Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:"

Transkript

1 Hvidbog Indsigelser til Tillæg og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: 1. Kystdirektoratet gør kommunen opmærksom på en række forhold, som bør iagttages for byggeri tæt på kysten med risiko for oversvømmelser, når laveste sokkelkote fastsættes: - Byggeriets levetid - Byggeriet placering - Klimaforandringer - En forventet stormflodsvandstand - Det forventede skadespotentiale ved en evt. oversvømmelse. Kystdirektoratet gør opmærksom på at der for et pågældende lokalplanområde ikke kan forventes tilladelse til etablering af kystsikring. 2. Strandvængets Lodsejerlav, Rantzausminde v. formand Eva Clemmesen, Strandvænget 13 gør på vegne af samtlige medlemmer indsigelse mod lokalplan 565 med følgende hovedpunkter: Bygningen er for dominerende i forhold til eksisterende bygninger Lokalplanen vil give mulighed for at erstatte feriehus på 65 m2 med et efter deres mening alt for stort og dominerende hus på den smalle grund og med en højde på 7 meter. Det vil have indflydelse på nabogrunden, som er et grønt område og benævnes bevaringsværdigt i lokalplan 533. Afstanden fra naboskel er 1,0 meter. Forslag til byggefelt. Lokalplanen giver mulighed for at opføre byggeri i en afstand af 1 m fra det grønne område. Bygningen vil komme til at se ud som en Berlinmur og argumentationen herfor er vendt på hovedet af administrationen, når der henvises til at bygningen grænser op til åbent grønt område. Der henvises til at tidligere ejere af grunden har fået afslag på at opføre bygninger på den nordlige del af grunden med henvisning til afstanden til skel. Der kunne heller ikke gives tilladelse til en bygning der var højere end det oprindelig. Det virker som om kommunen retter ind efter ejers ønsker.

2 Afstanden til vejskel Den nordlige del af byggefeltet er placeret i skel til vejen. Derfor frygtes at beboernes adgang fra Fiskopvej frem til det grønne område vil blive besværliggjort. De ønsker byggefeltet flyttet. Det kan også have betydning for at udrykningskøretøjer kan komme frem. Højden i forhold til områdets eksisterende bygninger Lokalplanens byggemulighed i 7 m højde vil ikke falde ind i det omgivende miljø. Alle andre bygninger i området er bygget, så de falder ind i kystmiljøet og er opført i en mindre højde. Der henvises i øvrigt til at andre ejendomme, som er pålagt servitutter om udsigtsforhold. Overskridelse af byggeprocent. Der gøres indsigelse mod at grunden kan bebygges i op til 30 %. Dette til trods for at der er tale om en meget smal grund. Der henvises til lokalplan 533 som jo netop skal bevare det åbne kystmiljø og kommunen gør nu det stik modsatte. Der henvises i øvrigt til lokalplan 533 og nærmere angivne kystmiljøer, herunder lille fiskehavn med tangdige med høj bevaringsværdi. 3. Strandvængets Lodsejerlav, Rantzausminde v. formand Eva Clemmesen, Strandvænget 13 har fremsendt yderligere kommentarer, idet de foreslår at nybyggeriet ikke bygges højere end det eksisterende, til gengæld vil de frafalde indsigelserne 4. Indsigelse fra 9 husstande på Fiskopvej, v. Kirsten og Jens Würtzen, Ratzausmindevej 65. Gruppen tilkendegiver, at støtte indsigelsen fra Strandvængets Lodsejerlav og udtrykker endvidere sin utilfredshed med at de ikke har fået brev om høringsfasen og borgermødet. 5. Peter Rosenbeck, Strandvænget 15 gør indsigelse mod, at kommunen på baggrund af en indsigelse mod lokalplan 533 kaster sig ud i udarbejdelse af en lokalplan på den ene grund. En lokalplan som bryder med alle intentionerne i byggeloven BR10 omkring højder, afstandsforhold til naboer, vejanlæg mm. Disse paragraffer er netop skrevet for at undgå nabostridigheder. 6. Lars Petersen, Fiskopvej 16 og Svend Erik Hansen klager d. 3. februar 2014 over at de ikke som lovet har fået en skriftlig orientering om høringsperioden med borgermøde, men at de nu dagen før borgermødet d. erfarer dets afholdelse og dermed ikke kan nå at møde op. 7. Else og Per Jensen, Strandvænget 11 gør indsigelse mod at den lille sommerhusgrund kan bebygges med op til 30 % og med en afstand til skel på 1 m. Det er uforståeligt at man dispensere fra byggelovens bestemmelser. Byggeriet op til det grønne område vil virke

3 voldsomt og anmassende og virke hver eneste dag som en påmindelse om dårlig behandling, når der gives nye ansøgere ret til mere end beboerne i området. 8. Torben Bengtsson, ejer af Fiskopvej 35 med anvendelse som feriebolig, idet han pt. er bosiddende i Kina. TB står uforstående over for at en kommunal fejl i behandling af byggelinje i lokalplan 533 og deraf følgende lokalplanproces for at rette op på fejlen, pludselig er blevet til at udvalget beslutter ændringer i farvevalg og taghældninger i harmoni med omgivelserne. Der er netop ingen harmoni i de tilstødende nabobebyggelser. Der er huse med fladt tag, huse med høj rejsning, nogle er muret andre er pudset og nogle helt af træ. Hvad angår hældningen fremføres, at der jo netop i det oprindelige forslag til byggeri er taget nabohensyn, men at ændringen som i forslaget betyder at der opstår en monster mur mod naboen mod nord Det er indsigers håb, at vi kan få godkendt det oprindelige projekt, da det er velovervejet og udfærdiget I tæt samarbejde mellem kompetente mennesker i kommunens planlægningsafdeling, landinspektør og arkitekt. 9. Arkitekt Charlotte Folke gør som arkitekt for byggeriet, indsigelse med den begrundelse, at hele byggeriet er sket i tæt samarbejde med kommunens planafdeling. Hele disponeringen og ideerne til huset er med inspiration i det skrånende terræn ned mod vandet. Her følger niveauerne i huset og tagfladen terrænets fald. Mod vest løfter den ene del af tagfladen sig og giver rum for øverste niveau. Der er med denne løsning skabt et let og begrønnet tag i sammenhæng med landskabets form og et hus så lavt som muligt. Der er følgende begrundede bemærkninger til lokalplanens bestemmelser: 7.3 Taghældning skal følge terræn. Det giver ingen mening og ingen fornuftig begrundelse for, at tagfladerne skal følge terræn, så der etableres en høj mur mod bagvedliggende grund. Omkringliggende tage har hældninger i alle retninger. Der er kviste, karnapper, flade tage, sadeltage, trekantede gavle v. Der er faktisk ingen tage der følger terræn. 7.4 undtaget hvid. Med reference til fotos på side 7, der er på dette foto adskillige huse der er hvide, hvilket i øvrigt kendetegner hele Rantzausmindekysten. Det sandfarvede på fotos harmonerer på ingen måde med omgivelserne. Charlotte Folke giver udtryk for at udvalgets beslutning om at ændre det oprindelige lokalplanforslag virker usaglige i forhold til forståelse af arkitektoniske kvaliteter. Det oprindelige forslag bør indgå i den endelige og gældende lokalplan.

4 Sammenfattende bemærkninger og forslag til besvarelse af indsigelser samt konsekvensrettelser i lokalplan: Bemærkninger til lokalplanens tilblivelse: Udarbejdelse af en lokalplan for Fiskopvej 35 er affødt af en fejl i behandling af indsigelser til lokalplan 533for landskabsbevaring af Rantzausmindekysten som kun i henhold til planloven kan rettes op ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Målsætningen for lokalplan 533 er at sikre åbne arealer mod yderligere udstykning til boligformål samtidig med at den respekterer eksisterende byggeretter. Lokalplanens grænse er derfor trukket i en afstand af 6-8 m søværts eksisterende bolig. Denne samme mulighed er ved efterfølgende udvalgsbeslutning blevet givet til Fiskopvej 35. Det vil sige udarbejdelse af en lokalplan, der aflyser en del af 533 og indføjer en ny byggelinje, der afspejler samme rettighed til Fiskopvej 35, som naboerne mod øst. Det er administrationen, der har anbefalet grundejeren at udvide lokalplanens indhold til også at omfatte byggeriet. Dette for at undgå at ejendommen skulle administreres både efter lokalplan 533, lokalplan 565 og endelig kommuneplanens generelle bestemmelser. Der gøres opmærksom på at det ønskede byggeri til en fremtidig helårsbolig er i overensstemmelse til kommuneplanens bestemmelser. Byggeriets omfang er ikke i sig selv vurderet lokalplanpligtigt. Ved udarbejdelse af lokalplanforslag har de omkringboende fået en udvidet adgang for at give deres meninger til kende i forhold til at byggeriet var blevet tilladt, som almindelig byggesag og evt. dispensation fra kommuneplanbestemmelser og byggelov. Bemærkninger til Tillæg til kommuneplan og lokalplanens byggemuligheder: Der kan i overensstemmelse med gældende kommuneplan opføres énfamiliehus på ejendommen. Status som sommerhus vil bortfalde, når ejer tager fast folkeregisteradresse på stedet. I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse har kommunen foretaget en helhedsvurdering af fremtidige byggemuligheder i skrånende terræn og i forhold til kysten. Det har ligeledes indgået i vurderingen, hvordan lignende byggerier på Rantzausmindekysten er blevet sagsbehandlet uden lokalplan, men efter kommuneplanens rammebestemmelser. Der er i kravene taget hensyn til klimatilpasning, idet gulvkote er anbefalet til min m.o.h Terrænet giver mulighed for at der bygges ind i skråning, som parterre. Byggeriet kan derved opnå en fornuftig, men beskeden størrelse som helårsbolig. Der er taget hensyn til, at der er tale om en forholdsvis lille grund, men som ved indbygning i skråning vil syne mindre end hvis der var tale om plan grund. Der kan opnås et samlet etageareal på ca. 120 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 27. Der er i lokalplanen angivet et byggefelt inden for hvilket huset skal placeres. Byggefeltet er placeret 2,5 m fra bebyggelse mod øst, men 1 m fra skel mod åbent grønt område på samme vis som del af eksisterende hus. Der er i vurderingen heraf lagt vægt på at byggelovens afstandskrav primært har til opgave at sikre tilstrækkelig med plads mellem bygninger.

5 Lokalplanen sikrer, at servitut om adgangsforhold ad Fiskopvej til det grønne fællesareal respekteres ligesom kommuneplanens retningslinje om at opretholde eksisterende adgange til kysten respekteres. Ved udarbejdelse af lokalplan efter planloven fremgår det af byggelovens BR10 i kapitel 2, stk. 3 at lokalplanens bestemmelser gælder forud for de bygningsregulerende bestemmelser. Bemærkninger til byggeriets omfang og udseende: Lokalplanforslaget blev i forbindelse med 2. forelæggelse for udvalget skærpet således at bebyggelsen ikke måtte fremtræde med hvid farve og at tagets hældning skulle følge terræn. Sidstnævnte med den konsekvens at byggeriets højde forøgedes med 70 cm til max. 7,0 meter, i modstrid med den oprindelige helhedsvurdering foretaget i lokalplanens opstartsfase. Her blev der lagt vægt på lav bygningshøjde af hensyn til naboer frem for bygningsæstetiske værdier. Som det fremgår af foto på lokalplanforslagets side 7 er der i dag en stor variation af farver, materialer, bygningstyper og - højder og taghældninger i det eksisterende kvarter. Netop denne forskellighed er en del af områdets uplanlagte karakter. Bemærkninger til påvirkning af kulturarvsværdier Der er ingen kulturarvsværdier i den umiddelbare nærhed af lokalplanområdet og der er i lokalplan 565 en visualisering og vurdering af byggeriets indvirkning på kystlandskabet. Forslag til rettelser i lokalplanens redegørelse og bestemmelser Indsigelserne foreslås delvist imødekommet som angivet og lokalplan 565 rettes som nedenstående: Lokalplanens redegørelse tilføjes et nyt afsnit om Klimatilpasning : Kystdirektoratets bemærker, at der bør i forbindelse med byggeri tages hensyntagen til forventet havspejlsstigning på 0,8 m +/- o,6 m frem til år 2100, samt at der i lokalplanområdet ikke kan forventes tilladelse til kystsikring på stedet. Kystdirektoratet skal foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag. For Svendborg Sund er der typisk tale om en kombination af klimabetingede stigninger samt lokalt betinget opstuvning af vand i det smalle farvand, som følge af højvande og stærk blæst fra vestlige retninger. Lokalplanens bestemmelser rettes således at byggefelt for placering af bolig reduceres mod nord. Nye bestemmelser: 6.2. Byggefeltet placeres: - mod nord 2,5 meter fra vejskel (mod Fiskopvej). Dog kan f.eks garage placeres mod skel i overensstemmelse med byggeloven.

6 7.5 Garager, carporte, udhuse og lignende kan placeres uden for byggefeltet i overensstemmelse byggelovens regler herom. Udformning og materialevalg skal tilpasses boligbebyggelsens materialer og arkitektur med et eller flere genkendelige fællestræk/-materialer Kortbilag rettes: Byggefeltet reduceres mod vej med 2½ m Såfremt indsigelser fra ejer og dennes rådgiver imødekommes, vil det medføre følgende rettelser i lokalplanens bestemmelser: Krav om facadefarver ændres til også at kunne være hvid. Ny bestemmelse: 7.4 Ydermure skal opføres i blank mur eller pudset mur og fremtræde i afdæmpede farver valgt fra jordfarveskalaen. Krav om at taghældning skal følge terræn udgår. Ny bestemmelse: 7.3 Taget gives en hældning på min. 8 grader. Tage kan begrønnes. Bygningshøjde reduceres fra 7,0 m til 6,3 m. Ny bestemmelse: 7.2 Højde fra terræn til skæring med tagfladen må ikke overstige 6,3 m fra fastlagt niveauplan.

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 05-02-2012 Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med i8zr4wv - scanning - 02-09-2013-10:04-5EF6ARCODE: QUI 72 * X H0rsholm Kirke Menlghedsradet Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020 H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere