fra Ftskeridirektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Ftskeridirektoren"

Transkript

1 U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier. baater, hvorav l dampskib, 654 motor været ubetydelig. For Røst og Værøy Uken 511 april. skøiter og 21 seilskøiter. Av baaterne blev i uken fisket ve C stk. Røst er stationert i Honningsvaagene 229, hadde man 3 hele og l delvis sjøveirs SKREFSKERERNE. For vinter Hammerfest 160, Fingkongkjeilen 148, dag og i Værøy 2 hele og l delvis. fisket i Finmarkel1 foreligger nu i Berlevaag 106, Baadsfjord 127, Gjennemsnitsfangsterne var ilrøst for opgave helt indtil loddefisket be Maasø 115, Vardø 85, Mehavn 80 og garnskøiter 460, lineskøiter 470 og for gyndte den 30 mars. mars maaned i Kjøllefjord distrikt 390 baater. Der linedrmpere 1300 stk. Værøy var er opfisket kg. torsk. er fremrnøtt 53 kjøpefartøier og 233 gjenl1emsnitsfangsten for garn 280, tiden fra vinterfiskets begyndelse primo kjøpere paa land. Av kjøpefartøierne lineskøiter 340 og linebaater 110 stk. oktober og til 31 desember er fisket er 13 stationert i Kjøllefjord og 24 i Baatantallet minkedes meget væsentlig kg. torsk og i tiden 1 ja Honningsvaagene. paa grund av at mange reiste hjem til nuar29 mars er opfisket Fiskevegten under vaarfisket er 180 paaskehelgen. alt er opfisket kg. torsk, altsaa tilsammen under vin.., 300 kg. for 100 stk. torsk, i Me stk., hvorav paa Røst terfisket i Finmarken kg., havn og Gjesvær 200, Havningberg og Viktenfisket er nu i avtagende, ukeberegnet til stk. mot i 1913 Syltefjord Leverholdigheten partiet blev ca stk. og det kg. (= stk) i er , i Baadsfjord, Gamvik samlede kvantum er stk. hvilket aar vinterfisket regnedes til og Kjøllefjord gir kg. l Sklinnafisket er slut og opsynet hævet. 6 april. Av aarets fangst er hl. lever. Tranproeenten er i Kongs For Flatanger mangler opgave for sidkg. hængt, kg. saltet, fjord, Gamvik og Mehavn 40, Kjølle ste uke. Søndre Trondhjem (Fosen) kg. iset, 3500 kg. anvendt i ferskfisk fjord 4549, Kjelvik 4850, Hon blev ukefangstell stk. 'fisk, saa handelen og kg. er forbrukt ningsvaagene 48 og Skarsvaag totalkvantumet er stk. av fiskerne selv. alt har man 2975 Prisen paa fisk var fra / 2 øre Romsdals amt opfiskedes i uken hl. dampmedicintran, 1695 hl. lever pr. kg., høieste pris, 10 øre, i de fleste l stk Fisket er nu avsluttet og 149 hl. rogn. vær, kun i Kjøllefjord fra 710 øre. med en samlet fangst av 19.1 mill. stk. Desuten er der under vinterfisket Leverpris mest 10 øre, i Kjøllefjord fisk. Herav falder paa Søndmør i Finmarken opfisket kg og i Berlevaag 8 øre , Romsdals fogderi hyse, hvorav hængt, Lofotens opsynsdistrikt blev uke og paa Nordmør stk. Et saltet og kg. iset og ekspor fangsten stk. nsdag hadde saa stort fiske som iaar for Romsdals tert og endvidere kg. sei, man gjennemsnitlig paa lineskøiter for amt er ikke tidligere forekommet og hvorav kg. hængt. Balstad 700, Reine 350 og Sørvaagen maa derfor betegnes som ganske ene Vaar eller loddefisket i Finmarken 360 stk., paa linebaater Henningsvær staaende. foregik under noksaa bra veirforhold 100, Stamsund 70, Balstad 250, Reine Nordre Bergenhus er ingen Jorførst i uken, sidste halvdel mest 230 og Sørvaagen 240 stk., og paa økeise og fisket er helt avsluttet med storm; de to første paaskedage gjorde garn for Henningsvær 70, Stamsund det betydelige kvantum av ogsaa endel avbræk i bedriften. Fang 150, Sund 160, Reine 100 og Sør stk. søndre Vaarsilddistrikt er i sterne var paa flere steder bra, saa man vaagen 320 stk. alt er opfisket 11.2 uken opfisket stk. torsk og kan ha haap om at fisket vi,l ta sig mill. stk. mot ifjor 9.1 mill. p sei, hvorved torskepartiet el' op utover naar veiret blir bedre. synet vil fortsætte ogsaa efter 14 april stk. og seipartiet Lodde er tilstede flere steder og i fornøden utstrækning, men nogen stykker. endel er fisket. Fisket iaar synes at større forøkelse av kvantumet kan man Det samlede skreikvantum stiller sig ha begyndt bedre østligere end i de neppe vente, dels ogsaa av den grund iaar sammenlignet med de to foregaatidligere aar. Siden vaarfisket be at saa mange har sluttet fisket i Lo ende aar saaledes som tabeuen paa gyndte den 30 mars er fisket foten. Ved ukens slutning var kun næste side viser. kg. torsk (= stk.), hvorav igjen 1375 baater mot til samme tid Prisen var i Lofoten for fisk fra hængt til rundfisk kg., sal ifjor 2153 baater kr. pr. 100 usløiet fisk og 12 tet til klipfisk kg. og iset For Yttersid';ll og for Helgeland 13 øre pr. kg., i Værøy og Røst kg. Endnu ingen fisk behandlet Salten mangkl' kvantumsopgave for øre og i Vikten 1113 øre pr. kg. 'i

2 144 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 15 april 1913 Leverprisen var i Lofoten 1015, og i Værøy og Røst og i Vik ten 1013 øre pr. liter. Saltet rogn betaltes i Lofoten med 1620 og i Vikten kr. pr. tønde. Av vaarsild blev i uken ingen stæng sat. Av tidligere stæng blev optat maal not sild, der hoved sagelig blev iset og eksportert. Nedenfor følger en opgave over vaarsildfisket iaar og ifjor til samme tid: maal maal Total Herav 'garnsild notsild Fisket i søndre distrikt Fisket i N. Bergenh Total saltning uken tilførtes Hamburg 3229 kasser sild, hvorav 3138 kasser norsk notsild, pris 810 Jb. kassen. Hull gik prisen op og var lørdag 14 1 /215 1 / 2 shillings kassen. Veire't: Meteorologiske bs erva torium beretter: Der hersket sydostlig eller østlig vind paa Syd og Vestkysten i begyndesen av uken. Den blæste temmelig frisk søndag og mandag. Tirsdag gik den sydlig og var fremdeles frisk paa Vestkysten, mens Sydkysten fik roligere veil'. Senere i uken har vinden staat sydlig til vestlig med tiltagende styrke. N o:denfjelds har sydosten været fremherskende. Paa Romsdalskysten var vindstyrken liten; men Nordland har flere dage hat frisk til sterk vind, saaledes onsdag, torsdag og tildels fredag. Lørdag hadde den største del av det nordenfjeldske faat laber eller frisk sydvest. Paa Tromsø og Finmarkskysten var veiret rolig først i uken. 'rors dag fik man sydostlig til sydlig vind, der angaves som frisk eller sterk fra Østfinmarken. De to følgende dage blæste frisk søndenvind baade i øst og Vestfinmarken. Skreifisket. Beretninger. Fra opsynsbetjenten i Titran, dat. 8 april 1914: Uken 2/48/4: Ukens parti: stk. fisk, 153 hl. lever. (Av leverpartiet er 77 hl. anvendt til damptran, hvorav tilvirket 29 hl.) Pris pr. 100 usløiet fisk kr. 3537, lever 10 kl'. pr. hl. _ alt siden fiskets begyndelse er inden opsynsdistriktet: Fisk stk., 1175 hl. rogn, 1235 hl. lever. Av leveren er 757 hl. tilovers for anden tran, mens av det øvrige tilvirket 190 hl. damptran. En flerhet av fiskerne nn avsluttet og hjemreist, mens en del agter at forsøke fortsat fiske efter paaskehelgen. Telegrammer. baatel', 100 doryerfra 12 skøiter, 126 motor. baater, 963 Vestlofoteil, kj øpefartøier 38, hvorav 211 Vestlofoten. nsdag linebaater Henningsvær , Stamsund , Balstad , Reine , Sørvaagen , lineskøiter gj ennemsnitlig' Balstad 700, Reine 350, Sørvaagen 360, garn Henningsvær 70, Stamsund 1iJ, Sund 160, Reine 100, Sørvaagen 320. Utvalgsformanden. pslag 32. Vadsø 8/4: pfisket i Finmarkens amt under vinterfisket fra 130 mars kg. torsk, derav hængt , saltet , iset 41325, resten forbrukt, kg. hyse, derav iset , hængt , saltet 1000, resten forbrukt. Leverkvanturn 305 hl., dampmedicintran 888 hl., rogn 149 hl. Amtmanden. pslag 35. Vadsø 7/4: Mandag liner Hasvik 50200, Sørvær agnmangel, Breivik, Breivikbotn liner 50400, Akkers, Akkerfjord, Hjelmsø enkel 1300, Tufjord agnmangel, Gaasnes, ngø dypsagn lørdagsaften , Kamøvær liner smaadækkere , Kjelvik , lodde tilstede, Honningsvaagene liner smaabaater smaaskøiter 12 haling er , lodde til Etede, Sværholt lørdag' , ag'nmangel Sværholt., Tømmervik, 1\aarø, Storfj ord, lørdag garn 500, Kjøllefjord liner enkel haling 4000, B halinger lastede skøiter ksfj ord, Kifj ord, smaadækkere 4000, Dyfjord i Laksefjord 2500, Mehavn ingen landkomne, agnmangel, Gamvik liner delvis trækninger , enkel 2000, Finkongkjeilen otringer , jevnt 1000, Kvitnes lørdag g'arn 800, liner , jevnt 1800, Losvik , Berlevaag , Kongsfjord liner 15700,storskøiter 2 halinger , Baadsfjord , Skreifisket. Havningberg , Vardø Forøvrig smaat. Sild tilstede Hjord, Skogvik, pslag 24. Aalesund 11/4: Fiskepartiet flere sildstæng Langfjord og Store Lærreds 19.1 million, rogn 18229, medicintran 13110, fjord. Amtmanden. lever 773 hl., hvqrav paa Nordmør henholds 01ls1ag 35. Vadsø 8/4: Tirsdag Breivik, vis , 5269, 2201, 503, Romsdal Breivikbotn liner kg. Breivikbotn ,2760,2490,90 og Søndmør , garn 50180, Hasvik liner , Mehavll 10200, 8419, 180. Leverpris, Søndmøl' 10 dypsagn 200, Sandøbotn garn 2080, liner 12. Fisket slut, opsynet hævet. 120, Tufjord dypsagn.smaabaat 40, ngø psyns(,hefen. storm Akkerfj ord, Hjelmsø liner, smaabaater pslag 27. Trondhjem 11/4: Amtets sam , 2 skøiter , Gjesvær smaalede fiskeparti 32io mill.. Dampmedicintran baater dypsagn ikke nævneværdig', enkel 2320, lever 1554, rogn skøite' liner 800, Skarsvaag mandagsaften Stiftamtmanden. liner , pnan 800, lodde tilstede, pslag' 28. Sørgjæslingerne 12/4: Viktell Kamøvær, Honningsvaagene liner, smaabaater godt, smaadækkere , 2 halinger fisket 12/4 1914: Fiskepartiet , 7000, Kjøllefjord liner rikt, mangel løsarhvorav hællgt 40000, darnptran 1986, lever b. ddr dlf' d' 'f partiet 180, rognpartiet 3400, fiskepris 1113, ei er,. y Jl', akse Jl'.d,KLjord 3600, leverpris 1013, rogntønden Fisket ksefjord , Skjøtning'berg smaadækkere , Mehavn 12 haling er avtagende. Sklinnafisket 11/4 1914: Fiske , enkel 1400, Gamvik liner otringer partiet , hvorav hængt , damp hel og delvis trækning , skøiter tran 262, leverpartiet 78, rognpartiet , enkel 2000, Finkongkjeilen otringer Sklinnaopsynet hævet. Hals , jevnt 1000, smaaskøiter 2500, psag 30. Svolvær 8/4: Lørdag landligge. Tufj ord, Tana, Smaaskøiter 750, storskøiter Mandag garn Henningsvær , 2500, Losvik , Berlevaag smaa Stamsund , Ure ,dækkere og lineskøiter Tanahavet 300:2000, Mortsund, Balstad , Sund 60 Kong'sfjord 12 halinger , Sylte , Reine , Sørvaagen fjordmandagaften lineskøiter 1000, dyp sagn, , Værøy , Røst smaat, Havningberg storm, Vardø liner, smaa , linebaater Henning'svær 30 baater, otringel' 0600, motorskøiter Banken 20080, Stamsund , Balstad , Baadsfjordhavet 12 halinger 380,200, Reine 60250:120, Sørvaagen , Vadsø Nordvaranger, Kiberg', , Værøy , lineskøiter Bugenæs intet. Fiskepris Hasvik, Hj elmsø, Sørvaagen , Røst Gjesvær, Gamvik, :B'illkongkjeilen, Berlevaag, 450. Tirsdag delvis trækning gjennemsnitlig Kongsfiord, Syltefjord, Havningberg 10, Hamgarn Henningsvær 65, Ure 140, Sund 120, merfest 1011, Skarsvaag 1012, Honnings Reine 150, Sørvaagen 220, linebaater Hennings vaagene / 2, Kjøllefjord distrikt 81/ 2 vær 70, Balstad 230, Sund 90, Reine 160, 10, Mehavn / 2, Vardø 11. Leverpris Sørvaagen 270. Fiskepris: usløiet 2732, Hasvik, Hjelmsø, Skarsvaag, Honningsvaagene, kilopris 1213, leverpris 104..il1:ehavn, Gamvik, Finkongkj eilen, Syltefj ord, Utvalgsformailden. Vardø '10, Hammerfest 10U?, Gjesvær 920, pslag 30. Svolvær 11/4: Fiskepartiet Kjøllefjord 1012, Kongsfjord 8'10. Hav 11 2/ 10 million, hvorav 2 6 / 10 million hængt, ningberg 8. Leverholdighet Hammerfest, Havleverpartiet 952, dampmedicintran 9277, rogn ningberg 1500, Hjelmsø, Gjesvær 1300,.Haspartiet hektoliter, leverholdighet 600 vik 2000, Skarsvaag 1200, Honningsvaagene 8n. Tranprocent 3848, fiskevegt , , Mehavn 1460, Gamvik , fiskepris, usløiet 2632, kilopris 1213, Finkongkjeilen , Berlevaag 1100 leverpris 1015, saltrognpris 1620, tilstede 1400, Vardø BaatelL' 1417, hvorav Hasvik værende baatantal 1373, hvorav 413 garn 54, Hammerfest 160, Rolfsø 10, Hjelmsø 12,

3 15 april 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 145 Gjesvær 27, Skal'svaag 32, Honning'svaagene 210, Kjøllefjord distrikt 3R, ehavn 80, Gamvik 53, Finkongkjeilen distrikt 97, Berlevaag 94, Kongsfjord 28, Syltefjord 7, Havningberg 30, Vardø 82, Kiberg 3, Nordvaranger 40, Vadsø 30, Bugønæs 8. Kjøpefartøier 43, hvorav Honningsvaagene 17, Kjøllefjord 18, Mehavn 6, Berlevaag 2. Amtmanden. pslag 29. Bodø 11/4: Yttersiden opfisket , hvorav saltet , iset 80200, resten hængt, damptran 1505, lever 179, rogn 1619 hl, priser uforandret. VærøyRøst opfisket hvorav saltet , solgt til dampskib fra Lofoten , resten hængt, damptran 3007, lever 355, rogn 4000 hl., priser fisk 1213, kiloen pr. stykke usløiet lever 1013, rogn 45, fiskevegi , leverholdighet , fettprocent 3241, tilstede 3949 mand. SaltenHelgeland opfisket hvorav saltet , iset 15000, resten hængt, damptran 2595, lever 207, rogn 3433 hl, kvantumsforøkelsen siden sidste beretning kun for Selvær Træna fra øvrige vær ingen ukeberetning. Amtmanden. pslag 35. Vadsø 9/4: nsdag Breivik garn kg., Sørvær liner 50150, Breivikbotn g'arn 50250, dypsagn 100, Bj elmsø, Rolfsø distrikt. storm landligge. Kobberfjord , Snefjord 60200, Gjesvær dyp sagn smaat, liner 1100, Kamøvær smaadækkere , Skarsvaag linebaater 800, Kjelvik , Honningsvaagene smaadækkere liner enkel haling , storskøiter 12 halinger , smaabaater , Kj øllefj ord, Kifj ord laste de skøiter, Dyfj ord smaabaater 1600, ksefj ord optil 6000, Skjøtningberg 3000 lodde rikelig tilstede, Kjøllefjord, Skjøtningberghavet mangel kjøpere. Kjøllefjord, Mehavn skøiter 12 halinger , enkelt 8000, Gamvij{ lineskøite 2700, dypsagll 270, Finkongkjeilen otringer jevnt 1000, smaaskøite 11)00, Tyfjord 2000':'3800, Losvik , Kvitnes 2000 tirsdag, Berlevaag , Kongsøfjord stormhindret, Baadsfj ord stormhindl'et, Vardø enkel tre døgns dypsagnskøite Baadsfjordshavet 2000, faa linetrækninger, banken , agnmangel. Kiberg landligge, kobbe Varangerfjord. Amtmanden. pslag 35. Vadsø 11/4: pfisket under vaarfisket kg., hvorav hængt rundfisk , saltet til klipfisk , iset 1200, leverkvantum 420 hl., 759 tønder dampmedicintran, leverholdighet Baadsfjord, Gamvik, Kjøllefjord , Gjesvær, Hj elmsø 1300, Vardø 1100, Havningberg, Sy ltefj ord, Finkongkj eilen, Maasø 1500, Kongsfjord 121)0, Berlevaag , Mehavn , Kjelvik , Honningsvaagene , Skarsvaag , Hammerfest Fiskevegt: Mehavn, Gjesvær 200, Havningberg, Syltefjord , Kongsfjord 250, Gamvik , Kjøllefjord , Kjelvik , Honningsvaagene , Skarsvaag 220, tranprocent: KongsfjoTd, Gamvik, Mebavn 40, Kjøllefjord 4549, Kjelvik 4850, Honningsvaagene 48, Skarsvaag Fiskepris: Havningberg, Syltefjord, Baadsfjord, KongsfJ ord, Berlevaag, Finkongkj eilen, Gamvik, Mehavn, Skarsvaag, Gjesvær, Maasø, Hjelmsø, ngø 10, Vardø, Honningsvaagene, Hammerfest 1011, Kjøllefjord distrikt 710, Kjelvik 10 1 / 2, Leverpris. Vardø, Syltefjord i Havningberg, Baadsf jord, Finkongkjeilen, Gamvik, Kjelvik, Honningsvaagene, Skarsvaag, Gjesvær, Maasø, Hjelmsø, ngø 10, Kongsfjord 810, Berlevaag 8, Kjøllefjord 1013, Hammerfest 1012, 1784 Baater, hvorav 1 dampskib,.654 motorskøiter, 21 seilskøiter, i Vadsø, Havningberg 30, Nordvaranger 40, Vardø 85, Syltefjord 12, Baadsfjord 127, Kongsfjord 33, Berlevaag 106, Finkongkjeilen 148, Gamvik 54, Mehavn 80, Kjøllefjord distrikt 390, Kjelvik 62, Honningsvaagene 229, Skarsvaag 35, Gjesvær 28, Maasø 115, Hjelmsø 12, ngø 8, Hammerfest 100, 8164 mand, 233 landkjønere, 53 kjøpefartøier, hvorav Kjøllefjord 13, Honningsvaagene 24. Amtmanden. pslag 35. Vadsø 12/4: nsdag Næsseby enkel garnbaat 160 kg., lørdag Honningsvaagene liner stol'mhindret, smaadækkere , Kjøllefjord enkel 3000, Tufjord, Tana delvis trækning 2000 forøvrig landligge grun Fiskeriagent Asserson indberetter det storm. Agul1langel Gamvik. under l ds.: Amtmanden. Sal t sil dm al' k ede t. msætningen pslag 36. Røst 10/ 4, Fiskepartiet 32/ 10 million, herav l'altet 16/ 10 million, resten av norsk vare har væ:'et ubetydelig i hængt, damp1ran 2327 hl, lever 61) hl, rogn uken. Andet var heller ikke at vente 2200 hl. Fiskepris, usløiet 3236, lever 10 paa grund av paaskehøitiden. 13, rogn 45, fiskevegt , tranprocent 41, leverholdighet Tilstede Ganet slosild6/700 sta ar i Jf0. 1 gclmdamper, 80 garnmotorskøiter, 78 garnbaater, 10 linedampere, 130 linemotol'el', Uganet 5/600i Jf0. 18, avfal linebaater, 9 dybsagn, 426 doryer, mand, 65 kjøpefartøier, 38 landkjøpere, 9 damperier. Siden sidste beretning 3 hele og 1 delvis sj øveirsdag. Gj e'nnemsnitlig fangst denn uke: Garnskøiter 460, lineskøitel' 470, linedampel'e psynsbetjenten. pslag 36. Dverberg 11/4: Siden sidste beretning 2 delvise sjøveirsdage. pfisket stk. torsk. hvorav saltet, resten iset og hængt kno smaansk, hvorav kilo iset, resten saltet og hængt. 171 C kilo kveite, iset hl. lever, hvorav dampet 556 hl. dampmedieintran 590 hl. rogn. Belæg, priser, fiskevegt, leverholdighet uforandret. Lensmanden. pslag 36. Værøy 10/4: pfisket derav saltet , bængt resten bortført, dampmedicintran 680 bl., leverpartiet 290 hl. rognpartiet 1800 bl., fiskevegt , leverboldighet , tranprocent 3235, kilopris 1213, usløiet 2640, leverpris 11 12, hoder 60100, tilstede 40 garnmotorer, 20 garnbaater, 25 linemotorer, 150 linebaater, 19 doryer, 1019 mand, 22 kjøpefartøier, 10 landkjøpere, 5 damperier, sidste uke 2 hele 1 delvis sjøveirsdag. Gjennemsnitlig fangst garn 280, lineskøiter 340, linebaater 110. psyns betj enten. pslag 8. 13/4: Landets skreifiske til 11 april 57.6 mill. stykker, hvorav 8.6 hængt, 48.1 saltet, hl. dampmedicintran, 8064 hl. lever, hl. rogn, mot i > Vaarsildfisket. pslag 19. Haugesund 11/4: Vaarsildfisket: maal notsild (mest iset), torsk (mest saltet) og 75000, sei (mest hængt) optat i søndre distrikt denne uke. Buvik. Utenlandske fiskerier. Uken 511 april. Telegrammer.. Sardinfisket. Til Bergens børs telegraferes: Bilbao 13/4: Vigo, Gijon daarlig. Rognmarkedet uten efterspørsel. Markedsberetninger m. V.. Uken 5 :11 a pfil. dende vare endog billigere; 450/500, avfaldende vare, J(.;. 20. norsk skj æresild er der ingen forretning gjort. Tysk vare noteres med, 30/40 Jfb. 33, 40/50 Jfb. 30, 50/60 Jfb. 27,60/70 70/90 Jfb. 25, alt fortoldet. msætningen har ikke været saa liten. vaarsild er endnu ikke større forretning gjort. Stillingen er som i forrige uke. Skotsk vintersild noteres: largefuus og fuus Jfb. 2223, matfulls J'b r o w n l a l' g e fu 11 s Jb. 3436, rovnfulls Jb. 36; matjes staar i Jfb pr. 2/2 efter kvalitet. Markedet er flaut. Tysk sild noteres: kleine Jfg. 38, ihlen Jb. 28. Hollandsk sild har steget jevnt og noteres nu: Superior og prima Jb. 37 Rotterdam. Fra Stettin meldes at det i uken som endte 4 ds. var flaut og at man ikke venter sig nogen større omsætning før over paaskn. Tilførslen utgjorde av norsk vare 25 fetsild, 162 slosild, 1014 vaarsild og 107 skjæresild. F er s k s i d m ark e det. Tilførslen har været ubetydelig, kun vel 3000 kasser. Noget større behov er der ikke. Veiret er meget mildt. Prisen har været oppe i 10 1 / 4 Jfb., men er nu faldende, idet sild som ventes hertil vanskelig kan avsættes til en pris omkring Jb. 10. Man venter nedgang. Tilførslen utgjør til dato: 1 jan. 5 april 1 jan. 4 april, 11 april. 11 april. kasser kasser kasser Norsk Svensk Skotsk Tils Den. svenske fersksildeksport i sæsongen stiller sig saaledes:

4 L L_L 146 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 15 april 1914 Til Fredrikshavn l kg. Kjøbenhavn Lubeck'..., , Hamburg Stettin Schlutup Bremen og Kiel Altona Warnemiinde Rotterdnm Antwerpen.... l Hull, London.., Newcastle., Granton Reval Total kg i l Av de officielle beretninger hitsættes : Uken som endte 4 ds. Al tona. msætningen utgjorde te. 16 trawlere losset re; desuten solgtes paa auktionen endel sild, torsk og flyndre l'a østersjøen, endel dansk flyndre og % anden indsendt vare (hovedsagelig norsk). Ved bryggen laa 61 havfiskere, 19 flodevere og 215 joller. Ham bur g. msætningen utgjorde l CfF, hvorav re var trawl og everfisk. 26 trawlere og 15 havfiskere ankom i uken. rrrawlerne fisket midt i Nordsjøen og utenfor Sylt og fangsten utgjorde % fisk. Utfor Helgoland foregaar et godt flyndrefiske. Cuxhaven. msætningen utgjorde l % hvorav omtrent halvdelen fra sland. Den største fangst der val' % rrorsk fiskedes der meget av, optil % paa et fartøi. Fangsten av hyse og sei var ogsa.a god. Fra Norges fiskeriagent i England, datert Hull,10 april 1914: Fiskemarkedet i Bergen. msætningspriser for fiskeriprodukter i Bergen ved noteringsutvalget. Varesort Tran: (pslag paa Bergens bøl s). Mandag Tirsdag nsdag Torsdag Fredag. Lørdag 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 kl'. kl'. kr. kr. kr. kl'. Uldaret damptran, norclands.. 47_ Rogll: lste sort, uten træ den dje Uken som endte Vaarsildfisket (Efter uketelegrammerne.) ']'ot al tilsvarende uker Ukefangst Totalfangst maal maal maal maal Ferskfiskmarkedet. Ukens tilførsel utgjør 251 kasser. Herav er 31 januar , februar.., fl U kasser sei fra Flekkefjord, som i man forsøkte at sælge idag. Der opnaaddes 34 3 / 4 pf. pr. <fli, og adskil 7 mars () lig solgtes ikke. A v anden fisk betaltes kveite med gode priser. Mørk /) <l hyse var kun sparsomt tilstede i uken. 4 apnl 26 oon Dette val' et _ held; ti større tilførsler l : : : : : : vilde vanskelig ha fundet avsretning til laveste priser. i i i l fl /)6 500 Si 1 d eh and ee n uk en end t vegt. Ved april maaneds indtræden 1 0, a p ril Veiret var en heldig fak begynder husmødrene hertillands at tor for salget av iset sild i de to tænke paa fiskediætten og de grubler første dage av uken, saa at største over utsigter og priser for fremtiden. parten av tilførslerne. solgtes til pri Hyse Cl' den av middelklassen mest ser av 10/611/3, undtagelsesvis yndede og gangbare fiskesort, og man 9/6 ; men paa onsdag, da nskehand er bekymret for at prisen skal gaa lerne koncentrerte sin energi helt og end yderligere op, da tilførslerne er i holdent om ferskfisk, vanskeliggjordes avtagende. de sidste 3 maaneder salget av sild, og det var med møie har hyse vænt usedvanlig dyr. Der at man fik den solgt til 8/9/. alt skal ikke stor fisk til før den koster ankom i de 3 dage kasser. 70 øre stykket og for bitte smaa hvitnæste uke turde prisen ikke undergaa ting tages 15 øre stykket i butikkerne. nogen væsentlig forandring forutsat Man tror, at smaatorsk har tat de attilføl'slerne ikke overstiger behovet, sedvanlige hysebanker i besiddeise og som ikke blir særlig stort mens mar fordrevet hysen til andre lokaliteter. kederne har en helligdags karakter. N oget lignende indtraf i Skotland for Ferskfiskinarkederne hadde enorme 3 aar siden, men da hysen kom til tilførsler paå onsdag og alt solgtes bake igjen til sin vante plads, var til høie priser, idet tilførslerne ikke den mere fuldtallig end tidligere. dækket behovet. For at gi en fore Kulstreiken har endnu ikke forvoldt stilling av forbruket av fersk fisk her trawlerflaaten større ulempe. Da imidtillands kan nævnes, at Hulls marked lertid Yorkshireminearbeidel'ne ikke paa nævnte dag hadde 1000 tons, l, kom til enighet med grubeeierne for London 900 tons og i Grimsby los leden dag synes utsigterne mindre lyse sede 117 travlere. Nordsjøtol'sk solg og i tilfælde aven forlængelse av kontes til 3/ 4/ stk., kveite 12/6 og flikten blir trawlerne henviste til at ta flyndre 7/6 pr. stone av 6 1 /z kilo og sin forsyning av bunkerskul i de nordsløiet hyse 53/ pr. kasse a 66 kilos lige havner. Streiken har allerede for

5 15 april 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 147 dyret husholdningskullene med 25 % og for meget simpel Derbyshirekul betales 27/4 pr. ton. Førend grubeeierne faar solgt alt foreliggende skrap til ekstravagante priser har de interesse av at holde streiken gaaende længst mulig. Telegrammer. Fersksildmarkedet. pslag. 7/4: Fiskeriagent J olnisell teiegrafenl': Hull: 3300 kasser vaarsild, 10 1 / 2 1P/4 shhlings kas.en. pslag 2. 8/4: Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 4')')0 kmsel' vaarsild, 89 shillings kassen. pslag 2. 10/4: Fiskeriagent Asserflon telegraferer: HamburgAltona: 560 kasser vaarsilrl, pris 810.;(g. kassen. pslag 2. 11/4: Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 2100 kasser vaarsild, 14 1 / / 2 shillings kassen. pslag 2. 13/4: Fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltona: 370 kasser vaarsild, 10.;l(g, kassen, priserne nedadgaaende for adviseret vare. Uketilføl'sel 3229 kasser r;ild, hvorav 3138 norsk, pris 810.JffJ.,kassen, 91 kasser skotsk sild. pslag 2. 14/4: Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: gaar 4400 kasser vaarsild 13 1 / / 2, idag 1700 kaser / 4 shillingfl kassen. Ferskfiskmarkedet. pslag 3. 10/4: Fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltona: Hercules 119 kasser fisk, kveite 4097, flyndre 1540, hyse lys 2938, mørk pslag 3. 13/4: Fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltona: Corvus 112 kasser sei, 34 3 / 4, delvis usolgt. Kong Harald 30 kasser fisk, hyse lys 2432, kveite 3096, flyndre Paa Madrids børs notertes idag: Pesetas pr, 100 frc. a/v l/paris. 26,72 1 ' a/v l/london. italiensk, 1 kvalitet... Lit. 114 hollænder ,,130 vestre ,,120 hyser.' vestre, smaa Klipfisk, St. J ohn's, ny følge vicekonsulernes indberetninger var sardinfisket i Galicien og Asturien noget bedre i denne end i den foregaaende uke. Vigo blev der dog kun opfisket 1 '734 kurver. avfaldsvare St. Pierre.'.... Rognmarkedet i Vigo opviste nogen 75 dages animation men er nu atter flaut. Der ankom i ukens løp 200 tønder Fra konsulatet i Venedlg, dat. 7 rogn, saaledes at beholdningen dersteds J april 1914:. pr. 3 april anslaaes til ca [ løpet av mars maaned blev im : portert hertil kg. tøl'fisk. Fra generalkonsulatet i Lissabon i Priserne stillet sig: Lit. dat. 5 april 1914: Lofots prima vestre Lagerne av norsk vare er omtrent Finmarks prima 2/ uttømt, idet der heller ikke siden sid 4/ ste klipfiskrapport av 17 f. m. er an cif. Venedig, ufortoldet pr. 100 kg. kommen nogen ny tilførsel hertil. mid Der var fremdeles nogen efterspørsel lertid ventes en av tto Thoresens for Finmarks fisk, mens Lofotsfisken baater hit imorgen medbringende ca. holdt sig absolut flau, med faldende 1000 tons klipfisk. tendens. Priserne for de smaapartiel', som endnu er tilbake, noteres fra esc pr. 60 kg. Vicekonsulatet i porto har under 4 ds. indberettet: Dampskibet Segovia bragte hertil den 27 f. m. 456 tone norsk klipfisk. Der lagret ingen norsk fisk her ved llsegovias ankomst, hvorfor salget vil gaa huriig. Ved mars marmeds utgang ansloges lagrene til 324 tons n;rsk og tysk og 914 engelsk klipfisk. Fr konsulatet i Stettin til Utenriksdepartementet, dat. 6 april Konsulatet gir sig herved den ære at fremkomme med beretning for mars maaned. Saltsildmarkedet. Av norsk sild ankom der i aarets første 3 maaneder til Stettin: Vam'sild., Slosild Skj æresild Fetsild Klipfiskmarkedet. Priserne noteres uforandi'et fra: Andre sorter pslug 5. 14/4: Generalkonsulen Bilbao Esc pr. 60 kg. norsk Tilsammen telegraferer: Salg 250, beholdning 250, pri og tysk og esc pr. 60 kg. ser uforandret. Santander salg 200 norsk,. fi k mot i samme tidsrum ifjor: beholdning 794 nl'rk, 300 islandsk, priser engelsk khp s. Vaarsild uforandret.. gaar Paris , London Konsulatberetn inger.. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 6 april: mport og omsætning av klipfisk fra 29 mars4 april 1914, alt pr. kvintal a 50 kg., androg til: Bilbao. mport 320 færøisk. Salg 500 norsk og 320 færøisk. Beholdning pr. 4 april 500 norsk. Prisen for 1ste sort opgaves notert til ptas. [) 7.00 a for norsk og for færøisk. Santander. Salg 330 norsk. Beholdning pr. 4 april 994 norsk og 300 islandsk. Prisen for 1ste.sort opgaves notert til ptas a for norsk. i Messina datert 3 Slosild.., Skjæresild Fetsild Tilsammen Fra konsulatet april 1914: mport av stokfisk til Messina, fra 1 til 31. mars 1914: 2 engelske dampere fra Hull kg., 2 østerrikske dampere fra Neapel 5000 kg., 2 italienske dampere fra Genua 9000 kg l italiensk damper fra Venedig 4200 kg. Tilsl1 mmen kg.. mport av klipfisk til Messina fra l til 31 mars l 914 : l engelsk damper fra Liverpool med kg. Messina grossisters salgspris fob. M essina, told betalt: Stokfisk, Ny virkelig holl., 1 kvalitet Lit 138 stor...,,135 V a ar s i l d. Det kom i maanedens løp til ikke saa faa avslutninger, senest til priser av ca. Jfg. 11 cif, væsentlig for høstlevering, mens forretningen for vaarskibning som vanlig ikke var av større omfang. De første partier av ny vare indtraf hertil i midten av mar. Gammel vaarsild var uten interesse og kan noteres nominelt Jf? S los ild forblev forsømt og gik hovedsagelig kun i tøndevis fra lager. Del notertes senest Jlh. 22/21 for 4500, Jf? 20 for 5/600, Jf? 18/17 for 6/700 og A. 20 for 7/800, men endog lavere

6 148 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 15 april 1914 priser vilde antagelig akcepteres, der Le Croisic og La Turballe var som det dreiet sig om et litt større fisken av jevn størrelse og fin kvalitet. kvantum. Middelstørresen paa Legge disse steder S kj ære s i l d. Den almindelige flau blev 29 stykker pr. kg. het i markedet for aue sildesorter ind Av ovenstaaende statistik vil man virket følelig ogsaa paa denne artikel. se, at fisket paa kysten av departe Selv for de større sorteringer slappes menterne Loire nferieure og Vendee interessen i væsentlig grad, og de tid har været langt bedre i 1913 end det ligere høie priser kunde ikke længere foregaaende aar. opretholdes. den sidste del av maa Fabrikvirksomheten. Samtlige faneden kunde noteres fra Jf brikker i distriktet, 27 stykker, har Kvantitet: følge den ved hjælpav Le Bulletin de la Peceh de la Sardine av konsulatet 0ps:ltte statistik stiller kvantiteten av de opfiskede sardiner sig som følger: Sables d'lonne. ca. 1 50n 000 kg. Croix devie le d'yen Le Croisic La Turballe ono Tilsammen ca kg. mot ca kg. i Størrelse og kvalitet: Med hensyn til størrelsen kan der skjelnes en skarp grænse for $able d'lonne sardinens vedkommende. begyndelsen av fisket var sardinen forholdsvis stor, det dreiet sig om 4050 stykker pr. kg, mens længere ute i sæsongen fisken blev megf't liten, saaledes at der gik optil 160 sardiner pr. kg..middebtørrelsen for den hele sæsong blev ca. 76 stykker pr. kg. Nøiagtig det samme var tilfældet med den orfiskede vare i Croix devie, hvor middelstørresen blev ca. 79 sardiner pr. kg. Paa le d'yen har likeledes kvaliteten været noget ujevn med hensyn til størrelsen..middelstørreisen blev imidlertid her ca. 55 sardiner pr. kg. efter størrelsen. været i fuld virksomhet. N ogen officiel Paa grund av den fremskredne sæ statistik over den nedlagte kvantitet song og den utilfredsstillende avsætning foreligger for øieblikket ikke, og det saa indehaverne sig nødsaget til litt er meget vanskelig at uttale sig med efter litt at _ reducere sine fordringer bestemthet herom. ogsaa for britisk sild. Som priser ved Nogen mener, at der isables slutten av mars kunde gjælde: Crown d'lonne er bl it nedlagt ca largefulls Jf0. 37, crownfulls Jfb. 37, kasser pr. fabrik av de derværende 12 crownmatfulls Jf0. 36, crownmatties Jf0. fabrikker; dette høres imidlertid meget 34, crownlargespents j. 30; Yarmouth ut. Le Croisic kasser (?) paa fulls Jfb , matfulls Jf , hver av 2 fabriker. La Turballe ca matties Jf kasser paa hver av 3 fabrikker, hvilket høres meget rimelig ut. CroixdeVie kasser paa hver Sardinfisket i Frankrig i av 6 fabrikker, dette høres noget over Beretning fra vicekonsul ArneHammer, Havre. drevent ut. For le d'yens's ved (Fortsat). kommende ca kasser tilsammen paa 4 fabrikker. vennævnte tal maa nærme.st bekilde har man opgit for konsulatet, at antallet av opfiskede sardiner i 1913 anslaaes til millioner, saaledes et betydelig større kvantum end i Fiskens kvalitet har i almindelighet været meget god og størrelsen meget tilfredsstillende. Fisket begyndte henimot slutten = av april og varte til november maaned, begunstiget av veiret og derfor med meget fsta avbrytelser. Hvad priserne angaar, saa noterte de første huse i denne branche i Bordeaux ifjor følgende: Sardiner i olje: 1/2 æske 500 gr..., fros / / Sardiner i tomat: 1/4 æske 220 gr... ' frcs Alt cif. Bordeaux. Markedsberetning om tran. (Ved W. Theodor Reincke). Hamburg, 9 april Markedet er uforandret. Jeg noterer: Bruttosalgspriser. tragtes som gisninger. Damptran, koldkl. Lofots Jtg. 62/63 Priser. Disse er sterkt varierende Raamedicin efter sæsongen, kvaliteten av den til ned Blank torsketran lægningen anvendte olje, fiskens frisk Brunblank do. hetstl 'l stan d ve cl an k omsten '1 f b 'k t a fl en, Blank industriel.... Brunblank do merker etc etc. Brun levertran.... Efter h vad der er blit konsulatet Sæltran, lys.... meddelt skal priserne for tiden for Do. brunblank.... middels merker og for kasser paa 100 Do. brun.... æsker dreie sig om følgende: Sildetran, lys.... Frcs. pl'. ks. Størrelsen 1/16 æske l/s /4 basse 24 mm. sardin haute 24 mm. sardin /4, basse 2:a mm. sardin /2 basse /2 haute første kvalitet. Heri er ikke medregnet merker som f. eks; Philippe & Canarid og Anneux freres; for disse beregnes priserne 1020 % høiere. For varer av anden kvalitet: l/s æske... fres /4 22 m/m sardin /4 24 m/m Bordeaux: Fra antagelig paalitelig Do., brunblank.... Do., brun.... Hvaltran, uraffinert nr. Do., 1 Do., 2 Do., 3 Do., 4 pgave 55/59 51/55 47/48 41/42 37/38 31/3P/2 43/43 1 /2 39/39 1 / /39 34/35 29/ over fersk sild avsendt med jernbane fra Trondhjem i uken fra 26/3_1/ Til norske stationer kg. utenlandske do n Tils kg. tiden fra 2/ 4 _5/ Til norske stationer.... '1 utenlandske do kg. Tils kg.

7 15 april 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 149 Nr Lg Hvor Reine Røst Utsat Rognmarkedet i Frankrige \ Torskemerkningen Nye gj enfangster. Lg. bet. længde cm. Naar 1/4 13 ' 18/ /4 13 Beretning fra vicekonsul A.rne Hammer, Havre. Douarnenez,' løpet av aaret 1913 er der til distriktet kommet ca tønder fra Bergen; derav er ca 1000 Lg. Hvor Naar Gjenfanget Av hvem? l Værøy 30/3 14 Peder Hals, Dyrø. / 73.5i Sørsand, Vaålen 6/4 14 Hans lausen, Sørsand Vaage. 62 : Røst 2/4 14 Karl lsen, Hammersland, Røst. 78 Sørvaagen 7/4 14 Havthor 'Vegstein, Vega.? Tind 7/4 14 Viljam Larsen, Tind. 77 i Røst 2/4 14 John Johnsen, Lamark, Sortland. titeter rogn og sælge rogn fra Bergen. Nantes,' At faa en paalitelig oversigt over rogn markedet viser sig altid at være vanskelig baade hvad indførsel til distriktet og restbeholc1ninger tønder sendt videre til Concarneau. angaar tønder torskerogn og 300 tønder For importens vedkommende lwmsilderogn er kommet fra Hamburg, og mer dette derav, at en stor ne av den eler er anvendt 3 a 400 tønder torske i distriktet forbrukte rogn ikke indrogn og 300 tønder silderogn av fransk føres direkte til fiskepladsene i konoprindelse. Desuten er der kommet sulatdistriktet, men ankommer enten ca. 500 tønder rogn av forskjellig slags med kystfartøier eller jernbane fra og oprindelse. andre havnestæder, hvor den er blit Beholdning pr. 1 januar 1914: ca. toldbehandlet. Anledningen til at faa 15 a 1800 tønder. nøiagtige opgaver fra de respektive Detaljpriserne har variert mellem 68 tbldkamre blir herved formindsket. og 70 frcs. pr. tønde for 2den kvalitet, Hvad restbeholdningerne angaar saa i slutningen av september var prisen er rognkjøbmændene altid meget hemdog blot 64 a 65 fres. 3dje kvalitet melighetsfulde med, hvad de sitter inde har været la '12 francs billigei'eeilct il{e'd paa lager. 2den kvalitet. 1ste kvalitet anvendes Ved henvendelse til toldkamret i ikke i distriktet, Sables d'lonne har konsulatet i Nantes oncarneau: mporten av norsk faat opgit, at der 'dertil i 1913 direkte rogn har været kg. ngen fra Norge blev indført kg. fransk rogn. Av tysk rogn er kun (ca tønder) torskerogn og fra ankommet en sending, kommet med andre lande intet Man kan imidlertid jernbane. med sikkerhet gaa ut fra, at denne Beholdning: 50 a kg non:;k kvantitet neppe er halvparten av den rogn. rogn, som blir forbrukt der. Resten Lorient: Der har i aarets løp været formodes at være kommet fra Bordeimportert tønder rogn fra Ber aux (hovdsagelig) pr. jernbane Den gen, 4000 tønder fra Tyskland, 3000 bestod sandsynligvis for størsteparten tønner fra England, intet fra Amerika. av islandsk og anden utenlandsk rogn. varen igj en som t y d ege l k van t'teter l a' v torskerogn fra nabohavnene. Den samlede vegt av disse smaaladninger beløp sig ti kg. (ca. 922 tønder). Det er ikke mulig at opgi oprindelsen av denne rogn, som er blit tolbehandlet paa indførselsstedet. Videre ankom der pr. jernbane omkring kg. (ca. 588 tønder) bestaaende av torske og makrelrogn. Den samlede import av rogn til Le Croisic beløp sig altsaa til ca kg. eller ca tønder. Til La rrurballe ankom der i transit fra nabohavnene, ogsaa iflg. opgave fra toldboden, kg. (ca tønder) hvorav de kg. bestod av torskerogn og resten av makrelrogn. Fra CroixdeVie og le d'yen foreligger ingen opgaver, men man kan vel anslaa forbruket paa disse to steder til tilsammen ca., 2000 tønder. Man antar, at der ligger igjen paa lager ca tønder fordelt paa de forskjellige steder inden konsulatdistriktet. Bordeaux,' Det har ikke været mulig at skaffe paalitelige oplysninger om, hvilke kvanta rogn har været iridført til distriktet i løpet av sæsongen. ffieielle meddelelser gives ikke og private har vist sig utilgjængelige. Man antar at den paa lager værende beholdning ikke er betydelig. Betræffende pl'isen saa nortertes Beholdning: ca tønder. Fiskerne der skal holde mindre paa rognen i begyndelsen av sæsongen med Prisen for 2den kvalitet hal' været den norske rogn saasnart der blir fres. 105 for første sort og fres a G8 fres. frembudt andre rognsorter til billi for anden sort, men sardinkrisen De franske kjøpere klager over, at gere priser. N ordfrankrige hadde en meget stor de ikke kan kjøpe rogn av 3dje kva Toldkamret i Le Cl'oisic har været indflydelse paa rognprisen, saaledes at htet, fordi denne er behandlet paa en mere utførlig og opgir: man i slutten av sæsongen betalte rogn maate, som gjør den ubrukelig. En Al rogn, som i 191 R ankom til Le med fres. 70, og 52 for henholdsvs kelte kjøpei<e hal' bedt vicekonsulatet Croisic direkte fra utlandet kom fra lste og 2den sort. Alle disse priser i Lorient henlede opmerksomheten paa Norge og beløp sig til 152 '615 kg. er cif. Frankrige. en efter deres memng forkastelig torskerogn (ca tønder) mot i praksis, som drives avnogen forret kg.,. at fra Bergen. ningsmæd i 'Bergen;.c.liss.e skall Eng, '[,Det. bem.er. ke.. lillldlerbd, at, der,. l land og l Tysklncl kjøpe store kvan 1913 tl Le Croslc ankom ganske be

8 l _ UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT _PRA FSKERDREKTØREN 15 april UH4 Berigtigelse. utførsel av fersk sild, som er hentet større del ogsaa omfatter salt sild, Den i F. G. nr. 9 for iaar, side fra en utenlandsk avis, viser sig hvorfor notisen blir at betragte som 83, indtagne notis om Storbritanniens/ feilagtig;da de der nævntetal for en / utgaat til 11 april.: Finmarkens Vinferflske til 29/3, RappnrtDr 12 om skreifisket stk. Derav sløiet torsk Lever Priser for Tilstede Damp T. k. i vegt i kq'. d'. tilovers ls l me lcm til andre Rogn lever 1000 stk. h lt t leverholdig tran t.ransorter i hl. 100 stk. pr. hl. kjøpe baater l ofgt. 1 ; e tk het stk. i hl.. l 'i sløiet far ' stk. s. lever i l 111.5) l l. torsk rogn tøier fiskere...;. i!.....l... l pr. hl. 1 ) rrromsø amt [ l ) Lofotens opsynsdistrikt Yttel'siden,,',,[ l 715 Røst & Værøy... l HelgelandSalten N. Trondhj. amtvikten S. Trondhj. amt:fosen Nordmøre fogderi Romsdals fogderi Søndmøre fogderi ! ' ! i 149 l. : i i [ \ m'e 1_ ) 1373) l 4\ 175 l 630 p,g,,) _ 8) _ 2836 l 809 l 469 i l} _ l, øre i 87 pr. kg. 7 ), 3949 i { l øre 13 _ l_pr. kg. 9) 5576: i N. BergenllUs amt } Sluttet jsluttet Sluttet Søndenfor _.:1_ Flnmarkpns vaar :s::::: l;17/ ' '/. øreb ) fra 3 / ) g av11_t!.lever pr. kg )1 816 alt 1_57_646'18646_1_4_814_ _8_06_4_,1_6_ 0_3_1_81._._= Mot i 1913 til 12/ / / / l i ;...'1 1 Lofoten 19 r l /4.. l [) kg. 710 øre _ ) ) gir1hl.lever pr. kg kg fn2 8 øre 610_ gavlhl.lever pr kg ! U _ ' o, o l l øre '[ 20.:...27 pr. kg _24!_JQ14. 8l3 L _?045 Tællingen i regelen optat freoag aften, for enkelte distrikter t otsdag eller onsdag =g_, _1_0_79_ 1) kg_ fisk omgjort til stk. efter 270 kg. = 100 stk. Rognpartiet berigtiget, før opført furmeget rogn. 2) kg. omgjort til stk. 3) Herav er stk. solgt til dampskibe fra Lofoten, hvor partiet ogsaa er medregnet i kvantumd. 4) kg. omgjort til stk. 5) 1 hl. lever gav i Lofoten 3848, i Røst 41, i Værøy og i Finmarken 4050 l. damptran. 6) 2632 kl'. pr. lv stk. usløiet fisk. 7) 3236 kr. i Røst og 2640 kr. i Værøy pr. 100 stk. fisk. 8) Prisen for saltrogn 1620 kr. pr. tønde. 9) 1418 kr. pr. tønde saltf't rogll. ' 10)25 i Vestlofoferi. : 11) Herav 403 garnbaater, 100 dorye)' fra 12 skøiter og 126motorbaater i Vestlofoten. 12) Desuten 233 kjøpere paa land. _: 1) Herav l dampskib, 654 motorskøiter og21seilskøitel;.:

9 Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 4 april 1914 og uken, som endte 4 april... l Vaarsild Kristiania Sandefjord.. Kristiansand. 497 Flekkefjord. 565 Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø.... Aalesund... Kristiansund. Trondhjem.. Bodø.... Svolvær... Narvik..... Tromsø... Hammerfest. Vardø... Vadsø... Andre alt uken, 3358 Hval Toldsteder tran Kristiania Sandefjord Kristiansand. Flekkefjord 8taanger Kopervik.. Haugesund Bergen... Florø.... Aalesund.. Kristiansund '1 Trondhjem... Bodø.... Svolær... Narvik.... Tromsø... Hammerfest. Vardø... Vadsø..... Andre alt uken 3450 Fetsild Nordsjø slands Klipfisk, Klipf., is Rot Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haaog skaa Storsild Brisling Rundfisk Sei Rogn Blank Brun sild sild norsk landsk etc. ret sild skjær rund tørfisk tran tran blank kjærr. kg. kg. t,dr. tllr. kg. kg. kg. kg. kg. tdl'. tdl'., J :') ;) l )8 l l ?> i 71 = 1 = = ti ' = , :WiW:i8l= Sæl Bottle Makrei, Sildetran Sild, fersk Sild, røkt Makrei, laks, levende Anden Fisk, saltet Fisketran nosetran Hummer Fisk, saltet Sildemel saltet fe.sk fersk aill fersk fisk i fartøi guano ks. kg. kg. stk. i kg. kg. kg. kg. kg. kg. 12/ [ Sælskind Hermetik kg. kg' !J l ;) ' J , U U t, = ,498,... 7; }!.,: ' 180,.' V, lj l ,) , , 6713 ' l , :J4i U 5800U ::) ' 2: q t t?j g t?j t t;l t 00 t;l p;; t'>j t;d Z 00 t'j t;d... o::; t;j 1::1 l: j ; i:> '''''.:,...;, 00 ' 1:.':1.,.. o t3 1:':1, Z l ;Jl. 'l'oldsteder

10 152 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 15 april 1914 Tysklands fiskerier i februar Rognmarkedet i Nordspanien. Rogn (Ved fiskeriagent Aserson). beholdningerne ved aarsskiftet. ndberetningfra gerieralkonsulatet i Til havner vednordsjøen blev indbragt kg. fisk til en værdi Bilbao ved vicekonsul N. Chr. Dittleff til Utenriksdepartementet. a v.., JfD f l ø ge anslagsvise opgaver, indhentet Desuten østers,skjæ], rægjennem distriktets vicekonsuler og priker etc... : vate, utgjorde rognbeholdningel'ne i Lever og rogn... ' Nordspanien ved utgangen av 1913 Tils. JfD omkring tønder, fordelt saaledes: Til havner ved 0stersjøen kg. fisk til en værdi a v... JfD. Bilbao 1 000, Santander 600, Vigo 2 000, Gijon 1 000, Co runa 250 og San Sebastian an Desuten skjæl, yildænder tagelig omkring 150 Pasajes, etc... '_'...:',' 3_5_6_8 som hovedsagelig dækker sit behov fra Tils. JfD Bilbao, fandtes ingen beholdninger. Nordsjø og 0stersjøom Fra San Sebastians distrikt er opraadet tils... JfD gaver endnu ikke indløpet, men man ot i febr n anslaar beholdningerne dersteds til mellem 100 og 200 Den ovennævnte beholdning paa 5 skal saagodtsom udelukkende være norsk rogn. Der var ut paa høsten lagret en større beholdning skotsk rogn i Bilbao, som imidlertid blev avhændet inden aarets utløp. Til det vigtigste marked, Vigo, ankom der i 1913 i aarets 11 maaneder (opgave for desember foreligger endnu ikke) ca. ] norsk rogn, hvorav alene i 2det kvartal og i maanederne septemberoktober Av den indbragte fiskkan nævnes: ( parantes e. ;;;k;t, hyllket omraade fangsten er ilandbragt i). Kg. Værdi Jfg. Hyse (Nordsjø) s1. hyse do Torsk do s1. torsk do Torsk (0stersjø) Sei og lyr (Nordsjø) Lange do Sild do (0stersjø) Brisling (Nordsjø) (0stersjø) fieneral.rappor mportkvantumet til Bilbao har endnu ikke kunnet bringes paa det rene. For prisernes vedkommende opgiyes for salg i Bilbao ved aarets slutning p.tas 100, 90 og 75 for henholdsvis extra, prima og sekunda kvaliteter. mars maaned betaltes for ekstra 1912 vare p.tas 80 og for prima 65 a 70, hvilke priser holdt sig utover Bommeren med stigning i september til henholdsvis p,tas 85 og 70 og videre stigning under resten av aaret. De engelske kvaliteter holdt sig om kring 10 p.tas lavere. Santander betaltes p.tas 100 a 95, 85 a 75 og 60 a 55 for l ste, 2den og 3dje sort, i Vigo for samme kvaliteter p.tas 105, 90 og 75, i Pasajes 90, 85 og 75, i Coruna p.tas 96 for ekstra og i Gijon p.tas 105 a 100, alt ved a arsskiftet. Markedet i Vigo var særlig mot aarets sidste kvartal vedvarende flaut, og forholdet mellem tilgang og efterspørsel skal i den travle sommersæsong ha været mindre tilfredsstillende. Markedsforholdene dersteds synes i den senere tid at ha utviklet sig derhen, at rognefterspørselen paa grund av nye fangstmetoder, smaafaldende nsk og variabel rogntilførsel fra andre distrikter ikke i samme grad som tidligere fluktuerer med fiskets forløp. Generalkonsulatet har derfor i de sidste maaneder indtat i de ukentlige telegrafiske beretninger om markedet i Vigo tillike en opgave over de derværende rogn beholdninger, meddelt i den utstrækning, vor derværende vicekonsul ser sig istand til at tilveiebringe brukbare saadanne. om de større norske fiskerier (Norwegian Fisheries). fov.k!::ill kva:: til Hvad de.r fiskes l uken, men anmeldes forsent tl at komme med, optages l følgende ukes rapport / / (Quantities reported toa late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) A. Skrei torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl. l 071: B. Sildefiskerierne (Helring Fisheries) : 1. Vaarsildefisket (Spring H81Ting), februarmars... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket julidesember 1)..., saltet, fiskepakket. (Fat Herring) (Barreis, salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast) ny sæson maal a 150 liter b) for østlandet (the South Coast) do..... maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember 1)......, saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne..., saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i N odsjøen saltet for Amerika 2)..... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from the NorthSea, salted for export to Ameriea) o o ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Hering used fresh is not included.) B) Al. makre, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included.) Ved eftertrvk av disse meddelelser m 3!a.. Fi.ak.ets Gang angives som kilde.

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

de nærmest foregaaende 5 aar, da il.5 i 1909, 5.6 i 1908, 7.3 i 1907.

de nærmest foregaaende 5 aar, da il.5 i 1909, 5.6 i 1908, 7.3 i 1907. ~.,... Ukentige meddeeser. for norsk fiskeribedrift.fra fiskeridirektoren oaargang nsdag i mai 1910 Nr. 19 Næste nr. vi paa grund av heig- meste av uken og de feste steder. Vardø 42. Paa andetabissementer

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra fisk~ridjr~ktør~n

fra fisk~ridjr~ktør~n 31 10 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~ridjr~ktør~n OnsdilS 18 juni' 1919 Nr. 25 nor$k~ fls k~rj~r. Uken 8-14 Juni. Desuten er der iaaf iset til eksport 86 000 == 31 850 stk.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Onsdag 21 juni <"+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0"\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O O"l r..o ' 0+ -.

Onsdag 21 juni <+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O Ol r..o ' 0+ -. ang. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fisker.idirektoren 2. aargang Norske fiskerier. Uken 11-'-1 7 juni. FNMARKENS VAARFSKE gav i sid ste uke over 3.9 mill. kg. torsk: beregnet til

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

TORSKEFISKERIERNE i Finmarken

TORSKEFISKERIERNE i Finmarken Ukntig madsr for norsk fiskrjbedrjft fra Jiskridirktørn 9 aurgeng nsdag 8 mai 98 Nr. 9 nor$k fiskri r. Uken 28 apric4 mai. TRSKEFSKERERNE i Finmarken var de første dage bra, men var senere mindre bra saa

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket. ,...~,... fisets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. -- 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere