Indhoids fortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhoids fortegnelse"

Transkript

1

2 i Indhoids fortegnelse LOKALPLAN NR side Lokaiplanens offentlighedsperiode - 2 REDEGØRELSE i. Lokalplanens baggrund Lokalplanens forhold til anden planlægning Beskrivelse af lokaiplanen Lokalplanens retsvirkninger -33 LOKALPLANENS BESTEMMELSER i Lokalplanens formål Område- og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej- og sti- og parkeringsforhold Spor og ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagning -49 ii Grundejerforening Servitutter Andre myndigheder Vedtagelsespåtegning Tinglysning af lokalpian Kortbilag i og 2 til lokalpian.

3 2 Offentlighedsperiode: Lokalplanen er offentligt fremlagt i 10 uger: Fra tirsd. den 22. dec til tirsd. den 2. marts Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger vedrørende lokalplanen skal skriftligt sendes til: Teknisk forvaltning Nørregade Faaborg Fristen for indsigelser m.m. udløber Onsdag den 3. marts kl Lokalpianen kan ses på Teknisk forvaltning, Nørregade 4, Faaborg. Mandag - Torsdage fredag kl kl samt på kommunens biblioteker i de normale åbningstider. Når lokalplanen er endeligt godkendt og tinglyst, kan den købes på Teknisk forvaltning for kr

4 3 FAABORG KOMMUNE Lokalpian nr Bevarende lokalplan for Fiskervænget Dyreborg REDEGØRELSE: 1 Lokalplanens baggrund Lokalplanen omfatter et ældre bebygget område i Dyreborg, som er udlagt til boligformål. Arealet er Ca m 2 stort og udgøres af Fiskervænget med tilstødende matrikler med nre.: 16aq, i6~, i6c, i6hc, 16n, 16d, i6g, 16h, l6~-, del af i6e, 16k, i6z, 16æ, 160, 16aa, 16ab, 16ag,16ax, 16as 16at, 16P, i6r, 16ac, del af 16ad, i6ae, del af 16bk, 16~, 1~t,16u, 16, 16k, 1~y, 15az, 16bm, 16bl og 16bo - alle Bjerne By, Horne. Denne lokalplan er udformet som en bevarende lokalplan med det hovedformål, at sikre områdets særlige helhedspræg af hensyn til kulturhistoriske og miljømæssige interesser, uden derved at forhindre fremtidig udvikling i området. Denne bevaringsværdige status skyldes en velbevaret og u- sædvanlig homogen bebyggelse og bebyggelsesstruktur opstået i nær tilknytning til havet ved Dyreborg Vig. Lokalplanen er derfor udformet således, at såvel grundejere som lejere i området, sættes i stand til at overskue, hvor-

5

6 5 Formål: Lokaiplanen skal have til formål at sikre områdets velbevarede landsbystruktur og den dertil knyttede bevaringsværdige bebyggelse, samt at sikre, at evt nybebyggelse, om- og tilbygninger placeres og udformes med hensyn til bevaringsinteresserne som helhed. Områdets anvendelse: Området udlægges til boligformål. Inden for området kan der kun opføres bebyggelse eller foretages om- eller tilbygning til boligformål. En lokalpian kan bestemme, at der i forbindelse med en bolig kan foregå lokalt betingede serviceerhverv, når dette kan ske uden tilsidesættelse af bevaringsinteresserne. Bebyggelsens omfang og placering: Bebyggelsesprocenten for ejendomme, der anvendes til boligformål, må ikke overstige 25. Bebyggelsesprocenten for ejendomme til andre formål, må ikke overstige 40. Lokalplanen skal fastsætte bestemmelse, der sikrer, at fly bebygelse placeres under hensyn til bevaringsinteresserne, det vil sige under hensyn til gadebilledet og det bymæssige helhedsindtryk. Bebyggelsens ydre fremtræden: Ny bebyggelse, om- eller tilbygning skal gives en udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition og hensynet til bevaringsinteresserne. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 11/2 etage og bygningshøjden må ikke overstige 7,5 m over terræn. En lokalplan kan bestemme, at enkelte bygningsdele, f.eks. skorstene, antenner, m.v. kan opføres med en større højde, hvor dette ikke strider mod bevaringshensynene. Bevaring af bebyggelse: Eksisterende bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Bevaring af landskahstræk: En lokalplan for området skal indeholde bestemmelser om bevaring af særlige landskabs-

7 6 træk, herunder gadekær, bystævner, forter, alleer, træer, og hegn m.v. Zoneforhold Området er beliggende i landzone, men overføres til byzone ved godkendelse af lokalplan. Faaborg Kom- Spildevand Området er offentligt kloakeret og medtaget i munes spildevandsplan. Vej plan Der foreligger ingen vejplan for området. Kollektiv trafik Lokalplanområdet er beliggende ummiddelbart op til Faaborg kommunes lokalruter på Dyreborgvej. Varmeplan Lokalplanområdet er ikke medtaget i Faaborg kommunes varmeplan. Kystnærhedszonen Lokaiplanområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Lokalplanens formål er at bevare området og dets bebyggelse med dets særlige helhedspræg og landskabelige beliggenhed, samt at sikre at eventuelle tilbygninger og ombygninger - tilpasses den eksisterende bebyggelse. BygningshØjden er fastlagt til max 7,5 m. Lokalplanen er således ikke i strid med bestemmelserne i cirkulæret om planlægning og administration af kystområderne.

8 7 3 Beskrivelse af lokalplanen. Lokalplanen er udarbejdet for at sikre og bevare områdets særlige karakter og struktur. Forud for udarbejdelsen er der foretaget en analyse af b- kalplanområdets særlige karakter. Den efterfølgende beskrielse af området er opdelt således: 3.1. Historie og landskabelig beliggenhed 3.2. Terræn 3.3. Stiforbindelser 3.4. Bebyggelsen - gadebilledet 3.5. Opdeling af bebyggelsen 3.5a. Bygninger kat.1 3.5b. Bygninger kat.2 3.5c. Bygninger kat.3 Målet med beskrivelsen er at tydeliggøre, hvad der ligger til grund for den bevaringsværdige status. Ligeledes skal beskrivelsen danne grundlag for - og forklare, hvorledes områdets særlige karakter. kan sikres og udbygges ved nærværende bokalplan. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for udformning og udførelse af bygningsændringer, tilbygning til eksisterende bebyggelse, ny boligbebyggelse samt udhuse, garager m.v. Endvidere fastlægges bestemmelser for hegning og landskabelig behandling af lokalplanmrådet. Lokalplanen fastlægger bl.a. udfra denne beskrivelse bestemmelser for områdets anvendelse til boligformål og lokalt betingede serviceerhverv i forbindelse med bolig.

9

10

11 10 fik hurtigt tilnavnet Ny Dyreborg. Hovedparten af parcellerne udstykkedes omkring et lige gadeforløb - Fiskervænget - og enkelte ved vejens tilslutning til Dyreborgvej. Fiskervænget ligger parallelt med kysten i nord/sydlig retning og ca. 7om fra daglig højvande. Bebyggelsen langs Fiskervænget er opført som 2 rækker huse, der sammen med den ældste bebyggelse langs den nordlige del af vigen, skaber landsbyens profil set fra vandsiden. Især viser Fiskervængets hvide huse med røde tegltage sig som en markant helhed i det flotte landskab (fig. 1). Den tætte sammenhæng mellem fiskernes hjem og arbejdsplads har givet området et helt specielt særpræg, der stadig ses og fornemmes, til trods for at der ikke længere drives aktivt erhvervsfiskeri herfra. fig. 2

12

13 12 Nr. 1: Hus bygget omkring Oprindeligt bygget som fabrik til margarinefremstilling - nu ombygget til bolig. Nr. 17: Tidl. slagterforretning i en sidebygning. Nr. 31: Tidl, bageri. 3.2 TERRÆN - TOPOGRAFI OG KARAKTER Områdets ellers jævne terræn stiger brat i det nordvestlige hjørne (matr. nr. 16r, 16ac, og l6~), kraftigst for matr. l6r, hvor niveauforskellen mellem vej og baghave når 7m. Vejen ligger jævnt Ca. 3.5m over daglig vande (kote - Ca. 3.5), men sydligst stiger den let til kote ca Mod syd afsluttes gadeforløbet med et hævet og lettere kuperet højdedrag ud til kysten og Noret. Kystbilledet afsluttes således markant med en træbevokset pynt, og fra det højeste punkt (kote 13.6) på matr. 16 at, er der en flot udsigt ud over kystlandskabet. Den træbevoksede pynt er mod kysten afsluttet med et fint stenglacie. Mod vigen falder terrænet let og afsluttes ved kysten af den før omtalte -stejle- og landingsplads. Denne er på begge sider afgrænset af en lav stenvold opbygget af store strandsten. Stenvolden strækker sig næsten ubrudt i hele områdets længde, og er idag overgroet af strandplanten sandtorn. I det sydlige område har strandbevoksningen bredt sig over den tidligere stejleplads, hvor den danner en naturlig overgang fra strandarealet til de mere private haver.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 26 de frem i facadens ellers matte overfladebehandling. værre findes kun få eksempler på dette, Des- og kun en enkelt oprindelig dobbeltdør (nr.29) er bevaret. Lysindtaget sker gennem et smalt, vandret liggende sprosset glasparti over dørpladerne og symmetri i hele dørpartiets udformning er et nøgleord. De ældre døre har (her specielt p.g.a. områdets tætte beliggenhed til kysten) problemer med at være rigtigt tætte, hvilket er medvirkende til, at de bliver udskiftet med en ny og tættere dør. Desværre er denne nye dør oftest udført uden hensyntagen til den oprindelige type, hvilket betyder en manglende overensstemmelse mellem dørens og husets Øvrige detaljering og gadebilledet mister noget af sin originalitet. Kælder og vinduer Under flere af husene findes der en mindre kælder, der har lysindtag fra støbejernsvinduer placeret i soklen. På grund af terrænnets fald mod vigen, åbnedes der mulighed for dette lysindtag oftest i den Østvendte lidt højere sokkel. Disse små kældre og støbejernsvinduer er et fint indslag i husets opbygning og udseende. Der har været tradition for at skjule vinduer i soklen ved at lade dem fremstå måde sortmalede med klart indgår de neutralt i facadebilledet glas. På denne sammen med en sortmalet sokkel eller en sokkel der fremstår i sten. For ikke at skade husets facadebillede med fx. kulørte rammer og farvet glas, bør kældervinduer fremstå i overensstemmel- se med traditionen.

28

29

30

31 30 Indgangen til gaden dannes af det forholdvist høje hus nr.2 (kat.l) på højre side og et lavt hus med fladt tag nr.1 på venstre side. Hus Nr. i er en i 1975 ombygget industribygning og udtrykker, til trods for en rimelig fagopdeling og hvidmalet facade, en for gaden meget fremmedartet bygningsstil. Den umiddelbare oplevelse af Fiskervængets ellers harmoniske husrækker utydeliggøres herved, og det ville være af betydning for hele gadebilledet, hvis der i tilfælde af en senere ombygning kunne opføres rejsning, og at huset i det hele taget kunne få et udtryk der spillede bedre op til den øvrige bebyggelse. Hus nr. 5 er et i området atypisk hus, fleste hus fandt der er sted, opført inden den idet det er det e- egentlige udstykning nemlig omkring år Huset er hvidmalet og stråtækket; størrelse, proportioner og faginddeling svarer nogenlunde til den Øvrige bebyggelse i kat. 1 og huset giver et fint og lidt anderledes indslag i gadebilledet. Huset nr. 35 på den tidl. omtalte matr. 16at adskiller sig heller ikke væsentligt, men en hævet platte mellem vinduer og stern giver et noget andet hus. Den diskrete beliggenhed og den hvidmalede facade får huset til at indgå pænt i helheden. Sydligst i vænget, efter et Ca. 70m ubebygget stræk i den vestligt liggende husrække, ligger 2 huse (villaer) der på grund af deres bygningsudformning og placering virker uforholdmæssigt store - og nr. 26 kote. Ca. nr. 24 kote. ca. 8.0 og i 21/2 etager 10.0 i 11/2 etager. Begge er dog hvid- malede og taget på nr. 26 er belagt med røde tegl hvilket betyder at de formår at tilpasse sig gadens helhedsindtryk.

32

33

34 33 historie og det ville være af bl.a. miljømæssig værdi, om de kunne bevares. Nyere tilbygninger er oftest udført som type 1 i forbindelse med enten et redskabsrum, garage eller som vindfang for indgangsdør placeret i hovedhusets gavl. Disse bygninger er enten udført som grundmurede bygninger med fladt, tagpapdækket tag eller med bræddebeklædning og lav taghældning. Med det nutidige store udbud standardiserede fyr. car-porte i byggevarer er også fulgt m.v. udført i trykimprægneret Disse udmærker sig ved på ingen måde at tilpasse sig bebyggelsen eller spille op til denne på en original måde. Det skal derfor bemærkes, at disse i fremtiden skal have en udformning, materialevalg og overfladebehandling der underordner sig områdets karakter og således tilpasser sig bebyggelsen, og måske endda kunne være fine indslag i denne Lokalplanens retsvirkninger. Efter Faaborg byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokaiplanen må ejendomme, der er om- fattet af planen ifølge LOV NR 388 OM PLANLÆGNING kun udstykkes, bebygges eller i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende indenfor til. lovlige avendelse af en ejendom lokalplanens område kan fortsætte som hid- Lokaiplanen medfører heller ikke i sig selv krav om umiddelbar etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Faaborg byråd kan meddele dispensationer til mindre

35 34 væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det helhedsbillede der søges bevaret og styrket. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 4.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne res, Andre private servitutter kan eksproprie- når dette vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

36 35 FAABORG KOMMUNE Lokaiplan nr Bevarende lokalpian for Fiskervænget Dyreborg - I henhold til Lov nr. 388 om planlægning, af 6. juni 1991, fastsættes herved flg. bestemmelser for det i 2 stk. i nævnte område. 1 Lokalplanens formål Formålet med tilvejebringelsen af nærværende lokalplan er: at bevare den eksisterende karakteristiske bebyggelse og de tilhørende omgivelser, at sikre at ny--, om- ring, udformning og og tilbygninger et får materialevalg en placeder svarer til områdets oprindelige byggetradition, at sikre at vedligeholdelsesarbejde og bygningsændringen foretages i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur og gadens bebyggelse som helhed, at fastsætte bestemmelser om hegn mod vej, naboskel og strand, at fastsætte bestemmelser for interne vej- og stifor- hold, at sikre at boligbebyggelsen anvendes til helårsbeboelse, at sikre at bevaningsværdige bygninger ikke nedrives.

37 36 2 Område og zonestatus 2.1 Lokaiplanenområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matnikel numre: 16aq, 16f, 16c, 16hc, 16n, 16d, ~ 1~h, ~6J, af 16e, 16k, 16Z, 16 æ, 160, 16aa, del 16ab, l6ag, 15ax, 16as, 16at, l6p, 16r, 16ac, del af 16ad, 16ae, del af 16bk, 16~, i6t, i6u, l6v, i6x, l6y, 16az, 16bm, og 16bo alle Bjerne by, Horne. 2.2 Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres det i stk. 1 nævnte område fra landzone til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalpianområdet må kun anvendes 3.2 På hver ejendom 3.3 I forbindelse må med der bolig til boligformål. indrettes kan max det 2 boliger. tillades ind- rettet lokalt betinget serviceerhverv under forudsætning af at: -karakteren af boligejendom ikke ændres -bevaringsinterresserne ikke tilsidesættes -virksomheden drives af den der bebor ejendommen -virksomheden ikke er til gene for de omkningboende -virksomheden ikke medfører behov for p-plads, ud- over hvad der er plads til på den pågældende ej en-dom. 4 Udstykninger 4.1 Yderligere udstykning må ikke finde sted.

38 37 5 Vej- sti- og parkeringsforhold 5.1 Eksisterende vej og vendeplads skal bevare sin nuværende afgrænsning. 5.2 Eksisterende vej skal befæstes med asfalt og grå skærvebelægning fra skel til skel. 5.3 Kommunens vejanlæg på matr. 7a Skal grusvej udføres eller med græsarmeningssten. Evt. som hegning mod Fiskervænget skal ske med traditionelt hvidmalet stakit med en max. højde 80 cm. 5.4 Den på matr. nr. l6~~lyste 3m brede stiforbindelse til bagvedliggende matr. nr. 16ia (udenfor lokal- planområdet) udlægges som lokal sti. 5.5 Langs vejen pålægges byggelinie - jvnf. kortbilag 1. 6 Spor- og ledningsanlæg 6.1 El-ledninger, fremføres herunder til vejbelysning, som luftledninger, må ikke men må alene udføres som jordkabler. 6.2 El-målerskabe til de enkelte husstande skal opsættes i ydermur plant med muren. 6.3 El-, telefon- og antenneskabe skal placeres som vist på kortbilag 1 og fremstå i varmforzinket metal.

39 38 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Indenfor lokalplanområdet må ingen form for bebyg-gelse nedrives eller fjernes uden byrådets særlige tilladelse. 7.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Indenfor lokalplanområdet må ingen form for bebyggelse opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. 7.4 Boligbebyggelse skal opføres som længehuse og skal gives en større længde end bredde. Bredden må ikke overstige 8.0 m. 7.5 Boligbebyggelse parallelt skal opføres med Fiskervænget med længden/facaden og med en afstand til vejskel som vist på kortbilag 1. T max 7.5 m max 2.7m max 8.0 m 7.6 Facaders sammenskæring med tagflade, må ikke over- stige 2.7 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. 7.7 Tagene skal udføres som symmetniske saddeltage med en vinkel til det vandrette plan på Eksiste-rende halvvalme skal bevares.

40 Intet punkt på en bygnings ydervæg eller tagfiade må gives en højde der overstiger 7.5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 7.9 Der må opføres max 2 enkeltsiddende kviste pr tagflade. Kvistes bredde og højde må ikke overstige 120 cm og skal være trukket min. 3 tagsten tilbage fra formur. Alternativt kan der opføres max i taskekvist pr. tagflade med en max bredde på 1/3 af tagfladens længde. kd poflt3~ 7.10 I forbindelse med én ooj1po af hovedhusets gavle må der opføres en tilbygning til beboelse med en bredde på max 3.5m. DDfl~D 7.11 Tilbygningen skal udføres med 25 taghældning op mod hovedhusets gavl og intet punkt af tilbygningens ydervæg eller tagflade må gives en højde der overstiger hovedhusets gesims.

41

42 41 hovedhusets gadefacade frem i forhold til og må ikke trækkes hovedhusets bagfacade længere end max. 3.0 m punkt af de i 7.12 omtalte Intet bygningers ydervæg eller tagf lade må overstige 5.0 m målt efter reglerne i bygningsreglementet. Skæringen mellem ydervæg og tagflade må ikke gives en højde der overstiger hovedhusets gesims. Bygninger i byggefeit- 1 ved stranden Der kan opføres én bygning pr matrikel indenfor byggefelt 1 ved stranden Bygninger i byggefelt 1 skal udføres som regelmæssi- ge længehuse med en bredde på max. 4.0 m og en længde på max Tage 6.5 m. Længdeaksen skal ligge Øst/vest. i byggefelt 1 skal udføres som symetnisk sad-- deltag med en vinkel til det vandrette plan på 450V Skæningen mellem ydervæg og tagflade må ikke gives en højde større end 2.5 m over terreæn Intet punkt indenfor - af en bygnings ydervæg eller tagf lade byggefelt 4.5 m over terræn 1 må gives en højde større end målt efter reglerne i bygningsreg- lementet. 7.l9a Anden udformning i 7.17, særlige 7.18 af bebyggelse i byggefelt 1 end den og 7.19 byrådets beskrevne kræver tilladelse. Tilbygninger, udhuse, garager eller lignende vest for vej en Indenfor byggelinierne i området vest for Fiskervænget kan der udover tilbygninger efter 7.10 opføres

43 42 tilbygninger til hovedhuset eller fritliggende bygninger til beboelse, mellem hovedhusets udhus eller garage i bagfacade området og byggelinien 20 m vest for vejskel (se kortbilag 1) Bygningers gesimshøjde i det i 7.20 nævnte område må ikke overstige hovedhusets gesimshøjde og intet punkt på en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde der overstiger 4.0 m målt efter reglerne i bygningsreglementet. Andre bygninger Udover de i 7 direkte nævnte bygninger må egentlige grundmurede bygninger ikke forekomme, og det er alene tilladt at opsætte drivhuse med et max. grundareal på 15 m2 eller løst opsatte skure e.lign. med et max. grundareal på 4.0 m Intet punkt på bygninger nævnt i 7.22 må gives højde større end 2.5 m målt efter reglerne i en byg- ningsreglementet. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden Facadens murværk og farve 8.1 Grundmurede fremstå som vandskuret KC 50/50/750 tfacade bygningers der - undtaget skal bevare facadevægge tegistensmur herfra og lysninger skal med mørteltype er hovedhusets fron- sin oprindelige murmæssige over fladebehandling. 8.la Fiskervænget 5 skal fremstå med facaden i bindings- værk. 8.2 Murværkets oprindelige facadeudsmykning må ikke

44 43 fjernes, der overpudses må ikke eller foretages på anden måde ændres, ændringer og i dør- og vindues- huller. 8.3 Eksisterende reperation en 8.4 gesims skal af taget udformning, bevares. Ved udskiftning/ skal det sikres, at gesimsen får som svarer til den oprindelige. Vindueshuller skal være ens i bredde og højde, og murpiller skal være med samme bredde, således at der sikres en god- rytme -i- facaden. Vindueshuller skal - placeres 4 teglstensskifter under gesims. 8.5 Udvendige skal infatninger omkring døre og vindueshuller udføres med traditionel ikke tilladt gennemmuring og det er at opsætte skodder e. lign, for bebyg- gelsen fremmedartede elementer. 8.6 Grundmurede bygningers facadevægge, gesims og lys- ninger skal fremstå hvidkalkede eller hvidmalede med en mat overflade. 8.7 Sokie-r- skal fremstå i granit eller pudset med cementmørtel fremstå - i forholdet tjæret halvblank eller Taget Pudsede sortmalet med sokler blank skal eller overflade. Tagkonstruktion 8.8-1:3. - skal og materiale dækkes med rød vingetegi (blødstrøgen vingesten gl. dansk model) og murværket ført op under stenene. Udluftning gennem tagf laden må ikke udføres med plastichætte, men skal ske fra teglsten 8.8a med vandret tud, Fiskervænget nr. udformet stråtag. zinkhætte eller gennem skorsten. 5 skal være tækket med traditionelt

45 Tagkonstruktion skal udføres med skalk over 2-3 sten og uden udhæng ved gavl eller tagfod. j_~j~jj_~juj_ forkert rigtigt Rygningen skal dækkes med tilsvarende røde rygningsteglsten lagt Tagrende og nedløb skal udføres i zink. Tagvinduer 8.12 Kviste i mørtel. og kviste eller symmetrisk 8.13 ~D~-fl~Ö Ü~ eventuelle skal placeres i tagf laden. Vindue i kviste beskrevet tagvinduer skal i sidde frontalt og udformes som 31. Der må ikke isættes vinduer i kvistflunke Kvistens en blank front eller og flunke skal halvblank fremstå hvidmalet malingstype. Flunke med kan inddækkes på traditionel vis med zink Kvistens tag skal dækkes med sort tagpap, zink eller rød tegl af samme type som tagfiadens Der må max tagf lade, isættes 2 enkeltsiddende tagvinduer pr hvor der ikke opføres kviste. Tagvinduer må ikke have et glasareal, 70 cm. Skorstenspiber der er større end 50 x

46

47 Skorstenspiben skal placeres i midten af rygningen Skorstenen skal inddækkes murmæssigt med forskelling ved overgang til taget. Zinkinddækning e.lign. er ikke tilladt. Alternativt kan der anvendes blyinddækning. Udvendige døre 8.25 Døre skal udføres som symetriske fyldningsdøre i træ (finér e.lign. må kun anvendes til indvendige fyldninger):(se tegning -side-~25.) Ved dørhuller på over 110 cm i bredden, skal døren udformes som en symmetrisk dobbeltdør. Der kan sættes 8.27 glas i fyldningerne Udvendige døre skal eller halvblank (se tegning side 25). fremstå med en dækkende blank malingstype. Der skal inden frem- stilling af yderdøre indhentes tilladelse fra byrådet, ansøgningen skal vedlægges fyldestgørende tegningsmateriale. Vinduer~.i facade. og sokkel 8.28 Vinduer~må:ikke 8.29 Vinduer skal placeret udføres fremstå - forsynes~-med buet glas. i soklen i tyndt i forbindelse med kælder prof ileret støbejern og med en dækkende sort blank eller skal halvblank malingstype Vinduer skal udføres i træ og fremstå med en dækken- de blank eller halvblank malingstype Vinduer udformet med sprosser som fig. A skal fremstilles med enkeltlagsglas i yderrammen og koblede rammer eller forsatsramme.

48

49 Tilbygninger skal gives en ydre fremtræden som svarer til hovedhusets og skal m.h.t. udførelse og materialevalg følge bestemmelserne i Udhuse, garager m.v Bygningerne skal enten fremstå grundmuret med. vandskuret tegl eller med støbt bræddebeklædning (finèr-plader sokkel, træskelet og e.lign. er ikke til- ladt) Teglmur skal behandies~som i 8.1 og træbeklædning skal fremstå med en dækkende mat hvid malingstype Taget skal udføres uden egentligt udhæng og dækkes enten med rød vingetegl som beskrevet i 8.8 eller med sort tagpap og listedækning med trekantlister. øvrige forhold 8.36 Antenner m. må ikke opstilles Paraboler med en højde på over 8,5 må kun opstilles på jorden med en max højde på 2 m Ingen~,form--for skiltning.~eller sted- uden byrådets særlige reklamering må finde tilladelse. Ubebyggede arealer De på kortbilag 1 viste åbne kig fra Fiskervænget udover vandet, lukkes må ikke bebygges eller på anden måde for udsyn fra Fiskervænget. Forhaverne 9.2 Hegn mod vej byggelsens levende og naboskel gadefacade klippet hegn i området mellem boligbe- og vej skel skal udføres eller traditionelt som hvidmalet

50

51 50 sted på lokalplanområdet Stendiget mellem Fiskervænget og matr. nre. 16 hi og 16hh skal bevares som et stendige af natursten Forudsætniner for ibrugtagen af ny bebyggelse Ingen særlige bestemmelser. Grundejerforening Ingen særlige bestemmelser. Servitutter Den på matr. ningshøjde 13-16aq lyste tilstandsservitut om byg- på max 3.80 m aflyses. Tilladeise,r-efler.;dispensa±ioner fra andre mynigheder 13.1 Ingen særlige bestemmelser. Forslaget er vedtaget til offentliggørelse af Faaborg byråd den 16. december 1992.

52 51 I forhold til det oprindelige forslag er der foretaget følgende ændringer i den endelige lokalplan. 1 er tilføjet: at sikre at bevaningsværdige- bygninger ikke nedrives. 2.1: Matr. nre. 16hi og 16hh er udtaget af lokalplanområdet og er derfor udtaget af : Matr. nre. 16hi og 16hh kan dog udstykkes som vist på kortbilag 1 med toarealmæssigt lige store matnikler. Hele 4.2 er udtaget af lokalplanen, da de 2 matnikler omtalt i paragrafen er udtaget af lokalplanområdet. 6.2 er ændret fra: El-målerskabe til de enkelte husstande skal opsættes i fa- cademur glat~med.murværket. -. til: El-målerskabe dermur plant til de enkelte husstande skal opsættes i y- med muren. 7.9 er tilføjet: Alternativt kan der opføres max i taskekvist med en max bredde på 1/3 af tagfladens Teksten 7.lla Uanset efter skal er tilføjet en illustration pr tagf lade længde. af de 2 kvisttyper. ny bestemmelse: foranstående brand opføres byggelinie bestemmelser må boligbebyggelse på den eksisterende mod vej respekteres. sokkel, dog

53 52 7.llb ny bestemmelse: Boligbebyggelse kan efter brand opføres med samme foranstående bestemmelser. antal etager og m2 uanset 7.19a Ny bestemmelse: Anden udformning. af bebyggelse i 7.17, 7.18 og 7.19 beskrevne byggefelt i en den i kræver byrådets særlige tilla- delse. 8.la Ny bestemmelse: Fiskervænget-nr. 5- skal -fremstk--med -facader i traditionel - bindingsværk. 8.4 er ændret fra: Vindueshuller og murpiller skal henholdsvis gives samme dimensioner og bredde. Vindueshuller skal placeres 4 teglstensskifter under gesims. til: Vindueshuller skal være skal være ens i bredde og højde, med samme bredde, rytme i facaden. skifter under gesims. således Vindueshuller skal 8.7 sidste punktum-er-ændret --fra: Overf laden eller skal halvblank fremstå tjæret eller at der placeres og murpiller sikres en god 4 teglstens-- - sortmalet med blank overflade. til: Pudsede sokler blank eller skal halvblank fremstå tjæret eller sortmalet med overflade. 8.8 sidste punktum er ændret fra: Udluftning gennem tagfladen skal ske fra teglsten med van- dret tud eller skorsten: til: Udluftning te, eller gennem tagfladen men skal ske fra gennem skorsten. må ikke udføres teglsten med plastichæt- med vandret tud, zinkhætte

54 53 8.8a ny bestemmelse: Fiskervænget nr 5 skal være tækket med traditionelt udfor- met stråtag er tilføjet: Alternativt kan der anvendes blyinddækning er tilføjet: (se tegning side 25) 8.26 er ændret fra: Hoveddøren skal udformes som dobbeltdør. Lysindtag skal ske over dørpladerne og glasset skal være sprosseinddelt enkeltglas. til. Ved dørhuller på over 110 cm i bredden, mes som en symmetrisk dobbeltdør. skal døren udfor- Der kan sættes glas i fyldningerne (se tegning side 25) er ændret fra: Alle vinduestyper ufarvet og.plant. skal fremstilles enkel..tglas med udvendigt klart, - til Vinduer må ikke forsynes med buet glas 8.31 er ændret fra: Vinduer skal fremstilles sprosse-inddelte lede rammer. vinduer Der skal som dannebrogs- og udføres inden eller med forsats- fremstilling 2-rammet eller af vinduer kob-- indhen- tes tilladelse fra byrådet, ansøgningen skal vedlægges fyldestgørende tegningsmateniale. til Vinduer med udformet enkeltlagsglas med sprosser i som fig. A skal yderrammen og koblede 2 vinduer fremstilles rammer eller forsatsramme. Dannebrogsvinduer og rammede uden vandrette

55 54 sprosser kan udføres med thermoglas hvis ramme og karm ikke overstiger 80 mm tilsammen (se fig. B). Glaslister skal være i træ, med små dimensioner og med skrå flader (se fig. C). Der skal inden fremstilling af vinduer indhentes tilladelse fra byrådet, ansøgningen skal vedlægges fyldestgørende tegningsmateriale ny bestemmelse: Stendiget mellem Fiskervænget og matr. nre. 16 hi og l6~ skal bevares som et stendige af natursten. Kortbilag: Kortbilag i er ændret idet matr. nre. l6~ ~og 16hh er udtaget af lokalplanområdet. Lokalplanen er i henhold til 27 i planloven endeligt vedtaget af Faaborg byråd den 16. februar På byrådets vegne Ove K. Petersen borgmester Øren Theilade kommunaldirektør

56

57

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område Lokalplan / Byplanvedtægt nr. 4. / 1 Lokalplanens formål Ny/eksisterende Lov-regel Ejerlaugets kommentarer Kommunens svar 1.1 Det er lokalplanens formål: At sikre kvarterets helhedsindtryk, som det fremstår

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001 ~li 0 ved Norden- Helårsbeboelse huse Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold 5 Forhold til anden planlægning 5 Forsyningsforhold

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere