LOKALPLAN Ulfeldtkarrèen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen"

Transkript

1 LOKALPLAN Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988

2 LOKALPLAN ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger. Lokalplan Kortbilag bagest i hæftet.

3

4 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN ULFELDT-KARREEN. REDEGØRELSE. Køge byråd har besluttet at udarbejde en lokalplan for karreen nord for Jernbanegade. Lokalplanen erstatter lokalplan 3-10 fra 1981 for det samme område, idet de aktuelle ønsker om ændringer i udnyttelsen og udbygningen af karreens bygninger på flere punkter ikke stemmer overens med den eksisterende lokalplan. I 1983 udarbejdede Køge byråd en rammelokalplan for hele bykernen, 3-11, som også omfatter denne lokalplans område. Bestemmelserne i rammelokalplanen citeres i denne lokalplan, i det omfang de berører lokalplanområdet. Lokalplanens beliggenhed og afgrænsning fremgår af illustrationen på modstående side og af kortbilag 1. Bebyggelsen. Nørregade 24 matr. nr. 193 a. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD. Lokalplanen for ULFELDT-KARREEN skal regulere bebyggelse, parkering og friarealer i karreen. Lokalplanen skal bevare karreens karakteristiske købstadsmiljø. Længst mod nord i Nørregade 24 ligger et et-etages hus, der idag rummer en frisørsalon. Her er det tanken at bygge et nyt hus i 2 1/2 etage, som en randbebyggelse sammen med det fredede forhus på resten af matriklen. Dette hus er gennemrestaureret efter en brand for ca. 10 år siden. Det fredede forhus far nyt nordligt sidehus i 1 1/2 etage, mens baghuset som er i en meget dårlig forfatning nedrives og genopføres ca. 15 m længere mod vest.

5 Der kan via matr.nr. 193 a skaffes kørende adgang til matr.nr. 191 a Cafe 28 og matr.nr. 192 b Hamlet cykler. Samtidig skabes der kørende adgang til det nye sidehus-nord på 193 a. Disse adgange reducerer parkeringen med to pladser. Nørregade 22 matr. nr. 194 a. Nørregade 20 matr. nr. 195 a Nørregade 18, Jernbanegade 1 matr. nr Jernbanegade 3, matr. nr På matr. nr. 194 a, Nørregade 22, ligger et af byens fredede huse, med en overdækket svalegang på bagsiden. Huset trænger til istandsættelse. Nordre sidehus bevares og istandsættes, mens første baghus nedrives og erstattes af et par mindre pavilloner. Baghuset, kaldet "Havehuset", bevares, istandsættes og får et vestvendt halvprivat fælles opholdsareal. Ved nybyggeri i Jernbanegade vil det være naturligt, at ændre matrikelforholdene, så den vestlige del af 195 a tillægges 198. Se kortbilag 3. Nørregade 20 trænger til en renovering af facaden så fagdeling og vinduer bringes i overensstemmelse med husets oprindelige udseende. Indgang til butik bør trækkes ud i gadelinie. Sidehuset ombygges og ændres fra en en-etages sidebygning med fladt tag til et egentligt sidehus i 2 etager. Forudsætning for ibrugtagen af en sådan sidebygning vil være en facademæssig ændring af forhuset som skitseret ovenfor. Nørregade 18/Jernbanegade 1, hjørnehuset, blev malet og sat i stand for en del år siden. Huset svæver på en gennemgående glasfacade og trænger til en fagdeling af stueetagen, ligesom vinduer på 1. sal bør udskiftes med nogle i overensstemmelse med husets arkitektur. Jernbanegade 3, som består af 4 små sammenlagte matrikler, rummer idag Superland i en et-etages bygning med fladt tag. Forretningen mangler areal både inde og ude, idet de utilstrækkelige bagarealer bruges til varegård, flaskedepot m.v. Det er hensigten at opføre et nyt hus i 2 1/2 etage i grundens bredde rykket frem i gadelinie. Det vil være naturligt at ændre matrikelskel, så de kommer i overensstemmelse med de nye forhuse. Se kortbilag 3. Huset skal såvel facademæssigt som m.h.t. taghøjder fremtræde som mindst 2 bygninger.

