Historie: Rigsbank , telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971."

Transkript

1 Tønder Kommune Tidligere rigsbank Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Tønder 713 GPS-koord: 54º56 5 /8º51 43 Ejer: Privat Anvendelse: Restaurationsformål (tidl.) Arkitekt: Opførelseår: 1901 Bygning: Bygning i 2 etager samt trempel/ tagetage med små glugger, bygget 1901, nærmest i florentinsk renæssance, udhængende lavt paptag (arkitekt ukendt). Et sent og typisk eksempel på det offentlige byggeri, der indtil nationalromantikken i 1890 erne ofte udførtes i de klassisk inspirerede europæiske stilarter (sammenlign C.F. Hansen og en række bygninger i Flensborg) Historie: Rigsbank , telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca Det bebyggede areal er opgivet til 448 m2; samlet bygningsareal 772m2 (ekskl. kælder og tageetage) fordelt på: 2 boliger og 1 butikslokale. Bygningen er d.d. ude af brug. Bygningen fremstår som slags monolith i Tønder der ses umiddelbart ikke flere af samme type, som har fundet inspiration i den sene italienske renæssance. Bygningen fremstår pudset overalt med solide indfatninger omkring 1. sals vinduer og med refendfuget underetage, der signalerer bankbygningens sikkerhed. Lav, pudset sokkel med enkelte små vinduer. Små vinduer i tagetagens trempelydervæg og en stor klassisk inspireret sparrehovedgesims under det ret flade tag. Husets to sider mod henhv. nord og syd har kun et enkelt vindue og ellers samme facadeudtryk, mens bagsiden og en mindre tilbygning er ganske uden udsmykninger. Vinduerne synes nogenlunde originale. Ny indgang; blændet bue Den generelle tilstand lader noget tilbage at ønske. Inspirerer ikke til den helt store vedligeholdelsesindsats! 1

2 Den tyske kommuneskole Adresse: Richtsensgade 10, 6270 Tønder Mtr. Tønder 716 GPS-koord: / Ejer: Tønder Kommune Anvendelse: Kommunebibliotek Arkitekt: Johannes Otzen Opførelseår: Bygning: Opført ved arkitekt Johannes Otzen, Flensborg. En tung gotisk inspireret bygning med store vinduer. Historie: Huset blev efter 1945 brugt til at huse soldater og flygtninge, fra 1950 taget i brug som dansk bibliotek efter en grundig renovering og intern ombygning ved arkitekt Carl Jørgensen. Bebygget areal 575m 2 ; 2 etager + loft og kælder; samlet areal 1282m 2 Hovedbygning mod Richtsensgade i 2 etager med fremhævet midterparti og markante sidebygninger eller vinkelbygninger ved begge gavle. Mod gården (vest) er hele pladsen mellem de to sidebygninger udfyldt med 1 etg. Byggeri Bagved denne bygning er der en formentlig tidligere klasseværelsesfløj i to etager med central indgang og 4 fag store vinduer til begge sider. Der er kviste i taget, og et mindre, centralt placeret indgangsparti på sydsiden. Baghuset har tilsvarende detaljering men smallere vinduer i leddelte, murede indfatninger med segmentbuede stik. Blændede vinduer v. kælder; ovenlys i tag mod øst; ventilationsspjæld isat opr. indføjninger i murværk i østlig facade, blændede vinduer 1. sal; nyere afdækninger v. kviste Tilstanden er god på trods af adskillige ombygninger i forbindelse med funktionnsskift. Opført i røde mursten, med murede, leddelte indfatninger omkring vinduerne og muret gesims med tætsiddende sparrehoveder. De fleste vinduer er dybtliggende med fladbuede stik segmentbuede - mod gaden er midterpartiet og sidefløjenes 1. sal dog med spidsbuede vinduer. Samtlige vinduer, bortset fra midterpartiets, er trefags midteparties tofags. Hele komplekset er helvalmet og er på tagfladerne belagt med skifer. I taget lavtsiddende brede kviste, også med nyere vinduer. 2

3 Marskbanegården Adresse: Jernbanegade 9, 6270 Tønder Mtr. Tønder 550 GPS-koord: 54º56 0 /8º51 40 Ejer: Banedanmark Anvendelse: Jernbanestation Arkitekt: Ukendt Opførelseår: 1887 Bygning: Opført 1887, arkitekt ukendt. Bygningen er opført af røde og gule mursten, muret i rundbuestil med et fremspringende midterparti. I bygningens sydlige ende, der danner en kort vinkel til hovedbygningen, var der oprindeligt restaurant. Historie: Bygningen har siden sin opførelse fungeret som banegård. Blændet vindue mod vest; karnap mod af træ mod vest. Hele bygningen er murermæssigt renoveret og i stort omfang genskabt i sin oprindelige udformning. Tilstanden er gennemgående god Omgivelserne kunne være mere spændende og savner lidt vedligehold. Det bebyggede areal er 454m2; samlet bygningsareal 743m2 Solid og lidt bastant muret bygning, der i sin detaljering er karakteristisk for en række banebygninger, bl.a. Bredebro (nedrevet) og Skærbæk. Bygningen er i to etager med lav taghældning med skifertag med stort udhæng og trempel. Murfladerne er i gule sten mens alle de dekorative elementer er i røde sten. Midterpartiet med fire tætsiddende vinduesfag mod banen og tre mod gaden er fremhævet, mens sidepartierne kun har tre fag det gælder begge sider af huset, hvor der ligeledes er rundbuede vinduer overalt. Etagehøjde og tværposthøjde er markeret med røde skifter/gesimser i murværket, mens facadens tredeling ligeledes er markeret med røde lisener. Mod syd en tilsvarende detaljeret bygning med fladt tag og en etage. Bygningen har tidligere rummet restauration. 3

4 Tønder Seminarium Adresse: Østergade 63, 6270 Tønder Mtr. Tønder 166 GPS-koord: / Ejer: Tønder Kommune Anvendelse: Undervisningsformål Arkitekt: Ukendt Opførelseår: 1905 Bygninger: Bag de ældre bygninger fra før 1864 ligger de nyere bygninger, deriblandt den i 1905 opførte Präparanden-Anstalt, opført i tidstypisk Neustil med en blanding af nygotik og jugendstil, som ses i blændingsfelter og i hovedindgangens dørparti. Historie: Seminariet grundlagt , 1847 statsseminarium, 1939 udvidet med det tidligere Helligåndshospital (Vajsenhuset) ved Østergade, nedlagt som seminarium Derefter i en del år Røde Kors-center, i dag bl.a. børnehave mm. Bebygget areal 965 m2; 2 etager + kælder og loft; samlet areal 2680 m2 Bygningen bag facadehusene mod Østergade kaldtes Präparanden-anstalt. Det er en sollid og lidt tung bygning i en ret gennemført Neustil, der bærer præg af både jugend og gotik. Bygningen fremstår som et øst-vestliggende hus i 2½ etage med høj kælder, og en mindre vinkelfløj mod nord ved den vestlige gavl. Mod vest er der på denne bygning en bred kvist i taget, mens hovedfløjen mod syd har et trappetårn og en lang fabrikskvist i tagets østlige del og over trappetårnet yderligere en mindre kvist med helvalm. Alle facader fremstår uden ændringer, med oprindelige vinduer og røde mursten helt til terræn. Der er en del murværksudsmykninger med pudsede felter, og segmentbuede vinduer i stor størrelse med murede stik over. Taget er tækket med røde vingetegl, kviste vides ikke, mens trappetårnet synes at være blytækket. Den brede kvist gavlkvist mod vest er ligeledes med murede dekorationer og facaden har særprægede knækkede stik over vinduerne i 2. etg. Mod øst sluttes taget af som en tværbygning med gavl til begge sider og samme rygningshøjde som øvrige bygning. Tilbygning dateret 1935; ovenlysvinduer i tag mod syd og vest; ståldragere isat v. vindue mod øst; metalafdækning af kvist mod syd Bygningen synes vel vedligeholdt Bygningen indgår som en vel-integreret bygning blandt mange tilsvarende i det tidligere seminarieanlæg 4

5 Posthuset Adresse: Vestergade 81-83, 6270 Tønder Mtr. Tønder 678 GPS-koord: 54º56 07 /8º51 46 Ejer: Post- og Telegrafvæsenet Anvendelse: Postsorteringssted Arkitekt: Passauer Opførelseår: 1899 Bygning: Opført 1899 med Passauer som arkitekt. Historie: Postkontor, fra 1927 også telegrafkontor og endvidere telefonstation. I 2007 nedlagdes postekspeditionen, hvorefter der i dag kun foretages postsortering og postlogistisk arbejde i bygningen. Samlet bebygget areal er 512m2; samlet bygningsareal 805m2 Tårnbygningen er muligvis kortet ned til fladt tag tidligere. Blændede vinduer flere steder, alle vinduer er i øvrigt udskiftet og ikke oprindelige. De nye vinduer er meget utilpassede til den i øvrigt stilrene restaurering. Tagbelægningen kan have været bæverhaler oprindeligt Hele bygningen har for få år siden gennemgået en omfattende renovering af facaderne, og står i dag rimelig velbevaret bortset fra vinduerne. Tilstanden er som helhed udmærket Neutrale En samlet bygning, længehus med helvalm og en enetages samtidig udbygning på nordsiden af huset, samt et bastant, firkantet tårn bygget delvis ind i østgavlen. Opført i røde mursten med dekorative skifter og sålbænke i brune og grønne glaserede sten. Taget belagt med røde vingetegl og er relativt stejlt. Tilbygningen mod nord er med fladt tag/terrasse. Muret, middelhøj sokkel Den største del af vinduerne er med segmentbuede stik, i stueetagen brede vinduer, 1. sal med parvise vinduer i samme bredde og segmentbuede stik, nordsiden med både enkeltvinduer og tre-sæts vinduer. En række detaljer er neo-gotiske, både vinduer og murværk. Fornem, gotisk inspireret indgangsportal i den østlige side af tårnet. 5

6 Statsskolen Adresse: Popsengade 23, 6270 Tønder Mtr. GPS-koord Ejer: Undervisningsministeriet Anvendelse: Gymnasium Arkitekt: Opførelseår: Bygninger: Hovedbygning opført efter tegning af arkitekt Lauritz Thaysen, Tønder, med tilbygget rektorbolig. Bygningen, der var Thaysens første store opgave og gennembrud som arkitekt, er udført i en storladen nordtysk nationalromantik med mange elementer af hjemstavnsstilen. Gymnasiet blev udvidet 1935 og , ny pedelbolig Historie: Opført som Oberrealschule, siden 1920 dansk gymnasium. Basisanlægget har højt skifertag med manzard-knæk over de to grundmurede etager. Der er et anseligt udhængt på både langsider og gavle, klædt med brædder. Alle vinduer er i dimension passende til den store bygning. I mansarden er der en del gennemgående kviste. Vestfløjens gårdside er udformet som en dobbeltgavl med manzardtag, mens nordfløjens østlige del udgøres af den tværliggende festsal med store rundbuede vinduer i 1. salen, og store alm. vinduer i stueetagen. Der er på denne bygning et stejlt heltag (skifer) med små valme og med markant tagrytter midt over rygningen. Klassisk indgangsportal i nordfløjens gårdside samt en række rundbuede vinduer, der markerer et trappeforløb inde i huset. Tilbygning mod nord og syd, samt en del nyere bygninger i øvrigt på anlægget. Kompleksets generelle vedligeholdelsestilstand er god. Præget af bygninger fra forskellige byggeperioder Opført i to etager med højt skifertag og store krydssprossede vinduer. Som udgangspunkt et vinkelanlæg, hvor vestfløjen mod gården transponeres til et dobbelt gavlhus, mens nordfløjen afsluttes med en vinkelbygning der indeholder bl.a. festsal. 6

7 Kredshuset Adresse: Jomfrustien 2, 6270 Tønder Mtr. Tønder 255 GPS-koord: 55º55 58 / 8º52 06 Ejer: Tønder Kommune Anvendelse: Administration Arkitekt: Pualus, Dinklage og Lilloe Opførelseår: Bygning: Opført af arkitekterne Paulus, Dinklage & Lilloe, Berlin, efter forudgående arkitektkonkurrence 1905, hvor kravet bl.a. lød, at bygningen skulle have Anlehnung an heimische Bauweise. Bygningen tolkede kongenialt den hollandsk-frisiske tradition i forlængelse af lignende nyskabende projekter i Emden og Flensborg, og blev samtidig startskudddet til stiftelsen af Baupflege Tondern. På den måde et bygningsværk af central betydning for slesvig-holstensk arkitekturhistorie. Bygningen er velbevaret, inklusive amtssalen med vægmalerier af Jesse Gossen. Historie: Kredshus til 1920, amtshus for Tønder Amt, derefter til 2006 forvaltningsbygning for Sønderjyllands Amt, i dag administrationsbygning for Tønder Kommune. Bebygget areal 484m 2 ; samlet bygningsareal 924m 2 Syd herfor og mod øst strækker sig i toetagers bygning der på enkel vis varsler Bedre Byggeskik eller den frisiske/lokale tradition. Denne bygning har samme type gavlkamme men i en enklere udformning. Begge bygninger et stejlt heltag belagt med røde vingetegl og med en række særprægede, kobberklædte kviste i taget. Kvistene er nærmest at ligne med løgkupler. Mod vest er en elegant, karnapagtig tilbygning i træ i to etager og med tilsvarende tagdækning. Den har store vinduespartier i begge etager. Bygningen er en vinkelbygning, hvor der i hjørnet mod gården er et rundt muret trappetårn med borgkarakter, der spiller op mod de flotte gavle. Østligst i den sydlige fløj er en køreport. Alt er muret i en smuk rød sten Blændede vinduer mod vest, ændrede vinduer overalt, hvor dog opdelingen er fastholdt. Vel vedligeholdt Rigeligt grønt foran huset den bymæssige placering er lidt ødelagt herved. Komplekset består af en hovedbygning i to etager, der bl.a. indeholder den pompøse rådssal med kendte malerier det aflæses tydeligt i det ydre med store vinduer, og en markering af denne bygning med vældske, ny-renæssance gavle, både på bygningens gavle og på dobbeltkvisten på langsiden mod gaden. 7

8 Alexandrineskolen Adresse: Nørregade 15, 6270 Tønder Mtr. Tønder 970 GPS-koord: 54º56 15 / 8º52 19 Ejer: Justitsministeriet Anvendelse: Politigård Arkitekt: Lauritz Thaysen Opførelseår: 1913 Bygning: Opført 1913 efter tegning af arkitekt Lauritz Thaysen (vistnok sammen med statsarkitekt Gyling) i smuk hjemstavnsstil. Forlænget mod øst i 1990 erne. Historie: Opført som kommunal højere pigeskole, fra 1923 tysk mellemskole, ca dansk kommuneskole, men derefter taget i brug som politigård. Bebygget areal 594m2/ samlet bygningsareal 1138m2 Opført som en stor vinkelbygning i røde sten og rød, muret sokkel. Tag med blådæmpede tagsten. Udpræget og gennemarbejdet hjemstavnsstil. Vestfløjen er gennemgående med gavl mod syd. Vestfløjen har i den sydlige gavl en pompøs, markeret indgang og i den nordlige gavl en smuk Tønder-karnap (lidt mærkværdig placering), hvorover der er store vinduer i den øverste del af gavlen. Store traditionelle sprossevinduer overalt I taget mod vest er der en stor dobbeltkvist, muret og med tegl.. 7 fag vinduer i den oprindelige del af sydfløjen, samt 3 fag i den tilbyggede del mod øst. I taget er de to såkaldte Sachsenkviste Nordsiden af sydfløjen har i taget 5 nyere kviste, samt forskellige originale vinduer, samt en mindre udbygning i en etage med toiletter. I hjørnet mellem de to bygninger mod gården er et stort, muret trappetårn, romansk i tilsnit med muret gesims i tagrendehøjde samt pudset gesims med sparrehoveder under det kegleformede tag. I gården garagebygning Tilbygningen til sydfløjen er synlig, om end godt tilpasset. Alt er i rimelig god stand Gårdsplads og omgivelser i øvrigt uden egentlig bevoksning og med rigelig asfaltbelægning, som tilsammen gør omgivelserne lidt kedelige. 8

9 Domhuset Adresse: Nørregade 31, 6270 Tønder Mtr. Tønder 939 GPS-koord: / Ejer: Slots- og ejendomsstyrelsen Anvendelse: Retsbygning Arkitekt: Gyssling Opførelseår: Bygning: Opført efter tegning af arkitekt Gyling i en blanding af hjemstavnsstil og nybarok. Dertil arrestbygning og dommerbolig (1915). Historie: Domhus og politigård til 1957, derefter retsbygning. Bebygget areal 960 m 2 ; 2 etager + loft og kælder, samlet areal 1714 Forhusene består af hovedbygning i to etager med sidebygning mod nord i to etager og fritliggede, vinkelbygget baghus imod øst (arrestbygning) i to etager på meget høj kælder. Hovedbygningen forhuset er som alt det øvrige byggeri opført i røde sten på en muret sokkel i røde sten. Bygningen har to etager og helvalmet tag, belagt med grå dobb.vingede cementsten. Det stærkt fremhævede midterparti har mansardtag. Midterpartiet, der er med tre vinduesfag, er trukket frem i forhold til facaden og markeres med murede lisener ved hjørnerne. Sidepartierne på hver side af midterpartiet er smykket, med meget nydelige og perfekt gennemførte Tønder-karnapper, der understreger den overvejende rokokokarakter som facaden har. Sidepartierne har fire vinduesfag i øverste etage. Muret bånd i etagehøjde og en flerleddet, muret gesims under taget. Mod nord er et parti på tre vinduesfag markeret ved en beskeden fremtrækning. Der er smukke, originale, krydssprossede vinduer i forskellige størrelser overalt. Sidebygningen mod øst er lidt højere i soklen i kraft af faldende terræn, men fremstår i øvrigt ligesom bagbygningen i en udpræget bedre byggeskik eller hjemstavnsstil uden de historicistiske detaljer som præger forhuset. Sidehuset har helgavl mod nord og er bygningsmæssigt stort set adskilt fra baghuset, der rummer arresten. Baghuset er karakteristisk, smalt og højt formentlig med celler i den ene side. Materialer som øvrige bygninger, stejlt tag med lille, stejl valm i begge gavle og en række anseelige skorstene i rygningen. Der er en smal mellembygning der forbinder arresten med sidefløjen og desuden toetagers vinkelbygning mod vest med helvalm. Baghusets vinkel forbindes med en høj mur, der afgrænser fængselsgården. Ovenlysvinduer mod syd, ovenlysvindue i dommerbolig. Tagbelægningen med dobbeltvingede cementsten er ikke heldig må være ændret. Vedligeholdelsen er gennemgående god 9

10 Dr. Sieverts Villa Adresse: Allégade 24, 6270 Tønder Mtr. Tønder 891 GPS-koord 54º56 7 / 8º52 0 Ejer: privateje Anvendelse: Bolig Arkitekt: Anton Huber Opførelseår: 1910 Bygning: Villa opført 1910 af Anton Huber, leder af kunsthåndværksskolen i Flensborg i smuk hjemstavnsstil. Villaen, der er ret intakt siden opførelsen, er det ene af Anton Hubers to bevarede værker nord for grænsen. Historie: Opført for dr.jur. Sievert, 1939 købt af Statens Jordlovsudvalg og brugt af dette til 2008, hvor bygningen blev solgt til privateje. træskodder, der understreger den korrekte hjemstavnsstil sammen med de små-sprossede vinduer. Havestuen mod vest har orangeriestil med murede piller der med store buede stik overspænder de smukke vinduer. Ikke umiddelbart synlige ændringer God grænsende til perfekt! Haveomgivelser lidt mørkt pga. store træer Bebygget areal 212m2; samlet bygningsareal 366m2 stue og loft ekskl. kælder. Kompakt toetagers villa med helvalmet tag, to enetages udbygninger mod nord og en kvartrund, tårnagtig karnap mod syd. Havestue mod vest. Alle bygningsdele synes originale, hvorfor man her står med et alt i alt enestående byggeri af en tydeligt velstående bygherre. Huset er opført i en rød teglsten med hvid trægesims med god udladning. Soklen er høj og sat i groft tilhugne granitkvadre. Taget har den originale belægning med bæverhaler og tilsyneladende ligeledes originale rygninger. I taget er der mod vest en såkaldt Sachsen-kvist med indbygget havedør og en lille altan - nordsiden er ikke tilgængelig for registrering og fotos. Vinduerne synes alle originale, og en stor del er forsynet med oprindelige, hvide 10

11 Den tidligere Landbrugsskole Adresse: Ribe Landevej 30 Mtr. Tønder 949 GPS-koord 54º56 31 / 8º52 23 Ejer: Brødrene Tygesen, Tønder Anvendelse: Revisionskontor Arkitekt: Lauritz Thaysen Opførelseår: 1913 Bygning: Intakt bevaret bygningsanlæg i hjemstavnsstil, opført 1913 efter tegning af arkitekt Lauritz Thaysen; fredet Historie: Opført som landbrugsskole, men efter 1920 taget i brug af Det danske Hedeselskab. I en del år kontor for Kort- og Matrikelstyrelsen, ca købt af firmaet Brdr. Tygesen, der efterfølgende har udlejet lokaler til undervisning og i dag revisionskontor. Et sammenhængende og relativt kompakt hus i to etager, hvoraf de sydligste 6 vinduesfag udgør et helvalmet hovedhus, der ved nordre ende er tilføjet et firefags hus i en etage med manzardtag manzard i højde med hovedhusets gesims, rygningen på dette hus lidt lavere. Hovedhuset har en meget enkel og smuk bygningsfysionomi mens nordbygningen har en lidt mere kompliceret fremtoning, præget af hjemstavnsstilen. Tagfladen er belagt med røde vingetegl, og huset står i røde sten på en tilsvarende muret sokkel. I taget er der adskillige Sachsen-kviste og i manzard og hovedhus er der ligeledes adskillige, smukke klassiske kviste i bedre byggeskik. Gesimsen er muret i røde sten. Huset har en meget stor bygningsdybde så man faktisk har fire facader. Samtlige vinduer er originale, sprossede og mod øst er de under et halvcirkelformet stik med muret udfyldning. Dør mod syd og vest med enkel muret markering (pilastre) mens hoveddøren mod nord er kraftigt markeret med muret indramning og smuk smedejernstrappe. Store rundbuede vinduer og en smal rundbuet glasdør mod vest. Opr. tagrender erstattet med stål, stik og porte mod vest er ændret og/eller fornyet. God Upåklagelige Bebygget areal 420m2/ samlet bygningsareal 820m2 kælder, stue, 1. sal samt loft. 11

12 Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder Adresse: Kongevej 51, 6270 Tønder Mtr. Tønder 1439 GPS-koord 54º55 57 / 8º52 03 Ejer: Museum Sønderjylland Anvendelse: Museum Arkitekt: Lauritz Thaysen Opførelseår: Bygning: Museets hovedbygning er opført som en udbygning af og sammenbygning med porthuset til det i 1750 nedrevne Tønder Slot med Lauritz Thaysen som arkitekt. Thaysen valgte at forlænge portbygningen til slottet mod syd, således at den gamle port ind til slotsområdet kom til at ligge i bygningens midterakse. Over porten påførtes bygningen en kraftig frontespiece med svungen gavl. Dertil opførtes en længebygning øst/vest, der danner en vinkel med den forlængede hovedfløj samt en kort mellembygning med trappetårn. Thaysen har i dette bygningsværk leget med det oprindelige porthus og føjet til dette i en form for stilblanding med barokke og romanske elementer. Bebygget areal 172m 2 ; samlet bygningsareal 344m 2 Portbygningen ligger mod øst, og danner i historiske rammer indgang til Tønder museum. Bygningen er hvidkalket og med rødt tegltag med halvvalm og trempel/ styrtrumskonstruktion. Porten markeres af en barok-inspireret gavlkvist i taget, og vinduerne er senrenæssanceprægede kurvehanksbuer med krydssprossede vinduer. Vinduestype, taghøjde og gesims mv. går igen i den tilbyggede sydfløj. Sammen med det tilbyggede runde trappetårn inde i gårdrummet får det byggeri, som Thaysen stort set tilføjede, en næsten borgagtig karakter. At skille det tilføjede fra det oprindelige er vanskeligt for den utrænede den tilbyggede glasgang til vandtårnet er dog tydeligt et nyt element. Tilstanden er god Vandværk og vandtårn, Tønder Adresse: Kongevej 51, 6270 Tønder Matr: GPS-koord 54º55 57 / 8º52 04 Ejer: Museum Sønderjylland Anvendelse: Museum Arkitekt: Ukendt Opførelseår: 1902 Historie: Bygget som vandtårn Bebygget areal 70m2; samlet bygningsareal 544m2 fordelt på 9 etager. Vandtårnet er rundt, muret i røde sten og med kegletag (i kobber?) med lanterne og vindfløj. Tidligere etage med vandbeholder (øverst) over er udkraget, men i dag stærkt ombygget, da tårnet indgår i udstilling af museets møbelafdeling. Udkragningen er formentlig udført i fiberbeton, der er sektioneret, mens beklædningen er metalplader (?). Maskinbygningerne, der ligger sv. for tårnet er alle udført i røde sten i en tidstypisk industri-stil. Bygningens østligst, sammenbygget med tårnet, er den mest harmoniske og mindst ændrede. Den er opført med en høj muret sokkel og 7-fags feltinddeling på langsiderne, delt af pilastre, og med jernvinduer i hvert felt. Paptag og relativt tag. Maskinbygningen ved for denne og det senere vandværks bygning omtales ikke særskilt pga. adskillige ombygninger. Tårnets ombygning og sammenbygningen med museumsbygningen mod nord er tydelig og markeret med nye materialer. God OK 12

13 Toldopsynsbolig, Hjerpsted Adresse: Vestervej 1, Hjerpsted, 6280 Højer Mtr. Hjerpsted 126 GPS-koord: / Ejer: privateje Anvendelse: Bolig Arkitekt: Rellensmann Opførelseår: 1912 Bygning: Stråtækt anlæg, næsten kvadratisk hovedbygning med udhus i øst, ret intakt bevaret, dog er en havedør med sprossevinduer senere tilføjet mod vest. Opført 1912 (omtales som under bygning i Kunstkalender für Schleswig-Holstein 1912), muligvis med regeringsbygmester Rellensmann som arkitekt. Historie: Bolig for tolderen i Hjerpsted i hvert fald til slutningen af 1950 erne, i dag i privateje. Vindue tilmuret i facade mod syd; nyere glasdør mod syd; afdækning v. skorsten i zink. Pga. utilgængelighed var det vanskeligt at konstatere ændringer og tilstand Tilstanden synes OK Huset god skærmet mod vinden med tæt kratbevoksning. Bebygget areal 100 m2, areal inkl. kælderrum og loft 110 m2 Anlægget er opført som en kvadratisk hovedbygning mod vest og et mindre udhus mod øst, begge på en høj muret sokkel og næsten som placeret på et varf. Begge bygninger tækket med strå og helvalmede med stejle gavle og forbundet med en fri mur med dør i. På hovedbygningen ses et mindre stråtækket bislags tag originalt? Byggestenene er de traditionelle mørke, røde sten, og bygninger med omgivelser er rimeligt utilgængelige. Lille muret gesims under stråtaget. De synlige vinduer er firrammede vinduer med sprosser ret lave og brede og med udv. skodder empire-præget hoveddør mod vest. 13

14 Skærbæk Banegård Adresse: Jernbanegade 16, 6780 Skærbæk Matr: Skærbæk Ejerlav 2682 GPS-koord: / Ejer: Banedanmark Anvendelse: Undervisning Arkitekt: Ukendt Opførelseår: 1887 Bygning: 1887, arkitekt ukendt. Høj bygning i to etager, gult murværk med røde murbånd, lavt udhængende skifertag, opført i italiensk villastil, typisk for rundbuestilen, som havde præget jernbanebyggeri siden midten af 1800-tallet. Bebygget areal 165m 2 ; samlet bebyggelsesareal 345m 2 inkl. tagetage og kælderrum. Grundmuret bygning i gule sten og med rød dekorationsmuring. Fætter til marksbanegården i Tønder og den nu forsvundne i Bredebro. Bundsolidt byggeri i to etager med relativt fladt tag, som formentlig oprindelig var paptag eller skifer. Taget har relativt stort udhæng og frie spærender. Den nordre del af hovedbygningen er symmetrisk omkring to døre og med i alt 5 fag vinduer, mens der mod syd er en asymmetrisk del med yderligere to vinduer. Alle vinduer og døre er rundbuede, lidt dybtliggende og der er omløbende bånd af flere skifters højde, både over vinduerne og i højde med tværposten. Sokkel er ligeledes muret i røde sten. Nordligst ved gavlen er en enetages tilbygning i vinkel, der har rummet pakhus- og lagerfunktioner. I denne bygning er der læsserampe, sv.t. funktionen, samt flere mindre porte, hvoraf den sydligste har delvis tilmuring. Bygningen er karakteristisk for denne del af det sønderjyske banenet men stærkt afvigende fra f.eks. banen Tinglev-Sønderborg. Samtlige udvendige, rundbuede indgangsdøre er fornyet og med større glas end oprindeligt. Der er sket ommuringer i beskedent omfang og i samme stil (retablering) som eksisterende. Eternittag; blændet vindue på nordside; ventilationskanaler i mur mod nord; tagrender i galvaniseret stål, dog med opr. støbejern nederst. Den nordligste del af pakhuset kunne godt være af lidt nyere dato. Taget er belagt med bølgeeternit. Bygningens tilstand er rimelig savner dog stadig nogle retableringer og savner desuden sin oprindelige funktion, som er henlagt til er skur på perronen. Acceptable og den oprindelige funktion er intakt f.s.a. det ydre. 14

15 Skærbæk præstegård Adresse: Storegade 28, 6780 Skærbæk Matr: Skærbæk Ejerlav 187 GPS-koord: / Ejer: Skærbæk menighedsråd Anvendelse: Præstebolig/ konfirmandstue Arkitekt: Ukendt Opførelseår: 1892 Bygning: Opført 1892, bygmester Peter Thyssen Schmidt. Villastil/ schweizerstil med tagudhæng, gavle og tårn. Den velbevarede bygning er så rummelig, at konfirmandstue og sognesal stadig kan rummes i bygningens meget høje kælderetage. Historie: Bygget for pastor Johs. Chr. Jacobsen, der var præst i Skærbæk , og har siden været præstegård for Skærbæk Sogn. Nyere vinduer og døre i kælder og stueetage m. vinduesåbningens buede overkant blændet; ovenlysvindue i tag mod syd. De oprindelige vinduer havde formentlig to rammer for neden med anslag mod hinanden, dvs. uden midterpost de nye er desværre med en ramme Tilstanden er for hele bygningen god den er vel vedligeholdt OK Bebygget areal 241 m 2 ; kælder, stueetage + tagetage i alt ca 680 m 2 Højt og solidt byggeri skifertag. Huset er muret røde sten og på en høj muret sokkel der kun er pudset på den nederste del. Hovedhuset er rektangulært med rejst gavl mod vest og helvalmet gavl mod øst, hvor der desuden er tilføjet et anseligt firkantet tårn med pyramidetag med meget synligt knæk ved skalken. På sydsiden er symmetrisk på hovedhuset en trefags gavlkvist i facadeplanet og med tilsvarende tag med synlige remme. Meget enkle murbånd dekorerer huset rundt, mens der er et pudset bånd under galvkvisten. I det SØ hjørne op mod tårnet er en havestue i stueplan, mens der i det tilsvarende hjørne mod NØ er en mindre, oprindelig udbygning. Vinderne er fornyede under de segmentbuede stik. I tårnet østside er den smukke og tidstypiske hoveddør, mens der i tårnets 1. sal, samt i gavlkvistens sydside, er rundbuede vinduer. 15

16 Frimenighedskirken, tidligere Adresse: Tøndervej A, 6780 Skærbæk Mtr. Skærbæk ejerlav 725 & 628 GPS-koord: 55º09 18 / 8º46 21 Ejer: Emanuel Kulturhus Anvendelse: Forsamlingshus Arkitekt: Nils Jacobsen Opførelseår: 1909 Bygning: Opført 1909 af den danske arkitekt Nils Jacobsen, Odense (jfr. Skt. Jørgen i Aabenraa og Rødding Frimenighedskirke) i typisk dansk nationalromantik. Præstegård opført efter Martin Nyrops tegninger til danske præstegårde. Historie: Bygget som dansk frimenighedskirke i protest mod den markant tysksindede pastor Jacobsen i sognekirken. Frimenigheden fungerede indtil 1979, hvor den blev overtaget af en kulturel institution, Rebbølcentret. I 1989 overdraget til en gruppe lokale borgere, der siden har ladet kirken fungere som lokalt kulturhus under navnet Emanuel. Bygningens areal er 340m 2. Traditionel kirkebygning dvs. i en klassisk model med skib, kor og to vinkelbygninger i vest sammen med tårn, udformet som tagrytter. Kirken er beliggende nogenlunde øst vest som traditionelt. Der er mod syd en senere tilføjet udbygning. Taget er stejlt og overalt beklædt med stålplader, der i et vist omfang gør det ud for blytag hvilket forment har været den oprindelige plan. Vinkelbygningen mod nord rummer indgang, og bygningen har i øvrigt mange lighedspunkter med Nyrops lille frimenighedskirke på Stenderup Kirkebakke. I den høje tagryg vestligst, dvs. over krydset med de to gavltilbygninger, hviler et relativt spinkelt tårn som tagrytter, hvilket betyder at skibets tagflader er ført igennem til vestgavlen. De murede gavle er udsmykket med enkle blændinger, både på tagrytteren og på de øvrige gavle. Kirken er som helhed udstyret med rundbuede vinduer, der alle er fornyet. I vestgavlen er der både små og store vinduer samt et rundt i midten, der formentlig giver lys til skibet. Tilbygningen mod sydøst er på sin vis udformet i harmoni med den oprindelige del af kirken, men den er udkraget i forhold til vinkelbygningen, hvilket gør den mere uharmonisk. Korbygningen har på begge sider to små udbygninger hvor taget er ført ned. Danner formentlig præsteværelse og tidligere nødudgang. Bagest på grunden ligger et udhus, der synes have været hestestald mv. Kirkebygningen er et stateligt og meget harmonisk byggeri i god kirkestil Blændet indgang. Tilbygning mod SØ med dør og vinduer. Kirkefunktionen er nedlagt, og huset fungerer nu som kulturhus. Samtlige vinduer er skiftet ud har formentlig oprindeligt været støbte jernvinduer. Ved vedligeholdt på trods af mindre ændringer. God beliggenhed i forhold til det oprindelige formål 16

17 Ballum Slusekro Adresse: Ballum Sluse 1, 6261 Bredebro Mtr. Østerende, Ballum 297 GPS-koord 55º07 45 / 8º41 29 Ejer: Ballum Digelaug Anvendelse: Restauration Arkitekt: Hinrichs Opførelseår: 1915 Bygning: Krobygning bygget 1915 i forbindelse med færdiggørelsen af Ballumdiget. Ansvarlig for både diget, kroen og slusen var digeinspektør Hinrichs, Husum, men det er muligt, at en arkitekt har hjulpet med tegningen. Bygningen består af et hovedhus i en etage i røde sten med skodder, karnap og tofags gavlkvist samt tilbygget vognport; i det indre er interiøret fra 1915 næsten intakt bevaret med digelaugets møbler og stolehynder, udført af Maria Lübke, Skærbæk Væveskole. I det ydre skæmmes bygningen af de nye plastvinduer samt udskiftningen af bæverhaler til almindelige teglsten. Historie: Bygget som kro af Ballum Digelaug, oprindeligt til passagerer for færgefarten til Rømø, som foregik fra Ballum Sluse. Samlet bebygget areal 285m2 Grundmuret længebygning i røde sten og med røde vingetegl og halvvalm i sydgavl samt omløbende, helvalmet tag mod nord der fortsætter som heltag over køreporten (rejsestalden), der mod øst har blændingsprydet rejst gavl. Hovedbygningen ligger nord-syd langs med den vej, der i afstand følger diget. Hovedbygningen har mod syd en tidstypisk karnap med vinduer, og mod øst mod vejen en større karnap med afskårne hjørnet og et nyere zinktag, der fortsætter som bislagstag over hoveddøren. Denne store karnap fortsætter i taget i en muret gavlkvist med to vinduer. Rejstalden har formentlig haft træporte, der kunne lukkes i begge ender mod syd er der nu lukket med delvis glas, mod nord med en meget uheldig hæveport. Staldlængen mod nord har i taget en gavlkvist med luge. Interiøret i krobygningen er forbavsende velbevaret ikke mindst set i forhold til det ydre, hvor samtlige døre, porte og vinduer er skiftet ud med uheldige plastikdøre og vinduer. Det samlede anlæg lider voldsomt under de meget uheldige udskiftninger, der er sket i facaderne. Vedligeholdelsen er nogenlunde Egnstypiske omgivelser dvs. ikke et træ eller andre formildende omstændigheder! 17

18 Skærbæk Museum Adresse: Storegade 47, 6780 Skærbæk Mtr. Skærbæk ejerlav 469 GPS-koord 55º09 30 / 8º45 46 Ejer: Tønder Kommune Anvendelse: Museum Arkitekt: Kai Gottlob Opførelseår: 1909 Bygning: Opført 1909 for købmand H.J. Hansen af den danske arkitekt Kai Gottlob, der i samme år havde været på den 2. opmålingsrejse til Vestslesvig, Det meget velbevarede anlæg består af flerfløjet hovedhus + lagerbygning. Et hovedværk i historien om de unge danske arkitekters tilegnelse af hjemstavnsstilen, hvor bygningen i Skærbæk bl.a. bærer tydelige mindelser om den tyske folkehøjskole i Tinglev, Ballum Slusekro og flere af Davidsens byggerier.. Historie: Privat forretningsejendom, overtaget af Skærbæk Kommune 1985 og stillet til rådighed for Skærbæk Museum, fra 2008 Museum Sønderjylland Skærbæk Museum. Bebygget areal 232m 2 ; anvendt areal ca 300m2 Et snævert trefløjet anlæg, opført i røde mursten på en sokkel af tilhugne granitsten. Hovedfløjen er et vinkelhus i nord og vest med helvalmet skifertag (eternit), vestfløjen dog med halvvalm mod syd, og tegltag mod øst (to slags). Den meget beskedne tredje fløj mod SØ har helvalmet tegltag. Hovedfløjen mod nord, mod gaden, har et gennemgående, udskudt vinduesparti til butikken, hvor taget er ført ud over de seks vinduesfag og den centrale indgangsdør. I taget mod nord en lang fabrikskvist, mod vest to kortere (taskekviste.). De øvrige vinduer på hovedhusets tre sider er småsprossede og forsynet med hvide skodder med inspiration i den lokale byggeskik. Mod vest er den private hoveddør med fyldinger og jugendinspireret overvindue. Mod syd er der et formentlig senere større vindue og dør samt en lille udkraget altan med bredt vindue og havedør i 1. sal. Den mindste fløj mod SØ har sprossevinduer og en mindre taskekvist i sydsiden. SØ for hovedhuset er der et toetages tidligere pakhus til den oprindelige funktion som købmandsgård. Pakhuset har en tårnagtig tilbygning mod øst, beklædt med grimme brædder, ligesom en formentlig senere garagebygning mod øst heller ikke pynter. Kvist mod syd: afdækning af plade + galvaniseret plade; nyere vinduer m. vest i forskellig udformning + sålbænke af nyere klinker; sydl. gavl nyere dør. Der er to slags tegltagsten, hvoraf kun den regulære vingesten er den oprindelige type. Tilbygning med garage og tårn mod øst på pakhuset. Stort set i god bevaringstilstand, selv om foretagne ændringer med f.eks. nye, upassende vinduer ikke fortjener ros, når ejerskabet tages i betragtning. Et tegltag på hele komplekset ville pynte. OK Ballum Forsamlingshus Adresse: Byvej 66, Ballum, 6261 Bredebro Mtr. Husum-Ballum, Ballum 297 GPS-koord 55º04 34 / 8º40 22 Ejer: Privateje Anvendelse: Restaurant og hotel Arkitekt: Sven Risom Opførelseår: 1911 Bygning: Opført 1911 af arkitekt Sven Risom, der både 1907 og 1909 deltog i 3. Decembers opmålingsrejser til Vestslesvig. Stor bygning med hovedhus med sal og lavere sidepartier, alt under et stort helvalmet tegltag og en tofags kvist over facaden. Efter 1987 tilbygninger i syd. Historie: Bygget som dansk forsamlingshus for Ballum Sogn af Ballum Foredragsforening, 1987 solgt til privat restaurant og hotel. Bebygget areal 465 m 2 Det tidligere forsamlingshus i Ballum er desværre ændret så meget og er i en så relativt ringe tilstand at en yderligere beskrivelse, end det billederne bidrager med, findes unødvendig. mange Stærkt forstyrrende og reducerende for det oprindelige bygværks arkitektoniske kvaliteter. 18

19 Jejsing Forsamlingshus Adresse: Møllevænget 12, Jejsing, 6270 Tønder Mtr. Jejsing, Hostrup 162 GPS-koord 54º56 24 / 8º57 59 Ejer: Jejsing Borgerforening Anvendelse: Forsamlingshus Arkitekt: Sven Risom Opførelseår: 1909 Bygning: Opført 1909 af Sven Risom, der i 1907 havde været på den første af 3. decembers opmålingsrejser til Tøndermarsken. Et fordringsløst, men smukt lille rødstenshus i fin hjemstavns/ Bedre Byggeskik-stil med valmede gavle og kvist. Nye plasticvinduer næsten overalt; tilbygning mod nord fra 50 erne + yderligere tilbygning senere; tilbygning mod vest i 70 erne; vindue i gavl mod vest ændret, vinduer tilmurede imod øst og nord Ok, få skader i sten OK med den sædvanlige belægning med grus. Historie: Opført som dansk forsamlingshus for Hostrup Sogn. Bebygget areal 410m2 (inkl. tilbygninger) T-formet anlæg opført i røde sten med rødt tegltag, hvid gesims og hvide vinduer i plast. Vinduerne er dårligt tilpassede rent størrelsesmæssigt. Kvist over tre fag mod syd, vinkelbygning med sal mod nord. Kvisten har helvalmet tag og flunker beklædt med bæverhaler. Gesimsen er muret, hvidmalet sparrenkopgesims. Salsbygningen har samme højde i rygningen, højere mur og to store vinduer mod vest mod øst er de tilmurede pga. nyere tilbygning. Salsbygning og den mindre tilbygning mod nord har begge de formentlig oprindelige cementtegl på taget hovedbygning nyere (formentlig) falstegl. Tilbygning som ovf. mod øst og indgangsbygning mod vest begge i stærk konflikt med den oprindelige, harmoniske bygning. Større tilmurede vinduer mod øst og mod nord. 19

20 Brinks gård i Rørkær Adresse: Vinkelvej 18, Rørkær, 6270 Tønder Mtr. 2 Rørkær GPS-koord 54º55 54 / 8º55 26 Ejer: privateje Anvendelse: Beboelse og erhverv Arkitekt: Ukendt/Kai Gottlob Opførelseår: 1850/1912 Omgivelserne bærer blot præg af at gården ikke tjener sit oprindelige formål mere. Bygning: Firelænget gård ca. 1850, genopført efter en ret omfattende brand 1912 af arkitekt Kai Gottlob og dermed også et af hjemstavnsstilens monumenter; fremvist på Den frie Architektforenings udstilling Bebygget areal 380m 2 Firfløjet gårdanlæg med stråtag Et sammenhængende gårdanlæg i den traditionelle røde sten og med stråtag på alle fire længer. Bygningskomplekset fremstår i store træk som ved genopførelsen efter en omfattende brand i 1912 det er vanskeligt at erkende, hvad der er originalt, og hvad ikke. Komplekset fremstår i den for vesteregnen karakteristiske stil med relativt lav facadehøjde med en ganske lille gesims under stråtaget. Mod syd er der to-fags gavlkvist med fuld rygningshøjde og stejlt tag, mod nord to store ladeporte, der går lidt op i taget. Adskillige vinduer og døre er ændret til moderne/nyere døre med indvendige glasdøre af hensyn til den ændrede anvendelse der er firmadomicil og bolig i huset. Teknisk synes bygningen i god stand 20

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE - vurdering af bygninger FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE-metoden / 2 SAVE-metodens fem grundsten / 3 SAVE-metodens anvendelse / 6 Gode råd / 7 Eksempler på SAVE-registeringer

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE Borgerrepræsentationen har den 23. oktober 2003 vedtaget lokalplan nr. 368 for et område ved Amaliegade, Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Lokalplanen er bekendtgjort 26. november

Læs mere

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A.

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A. Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) De første villaer i moderne forstand blev bygget i den københavnske forstad Frederiksberg omkring 1860. Nogle år senere i provinsbyerne. Det var

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier BYGNINGSKOMPLEKSET ved RUD. RASMUSSENS SNEDKERIER v. arkitekt Caitlin Madden og Jakob Ingemann Parby Matrikelnr.: 36h Udenbys Klædebo Addresse: Nørrebrogade

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2011 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen s bestyrelse Bestyrelsen for er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31. december 2013. I henhold til fundatsen arbejder

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA 1913-2003: Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej

Læs mere

Ungt firma i gamle huse

Ungt firma i gamle huse Ungt firma i gamle huse Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring optakt Det har været en spændende og lærerig opgave at skrive de gamle huses historie, eller rettere nogle fragmenter heraf, og

Læs mere

Lokalplan 1.56.9. Taastrup Bymidte Taastrup

Lokalplan 1.56.9. Taastrup Bymidte Taastrup Lokalplan 1.56.9 Taastrup Bymidte Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.56.9 Indhold: Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 3 Lokalplanens

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

KunsthalGlas. Præstø

KunsthalGlas. Præstø KunsthalGlas Præstø 1 2 støberihallerne i Præstø KunsthalGLAS Støberihallerne Præstø KunsthalGLAS Arbejdsgruppen KunsthalGLAS Trykt i Danmark 2013 ISBN: 978-87-996507-0-5 Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND DET REGIONALE FAGLIGE KULTURMILJØRÅD SØNDERJYLLANDS KULTURMILJØER NR. 16 Indledning De danske skoler i Sydslesvig udgør en vigtig del af dansk kulturarv og kulturmiljø i Sønderjylland. Etableringen af

Læs mere

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Fredningsforslaget omfatter: Hovedbygningen/stuehuset opført i kampesten i 1870, kampestensmuren i forlængelse af stuehusets sydgavl, portbuen mellem stuehus

Læs mere

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Milton Graff Pedersen

Milton Graff Pedersen Indholdsfortegnelse Forside... 1 Forord... 2-3 Introduktion... 4-7 Lodderne... 8-11 A/S Kirkebrohuse... 12-13 Bytoften... 14-15 Bredalsparken... 16-21 Hvidovrebo afdeling VII... 22-25 Hvidovrebo afdeling

Læs mere

Vartovs bygningshistorie 1990 2006

Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Udarbejdet af Benneth Østergaard Petersen Indledning I forbindelse med det store renoverings- og restaureringsarbejde på Vartov fra begyndelsen af 1990- erne har det

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Af Dorthe Bendtsen Udgivet af Realea A/S Indhold Forord..........................

Læs mere