Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg. Salgsvilkår. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg. Salgsvilkår. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde."

Transkript

1 Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg Salgsvilkår Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde. Udstykningen ligger øst for Randers Centrum i Dronningborg. I Dronningborg, der har bybusforbindelse til Randers centrum, findes blandt andet to daginstitutioner, et idrætscenter, en skole og flere forskellige dagligvarebutikker. Herudover er området beliggende forholdsvis tæt på naturen langs Randers Fjord. På visse af grundene vil der afhængigt af bebyggelsernes placering og udformning kunne opnås udsigt over Randers Fjord mod syd. På en anden del af grundene er der beliggenhed ved - og udsigt ud mod kløften Torupdal mod vest. Grundene er omfattet af lokalplan nr. 506, Tjærbyvang 2. Bestemmelser Bestemmelser for området fremgår af lokalplan nr. 506 Tjærbyvang 2, og der henvises generelt hertil. Lokalplanen er tinglyst på grundene. Lokalplanen for området regulerer områdets anvendelse. Lokalplanens indledende redegørelse og lokalplanens illustrationsplan er ikke en garanti for områdets endelige udformning. I lokalplanens redegørelse er nævnt, at der er planer om at etablere en tunnel til krydsning af Udbyhøjvej. På nuværende tidspunkt arbejdes imidlertid med andre krydsningsmuligheder. Ifølge lokalplanens 3, stk. 3 og 8, stk. 1 må de arealer, der er vist som fællesarealer på kortbilag 2 til lokalplanen, ikke udstykkes til bebyggelse, men skal udlægges som fælles opholdsarealer for områdets beboere. Beplantning af friarealerne må kun ske i overensstemmelse med en beplantningsplan, der er godkendt af Randers Kommune. Fjernelse af beplantning på friarealerne skal ligeledes godkendes af Randers Kommune. Side 1 af 7

2 Anvendelse og bebyggelse m.v. Ifølge lokalplanen kan grundene anvendes til boligformål. Delområde 1 - parcelhusgrunde: Bebyggelsen lokalplan 2 og 6 Stk. 1. Lokalplanens delområde I må kun anvendes til boligformål i form af åben-lav bebyggelse (parcelhuse). Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 %, og bygningshøjden må hverken overstige 2 etager eller 8,5 m. Facadehøjden må ikke overstige 6 m, hvilket medfører, at der kan opføres huse i 2 etager med fladt tag eller i én etage med almindeligt saddeltag og udnyttet tagetage. For grundene Kamilledalen 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 og 22 og Røllikedalen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 og 28 gælder, at en gavl på én af beboelsesbygningens hovedlænger skal vende ud mod landskabet. Beboelsesbygningen kan udformes som et længehus, et vinkelhus, et hus med T-form eller på anden måde blot bygningen placeres på grunden, så én af de primære gavle og ikke husets langside vender ud mod Torupdal. Fritliggende carporte, garager og andre småbygninger må ikke gives en facadehøjde på mere end 3 m, og bygningshøjden må ikke overstige 4 m. Hegn lokalplan 8 Hvis der sættes hegn i skel mod Torupdal, fællesarealer, veje og stier skal disse være hække af bøg (Fagus Silvatica). Øvrige hegn i skel skal også bestå af levende hegn. Ved plantning af hække mod veje og stier skal disse plantes minimum 30 cm inde på egen parcel. Udstykningen består af 87 grunde på mellem 801 m² og m². Fremtræden Lokalplan 7 Der må ikke opføres bjælkehuse eller huse som altovervejende er beklædt med træ, idet husenes facader skal fremstå i blank mur eller med de i lokalplanens 7 nævnte behandlinger. På de grunde, der på lokalplanens kortbilag 2 er markeret med g, skal tage på beboelsesbygningerne enten fremstå som flade tage eller som skrå tagflader beklædt med røde vingetegl. For øvrige tage henvises til lokalplanen. Side 2 af 7

3 Der må ikke anvendes reflekterende materialer eller stærke signalfarver på større flader. Øvrige bestemmelser Byrådet kan tillade, at der på ejendommen drives sådanne virksomheder, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, jf. lokalplanens 2, stk. 2. Der henvises i øvrigt til lokalplanen, der i 7 giver nærmere oplysninger om delområdets fremtræden, og at der må ikke placeres udvendige antenner eller paraboler over taghøjde eller mod vejene. Der må ikke skiltes eller reklameres på ejendommen. Undtaget herfra er dog ejendomme, hvor der drives erhverv, hvor skilte med en størrelse på maksimalt 0,2 m² må opsættes i et eksemplar på hver ejendom. Der må kun skiltes om forhold, der vedrører den pågældende ejendom. Fortidsminder Kulturhistorisk Museum Randers har foretaget arkæologisk forundersøgelse af hele udstykningsområdet. Dette har resulteret i fem udgravninger en gravhøj og fire områder med bebyggelsesspor, der fremgår af fig. 23 på s. 18 af Kulturhistorisk Museum Randers forundersøgelsesrapport. De fem udgravninger er afsluttet, og museet vurderer, at alle de væsentlige fortidsminder i udstykningsområdet, er undersøgt, og at risikoen for eventuelle fund af fortidsminder til forsinkelse af byggeriet er lille. Kulturhistorisk Museum rapporter findes på og trafik/boliggrunde eller rekvireres ved kontakt til Hvis køber ved byggeri mod forventning støder på fortidsminder, er køber ifølge museumsloven forpligtet til at standse arbejdet og meddele fundet til Kulturhistorisk Museum Randers (tlf ), der så vil foretage en besigtigelse med det samme. Er fortidsminderne væsentlige nok til en arkæologisk udgravning, skal den ikke bekostes af bygherren. Bundforhold Der er foretaget punktboringer fordelt i området. De geotekniske undersøgelser er vedlagt salgsmaterialet, og GEO s udtalelse om forventede funderingsforhold for normalt parcelhusbyggeri er også vedlagt. GEO konkluderer bl.a. heri at: Grundene kan bebygges med normalt parcelhusbyggeri uden ekstrafundering, idet funderingen kan udføres i normal frostsikker dybde under fremtidigt terræn. Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer. Kommunen påtager sig ikke ansvar for jordbundsforholdene, hvorfor køber opfordres til for egen regning at lade jordbunden undersøge yderligere. Hvis køber efter overtagelsen får ukendte og væsentlige problemer med fundering vil kommunen kunne tilbyde et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Beløbets størrelse fastsættes som et anslået værditab køber lider ved at have købt en grund med en ukendt væsentlig man- Side 3 af 7

4 gel og er således ikke forbundet med den faktiske udgift til ekstrafundering af købers konkrete projekt. Kravet skal rettes mod kommunen inden 4 måneder efter overtagelsesdagen. Kommunen kan tilbyde at tilbagekøbe grunden, hvis købers geotekniske undersøgelser viser, at købers projekt ikke eller kun med meget store ekstraudgifter kan realiseres. Udgifter til jordbundsundersøgelser refunderes af kommunen, hvis kommunen tilbagekøber grunden på grund af jordbundsforholdene. Skelpæle Byggemodning Køber skal kontrollere, at grundens skelpæle er i behold ved købers overtagelse af grunden. Senest 4 dage fra overtagelsesdagen skal køber anmelde manglende eller beskadigede skelpæle til kommunen, ellers henligger retablering af disse for købers regning. Køber skal herudover sikre sig, at dennes entreprenører ikke kører hen over de andre parceller, de grønne områder eller de anlagte stier. Randers Kommune har afholdt udgifterne til udstykning og byggemodning af grundene. Køber skal kontrollere, at grundens skelpæle er i behold ved købers overtagelse af grunden. Køber skal herudover sikre sig, at dennes entreprenører ikke kører hen over de andre parceller, de grønne områder eller de anlagte stier. Med undtagelse af Gimmingvej, udlægges alle veje i lokalplan-området som private fællesveje, hvis drift og vedligeholdelse bliver pålagt grundejerforeningen. Køber skal selv anlægge overkørsel. Overkørslens placering skal forlods godkendes af kommunen. Ifald dette medfører flytning af master, skabe, ledninger og træer m.v. dækkes disse udgifter af køber. Bredden af indkørsler må i alt maksimalt være 6 m. Når en væsentlig del af grundene er bebygget, vil vejen blive færdiggjort. Kørebanen belægges med asfaltslidlag og afgrænses med kantsten. Rabatterne reguleres med muld og tilsåes med græs. Køber kan føre belægningen af indkørslen helt ud til vejens asfaltbelægning forud for færdiggørelsen af vejene. Da der ved færdiggørelsen bliver sat en kantbegrænsning i begge sider af boligvejen, må den fremtidige færdige højde for indkørslens belægning forventes at blive ca. 10 cm. over nuværende eksisterende asfalthøjde uden slidlag. Overfladevand fra tage, belægninger i indkørsler, indgange, terrasser samt andre belagte arealer må ikke afledes ud på veje og stier i eller udenfor lokalplanområdet. Derimod skal overfladevandet ledes i de enkelte parcellers eget afløbssystem ved sætning af punktriste eller Side 4 af 7

5 riste-render og føres gennem et sandfang inden vandet ledes til parcellens egen stikledning. Terrænregulering må kun ske i overensstemmelse med lokalplanen for området, se 6 heri. Ved terrænregulering skal det sikres af de enkelte grundejere, at der ikke ledes overfladevand til naboer, grønne områder, vandløb med videre. Herudover skal der om nødvendigt sættes støttemure, så terrænreguleringen ikke får indflydelse på andre parceller. Sådanne støttemure m.m. skal placeres på egen parcel både mod naboer, veje, stier, grønne områder m.v. Hybridnet Grundejerforening Der er mulighed for tilslutning til Dansk Kabel TV, TDC Telekabel eller Energi Randers Tele. Senest når 75 % af grundene inden for lokalplanområdet er solgt, eller når byrådet kræver det, er ejerne af samtlige grunde inden for lokalplanområdet pligtige til at stifte en grundejerforening i lokalplanområdet. Grundejerforeningen har pligt til at forestå drift og vedligeholdelse af de nævnte arealer, jævnfør lokalplanens 10, stk. 3. Drift og vedligehold omfatter vejafvanding. Der er til salgsmaterialet vedlagt udkast til vedtægter for grundejerforeningen. Betalinger udover købesummen Ved 1. udbud udbydes grundene for højeste bud over fastsatte mindstepriser. Herefter sælges de resterende grunde i løbende udbud. Købesummen dækker - udover selve grunden - anlæg af veje og stier og fællesarealer. Pris- og matrikeloversigt er vedlagt salgsmaterialet. Inkluderet i købesummen er: Kloaktilslutningsbidrag: ,75 kr. Tilslutningsbidrag til el: ,00 kr. Tilslutningsbidrag til vand: ,50 kr. eller i alt ,25 kr. Ledningsføringer over grunden betales af køber. Kloak I købesummen er indeholdt tilslutningsbidrag til kloakforsyningen. I tilslutningsbidraget er indeholdt fremførelse af ledningsnet ca. 1 m ind på grunden afsluttet med skelbrønde. Køber skal udover købesummen betale udgifterne ved ledningsføringer fra stikledningen over selve grunden til den påtænkte bebyggelse. Side 5 af 7

6 Varmeforsyning Ny bebyggelse i området skal være tilsluttet fjernvarmeforsyningen fra Energi Randers, og ny bebyggelse må ikke tages i brug, før en sådan tilslutning har fundet sted. Køber kan dog fritages for tilslutningspligten til fjernvarme ved dispensation, hvis bebyggelsen opføres som et lavenergihus, klasse 1 eller 2. Hvis køber ikke bygger lavenergi hus af klasse 1 eller 2 og søger dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme, skal køber udover købesummen betale tilslutningsbidrag til Randers Kommune. I tilslutningsbidraget er indeholdt 25 m stikledning målt fra vejmidte. El og vand I købesummen er indeholdt tilslutningsafgift til el og vand, og udgiften opkræves samtidigt med købesummen. Grundene elforsynes fra EL- RO og vandforsynes fra Dronningborg Vandværk. Generelt gælder, at køber ud over købesummen skal betale udgifterne ved ledningsføringer fra stik i vejen samt ledningsføringer over selve grunden til den påtænkte bebyggelse. Servitutter Der er på grundene lyst følgende servitutter: a) ethvert projekt, der vil medføre luftfartshindringer, der er 25 m over terræn eller mere, skal forelægges for Statens Luftfartsvæsen. Fortrinsret. b) lokalplan nr. 506 c) dok. om vandledninger og trykforøgerstation nedlagt af Dronningborg Vandværk (deklarationen er vedlagt salgsmaterialet). For alle grunde gælder, at der i forbindelse med eller forud for handlen vil blive tinglyst følgende 2 servitutter med ordlyden: Servitut A Forbud mod videresalg i ubebygget stand 1. Ejendommene må ikke videresælges i ubebygget tilstand, uden Randers Kommunes godkendelse. Byggepligt og tilbagekøbsret 2. Køberen af den enkelte ejendom forpligter sig til senest 1½ år efter overtagelsesdagen at påbegynde byggeriet på ejendommen. Byggeriet skal være fuldført i rimelig tid herefter. Kommunen har tilbagekøbsret, men ikke pligt, til grunden, hvis grunden ikke bebygges rettidigt. Kommunens tilbagekøbspris vil maksimalt udgøre den udbudte mindstepris således købers eventuelle overbud fortabes. Kommunens omkostninger ved tilbageskødning samt gensalg afholdes af køberen. Grundens vedligeholdelse 3. For den til enhver tid værende ejer gælder, at grundens areal skal Side 6 af 7

7 vedligeholdes i fornødent omfang fra overtagelsestidspunktet, således at naboejendomme ikke påføres væsentlige gener fra ejendommens beplantning (frøspredning fra ukrudtsplanter, skygge eller grådighed fra bevoksning. mv.). Endvidere må grunden ikke benyttes til henlæggelse af affald, og der må ikke forefindes oplag, der ikke vedrører ejendommens lovlige anvendelse. Medlemskab af grundejerforening 4. Ejeren af ejendommen er forpligtiget til at være medlem af grundejerforening ifølge lokalplanens bestemmelser. Påtaleret 5. Påtaleret vedrørende overholdelse af nærværende deklaration har Randers Byråd. Byrådet kan indrømmes mindre lempelser og afvigelser, som findes foreneligt med områdets karakter og som ikke kan være væsentligt generende for de omboende. Servitut B Der tinglyses deklaration omkring kloakforhold, der kan have betydning for byggeri på 6 af de udbudte grunde. Det drejer sig om grundene Kamilledalen 22, 24, 25 og 27 samt Soløjedalen 18 og 20. Rids over kloakforhold med beskyttelseszoner samt udkast til deklarationstekst er vedlagt salgsmaterialet. Handlens berigtigelse Overtagelsesdagen fastsættes efter aftale mellem køber og sælger tidligst til den førstkommende 1. eller 15. i måneden og senest løbende måned plus 6 måneder fra aftalens indgåelse. Hvis overtagelsesdagen skal aftales til senere end løbende måned plus 3 mdr. fra aftalens indgåelse skal køber stille bankgaranti for købesummens betaling. Ved handlens indgåelse betales et depositum på kr. pr. grund. Restkøbesummen betales kontant på overtagelsesdagen. Sælger betaler tinglysningsafgiften. Tinglysningsafgiften udgør aktuelt 0,6 % af købesummen samt kr. Der rundes op til nærmeste kronebeløb deleligt med hundrede. Tinglysningsafgift til lysning af servitut nævnt ovenfor udgør aktuelt kr. og betales også af sælger. Miljø og teknik, Fast Ejendom Juni 2010 Side 7 af 7

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår Blåklokkedalen - Tjærbyvang Salgsvilkår Randers Kommune udbyder attraktiv storparcel i Dronningborg til salg. Det drejer sig om arealet beliggende nord for vejen Blåklokkedalen. Storparcellen vil blive

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Boligområdet er omfattet af lokalplan 1120 - vedtaget den 15. april 2013. Dokumentnr.: 727-2013-43584 side 1 Om udstykningen

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Byrådssekretariatet, Jura, HGB 7. april 2014 J.nr. 13.06.02P19/250011 KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)

Læs mere

42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del

42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del 42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del Høghus 18 grunde i delområde 1 og Overskov 24 grunde i delområderne 1, 2A, 2B og 3A *Billedet er ikke målfast. Eksklusive

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Salgsbetingelser. for. Erhvervsgrunde. Ikast-Brande Kommune. 23.04.2010 Sagsnr. 2007/00234

Salgsbetingelser. for. Erhvervsgrunde. Ikast-Brande Kommune. 23.04.2010 Sagsnr. 2007/00234 Salgsbetingelser for Erhvervsgrunde i Ikast-Brande Kommune 23.04.2010 Sagsnr. 2007/00234 SALGSBETINGELSER for Erhvervsområder i Ikast-Brande Kommune Henvendelse om køb af erhvervsgrund sker ved henvendelse

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere