LOKALPLAN Ulfeldtkarrèen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen"

Transkript

1 LOKALPLAN Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988

2 LOKALPLAN ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger. Lokalplan Kortbilag bagest i hæftet.

3

4 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN ULFELDT-KARREEN. REDEGØRELSE. Køge byråd har besluttet at udarbejde en lokalplan for karreen nord for Jernbanegade. Lokalplanen erstatter lokalplan 3-10 fra 1981 for det samme område, idet de aktuelle ønsker om ændringer i udnyttelsen og udbygningen af karreens bygninger på flere punkter ikke stemmer overens med den eksisterende lokalplan. I 1983 udarbejdede Køge byråd en rammelokalplan for hele bykernen, 3-11, som også omfatter denne lokalplans område. Bestemmelserne i rammelokalplanen citeres i denne lokalplan, i det omfang de berører lokalplanområdet. Lokalplanens beliggenhed og afgrænsning fremgår af illustrationen på modstående side og af kortbilag 1. Bebyggelsen. Nørregade 24 matr. nr. 193 a. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD. Lokalplanen for ULFELDT-KARREEN skal regulere bebyggelse, parkering og friarealer i karreen. Lokalplanen skal bevare karreens karakteristiske købstadsmiljø. Længst mod nord i Nørregade 24 ligger et et-etages hus, der idag rummer en frisørsalon. Her er det tanken at bygge et nyt hus i 2 1/2 etage, som en randbebyggelse sammen med det fredede forhus på resten af matriklen. Dette hus er gennemrestaureret efter en brand for ca. 10 år siden. Det fredede forhus far nyt nordligt sidehus i 1 1/2 etage, mens baghuset som er i en meget dårlig forfatning nedrives og genopføres ca. 15 m længere mod vest.

5 Der kan via matr.nr. 193 a skaffes kørende adgang til matr.nr. 191 a Cafe 28 og matr.nr. 192 b Hamlet cykler. Samtidig skabes der kørende adgang til det nye sidehus-nord på 193 a. Disse adgange reducerer parkeringen med to pladser. Nørregade 22 matr. nr. 194 a. Nørregade 20 matr. nr. 195 a Nørregade 18, Jernbanegade 1 matr. nr Jernbanegade 3, matr. nr På matr. nr. 194 a, Nørregade 22, ligger et af byens fredede huse, med en overdækket svalegang på bagsiden. Huset trænger til istandsættelse. Nordre sidehus bevares og istandsættes, mens første baghus nedrives og erstattes af et par mindre pavilloner. Baghuset, kaldet "Havehuset", bevares, istandsættes og får et vestvendt halvprivat fælles opholdsareal. Ved nybyggeri i Jernbanegade vil det være naturligt, at ændre matrikelforholdene, så den vestlige del af 195 a tillægges 198. Se kortbilag 3. Nørregade 20 trænger til en renovering af facaden så fagdeling og vinduer bringes i overensstemmelse med husets oprindelige udseende. Indgang til butik bør trækkes ud i gadelinie. Sidehuset ombygges og ændres fra en en-etages sidebygning med fladt tag til et egentligt sidehus i 2 etager. Forudsætning for ibrugtagen af en sådan sidebygning vil være en facademæssig ændring af forhuset som skitseret ovenfor. Nørregade 18/Jernbanegade 1, hjørnehuset, blev malet og sat i stand for en del år siden. Huset svæver på en gennemgående glasfacade og trænger til en fagdeling af stueetagen, ligesom vinduer på 1. sal bør udskiftes med nogle i overensstemmelse med husets arkitektur. Jernbanegade 3, som består af 4 små sammenlagte matrikler, rummer idag Superland i en et-etages bygning med fladt tag. Forretningen mangler areal både inde og ude, idet de utilstrækkelige bagarealer bruges til varegård, flaskedepot m.v. Det er hensigten at opføre et nyt hus i 2 1/2 etage i grundens bredde rykket frem i gadelinie. Det vil være naturligt at ændre matrikelskel, så de kommer i overensstemmelse med de nye forhuse. Se kortbilag 3. Huset skal såvel facademæssigt som m.h.t. taghøjder fremtræde som mindst 2 bygninger.

6 Jernbanegade 5 matr. nr. 195 b. Parkeringen. Huset forsynes med et sidehus ligeledes i 2 1/2 etage, som deler gårdarealet i en varegård mod øst og en offentlig tilgængelig opholdsgård mod vest. I den vestlige del af bygningen etableres en portgennemgang. Forhuset må max. være 10 m bredt og 12,5 m højt. Sidehuset 10 m og 10,5 m højt. Gesimshøjden skal holdes så lav som muligt, hvorfor en trempelløsnlng ikke er mulig. Husene symmetriske sadeltage med mel- 50 taghældning.. Der ligger idag på grunden en et-etages forretningsbygning med fladt tag. Huset indgår ikke i nuværende ombygningsplaner for resten af karreen. Der kan på matriklen opføres et hus i gadelinie i 2 1/2 etage uden trempel i max. 10 m dybde og 12,5 m højde. Langs Bjergstien i grundens el kan opføres en ca. 18 lang si ing i2 1/2 etage og 10 m dyb, som forhuset, fortsat i en ca. 10 m lang sidebygning i 1 1/2 etage med en max højde på 8,5 m og en dybde på max 9 huse forsynes med symmetriske sadeltage med en hældning på 40-50,. På matrikel 193 c er der idag en offentlig parkeringsplads til ca. 30 biler. Denne parkeringsplads nyanlægges så den sammen med et eksproprieret areal fra matr. nr. 191b kan rumme ca 60 parkeringspladser. Pladsen anlægges i sammenhæng med parkeringen på den østligste del af matr. nr. 193a og på længere sigt 195b, så der dannes et sammenhængende offentligt tilgængeligt parkeringsareal. Parkeringskapaciteten i karreen ændres fra ca. 90 pladser til ca. 125 pladser. Et evt. magelæg mellem matr.nr. 193 a og 193 c kan gøre en tidsbegrænset parkering lettere forståelig for offentligheden. Enkelte gärde, hvor der idag er parkering, matr. nr. 195 a og 194 a, holdes helt bilfrie og reserveres til ophold for kunder, ansatte og beboere. Det er meningen, ved udformningen af parkeringspladsen, Så vidt muligt at respektere de gamle matrikelskel med de retninger, de tegner i byen. Pladsen skal med nye træplantninger og belægninger være et smukt sted i byen og en gevinst for karreen.

7 Lokalplanen skelner mellem tre former for parkering. Den offentlige parkering finder kun sted på den offentlige parkeringsplads. Den private kundeparkering finder sted på de grunde, der via den offentlige parkeringsplads, får mulighed for adgang. Disse parkeringspladser skal anlægges, hvis om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af det eksisterende etageareal, etableres. Se kortbilag 2 & 3. Parkeringspladserne skal først og fremmest opfylde parkeringsnormerne for den eksisterende bebyggelse. Derudover kan det blive nødvendigt at søge om at anvende parkeringsfonden. Desuden er der i karreen et mindre antal private parkeringspladser. De offentlige og de offentligt tilgængelige parkeringspladser fungerer om aftenen og i week-enden som parkering for karreens beboere, hvorved den nødvendige dobbeltudnyttelse opnås. Opholdsarealer. Stitrafikken. Der er ikke offentlige grønne arealer i karreen, men der er opholdsarealer i gårde og på private grunde, hvortil der er adgang for offentligheden i forbindelse med butikshandel og restaurationsbesøg m.v. Foran det bevarede "havehus", baghuset på matr. nr. 194 a, etableres et fælles opholdsareal for husets beboere. Om aftenen og i week-enden fungerer de offentligt tilgængelige gårde som opholdsareal for karreens øvrige beboere. Bag det nyopførte hus på matr. nr. 193 a anvendes gården som fællesophold for husets beboere, mens den nordligste del af matr. nr. 193 a anvendes som fælles ophold for bebyggelsens øvrige beboere. Der er idag to porte mod Nørregade og en mod Jernbanegade, samt adgang til den offentlige parkeringsplads fra Bjergstien. Det er hensigten at lede den gående trafik fra parkering til gågader gennem gårdene, åbne flere porte, så området far en høj gennemtrængelighed. De to porte mod Nørregade i nr. 24 og 22 bevares og der etableres en port i det nye baghus i Nørregade 24, der bliver så høj, at den kan fungere som brandvej. Der etableres en ny port længst mod vest i det nye hus mod Jernbanegade (Superland), ligesom der på længere sigt etableres en port i en nybygning mod Jernbanegade på matr. nr. 195 b (Kosangas).

8 Porten, der idag fører ind til garden bag Superland, lukkes, under forudsætning af at der er supermarked i bygningen, så der etableres en aflåselig varegård med tilkørsel fra nord. Hvis der etableres mindre (flere) butikker i bygningen skal den eksisterende port gennemgang bevares. Bjergstien bevares som sti nærmest mod Jernbanegade og som sti og adgangsvej til parkeringspladsen, som det fungerer idag, i den nordlige ende af stien. Bevaring. de nævnte nybyggeri og ombyger det ikke meningen at ændre bebyggelsen, udover de forbedde enkelte ejendomme gennemgår i kan nævnes matr. nr. 194 a, fredede forhus har faet lagt led i en større renovering. matrikel trænger "h kraftig forbedringsinds ske som boligforbedring efter. i loven om byfornyelse og bo- Anvendelse. r en del af rammelokalplanen nen, hvis vigtigste formål er grundlag for en bevaring af rbykernen. Denne lokalplan bevaringen af bebyggelsens iske karakter. Lokalplanen følger de retningslinier, der er opstillet i kommuneplanen og rammelokalplanen. s Nørregade og Jernbanegade skal der e butikker i stueetagerne, og der må etableres banker, forsikringsselliberale erhverv eller lign.. sal langs Nørregade og Jernbanekan der etableres kontorerhverv, men ikke på bekostning af boliger. På 2. sal langs Nørregade og Jernbanegade skal etableres boliger. I forbindelse med de konkrete byggeplaner har byådet vedtaget at dispensere fra anvendelsesbestemmelserne, således at der i den nye bygning langs Jernbanegade med sldehus kan etableres liberalt erhverv på 2. sal, såfremt tilsvarende areal til bolig kan nyetableres enten på 1. sal i forhuset Nørregade 24 og 22 eller pli 1. sal i sidehus eller baghus Nørregade 24.

9 Kommuneplanen. I sidehuse og baghuse i karreen kan etableres butikker og liberalt erhverv i stueetager, liberalt erhverv eller bolig på 1. sal og bolig på 2. sal. Dog skal hele baghuset på Nørregade 22, "havehuset", anvendes til boligformål. Den nuværende lovlige anvendelse af karreen anfægtes ikke af denne lokalplan. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆG- NING. Lokalplanen er en del af kommuneplanens område 3 C 2, som er udlagt til centerformål. Bestemmelserne i denne lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og kommuneplantillæg nr. 2 om byforbedring. Rammelokalplan 3-11 Denne lokalplan citerer lokalplan 3-11 for bykernen. for bykernen i det omfang, den berører denne lokalplans område. Desuden indeholder denne lokalplan bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering, udseende og anvendelse, og en detaljering af parkering og friarealer med belægninger og beplantninger. Lokalplan Facader og skilte i. bykernen. Køge kommunes parkeringsfond. Denne lokalplan erstatter en tidligere lokalplan for det samme område, lokalplan 3-10, som aflyses samtidig med vedtagelsen af denne. For at skabe grundlag for behandling af byggesager i de områder, som er omfattet af de såkaldte 43 tinglysninger, blev der vedtaget nogle retningslinier for udformning af facader og skiltning. Disse retningslinier er samlet i pjecen: "Facader og skilte i bykernen". Pjecens retningslinier skal fortsat danne grundlag for vurdering af byggeandragender i lokalplanens områder. Parkeringsbestemmelserne skal sikre, at der ved opførelse af nye boliger, butikker, erhverv eller lign. eller ved ændring af en ejendoms hidtidige anvendelse, sikres de nødvendige arealer til ophold og parkering. Såfremt det fornødne parkeringsareal ikke kan etableres i fuldt omfang på grunden, kan byrådet tillade, at der i stedet betales til Køge kommunes parkeringsfond i overensstemmelse med fondens bestemmelser.

10 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. Ændringer skal følge planen. Ekspropriation og erstatning. Hvis nedrivning Efter byrådets endelige vedtagelse offentliggørelse af lokalplanen må domme, der er omfattet af planen, i uneplanlovens 31 kun udsty ygges eller iøvrigt anvendes i o stemmelse med planens bestemmelse eksisterende lovlige anvendelse af ejendom kan fortsætte som hidtil. Lolanen medfører heller ikke i sig krav om etablering af de anlæg med ere, der er indeholdt i planen. det kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser af lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at bebyggelsen i alle de områder, som lokalplanen omfatter ikke må nedrives uden byrådets særlige tilladelse. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter kommuneplanlovens 33 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning.

11

12

13

14 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN ULFELDT-KARREEN. I henhold til komuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens Det er lokalplanens formal, at bevare formål. det eksisterende købstadsmiljø og Ulfeldtkarreens bevaringsværdige og karakteristiske bygninger ved - at sikre karreens anvendelse som et blandet bolig og erhvervsområde. - at sikre, at eksisterende bebyggelse i alt væsentligt bevares. - at sikre, at der etableres passende opholdsarealer i form af større og mindre gårde, som indbyrdes forbindes af et sammenhængende stinet i karreens indre. - at sikre, at ændringer i bebyggelsens ydre fremtræden og bebyggelsens omgivelser sker i overensstemmelse med den stedlige byggetradition med hensyn til udformning og materialevalg. Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan bygges nye bygninger langs Jernbanegades nordside, og at nordre sidehus og baghuset i Ulfeldts gård, Nørregade 24, kan genopføres. I Nørregade 22 skal lokalplanen give mulighed for at nyopføre et par pavillonbygninger. Desuden skal lokalplanen sikre mulighed for at etablere en offentlig parkeringsplads til ca. 60 biler med adgang fra Bjergstien/Bjerggade.

15 2 Lokalplanens områ- 2.1 de, zoneforhold og udstykning. Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og opdeles i områderne område A: Centerfunktioner, blandet bolig og erhvervsbebyggelse. område B: Offentligt parkeringsareal. 2.2 Lokalplanen omfatter følgende matr. nr. af Køge bygrunde: 193 a, 194 a, 195 a, 196, 198, 195 b, 193 c, 191 b, 183 a, 276 a, 276 c, samt matrikuleret vejareal af Nørregade, Jernbanegade, Bjergstien, Stationspladsen og Bjerggade, samt alle parceller der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.3 Lokalplanområdet er i byzone. 2.4 Følgende matrikulære ændringer skal finde sted i forbindelse med udbygning af lokalplanområdets forskellige områder: a deles. - Den østlige del af 195 a og 198 sammenlægges. Den nye matrikel kan deles i to evt. flere selvstændige matrikler efter byrådets særlige godkendelse. 3 Anvendelse. 3.1 Område A Området må kun anvendes til centerformål, det vil sige butikker, liberale erhverv, samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed, boliger og offentlige formål (institutioner og parkering) Der må ikke indrettes eller opføres butikker med et større samlet etageareal end 400 m2.

16 3.1.3 Indenfor området mål der kun udøves virksomhed, som ikke medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt Forhusbebyggelsens stueetage langs Jernbanegade og Nørregade må ikke anvendes til kontor, som f. eks. forsikringsvirksomhed, tegnestue, mægler, advokat, klinik eller bank Butikker skal have indgang fra gaden. I særlige tilfælde kan byrådet give tilladelse til indgange i en port I side- og baghuse kan der, hvis der på ejendommen er eller kan etableres rimelig adgang, indrettes erhverv af den art, som er nævnt i stk efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde Kontorer og boliger kan placeres på 1. sal, mens 2. sal forbeholdes boliger. Indretning af butik på 1. sal må kun foretages, hvis det sker som udvidelse af en butik i stueetagen og efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde Baghuset (havehuset) på matr. nr. 194 a, Nørregade 22, skal udelukkende anvendes til boliger Der må indenfor området kun indrettes erhverv på bekostning af boligareal, - hvis det sker som en udvidelse af eksisterende butik eller anden erhvervsvirksomhed, - hvis særlige forhold efter byrådets skøn taler for det ( f. eks. at bygningen selv efter en istandsættelse er uegnet til beboelse), - og efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

17 3.3 Område B Området må kun anvendes til offentlige formål, offentlig parkeringsplads. 3.4 Område C Vej-, sti- og par- 4.1 Kørende adgang. keringsforhold Med nærværende lokalplan aflyses lokalplan 3-10, og område C er herefter omfattet af rammelokalplan for bykernen Bjergstien omdannes til gågade på strækningen a-b med kørende adgang til parkeringsplads og varetilkørsel til karreens butikker og erhverv. Se kortbilag Der skal være kørende adgang til matr. nr. 195 a og matrikler der senere udskilles heraf, og 195 b over den østlige del af matr. nr. 194 a Der kan etableres kørende adgang til 192 b og 191 a over den nordlige del af 193 a. 4.2 Gående adgang Der er offentlig og privat stiadgang gennem karreen som vist på kortbilag Ved nybygning etableres en portgennemgang på matr. nr. 193 a, 198 og 195 b som vist på kortbilag 5. Byrådet kan kræve, at der på matr.nr. 198 etableres yderligere en port i ejendommens østlige ende. 4.3 Parkering.

18 4.3.1 Ved nybygning, tilbygning eller ved ændret anvendelse af eksisterende etageareal skal der sikres parkeringsareal efter følgende retningslinier: Parkeringsareal *: - Butikker og servicelign. 1 pl/25 m2 erhverv. etageareal - offentlige og private 1 pl/50 m2 kontorer og håndværk. etageareal - offentlige og private 1 pl/25 m2 lingslokaler her- etageareal restauranter. - boliger. 1 pl/100 m2 etageareal Der udlægges areal til en offentlig parkeringsplads til ca. 60 biler, som vist på kortbilag 3. Pladsen får kørende ad gang fra Bjergstien, Den offentlige parkeringsplads giver karende adgang til følgende matr. nr. : 195 b, 195 a, 198, 194 a, 193 a, 191 a, 192 b som vist på kortbilag Privat kundeparkering: Der skal anlægges følgende private- og kundeparkeringspladser, hvis om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af det eksisterende etageareal etableres: Nørregade 24, 28 kundepladser r. nr. 193 a: 8 private pladser Nørregade 22,. 4 kundepladser matr, nr, 194 a: 5 private pladser * fodnote Såfremt det fornødne parkeringsareal ikke kan etableres i fuldt omfang på grunden, kan byrådet tillade, at der i et betales til Køge kommunes parkesfond i overensstemmelse med fondens bestemmelser, 19

19 Jernbanegade 5, matr. nr. 195 b: Jernbanegade 3, matr.nr. 198: 9 kundepladser 9 private pladser 5 private pladser som vist på kortbilag 3. 5 Bebyggelsens omfang 5.1 Generelle bestemmelser. og placering Eksisterende bebyggelse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres (dette gælder også vinduer og dere, maling, skiltning, reklamering og andet facadeudstyr), medmindre byrådet giver tilladelse hertil Ved bygningsmæssige andringer eller ændringer i bebyggelsens anvendelse, kan byrådet forlange, at der udarbejdes en samlet plan for flere ejendomme. Om fornødent fastsættes nærmere bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering i supplerende lokalplaner Såfremt det på grund af brand eller lignende bliver nødvendigt at nedrive bebyggelsen, kan byrådet tillade at bebyggelsen genopføres i samme omfang som hidtil, ligesom en anvendelse som lovligt finder sted i bebyggelsen kan tillades bibeholdt i samme omfang som før. 5.2 Opholdsarealer: Ved nybygning, ved tilbygning eller ved ændret anvendelse af eksisterende etageareal, skal der sikres opholdsareal efter følgende retningslinier: - Butikker og service- 0,1 m2/m2 lignende erhverv etageareal - Offentlige og private 0,2 m2/m2 kontorer og håndværk etageareal - Offentlige og private 0,1 m2/m2 forsamlingslokaler etageareal herunder restauranter - Boliger 1,0 m2/m2 etageareal

20 5.3 Bebyggelsens omfang, bebyggelsesprocenter og bygninqshøjder. I område A (del af kommuneplanens område 3 C 2) skal forhusbebyggelsen langs Nørregade og Jernbanegade opføres om sluttet bebyggelse i max. 2 1/2 etage (ikke med trempeludformning) og må ikke overstige 12,5 m. Side- og baghusbebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 1/2 etage og må ikke være højere end 8,5 m. Enkelte bygninger kan dog tillades opført i 2 1/2 etage, når særlige omstændigheder taler for det og efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. De må ikke være højere end 10,5 m. Ved bebyggelse udover forhusbebyggelsen må den samlede bebyggelsesprocent ikke overstige 90 for området som helhed I område B må der ikke opføres bebyggelse Indenfor område A og B må der ikke opføres garager eller carporte. 5.4 Supplerende bebyggelse i Jernbanegade På matr. nr. 198 kan opføres bygninger i sydskel med en sidebygning, som vist på kortbilag Bygningerne skal have facaden liggende i skel mod gade og max. have en husdybde på 10 m. Sidehuset må max. have en husdybde på 10 m Bygningen skal fremtræde som min. to bygninger, hvad angår taghøjde og facadeudformning Der skal via en port i bygningens vestlige ende være gående adgang til det indre af karreen.

21 Byrådet kan kræve, at der også etableres en port i bygningens østlige ende. 5.5 Supplerende bebyggelse Jernbanegade /Bjergstien På matr. nr. 195 b kan opføres en bygning i sydskel med en sidebygning mod Bjergstien, som vist på kortbilag Bygningen skal have facaden liggende i skel mod Jernbanegade og ca. 2 m fra skel mod Bjergstien Bygningen må have en facadelængde mod Bjergstien på max. 18 m med en husdybde på max., 10 m, og en max. hushøjde på 12,5 m. østre sidehus mod Bjergstien må have en facadelængde på ca. 10 m, en husdybde på max. 9 m, og højde på max. 8, Bygningen skal fremtræde som min. to bygninger mod Jernbanegade, hvad angår taghøjde og facadeudformning Der skal via en port i bygningens vestlige ende være gående adgang til det indre af karreen, hvis byrådet kræver det. 5.6 Supplerende bebyggelse på Nørregade På matr. nr. 194 a må baghuset nedrives, og der må bygges to pavillon bygninger, subsidiært et nyt baghus med port Pavillon bygningerne må max. være 8 x 8 m i grundplan, mens et baghus må være max. 20 x 8 m incl. portåbning på min. 3 m Bygningen (erne) skal placeres som vist på kortbilag 3 og max. have en taghøjde på 4,5 m.

22 5.6.4 Nordre sidebygning kan genopføres med en udstrækning som idag. 5.7 Supplerende bebyggelse på Nørregade På matr. nr. 193 a kan opføres et nordre sidehus og et baghus, med beliggenhed og udstrækning som vist på kortbilag ngerne må max. have en husdybde på og en max. taghøjde på 8,5 m. Bygningerne må bygges sammen i hjørnet med en glasbygning i 1 etage Der skal via en port i baghuset være gående og brandadgang til det indre af k 5.8 Supplerende bebyggelse på Nørregade 20 og 18 og Jernbanegade Nordre sidehus må udbygges i to etager med en max. taghøjde på 10,5 m. Gadefacaderne renoveres m.h.t. fagdeling og murede piller i stueetagen i overensstemmelse med husets oprindelige arkitektur. 6 Bebyggelsens ydre 6.1 Bygningsbevaring. fremtræden Bebyggelsens ydre fremtræden må ikke ændres uden byrådets godkendelse, idet det tilstræbes at afpasse bebyggelsens ydre fremtræden efter særlige karakteristiske og kulturhistoriske træk i bykernens miljø.

23 6.1.2 Ved nybygning, ombygning, istandsættelse og udvidelse af bygningen indenfor lokalplanens område skal vedkommende ejer følge byrådets anvisninger ** vedrørende bygningernes ydre fremtræden specielt for så vidt angår: a) Husets hovedform og konstruktion. b) Anvendelse af facade- og tagmaterialer. c) Anvendelse af farver. d) Udformning af bygningsdele, herunder vinduer, yderdøre, trappestene, kviste, skorstene, gesimser, tagrender, sålbænke, indfatninger og udsmykningsdetaljer iøvrigt. 6.2 Skiltning Skiltning og reklamering må kun finde sted på de facader, der vender mod Jernbanegade, Nørregade og Bjergstien. Dog kan der i forbindelse med indgang fra gård etableret i overensstemmelse med stk tillades skiltning på sideog baghuse. Skiltning og reklamering forudsætter i øvrigt byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 6.3 Tagformer og beklædninger Alle tage skal være symmetriske sadeltage med en taghældning på Mindre tilbygninger og bygninger, hvor særlige forhold gør sig gældende (f. eks. konstruktion eller størrelse) kan i enkelte tilfælde tillades opført med andre tagformer efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde Til tagbeklædning må kun anvendes røde vingeteglsten. Bygninger som i forvejen har skiferbelagte tage eller falstagsten kan, hvis dette iøvrigt passer til ** fodnote: Som grundlag for en vurdering af disse forhold anvendes pjecen: "facader og skilte i bykernen", som indeholder retningslinier for udformning af facader og skilte ved ny- og tilbygning i bykernen.

24 husets bygningsstil ved ombygning fortges med henholdsvis skifer elagsten efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 6.4 Materialer i øvrigt Til udvendige bygningsider må i øvrigt ikke anvendes materialer eller farver, som efter byrådets skøn virker skæmmende. Plan for anvendelse af materialer og farver skal godkendes af byråi hvert enkelt tilfælde. Indenfor lokalplanomradet må der ikke ableres udendørs antenner. Byrådet kan g i særlige tilfælde - f. eks. til radioamatører med licens - give dispensation til opsætning af antenner, når dette kan ske uden gene for omgivelserne De nye bygninger i karreen skal vandskures eller pudses og kalkes eller anvende indfarvet puds i en af byrådet godkendt farve. 7 Ubebyggede arealer 7.1 og beplantning. De på kortbilag 6 viste eksisterende træer må ikke fjernes uden byrådets godkendelse. 7.2 Ubebyggede arealer skal med beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende. 7.3 På de arealer, der er vist på kortbilag 6, må væsentlige ændringer i beplantning, befæstelse, hegning, belysning og terrænregulering kun finde sted med bprådets godkendelse, idet det skal tilstræbes, at arealerne udformes med hensyntagen til bykernens kulturhistoriske træk og således, at der i sammenhæng med omgivelserne opnås en god helhedsvirkning.

25 7.4 Undendørs oplagring må kun finde sted med byrådets særlige tilladelse. Ved oplagring af materialer eller lignende skal en passende orden overholdes. 7.5 Den offentlige parkeringsplads i karreen skal anlægges under hensyntagen til de retninger de gamle matrikelskel danner på arealet. Parkeringspladsen skal beplantes med træer, som vist på kortbilag Kundeparkeringen, der placeres i forbindelse med den offentlige parkeringsplads skal beplantes med træer, som vist på kortbilag Tekniske anlæg. 8.1 Der kan hegnes med mur eller plankeværk omkring Jernbanegade 3 og Jernbanegade 5 på en sådan måde, at tilkørsel fra nord og stiadgang gennem port til Jernbanegade sikres. Se kortbilag 5. Hegnet skal være min. 1 m og max. 1,8 m højt. En mur skal vandskures og kalkes eller filtses med indfarvet puds i en af byrådet godkendt farve. Et plankeværk skal have samme max. og min. højde som muren, og males i en af byrådet godkendt farve, der harmonerer med bebyggelsen. Ny bebyggelse skal tilsluttes distributionsnettet for naturgas. 9 Forudsætning for 9.1 ibrugtagning. Før ny bebyggelse tages i brug eller før eksisterende bebyggelse tages i brug til ny anvendelse, skal der på den enkelte ejendom være etableret opholds- og parkeringsarealer og portgennemgange i overensstemmelse med kortbilag Før sidehuset tages i brug på matr. nr. 195 a og 196 skal facaden m.h.t. fagdeling og murede piller i stueetagen være bragt i overensstemmelse med beskrivelsen i stk

26 9.3 Før forhuset på matr. nr. 195 b og 198 tages i brug, skal der være sikret korende adgang over den østlige del af matr. nr. 194 a. 9.4 Før ny bebyggelse tages i brug skal den være tilsluttet distributionsnettet for naturgas Aflysning Før ny bebyggelse må tages i brug skal tilslutning til byfællesantenneanlægget være etableret. Hvis dette ikke er etableret ved byggeriets færdiggørelse, kan byrådet frafalde denne forudsætning for tilladelse til ibrugtagen. Denne lokalplan aflyser lokalplan 3-10 for det samme område vedtaget endeligt af byrådet den 24. november VEDTAGELSESPÅTEGNING. I henhold til 27 i lov om kommuneplaner har Køge byråd i møde den 6. september 1988 vedtaget foranstående lokalplan endeligt. P.b.v.

27 Bekendtgørelse om lokalplanens vedtagelse er sket den 21. september 1988, fra hvilken dato planens retsvirkninger gælder. Indført i dagbogen Retten i Køge LYST Nærværende lokalplan er udarbejdet af Køge kommune, teknisk forvaltning,1988.

28

29

30

31

32

33

34

35

LOKALPLAN Lokalplan for ejendommene Sdr. Alle 2 og Strandvejen 1

LOKALPLAN Lokalplan for ejendommene Sdr. Alle 2 og Strandvejen 1 LOKALPLAN 3-11.4 Lokalplan for ejendommene Sdr. Alle 2 og Strandvejen 1 KØGE KOMMUNE 1985 Indhold REDEGØRELSE Forhold til overordnet planlægning Kommuneplanen Partielle byplanvedtægter Deklarationer Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde

LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 3-27 BOLIGER LANGS SKT. GERTRUDSSTRÆDE OG LOVPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse side Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 BYPLANVEDTÆGT NR. 23 Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 KØGE KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 23. BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE MELLEM VESTERGADE, TORVET, BROGADE Og KØGE Å ( ÅKARREEN ) I medfør af byplanloven

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29 FREDERIKSSUND KOMMUNE Lokalplan for et område ved Kirkegade Vedtaget af byrådet den 3. juli 1984 LOKALPLAN nr.29 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Første del, REDEGØRELSE A Indledning B B 1 B 2 B 3 B 4 C D Forholdet

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H29 for et område ved Torpenvej i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet og formål side 3 Baggrunden for lokalplanen Indholdet i lokalp lanen side

Læs mere

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 6-02.4 ANDELSBOLIGER PÅ GARTNERJORDEN I LELLINGE INDHOLDSFORTEGNELSE: side Lokalplanens formål og indhold 5 Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 3-11 Rammelokalplan for bykernen

LOKALPLAN 3-11 Rammelokalplan for bykernen LOKALPLAN 3-11 Rammelokalplan for bykernen KØGE KOMMUNE 1983 Aflysninger Lokalplan 3-11, Rammelokalplan for bykernen Dele af lokalplanen er aflyst og erstattet af: Lokalplan 3-28, Nørregade nord - Københavnsvej

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 3. For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 3. For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 3 For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR i f. ». * l

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR i f. ». * l ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 184». * l 1 TT i f ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr. 184 for et område omkring H jemmeværnsgården, Sankt Josef s Skole, Sankt Maria Hospital og Sankt Josef s Børnehave REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-14 UDVIDELSE AF ØLBY SKOLE REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Nærværende lokalplan nr. 1-14 omfatter

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

LOKALPLAN ET OMRÅDE AFGRÆNSET AF ALGADE, BAISSTRÆDE OG. for KAROLINEGANGEN I VORDINGBORG. (Lokalplan nr. C1.l i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1978

LOKALPLAN ET OMRÅDE AFGRÆNSET AF ALGADE, BAISSTRÆDE OG. for KAROLINEGANGEN I VORDINGBORG. (Lokalplan nr. C1.l i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1978 LOKALPLAN for ET OMRÅDE AFGRÆNSET AF ALGADE, BAISSTRÆDE OG KAROLINEGANGEN I VORDINGBORG (Lokalplan nr. C1.l i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1978 DELVIST AFLYST AFLYSNING Lokalplan nr. C 1.1, for et

Læs mere

LOKALPLAN NR. 140. For Politigården. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 140. For Politigården. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 140 For Politigården Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v.

BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v. BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v. Byplanvedtægt for karreen Sankelmarksgade - Jernbanegade - Vin- gårdsgade - Bleggårdsgangen i Aalborg

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-14 Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser Lokalplanens baggrund og indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag c, LOKALPLAN EL 17 FOR ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag Side: 1 INDLEDNING.

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Sivvej, boliger

LOKALPLAN Sivvej, boliger LOKALPLAN 4-08.8 Sivvej, boliger KØGE KOMMUNE 1986 LOKALPLAN 4-08.8 BOLIGER VED SIVVEJ TILLÆG TIL RAMMELOKALPLAN 4-08 Indholdsfortegnelse: Lokalplanens baggrund...s. 3 Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 07.9 for Ølsted Skole Marts 1981 Frederiksværk Kommune FREDERIKSVÆRK KOMMUNE Lokalplan 07.9. Udvidelse og ombygning af Ølsted skole. Udarbejdet af bygningsforvaltningen

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 VEDTAGET DEN 12. MARTS 1996 FOR BEBYGGELSE VED DOKTORPARKEN

SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 VEDTAGET DEN 12. MARTS 1996 FOR BEBYGGELSE VED DOKTORPARKEN SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 VEDTAGET DEN 12. MARTS 1996 FOR BEBYGGELSE VED DOKTORPARKEN HVAD ER EN LOKALPLAN. TILVEJEBRINGELSE. Byrådet står for tilvejebringelse af lokalplaner, evt. i samarbejde

Læs mere

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462 LOKALPLAN NR. 21o FOR EN DEL AF KARRÉEN ØSTERGADE, BJARKESGADE, FRODES GADE NØRREBROGADE OG KARR~ NR. 1462 ESBJERG KOMMUNE 1987 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_ Matr.nr. 2bø og 2ec Ringkjøbing Markjorder. Anmelder: Advokaterne Knud Dalgaard- Knudsen & Mogens Jepsen, Ringkjøbing. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 30IYS"

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION M.V. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere