Uddannelsesordning og struktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning og struktur"

Transkript

1 Uddannelsesordning og struktur Version 5.3 revideret august 2014 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: 1

2 2

3 Uddannelsesordning for Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser Dansk Førstehjælpsråds (DFR) førstehjælpsuddannelser er udviklet i samarbejde mellem følgende organisationer: Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen, Dansk Folkehjælp, Falcks Redningskorps, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Forsvarets Sundhedstjeneste og Røde Kors. Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser udbydes af medlemsorganisationerne og godkendte samarbejdspartnere. Uddannelserne følger fælles retningslinier, som de er beskrevet i uddannelsesbestemmelserne nedenfor. Herved sikres en høj standard og kvalitet på samtlige uddannelsesudbud. DFR samarbejder med en række myndigheder, Ministerier, Råd og organisationer omkring førstehjælpsuddannelserne. Det drejer sig bl.a. om Dansk Råd for genoplivning (DRG), Børne- og Undervisningsministeriet, Justitsministeriet, Rigspolitiet og Rådet for Sikker Trafik. DFR s førstehjælpsuddannelser anvendes som en del af flere bekendtgørelsesfastlagte uddannelsesforløb, herunder bl.a. erhvervelse af kørekort til knallert og kørekort til bil, motorcykel og traktor samt diverse erhvervsuddannelser mm. Videre samarbejder Dansk Førstehjælpsråd med Børne- og Undervisningsministeriet omkring kvalificering af førstehjælpsundervisningen i folkeskolerne, som p.t. er beskrevet i folkeskoleloven og skal afholdes af lærerne i forbindelse med færdselsundervisningen. Ligesom DFR indgår i samarbejdet omkring førstehjælpen indenfor erhvervsuddannelsesområdet, som løbende vil blive tilpasset de nye planer og struktur. 3

4 1. Generelle uddannelsesbestemmelser Overordnede formål med førstehjælpsuddannelserne Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser består af et bredt dækkende uddannelsesprogram målrettet såvel den almindelige samfundsborger som borgere med særlige jobfunktioner og heraf afledte førstehjælpsfaglige uddannelsesbehov. DFR s førstehjælpsuddannelser har fem overordnede formål: a) At førstehjælpsuddannelsen i DK holder en høj standard og en ensartet kvalitet. b) At imødekomme de differentierede førstehjælpsfaglige uddannelsesbehov, som forskellige målgrupper i det danske samfund har. c) At gennemføre uddannelserne på en sådan måde, at deltagerne opnår kompetence til at handle på virkelige førstehjælpshændelser i deres hverdag. d) At videregive de nyeste og mest effektive førstehjælpsfaglige kompetencer til deltagerne på uddannelserne. e) At bidrage til skadeforebyggende tiltag og til at styrke forebyggende elementer gennem udvikling af deltagernes førstehjælpskompetencer. De præcise mål for de enkelte uddannelser i DFR s uddannelsesprogram er beskrevet i uddannelsesplanerne. Udbyttet af førstehjælpsuddannelserne Deltagerne på DFR s førstehjælpsuddannelser opnår kompetencer til at agere hensigtsmæssigt, når der opstår førstehjælpsrelaterede hændelser i hverdagen. Alle deltagere skal som en central del af kurserne træne førstehjælps-færdigheder. I undervisningen trækkes handlingerne i førstehjælpsindsatsen tydeligt frem og gentages gennem øvelser, så deltagerne oplever og afprøver, hvad de skal gøre ved en virkelig førstehjælpsrelateret episode. Det tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges og afholdes på en sådan måde, at deltagerene får en god oplevelse og kan huske deres indlæring. Det skal bemærkes, at undersøgelser peger på at allerede efter 3-6 måneder er mere end 50% af indlæringen glemt DFR vil i denne struktur tage højde for dette, og anbefaler hyppige førstehjælpskurser, gerne med forskellige emner. DFR er i denne nye struktur opmærksom på, at udvikle uddannelser der i videst muligt omfang er omkostningseffektive. 4

5 På DFR s førstehjælpsuddannelser præsenteres deltagerne for opdateret viden, som i videst muligt omfang, bygger på evidensbaseret førstehjælpsfaglig viden. Det sker med afsæt i øvelsesbaseret undervisning (undervisning igennem virkelighedsnære førstehjælpssituationer) og eksempler fra hverdagen, som indeholder de bedste praksiserfaringer og den nyeste evidensbaserede viden fra DFR. Koblingen mellem praksiseksempler og viden gør, at deltagerne straks oplever, hvad viden skal bruges til, og hvordan viden omsættes til handling. Kvalitetskrav i uddannelserne Alle DFR s førstehjælpsuddannelser indeholder kvalitetskrav for planlægning, gennemførelse og kompetencesikring. Derfor er der i uddannelsesplanen på alle DFR s førstehjælpsuddannelser udarbejdet et kvalitetsblad, der angiver de standarder, som undervisningen på den pågældende uddannelse som minimum skal opfylde. Kvaliteten vedrører såvel det førstehjælpsfaglige indhold som den pædagogiske tilgang og den måde, som undervisningen gennemføres og evalueres på. Undervisningen skal gennemføres - alle tre punkter er lige prioriteret: - Øvelsesbaseret (gennem træning af virkelighedsnære førstehjælpssituationer og scenarier) - Elevaktiverende (via refleksioner, dialog og fælles oplevelser) - Praksisnært (med relevant eksempler og konkrete cases) Kvalitetskravene har flere hensigter. Det primære formål er, at sikre alle deltagere det bedste uddannelsesudbud og den mest effektive uddannelse. Kvalitetskravene har desuden det sigte, at give instruktørerne et klart billede af, hvornår og hvordan DFR ser og vurderer kvalitet i førstehjælpsuddannelserne. Derfor fungerer kvalitetsbladet også som instruktørernes plan for, hvornår der er kvalitet i måden at gennemføre undervisning på. 5

6 6

7 2. Førstehjælpsuddannelsernes opbygning og indhold DFR s førstehjælpsuddannelser består af et trinvist struktureret uddannelsesprogram. Trinene, der også angiver en niveaumæssig stigning både i forhold til handlekompetence og viden, er opbygget i basisuddannelser, tilvalgsuddannelser og funktionsuddannelser. Dansk Førstehjælpsråd mener, at førstehjælp er mere end Hjerte-Lunge-Redning (HLR). Derfor har DFR opbygget et uddannelsesprogram, der giver førstehjælpskompetencer til også at handle forebyggende og agere i konkrete ulykkessituationer - og træne disse førstehjælpskompetencer målrettet forskellige typer af situationer og forskellige målgrupper. Førstehjælpsuddannelsernes varighed og rækkefølge Alle DFR s uddannelser består af forløb, der tidsmæssigt er struktureret med en varighed fra 240 minutter 1200 minutter. Basisuddannelserne har to grene: Førstehjælp ved hjertestop, som er en kort uddannelse i HLR og hjertestarter (240 minutter) Førstehjælp ved ulykker, der er en introduktion til førstehjælpens grundlæggende principper og livreddende førstehjælp (120 minutter) De to basisuddannelse kan afholdes i forlængelse af hinanden, og giver førstehjælpskompetence svarende til tidligere niveau minimum. Det er et krav, at basisuddannelse skal have en varighed af mindst 240 minutter. Derfor skal basisuddannelsen Førstehjælp ved ulykker altid sammenkøres med Førstehjælp ved hjertestop eller en tilvalgsuddannelse af minimum 120 minutters varighed. Funktionsuddannelserne veksler i indhold og varighed afhængigt af kompetencebehovet blandt de forskellige målgrupper. Der vil således kunne gennemføres funktionsuddannelser med en varighed fra minutter. Opbygningen af funktionsuddannelserne foregår ved at sammensætte netop de basisuddannelser og tilvalgsuddannelser, der tilsammen imødekommer forskellige jobfunktioners kompetencebehov. Funktionsuddannelsen kan i særlige tilfælde indeholde særtillæg, der er undervisning tilpasset denne særlige målgruppe. Disse særtillæg kan kun gennemføres ved afholdelse af den samlede funktionsuddannelse. Uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop er altid indeholdt i alle funktionsuddannelserne. 7

8 Det vil fremgå af funktionsuddannelserne hvilket niveau de svarer til i forhold til tidligere modulopbygning. Se afsnittet funktionsuddannelserne. For at opfylde DFR s krav om udstedelse af bevis for gennemførelse af funktionsuddannelse, så skal den samlede funktionsuddannelse være gennemført (læs: fra start til slut på uddannelsen) i løbet af maksimalt 12 mdr. Det er muligt at vedligeholde DFR-førstehjælpsuddannelser ved hjælp af DFRs opdateringsuddannelser, se mere på side 15. Strukturen i DFR s førstehjælpsuddannelser ses i model 1 på næste side. 8

9 Model 1. Førstehjælpsuddannelsernes struktur, se evt. også DFRs hjemmeside. 9

10 10

11 Førstehjælpsuddannelsernes indhold og fleksibilitet De forskellige førstehjælpsuddannelser kan sammensættes i overensstemmelse med lokale uddannelsesbehov og udbudsmuligheder. For alle uddannelserne i uddannelsesprogrammet gælder, at de har træning og øvelse af førstehjælpskompetencer som fokuspunkt, og at indholdet kobler sig til gennemførelsen af praktiske, virkelighedstro øvelser. Fleksibiliteten skaber mulighed for, at arbejdspladser i samarbejde med DFR s medlemsorganisationer og instruktører kan skræddersy førstehjælpsuddannelser målrettet specifikke behov og ønsker. Ligesom fleksibiliteten indebærer, at DFR s medlemsorganisationer og tilknyttede instruktører kan vælge at sammensætte særligt opbyggede udbud, som en del af deres uddannelsesportefølje. Nedenfor beskrives de krav, der stilles til den fleksible sammensætning. Desuden beskrives de indholdsmæssige begrundelser bag DFR s uddannelsesstruktur. Basisuddannelse 240 minutter, svarende til basisuddannelsen Førstehjælp ved hjertestop, er det laveste minuttal DFR kræver, for at der kan udstedes et DFR- Bevis. Basisuddannelsen Førstehjælp ved hjertestop kan således afholdes selvstændigt, og der kan udstedes DFR-bevis for gennemførelse. DFR ser basisuddannelsen Førstehjælp ved hjertestop som indeholdende det førstehjælpsfaglige minimumsniveau, som alle borgere bør have i relation til en situation, hvor der opstår hjertestop, hvor der er behov for at udføre Hjerte-Lunge- Redning (HLR) og anvende hjertestarter (AED). Førstehjælp ved hjertestop indeholder det minimum af færdigheder og viden, der vil gøre det muligt for borgere at agere ved hjertestop. Basisuddannelsen Førstehjælp ved ulykker, med en varighed på 120 minutter, indeholder de basale førstehjælpsfaglige færdigheder, og er centreret omkring deltagernes håndtering af førstehjælpens 4 hovedpunkter og livreddende førstehjælp. Førstehjælp ved ulykker, skal gennemføres med en eller flere tilvalgsuddannelser eller sammen med basisuddannelsen Førstehjælp ved hjertestop. Den samlede basisuddannelses kompetenceniveau svarer til det tidligere uddannelsesniveau minimum. 11

12 Tilvalgsuddannelserne Tilvalgsuddannelserne udbygger de grundlæggende førstehjælpsfaglige kompetencer, og understøtter de emner, DFR anbefaler i førstehjælpsundervisning. Tilvalgsuddannelserne er opbygget, så de retter sig mod særlige målgrupper eller særlige situationer. Der er således tale om, at tilvalgsuddannelserne udbygger den basale kompetence, som opnås gennem basisuddannelse. Tilvalgsuddannelserne har en varighed fra minutter. DFR ser tilvalgsuddannelserne som indeholdende netop det førstehjælpsfaglige kompetenceniveau en førstehjælper bør have i relation til at handle relevant i førstehjælpsrelaterede situationer; herunder at kunne håndtere ulykkessituationer og agere forebyggende. Indholdet på uddannelserne er valgt ud fra det store erfaringsgrundlag som DFR s organisationer repræsenterer og med udgangspunkt i virkelige situationer. Tilvalgsuddannelserne består af en bred palet af uddannelser, der har forskelligt indhold og varierer med en længde fra 120 minutter og op til 240 minutter. DFR anbefaler, at eventuelle tilvalgsuddannelser altid afholdes efter der er gennemført en enkelt eller dobbelt basisuddannelse inden for de seneste 24 måneder. Basisuddannelse og tilvalgsuddannelser kan kombineres efter kompetencebehov. Bemærk retningslinjer for opdatering er nævnt under kap. opdatering af førstehjælpskompetence. Funktionsuddannelserne Funktionsuddannelserne er opbygget således, at de indeholder grundlæggende førstehjælpsfaglige kompetencer og desuden specialiserede førstehjælpsfaglige delemner. Funktionsuddannelserne er rettet mod særlige målgrupper og specifikke arbejdsopgaver, jobområder eller kritiske førstehjælpsrelaterede situationer. Varigheden af funktionsuddannelserne varierer fra minimum 420 minutter og op efter. DFR udvikler løbende rækken af funktionsuddannelser. Det sker dels, når ny evidensbaseret praksis og viden dokumenterer andre behov, og dels når der indrapporteres nye og andre behov og ønsker fra medlemsorganisationer, arbejdspladser, myndigheder, uddannelsesdeltagere, instruktører m.v. Det er DFR s ambition kontinuerligt at udbyde en dækkende og opdateret liste af relevante og aktuelle funktionsuddannelser. 12

13 DFR har udarbejdet en række funktionsuddannelser, der er målrettet specifikke målgrupper og særlige jobfunktioner og arbejdsopgaver. Såfremt førstehjælpskompetencen i jobfunktionen er underlagt en bekendtgørelse, har DFR sikret, at kompetencen opfylder disse krav. Funktionsuddannelser giver interesserede mulighed for at se, hvordan DFR anbefaler uddannelserne sat sammen, så de opfylder både behov og krav. Det vil ligeledes fremgå af den enkelte funktionsbeskrivelse, hvilke meritter og kompetenceniveau uddannelsen sikrer. Det er DFR s ambition, at inddrage relevante interessenter i dette udviklingsarbejde for at sikre bredde i indhold og anvendelse. 13

14 14

15 Kompetencekatalog Nedenfor følger et katalog med de uddannelser, som udbydes af DFR på nuværende tidspunkt. Kataloget viser en oversigt over henholdsvis basisuddannelserne, tilvalgsuddannelserne og funktionsuddannelserne. I katalogets venstre kolonne er uddannelsens titel angivet, i midterste kolonne beskrives uddannelsens indhold og i højre kolonne uddannelsens varighed. Det er muligt at se flere detaljer om uddannelsens kompetencemål, indhold og gennemførelse i de enkelte uddannelsesplaner. Basisuddannelsen Titel Indhold Varighed Førstehjælp ved hjertestop Førstehjælp til bevidstløse uden normal vejrtrækning 240 minutter Træning i brug af hjertestarter Praktisk træning på øvelsesdukker Virkelighedstro situationsøvelser Førstehjælp ved Førstehjælpens 4 hovedpunkter 120 ulykker Forståelse for håndtering af førstehjælpssituationer minutter+ Anvendelse af ABC metoden Livreddende førstehjælp Tilvalgsuddannelserne Titel Indhold Varighed Færdselsrelateret unge knallertførere Færdselsrelaterede virkelighedstro situationsøvelser hvor knallert er involveret 240 minutter Forebyggelse af ulykker med udgangspunkt i de typiske årsager til ulykker med knallert Færdselsrelateret bil, Færdselsrelaterede virkelighedstro 240 MC og traktor situationsøvelser hvor bil er involveret minutter Forebyggelse af ulykker med udgangs i de typiske årsager til ulykker med bil/mc/traktor 15

16 Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader Førstehjælp ved brud, ledskred og forstuvninger Førstehjælp ved skader på ryg og i nakke 180 minutter Førstehjælp ved hovedskader Forebyggelse af ulykker, hvor der sker skader på bevægeapparatet Førstehjælp ved Blødninger 120 blødninger Anvendelse af ABC metoden minutter Førstehjælp til børn ABC-principperne og Hjerte-Lunge-Redning til småbørn og større børn 180 minutter Førstehjælp ved småskader på børn Førstehjælp ved livstruende skader på børn Forebyggelse af ulykker, hvor der sker skader på børn Førstehjælp ved Varmepåvirkning; hedeslag og forbrændinger 90 minutter temperaturpåvirkninger Kuldepåvirkning; forfrysninger og nedkøling Førstehjælp ved Forgiftninger 60 minutter kemiske påvirkninger Ætsninger indvendig og udvendig Førstehjælp ved akutte Sygdomme hvor der kan opstå livtruende 120 situationer ved sygdomme tilstande minutter Førstehjælp ved småskader Små skader på kroppen Små skader på hovedet 120 minutter Små skader opstået efter kontakt med dyr Små skader opstået efter kontakt med fauna DFR anbefaler, at tilvalgsuddannelserne sammensættes, så de matcher uddannelsesbehov og ønsker. Herved opnås en målrettet kompetenceudvikling, der opleves som relevant, fordi den giver sammenhæng mellem uddannelse og praksis. Opdateringer/vedligehold, kan ses nedenfor. 16

17 DFR opdateringer betegnes som Funktionsuddannelser (Svarende til tidligere vedligehold) Opdatering af førstehjælp: Svarende til tidligere vedligehold i HLR og 180 hjertestarter minutter HLR/hjertestarter Førstehjælp 3 timer Opdatering i HLR kompetence Opdatering i hjerterstarter kompetence De 4 hovedpunkter i øvelsessituationer Opdatering af førstehjælp: Kort vedligehold af livreddende indhold fra basisuddannelsen 180 minutter Livreddende førstehjælp 3 timer Situationer ud fra 4 hovedpunkter Fremmedlegemer i luftveje Bevidsthedspåvirkning HLR/hjertestarter Derudover opdatering i: Livstruende blødninger, kredsløbssvigt Forbrændinger Forgiftning/ætsninger Nødflytning Psykisk førstehjælp Læs mere om opdatering på side

18 Funktionsuddannelser I funktionsuddannelserne nedenfor har DFR udarbejdet konkrete forslag til uddannelsesopbygninger til forskellige målgrupper og forskellige jobfunktioner og arbejdsopgaver. Fleksibiliteten i tilvalgsuddannelserne giver desuden mulighed for at strukturere andre uddannelsesforløb eller tilføje nye kompetencer til en målgruppe. Kontakt én af DFR s medlemsorganisationer for yderligere vejledning om sammensætning af Funktionsuddannelserne. Eksempler på funktionsuddannelser, Førstehjælp kørekort bil, traktor og MC 8 timer Førstehjælp kørekort knallert 8 timer Borger førstehjælp 7 timer DFR opdateringer førstehjælp ved hjertestop opdatering og opdatering livreddende førstehjælp 180 minutter/3 timer 18

19 3. Bevis for førstehjælpskompetence og opretholdelse af opnåede kompetencer Deltagelse og bevis Der udstedes bevis på gennemførelse af førstehjælpsuddannelse i DFR-regi. Beviset er elektronisk og kan kun udstedes af instruktører, der er registeret af DFR og godkendt af medlemsorganisationen. Det kan printes lokalt af den enkelte deltager. Beviset udstedes under forudsætning af instruktørens vurdering af dels fuld tilstedeværelse og dels aktiv deltagelse. Den aktive deltagelse vedrører, at deltageren: Viser virkelyst i øvelser, træning samt sparring herom med instruktør og øvrige deltagere på holdet Gennemfører øvelser og træning på en tilfredsstillende måde i relation til de i undervisningen afprøvede førstehjælps-situationer Lever op til de for uddannelsen fastsatte kompetencemål og har deltaget i hele uddannelsen Beviset for førstehjælpsuddannelse udstedes alene for den uddannelse, der er gennemført. Hvis der er samlet flere førstehjælpsuddannelser, f.eks. i en funktionsuddannelse, så vil alle de gennemførte uddannelser være påført beviset. Deltageren kan til en hver tid, logge ind og se sine beviser på: eller Opretholdelse af opnåede førstehjælpskompetencer Det er DFR s erfaring, at førstehjælpskompetencer jævnligt skal opretholdes for at være aktive. Erfaringer, der er underbygget af veldokumenterede undersøgelser, peger på, at kompetence til at handle i uforudsete førstehjælpssituationer mindskes allerede efter få måneder. Derfor anbefaler DFR, at førstehjælpsuddannelserne løbende opdateres og minimum inden for 24 måneder. Fleksibiliteten i DFR s uddannelsesstruktur betyder, at opretholdelsen af førstehjælpskompetencer kan ske på forskellige måder, bl.a. afhængigt af den enkelte deltagers og/eller arbejdspladsens ønsker og behov. DFR anbefaler tre forskellige veje til opretholdelse af førstehjælpskompetencer: a) Årlig, og dermed jævnlig tilbagevendende, deltagelse i førstehjælpsuddannelser på basis- og/eller tilvalgsniveau, hvor de grundlæggende kompetencer trænes og udvides. Den årlige opbygning af førstehjælps-kompetencer indebærer, at 19

20 der langsomt opbygget et plateau af kompetencer og samtidig sker en fastholdelse af eksisterende førstehjælpskompetencer. 20

21 b) Gennemførelse af førstehjælpsuddannelse inden for 24 mdr., svarende til det niveau, hvorpå førstehjælpskompetence ønskes bevaret, se kap. opdatering af førstehjælpsuddannelse. c) Gennemførelse af opdatering/vedligeholdelse efter DFR s til enhver tid gældende anbefalinger. 21

22 22

23 Gennemførelsen af opdateringen Basis-, tilvalgs- og funktionsuddannelser forældes efter 24 mdr. fra gennemført uddannelse og hvis den ønskes opdateret, skal der gennemføres en opdateringsuddannelse efter følgende principper: Basisuddannelsen, både enkeltvis og samlet basisuddannelse på 360 minutter svarende til det tidligere minimums niveau, kan vedligeholdes/opdateres ved 180 minutters opdateringsuddannelse. Førstehjælpsrådet har to forskellige opdateringsuddannelser på 180 minutter: Opdatering i førstehjælp ved hjertestop (180 minutter) Opdatering i livreddende førstehjælp (180 minutter) Kompetencen opretholdes på følgende måde: Gyldigheden af opdateringsuddannelserne er, ligesom ved basis-, tilvalgs-, og funktionsuddannelser 24 måneder. Da de to opdateringsuddannelser overlapper hinanden, kan førstehjælpskompetencen derfor vedligeholdes ved gennemførelsen af blot ét af de to kurser inden for 24 måneder. HLR og brug af hjertestarter anses dog for værende særlig vigtig, hvorfor det forudsættes, at basisuddannelsen Førstehjælp ved hjertestop eller opdateringsuddannelsen Opdatering i førstehjælp ved hjertestop er gennemført mindst én gang inden for 48 måneder for fortsat opretholdelse af kompetencen. Eksempel på brug af opdateringsuddannelsen: Kunden tager en Basisuddannelse år 1, og ønsker at vedligeholde førstehjælpskompetencen. Eksempel 1: Førstehjælp ved hjertestop afholdes inden for 24 måneder, og opdatering livreddende førstehjælp tager inden for de næste 24 måneder, således at begge uddannelsestyper er gennemført inden for 48 måneder. Inden for de efterfølgende 24 måneder skal førstehjælp ved hjertestop gennemføres for at opretholde kompetencen. Eksempel 2: Hvis Livreddende førstehjælp afholdes både inden for 24 måneder og inden for 48 måneder opretholdes kompetensen IKKE. I opdateringsuddannelsen livreddende førstehjælp er hovedkompentencemålet lagt på førstehjælpen der ligger udover HLR/AED, og kun kort om HLR/AED. Eksempel 3: Hvis førstehjælp ved hjertestop afholdes både inden for 24 måneder og inden for 48 måneder opretholdes kompetencen. Opdatering i førstehjælp ved hjertestop, skal altså gennemføres mindst én gang ud af de 2 opdateringsuddannelser, set over en 48 måneders periode. Opdateringsperioden fortsættes naturligvis efter 48 måneder, ud fra ovenstående eksempler eller en ny Basis-/ funktionsuddannelse gennemføres. 23

24 Grafik på opdatering med eksempel: Udgangspunkt år 1-4 Funktion eller f.eks. basis Opdatering Fh ved ulykker Opdatering Fh. ved hjertestop Inden 24 mdr. Inden 48 mdr. Udgangspunkt År 4-8 Opdatering Fh ved ulykker Opdatering Fh. ved hjertestop 72 mdr. Inden 96 mdr. Tilvalgsuddannelser kan kun opdateres/vedligeholdes ved gennemførelse af tilvalgsuddannelsen på ny. Det er dog muligt at opdatere samlede funktionsuddannelser ved at gennemføre opdateringsuddannelser som beskrevet i selvstændige planer for opdatering af funktionsuddannelser. Færdselsrelateret bil og knallert, kan dog ikke opdateres./vedligeholdes. Færdselsrelateret førstehjælp til kørekortuddannelse henholdsvis bil og knallert må maksimum være 1 år gammel, når ansøgningen om kørekort afleveres i borgerservice. 4. Undervisningen på førstehjælpsuddannelserne Læring gennem handling I DFR er der fokus på, hvordan førstehjælp gøres til konkret handling, og dermed hvordan samfundsborgerne har redskaber til at bidrage til førstehjælpsindsatsen i hverdagen. Den opmærksomhed gør sig også gældende i førstehjælpsundervisningen. I al DFR s førstehjælpsundervisning er der tilrettelagt træning og øvelser, som giver deltagerne redskaber til at handle i virkelige situationer. Der bliver anvendt 24

25 cases, eksempler og realistiske scenarier stilles op, som deltagerne skal forholde sig til og agere i. Den førstehjælpsfaglige viden, der præsenteres, er knyttet til praksis og understøtter deltagernes træning af handling. I forbindelse med alle DFR s førstehjælpsuddannelser gennemføres der løbende kvalitetssikring og evaluering af deltagernes læring. Også her sker det med fokus på, hvordan deltagerne agerer i førstehjælpssituationen og med henblik på, at styrke og rutinere deltagernes kompetencer til at handle. 25

26 Instruktørernes kompetencer Instruktørerne på DFR s førstehjælpsuddannelser er alle eksamineret/certificeret og registreret i Dansk Førstehjælpsråd. Instruktørerne er forpligtede til at følge de retningslinier, som DFR udfærdiger, og de bliver kontinuerligt vurderet i forhold til dette af de organisationer hvor den enkelte har sit tilhørsforhold. Instruktørerne opkvalificeres løbende, både førstehjælpsfagligt og pædagogisk. Desuden er instruktørerne selv forpligtede til at holde sig ajour med nye tiltag og handlemuligheder indenfor de førstehjælpsfaglige og førstehjælpspædagogiske områder. Minimum hvert 5. år skal instruktørerne opretholde deres kompetencer gennem deltagelse i medlemsorganisationernes instruktørefteruddannelser. DFR ser et højt kompetenceniveau i instruktørkorpset som en fundamental hjørnesten i arbejdet med at styrke og udbrede førstehjælpsberedskabet bredt i befolkningen og specifikt på førstehjælpsuddannelserne. Holdstørrelse og samspil med øvrige kursister Det er DFR s erfaring, at den mest effektive læring sker, når der både er mulighed for refleksion, for selv at træne med sparring fra instruktør og systematisk at give sparring og feedback/feedforward til de øvrige deltagere på holdet. Med prioriteringen af små holdstørrelser pr. instruktør skabes et læringsmiljø, hvor deltagerne både får tid og tryghed til selv at agere og afprøve funktionen som førstehjælpsfaglige sparringspartnere. DFR stiller kvalitetskrav om, at der maksimum er 16 deltagere pr. DFR registreret instruktør. Herved bliver kontakten og opfølgningen på øvelser og træning tæt og konstruktiv både mellem instruktør og den enkelte deltager og på tværs mellem deltagerne. 26

Uddannelsesordning og struktur

Uddannelsesordning og struktur Uddannelsesordning og struktur Version 5.3 revideret august 2014 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: 1 Uddannelsesordning for Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning og -struktur

Uddannelsesordning og -struktur Uddannelsesordning og -struktur Version 6.0 revideret marts 2017 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: 1 Uddannelsesordning for Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser

Læs mere

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis Temaaften for instruktører Nuværende struktur OBS: modulopbygning i diverse bekendtgørelser Minimum, mellem og højt uddannelses niveau

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp Varighed 480 minutter Maj 2015 Færdselsrelateret førstehjælp - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 480 minutter Maj 2015 Færdselsrelateret førstehjælp bil / MC / traktor - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser

Læs mere

Førstehjælp. - på SOSU-Syd

Førstehjælp. - på SOSU-Syd Førstehjælp - på SOSU-Syd Undervisning i førstehjælp Førstehjælpsmodulerne er udarbejdet af Dansk Førstehjælpsråd i samarbejde med bl.a. Beredskabsstyrelsen, Falck og Røde Kors. Maximum deltagerantal på

Læs mere

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 420 minutter Maj 2015 Særtillæg - Medborger - 1,5 time Førstehjælp ved ulykker - 1,5 tiimer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter April 2017 Særtillæg - Førstehjælp ved Særtillæg - livstruende akutte sygdomme blødninger 1 time 0,5 time temperaturpåvirkninger

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp for voksne med ansvar for børn Førstehjælp og forebyggelse til børn - 2,5 timer Særtillæg - 0,5 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Varighed 420 minutter Maj 2015 Basisuddannelser

Læs mere

Uddannelsesplan. Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne. Varighed 390 minutter. Juli 2016

Uddannelsesplan. Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne. Varighed 390 minutter. Juli 2016 Uddannelsesplan Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne Varighed 390 minutter Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse Førstehjælp ved ulykker Førstehjælp ved hjertestop Juli 2016 Basisuddannelser

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan ere med særligt Varighed 720 minutter Juli 2016 ved skader på bevægeapp. ved blødninger ved sygdomme Særtillæg Særligt, 0,5 time ved småskader ved hjertstop 4 timer ved ulykker - Basisuddannelser

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Maj Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Maj Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælpere med særligt Varighed 720 minutter 1. hjælp skader på bevægapp. 1,5 1. hjælp ved blødninger 1,5 Særtillæg Særligt 1. hjælp ved hjertestop - 4 timer Maj 2015 1. hjælp ved sygdomme

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp Varighed 480 minutter Juli 2016 Færdselsrelateret førstehjælp - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved kemiske påvirkninger. Varighed 30 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved kemiske påvirkninger. Varighed 30 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 30 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013 Kursuskatalog skurser 2012-2013 under arktiske forhold Formål: Mål: Indhold: Formålet med kursus er at give deltagerne teoretisk kendskab og praktisk viden og kunnen i førstehjælp. Ved kursets afslutning

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved blødninger. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved blødninger. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter. Maj 2015

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter. Maj 2015 med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS UDDANNELSE Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser

Kursuskatalog Førstehjælpskurser Kursuskatalog skurser 2015 1 Modulopbygning af vores førstehjælpskurser Kurserne er opbygget af moduler á 4 timers varighed. Kalaallit Røde Korsiat udbyder de nye kompetencegivende uddannelses niveauer

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 240 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Læs mere

DFRs formand fortæller om ny uddannelsesstruktur og nye beviser

DFRs formand fortæller om ny uddannelsesstruktur og nye beviser DFRs formand fortæller om ny uddannelsesstruktur og nye beviser I tænker sikkert; kommer den nogensinde! Det har jeg også selv tænkt. det her startede vist allerede så småt i 2009! Således spøgte Thomas

Læs mere

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KURSUS I FØRSTEHJÆLP SØREN BRANDT KURSUS I FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP FOR BØRN DE KÆRE BØRN 2010 n HUMLEMARKEN 10, ST. MF. 3060 ESPERGÆRDE TLF. 20 76 41 90 E MAIL: SOREN@FORSTEHJAELP.EU KURSUS I FØRSTEHJÆLP 2 FØRSTEHJÆLP FOR

Læs mere

Uddannelsesplan. Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter. Version 1, september 2014.

Uddannelsesplan. Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter. Version 1, september 2014. Uddannelsesplan Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter Version 1, september 2014. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan

Læs mere

Førstehjælp. Basisuddannelse

Førstehjælp. Basisuddannelse Kursuskatalog 2016 Førstehjælp Basisuddannelse Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop Varighed: 4 timer (240 minutter) Velkomst og præsentation Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform

Læs mere

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016 FØRSTEHJÆLP Kursuskatalog 2016 INDHOLD BASISUDDANNELSER Førstehjælp ved hjertestop 4 timer Kurset henvender sig til alle der har et ønske om at kunne bistå i tilfælde af et hjertestop. TILVALG TIL BASISUDDANNELSER

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp på erhvervsuddannelserne. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp på erhvervsuddannelserne. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp på erhvervsuddannelserne Varighed 720 minutter Særtillæg Brancherel. førstehjæp og forebyg. Særtillæg Akut opståede sygdomme Førstehjælp ved skader på bevægeapp. Førstehjælp

Læs mere

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 420 minutter Juli 2016 Særtillæg - Medborger - 1,5 time Førstehjælp ved ulykker - 1,5 tiimer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter April 2017 Særtillæg - Førstehjælp ved Særtillæg - livstruende Førstehjælp ved akutte sygdomme blødninger 1 time

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 07-01-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde første hjælp? Det er vi nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge første hjælp? Altid Vi skræddersyer

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Førstehjælp. Basisuddannelse

Førstehjælp. Basisuddannelse Kursuskatalog 2017 Førstehjælp Basisuddannelse Basisuddannelse 6 timer førstehjælp 2 timer elementær brand Indhold Førstehjælp Førstehjælpens 4 hovedpunkter Bevidsthedstilstand ABC-metoden Stabilt sideleje/sideleje

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte-Lunge-Redning

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015 Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for.

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 120 minutter + Juli 2016 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik-

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 240 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp ved ulykker Varighed 120 minutter + Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Læs mere

Velkommen til temadag for instruktører 2016

Velkommen til temadag for instruktører 2016 Velkommen til temadag for instruktører 2016 Praktiske oplysninger 2 Dagens program 10.00 10.15 Præsentation og velkomst 10.15 11.15 Nye guidelines 11.15 11.45 Førstehjælpens 3 hovedpunkter ved ulykker

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 240 minutter Juli 2016 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Uddannelsesplan for Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

Uddannelsesplan for Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere Varighed 240 minutter Juli 2016 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B

Rutinering i livreddende førstehjælp B 1 Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 150 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms).

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms). Din indsats betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere).

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere). Førstehjælp betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

Hvide kitler. Førstehjælpskurser. Strandvej 22, 4220 Korsør 18. Hvide kitler v/ Ken Kürstein Indehaver og civiløkonom

Hvide kitler. Førstehjælpskurser.  Strandvej 22, 4220 Korsør 18. Hvide kitler v/ Ken Kürstein Indehaver og civiløkonom Førstehjælpskurser Er I i virksomheden klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Vi skræddersyr kurserne, så I får det, I har behov for i jeres virksomhed. Vi har flere

Læs mere

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9 Uddannelsesplan Side 1 af 9 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp for voksne med ansvar for børn Førstehjælp og forebyggelse til børn - 2,5 timer Særtillæg - 0,5 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Varighed 420 minutter Maj 2015 Basisuddannelser

Læs mere

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar.

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. Skal man bruge EPP systemet? Jeg er instruktør fra DKF gamle uddannelsessystem hvad skal jeg gøre? Er EPP kun for havkajakker? Hvor finder jeg kano standarderne?

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 150 minutter Juli 2016 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved småskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved småskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer Uddannelsesplan 4 timer Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6 Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 8, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6, nov 2006 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

TRYG DEN AF KURSUSKATALOG

TRYG DEN AF KURSUSKATALOG TRYG DEN AF KURSUSKATALOG ALS RESEARCH TRYG DEN AF KURSUSKATALOG I dette katalog kan du læse nærmere om de to gratis kurser som udbydes som en del af projektet Tryg den af Partnerskab for et sikkert natteliv

Læs mere

i samarbejde mellem DGI og Randers Kommune

i samarbejde mellem DGI og Randers Kommune KURSER 2010 i samarbejde mellem DGI og Randers Kommune Førstehjælp for foreninger i naturen Mandag den 1. marts 2010 kl. 19-22 Førstehjælp for rideklubber Sonnich Nielsen www.dgi.dk/201009853401 Onsdag

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 HOVEDSTADSREGIONENS UDDANNELSESFORUM Vester Voldgade 100, 1. 1552 København V Tlf. 7940 4900 www.dgi.dk/huf Maj 2013 F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 GENEREL INFORMATION OM KURSERNE Hovedstadsregionens

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Uddannelseskalender 2014 Version 3, opdateret 09-04-2014

Uddannelseskalender 2014 Version 3, opdateret 09-04-2014 Version 3, opdateret 09-04-2014 Introduktionsuddannelse (sagsnr. 2013/031397) Ansættelsesforløb for nye frivillige ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene. Ansøgere bliver informeret om BRSH opgavesæt og krav

Læs mere

Færdselslære - obligatorisk emne

Færdselslære - obligatorisk emne Fagformål for faget færdselslære Eleverne skal i emnet færdselslære udvikle kompetencer til at færdes sikkert og ansvarsfuldt i uden risiko for sig selv og andre og kunne yde førstehjælp i færdselsrelaterede

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Tlf. (+298) 23 58 00 Teldupost: tbs@tbs.fo. Uddannelsesplan. Formål: Mål: Indhold: Tid: Særlige bestemmelser: Instruktører:

Hjerte-Lunge-Redning. Tlf. (+298) 23 58 00 Teldupost: tbs@tbs.fo. Uddannelsesplan. Formål: Mål: Indhold: Tid: Særlige bestemmelser: Instruktører: 1 Hjerte-Lunge-Redning Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Juli 2016. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Juli 2016. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 480 minutter Juli 2016 Færdselsrelateret førstehjælp bil / MC / traktor - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/mc/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/mc/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/mc/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Medlemsnyt. Efterår 2012 GF-FYN

Medlemsnyt. Efterår 2012 GF-FYN Medlemsnyt Efterår 2012 GF-FYN Overgade 34 5000 Odense C Tlf. 66 17 88 17 Fax 66 17 80 10 Odensevej 175 5500 Middelfart Tlf. 64 41 47 55 gf-fyn@gfforsikring.dk www.gf-fyn.dk Skræddersy din bilforsikring

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Færdselslære - obligatorisk emne

Færdselslære - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Trafikal adfærd sikkert i i lokalområdet sikkert i sikkert og ansvarsfuldt i Ulykkeshåndtering hjælpe i forbindelse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Allroundkursus i førstehjælp august 2010

Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Haldum-Hinnerupskolen Førstehjælp instruktørfirma EBrejnegaard www.brejnegaard.com EBrejnegaard, CVR: 32215351 Hammelvej 25, 8370 Hadsten, Tlf: 29 46 83 90 info@brejnegaard.com

Læs mere

FORSVARETS 30 TIMERS FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE

FORSVARETS 30 TIMERS FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE FORSVARETS 30 TIMERS FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE FSU 165 FAGPLAN Fagplanen er udarbejdet på baggrund af FKOPUB PS. 180-6 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE Forord 2 1. Formål 3 2. Mål 3 3. Indhold 4 4. Tid 5 5.

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2015 1

KURSUSPROGRAM 2015 1 KURSUSPROGRAM 2015 1 Indhold ELEMENTÆR BRANDBEKÆMPELSE MED HÅNDSLUKKERE 3 TIMER... 3 BRAND & REDNINGSKURSER... 3 MODULOPBYGGET FØRSTEHJÆLP... 4 VEDLIGEHOLDELSE I FØRSTEHJÆLP... 5 FØRSTEHJÆLP VED HJERTESTOP

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere