Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter"

Transkript

1 Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet i Mindre indtjeningsbidrag fra kursregulering af værdipapirbeholdninger. Nedskrivninger på udlån er steget, dog fortsat på et meget lavt niveau. Realkreditlån med fast forrentning udgør igen størstedelen af de samlede realkreditlån. Andelen af realkreditlån med afdragsfrihed stiger fortsat. 45 pct. af lån til ejerboliger er ydet med afdragsfrihed. Udlånsvæksten er aftaget i Der er især aftagende vækst på husholdninger. Boligpriser falder på ejerlejligheder og nær nulvækst på enfamiliehuse - gennemsnitligt på landsplan. Der er større udsving lokalt. I reale termer er boligpriserne fortsat høje set over en længere periode. 2. Hovedtendenser i årsregnskaber Uroen på de internationale finansielle markeder har kun i beskedent omfang påvirket de danske realkreditinstitutter. Realkreditinstitutterne er generelt set velkonsoliderede, og kredittabene er små. Den finansielle uro har i nogen grad påvirket handlen med danske realkreditobligationer. Ikke på grundlag af vurderinger af sikkerheden bag de danske realkreditobligationer, men i lyset af den generelle usikkerhed på de finansielle markeder. F.eks. blev den såkaldte market maker ordning, hvor der stilles forpligtende købsog salgspriser, i en kort periode suspenderet pga. for store spænd i købs- og salgspriser i en række obligationsserier. Afmatningen på boligmarkedet påvirker boligejernes boligformue i nogen udstrækning. Større prisfald i forlængelse af den finansielle uro og en evt. længerevarende konjunkturnedgang - med stigende ledighed og derved faldende husstandsindkomster - vil påvirke realkreditinstitutternes kreditrisiko, dvs. risiko for større fremtidige kredittab. Realkreditinstitutternes resultat før skat i 2007 udgjorde 10,8 mia. kr., hvilket er et fald på 1,4 mia. kr. fra 12,2 mia. kr. i 2006, jf. tabel 1 nedenfor.

2 Tabel 1 Realkreditinstitutternes årsregnskaber, (foreløbige tal) Vækst p.a. Mio. kr Resultat poster (uddrag) --- pct. --- Netto renteindtægter ,98 18,90 Udbytte af aktier mv ,21-39,49 Netto gebyrindtægter ,66 Netto rente- og gebyrindtægter ,03 15,04 Kursreguleringer ,93-91,06 Udgifter til personale og adm ,81-0,35 Nedskrivninger på udlån m.v ,15 Resultat af kapitalandele ,53 21,15 Resultat før skat ,88-11,62 Skat ,45-6,57 Årets resultat ,69-13,13 Balance poster (uddrag) Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter ,46 45,15 Udlån ,66 7,72 Obligationer ,64 19,78 Aktier m.v ,65-11,67 Passiver Gæld til kreditinstitutter ,83 51,84 Udstedte obligationer ,33 7,30 Efterstillede kapitalindskud ,77-3,66 Egenkapital ,31 7,72 Balance ,33 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet 13,03 Anm.: Bemærk nye regnskabsregler fra 1. januar 2005, som bl.a. betyder, at udlån indgår til dagsværdi. Se også Finanstilsynet (2006), "Markedsudviklingen i 2005 for pengeinstitutter", og gennemgangen af ændringer i regnskabsregler i appendiks 1. Nedgangen i realkreditinstitutternes nettoindtjening kan især henføres til, at kursreguleringer af værdipapirbeholdninger er faldet med 2,8 mia. kr. i fra 3 mia. kr. i 2006 til 0,3 mia. kr. i Nettorente- og gebyrindtægter er steget fra 11,5 mia. kr. til 13,2 mia. kr. i Stigningen skyldes at netto renteindtægterne er steget med 2,2 mia. kr. Realkreditinstitutterne er også i 2007 netto gebyr- og provisionsafgiver. Indtjeningsbidraget fra dattervirksomheder (herunder bankvirksomhed) er steget med 0,4 mia. kr. til i alt 2,5 mia. kr. i Realkreditinstitutterne har samlet set netto tilbageført nedskrivninger på udlån, der i 2007 udviser en tilbageførsel (indtægtsførsel) på 0,1 mia. kr. - dog en mindre tilbageførsel end årene før. Omkostninger til personale og administration var på 4,8 mia. kr. i 2007, og dermed stort set uændret i forhold til året før. Realkreditudlånet er steget med 143 mia. kr. i 2007, fra mia. kr. ultimo 2006 til mia. kr. ultimo Til sammenligning udgør pengeinstitutternes samlede udlån mia. kr. ved udgangen af

3 Tabel 2 Udvalgte nøgletal, Indtjening pr. omkostningskrone 2,87 3,14 3,55 3,68 3,07 Egenkapitalforrentning før skat 10,47 9,53 10,93 10,41 8,41 Solvensprocent 11,63 12,39 12,68 12,40 12,07 Kernekapitalprocent 11,03 11,58 11,34 11,35 11,11 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Anm.: Se samlet nøgletalsoversigt i afsnit 5. Realkreditinstitutternes indtjening pr. omkostningskrone 1 er faldet til 3,1 i 2007 fra 3,7 året før. Til sammenligning havde pengeinstitutterne - for sektoren som helhed - en indtjening pr. omkostningskrone på 1,9 i Realkreditinstitutternes indtjening i relative termer, målt ved egenkapitalforrentning før skat, er faldet fra 10,4 pct. i 2006 til 8,4 pct. i Pengeinstitutternes egenkapitalforrentning før skat var til sammenligning godt 17,2 pct. i Realkreditinstitutternes solvensprocent 3 er faldet fra 12,4 pct. til 12,1 pct. ultimo Kernekapitalprocenten 4 er faldet fra 11,4 pct. til 11,1 pct. ved udgangen af Til sammenligning har pengeinstitutterne samlet set en kernekapitalprocent på 9,2 ved udgangen af Nøgletallet "Indtjening pr. omkostningskrone" indeholder alle poster fra resultatopgørelsen før aktiviteter under afvikling og før skat. Indtægter er; nettorente- og gebyrindtægter, kursreguleringer, andre driftsindtægter samt resultat af kapitalandele. Omkostninger er; omkostninger til personale og adm., af- og nedskrivninger, andre driftsudgifter samt nedskrivninger på udlån. 2 Ved denne sammenligning skal det tages i betragtning, at realkreditinstitutter som udgangspunkt påtager sig mindre risici end pengeinstitutter henset til pantesikkerheden bag realkreditlånene (dermed mindre kreditrisiko) og henset til balanceprincippet (dermed bl.a. mindre renterisiko). Dette kan også aflæses i de historiske tabserfaringer. Ud fra en traditionel risiko/afkast betragtning skal den lavere risiko derfor også alt andet lige afspejle sig i et lavere afkast sammenlignet med pengeinstitutter. 3 Solvensprocent er basiskapital (kernekapital + suppl. ansvarlig fremmedkapital) i procent af risikovægtede aktiver. 4 Kernekapitalprocent er kernekapital i procent af risikovægtede aktiver. 5 Nye solvensregler (Basel 2) er implementeret fra 1. januar Realkreditinstitutterne har dog - ligesom pengeinstitutterne - anvendt en overgangsordning og indberettet efter de gamle regler i

4 3. Markedsbeskrivelse Realkreditlån Markedsandelen af realkreditlån med rentetilpasning er faldet en anelse fra knap 52 pct. året før til 46 pct. af de samlede realkreditlån ved udgangen af De fastforrentede realkreditlån udgør igen den største del af det samlede udlån, jf. figur 1 herunder, der viser udviklingen i fordelingen af realkreditlån fordelt på lånetype. Figur 1 Fordeling af realkreditlån efter type, Mia. kr Fastforrentede Rentetilpasningslån Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik Anm.: Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at der er set bort fra indekslån, som udgør en forholdsvis stabil (svagt nedadgående) andel på knap 5 pct. af det samlede udlån. Den samlede udstedelse af realkreditlån med fast rente er steget betydeligt i Ved udgangen af 2007 er der udbetalt lån med fast rente for i alt mia. kr. Der er udbetalt lån med rentetilpasning for 930 mia. kr. 6 Heraf udgør andelen af lån, der ydes i form af aftalevilkår med årlig rentetilpasning 73 pct., hvilket er et lille fald i forhold til 2006, jf. figur 2. 6 Realkreditlån, som udbydes med indbygget renteloft (også kaldet "garantilån"), indgår under rentetilpasningslån, indtil de rammer renteloftet, hvorefter de indgår som fastrentelån. 4

5 Figur 2 Realkreditlån med rentetilpasning, heraf med årlig rentetilpasning, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Årlig rentetilpasning Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik Øvrige rentetilpasningslån Afdragsfrie lån Ved udgangen af 2007 var der udstedt afdragsfrie lån til ejerboliger og fritidshuse for i alt knap 547 mia. kr., i forhold til 432 mia. kr. på samme tidspunkt året før. Dermed udgør afdragsfrie lån i alt 45 pct. af den samlede udlånsmasse for ejerboliger og fritidshuse, i mod ca. 39 pct. året før. I alt var der ultimo 2007 udstedt afdragsfrie lån til private og erhverv for 796 mia. kr., jf. figur 3. Ultimo 2007 var der udstedt afdragsfrie lån som rentetilpasningslån for 412 mia. kr., svarende til ca. 52 pct. af de samlede udstedte lån ydet med afdragsfrihed. Det er dog et stigende antal låntagere, som vælger afdragsfrihed i forbindelse med et fastforrentet lån. 5

6 Figur 3 Samlede udstedte afdragsfrie lån til private og erhverv, Mia. kr. Afdragsfrie lån i alt Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik 40 % af samlede realkreditudlån (45 % af lån til ejerboliger og fritidshuse) Afdragsfrie lån med fast forrentning Afdragsfrie lån med rentetilpasning Udlån i realkreditinstitutter vs. pengeinstitutter For året som helhed har såvel realkreditinstitutter som pengeinstitutter også i 2007 haft en høj udlånsvækst. Der er dog en tendens til noget aftagende udlånsvækst i 2. halvår af Pengeinstitutternes høje udlånsvækst i de senere år kan bl.a. henføres til introduktion af nye pantsikrede boligfinansieringsprodukter i konkurrence med realkreditinstitutternes realkreditlån til husholdninger. 7 Se også boks 1 vedrørende adgang til introduktion af særligt dækkede obligationer. 7 Med adgang til introduktion af særligt dækkede obligationer (SDO'er), jf. lovændring i foråret 2007, har pengeinstitutterne tillige fået flere muligheder for at finansiere lån med pant i fast ejendom i konkurrence med de traditionelle realkreditlån. 6

7 Boks 1. Særligt Dækkede Obligationer (SDO er) Muligheden for udstedelse SDO er blev implementeret i dansk lovgivning med virkning fra 1. juli Både realkreditinstitutter og pengeinstitutter har fået adgang til at udstede SDO er. Baggrunden er i hovedsagen et nyt EU-kapitaldækningsdirektiv (CRD-direktivet). Direktivet stiller skærpede krav til, hvornår status som særligt dækkede obligationer kan opnås. Dette er særligt vigtigt for investorerne, idet SDO'er kun kræver halvt så meget kapitaldækning som andre obligationer udstedt af kreditinstitutter. Realkreditinstitutterne kan fortsat udstede realkreditobligationer efter de gamle regler. Disse obligationer vil så ikke have status som SDO er. Realkreditinstitutterne har fortsat eneret til at bruge betegnelsen realkreditobligationer, enten som realkreditobligationer under de gamle regler, eller som særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) under den nye lovgivning. På SDO er er der krav om en løbende overholdelse af de direktivfastsatte lånegrænser. Dermed vil institutterne skulle stille ekstra sikkerhed (f.eks. statsobligationer), hvis ejendomspriserne falder, og lånets værdi derved stiger over den lovbestemte lånegrænse. På de traditionelle realkreditobligationer udmåles lånegrænsen alene på udbetalingstidspunktet. Ved udgangen af marts 2008 var der udstedt for 220 mia. kr. særligt dækkede realkreditobligationer og for 144 mia. kr. særligt dækkede obligationer. Efter 1. januar 2008 er det ikke muligt at nyudstede de nuværende realkreditobligationer med status som særligt dækkede. Herefter vil nyudstedelser formentlig udelukkende ske med status af SDO er eller SDRO er. I figur 4 nedenfor er til sammenligning vist udviklingen i udlånsvækst fra såvel pengeinstitutter som realkreditinstitutter i perioden og fordelt på henholdsvis husholdninger og erhverv. 7

8 Figur 4 Vækst i indenlandsk udlån i realkreditinstitutter vs. pengeinstitutter, M M12 Udlånsvækst år/år 2002-M M M M M M M04 Erhverv (pengeinstitutter) Erhverv (realkreditinstitutter) Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik 2004-M M M M M M M M M04 Husholdning (pengeinstitutter) Husholdning (realkreditinstitutter) 2007M M12 Det ses, at realkreditinstitutternes udlånsvækst til erhverv er steget i En del af forklaringen ligger formentlig deri, at erhvervsudlån kan være fremskyndet på grund af den nye SDO lovgivning, der trådte i kraft pr. 1. januar Ved finansiering i SDO vil der på nogle områder være en finansieringsbegrænsning i forhold til finansiering i realkreditobligationer. Udlånsvæksten til husholdninger er derimod aftaget. Det samlede realkreditlån steg godt 8 pct. i Til sammenligning steg pengeinstitutternes samlede udlån godt 27 pct. i Herunder er vist udviklingen i det indenlandske udlån i realkreditinstitutter vs. pengeinstitutter over længere periode. Det ses, at realkreditinstitutternes samlede indenlandske udlån fortsat er noget større end pengeinstitutternes indenlandske udlån. 8 Hertil skal lægges, at en del af realkreditlånene er garanteret af pengeinstitutter. 8

9 Figur 5 Udviklingen i indenlandsk udlån - realkreditinstitutter vs. pengeinstitutter, Mia. kr Pengeinstitutters udlån indland Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik Realkreditinstitutters udlån indland Bemærk, at tallene i figur 5 alene viser indenlandsk udlån. Dette har særlig betydning for pengeinstitutterne, som har et relativt stort udlån i udenlandske enheder (både filialer og datterbanker), som ikke bliver medregnet i figur 5. 9 Nedenfor i tabel 3 er realkreditudlånet fordelt på ejendomskategorier, samt nedskrivninger og tab fordelt herpå. Det ses, at udlån til ejerboliger udgør den største del af udlånet, men at akkumulerede nedskrivninger er størst på landbrug. 9 For tal herpå se Finanstilsynet (2008), "Markedsudviklingen i 2007 for pengeinstitutter". 9

10 Tabel 3 Udlån fordelt på ejendomskategorier - samt nedskrivninger og konstaterede tab herpå, 2007 Udlån Pct. andel Akkumulerede nedskrivninger Pct. andel Endelig tabt (afskrevet) Mio.kr. 1. Ejerboliger ,0% ,3% 11 10,4% 2. Fritidshuse ,9% 0 0,1% 0 0,0% 3. Støttet byggeri til beboelse ,3% 34 6,1% 18 17,2% 4. Andelsboliger ,2% 3 0,5% 0 0,0% 5. Private beboelsesejendomme til udlejning ,9% 27 4,9% 31 30,2% 6. Industri- og håndværksejendomme ,4% 63 11,5% 25 24,0% 7. Kontor- og forretningsejendomme ,4% 42 7,6% 5 4,9% 8. Landbrugsejendomme mv ,2% ,4% 11 10,9% 9. Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål ,4% 53 9,5% 2 2,4% 10. Andre ejendomme ,2% 0 0,0% 0 0,0% Realkreditudlån i alt ,0% ,0% 102 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet 100,0% Koncentration Nedenfor er vist fordelingen af markedsandele for realkreditinstitutter målt på udestående udlån pr. ultimo Figur 6 Markedsandele for realkreditinstitutter, udlån pr. ultimo 2007 Øvrige (LRF, FIH) 0,5% DLR 5,3% Nordea Kredit 12,0% Pct. andel BRFkredit 9,5% Nykredit (inkl. Totalkredit) 41,3% Realkredit Danmark 31,5% Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Fordelingen af markedsandele på de respektive realkreditinstitutter ligger stort set uændrede i forhold til året før. 10

11 4. Risici I 2007 har realkreditinstitutterne netto indtægtsført tidligere foretagne nedskrivninger på udlån for knap 0,1 mia. kr. Set over en længere periode er realkreditinstitutternes kredittab på et historisk lavt niveau. De historisk lave nedskrivninger på udlån har i de senere år bidraget til den stigende nettoindtjening i realkreditinstitutterne. Se tabel 4 herunder, der bl.a. viser årets nedskrivninger og indtjening over en længere periode. Tabel 4 Årets nedskrivninger mv. i realkreditinstitutter, Årets nedskrivninger Årets nedskrivningsprocent Resultat før skat År Udlån (Mio. kr.) (Mio. kr.) (%) (Mio. kr.) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Årets nedskrivningsprocent var højest i 1990 med 1,36 pct. af udlånet. Til sammenligning var nedskrivningsprocenten i pengeinstitutternes udlån på ca. 2,5 pct., da kredittabet var på sit højeste i pengeinstitutterne i Herunder er beregnet, hvor meget realkreditinstitutterne kan tåle at tabe, før resultatet henholdsvis kapitaloverdækningen i forhold til lovkravet er tabt. Følsomhedsberegningen er foretaget på både og 2007-regnskabstal, jf. tabel 5. 11

12 Tabel 5 Indtjeningens og kapitalens følsomhed overfor kredittab Kredittab før årets resultat er væk, i % af udlån 0,70 0,54 Kredittab før årets resultat og kapitaloverdækning er væk, i % af udlån 3,20 2,93 Største faktiske gennemsnitlige kredittab i % af udlån (1990) 1,36 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Det ses, at realkreditinstitutterne målt i forhold til historiske tab forekommer at være forholdsvis robuste på sektorniveau dette set i forhold til det dårligste år hidtil i Alt andet lige kan realkreditinstitutterne tabe over 2,9 pct. af udlånet før også kapitaloverdækningen (i forhold til lovkravet) er tabt. Det er bl.a. her forudsat, at bidragene på lånene ikke hæves. Dertil kommer, at udviklingen på f.eks. værdipapirmarkederne jo også påvirker realkreditinstitutternes indtjening (kursreguleringer). 10 Boks 2. Balanceprincippet Realkreditinstitutternes obligationsudstedelse og balanceprincip er reguleret i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. samt i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring. Balanceprincippet for realkreditinstitutter skal sikre, at institutterne ikke påtager sig væsentlig anden risiko end kreditrisikoen, som er risikoen for at låntagerne ikke opfylder deres betalingsforpligtelser. Ved anden risiko forstås i hovedsagen markedsrisiko (især renterisiko) og likviditetsrisiko. Kreditrisikoen styres på anden vis, bl.a. ved de maksimale lånegrænser i forhold til de bagved liggende pantværdier (ejendomsværdier). Reguleringen i balanceprincippet blev justeret i forbindelse med den nye lovgivning medio 2007 om særligt dækkede obligationer (SDO'er). Det er herefter muligt at følge enten det overordnede balanceprincip eller den specifikke udnyttelse heraf. Den specifikke udgave af balanceprincippet svarer med mindre ændringer til en videreførelse af de hidtil gældende regler. Der er dog foretaget visse lempelser, herunder ved indfrielse med andre end de bagvedliggende obligationer og ved valutarisici i forholdet mellem EUR/DKK. Det justerede overordnede balanceprincip er inspireret af det tilsvarende tyske balanceprincip og indebærer en større fleksibilitet end hidtil. Dette har betydning for især bankernes anvendelse af SDO'er som fundinginstrument. Institutterne kan vælge at underlægge sig det overordnede balanceprincip, men som udgangspunkt i praksis anvende de mindre fleksible regler fra det specifikke balanceprincip. Det kan have betydning for ratingen af de udstedte obligationer og være en fordel, hvis instituttet ikke har planer om at udnytte den større fleksibilitet. Balanceprincippet begrænser mulighederne for påtagelse af markeds- og likviditetsrisici. I det overordnede princip er der en større fleksibilitet for så vidt angår likviditetssammenhængen mellem obligationer og udlån. Renterisikobegrænsningen er dog også begrænsende for institutternes mulighed for påtagelse af likviditetsrisici. Udviklingen i ejendomspriser Risikoen for realkreditinstitutterne er især den, at der efter en periode med stigninger i ejendomspriserne, kan komme et større fald i ejendomspriserne - f.eks. klassisk set ledsaget af et konjunkturtilbageslag eller på baggrund af en rentestigning - der efterfølgende forringer pantet i ejendommen. I 2007 er renterne steget og 10 Det skal bemærkes, at realkreditinstitutternes større anvendelse af pengeinstitutgarantier for tab på den yderste del af realkreditlånene, formentlig betyder lavere kredittab i realkreditinstitutter i forhold til tidligere. Man kan sige, at ejendomspriserne derved skal falde mere end tidligere, før realkreditinstitutterne får tab. På den anden side indebærer variable renter og afdragsfrihed, at boligejerne alt andet lige er blevet mere sårbare over for renteændringer. 12

13 der har kunnet konstateres prisfald på ejendomme, herunder især ejerlejligheder - og mest i og omkring større byer, og især i København og omegn. 11 Figur 7 Udviklingen i reale boligpriser, = indeks 100 Ejerlejligheder Enfamiliehuse Anm.: Baseret på Skats kontantprisindeks frem til 2. halvår 2000, hvorefter der benyttes Skats salgsindeks frem til 2. halvår Udviklingen i 2. halvår 2007 er fremskrevet på baggrund af Realkreditrådets ejendomsstatistik, og hele serien er deflateret med forbrugerprisindekset. Kilde: Skat, Realkreditrådet og Danmarks Statistik Prisniveauet i reale termer er ved udgangen af 2007 fortsat højt og fortsat betydeligt højere end niveauet tilbage i midten af 80'erne. 11 Jf. Realkreditrådet, ejendomsprisstatistik fordelt på regioner mv. 13

14 Figur 8 Realvækst i boligpriser, Procent, år-år Ejerlejligheder Enfamiliehuse Anm.: Baseret på Skats kontantprisindeks frem til 2. halvår 2000, hvorefter der benyttes Skats salgsindeks frem til 2. halvår Udviklingen i 2. halvår 2007 er fremskrevet på baggrund af Realkreditrådets ejendomsstatistik, og hele serien er deflateret med forbrugerprisindekset. Kilde: Skat, Realkreditrådet og Danmarks Statistik Realvæksten har været høj i de senere år målt på landsplan - og helt frem til udgangen af 2006., jf. figur 8. I 2007 er realvæksten på ejerlejligheder negativ og nær nul på enfamiliehuse - på landsplan. Lokalt har udsvingene være større. På enfamiliehuse er priserne i 2007 faldet nær 5 pct. i Region Hovedstaden, hvorimod priserne i Region Syd-, Midt- og Nordjylland er steget 6-9 pct. På ejerlejligheder er priserne i 2007 faldet med 15 pct. i Region Hovedstaden. I 1. kvartal 2008 er denne udvikling fortsat. Priser på ejerlejligheder og enfamiliehuse falder på landsplan. Større udsving lokalt Jf. Realkreditrådet. 14

15 5. Nøgletal Tabel 6 Nøgletal for realkreditinstitutter, Institutniveau Solvensprocent 11,63 12,39 12,68 12,40 12,07 Kernekapitalprocent 11,03 11,58 11,34 11,35 11,11 Egenkapitalforrentning før skat 10,47 9,53 10,93 10,41 8,41 Egenkapitalforrentning efter skat 7,98 7,29 8,44 8,01 6,35 Indtjening pr. omkostningskrone 2,87 3,14 3,55 3,68 3,07 Valutaposition 2,83 0,88 1,16 1,39 1,98 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,22 0,17 0,07 0,10 0,11 Årets tab- og nedskrivningsprocent 0,01-0,04-0,02-0,09-0,03 Årets udlånsvækst 8,34 6,23 11,12 9,55 9,56 Udlån i forhold til egenkapital 15,40 15,17 15,40 14,88 14,83 Koncernniveau Solvensprocent 10,77 10,93 11,65 11,30 10,60 Kernekapitalprocent 10,32 10,65 10,82 10,69 10,10 Egenkapitalforrentning før skat 10,79 10,52 11,09 10,57 8,22 Egenkapitalforrentning efter skat 8,10 7,82 8,68 8,27 6,18 Indtjening pr. omkostningskrone 2,47 2,73 2,84 2,82 2,29 Valutaposition 3,07 0,68 0,95 1,42 2,20 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,22 0,16 0,07 0,05 0,05 Årets tab- og nedskrivningsprocent 0,00-0,03-0,02-0,06-0,01 Årets udlånsvækst 6,28 1,75 9,86 8,89 9,70 Udlån i forhold til egenkapital 16,69 16,61 16,17 16,54 16,70 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Anm.: Tabellen viser nøgletal på både institutniveau og koncernniveau. I koncerntallene indgår derved tillige tal fra datterselskaber, herunder især datterbanker. Realkreditkoncerner indeholder alene regnskabstal for Nykredit Realkredit A/S, Realkredit Danmark A/S og BRF Kredit A/S. Endelig er regnskabstal for Totalkredit A/S er fra 2003 indeholdt i koncern tallene for Nykredit Realkredit A/S. 15

16 6. Om statistikken Denne markedsudviklingsartikel er baseret på indberettede årsregnskaber for realkreditinstitutter i Danmark. I artiklen indgår der regnskabsmateriale fra 8 realkreditinstitutter; Nykredit Realkredit A/S, Realkredit Danmark A/S, BRF Kredit A/S, Totalkredit A/S, DLR Kredit A/S, LR Realkredit A/S, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab og FIH Realkredit A/S. I denne artikel er fokus på udvalgte regnskabsposter og nøgletal samt analyse af den bagved liggende udvikling. Senere publiceres "Statistisk materiale for realkreditinstitutter". Endvidere følger en opdatering af nøgletalsdatabasen for realkreditinstitutter på Finanstilsynets hjemmeside. 16

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber, 2005-2009... 5 Boks 1.

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Markedsudvikling 2013

Markedsudvikling 2013 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2013 Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 1 Indholdsfortegnelse Indhold Markedsudviklingen i 2013 for Realkreditinstitutter...3 1. Sammenfatning...3

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017 19. april 217 Realkreditudlånet 1. kvartal 217 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,8 mia. kr. i 1. kvartal 217 og udgør nu 2.617,8 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016 19. januar 217 Realkreditudlånet 4. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9 mia. kr. i 4. kvartal 216 og udgør nu 2.62 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015 3. juli 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 2. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 22,1 mia. kr. i 2. kvartal 215 og udgør nu 2.53,8

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 29. april 2014 Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 4,9 mia. kr. i 1. kvartal 2014 og udgør nu 2484,0 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet 21. januar 2008 Pressemeddelelse Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet Realkreditinstitutternes udlånsaktivitet i 2007 var på samme niveau som året før. Der har været et lavere udlån til private

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2014

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2014 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2014 Indholdsfortegnelse Markedsudviklingen i 2014 for realkreditinstitutter...3 1. Sammenfatning...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten P R E S S E M E D D E L E L S E Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten Realkreditsektorens udlånsstatistik for 3. kvartal 215 viser, at boligejerne optager flere fastforrentede lån

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Tabel 3.1. Resultatoplysninger 2008. realkreditinstitutter. 20001 Nykredit Realkredit

Tabel 3.1. Resultatoplysninger 2008. realkreditinstitutter. 20001 Nykredit Realkredit Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 40.881.241 2. Renteudgifter 37.151.538 A. Netto renteindtægter 3.729.703 3. Udbytte af aktier mv. 100.399

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017 Tabel 1. Realkreditinstitutternes kvartalsvise udlån fordelt på ejendomskategorier Mia. kr. 2. kvt. 216 3. kvt. 216 4. kvt. 216 1. kvt. 217 2. kvt. 217 Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto-

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 5. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Realkredit Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2003 1/11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit - hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Set i lyset af den aktuelle Økonomiske situation og nye regler for finansielle virksomheder Hvad bringer fremtiden? Mere regulering

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Halvårsrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 17. august 2004 Halvårsrapport 1. halvår 2004 Realkredit Danmark 1. halvår 2004 1/15 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. halvår 1. halvår Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for pengeinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for pengeinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for pengeinstitutter 1. Konklusioner Pengeinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007 - dog fra et rekordhøjt niveau året før. Nedskrivninger på udlån (kredittab) er steget

Læs mere

Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes kerneindtjening er faldet med over en fjerdedel. En række selskaber yder porteføljepleje, hvilket oftest honoreres

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Side 1 af 19 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere