Indhoids fortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhoids fortegnelse"

Transkript

1

2 i Indhoids fortegnelse LOKALPLAN NR side Lokaiplanens offentlighedsperiode - 2 REDEGØRELSE i. Lokalplanens baggrund Lokalplanens forhold til anden planlægning Beskrivelse af lokaiplanen Lokalplanens retsvirkninger -33 LOKALPLANENS BESTEMMELSER i Lokalplanens formål Område- og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej- og sti- og parkeringsforhold Spor og ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagning -49 ii Grundejerforening Servitutter Andre myndigheder Vedtagelsespåtegning Tinglysning af lokalpian Kortbilag i og 2 til lokalpian.

3 2 Offentlighedsperiode: Lokalplanen er offentligt fremlagt i 10 uger: Fra tirsd. den 22. dec til tirsd. den 2. marts Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger vedrørende lokalplanen skal skriftligt sendes til: Teknisk forvaltning Nørregade Faaborg Fristen for indsigelser m.m. udløber Onsdag den 3. marts kl Lokalpianen kan ses på Teknisk forvaltning, Nørregade 4, Faaborg. Mandag - Torsdage fredag kl kl samt på kommunens biblioteker i de normale åbningstider. Når lokalplanen er endeligt godkendt og tinglyst, kan den købes på Teknisk forvaltning for kr

4 3 FAABORG KOMMUNE Lokalpian nr Bevarende lokalplan for Fiskervænget Dyreborg REDEGØRELSE: 1 Lokalplanens baggrund Lokalplanen omfatter et ældre bebygget område i Dyreborg, som er udlagt til boligformål. Arealet er Ca m 2 stort og udgøres af Fiskervænget med tilstødende matrikler med nre.: 16aq, i6~, i6c, i6hc, 16n, 16d, i6g, 16h, l6~-, del af i6e, 16k, i6z, 16æ, 160, 16aa, 16ab, 16ag,16ax, 16as 16at, 16P, i6r, 16ac, del af 16ad, i6ae, del af 16bk, 16~, 1~t,16u, 16, 16k, 1~y, 15az, 16bm, 16bl og 16bo - alle Bjerne By, Horne. Denne lokalplan er udformet som en bevarende lokalplan med det hovedformål, at sikre områdets særlige helhedspræg af hensyn til kulturhistoriske og miljømæssige interesser, uden derved at forhindre fremtidig udvikling i området. Denne bevaringsværdige status skyldes en velbevaret og u- sædvanlig homogen bebyggelse og bebyggelsesstruktur opstået i nær tilknytning til havet ved Dyreborg Vig. Lokalplanen er derfor udformet således, at såvel grundejere som lejere i området, sættes i stand til at overskue, hvor-

5

6 5 Formål: Lokaiplanen skal have til formål at sikre områdets velbevarede landsbystruktur og den dertil knyttede bevaringsværdige bebyggelse, samt at sikre, at evt nybebyggelse, om- og tilbygninger placeres og udformes med hensyn til bevaringsinteresserne som helhed. Områdets anvendelse: Området udlægges til boligformål. Inden for området kan der kun opføres bebyggelse eller foretages om- eller tilbygning til boligformål. En lokalpian kan bestemme, at der i forbindelse med en bolig kan foregå lokalt betingede serviceerhverv, når dette kan ske uden tilsidesættelse af bevaringsinteresserne. Bebyggelsens omfang og placering: Bebyggelsesprocenten for ejendomme, der anvendes til boligformål, må ikke overstige 25. Bebyggelsesprocenten for ejendomme til andre formål, må ikke overstige 40. Lokalplanen skal fastsætte bestemmelse, der sikrer, at fly bebygelse placeres under hensyn til bevaringsinteresserne, det vil sige under hensyn til gadebilledet og det bymæssige helhedsindtryk. Bebyggelsens ydre fremtræden: Ny bebyggelse, om- eller tilbygning skal gives en udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition og hensynet til bevaringsinteresserne. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 11/2 etage og bygningshøjden må ikke overstige 7,5 m over terræn. En lokalplan kan bestemme, at enkelte bygningsdele, f.eks. skorstene, antenner, m.v. kan opføres med en større højde, hvor dette ikke strider mod bevaringshensynene. Bevaring af bebyggelse: Eksisterende bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Bevaring af landskahstræk: En lokalplan for området skal indeholde bestemmelser om bevaring af særlige landskabs-

7 6 træk, herunder gadekær, bystævner, forter, alleer, træer, og hegn m.v. Zoneforhold Området er beliggende i landzone, men overføres til byzone ved godkendelse af lokalplan. Faaborg Kom- Spildevand Området er offentligt kloakeret og medtaget i munes spildevandsplan. Vej plan Der foreligger ingen vejplan for området. Kollektiv trafik Lokalplanområdet er beliggende ummiddelbart op til Faaborg kommunes lokalruter på Dyreborgvej. Varmeplan Lokalplanområdet er ikke medtaget i Faaborg kommunes varmeplan. Kystnærhedszonen Lokaiplanområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Lokalplanens formål er at bevare området og dets bebyggelse med dets særlige helhedspræg og landskabelige beliggenhed, samt at sikre at eventuelle tilbygninger og ombygninger - tilpasses den eksisterende bebyggelse. BygningshØjden er fastlagt til max 7,5 m. Lokalplanen er således ikke i strid med bestemmelserne i cirkulæret om planlægning og administration af kystområderne.

8 7 3 Beskrivelse af lokalplanen. Lokalplanen er udarbejdet for at sikre og bevare områdets særlige karakter og struktur. Forud for udarbejdelsen er der foretaget en analyse af b- kalplanområdets særlige karakter. Den efterfølgende beskrielse af området er opdelt således: 3.1. Historie og landskabelig beliggenhed 3.2. Terræn 3.3. Stiforbindelser 3.4. Bebyggelsen - gadebilledet 3.5. Opdeling af bebyggelsen 3.5a. Bygninger kat.1 3.5b. Bygninger kat.2 3.5c. Bygninger kat.3 Målet med beskrivelsen er at tydeliggøre, hvad der ligger til grund for den bevaringsværdige status. Ligeledes skal beskrivelsen danne grundlag for - og forklare, hvorledes områdets særlige karakter. kan sikres og udbygges ved nærværende bokalplan. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for udformning og udførelse af bygningsændringer, tilbygning til eksisterende bebyggelse, ny boligbebyggelse samt udhuse, garager m.v. Endvidere fastlægges bestemmelser for hegning og landskabelig behandling af lokalplanmrådet. Lokalplanen fastlægger bl.a. udfra denne beskrivelse bestemmelser for områdets anvendelse til boligformål og lokalt betingede serviceerhverv i forbindelse med bolig.

9

10

11 10 fik hurtigt tilnavnet Ny Dyreborg. Hovedparten af parcellerne udstykkedes omkring et lige gadeforløb - Fiskervænget - og enkelte ved vejens tilslutning til Dyreborgvej. Fiskervænget ligger parallelt med kysten i nord/sydlig retning og ca. 7om fra daglig højvande. Bebyggelsen langs Fiskervænget er opført som 2 rækker huse, der sammen med den ældste bebyggelse langs den nordlige del af vigen, skaber landsbyens profil set fra vandsiden. Især viser Fiskervængets hvide huse med røde tegltage sig som en markant helhed i det flotte landskab (fig. 1). Den tætte sammenhæng mellem fiskernes hjem og arbejdsplads har givet området et helt specielt særpræg, der stadig ses og fornemmes, til trods for at der ikke længere drives aktivt erhvervsfiskeri herfra. fig. 2

12

13 12 Nr. 1: Hus bygget omkring Oprindeligt bygget som fabrik til margarinefremstilling - nu ombygget til bolig. Nr. 17: Tidl. slagterforretning i en sidebygning. Nr. 31: Tidl, bageri. 3.2 TERRÆN - TOPOGRAFI OG KARAKTER Områdets ellers jævne terræn stiger brat i det nordvestlige hjørne (matr. nr. 16r, 16ac, og l6~), kraftigst for matr. l6r, hvor niveauforskellen mellem vej og baghave når 7m. Vejen ligger jævnt Ca. 3.5m over daglig vande (kote - Ca. 3.5), men sydligst stiger den let til kote ca Mod syd afsluttes gadeforløbet med et hævet og lettere kuperet højdedrag ud til kysten og Noret. Kystbilledet afsluttes således markant med en træbevokset pynt, og fra det højeste punkt (kote 13.6) på matr. 16 at, er der en flot udsigt ud over kystlandskabet. Den træbevoksede pynt er mod kysten afsluttet med et fint stenglacie. Mod vigen falder terrænet let og afsluttes ved kysten af den før omtalte -stejle- og landingsplads. Denne er på begge sider afgrænset af en lav stenvold opbygget af store strandsten. Stenvolden strækker sig næsten ubrudt i hele områdets længde, og er idag overgroet af strandplanten sandtorn. I det sydlige område har strandbevoksningen bredt sig over den tidligere stejleplads, hvor den danner en naturlig overgang fra strandarealet til de mere private haver.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 26 de frem i facadens ellers matte overfladebehandling. værre findes kun få eksempler på dette, Des- og kun en enkelt oprindelig dobbeltdør (nr.29) er bevaret. Lysindtaget sker gennem et smalt, vandret liggende sprosset glasparti over dørpladerne og symmetri i hele dørpartiets udformning er et nøgleord. De ældre døre har (her specielt p.g.a. områdets tætte beliggenhed til kysten) problemer med at være rigtigt tætte, hvilket er medvirkende til, at de bliver udskiftet med en ny og tættere dør. Desværre er denne nye dør oftest udført uden hensyntagen til den oprindelige type, hvilket betyder en manglende overensstemmelse mellem dørens og husets Øvrige detaljering og gadebilledet mister noget af sin originalitet. Kælder og vinduer Under flere af husene findes der en mindre kælder, der har lysindtag fra støbejernsvinduer placeret i soklen. På grund af terrænnets fald mod vigen, åbnedes der mulighed for dette lysindtag oftest i den Østvendte lidt højere sokkel. Disse små kældre og støbejernsvinduer er et fint indslag i husets opbygning og udseende. Der har været tradition for at skjule vinduer i soklen ved at lade dem fremstå måde sortmalede med klart indgår de neutralt i facadebilledet glas. På denne sammen med en sortmalet sokkel eller en sokkel der fremstår i sten. For ikke at skade husets facadebillede med fx. kulørte rammer og farvet glas, bør kældervinduer fremstå i overensstemmel- se med traditionen.

28

29

30

31 30 Indgangen til gaden dannes af det forholdvist høje hus nr.2 (kat.l) på højre side og et lavt hus med fladt tag nr.1 på venstre side. Hus Nr. i er en i 1975 ombygget industribygning og udtrykker, til trods for en rimelig fagopdeling og hvidmalet facade, en for gaden meget fremmedartet bygningsstil. Den umiddelbare oplevelse af Fiskervængets ellers harmoniske husrækker utydeliggøres herved, og det ville være af betydning for hele gadebilledet, hvis der i tilfælde af en senere ombygning kunne opføres rejsning, og at huset i det hele taget kunne få et udtryk der spillede bedre op til den øvrige bebyggelse. Hus nr. 5 er et i området atypisk hus, fleste hus fandt der er sted, opført inden den idet det er det e- egentlige udstykning nemlig omkring år Huset er hvidmalet og stråtækket; størrelse, proportioner og faginddeling svarer nogenlunde til den Øvrige bebyggelse i kat. 1 og huset giver et fint og lidt anderledes indslag i gadebilledet. Huset nr. 35 på den tidl. omtalte matr. 16at adskiller sig heller ikke væsentligt, men en hævet platte mellem vinduer og stern giver et noget andet hus. Den diskrete beliggenhed og den hvidmalede facade får huset til at indgå pænt i helheden. Sydligst i vænget, efter et Ca. 70m ubebygget stræk i den vestligt liggende husrække, ligger 2 huse (villaer) der på grund af deres bygningsudformning og placering virker uforholdmæssigt store - og nr. 26 kote. Ca. nr. 24 kote. ca. 8.0 og i 21/2 etager 10.0 i 11/2 etager. Begge er dog hvid- malede og taget på nr. 26 er belagt med røde tegl hvilket betyder at de formår at tilpasse sig gadens helhedsindtryk.

32

33

34 33 historie og det ville være af bl.a. miljømæssig værdi, om de kunne bevares. Nyere tilbygninger er oftest udført som type 1 i forbindelse med enten et redskabsrum, garage eller som vindfang for indgangsdør placeret i hovedhusets gavl. Disse bygninger er enten udført som grundmurede bygninger med fladt, tagpapdækket tag eller med bræddebeklædning og lav taghældning. Med det nutidige store udbud standardiserede fyr. car-porte i byggevarer er også fulgt m.v. udført i trykimprægneret Disse udmærker sig ved på ingen måde at tilpasse sig bebyggelsen eller spille op til denne på en original måde. Det skal derfor bemærkes, at disse i fremtiden skal have en udformning, materialevalg og overfladebehandling der underordner sig områdets karakter og således tilpasser sig bebyggelsen, og måske endda kunne være fine indslag i denne Lokalplanens retsvirkninger. Efter Faaborg byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokaiplanen må ejendomme, der er om- fattet af planen ifølge LOV NR 388 OM PLANLÆGNING kun udstykkes, bebygges eller i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende indenfor til. lovlige avendelse af en ejendom lokalplanens område kan fortsætte som hid- Lokaiplanen medfører heller ikke i sig selv krav om umiddelbar etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Faaborg byråd kan meddele dispensationer til mindre

35 34 væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det helhedsbillede der søges bevaret og styrket. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 4.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne res, Andre private servitutter kan eksproprie- når dette vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

36 35 FAABORG KOMMUNE Lokaiplan nr Bevarende lokalpian for Fiskervænget Dyreborg - I henhold til Lov nr. 388 om planlægning, af 6. juni 1991, fastsættes herved flg. bestemmelser for det i 2 stk. i nævnte område. 1 Lokalplanens formål Formålet med tilvejebringelsen af nærværende lokalplan er: at bevare den eksisterende karakteristiske bebyggelse og de tilhørende omgivelser, at sikre at ny--, om- ring, udformning og og tilbygninger et får materialevalg en placeder svarer til områdets oprindelige byggetradition, at sikre at vedligeholdelsesarbejde og bygningsændringen foretages i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur og gadens bebyggelse som helhed, at fastsætte bestemmelser om hegn mod vej, naboskel og strand, at fastsætte bestemmelser for interne vej- og stifor- hold, at sikre at boligbebyggelsen anvendes til helårsbeboelse, at sikre at bevaningsværdige bygninger ikke nedrives.

37 36 2 Område og zonestatus 2.1 Lokaiplanenområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matnikel numre: 16aq, 16f, 16c, 16hc, 16n, 16d, ~ 1~h, ~6J, af 16e, 16k, 16Z, 16 æ, 160, 16aa, del 16ab, l6ag, 15ax, 16as, 16at, l6p, 16r, 16ac, del af 16ad, 16ae, del af 16bk, 16~, i6t, i6u, l6v, i6x, l6y, 16az, 16bm, og 16bo alle Bjerne by, Horne. 2.2 Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres det i stk. 1 nævnte område fra landzone til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalpianområdet må kun anvendes 3.2 På hver ejendom 3.3 I forbindelse må med der bolig til boligformål. indrettes kan max det 2 boliger. tillades ind- rettet lokalt betinget serviceerhverv under forudsætning af at: -karakteren af boligejendom ikke ændres -bevaringsinterresserne ikke tilsidesættes -virksomheden drives af den der bebor ejendommen -virksomheden ikke er til gene for de omkningboende -virksomheden ikke medfører behov for p-plads, ud- over hvad der er plads til på den pågældende ej en-dom. 4 Udstykninger 4.1 Yderligere udstykning må ikke finde sted.

38 37 5 Vej- sti- og parkeringsforhold 5.1 Eksisterende vej og vendeplads skal bevare sin nuværende afgrænsning. 5.2 Eksisterende vej skal befæstes med asfalt og grå skærvebelægning fra skel til skel. 5.3 Kommunens vejanlæg på matr. 7a Skal grusvej udføres eller med græsarmeningssten. Evt. som hegning mod Fiskervænget skal ske med traditionelt hvidmalet stakit med en max. højde 80 cm. 5.4 Den på matr. nr. l6~~lyste 3m brede stiforbindelse til bagvedliggende matr. nr. 16ia (udenfor lokal- planområdet) udlægges som lokal sti. 5.5 Langs vejen pålægges byggelinie - jvnf. kortbilag 1. 6 Spor- og ledningsanlæg 6.1 El-ledninger, fremføres herunder til vejbelysning, som luftledninger, må ikke men må alene udføres som jordkabler. 6.2 El-målerskabe til de enkelte husstande skal opsættes i ydermur plant med muren. 6.3 El-, telefon- og antenneskabe skal placeres som vist på kortbilag 1 og fremstå i varmforzinket metal.

39 38 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Indenfor lokalplanområdet må ingen form for bebyg-gelse nedrives eller fjernes uden byrådets særlige tilladelse. 7.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Indenfor lokalplanområdet må ingen form for bebyggelse opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. 7.4 Boligbebyggelse skal opføres som længehuse og skal gives en større længde end bredde. Bredden må ikke overstige 8.0 m. 7.5 Boligbebyggelse parallelt skal opføres med Fiskervænget med længden/facaden og med en afstand til vejskel som vist på kortbilag 1. T max 7.5 m max 2.7m max 8.0 m 7.6 Facaders sammenskæring med tagflade, må ikke over- stige 2.7 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. 7.7 Tagene skal udføres som symmetniske saddeltage med en vinkel til det vandrette plan på Eksiste-rende halvvalme skal bevares.

40 Intet punkt på en bygnings ydervæg eller tagfiade må gives en højde der overstiger 7.5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 7.9 Der må opføres max 2 enkeltsiddende kviste pr tagflade. Kvistes bredde og højde må ikke overstige 120 cm og skal være trukket min. 3 tagsten tilbage fra formur. Alternativt kan der opføres max i taskekvist pr. tagflade med en max bredde på 1/3 af tagfladens længde. kd poflt3~ 7.10 I forbindelse med én ooj1po af hovedhusets gavle må der opføres en tilbygning til beboelse med en bredde på max 3.5m. DDfl~D 7.11 Tilbygningen skal udføres med 25 taghældning op mod hovedhusets gavl og intet punkt af tilbygningens ydervæg eller tagflade må gives en højde der overstiger hovedhusets gesims.

41

42 41 hovedhusets gadefacade frem i forhold til og må ikke trækkes hovedhusets bagfacade længere end max. 3.0 m punkt af de i 7.12 omtalte Intet bygningers ydervæg eller tagf lade må overstige 5.0 m målt efter reglerne i bygningsreglementet. Skæringen mellem ydervæg og tagflade må ikke gives en højde der overstiger hovedhusets gesims. Bygninger i byggefeit- 1 ved stranden Der kan opføres én bygning pr matrikel indenfor byggefelt 1 ved stranden Bygninger i byggefelt 1 skal udføres som regelmæssi- ge længehuse med en bredde på max. 4.0 m og en længde på max Tage 6.5 m. Længdeaksen skal ligge Øst/vest. i byggefelt 1 skal udføres som symetnisk sad-- deltag med en vinkel til det vandrette plan på 450V Skæningen mellem ydervæg og tagflade må ikke gives en højde større end 2.5 m over terreæn Intet punkt indenfor - af en bygnings ydervæg eller tagf lade byggefelt 4.5 m over terræn 1 må gives en højde større end målt efter reglerne i bygningsreg- lementet. 7.l9a Anden udformning i 7.17, særlige 7.18 af bebyggelse i byggefelt 1 end den og 7.19 byrådets beskrevne kræver tilladelse. Tilbygninger, udhuse, garager eller lignende vest for vej en Indenfor byggelinierne i området vest for Fiskervænget kan der udover tilbygninger efter 7.10 opføres

43 42 tilbygninger til hovedhuset eller fritliggende bygninger til beboelse, mellem hovedhusets udhus eller garage i bagfacade området og byggelinien 20 m vest for vejskel (se kortbilag 1) Bygningers gesimshøjde i det i 7.20 nævnte område må ikke overstige hovedhusets gesimshøjde og intet punkt på en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde der overstiger 4.0 m målt efter reglerne i bygningsreglementet. Andre bygninger Udover de i 7 direkte nævnte bygninger må egentlige grundmurede bygninger ikke forekomme, og det er alene tilladt at opsætte drivhuse med et max. grundareal på 15 m2 eller løst opsatte skure e.lign. med et max. grundareal på 4.0 m Intet punkt på bygninger nævnt i 7.22 må gives højde større end 2.5 m målt efter reglerne i en byg- ningsreglementet. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden Facadens murværk og farve 8.1 Grundmurede fremstå som vandskuret KC 50/50/750 tfacade bygningers der - undtaget skal bevare facadevægge tegistensmur herfra og lysninger skal med mørteltype er hovedhusets fron- sin oprindelige murmæssige over fladebehandling. 8.la Fiskervænget 5 skal fremstå med facaden i bindings- værk. 8.2 Murværkets oprindelige facadeudsmykning må ikke

44 43 fjernes, der overpudses må ikke eller foretages på anden måde ændres, ændringer og i dør- og vindues- huller. 8.3 Eksisterende reperation en 8.4 gesims skal af taget udformning, bevares. Ved udskiftning/ skal det sikres, at gesimsen får som svarer til den oprindelige. Vindueshuller skal være ens i bredde og højde, og murpiller skal være med samme bredde, således at der sikres en god- rytme -i- facaden. Vindueshuller skal - placeres 4 teglstensskifter under gesims. 8.5 Udvendige skal infatninger omkring døre og vindueshuller udføres med traditionel ikke tilladt gennemmuring og det er at opsætte skodder e. lign, for bebyg- gelsen fremmedartede elementer. 8.6 Grundmurede bygningers facadevægge, gesims og lys- ninger skal fremstå hvidkalkede eller hvidmalede med en mat overflade. 8.7 Sokie-r- skal fremstå i granit eller pudset med cementmørtel fremstå - i forholdet tjæret halvblank eller Taget Pudsede sortmalet med sokler blank skal eller overflade. Tagkonstruktion 8.8-1:3. - skal og materiale dækkes med rød vingetegi (blødstrøgen vingesten gl. dansk model) og murværket ført op under stenene. Udluftning gennem tagf laden må ikke udføres med plastichætte, men skal ske fra teglsten 8.8a med vandret tud, Fiskervænget nr. udformet stråtag. zinkhætte eller gennem skorsten. 5 skal være tækket med traditionelt

45 Tagkonstruktion skal udføres med skalk over 2-3 sten og uden udhæng ved gavl eller tagfod. j_~j~jj_~juj_ forkert rigtigt Rygningen skal dækkes med tilsvarende røde rygningsteglsten lagt Tagrende og nedløb skal udføres i zink. Tagvinduer 8.12 Kviste i mørtel. og kviste eller symmetrisk 8.13 ~D~-fl~Ö Ü~ eventuelle skal placeres i tagf laden. Vindue i kviste beskrevet tagvinduer skal i sidde frontalt og udformes som 31. Der må ikke isættes vinduer i kvistflunke Kvistens en blank front eller og flunke skal halvblank fremstå hvidmalet malingstype. Flunke med kan inddækkes på traditionel vis med zink Kvistens tag skal dækkes med sort tagpap, zink eller rød tegl af samme type som tagfiadens Der må max tagf lade, isættes 2 enkeltsiddende tagvinduer pr hvor der ikke opføres kviste. Tagvinduer må ikke have et glasareal, 70 cm. Skorstenspiber der er større end 50 x

46

47 Skorstenspiben skal placeres i midten af rygningen Skorstenen skal inddækkes murmæssigt med forskelling ved overgang til taget. Zinkinddækning e.lign. er ikke tilladt. Alternativt kan der anvendes blyinddækning. Udvendige døre 8.25 Døre skal udføres som symetriske fyldningsdøre i træ (finér e.lign. må kun anvendes til indvendige fyldninger):(se tegning -side-~25.) Ved dørhuller på over 110 cm i bredden, skal døren udformes som en symmetrisk dobbeltdør. Der kan sættes 8.27 glas i fyldningerne Udvendige døre skal eller halvblank (se tegning side 25). fremstå med en dækkende blank malingstype. Der skal inden frem- stilling af yderdøre indhentes tilladelse fra byrådet, ansøgningen skal vedlægges fyldestgørende tegningsmateriale. Vinduer~.i facade. og sokkel 8.28 Vinduer~må:ikke 8.29 Vinduer skal placeret udføres fremstå - forsynes~-med buet glas. i soklen i tyndt i forbindelse med kælder prof ileret støbejern og med en dækkende sort blank eller skal halvblank malingstype Vinduer skal udføres i træ og fremstå med en dækken- de blank eller halvblank malingstype Vinduer udformet med sprosser som fig. A skal fremstilles med enkeltlagsglas i yderrammen og koblede rammer eller forsatsramme.

48

49 Tilbygninger skal gives en ydre fremtræden som svarer til hovedhusets og skal m.h.t. udførelse og materialevalg følge bestemmelserne i Udhuse, garager m.v Bygningerne skal enten fremstå grundmuret med. vandskuret tegl eller med støbt bræddebeklædning (finèr-plader sokkel, træskelet og e.lign. er ikke til- ladt) Teglmur skal behandies~som i 8.1 og træbeklædning skal fremstå med en dækkende mat hvid malingstype Taget skal udføres uden egentligt udhæng og dækkes enten med rød vingetegl som beskrevet i 8.8 eller med sort tagpap og listedækning med trekantlister. øvrige forhold 8.36 Antenner m. må ikke opstilles Paraboler med en højde på over 8,5 må kun opstilles på jorden med en max højde på 2 m Ingen~,form--for skiltning.~eller sted- uden byrådets særlige reklamering må finde tilladelse. Ubebyggede arealer De på kortbilag 1 viste åbne kig fra Fiskervænget udover vandet, lukkes må ikke bebygges eller på anden måde for udsyn fra Fiskervænget. Forhaverne 9.2 Hegn mod vej byggelsens levende og naboskel gadefacade klippet hegn i området mellem boligbe- og vej skel skal udføres eller traditionelt som hvidmalet

50

51 50 sted på lokalplanområdet Stendiget mellem Fiskervænget og matr. nre. 16 hi og 16hh skal bevares som et stendige af natursten Forudsætniner for ibrugtagen af ny bebyggelse Ingen særlige bestemmelser. Grundejerforening Ingen særlige bestemmelser. Servitutter Den på matr. ningshøjde 13-16aq lyste tilstandsservitut om byg- på max 3.80 m aflyses. Tilladeise,r-efler.;dispensa±ioner fra andre mynigheder 13.1 Ingen særlige bestemmelser. Forslaget er vedtaget til offentliggørelse af Faaborg byråd den 16. december 1992.

52 51 I forhold til det oprindelige forslag er der foretaget følgende ændringer i den endelige lokalplan. 1 er tilføjet: at sikre at bevaningsværdige- bygninger ikke nedrives. 2.1: Matr. nre. 16hi og 16hh er udtaget af lokalplanområdet og er derfor udtaget af : Matr. nre. 16hi og 16hh kan dog udstykkes som vist på kortbilag 1 med toarealmæssigt lige store matnikler. Hele 4.2 er udtaget af lokalplanen, da de 2 matnikler omtalt i paragrafen er udtaget af lokalplanområdet. 6.2 er ændret fra: El-målerskabe til de enkelte husstande skal opsættes i fa- cademur glat~med.murværket. -. til: El-målerskabe dermur plant til de enkelte husstande skal opsættes i y- med muren. 7.9 er tilføjet: Alternativt kan der opføres max i taskekvist med en max bredde på 1/3 af tagfladens Teksten 7.lla Uanset efter skal er tilføjet en illustration pr tagf lade længde. af de 2 kvisttyper. ny bestemmelse: foranstående brand opføres byggelinie bestemmelser må boligbebyggelse på den eksisterende mod vej respekteres. sokkel, dog

53 52 7.llb ny bestemmelse: Boligbebyggelse kan efter brand opføres med samme foranstående bestemmelser. antal etager og m2 uanset 7.19a Ny bestemmelse: Anden udformning. af bebyggelse i 7.17, 7.18 og 7.19 beskrevne byggefelt i en den i kræver byrådets særlige tilla- delse. 8.la Ny bestemmelse: Fiskervænget-nr. 5- skal -fremstk--med -facader i traditionel - bindingsværk. 8.4 er ændret fra: Vindueshuller og murpiller skal henholdsvis gives samme dimensioner og bredde. Vindueshuller skal placeres 4 teglstensskifter under gesims. til: Vindueshuller skal være skal være ens i bredde og højde, med samme bredde, rytme i facaden. skifter under gesims. således Vindueshuller skal 8.7 sidste punktum-er-ændret --fra: Overf laden eller skal halvblank fremstå tjæret eller at der placeres og murpiller sikres en god 4 teglstens-- - sortmalet med blank overflade. til: Pudsede sokler blank eller skal halvblank fremstå tjæret eller sortmalet med overflade. 8.8 sidste punktum er ændret fra: Udluftning gennem tagfladen skal ske fra teglsten med van- dret tud eller skorsten: til: Udluftning te, eller gennem tagfladen men skal ske fra gennem skorsten. må ikke udføres teglsten med plastichæt- med vandret tud, zinkhætte

54 53 8.8a ny bestemmelse: Fiskervænget nr 5 skal være tækket med traditionelt udfor- met stråtag er tilføjet: Alternativt kan der anvendes blyinddækning er tilføjet: (se tegning side 25) 8.26 er ændret fra: Hoveddøren skal udformes som dobbeltdør. Lysindtag skal ske over dørpladerne og glasset skal være sprosseinddelt enkeltglas. til. Ved dørhuller på over 110 cm i bredden, mes som en symmetrisk dobbeltdør. skal døren udfor- Der kan sættes glas i fyldningerne (se tegning side 25) er ændret fra: Alle vinduestyper ufarvet og.plant. skal fremstilles enkel..tglas med udvendigt klart, - til Vinduer må ikke forsynes med buet glas 8.31 er ændret fra: Vinduer skal fremstilles sprosse-inddelte lede rammer. vinduer Der skal som dannebrogs- og udføres inden eller med forsats- fremstilling 2-rammet eller af vinduer kob-- indhen- tes tilladelse fra byrådet, ansøgningen skal vedlægges fyldestgørende tegningsmateniale. til Vinduer med udformet enkeltlagsglas med sprosser i som fig. A skal yderrammen og koblede 2 vinduer fremstilles rammer eller forsatsramme. Dannebrogsvinduer og rammede uden vandrette

55 54 sprosser kan udføres med thermoglas hvis ramme og karm ikke overstiger 80 mm tilsammen (se fig. B). Glaslister skal være i træ, med små dimensioner og med skrå flader (se fig. C). Der skal inden fremstilling af vinduer indhentes tilladelse fra byrådet, ansøgningen skal vedlægges fyldestgørende tegningsmateriale ny bestemmelse: Stendiget mellem Fiskervænget og matr. nre. 16 hi og l6~ skal bevares som et stendige af natursten. Kortbilag: Kortbilag i er ændret idet matr. nre. l6~ ~og 16hh er udtaget af lokalplanområdet. Lokalplanen er i henhold til 27 i planloven endeligt vedtaget af Faaborg byråd den 16. februar På byrådets vegne Ove K. Petersen borgmester Øren Theilade kommunaldirektør

56

57

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side Indhoidsfortegnelse: Redegørelse Lokaiplanens baggrund 2 Beskrivelse af lokaiplanen 2 Lokalpianens forhold til anden planlægning 3 Lokalpianens retsvirkninger 4 side Lokalpianens bestemmelser 1 Lokalpianens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

3. Omr&dets anvendelse. 5. Ledningsanlæg 6. Bebyggelsens placering og omfang. 8. Ubebyggede arealer. 9. Vedtagelsespå.tegninger. Indholdsfortegnelae.

3. Omr&dets anvendelse. 5. Ledningsanlæg 6. Bebyggelsens placering og omfang. 8. Ubebyggede arealer. 9. Vedtagelsespå.tegninger. Indholdsfortegnelae. Indholdsfortegnelae. Side 1: Planens indhold Forhold til den øvrige planlægning Lokalpianens retsvirkninger Side 2: 1. Formå.]. 2. Ornr&de og zonestatus 3. Omr&dets anvendelse 1~ Veje 5. Ledningsanlæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 116 For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

GREDSTEDBRO. Grønningen LOKALPLAN NR

GREDSTEDBRO. Grønningen LOKALPLAN NR GREDSTEDBRO Grønningen LOKALPLAN NR. 05.04 INDHOLD: Side Indledning... i REDEGØRELSE: Lokalplanens formål og indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 2 Lokalplanens retsvirkninger...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

DEL AF MARSTAL I MÅL 1:4.000 LOKALPLAN NR. 5 I. L meter

DEL AF MARSTAL I MÅL 1:4.000 LOKALPLAN NR. 5 I. L meter MARSTAL KOMMUNE DEL AF MARSTAL I MÅL 1:4. L 1 2 meter LOKALPLAN NR. 5 I INDHOLDSFORTEGNELSE -kapr.34 939 Side 1: Planens indhold Forhold til den Øvrige planlægning Lokaiplanens retsvirkninger Side 3: 1.

Læs mere

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-14 UDVIDELSE AF ØLBY SKOLE REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Nærværende lokalplan nr. 1-14 omfatter

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV VEDTAGET marts 1979 i Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme,

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, juni 1999. Nyborg Politistation

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, juni 1999. Nyborg Politistation Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, juni 1999 -~ Sø - I Nyborg Politistation 2 Indhold Lokaiplanens redegørelse 6 Lokaiplanens baggrund 6 Lokaiplanens indhold 6 Forholdet til anden planlægning 6 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 73 for landsbyen Dyrlev

VORDINGBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 73 for landsbyen Dyrlev VORDINGBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 73 for landsbyen Dyrlev Marts 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 5 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere