Børne- og Ungepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungepolitik 2012-16"

Transkript

1 Børne- og Ungepolitik

2 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed og ressourcer 12 Sådan er vi organiseret 13 Evaluering 14 Uanset hvilke forudsætninger dit barn har, skal vi sammen være de bedste til at udvikle dem Børne- og Ungeforvaltningen Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen Foto: Ebbe Forup Layout og grafisk tilrettelægning: UK Tryk: KLS Grafisk Hus 2

3 Sammenhæng Vi har et fælles ansvar for vores børn og unge - og det viser sig i vores sammenhængende børne- og ungepolitik. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste opvækstvilkår for alle vores glade, frække, sjove, uartige, forsigtige, vilde og eftertænksomme børn og unge. I Kommunalbestyrelsen arbejder vi målrettet med at skabe sammenhæng i børn og unges liv. Det har betydet, at vi har ændret organiseringen, således at børne- og ungeområdet er blevet samlet i én forvaltning, og vi har revideret den sammenhængende børnepolitik. Vores nye sammenhængende børne- og ungepolitik er blevet til i et bredt samarbejde mellem ledere, medarbejdere og politikere. Det har for Kommunalbestyrelsen været vigtigt, at forskellige perspektiver inden for børne- og ungeområdet blev inddraget i processen. Vi er i Kommunalbestyrelsen stolte af at præsentere vores sammenhængende børne- og ungepolitik som den overordnede ramme for samarbejdet om børn og unge i Hvidovre. Børneog ungepolitiken tager afsæt i vores fælles vision om at: uanset hvilke forudsætninger dit barn har, skal vi sammen være de bedste til at udvikle dem. Derfor vil det politiske omdrejningspunkt være, at alle børn og unge med afsæt i deres forudsætninger trives og udvikler sig i en positiv retning. Det betyder, at I som forældre oplever, at Hvidovre Kommune understøtter jeres børns udvikling, trivsel og selvstændighed. Det er jer som forældre, der har hovedansvaret for jeres børns opvækst. Børne- og ungearbejdet vil være kendetegnet ved samarbejde med forældrene med udgangspunkt i et fælles mål om at ville det bedste for vores børn og unge. Vi har et fælles ansvar for, at vores børn og unge i videst muligt omfang oplever, at de bliver inkluderet i vores almene institutioner og skoler. Kommunalbestyrelsens politik skal være med til at sikre, at vi skaber sammenhæng mellem den generelle indsats, den forebyggende indsats og den målrettede indsats i forhold til udsatte børn og unge. Med venlig hilsen Helle Adelborg fg. borgmester 3

4 Velkommen Den sammenhængende børne- og ungepolitik er vores fælles arbejds- og værdigrundlag på børne- og ungeområdet i Hvidovre Kommune. Målgruppen er kommunens børn og unge, deres familier, medarbejdere samt politikere. I politikken udstikkes retning for det generelle område, den forebyggende indsats og den særlige indsats over for børn og unge i udsatte positioner. Langt de fleste børn og unge i Hvidovre har en sund og tryg opvækst, men kommunen har en særlig forpligtelse over for børn og unge, der giver anledning til bekymring eller er i vanskeligheder. Uanset hvilke vanskeligheder barnet eller den unge er i, skal hjælpen organiseres i samarbejde med forældrene på en sådan måde, at det fremmer børn og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Det gælder både, når vi taler tidligt forebyggende arbejde, og når vi taler målrettet indsats over for børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Den sammenhængende børne- og ungepolitik opstiller retningslinjer for, hvordan der i Hvidovre Kommune kan opnås sammenhæng mellem det generelle arbejde i institutioner og skoler, det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børne- og ungepolitik beskriver den overordnede ramme for børneog ungearbejdet. I politikken præsenteres det børne- og ungesyn, som vil være udgangspunktet for de professionelles arbejde med børn, unge og familier i Hvidovre. De tre centrale omdrejningspunkter for politikken er: Trivsel og sundhed Udviklingsmuligheder for alle Parat til fremtiden De professionelle arbejder med omdrejningspunkterne ud fra et fælles fagligt fundament, som er beskrevet efter de tre centrale omdrejningspunkter. Formålet med det fælles faglige fundament er, at alle børne- og ungemedarbejdere i Hvidovre Kommune har en fælles tilgang til at fremme børn og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal i sin helhed medvirke til at understøtte arbejdet med den overordnede vision om, at Hvidovre Kommune sammen med jer som forældre skal være de bedste til at udvikle børn og unge, uanset hvilke forudsætninger det enkelte barn har. 4

5 Baggrund og lovgivning Alle kommuner skal ifølge Lov om Social Service 19 udarbejde en sammenhængende børnepolitik. Den sammenhængende børne- og ungepolitik har til formål at sikre sammenhæng og fælles retning mellem Hvidovre Kommunes generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Hvidovre Kommune har i arbejdet med den sammenhængende børne- og ungepolitik hentet inspiration i FN s børnekonvention, som Danmark har tiltrådt. Den sammenhængende børne- og ungepolitik vil derfor, med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens politiske visioner og prioriteringer, danne ramme om den indsats, der iværksættes over for alle Hvidovre Kommunes børn og unge, samt sikre kvalitet og sammenhæng i alle børn og unges hverdag. 5

6 Børne- og ungesyn Børn og unge i Hvidovre skal have en sund og tryg opvækst, hvor nøgleordene er trivsel og livsglæde, da det er forudsætningen for udvikling, læring og en tillidsfuld tilgang til omverdenen. I har som forældre ansvaret for jeres børns trivsel, opdragelse og udvikling. Hvidovre Kommune understøtter dette ved at give jeres børn og unge gode, solide og kvalitetsorienterede institutions- og skoletilbud. Derfor kan I som forældre forvente, at arbejdet med jeres børn og unge tager afsæt i følgende: Børn og unge ses først og fremmest som en del af et familiefællesskab. I arbejdet med børn og unge har Hvidovre Kommunes medarbejdere fokus på dét, der virker, og tillid til, at alle børn har uanede potentialer og udviklingsmuligheder - uanset forudsætninger. Medarbejderne vil stille krav og forventninger til jeres børn med afsæt i barnets forudsætninger. Medarbejdere i institutioner og skoler har sammen med jer som forældre et fælles ansvar for at sikre de bedste udviklingsmuligheder for jeres børn og unge. Hvis jeres barn eller ung har et behov, som ikke kan løses i familien eller netværket, vil Hvidovre Kommunes børne- og ungemedarbejdere forsøge at finde løsninger i dialog og samspil med barnet eller den unge og familien. Børn og unge skal høres og have medindflydelse på egne forhold i respekt for dem og deres familiers forskellige baggrunde og udgangspunkter. Børn og unge udvikler sig gennem positive sociale relationer. Når børn og unge oplever sig som medlemmer af fællesskaber, har det afgørende betydning for deres sundhed, velbefindende og udvikling. Derfor lægger Hvidovre Kommune vægt på, at et godt børne- og ungeliv i Hvidovre er kendetegnet ved et hverdagsliv, hvor der er sammenhæng mellem familie, skole, dagtilbud, fritidsaktiviteter og lokalområde. 6

7 Trivsel og sundhed Alle børn og unge har krav på omsorg og en sund og tryg opvækst både fysisk, psykisk og socialt med henblik på at få et alsidigt udviklende liv. Tryghed og trivsel er drivkraften for alle børn og unges nysgerrighed og læring. Det er derfor af vital betydning, at barnet fra fødslen opbygger trygge og tillidsfulde relationer til forældrene og senere til andre betydningsfulde voksne, som de vil møde gennem deres tilknytning til institutioner og skoler. Børn og unge har her mulighed for at indgå i inkluderende fællesskaber, hvor de kan knytte venskaber og udvikle sociale kompetencer. Hvidovre Kommunes medarbejdere arbejder sammen med jer forældre om sundheds- og udviklingsfremme, således at jeres børn får mulighed for at få tilstrækkelig viden om og forståelse for en sund livsstil. Det er vigtigt, fordi det er forudsætningen for, at jeres børn og unge senere i livet træffer sunde valg til gavn for dem selv og deres omgivelser. Hvidovre Kommune arbejder målrettet på at sikre, at børn og unge har adgang til sund mad og drikke i kommunens institutioner og skoler samt mulighed for leg og bevægelse ud fra en tankegang om, at det spiller en fundamental rolle for deres trivsel og udvikling. I kan forvente, at: I som forældre modtager sundhedsrådgivning samt oplysning vedrørende jeres børn og unges behov for omsorg, tryghed, sundhed og udvikling i gode fysiske rammer. Institutioner og skoler arbejder med trivsel, sundhed og gode sociale fællesskaber, og at der vil være fokus på leg og bevægelse Jeres børn og unge lærer vigtigheden af sunde og regelmæssige måltider, god hygiejne og en sund livsstil. Jeres børn og unge informeres og vejledes om rusmidler, sex, alkohol, rygning, mv. 7

8 Udviklingsmuligheder for alle Alle børn og unge har krav på udviklingsmuligheder. I Hvidovre Kommune stilles der forventninger til jeres børns læring, undervisning og uddannelse efter individuelle forudsætninger og kompetencer. Børne- og ungemedarbejdere vil sikre, at alle børn og unge får mulighed for at blive aktive samfundsborgere og deltage i arbejds- og samfundslivet. Indsatsen over for udsatte børn og unge er kendetegnet ved, at de støttes så tidligt og så tæt på nærmiljøet som muligt. Indsatsen er helhedsorienteret og bygger på et princip om rettidig og mindste indgriben. Børn og unge med særlige behov inkluderes ligeværdigt i de sociale og faglige fællesskaber. Når det almene tilbud ikke kan skabe rammerne for børn og unges sociale og faglige trivsel, udvikling og selvstændighed, tilbydes de, på baggrund af en faglig vurdering, relevante tilbud, der sikrer deres lærings- og udviklingsmuligheder. Alle tilbud har et forebyggende formål og understøtter forældreopgaven. Indsatsen har fokus på inddragelse af forældre og børn, og fokuserer på barnets, den unges og familiens ressourcer. I kan derfor forvente, at: Alle børn og unge har mulighed for at få et institutionstilbud, et skoletilbud eller et ungdomsuddannelsestilbud i eller uden for kommunen, hvor der er tilgængelighed og hvor de nødvendige lærings- og hjælpemidler er til stede. Desuden skal den nødvendige faglige ekspertise være til rådighed. Hvis jeres børn og unge modtager et specialiseret tilbud, er sigtet altid mod en tilbagevenden til almenområdet. Kommunens tilbud er kendetegnet ved høj kvalitet både på almenområdet og på specialområdet. Indsatsen tager udgangspunkt i en forståelse for, at I som forældre har den største viden og det primære ansvar for jeres barn. Der arbejdes med inkluderende fællesskaber for alle børn og unge. 8

9 Parat til fremtiden Alle børn og unge skal uanset forudsætninger tilbydes muligheder, der gør dem parate til fremtiden og voksenlivet. Det er hos jer som familie, de kulturelle værdier og demokratiske og samfundsmæssige normer grundlægges. Børn og unge skal lære at være ansvarlige og demokratiske borgere, der har tillid til egne og fællesskabets muligheder og udfordringer. De skal kunne navigere i det multikulturelle samfund og den globaliserede verden. De skal lære at se forskelligheder som en ressource og drage nytte heraf. Udvikling og uddannelse er en forudsætning for, at jeres børn og unge kan blive ansvarlige, selvstændige og aktive samfundsborgere. Derfor skal alle unge med udgangspunkt i deres ønsker og forudsætninger have en ungdomsuddannelse, der kan gøre dem parate til selvstændighed, arbejdsmarkedet og voksenlivet. Børn udvikler sig og lærer gennem aktiviteter og leg. Alle børn og unge skal opleve en balance mellem deres egne forudsætninger og de udfordringer, de bliver stillet over for. Børn og unge udvikler sig i forskelligt tempo. Derfor tilbyder de kommunale institutions- og skoletilbud en bred vifte af udviklings- og læringsmiljøer. Læring skal foregå både i formelle og uformelle undervisningsmiljøer. Miljøerne skal være udfordrende og eksperimenterende med såvel fysisk aktivitet og leg som intellektuel udfoldelse og kreativitet. I kan derfor forvente, at: Der er høj faglighed i institutioner og skoler. Der bliver stillet krav til jeres børns uddannelse og læring på en måde, så der er balance mellem jeres børns forudsætninger og de udfordringer, de bliver stillet over for. Medarbejderne arbejder med at udvikle børn og unges sociale og kulturelle kompetencer i samarbejde med jer forældre. Medarbejderne sikrer gennem deres faglighed, at børn og unge er motiverede for udvikling og uddannelse. Medarbejderne har i samarbejde med jer forældre fokus på, at børn og unge får kendskab til de muligheder tilværelsen rummer. Medarbejderne sikrer formidling og forståelse for normer og samfundsmæssige værdier til børn og unge. 9

10 Det fælles faglige fundament Børne- og ungemedarbejdere i Hvidovre Kommune arbejder ud fra et fælles fagligt fundament. Det betyder, at børn, unge og deres familier kan forvente, at alle, der arbejder på børneområdet, har særligt fokus på sammenhæng i børn og unges liv, tidlig indsats og inklusion. Det skal medvirke til at sikre, at forældrene oplever en ensartethed og høj faglig kvalitet i institutioner og skoler. Hele den sammenhængende børne- og ungepolitik bygger på det fælles faglige fundament. Der bliver lagt vægt på dialog og et gensidigt forpligtende samarbejde mellem familien og børne- og ungemedarbejdere, fordi det er afgørende for, at barnet eller den unges forudsætninger understøttes og udvikles. Sammenhænge i børn og unges liv Sammenhænge skaber den røde tråd fra barndom til ungdom og videre til et selvstændigt voksenliv. Sammenhæng handler om overgange i almenområdet generelt og om overgange fra almenområdet til indsatser for børn og unge i udsatte positioner. Børne- og ungemedarbejdere har særligt fokus på de forskellige overgange, der er i børns liv. Eksempelvis fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelse. For langt de fleste børn er overgange en naturlig del af livet og noget de ser frem til med glæde. En mindre gruppe af børn og unge har brug for særlig støtte, således at de også får sammenhæng i deres børne- og ungdomsliv. Alle børne- og ungemedarbejdere har særligt fokus på samarbejdsflader mellem medarbejdere og de forskellige institutioner, skoler og indsatser. Et højt niveau af tværfaglighed medvirker til respekt og anerkendelse af forskellige fagligheder. Alle børne- og ungemedarbejdere prioriterer højt at deltage i forskellige samarbejdsfora på tværs af afdelinger og faglighed for at sikre en sammenhængende indsats over for børn og unge. Tidlig indsats Børne- og ungemedarbejderne i Hvidovre vil sikre en tidlig indsats i forhold til de børn og unge, der vækker bekymring. Derfor har børne- og ungemedarbejdere et målrettet tværfagligt samarbejde med fokus på inddragelse af forældrene. Dette skal resultere i, at der findes en løsning tæt på barnets og den unges hverdag. 10

11 Det fælles faglige fundament Det betyder, at der i forhold til børn og unge i Hvidovre bliver arbejdet med sammenhænge i deres liv, en tidlig indsats over for børn og unge, der vækker bekymring, og at der tænkes i inkluderende miljøer. I Hvidovre Kommune er børn og unge omgivet af opmærksomme voksne, der handler, hvis de observerer tegn, der giver anledning til bekymring. Børne- og ungemedarbejdere yder en tidlig og målrettet indsats gennem indsatsmodellen itide og de tværfaglige netværk. Indsatser for børn og unge med bekymrende kriminel adfærd sker igennem det generelle kriminalitetspræventive arbejde i SSP-regi (Skole, Socialindsats og Politi) eller det konkrete arbejde med det enkelte barn eller unge, jævnfør plan for indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge. Inklusion Børn og unge i Hvidovre skal opleve, at de bliver set, hørt og værdsat som de unikke personer, de er. Inklusion handler om at høre til i et udviklende og forpligtende fællesskab. Hvidovre Kommune støtter alle børn og unge i at kunne indgå i de faglige og sociale fællesskaber, som institutioner og skoler består af. Det vil vi gøre ved at skabe differentierede fællesskaber, hvor hvert enkelt barn og ung trives, lærer og udvikler sig fagligt, personligt og socialt. Børne- og ungemedarbejderne har derfor fokus på barnet og den unges relationer i fællesskabet, med udgangspunkt i barnet og den unges ressourcer og muligheder. Forskellighed ses som en ressource, og alle børn og unge betragtes som kompetente medborgere. 11

12 Faglighed og ressourcer Det er Kommunalbestyrelsens ansvar at sikre tilbud, så børn og unge trives, udvikler de nødvendige færdigheder og er godt rustede til at klare deres fremtid. Det gøres bedst, hvis der er sammenhæng mellem den faglige kvalitet, økonomistyring og Hvidovre Kommunes lokale tilbud til børn, unge og deres familier. På børne- og ungeområdet er der forskelligartede lovkrav, der skal efterleves, dels i forhold til den faglige indsats, dels i forhold til at sikre børn, unge og familierne deres rettigheder. Det vil vi opnå ved at have: Fokus på, hvordan vi bruger de ressourcer, der er til rådighed på børneog ungeområdet, så det sker mest hensigtsmæssigt og effektivt. Fokus på ressourcebehovet i forhold til opgaven, den faglige kvalitet og økonomistyring. Fokus på evaluering set i sammenhæng mellem den faglige kvalitet og anvendelsen af ressourcer i forhold til den ønskede effekt. Fokus på, at Hvidovre Kommunes servicenivau over for børn, unge og familie er synligt og tilgængeligt for borgerne. I vurderingen af de forskellige indsatser skal relevant viden og resultater inddrages som en fast del af beslutningsgrundlaget. Børne- og Ungeforvaltningen vil gennem den overordnede økonomiske styring målrette de eksisterende ressourcer på området, så de bruges mest hensigtsmæssigt til gavn for arbejdet med børnene, de unge og deres familier. 12

13 Sådan er vi organiseret Børne- og ungeområdet spænder fra 0-18 år. Nedenstående figur illustrerer, hvordan Børne- og Ungeforvaltningen er organiseret. Skole og Fritid SAMMENHÆNG TIDLIG INDSATS INKLUSION 13

14 Evaluering 1. marts 2011 blev der etableret en Børne- og Ungeforvaltning med det formål at skabe en større sammenhæng på børne- og ungeområdet. Den sammenhængende børne- og ungepolitik vil være det fælles arbejdsgrundlag for alle børne- og ungemedarbejdere i Hvidovre Kommune. Politikken henvender sig til borgere og stiller krav til Børne- og Ungeforvaltningen med afsæt i de politiske visioner. Den sammenhængende børne- og ungepolitik er en overordnet ramme, der sætter retning for både det generelle arbejde med børn og unge samt for arbejdet med børn og unge, der i kortere eller længere perioder er i udsatte positioner. Politikken er udarbejdet i et bredt samarbejde mellem børne- og ungemedarbejderne og kommunalbestyrelsens medlemmer. Den sammenhængende børne- og ungepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 25. september 2012 og vil blive revideret senest i år Politikken vil løbende blive evalueret. I Hvidovre Kommune er hovedopgaven at udvikle børn og unges potentiale, uanset hvilke forudsætninger de har. Derfor vil der løbende blive evalueret på resultaterne af de forskellige tilbud og indsatser, der er på børne- og ungeområdet. Der vil i evalueringen af den sammenhængende børne- og ungepolitik være særligt fokus på: Sammenhæng i børn og unges liv, herunder overgange fra forskellige tilbud og indsatser samt overgangen fra barn til voksen. Den tidlige indsats, herunder den tværfaglige indsats, som skal medvirke til, at der tænkes i helheder. Evalueringen vil foregå gennem dokumentation, medarbejder- og brugerundersøgelser. 14

15 Evaluering Evalueringen skal medvirke til at skabe en sammenhæng mellem visionen på børne- og ungeområdet og tilbud/indsatser på området. Den sammenhængende børne- og ungepolitik definerer den grundlæggende tilgang til arbejdet med Hvidovres børn, unge og familier. Med afsæt i politikken er der udarbejdet serviceniveauer, indsatser og værktøjer inden for de enkelte områder og på tværs. Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal ses i sammenhæng med Hvidovre Kommunes øvrige politikker. I forhold til målgruppen for denne politik er der en tæt kobling til Hvidovre Kommunes Handicappolitik og Sundheds- og Forebyggelsespolitik. De vil være tilgængelige elektronisk på Her vil serviceniveauer og retningslinjer, der understøtter politikken, også være tilgængelige. 15

16 16

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Resumé af høringssvar om Den sammenhængende børne- og ungepolitik opdelt i 6 underkategorier

Resumé af høringssvar om Den sammenhængende børne- og ungepolitik opdelt i 6 underkategorier Resumé af høringssvar om Den sammenhængende børne- og ungepolitik opdelt i 6 underkategorier KATEGORI 1: DAGTILBUD 1.1 Børneinstitutionen Vedbyholm og bestyrelse 1.2 Børnehuset Mælkebøtten Hvidovre Kommunes

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017 Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og Undervisningsudvalget. SFO og klub arbejder efter kommunens overordnede politikker og generelle retningslinjer

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Børnepolitik Version 2

Børnepolitik Version 2 Børnepolitik Version 2 Læring Helhed Omsorg Forskellighed Anerkendelse Ansvar Leg - venskab Sundhed Borgmesteren og udvalgsformandens forord Børnepolitikken Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik

Læs mere

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik Børne - og ungepolitik Bken i pixi-format Favrskov Byråd har vedtaget en B, der peger frem mod 2014. Den er delt op i fem temaer: Udvikling og effektivisering Læring og kvalitet Inklusion

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Børnepolitik

Børnepolitik Frederikshavn Kommunes sammenhængende Børnepolitik 2010-2013 Fr.havn Byråd 26.1.2011 32392-10 v4 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad siger loven? Børnepolitikkens rolle i kommunerne Børnepolitikken i Frederikshavn

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

Strategi for fællesskaber for børn og unge FÆLLESSKABER MED FORSKELLIGHED

Strategi for fællesskaber for børn og unge FÆLLESSKABER MED FORSKELLIGHED 1 Fællesskaber for børn og unge Udvikling af fællesskaber er i fokus i Gentofte Kommune. Fællesskaber, hvor børn og unge oplever glæden ved at deltage. Fællesskaber med forskellighed, og fællesskaber der

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik er udgivet af: Greve Kommune. Vedtaget af Greve Byråd 2011

Børne- og Ungepolitik er udgivet af: Greve Kommune. Vedtaget af Greve Byråd 2011 sig, orienteres om serviceniveauet på området. Støtten gives hvor behovet er, nogle gange til barnet og andre gange til hele familien. Forældrene inddrages altid i målfastsættelsen for indsatsen, uanset

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have at alle børn og unge trives. Byrådet besluttede den xx. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Ny Børne- og Ungepolitik i Aalborg Kommune

Ny Børne- og Ungepolitik i Aalborg Kommune Ny Børne- og Ungepolitik i Aalborg Kommune 2014 2017 Diskussionsoplæg til fællesmøde d. 10. oktober 2014 Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget Indhold Forord... 4 Indledning... 4 Formål... 4 Værdier

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

ISC - Skole- og SFO området

ISC - Skole- og SFO området NOTAT ISC - Skole- og SFO området 21-07-2017 Udkast - Børne- og Ungepolitik Vision I Høje-Taastrup Kommune skal børn og unge udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge trives Byrådet besluttede den 22. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Forord Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Side 1 af 11 Vi har i byrådet vedtaget en politik, som er for

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Juni 2012. Sammen på spring. Politik for børn og unge

Juni 2012. Sammen på spring. Politik for børn og unge Juni 2012 Sammen på spring Politik for børn og unge Forord.................................................................................3 Indledning.............................................................................4

Læs mere