6 Jernbanegade 5 matr. nr. 195 b. Parkeringen. Huset forsynes med et sidehus ligeledes i 2 1/2 etage, som deler gårdarealet i en varegård mod øst og en offentlig tilgængelig opholdsgård mod vest. I den vestlige del af bygningen etableres en portgennemgang. Forhuset må max. være 10 m bredt og 12,5 m højt. Sidehuset 10 m og 10,5 m højt. Gesimshøjden skal holdes så lav som muligt, hvorfor en trempelløsnlng ikke er mulig. Husene symmetriske sadeltage med mel- 50 taghældning.. Der ligger idag på grunden en et-etages forretningsbygning med fladt tag. Huset indgår ikke i nuværende ombygningsplaner for resten af karreen. Der kan på matriklen opføres et hus i gadelinie i 2 1/2 etage uden trempel i max. 10 m dybde og 12,5 m højde. Langs Bjergstien i grundens el kan opføres en ca. 18 lang si ing i2 1/2 etage og 10 m dyb, som forhuset, fortsat i en ca. 10 m lang sidebygning i 1 1/2 etage med en max højde på 8,5 m og en dybde på max 9 huse forsynes med symmetriske sadeltage med en hældning på 40-50,. På matrikel 193 c er der idag en offentlig parkeringsplads til ca. 30 biler. Denne parkeringsplads nyanlægges så den sammen med et eksproprieret areal fra matr. nr. 191b kan rumme ca 60 parkeringspladser. Pladsen anlægges i sammenhæng med parkeringen på den østligste del af matr. nr. 193a og på længere sigt 195b, så der dannes et sammenhængende offentligt tilgængeligt parkeringsareal. Parkeringskapaciteten i karreen ændres fra ca. 90 pladser til ca. 125 pladser. Et evt. magelæg mellem matr.nr. 193 a og 193 c kan gøre en tidsbegrænset parkering lettere forståelig for offentligheden. Enkelte gärde, hvor der idag er parkering, matr. nr. 195 a og 194 a, holdes helt bilfrie og reserveres til ophold for kunder, ansatte og beboere. Det er meningen, ved udformningen af parkeringspladsen, Så vidt muligt at respektere de gamle matrikelskel med de retninger, de tegner i byen. Pladsen skal med nye træplantninger og belægninger være et smukt sted i byen og en gevinst for karreen.

7 Lokalplanen skelner mellem tre former for parkering. Den offentlige parkering finder kun sted på den offentlige parkeringsplads. Den private kundeparkering finder sted på de grunde, der via den offentlige parkeringsplads, får mulighed for adgang. Disse parkeringspladser skal anlægges, hvis om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af det eksisterende etageareal, etableres. Se kortbilag 2 & 3. Parkeringspladserne skal først og fremmest opfylde parkeringsnormerne for den eksisterende bebyggelse. Derudover kan det blive nødvendigt at søge om at anvende parkeringsfonden. Desuden er der i karreen et mindre antal private parkeringspladser. De offentlige og de offentligt tilgængelige parkeringspladser fungerer om aftenen og i week-enden som parkering for karreens beboere, hvorved den nødvendige dobbeltudnyttelse opnås. Opholdsarealer. Stitrafikken. Der er ikke offentlige grønne arealer i karreen, men der er opholdsarealer i gårde og på private grunde, hvortil der er adgang for offentligheden i forbindelse med butikshandel og restaurationsbesøg m.v. Foran det bevarede "havehus", baghuset på matr. nr. 194 a, etableres et fælles opholdsareal for husets beboere. Om aftenen og i week-enden fungerer de offentligt tilgængelige gårde som opholdsareal for karreens øvrige beboere. Bag det nyopførte hus på matr. nr. 193 a anvendes gården som fællesophold for husets beboere, mens den nordligste del af matr. nr. 193 a anvendes som fælles ophold for bebyggelsens øvrige beboere. Der er idag to porte mod Nørregade og en mod Jernbanegade, samt adgang til den offentlige parkeringsplads fra Bjergstien. Det er hensigten at lede den gående trafik fra parkering til gågader gennem gårdene, åbne flere porte, så området far en høj gennemtrængelighed. De to porte mod Nørregade i nr. 24 og 22 bevares og der etableres en port i det nye baghus i Nørregade 24, der bliver så høj, at den kan fungere som brandvej. Der etableres en ny port længst mod vest i det nye hus mod Jernbanegade (Superland), ligesom der på længere sigt etableres en port i en nybygning mod Jernbanegade på matr. nr. 195 b (Kosangas).

8 Porten, der idag fører ind til garden bag Superland, lukkes, under forudsætning af at der er supermarked i bygningen, så der etableres en aflåselig varegård med tilkørsel fra nord. Hvis der etableres mindre (flere) butikker i bygningen skal den eksisterende port gennemgang bevares. Bjergstien bevares som sti nærmest mod Jernbanegade og som sti og adgangsvej til parkeringspladsen, som det fungerer idag, i den nordlige ende af stien. Bevaring. de nævnte nybyggeri og ombyger det ikke meningen at ændre bebyggelsen, udover de forbedde enkelte ejendomme gennemgår i kan nævnes matr. nr. 194 a, fredede forhus har faet lagt led i en større renovering. matrikel trænger "h kraftig forbedringsinds ske som boligforbedring efter. i loven om byfornyelse og bo- Anvendelse. r en del af rammelokalplanen nen, hvis vigtigste formål er grundlag for en bevaring af rbykernen. Denne lokalplan bevaringen af bebyggelsens iske karakter. Lokalplanen følger de retningslinier, der er opstillet i kommuneplanen og rammelokalplanen. s Nørregade og Jernbanegade skal der e butikker i stueetagerne, og der må etableres banker, forsikringsselliberale erhverv eller lign.. sal langs Nørregade og Jernbanekan der etableres kontorerhverv, men ikke på bekostning af boliger. På 2. sal langs Nørregade og Jernbanegade skal etableres boliger. I forbindelse med de konkrete byggeplaner har byådet vedtaget at dispensere fra anvendelsesbestemmelserne, således at der i den nye bygning langs Jernbanegade med sldehus kan etableres liberalt erhverv på 2. sal, såfremt tilsvarende areal til bolig kan nyetableres enten på 1. sal i forhuset Nørregade 24 og 22 eller pli 1. sal i sidehus eller baghus Nørregade 24.

9 Kommuneplanen. I sidehuse og baghuse i karreen kan etableres butikker og liberalt erhverv i stueetager, liberalt erhverv eller bolig på 1. sal og bolig på 2. sal. Dog skal hele baghuset på Nørregade 22, "havehuset", anvendes til boligformål. Den nuværende lovlige anvendelse af karreen anfægtes ikke af denne lokalplan. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆG- NING. Lokalplanen er en del af kommuneplanens område 3 C 2, som er udlagt til centerformål. Bestemmelserne i denne lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og kommuneplantillæg nr. 2 om byforbedring. Rammelokalplan 3-11 Denne lokalplan citerer lokalplan 3-11 for bykernen. for bykernen i det omfang, den berører denne lokalplans område. Desuden indeholder denne lokalplan bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering, udseende og anvendelse, og en detaljering af parkering og friarealer med belægninger og beplantninger. Lokalplan Facader og skilte i. bykernen. Køge kommunes parkeringsfond. Denne lokalplan erstatter en tidligere lokalplan for det samme område, lokalplan 3-10, som aflyses samtidig med vedtagelsen af denne. For at skabe grundlag for behandling af byggesager i de områder, som er omfattet af de såkaldte 43 tinglysninger, blev der vedtaget nogle retningslinier for udformning af facader og skiltning. Disse retningslinier er samlet i pjecen: "Facader og skilte i bykernen". Pjecens retningslinier skal fortsat danne grundlag for vurdering af byggeandragender i lokalplanens områder. Parkeringsbestemmelserne skal sikre, at der ved opførelse af nye boliger, butikker, erhverv eller lign. eller ved ændring af en ejendoms hidtidige anvendelse, sikres de nødvendige arealer til ophold og parkering. Såfremt det fornødne parkeringsareal ikke kan etableres i fuldt omfang på grunden, kan byrådet tillade, at der i stedet betales til Køge kommunes parkeringsfond i overensstemmelse med fondens bestemmelser.

10 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. Ændringer skal følge planen. Ekspropriation og erstatning. Hvis nedrivning Efter byrådets endelige vedtagelse offentliggørelse af lokalplanen må domme, der er omfattet af planen, i uneplanlovens 31 kun udsty ygges eller iøvrigt anvendes i o stemmelse med planens bestemmelse eksisterende lovlige anvendelse af ejendom kan fortsætte som hidtil. Lolanen medfører heller ikke i sig krav om etablering af de anlæg med ere, der er indeholdt i planen. det kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser af lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at bebyggelsen i alle de områder, som lokalplanen omfatter ikke må nedrives uden byrådets særlige tilladelse. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter kommuneplanlovens 33 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning.

11

12

13

14 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN ULFELDT-KARREEN. I henhold til komuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens Det er lokalplanens formal, at bevare formål. det eksisterende købstadsmiljø og Ulfeldtkarreens bevaringsværdige og karakteristiske bygninger ved - at sikre karreens anvendelse som et blandet bolig og erhvervsområde. - at sikre, at eksisterende bebyggelse i alt væsentligt bevares. - at sikre, at der etableres passende opholdsarealer i form af større og mindre gårde, som indbyrdes forbindes af et sammenhængende stinet i karreens indre. - at sikre, at ændringer i bebyggelsens ydre fremtræden og bebyggelsens omgivelser sker i overensstemmelse med den stedlige byggetradition med hensyn til udformning og materialevalg. Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan bygges nye bygninger langs Jernbanegades nordside, og at nordre sidehus og baghuset i Ulfeldts gård, Nørregade 24, kan genopføres. I Nørregade 22 skal lokalplanen give mulighed for at nyopføre et par pavillonbygninger. Desuden skal lokalplanen sikre mulighed for at etablere en offentlig parkeringsplads til ca. 60 biler med adgang fra Bjergstien/Bjerggade.

15 2 Lokalplanens områ- 2.1 de, zoneforhold og udstykning. Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og opdeles i områderne område A: Centerfunktioner, blandet bolig og erhvervsbebyggelse. område B: Offentligt parkeringsareal. 2.2 Lokalplanen omfatter følgende matr. nr. af Køge bygrunde: 193 a, 194 a, 195 a, 196, 198, 195 b, 193 c, 191 b, 183 a, 276 a, 276 c, samt matrikuleret vejareal af Nørregade, Jernbanegade, Bjergstien, Stationspladsen og Bjerggade, samt alle parceller der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.3 Lokalplanområdet er i byzone. 2.4 Følgende matrikulære ændringer skal finde sted i forbindelse med udbygning af lokalplanområdets forskellige områder: a deles. - Den østlige del af 195 a og 198 sammenlægges. Den nye matrikel kan deles i to evt. flere selvstændige matrikler efter byrådets særlige godkendelse. 3 Anvendelse. 3.1 Område A Området må kun anvendes til centerformål, det vil sige butikker, liberale erhverv, samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed, boliger og offentlige formål (institutioner og parkering) Der må ikke indrettes eller opføres butikker med et større samlet etageareal end 400 m2.

16 3.1.3 Indenfor området mål der kun udøves virksomhed, som ikke medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt Forhusbebyggelsens stueetage langs Jernbanegade og Nørregade må ikke anvendes til kontor, som f. eks. forsikringsvirksomhed, tegnestue, mægler, advokat, klinik eller bank Butikker skal have indgang fra gaden. I særlige tilfælde kan byrådet give tilladelse til indgange i en port I side- og baghuse kan der, hvis der på ejendommen er eller kan etableres rimelig adgang, indrettes erhverv af den art, som er nævnt i stk efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde Kontorer og boliger kan placeres på 1. sal, mens 2. sal forbeholdes boliger. Indretning af butik på 1. sal må kun foretages, hvis det sker som udvidelse af en butik i stueetagen og efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde Baghuset (havehuset) på matr. nr. 194 a, Nørregade 22, skal udelukkende anvendes til boliger Der må indenfor området kun indrettes erhverv på bekostning af boligareal, - hvis det sker som en udvidelse af eksisterende butik eller anden erhvervsvirksomhed, - hvis særlige forhold efter byrådets skøn taler for det ( f. eks. at bygningen selv efter en istandsættelse er uegnet til beboelse), - og efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

17 3.3 Område B Området må kun anvendes til offentlige formål, offentlig parkeringsplads. 3.4 Område C Vej-, sti- og par- 4.1 Kørende adgang. keringsforhold Med nærværende lokalplan aflyses lokalplan 3-10, og område C er herefter omfattet af rammelokalplan for bykernen Bjergstien omdannes til gågade på strækningen a-b med kørende adgang til parkeringsplads og varetilkørsel til karreens butikker og erhverv. Se kortbilag Der skal være kørende adgang til matr. nr. 195 a og matrikler der senere udskilles heraf, og 195 b over den østlige del af matr. nr. 194 a Der kan etableres kørende adgang til 192 b og 191 a over den nordlige del af 193 a. 4.2 Gående adgang Der er offentlig og privat stiadgang gennem karreen som vist på kortbilag Ved nybygning etableres en portgennemgang på matr. nr. 193 a, 198 og 195 b som vist på kortbilag 5. Byrådet kan kræve, at der på matr.nr. 198 etableres yderligere en port i ejendommens østlige ende. 4.3 Parkering.

18 4.3.1 Ved nybygning, tilbygning eller ved ændret anvendelse af eksisterende etageareal skal der sikres parkeringsareal efter følgende retningslinier: Parkeringsareal *: - Butikker og servicelign. 1 pl/25 m2 erhverv. etageareal - offentlige og private 1 pl/50 m2 kontorer og håndværk. etageareal - offentlige og private 1 pl/25 m2 lingslokaler her- etageareal restauranter. - boliger. 1 pl/100 m2 etageareal Der udlægges areal til en offentlig parkeringsplads til ca. 60 biler, som vist på kortbilag 3. Pladsen får kørende ad gang fra Bjergstien, Den offentlige parkeringsplads giver karende adgang til følgende matr. nr. : 195 b, 195 a, 198, 194 a, 193 a, 191 a, 192 b som vist på kortbilag Privat kundeparkering: Der skal anlægges følgende private- og kundeparkeringspladser, hvis om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af det eksisterende etageareal etableres: Nørregade 24, 28 kundepladser r. nr. 193 a: 8 private pladser Nørregade 22,. 4 kundepladser matr, nr, 194 a: 5 private pladser * fodnote Såfremt det fornødne parkeringsareal ikke kan etableres i fuldt omfang på grunden, kan byrådet tillade, at der i et betales til Køge kommunes parkesfond i overensstemmelse med fondens bestemmelser, 19

19 Jernbanegade 5, matr. nr. 195 b: Jernbanegade 3, matr.nr. 198: 9 kundepladser 9 private pladser 5 private pladser som vist på kortbilag 3. 5 Bebyggelsens omfang 5.1 Generelle bestemmelser. og placering Eksisterende bebyggelse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres (dette gælder også vinduer og dere, maling, skiltning, reklamering og andet facadeudstyr), medmindre byrådet giver tilladelse hertil Ved bygningsmæssige andringer eller ændringer i bebyggelsens anvendelse, kan byrådet forlange, at der udarbejdes en samlet plan for flere ejendomme. Om fornødent fastsættes nærmere bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering i supplerende lokalplaner Såfremt det på grund af brand eller lignende bliver nødvendigt at nedrive bebyggelsen, kan byrådet tillade at bebyggelsen genopføres i samme omfang som hidtil, ligesom en anvendelse som lovligt finder sted i bebyggelsen kan tillades bibeholdt i samme omfang som før. 5.2 Opholdsarealer: Ved nybygning, ved tilbygning eller ved ændret anvendelse af eksisterende etageareal, skal der sikres opholdsareal efter følgende retningslinier: - Butikker og service- 0,1 m2/m2 lignende erhverv etageareal - Offentlige og private 0,2 m2/m2 kontorer og håndværk etageareal - Offentlige og private 0,1 m2/m2 forsamlingslokaler etageareal herunder restauranter - Boliger 1,0 m2/m2 etageareal

20 5.3 Bebyggelsens omfang, bebyggelsesprocenter og bygninqshøjder. I område A (del af kommuneplanens område 3 C 2) skal forhusbebyggelsen langs Nørregade og Jernbanegade opføres om sluttet bebyggelse i max. 2 1/2 etage (ikke med trempeludformning) og må ikke overstige 12,5 m. Side- og baghusbebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 1/2 etage og må ikke være højere end 8,5 m. Enkelte bygninger kan dog tillades opført i 2 1/2 etage, når særlige omstændigheder taler for det og efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. De må ikke være højere end 10,5 m. Ved bebyggelse udover forhusbebyggelsen må den samlede bebyggelsesprocent ikke overstige 90 for området som helhed I område B må der ikke opføres bebyggelse Indenfor område A og B må der ikke opføres garager eller carporte. 5.4 Supplerende bebyggelse i Jernbanegade På matr. nr. 198 kan opføres bygninger i sydskel med en sidebygning, som vist på kortbilag Bygningerne skal have facaden liggende i skel mod gade og max. have en husdybde på 10 m. Sidehuset må max. have en husdybde på 10 m Bygningen skal fremtræde som min. to bygninger, hvad angår taghøjde og facadeudformning Der skal via en port i bygningens vestlige ende være gående adgang til det indre af karreen.

21 Byrådet kan kræve, at der også etableres en port i bygningens østlige ende. 5.5 Supplerende bebyggelse Jernbanegade /Bjergstien På matr. nr. 195 b kan opføres en bygning i sydskel med en sidebygning mod Bjergstien, som vist på kortbilag Bygningen skal have facaden liggende i skel mod Jernbanegade og ca. 2 m fra skel mod Bjergstien Bygningen må have en facadelængde mod Bjergstien på max. 18 m med en husdybde på max., 10 m, og en max. hushøjde på 12,5 m. østre sidehus mod Bjergstien må have en facadelængde på ca. 10 m, en husdybde på max. 9 m, og højde på max. 8, Bygningen skal fremtræde som min. to bygninger mod Jernbanegade, hvad angår taghøjde og facadeudformning Der skal via en port i bygningens vestlige ende være gående adgang til det indre af karreen, hvis byrådet kræver det. 5.6 Supplerende bebyggelse på Nørregade På matr. nr. 194 a må baghuset nedrives, og der må bygges to pavillon bygninger, subsidiært et nyt baghus med port Pavillon bygningerne må max. være 8 x 8 m i grundplan, mens et baghus må være max. 20 x 8 m incl. portåbning på min. 3 m Bygningen (erne) skal placeres som vist på kortbilag 3 og max. have en taghøjde på 4,5 m.

22 5.6.4 Nordre sidebygning kan genopføres med en udstrækning som idag. 5.7 Supplerende bebyggelse på Nørregade På matr. nr. 193 a kan opføres et nordre sidehus og et baghus, med beliggenhed og udstrækning som vist på kortbilag ngerne må max. have en husdybde på og en max. taghøjde på 8,5 m. Bygningerne må bygges sammen i hjørnet med en glasbygning i 1 etage Der skal via en port i baghuset være gående og brandadgang til det indre af k 5.8 Supplerende bebyggelse på Nørregade 20 og 18 og Jernbanegade Nordre sidehus må udbygges i to etager med en max. taghøjde på 10,5 m. Gadefacaderne renoveres m.h.t. fagdeling og murede piller i stueetagen i overensstemmelse med husets oprindelige arkitektur. 6 Bebyggelsens ydre 6.1 Bygningsbevaring. fremtræden Bebyggelsens ydre fremtræden må ikke ændres uden byrådets godkendelse, idet det tilstræbes at afpasse bebyggelsens ydre fremtræden efter særlige karakteristiske og kulturhistoriske træk i bykernens miljø.

23 6.1.2 Ved nybygning, ombygning, istandsættelse og udvidelse af bygningen indenfor lokalplanens område skal vedkommende ejer følge byrådets anvisninger ** vedrørende bygningernes ydre fremtræden specielt for så vidt angår: a) Husets hovedform og konstruktion. b) Anvendelse af facade- og tagmaterialer. c) Anvendelse af farver. d) Udformning af bygningsdele, herunder vinduer, yderdøre, trappestene, kviste, skorstene, gesimser, tagrender, sålbænke, indfatninger og udsmykningsdetaljer iøvrigt. 6.2 Skiltning Skiltning og reklamering må kun finde sted på de facader, der vender mod Jernbanegade, Nørregade og Bjergstien. Dog kan der i forbindelse med indgang fra gård etableret i overensstemmelse med stk tillades skiltning på sideog baghuse. Skiltning og reklamering forudsætter i øvrigt byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 6.3 Tagformer og beklædninger Alle tage skal være symmetriske sadeltage med en taghældning på Mindre tilbygninger og bygninger, hvor særlige forhold gør sig gældende (f. eks. konstruktion eller størrelse) kan i enkelte tilfælde tillades opført med andre tagformer efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde Til tagbeklædning må kun anvendes røde vingeteglsten. Bygninger som i forvejen har skiferbelagte tage eller falstagsten kan, hvis dette iøvrigt passer til ** fodnote: Som grundlag for en vurdering af disse forhold anvendes pjecen: "facader og skilte i bykernen", som indeholder retningslinier for udformning af facader og skilte ved ny- og tilbygning i bykernen.

24 husets bygningsstil ved ombygning fortges med henholdsvis skifer elagsten efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 6.4 Materialer i øvrigt Til udvendige bygningsider må i øvrigt ikke anvendes materialer eller farver, som efter byrådets skøn virker skæmmende. Plan for anvendelse af materialer og farver skal godkendes af byråi hvert enkelt tilfælde. Indenfor lokalplanomradet må der ikke ableres udendørs antenner. Byrådet kan g i særlige tilfælde - f. eks. til radioamatører med licens - give dispensation til opsætning af antenner, når dette kan ske uden gene for omgivelserne De nye bygninger i karreen skal vandskures eller pudses og kalkes eller anvende indfarvet puds i en af byrådet godkendt farve. 7 Ubebyggede arealer 7.1 og beplantning. De på kortbilag 6 viste eksisterende træer må ikke fjernes uden byrådets godkendelse. 7.2 Ubebyggede arealer skal med beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende. 7.3 På de arealer, der er vist på kortbilag 6, må væsentlige ændringer i beplantning, befæstelse, hegning, belysning og terrænregulering kun finde sted med bprådets godkendelse, idet det skal tilstræbes, at arealerne udformes med hensyntagen til bykernens kulturhistoriske træk og således, at der i sammenhæng med omgivelserne opnås en god helhedsvirkning.

25 7.4 Undendørs oplagring må kun finde sted med byrådets særlige tilladelse. Ved oplagring af materialer eller lignende skal en passende orden overholdes. 7.5 Den offentlige parkeringsplads i karreen skal anlægges under hensyntagen til de retninger de gamle matrikelskel danner på arealet. Parkeringspladsen skal beplantes med træer, som vist på kortbilag Kundeparkeringen, der placeres i forbindelse med den offentlige parkeringsplads skal beplantes med træer, som vist på kortbilag Tekniske anlæg. 8.1 Der kan hegnes med mur eller plankeværk omkring Jernbanegade 3 og Jernbanegade 5 på en sådan måde, at tilkørsel fra nord og stiadgang gennem port til Jernbanegade sikres. Se kortbilag 5. Hegnet skal være min. 1 m og max. 1,8 m højt. En mur skal vandskures og kalkes eller filtses med indfarvet puds i en af byrådet godkendt farve. Et plankeværk skal have samme max. og min. højde som muren, og males i en af byrådet godkendt farve, der harmonerer med bebyggelsen. Ny bebyggelse skal tilsluttes distributionsnettet for naturgas. 9 Forudsætning for 9.1 ibrugtagning. Før ny bebyggelse tages i brug eller før eksisterende bebyggelse tages i brug til ny anvendelse, skal der på den enkelte ejendom være etableret opholds- og parkeringsarealer og portgennemgange i overensstemmelse med kortbilag Før sidehuset tages i brug på matr. nr. 195 a og 196 skal facaden m.h.t. fagdeling og murede piller i stueetagen være bragt i overensstemmelse med beskrivelsen i stk

26 9.3 Før forhuset på matr. nr. 195 b og 198 tages i brug, skal der være sikret korende adgang over den østlige del af matr. nr. 194 a. 9.4 Før ny bebyggelse tages i brug skal den være tilsluttet distributionsnettet for naturgas Aflysning Før ny bebyggelse må tages i brug skal tilslutning til byfællesantenneanlægget være etableret. Hvis dette ikke er etableret ved byggeriets færdiggørelse, kan byrådet frafalde denne forudsætning for tilladelse til ibrugtagen. Denne lokalplan aflyser lokalplan 3-10 for det samme område vedtaget endeligt af byrådet den 24. november VEDTAGELSESPÅTEGNING. I henhold til 27 i lov om kommuneplaner har Køge byråd i møde den 6. september 1988 vedtaget foranstående lokalplan endeligt. P.b.v.

27 Bekendtgørelse om lokalplanens vedtagelse er sket den 21. september 1988, fra hvilken dato planens retsvirkninger gælder. Indført i dagbogen Retten i Køge LYST Nærværende lokalplan er udarbejdet af Køge kommune, teknisk forvaltning,1988.

28

29

30

31

32

33

34

35

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie.

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. j~~i Vejle kommune. Teknisk forvaltning Oktober 198 OBS! Se rettelsesblad bagerst 0~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. I7~~ C

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02. Hotel Melfar i Middelfart

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02. Hotel Melfar i Middelfart MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02 Hotel Melfar i Middelfart Middelfart kommune LOKALPLAN NR. 23.02 Hotel Melfar i Middelfart I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsaettes

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591. Århus Kommune Lokalplan nr. 057 Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Århus kommune Lokalplan nk: 57 gomrade

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade LOKALPLAN NR 1-513 for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 ------ NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFD.

LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 ------ NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFD. LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 I ------.. AALBORG TÆBY-OMRÅDE NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlagger, hvordan nye bygninger,

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 4.18.10

Lokalplan nr. 4.18.10 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.18.10 Vesterkøb 8 Hedehusene/Fløng Etageboligbebyggelse, liberalt erhverv, udvalgsvarer 17.04.1990 Kongsbak Informatik HmJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN 4.18.10

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere