestemmelsesdel hinanden som to parallelle spor. Lokalplanbestemmelserne er placeret i et farvet felt længst til højre på hvert opslag. På opslagets hvide del er redegjort i ord og billeder for hensigt, baggrund og indhold af opslagets bestemmelser. 2

3 Lokalplan GL 91 For Søndervangskvarteret Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 11. juni 2008 og offentliggjort den 25. juni Udarbejdet af: Glostrup Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Kort: Kort- og Matrikelstyrelsen Grundkort: Glostrup Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Tryk: Kailow Graphic A/S Miljøcertifi ceret efter ISO samt arbejdsmiljøcertifi ceret efter OHSAS 1801 Fotos: Glostrup Kommunes billedarkiv Luftfotos: Gert Broxgaard, Profi l Luftfoto Udgivet af: Glostrup Kommune Rådhusparken Glostrup Tlf.: Fax: Hjemmeside: BESTEMMELSER, LOKALPLAN GL 91 3

4 Hvad indeholder lokalplanen Lokalplanens redegørelse side Lokalplanens baggrund 4 Hvad er lokalplanens formål? 6 Lokalplanens område 8 Lokalplanens forhold til anden planlægning 12 Hvad må området anvendes til? 14 Trafi k- og parkeringsforhold 16 Hvor meget må man bygge? 18 Hvordan må bebyggelsen se ud? 20 Hustype I 22 Hustype II 26 Hustype III 28 Garager, carporte, skure og andre småbygninger 30 Hvordan skal friarealer indrettes? 32 Bevaringsværdig beplantning 34 Miljøforhold 36 Hvilke servitutter og deklarationer gælder? 38 Når du skal bygge om eller bygge nyt 44 REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 Lokalplanens baggrund Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et fælles ønske fra Grundejerforeningen Søndervang og Glostrup Kommune om klare retningslinjer for bebyggelsen i området. For at få en overordnet sammenhæng med bebyggelsen på Enighedsvej og Peders Kilde blev disse veje ligeledes inddraget i lokalplanområdet. Lokalplanen omfatter således en ældre vandværksgrund samt et eksisterende boligområde, centralt placeret i forhold til bymidten, med ca. 230 ejendomme i en villa boligbebyggelse. Lokalplanen er udarbejdet for at sikre, at områdets helhedspræg bevares. 4

5 Lokalplanens bestemmelser side 1. Lokalplanens formål 7 2. Lokalplanens område 9 3. Områdets anvendelse Udstykninger Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Byggelinjer Bebyggelsens ydre fremtræden 21 hustype I 23 hustype II 27 hustype III Småbygninger 31. Ubebyggede arealer Bevaringsværdig beplantning Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse Ophævelse af byplanvedtægter og lokalplaner Ophævelse af servitutter og deklarationer Lokalplanens retsvirkninger 41 Vedtagelsespåtegning 41 Kortbilag 1: Lokalplanens område og delområder 8 Kortbilag 2: Opførelsesår for områdets bebyggelse Kortbilag 3: Områdets matrikelstørrelser 14 Kortbilag 4: Områdets byggelinjer 18 Kortbilag 5: Områdets hustyper 20 Kortbilag 6: Bevaringsværdig beplantning 34 Bilag A: Introduktion og vejledning til hustyper i Søndervangen Søndervangskvarteret i 1943 set fra Hortensiavej - der er i dag tunnel under banen BESTEMMELSER, LOKALPLAN GL 91 5

6 Hvad er lokalplanens formål? Lokalplanen har til formål at fastholde det eksisterende bymiljøs helhedspræg og særlige karakter bedst muligt, dog med fornøden hensyntagen til den naturlige udvikling af boligmassen til fremtidige familieformer og boligbehov. Det er en kvalitet, at bebyggelsen i området illustrerer en variation af forskellige tidsperioders byggeskik. For at fastholde denne mangfoldighed, er det kommunens ønske at bevare områdets ældre bygninger og kulturhistorie. Flere huse fremstår i oprindelig stand, mens andre er blevet om- og tilbygget, og ikke alt harmonerer med de oprindelige bygningers arkitektur. Ved at tænke husets oprindelige arkitektur ind ved om- og tilbygninger, kan området fremstå varieret men sammensat af harmoniske ejendomme. For at skabe sammenhæng i området er det ligeledes lokalplanens formål at harmonisere grundenes udearealer mod offentlig vej, samt at skabe mere sikre vejforhold ved at få parkerede biler væk fra vejene. Desuden er delområde A, den gamle vandværksgrund, inddraget i lokalplanen, for at give mulighed for en eventuel fremtidig anvendelse til fx boligformål, institution, park eller andet, hvis vandværket en dag lukker. REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 6

7 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at sikre, at delområde B anvendes til åben-lav boligformål, at sikre, at områdets bygninger om- og tilbygges i respekt for husets oprindelige stil og arkitektoniske kvaliteter, at sikre karakteren af parcelhusområde i den eksisterende bebyggelse, at sikre en varieret bebyggelse ved at fastholde den eksisterende mangfoldighed i hustyper og størrelser, at sikre, at delområde A kan anvendes til boligformål og offentlige formål, at give delområde A en grøn karakter mod omgivelserne, at give mulighed for at øge færdselssikkerheden og få parkerede køretøjer væk fra vejene ved at sikre anlæggelse af private parkeringspladser, at opstille regler for hegning mod vej at ophæve deklarationer i lokalplanområdet, der er i strid med lokalplanen. Formålsparagraffen udgør sammen med bestemmelserne for områdets anvendelse lokalplanens hovedprincipper, og er dermed de stærkeste bestemmelser i planen. Det betyder bl.a., at der kun i ganske særlige tilfælde vil kunne dispenseres fra disse bestemmelser, f.eks. vil der ikke kunne gives dispensation til at benytte området til en institution, når det er udlagt til boligformål. BESTEMMELSER, LOKALPLAN GL 91 7

8 JASMINVÆNGET Lokalplanens område fn cæ ac VALMUEVEJ ab aa ø A8fr 8pm 9ll 9lk 8fø 9lh 8hg 8hh 8hi 8hk 8hl 8hm 8hn 8ho 8hc 8hd 8he 8hf 9lu 9li 9lf 9lg 9eu 8hb 8nr ENIGHEDSVEJ PEDERS KILDE 9lv 9lx 8ia 8ib 8ic 8id 9ly 9me 9ex 8ns 8ht ØRNEBJERGVEJ 8hu 8hv 8hx 8hy 8hz 8hæ 8hø 9ml 9mi 9mg 9mf 9ey by bø ca cb cc cd ce bp bq br bs bt bu bv bx gp gq 8gæ bz bæ hg b ez hl hm IRISKROGEN IRISVEJ hh hk cp cn cg hi cy cv cu ct cs cr cm cl ck ci cx gc cq co ch cz eg dg di dp db dc dd de df dl dm dn do hv ht hx hu cø da SØNDERVANGSVEJ gr dh dq gs TULIPANVEJ HORTENSIAVEJ B dk gt ha hb ad fæ dx ae am dz gv dr gu an dv du dt fz ga gx ao af au at ag ROSENVEJ LILLIEVEJ ah ØRNEBJERGVEJ ds gæ gb as bh ar ap hf ex ii gy bi gz bn aq ey bg in ev gk ai av ax ay aæ bf et fu eæ eø fa VIOLVEJ az he hæ eu fb fh aø be hd fi bk fk bc ba es em fl fm el bd gl bb ek SØNDERVANGSVEJ fx ft STAUDEVEJ fø gg hs hr fp gf fq fr fo gh fs bo if ip ir ia ie id ib ic 8hp 8ie hn ho 8hq 8if 8hr 8hs 8ig 8ih 8lg REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 Lokalplanen omfatter et areal på knap 23 ha, og ca. 230 ejendomme beliggende i Glostrup Kommunes sydøstlige del. Søndervangskvarteret er groet frem over en årrække, der strækker sig fra år 1905 til nu, og det er et kvarter med mange kvaliteter. Det er centralt beliggende i forholdsvist rolige omgivelser, med kort afstand til byfunktioner. Afgrænsningen mod naboområderne er markante, idet banelegemet mod nord udgør en stærk barriere, kommunegrænsen mod sydøst forstærkes af skift i anvendelse og markant hegning, og etagebebyggelsen mod vest samt i det nordøstlige hjørne af området har en markant anderledes karakter. Søndervangskvarteret er i dag langt overvejende et boligområde bestående af én-familiehuse. Der er dog enkelte småerhverv indfl ettet i området. Området er præget af et lokalt vejnet med smalle vejforløb, korte og varierede kig samt en forholdsvis lav trafi kbelastning af lokal karakter. På Enighedsvej er der etableret vejbump og i Ørnebjergvejs vejkryds er der ligeledes hævede fl ader. Der er i øjeblikket ingen aktuelle planer om at lukke vandværket, men hvis dette skulle ske, vil der eksempelvis kunne etableres et fælles friområde på grunden. Det skal bemærkes, at matriklerne ak og al, begge Glostrup By, Glostrup, ikke er omfattet af denne lokalplan, men af lokalplan GL 55 for en ejendom på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej. 8

9 KORTBILAG 1 Glostrup Kommune Søndervangskvarteret Lokalplanens område, delområder og matrikler Dato: 16. maj 2007 Lokalplanens område Lokalplanens delområder Lokalplanen er opdelt i 2 delområder: Mål 1: m 150m A: Område til offentlige formål B: Område til boliger 2. Lokalplanens område 2.1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på fi gur 1, og omfatter følgende matr.nr.: 8 fr, fø, gæ, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, lg, nr, ns, pm 9 eu, ex, ey, lf, lg, lh, li, lk, ll, lu, lv, lx, ly, me, mf, mg, mi, ml, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, b, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bk, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cg, ch, ci, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cx, cy, cz, cæ, cø, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dx, dz, eg, ek, el, em, es, et, eu, ev, ex, ey, ez, eæ, eø, fa, fb, fh, fi, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fx, fz, fæ, fø, ga, gb, gc, gg, gf, gh, gk, gl, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, ha, hb, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hr, hs, ht, hu, hv, hx, hæ, ia, ib, ic, id, ie, if, ii, in, ip, ø, samt del af vejareal 7000 ai, 7000 ak, 7000 bn samt 7000 c, alle Glostrup By, Glostrup, samt alle parceller, der efter den 1. april 2007 udstykkes fra de nævnte ejendomme og vejarealer Lokalplanområdet opdeles i delområderne A og B som vist på kortbilag Lokalplanområdet ligger i byzone. Hvor der ikke på kortbilag eller i lokalplanteksten er angivet fa ste tal (afstande, vinkler, etc.) tages der forbehold for kortbila ge nes nøjagtighed, ligesom der tages forbehold for, at de ind teg nede bygninger, veje m.v. er i overensstemmelse med de faktiske og fysiske forhold. Lokalplanens afgrænsning angiver det område, hvor lokalplanens bestemmelser er gældende. Hvis der bygges nyt eller senere bygges om eller til inden for det angivne område, skal lokalplanens bestemmelser overholdes. BESTEMMELSER, LOKALPLAN GL 91 9

10 JASMINVÆNGET fn cæ ac VALMUEVEJ ab aa ø A 8fr 8pm 9ll 9lk 8fø 9lh 8hg 8hh 8hi 8hk 8hl 8hm 8hn 8ho 8hc 8hd 8he 8hf 9lu 9li 9lf 9lg 9eu 8hb 8nr ENIGHEDSVEJ PEDERS KILDE 9lv 9lx 8ht 8ia 8ib 8ic 8id 9ly 9me 9ex 8ns ØRNEBJERGVEJ 8hu 8hv 8hx 8hy 8hz 8hæ 8hø 9ml 9mi 9mg 9mf 9ey by bø ca cb cc cd ce bp bq br bs bt bu bv bx gp gq 8gæ bz bæ hg b ez hl hm IRISKROGEN IRISVEJ hh hk cp cn cg hi cy cv cu ct cs cr cm cl ck ci cx gc cq co ch cz eg dg di dp db dc dd de df dl dm dn do hv ht hx hu cø da SØNDERVANGSVEJ gr dh dq gs TULIPANVEJ HORTENSIAVEJ B dk gt ha hb ad fæ dx ae am an dz gv dr gu dv du dt fz ga gx ao af au at ag ROSENVEJ LILLIEVEJ ah ØRNEBJERGVEJ ds gæ gb as bh ar ap hf ex ii gy bi gz bn aq ey bg in ev gk ai av ax ay aæ bf et fu eæ eø fa VIOLVEJ az he hæ eu fb fh aø be hd fi bk fk bc ba es em fl fm el bd gl bb ek SØNDERVANGSVEJ fx fp fq ft STAUDEVEJ fø gg hs hr gf fr fo gh fs bo if ip ir ia ie id ib ic 8hp 8ie hn ho 8hq 8if 8hr 8hs 8ig 8ih 8lg REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 Foruden vandværket fra 1905 blev områdets første hus bygget i Bebyggelsen er hovedsageligt fra perioden mellem , udbygningen skete dog løbende og udgør i dag en varieret og selvgroet struktur. Tre mindre områder blev reserveret, og først bebygget i perioden mellem Området præges således i dag af en mangfoldighed af hustyper, en fi n blanding af stilarter og skiftende tiders byggeskik, der fortæller en historie om områdets udvikling. Søndervangskvarteret skiller sig ud fra mange af Glostrup Kommunes øvrige boligområder, ved at husene primært er 1½ etages, mod overvejende etplanshuse i de nyere parcelhusområder.

11 KORTBILAG 2 Glostrup Kommune Søndervangskvarteret Opførelsesår for husene i Søndervangskvarteret Dato: 16. maj 2007 Mål 1:3500 Lokalplanens område Lokalplanens delområder Hvor der ikke på kortbilag eller i lokalplanteksten er angivet fa ste tal (afstande, vinkler, etc.) tages der forbehold for kortbila ge nes nøjagtighed, ligesom der tages forbehold for, at de ind teg nede bygninger, veje m.v. er i overensstemmelse med de faktiske og fysiske forhold. Opførelsesår BESTEMMELSER, LOKALPLAN GL 91 11

12 Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan 2005 for Region Hovedstaden Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Regionplan Fingerplan 2007 Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Fingerplan Kommuneplan for Glostrup Kommune Lokalplanens område indgår i kommuneplanens områder GO11: Offentligt område syd for banen ved Østbrovej samt GB6: Almindeligt parcelhusområde. For GO 11 gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: at områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: vandværk, grønt område og boliger, at det bebyggede areal ikke overstiger 1/3 af den enkelte grunds areal, at bygningernes rumfang på den enkelte grund ikke overstiger 2,5 m 3 /m 2 grundareal, at intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag opføres i større højde end 8,5 m over omgivende terræn. For GB 6 gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: at områdets anvendelse fastlægges til boligformål, og at der kun må opføres åben-lav boligbebyggelse, at grunden skal have en størrelse på mindst 700 m², at bebyggelsesprocenten, for den enkelte grund, ikke må overstige 35, at bebyggelse ikke må opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m. Museumsloven Hvis der under jordarbejder fi ndes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses og anmeldes til Museum for Astronomi, Nyere tid, Arkæologi, Antikvarisk enhed, Kroppedals Allé, 2630 Tåstrup (Bekendtgørelse af museumsloven lovbekendtgørelse nr af 14. december stk. 2). REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 Oplysninger kan evt. indhentes på museet inden arbejdet påbegyndes. 12

13 Øverste myndighed er planloven, der sikrer en sammenhængende planlægning. Planlovens overordnede mål er at sikre en sammenfattende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser, herunder, at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser og bymiljøer, ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den samlede kommuneplanlægning, den konkrete lokalplanlægning og tilladelse til bebyggelse. Kommuneplanen er den sammenfattende plan for arealanvendelse og bebyggelsesforhold og er udarbejdet i overensstemmelse med Planloven. Den fastlægger rammerne for, hvad lokalplanerne skal indeholde. Ifølge Lov om planlægning, må lokalplaner ikke stride imod kommuneplanens bestemmelser. I kommuneplanen bestemmes f.eks. hvor tæt og højt der må bygges i de forskellige dele af kommunen. BESTEMMELSER, LOKALPLAN GL 91 13

14 JASMINVÆNGET Hvad må området anvendes til? Lokalplanens delområde A må anvendes til bolig formål og offentlige formål, herunder vandværk. Hvis vandværket en dag bliver lukket, kan grunden således i stedet bruges til eksempelvis nye boliger, institution, grønt område eller andet. Lokalplanens delområde B må kun anvendes til boligformål. Området består overvejende af boliger i blandet åben-lav bebyggelse. Det er lokalplanens formål at sikre dette bymiljø, med en høj variation i de fysiske forhold og en mangfoldighed i hustyper. I overensstemmelse med Kommuneplanen kan der på de største grunde i området indrettes to selvstændige lejligheder. For almindelige 1½ plans villaer vil der oftest være for få m² til denne opdeling. Anvendelsesbestemmelserne fastlægger arten af aktiviteter og bebyggelsesformål, der kan etableres i et lokalplanområde. Anvendelsesbestemmelserne er lokalplanens stærkeste paragraf. Det betyder, at det ikke er muligt at dispensere fra anvendelse, der fastlægges i paragraffen. Hvis der ønskes en anden anvendelse, kræver det, at der udarbejdes en ny lokalplan, der kan lovliggøre den nye anvendelse. fn cæ ac VALMUEVEJ ab aa ø REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 A 8fr 8pm 9ll 9lk 8fø 9lh 8hp 8hq 8hr 8hg 8hh 8hi 8hk 8hl 8hm 8hn 8ho 8hs 8hc 8hd 8he 8hf 9lu 9li 9lf 9lg 9eu 8hb 8nr ENIGHEDSVEJ PEDERS KILDE 8ht 8ic 8id 8ie 8if 8ig 8ih 8lg 9lv 9lx 9ly 9me 9ex 8ns 8ia 8ib ØRNEBJERGVEJ 8hu 8hv 8hx 8hy 8hz 8hæ 8hø 9ml 9mi 9mg 9mf 9ey by bø ca cb cc cd ce bp bq br bs bt bu bv bx gp gq 8gæ bz bæ hn hg b ez hl hm ho IRISKROGEN IRISVEJ hh hk cp cn cg hi cy cv cu ct cs cr cm cl ck ci cx gc cq co ch cz eg dg di dp db dc dd de df dl dm dn do hv ht hx hu cø da SØNDERVANGSVEJ gr gs TULIPANVEJ HORTENSIAVEJ dh B dk dq gt ha hb ad fæ dx ae am an dz gv dr gu dv du dt fz ga gx ao af au at ag ROSENVEJ LILLIEVEJ ah ØRNEBJERGVEJ ds gæ gb as bh ar ap hf ex ii gy bi gz bn aq ey bg in ev gk ai av ax ay aæ bf et fu eæ eø fa VIOLVEJ az he hæ eu fb fh aø be hd fi bk fk bc ba es em fl fm el bd gl bb ek SØNDERVANGSVEJ fx hs hr fp fq ft STAUDEVEJ fø gg gf fr fo gh fs bo if ip ir ia ie id ib ic 14

15 Hvordan kan boliger opdeles? I Søndervangskvarteret kan store boliger på over 240 m² opdeles til to boliger, hvis grunden er større end 00 m², og hvis ingen af de nye boliger bliver mindre end 0 m². Have- og udenomsarealer må ikke opdeles, men skal fremstå som én have. Facader og tagfl ader skal ligeledes fremstå som én bebyggelse med fælles materiale- og farveholdning m.m. Større master I et ældre boligområde som Søndervangskvarteret vil det visuelt og byarkitektonisk virke skadende at opsætte større master. Tekniske anlæg Anlæg for forsyningsnet, som telefon, el- eller vandforsyning m.m., skal placeres og udføres sådan, at anlægget ikke skæmmer det omgivende bymiljø. 3. Områdets anvendelse 3.1 Delområde A må kun anvendes til bolig formål og offentlige formål: vandværk, institution, beboerhus, park og lignende. 3.2 Delområde B må kun anvendes til åben-lav boligformål. 3.3 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendomme i delområde B drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af: at virksomheden ejes og drives af den, der ejer og bebor ejendommen, at der opretholdes en, efter kommunalbestyrelsens vurdering, funktionsdygtig bolig af en rimelig størrelse i forhold til ejendommens beboelsesareal, at der ud over ejeren kun må være én ansat med arbejdsplads i erhvervsdelen, at virksomheden, efter kommunalbestyrelsens skøn, drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres og områdets karakter af boligområde ikke brydes at al parkering vedrørende ejendommen sker på egen grund, at enhver ændring i benyttelse af erhvervsdelen skal godkendes af kommunalbestyrelsen, at eventuel skiltning vedrørende erhvervsdelen kun må udføres i et omfang som almindelig navneskiltning for beboere, at erhvervstilladelsen kan tilbagekaldes, hvis der efter kommunalbestyrelsens vurdering, modtages væsentlige klager over røg, støj eller ilde lugt, ubehageligt skue, eller på anden måde ulemper for kvarteret eller omboende. 3.4 Indenfor område B må der i øvrigt ikke forekomme aktiviteter, der medfører ulempe for de omboende eller bryder områdets karakter af boligområde. KORTBILAG 3 Glostrup Kommune Søndervangskvarteret Matrikelstørrelser Dato: 16. maj 2007 Mål 1: På parceller over 00 m² med en eksisterende bolig på min. 240 m² må der indrettes indtil to selvstændige lejligheder, såfremt der kan etableres tilstrækkelig vejadgang. Der må ikke opføres eller indrettes boliger med en størrelse under 0 m². Ejendommen skal fastholde karakter af én bolig. Lokalplanens område Lokalplanens delområder Matrikler over 00 m2 Matrikler mellem m2 Matrikler under 600 m2 Hvor der ikke på kortbilag eller i lokalplanteksten er angivet fa ste tal (afstande, vinkler, etc.) tages der forbehold for kortbila ge nes nøjagtighed, ligesom der tages forbehold for, at de ind teg nede bygninger, veje m.v. er i overensstemmelse med de faktiske og fysiske forhold. 3.6 Indenfor området kan der efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse opføres de tekniske anlæg (energi, vand, tele, netværk, signalstyring og lignende), der måtte være nødvendige for at sikre områdets forsyning under forudsætning af, at disse bygningers ydre harmonerer med omgivelserne. Inden for lokalplanområdet må der ikke opstilles større markante master til telekommunikation eller lignende. Note: Der henvises i øvrigt til Glostrup Kommunes retningslinjer for placering af mindre tekniske anlæg til et områdes forsyning (energi, vand, tele, netværk, signalstyring og lignende). BESTEMMELSER, LOKALPLAN GL 91 15

16 Trafi k- og parkeringsforhold Vejene i Søndervangskvarteret anvendes som skoleveje for områdets børn, og det er derfor ønskeligt, at der arbejdes for, at vejene trafi ksikres yderligere. For at højne trafi ksikkerheden i området henstilles der til, at parkering foregår på egen grund, og at der anlægges det antal parkeringspladser på den enkelte ejendom, der svarer til det antal køretøjer, privat som arbejdsmæssigt, der er tilknyttet husstanden. Området skal på sigt saneres i overensstemmelse med Glostrup Kommunes trafi ksaneringsplan. Der vil i denne sammenhæng blive arbejdet for at området trafi ksikres i overensstemmelse med områdets brug. Der henvises til Glostrup Kommunes Vej- og trafi kplan. Den indeholder bl.a. en hastighedsplan der defi nerer området til 40 km/t hastighedszone. Den indeholder desuden et typekatalog med forskellige vejtyper. Lokalplanen indeholder tillige bestemmelser om krav til parkering på egen grund ved ny bebyggelse og ved tilbygninger. For åben-lav boligbebyggelse anlægges således mindst 2 parkeringspladser, hvis der bygges til eller bygges nyt. Kommunalbestyrelsen kan ved større tilbygninger kræve, at der anlægges et passende antal parkeringspladser. Dette skal sikre, at færrest muligt parkerer på offentlig vej. Der er en del cyklister i området, hvoraf en stor del er skolebørn. I øvrigt bærer området præg af et netværk af mindre boligveje. Kun Enighedsvej har gennemkørende trafi k. Fortov med chaussésten Glostrup Kommune vil søge at fastholde et pænt vejbillede i Søndervangskvarteret, hvor der langt de fl este steder mellem kantsten og fl i- sekant er lagt en række chaussésten. Se ovenstående billede for eksempel herpå. REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 16

17 Hvad er en udstykning? En udstykning er en opdeling af en ejendom i to eller fl ere ejendomme. Man vil typisk skulle fortage en udstykning hvis man ønsker at frasælge en del af sin grund til opførelse af et nyt hus. 4. Udstykninger 4.1. Indenfor lokalplanens delområde A kan der foretages udstykninger efter en samlet plan Indenfor lokalplanens delområde B kan der ikke foretages yderligere udstykninger udover mindre arealoverførsler. 4.3 Grunde over 00 m 2, der opfylder kravene i punkt 3.5, kan udstykkes i 2 parceller, såfremt der kan etableres tilstrækkelig vejadgang til parcellerne. Parkering i området I overensstemmelse med Glostrup Kommunes generelle parkeringsbekendtgørelse er det ikke lovligt at langtidsparkere større biler på vejene i lokalplanens område. Biler med tilladt totalvægt over kg kan visuelt og mht. skyggevirkning være til stor gene for naboer og for det generelle bymiljø. Det er derfor ikke ønskværdigt at parkere større biler i boligområder af denne karakter. Lokalplanen forbyder endvidere parkering af lastbiler og andre tunge køretøjer på grundene i lokalplanens delområde B. 5. Vej-, sti og parkeringsforhold 5.1 Ved opførelse af ny bebyggelse skal der anlægges minimum 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund. 5.2 Indenfor delområde B må der ikke ske parkering af lastbiler og andre større varevogne med en total vægt på over 3500 kg. 5.3 Elforsyning til husstanden skal foregå ved fremføring af jordkabel. 5.4 Vejbelysning skal udføres i overensstemmelse med kommunens vejbelysningsplan. 5.5 Der skal i delområde A udlægges parkeringspladser i overensstemmelse med Glostrup Kommunes Parkeringspolitik. 5.6 Der må kun etableres én overkørsel på maksimalt 6 meter pr. grund. BESTEMMELSER, LOKALPLAN GL 91 17

18 JASMINVÆNGET Hvor meget må man bygge? Hvad er en bebyggelsesprocent? En grunds bebyggede arealer beregnes som den del af grunden, der er dækket af bebyggelse. Bebyggelsesprocenten derimod angiver, hvor mange etagekvadratmeter byggeri, der kan opføres på en ejendom. Er bebyggelsesprocenten 25 for en ejendom på m², kan der opføres 250 etagekvadratmeter på grunden. Bebyggelsesprocenten bruges til at regulere, hvor tæt byggeriet i et område kan blive. Ved bebyggelsesprocent forstås således etagearealets procentvise del af grundstykkets areal. En nærmere beskrivelse af beregningen af bebyggelsesprocenten fi ndes i Bygningsreglementet BR08. Her står også beskrevet hvilke krav Byggeloven stiller til byggeriet, bl.a. omkring bygningshøjder og afstande til skel m.v. Bebyggelsens placering For at bevare områdets helhedspræg fastholdes det, at bebyggelsen skal placeres med facade i eller bag byggelinjen. Generelt for området gælder, at der indenfor en byggelinje på meter fra tilstødende vejmidte, ikke må bygges tilbygninger, garager eller udhuse. For områdets mindre veje nedsættes afstanden til 7,5 meter fra vejmidte. Boligbebyggelsens facader skal således opføres bag denne linje. Byggelinjer fn cæ ac VALMUEVEJ ab aa ø REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 A 8fr 8pm 9ll 9lk 8fø 9lh 8hp 8hq 8hr 8hg 8hh 8hi 8hk 8hl 8hm 8hn 8ho 8hs 8hc 8hd 8he 8hf 9lu 9li 9lf 9lg 9eu 8hb 8nr ENIGHEDSVEJ PEDERS KILDE 8ht 8ic 8id 8ie 8if 8ig 8ih 8lg 9lv 9lx 9ly 9me 9ex 8ns 8ia 8ib ØRNEBJERGVEJ 8hu 8hv 8hx 8hy 8hz 8hæ 8hø 9ml 9mi 9mg 9mf 9ey by bø ca cb cc cd ce bp bq br bs bt bu bv bx gp gq 8gæ bz bæ hn hg b ez hl hm ho IRISKROGEN IRISVEJ hh hk cp cn cg hi cy cv cu ct cs cr cm cl ck ci cx gc cq co ch cz eg dg di dp db dc dd de df dl dm dn do hv ht hx hu cø da SØNDERVANGSVEJ gr dh dq gs TULIPANVEJ HORTENSIAVEJ B dk gt ha hb ad fæ dx ae am an dz gv dr gu dv du dt fz ga gx ao af au at ag ROSENVEJ LILLIEVEJ ah ØRNEBJERGVEJ ds gæ gb as bh ar ap hf ex ii gy bi gz bn aq ey bg in ev gk ai av ax ay aæ bf et fu eæ eø fa VIOLVEJ az he hæ eu fb fh aø be hd fi bk fk bc ba es em fl fm el bd gl bb ek SØNDERVANGSVEJ fx hs hr fp fq ft STAUDEVEJ fø gg gf fr fo gh fs bo if ip ir ia ie id ib ic 18

19 1 etage med udnyttet tagetage 1 etage b c d Byggelinje Vejskel Vejmidte 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1. I delområde A kan der, efter en ny lokalplan, opføres bygninger med en størrelse på max. 500 m 2. Det bebyggede areal må ikke overstige 1/3 af den enkelte grunds areal. 6.2 For delområde A gælder, at intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være hævet mere end 8,5 meter over det omgivende terræn. a 6.3 Inden for delområde B må ny bebyggelse kun opføres som fritliggende huse fra 1 etage til 1 etage med udnyttet tagetage. Byggeriet må max. være 8,5 meter højt. Forklaring til tegningen a: Afstanden mellem husets facade og vejmidten skal være enten 7, 5 m eller m. Garager, udhuse m.v. skal ligge mindst 7,5 m eller m bag vejmidten. b: Karnapper, altaner, vindfang m.v. må højst gå 1,5 m ud over husets facade. c: Afstand fra vejskel til carports stolper skal være mindst 1,5 m. d: Afstand fra vejskel til tag/udhæng på carport skal være mindst 0,5 m. 6.4 Inden for delområde B må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige Byggelinjer 7.1 Der fastlægges en byggelinje på meter fra vejmidte på Enighedsvej, Hortensiavej, Iriskrogen, Irisvej, Lillievej, Peders Kilde, Rosenvej, Søndervangsvej, Valmuevej og Ørnebjergvej som vist på kortbilag Der fastlægges en byggelinje på 7,5 meter fra vejmidte på Jasminvænget, Tulipanvej, Violvej, Staudevej samt Søndervangsvej nr. 17A,19 og 21, som vist på kortbilag Karnapper, altaner, vindfang og lignende kan etableres 1,5 meter udover byggelinjen. 7.4 På arealer mellem byggelinje og vejskel må der ikke opføres bebyggelse, dog undtaget carporte. Garager, udhuse, overdækninger og tilbygninger skal placeres bag byggelinjen. 7.5 Carporte kan placeres på arealerne mellem byggelinje og vejskel under forudsætning af, at carportens udhæng placeres mindst 0,5 m fra skel mod vej, og at carportens støttestolper placeres mindst 1,5 m fra skel mod vej. KORTBILAG 4 Glostrup Kommune Søndervangskvarteret Byggelinjer for bebyggelse i lokalplanens område Dato: 16. maj 2007 Lokalplanens område Lokalplanens delområder Mål 1:3500 Hvor der ikke på kortbilag eller i lokalplanteksten er angivet fa ste tal (afstande, vinkler, etc.) tages der forbehold for kortbila ge nes nøjagtighed, ligesom der tages forbehold for, at de ind teg nede bygninger, veje m.v. er i overensstemmelse med de faktiske og fysiske forhold. 7.6 Uanset ovennævnte kan der på grunde under 600 m 2 placeres garager, udhuse og tilbygninger foran byggelinjen, hvis det efter kommunalbestyrelsens vurdering harmonerer med bebyggelsen og området. Når der er tale om grunde med enfamiliehuse regnes de første 35 m 2 småhuse ikke med til bebyggelsesprocenten Kommer man over disse størrelser på skure, garager eller lignende, regnes den overskydende del med i bebyggelsesprocenten Overdækninger, som f.eks. terrasseoverdækninger, medregnes normalt ikke i bebyggelsesprocenten Bemærk, at arealet af en carport regnes på tagets areal, men at længden regnes indtil minus 0,5 m fra hver ende Se bygningsreglementet for småhuse 1998, afsnit 11 og 12. BESTEMMELSER, LOKALPLAN GL 91 19

20 JASMINVÆNGET Hvordan må bebyggelsen se ud? Nyt boligbyggeri i Søndervangskvarteret skal tilpasses det eksisterende kvarter. Bebyggelsen skal proportioneres rigtigt, og den skal være bevidst bearbejdet i forhold til dagslys og funktion. Materialer og detaljer skal være af høj æstetisk og teknisk kvalitet og i samspil med omgivelserne, ligesom farver skal afstemmes efter de lokale forhold. Det er en god idé i forbindelse med ny- og ombygning at overveje følgende temaer: Stedet Idéen Æstetikken Funktionaliteten Bæredygtigheden Ikke mindst i forbindelse med nybyggeri er der forhold, som man skal være særligt opmærksom på, og som det kan anbefales at søge hjælp til, af en arkitekt eller lignende fagfolk. I forbindelse med om- og tilbygning er det vigtigt at forholde sig til husets arkitektur og den tid, huset er bygget i. Lokalplanområdet er præget af en udvikling over tid og repræsenterer derfor en mangfoldighed af stilarter. Retningslinjerne for om- og tilbygning er med baggrund heri differentieret i overensstemmelse med tre bygningstyper I, II og III, vist på kortbilag 5. Der henvises i øvrigt til bilag A. Hustyper fn cæ ac VALMUEVEJ ab aa ø REDEGØRELSE, LOKALPLAN GL 91 A 8fr 8pm 9ll 9lk 8fø 9lh 8hp 8hq 8hr 8hg 8hh 8hi 8hk 8hl 8hm 8hn 8ho 8hs 8hc 8hd 8he 8hf 9lu 9li 9lf 9lg 9eu 8hb 8nr ENIGHEDSVEJ PEDERS KILDE 8ht 8ic 8id 8ie 8if 8ig 8ih 8lg 9lv 9lx 9ly 9me 9ex 8ns 8ia 8ib ØRNEBJERGVEJ 8hu 8hv 8hx 8hy 8hz 8hæ 8hø 9ml 9mi 9mg 9mf 9ey by bø ca cb cc cd ce bp bq br bs bt bu bv bx gp gq 8gæ bz bæ hn hg b ez hl hm ho IRISKROGEN IRISVEJ hh hk cp cn cg hi cy cv cu ct cs cr cm cl ck ci cx gc cq co ch cz eg dg di dp db dc dd de df dl dm dn do hv ht hx hu cø da SØNDERVANGSVEJ gr dh dq gs TULIPANVEJ HORTENSIAVEJ B dk gt ha hb ad fæ dx ae am an dz gv dr gu dv du dt fz ga gx ao af au at ag ROSENVEJ LILLIEVEJ ah ØRNEBJERGVEJ ds gæ gb as bh ar ap hf ex ii gy bi gz bn aq ey bg in ev gk ai av ax ay aæ bf et fu eæ eø fa VIOLVEJ az he hæ eu fb fh aø be hd fi bk fk bc ba es em fl fm el bd gl bb ek SØNDERVANGSVEJ fx hs hr fp fq ft STAUDEVEJ fø gg gf fr fo gh fs bo if ip ir ia ie id ib ic Typer hustype I hustype II hustype III 20

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N Afskrift og sammenskrivning af deklarationer foretaget af bestyrelsen for Klyngehusenes Grundejerforening februar 2004 efter ændring af deklarationerne i maj 2004 Der tages forbehold for eventuelle fejl

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse pr. november 1978...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...6 LOKALPLANEN...7

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium Lokalplan 257 for Aurehøj Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 257 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område Lokalplan / Byplanvedtægt nr. 4. / 1 Lokalplanens formål Ny/eksisterende Lov-regel Ejerlaugets kommentarer Kommunens svar 1.1 Det er lokalplanens formål: At sikre kvarterets helhedsindtryk, som det fremstår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 181 For Lindevangens Haveby, i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Forslag til. Lokalplan 131 for boligområdet Måløvhøj, Måløv

Forslag til. Lokalplan 131 for boligområdet Måløvhøj, Måløv Forslag til Lokalplan 131 for boligområdet Måløvhøj, Måløv Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Formålet med lokalplanen for Måløvhøj er at sikre de kulturhistoriske bevaringsværdier i boligområdet.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere