Landsbyanalyse Sejling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbyanalyse Sejling"

Transkript

1 Landsbyanalyse Sejling

2 Indledning I Silkeborg Kommuneplan er der udlagt store områder til byvækst ved Sejling. Byvæksten kan først ske, når den eksisterende landsby er blevet overført til byzone. Det sker gennem en lokalplan for byen. Der er flere steder i Sejling, hvor der kan være mulighed for at opføre ny bebyggelse indenfor landsbyafgrænsningen. Kommunen har modtaget henvendelser fra grundejere, som ønsker at udstykke eksisterende ejendomme i byen. Der er derfor behov for at lave en samlet plan for landsbyen, hvor også borgerne i Sejling inddrages. I analysen beskrives blandt andet byens udvikling, struktur, særlige huse og grønne områder samt forskellige muligheder for ny boligbebyggelse. Analysen indeholder også en beskrivelse af borgerinddragelsen. Strukturplan for byudvikling ved Sejling og Skægkær fra Silkeborg Kommuneplan Landsbyanalysen er udarbejdet af Silkeborg Kommune i samarbejde med lokalrådet for Skægkærområdet,

3 Byens historie Kortudsnit af Sejling fra Kortets oprindelige målestok: r printet i målestok: Kortudsnit af gl. matrikelkort for Sejling fra Sejling er opstået som en samling af gårde sammen med kirken og præstegården - og Ejerlav senere registreret på smedien. kortet: I forbindelse med udskiftningen er gårdene flyttet ud af byen, og en del af dem er placeret vest for byen, nærmest som perler på en snor ovenfor ådalen (kortudsnit fra ). Efter udflytning af gården, er den gl. bymidte efterhåndet opstået langs med Sejlingvej. Senere er byen vokset med parcelhuse langs med vejene samt med enkelte erhvervsvirksomheder i løbet af 1960 erne og 70 erne. Skægkær er opstået en del senere end Sejling - efter etableringen af jernbanen. Kortudsnit af Sejling fra

4 Byen og landskabet Udsigt fra Sejling (Skægkærvej) mod vest over ådalen med Skægkær Bæk. Sejling ligger i et typisk morænelandskab med ådale og store bløde bakker. Sejling by ligger på et plateau ovenfor dalstrøget med Lemming Å og Skægkær Bæk samt dalen med Sejling bæk. Landskabet vest for byen mod Skægkær er karakteriseret ved et jævnt faldende terræn fra byen ned mod bækken. Mellem byen og dalen ligger en række gårde nærmest som perler på en snor langs med dalen. Sejling ligger mellem to forskellige landskabstyper. Mod nord og vest falder terrænet jævnt ned mod ådalene - Lemming Å, Skægkær Bæk og Sejling Bæk. Mod sydøst er landskabet mere bakket - såkaldt dødisrelief - med spredte vandhuller, gårde og beplantning. SV Skægkær Skægkær Bæk gårde ovenfor dalen Sejling Sydøst for byen er landskabet mere kuperet (dødisrelief) med lavninger og flere småsøer. Her ligger småskove, læhegn og mindre gårde spredte imellem de åbne marker. Sejling ligger som et højdepunkt med udsigt over ådalen mod vest og ligeledes udsigt over landskabet mod øst fra det nye parcelhuskvarter ved Sejlinghøjen. Sejling Bæk fritliggende gårde NØ Principsnit af terrænet omkring Sejling fra sydvest til nordøst 4

5 Byens forskellige områder Byen rummer forholdsvis mange forskellige områder - gamle gårde, erhvervsvirksomheder, villakvartere fra 70 erne og nyere parcelhusområder. Dertil kommer små indslag af rækkehuse og storparceller. Det giver en forholdsvis sammensat by, som alligevel har nogle bygningsmæssige fællestræk. Langt størstedelen af byens huse er længehuse med saddeltag, som flere steder ligger med en klar ensartet facadelinje i forhold til vejen. 1 Kirke og kirkegård fra omkring Kirken er et pejlemærke i byen - og fra landskabet omkring byen. 2 Ældre gård fra 1850 med driftsbygninger fra Bygningerne er meget markante - både i kraft af deres volumen og placering ved indgangen til byen fra Skægkær siden. Stor have med gamle træer der giver ejendommen karakter. 3 Ældre gårde fra starten af 1900 tallet, en enkelt bygning fra Store grunde med mange gamle træer, som adskiller den gamle del af byen fra det nye parcelhusområde mod øst. Her ligger også præstegården fra Den gamle bykerne med huse langs Sejlingvej. Forholdsvist smalt gaderum uden forhaver og med facaderne helt ud til vejen. Husene er typisk opført som længehuse med saddeltag og facade mod vejen. Stor ældre gård ved indgangen til byen fra Skægkærvej I midten af Sejling ligger husene med facaderne tæt på vejen og danner et smalt gaderum. Her opleves landsbykarakteren stærkest. 5 Forsamlingshus fra 1962, der fremstår som en fin tidstypisk bygning. Ved siden af ligger gadekæret, der har fungeret som branddam. Forsamlingshuset med parkeringspladsen 5

6 6 Parcelhusområdet Sejlingvænget og Sejlingsvinget udbygget i 1960 erne og 70 erne. Vejrummet er forholdsvist smalt og fremstår meget grønt i kraft af hække mod vej og større træer og buske. 7 Parcelhuse langs Ebstrupvej opført i 1970 erne. Små forarealer og meget ensartet facadelinje. Længehuse med saddeltag - både facader og gavle mod vejen. Villakvarter fra 1960 erne og 70 erne - Sejlingvænget 11 Erhvervsvirksomhed - bygning opført i 1970 erne. Fungerende erhverv i dag. 12 Mindre område med to dobbelthuse fra midten af 1990 erne. 13 Festplads og rekreativt grønt areal. Området bruges blandt andet til legeplads og dyrehold. Erhvervsvirksomhed 8 Parcelhuse langs Lemmingvej fra 1960 erne og start 70 erne. Længehuse med saddeltag. Små forarealer og relativt åbent gaderum med en ensartet afstand til vejen - både gavle og facader mod vej. 9 Erhvervsgrund på Lemmingvej med ophørt erhverv - udlagt til boligformål i kommuneplanen. Bygningerne er opført i 1960 erne og start 70 erne. Bygninger og arealer fremstår forfaldne og arealet er under tilgroning. 10 Parcelhuse langs Sejlingvej opført i 1970 erne. Et mere åbent vejrum med både større og mindre forhaver, og uden en ensartet facadelinje. Huse langs Ebstrupvej set fra øst Lemmingvej set fra nord 14 Nyere parcelhusområde fra starten af 2000 erne. En del af området er omfattet af lokalplan fra 2004 (landzone lokalplan). Til forskel fra den gamle bydel er vejrummet her breddere og med forholdsvis store vejflader. Husene er trukket tilbage i forskellige afstande fra vejen uden nogen ensartet facadelinje. Der er flere grønne fælles arealer, som primært fremstår med klippet græs. Der er endnu ikke vokset større træer op, og området har en forholdsvis åben karakter. 15 To storparceller udstykket i 1999/2000. Ifølge tinglyst servitut kan de ikke udstykkes yderligere. 16 Nyere parcelhusvej udstykket i Der er stadig grunde som ikke er bebyggede. Dobbelthuse ved siden af festpladsen Festplads med grønt areal, hvor der i dag græsser får. Parcelhusområde fra 2000 erne - Sejling Præstemark. Erhvervsgrund på Lemmingvej - ved siden af kirken. Erhvervet er ophørt. 6

7 Byens huse De bygningsmæssige bevaringsværdier er hovedsageligt knyttet til helheder og sammenhænge fremfor enkelte bygninger. Gården ved Skægkærvej fra 1850/1930 fermstår dog karakterfuld i sig selv. Kirke Præstegård Miljøet omkring kirken med præstegården og de ældre gårde omkring Lemmingvej fremstår originalt. Området er en kvalitet for byen i kraft af bebyggelsens historie og fortællingen om byens opståen - men også som definition af et gaderum med de gamle staldlænger langs med vejen. Fredninger og beskyttelser Kirkebyggelinje Kirkeindsigtsområde Exner fredning Beskyttet dige Fortidsminde - ikke fredet Indenfor kirkebyggelinjen må bebyggelsen ikke opføres højere end 8,5 m. Indenfor kirkeindsigtsområdet skal hensynet til kirkens status i landsbymiljøet og oplevelsen af kirken fra det åbne land tillægges særlig stor vægt. Byggeri indenfor indsigtsområdet skal så vidt muligt undgås eller udformes så det ikke forringer oplevelsen af kirken og dens omgivelser. Kirken Præstegården Ældre gård fra 1850 Den gl. bymidte langs Sejlingvej med de små byhuse og facaderne helt op til vejen, så de danner et smalt gaderum, giver en udpræget oplevelse af landsby. Bebyggelsen langs Ebstrupvej, består af små byhuse/parcelhuse, der ligger med en meget ensartet afstand til vejen. Fredet bygning Bevaringsværdi 1-3 Høj Bevaringsværdi 4-6 Middel Helhed i bygninger og miljø der er særlig karakteristiske Det har stor betydning for landsbyen som helhed, hvordan de enkelte huse istandsættes og vedligeholdes. I Silkeborg Kommuneplan er det vedtaget, at det kræver en godkendelse fra kommunen at ombygge, hvis bygningen har bevaringsværdien 1-3. Hvis man ønsker at nedrive en bygning med værdi 1-3, skal det offentliggøres først. Det kræver ikke særlig godkendelse at bygge om eller rive ned, hvis bevaringsværdien er 4-6. Exner fredningen har til formål at friholde indsigten til og fra kirke og kirkegård - både i forhold til bebyggelse og beplantning. Et beskyttet dige må ikke fjernes, beplantes eller gennembrydes. Det pågældnede dige har dog i mange år været bevokset. Det ikke fredede fortidsminde er en affaldsgrube fra jernalderen. Hvis der bygges på området skal museet orienteres. Sejling Kirke opført i Kirken er et pejlemærke i byen, og den opleves også fra det omkringliggende landskab. Præstegården er opført i Den fremstår sund, velholdt og meget original. 7

8 Byens udvikling Sejling har en udviklingshistorie som er typisk for mange landsbyer. Den er opstået i forskellige etaper, som har hver deres tidstypiske bebyggelse længede gårde i tilknytning til kirke og præstegård Der er også opført nyere huse, der har en anderledes arkitektur end det typiske længehus med saddeltag Små længehuse med saddeltag - byhuse Mindre parcelhuse med saddeltag og lavere taghældning Nyere udstykninger med mere forskelligartede parcelhuse - her under eksempler på huse i 2 etager med fladt tag, træhuse samt helhvalmede gavle Bjælkehus på Skægkærvej 30. På Ørevadbrovej 9 ligger der et hus fra 1800, men ellers er byen præget af murermesterhuse. Parcelhus med fladt tag på Sejlingkrogen. Ørevadbrovej 4 er et fint eksempel på et murermesterhus i rødsten. Huset har en muret detalje rundt om hoveddøren. Det murede dørparti går igen ved adskillige huse i byen. Villa i 2 etager - Sejlingkrogen 1. 8

9 Byens rum Man oplever den gamle del af Sejling som en meget grøn by med en stærk landsbykarakter. Særligt i det ældre parcelhusområde ved Sejlingsvinget og Sejlingvænget giver de smalle vejrum med forskellige typer bebyggelse og store træer i haverne en god oplevelse. Kontakt mellem kirke og landskab Gl. transformatortårn Græsmark Kirke Markant byrand - som markerer toppen af skrænten ned mod dalstrøget Præstegård Smalt gaderum med markant facadelinje Gadekær Busholdeplads og renovationsbeholdere Sejling har en udpræget landsbykarakter blandt andet i kraft af forskelligheden - byen rummer de gamle gårde, kirkeomgivelserne, små villaveje, en stor variation i beplantningen samt småerhverv. Det giver tilsammen en god oplevelse af variation og liv i byen. Tidl. smedje Forsamlingshus Udsigt over dalstrøget Festplads Markant facadelinje Facadelinje Bevaringsværdig bygning Markant bygning Markant træ Mødested Åbent gaderum med mindre markant facadelinje 9 Gratis bøger - tag en og læs...

10 Byens grønne og blå elementer Haver som danner et grønt bælte med store træer Lemming Å gl. banesti (Kjellerup banen) Sejling Bæk Hække som danner smalle og grønne vejrum Eg Græsmarker Regnvand Grønne forløb rundt om Sejling Regnvand Lind Gadekær Lind Kastanje Bøg Skægkær Bæk Festpladsen Muligt fremtidig skov Gubsø naturområde Kortudsnit med den grønne struktur fra Silkeborg Kommuneplan Sejling er nærmest omkranset af naturområder i form af ådalene med Lemming Å, Skægkær Bæk og Sejling Bæk samt Gubsø området mod syd, hvor Kommunen har planer om naturgenopretning. Den gamle banesti langs med Kjellerup banen, fungerer i dag som en rekreativ cykelsti, der indtil videre går til Lemming Brovej. Sejling opleves som en meget grøn by. Der er mange store træer, hække der skaber grønne vejrum samt græsningsarealer helt inde i byen. Mellem den gamle del af byen og det nye parcelhuskvarter mod øst - Sejlinghøjen - danner de gamle gårdes haver et grønt strøg med store træer. Der er 5 vandhuller/regnvandsbassiner i Sejling. 4 af dem er beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven, og deres tilstand må ikke ændres. Have med store gamle træer ud til vejen Mørkeblå vandhuller er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Der er flere karakteristiske træer i gadebilledet. Kastanjetræet ved gadekæret er til stor glæde om efteråret, og et karakterfuldt træ, som står lige i landsbyens kerne - ved busholdepladsen og renovationscontainerne. Gadekæret har i en periode fungeret som branddam. Om vinteren benyttes søen til skøjteløb - men er hegnet og utilgængeligt til hverdag. Naboerne passer området og har adgang til det. Der er flere græsarealer helt op til byen med græssende dyr, som bidrager til liv og oplevelser. Der er blandt andet får der græsser på arealer ved festpladsen. Den gamle have med store træer ud mod vejen på Skægkærvej 13D. 10

11 Byens veje og trafik Nye veje Sejling ligger nær ved den nye motorvej nordvest om Silkeborg. Via Sejlingvej og den nye Sejling Hedevej - som er tilsluttet Viborgvej i et signalreguleret kryds nord for motorvejens tilslutning ved Viborgvej - er der god forbindelse til det overordnede vejnet. Skolevejen Der er skole, institutioner og idrætsfaciliteter i Skægkær og Lemming. Silkeborg Kommune har udarbejdet et projekt for etablering af en 2-minus-1 vej på Skægkærvej for at øge sikkerheden for cyklister. Fra Skægkærvej er der stiforbindelse til den nyanlagte tunnel under Viborgvej. Stier Den rekreative sti langs med Kjellerup banen ligger vest for Sejling med adgang fra Ørevadbrovej eller via Skægkær. Herudover er der planlagt stiforbindelse under motorvejen ned til naturområdet Gubsø. Busforbindelser Der er en lokal busrute (linje 31) gennem Sejling, som kører til Silkeborg. Derudover kører den regionale bus mellem Viborg og Silkeborg gennem Skægkær. Lemmingvej Ørevadbrovej gl. banesti (Kjellerup banen) Sejlingsvinget Sejlingvænget Ebstrupvej Sejlingkrogen Sejlinghøjen planlagt 2-minus-1 vej på Skægkærvej ny omfartsvej Skægkærvej ny motorvej Silkeborg Sejlingvej Sejling ligger i relativ kort afstand fra Silkeborg by - omkring 5 km i lige linje - og med god adgang til den nye motorvej mod Århus og Herning. Den gl. banesti (Kjellerup banen), som idag er cykelsti, har sit forløb vest for byen. Vejrummet gennem den gamle del af byen er forholdsvist smalt. Borgerne oplever, at der kører en del store køretøjer gennem byen, og at der er meget gennemkørende trafik til og fra Silkeborg. 11

12 Ejendomsstruktur Erhverv Landbrugspligt Hvad betyder det, at en ejendom bliver overført fra landzone til byzone? I landzone kræver byggeri og ændret anvendelse en landzonetilladelse efter planlovens 35. Når der laves en lokalplan for byen, er det lokalplanens bestemmelser der gælder for nyt byggeri og ændret anvendelse. Når lokalplanen for Sejling vedtages overføres byen fra landzone til byzone. Eksisterende lovlig anvendelse vil altid kunne fortsætte indtil ejer ønsker noget andet. En lokalplan medfører i sig selv ikke nogen handlepligt. Sejling Sinding Kirkekasse Silkeborg Spildevand Silkeborg kommune/sejling Borgerforening På kortet har de matrikler, som ejes af den samme ejer ens farve. Hvide matrikler betyder, at ejeren kun har den ene matrikel. Grundværdien Når SKAT skal beregne grundværdien af en ejendom i landzone bruges arealprincippet, det vil sige ud fra antal m2. Ved beregning af værdien i byzone bruges i stedet det, der kaldes byggeretsprincippet. Byggeretsprincippet er baseret på en områdepris og antallet af byggeretter - det vil sige hvor mange boliger, der kan opføres. SKAT oplyser, at grundværdien i de fleste tilfælde vil stige ved en ændring fra landzone til byzone. Hvis der i lokalplanen gives mulighed for udstykning af en ejendom, må det også forventes at give en stigning i grundværdien. Realisering af en lokalplans byggemuligheder, forudsætter at landbrugspligten ophæves. Ophævelse af landbrugspligten forventes at kunne ske i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen eller udstykning af et område. Det vil i alle tilfælde være op til en konkret vurdering fra SKAT om ejendomsværdien ændres. 12

13 Hvad er væsentligt i lokalplanen? Hvordan kan der ske en omdannelse/udstykning af de ældre gårde til boliger - og hvordan kan landsbykarakteren og det grønne præg i byen bevares og styrkes? Der kan skabes kontakt mellem forsamlingshuset og festpladsen via en stiforbindelse forbi erhversvirksomheden, hvor der i dag hegnet. Generelt er byen kendetegnet ved længehuse med saddeltag og flere steder ligger husene med en meget ensartet facadelinje langs vejen. Langs Sejlingvej, Lemmingvej og Ebstrupvej er det væsentligt at sikre bebyggelsens karakter og facadelinjen. De markante gamle træer - bl.a. kastanjen ved gadekæret samt lindetræerne i bymidten - er også meget karakterfulde og bidrager i høj grad til byens identitet. De bør bevares - og nyplantes når der bliver behov for det Gårdene overfor kirken Fremtidigt boligområde Bebyggelsen ligger i dag med de gamle driftsbygninger ud mod vejen, og danner gaderummet. Gårdene bidrager til oplevelsen af den gamle del af Sejling omkring kirken og præstegården. Det vil være en kvalitet for byen, at bevare miljøet omkring gårdene i en eller anden form. 3 Det grønne strøg der dannes af de store haver mellem den gamle del af byen og det nye parcelhusområde mod øst, kan bevares og styrkes som fælles friarealer i forbindelse med ny tæt-lav bebyggelse. Etablering af en stiforbindelse igennem området, kan styrke sammenhængen mellem de grønne arealer i byen. Fremtidigt boligområde Mulig udstykning/omdannelse Mulig grønt fællesareal/forbindelse Eksisterende grønt området Forslag til stiforløb rundt i og omkring byen Markant facadelinje Bygning med høj bevaringsværdi 13

14 2 Erhvervsgrunden ved kirken Arealet ligger bagved husrækken langs Lemmingvej, og er afskærmet mod landskabet af læhegnsbeplantning. Der skal tages hensyn til bebyggelsens fremtræden i forhold til kirken. En del af grunden er omfattet af exnerfredning og skal friholdes for bebyggelse og høj beplantning. 3 Gård ved Skægkærvej En meget karakterfuld ejendom i byen, både i kraft af bygningernes størrelse, deres karakter samt de store træer i haven ud mod Sejlingvej. Ejendommens kvaliteter kan fastholdes ved at bevare en form for gårdstruktur enten ved omdannelse af eksisterende driftsbygninger eller opførelse af nye bygninger. Ved denne type bebyggelse kan der skabes et fint fællesskab omkring det indre gårdrum med en blanding af private og fælles udearealer. 14

15 Eksempler på omdannelse af ældre gårde Der er flere ældre gårde i byen med tilhørende driftsbygninger. Hvis gårdstrukturen er vigtig for oplevelsen af byen og dens identitet, kan man bevare og omdanne de gamle bygninger - eller i det mindste bevare gårdstrukturen i en ny bebyggelse og funktion. Her er eksempler på forskellige tilgange til omdannelsen af ældre driftsbygninger til boliger. A) Eksempel fra Elev nord for Århus. Opløsning af den hidtidige gårdstruktur ved nedrivning af driftsbygningerne og udstykning af nye grunde til fritliggende enfamilieshuse. En 4-længet gård er blevet udstykket til 4 fritliggende enfamiliehuse. Det gamle stuehus er bevaret. De nye boliger er opført som små længehuse med saddeltag og med materialer, der er kendetegnet for området - røde tegltage, røde mursten og hvidmalede vinduer med sprosser. Gårdstrukturen er opløst og de nye huse fortæller ikke historien om den tidligere gård. Derimod orienterer de sig mod vejene, ligesom landsbyens øvrige længehuse. Luftfoto 1999 Til venstre ses det oprindelige stuehus (pudset op og malet gul) og til højre ses de nye huse. Luftfoto

16 B) Eksempel fra Lisbjerg nord for Århus. Indretning af lejligheder i tidligere driftsbygning. Den 4-længede gård længst mod vest fungerer i dag som beboerhus i Lisbjerg. Gården øst herfor er omdannet til boliger. Den tidligere stald (længen der går nord-syd) er indrettet med 5 lejligheder med små private haver mod øst. Stuehuset er forsat én bolig. Gårdspladsen benyttes til fælles parkering og opholdsareal. C) Eksempel fra Lem nord for Randers. Renovering af driftsbygniner til boliger. Landsbyen Lem er karakteriseret ved at der ligger flere store 4-længede gårde tæt omkring den gennemgående vej. Randersegnens Boligforening omdannede i 2005 Syvager gården, der ligger længst mod nordøst på det viste kortudsnit. Gården rummer nu 14 almennyttige udlejningsboliger på mellem 70 og 135 m2. Der er fælles arealer både ude og inde samt små private haver. Exners Tegnestue (nu E+N) stod for omdannelsen, som i det ydre er foretaget meget nænsom Det driftsmæssige udtryk er bevaret og fortæller om gårdens oprindelige funktion. Luftfoto 2012 Eksempel på lejligheder indrettet i tidligere driftsbygning. Ejendommens kvaliteter er bevaret i kraft af gårdstrukturen som er fastholdt. Ved denne type bebyggelse kan der skabes et fint gårdrum med en blanding af private og fælles udearealer. 16

17 Borgerinddragelse I forbindelse med analysearbejdet har kommunen i samarbejde med lokalrådet (Skægkær lokalråd) afholdt en byvandring i juni 2014, hvor alle interesserede kunne deltage. Emner der blev snakket om på turen: Der er gode muligheder for udstykning af nye grunde indenfor landsbyens nuværende ramme. Der er en udbredt positiv indgang til at udstykke flere grunde og bygge nye boliger i landsbyen, men samtidig også ønske om at beholde den grønne karakter, og de store gamle træer. Parkeringspladsen ved forsamlingshuset fremstår som et relativt stort asfalteret areal. Den benyttes fuldt ud hver onsdag, når der er banko. Parkeringsarealet ønskes bevaret, da der vurderes at være behov for det. Der er ikke direkte forbindelse mellem forsamlingshuset og festpladsen, da der ligger en privat virksomhed og en beboelsesejendom imellem - og der er opsat hegn. De store gamle træer giver byen karakter, og kastanjatræet ved gadekæret er til stor glæde for børn i byen. Der kunne godt gives mulighed for flere store træer i de nye parcelhusområder. Den ophørte erhvervsejendom i den nordlige ende af byen ved Lemming, kan være et fint sted at udstykke og opføre nye boliger - til tæt-lav. Parkeringsarealet benyttes på nuværende tidspunkt i forbindelse med arrangementer i kirken. De gamle gårde, der ligger inde i byen bidrager til byens identitet, og er med til at fortælle byens historie. Der er udbredt ønske om at bevare gårdene så længe de fremstår velholdte. Festpladsen er et vigtigt samlingssted for byen. Den ønskes benyttet som hidtil, med mulighed for renovering og evt. udvidelse af den eksisterende bebyggelse. Gaderummet omkring Sejlingvej er midt i byen forholdsvist smalt. Det er med til at give en hyggelig landsbykarakter, men det giver også nogle trafikale problemer når der kører mange store maskiner gennem byen, og meget trafik i myldretiden. Det gamle gadekær/branddam bruges til skøjtebane om vinteren. Ellers bruges området kun af naboerne, som også vedligeholder det. Området er hegnet af sikkerhedshensyn. Arealet ejes ikke af nogen, men tilhører hele byen. 17

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

"strandpromenaden" startredegørelse

strandpromenaden startredegørelse "strandpromenaden" startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplan "Strandpromenaden" Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro Luftfoto af området set mod nordvest

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget Tillæg 1 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 23. marts 2015 Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 23. marts 2015 godkendt tillæg 1 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere