NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret."

Transkript

1 NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer. Indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden jævnfør vedtægterne var udsendt den 6. april Dagsorden: 1. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 2. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor Revideret årsregnskab. 3. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår, samt budgetudkast for 2007 og Valg af medlemmer til bestyrelsen Der er ingen bestyrelsesmedlemmer på valg. 5. Valg af revisor og revisorsuppleant Bestyrelsen indstiller til genvalg af revisor Peter Hintz. Valg af ny revisorsuppleant, da Dorte Mortensen har solgt sit hus pr. 1. januar Behandling af indkomne forslag a. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne b. Bestyrelsen fremsætter forslag om opførelse af et overdækket affaldsrum på den nuværende affaldsplads plads. Det nye affaldsrum vil blive ca. 30 % større end den nuværende affaldsplads for at kunne give plads til alle affaldscontainere. 7. Eventuelt a. Bestyrelsen vil kort orientere om de aktiviteter der er planlagt i b. TDC har anmodet om, at opsætte en antenne til den nye 3G mobilteknologi på vort område. Bestyrelsen er af den opfattelse, at en sådan høj mast vil skæmme vort område unødigt. TDC materialet fremlægges på generalforsamlingen. Kommentarer: v/ Birgit Nikolaisen, bestyrelsessuppleant Formanden bød velkommen og foreslog Kjeld Garlov, Lundeskrænten 46, som dirigent. KG takkede for valget og bekræftede, at hans job er at sikre at generalforsamlingen er rettelig indkaldt, hvilket han konstaterede at den var og oplyste, at han havde været alle punkterne igennem. Hermed erklærede Formanden generalforsamlingen for åbnet.

2 Der blev på nuværende tidspunkt gjort opmærksom på, at en grundejer ikke havde modtaget det udsendte regnskab. LS19 - H.C. Jakobsen, undrede sig over at forslag fra de nedsatte udvalg ikke var includeret i dagsordenen eller blevet fremlagt (Vedtægtsudvalget). Pkt. 1 Formanden aflagde beretning (jf. indkaldelsen) og fortalte, hvordan bestyrelsen havde konstitueret sig, og at bestyrelsen har valgt at suppleanterne deltager i alle møder, alle arbejder på lige fod og deler opgaverne imellem sig. Pga at området er nyt har der været rigtig mange forhold til behandling og beslutning, der er stadig mange opgaver fra sidste år som endnu ikke er afsluttet. Bestyrelsen har endnu ikke fået etableret alle opgaver på fællesarealerne. Snerydningen blev dog igangsat. Bestyrelsen mener ikke at vejene er i en tilstand som vi i grundejerforeningen kan overtage bl.a. derfor trækker det i langdrag med at få overdraget området fra TK-Ferieboliger. Pr. 1/1-06 har vi overtaget pasning af grønne områder (i fase 1) og har indgået kontrakt med Gartner Brian Hansen (tilstede). Gartneren har for ca. 14 dage siden sprøjtet alle volde med undtagelse af egne volde mellem husene. (Ved indkørselsvejen er det dog fælles volde). Web-udvalget mangler nu kun det sidste, som fx flere billeder, input fra grundejerne er naturligvis velkommen. På den nuværende grundejerliste fremgår det at ca. 60% har opgivet deres e- mail adresse. Vi håber, at flere vil få en adresse og vil godkende, at deres adresse står på grundejerlisten. Ligeledes håber vi at alle kan gå ind på sitet og ønsker at modtage mails. Der er oprettet et lukket forum for medlemmerne, så alle kan følge med i hvad der sker. Vi ønsker også at siden gør en hvis reklame for området og med oplysning om udlejning og salg af ejendomme. Vedtægtsudvalgets arbejde er ikke færdigt så derfor kommer det ikke med i år, men først til afstemning næste år. Forslagene er vurderet af bestyrelsen og returneret til udvalget for endelig færdiggørelse før det skal på generalforsamling næste år og præsenteres til afstemning. (vedtægter + ordensregler incl. farvekoder). Fælles-forsikringen fik i efteråret en stigning på ca. 40%, hvorefter vi straks gik i gang med at undersøge markedet. Ikke mange selskaber ville byde på at forsikre hele området. Vi fik 4-5 tilbud, og vendte derefter tilbage til Nykredit, da det viste sig, at de til trods for stigningen var de billigste. Vi har nu tegnet en erhvervsforsikring, (det skal være erhverv) og prisen er ca. ½-delen af hvad de øvrige tilbud lød på. Dækker optil for løsøre pr. hus. Vedr. fælles-antennen er der indgået aftale med Peiter Olesen A/S kan dog ikke komme ind i skuret men forventer at få nøglen i løbet af en uges tid så vi kan få fejlrettet. Affaldspladsen har været vores smertensbarn og den er ikke til storskrald! TK ville etablere en lignende plads på den anden side (lige overfor) til kr Der har været møde med renovationsselskabet i sommer, som også foreslår overdækket affaldshus, - bliver ikke tømt, hvis der er meget sne. For ikke at grundejerforeningen skal betale det hele har TK overført de Renovationsafgifterne betales nu af grundejerforeningen. Ved individuel tømning ville prisen være yderligere kr pr. år. Planer for 2006 er overdragelse af fællesarealerne, etablering af legeplads, tingsted m.m. (Jf. indkaldelsen, side 5). Side 2

3 Bemærkninger til gennemgangen: LS19 H.C. Jakobsen, Hvad blev der af foldboldbanen? Svar: Der er indkøbt 2 mål som opstilles på pladsen med den nuværende byggeplads. LB13 Peter Kjerte, lagde ud med ros til hjemmesiden. Ekstra forslag: Kontaktperson til at tage fat i, når der opstår fejl og mangler fx lysforholdene, eller snarere mangel på samme. Ville gerne selv betale det ekstra det koster for at få individuel affaldsafhentning + postkasser. Spurgte indtil gartneraftalen, hvordan med rydning af sne, når det har sneet og ikke først når det er blevet til is? (fungerede dårligt) Med hensyn til skråning, hvor går skellet? Og hvad skal man selv tage sig af? skellet er grænsen afklares! TV-kanaler: Er der andre der ønsker et bredere udvalg? Vil man sørge for at udsende en telefonliste + mailliste? Formanden, mht el skal vi først have økonomien med TK på plads (problemer med el-regning). Forslag: kontaktperson fra bestyrelsen på hjemmesiden (i forhold til de områder det enkelte bestyrelsesmedlem har arbejdet med) Ligeledes vil en håndværkerliste over håndværkere vi har aftale med være at finde på hjemmesiden med navn, adresse og telefonnummer. Brian Hansen, gartner svarede på snerydningsproblematikken: Aftalen var at der kun skulle ryddes sne ved mere end 5 cm. nedbør. Bliver det meget glat gruses der. Svaret var også, at vi kunne få det som vi ville, - men det koster! Dirigenten mente at vi skulle lade erfaringen tælle, og så kan det blive taget op igen, hvortil Peter Kjerte svarede, så ved jeg, hvad man kan holde sig til! LS38 Egil Andersen, informerede om at han oplevede et skralde-svineri samt at der foretages udsmidning af storskrald som juletræ, TV, etc., og har desuden mistanke om at beboere uden for området misbruger vore skraldefaciliteter / at små børn sætter skralden uden for skraldecontainerne. Formanden, det er også et problem, at der er skiftedag lørdag /tømning mandag eller tirsdag. LB22 Peter Saxov, mente også at individuel tømning af skrald ville være at foretrække! Ligeledes blev der spurgt om det kunne arrangeres med tømning af storskrald 3-4 gange i sæsonen. Formanden, det tilbyder Helsinge Kommune ikke. Dirigenten: Alle kommentarer tages til efterretning. Løsningsmodel, God husholdning. Postkasser og flytning af disse. Formanden, iflg. Post Danmark kan postkasserne ikke flyttes. De skal overdækkes (blev også nævnt at det var sjældent man oplevede at få tør post ). Overdækning fremkommer, hvis forslag om overdækket affaldshus vedtages. LB17 Bente Jensen LB13 Peter Kjerte, begge spurgte ind til hvornår man får oplyst sit password til det lukkede Diskussionsforum på hjemmesiden. Kim Christiansen, bestyrelsessuppleant svarede, at man blot skal sende en mail med sin adresse til hjemmesiden, og man vil få en login. Side 3

4 Det blev dog pointeret af Formanden, at det er og skal være frivilligt om man vil være registreret på hjemmesiden. LS19 H.C. Jakobsen, medlem af vedtægtsudvalget sagde, at arbejdet i udvalget med sidste møde 23/10-05 først var fremlagt for Bestyrelsen i marts. Det er ok, at det som tidligere nævnt går tilbage til udvalget, men det er for lang tid der er gået. Som det er nu, kører det videre med TK-regler uden en definition af, hvornår der skal være nyvalg til bestyrelsen og mulighed for at vælge formand og næstformand, endvidere uden rammer for ordensregler, hvilket HC finder så vigtigt, at der bør indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling. Dirigenten brød ind og bekræftede at formanden havde sagt, at tingene havde trukket ud over for lang tid, og at bestyrelsen beklager dette. LB22 Peter Saxov, (vedr. Bestyrelsens beslutning om at indhente tilbud på en uvildig teknisk rapport for tilstanden af området, fx veje og kloakker) før overtagelse af området, foreslog P.S. at vi i stedet for teknisk bistand, som betyder at vi derefter tager ansvaret, tog kontakt til en advokat med ekspertise i bygge overtagelsesforretninger. Hjemmesiden hvordan vedligeholder vi den? (ikke vedligeholdt side er værre end ingen side)! Kim Christiansen svarede, at vi havde valgt en prisbillig løsning der kunne vedligeholdes i word, og derfor kunne gå på skift i Bestyrelsen, men naturligvis var enhver grundejer der har interesse i det velkommen til at hjælpe. Mulighed er også at bruge diskussionsforum og herved få en konstruktiv løsning sat i gang. Dirigenten kundgjorde at beretningen var godkendt, og at vi nu var nået til næste punkt på dagsordenen. Pkt. 2+3 Regnskab for 2005 blev forelagt generalforsamlingen og sammenstilling af budgetter blev gennemgået af Benny Lynge, (jf. indkaldelsens, Regnskaber). Formuen udgør nu kr Budget 2006 er på kr Indbetaling pr. grundejer foreslås til kr ,- for 2006, svarende til i alt ca. kr Dette betyder, at foreningen for 2006 forventer et underskud på kr , hvilket dækkes ind af vores formue. Ved årets udgang 2006 forventer vi derfor at formuen udgør kr Affaldsbygningen vil blive finansieret ved optagelse af lån, som tilbagebetales over 4 år med ca. kr pr. år. De årlige tilbagebetalinger af lånet vil indgå, som en udgift i budgettet (er medregnet i budgettet for 2006). Regnskabet for 2005 og budgettet for 2006 blev godkendt. LS48 Peter Hofmann, omkostninger vedrørende antenneanlæg kr synes meget høj for vedligehold ville være en god idé at indhente andre tilbud. Legeplads god idé men vi skal naturligvis sikre os at den er forsvarlig og lovpligtig. Formanden, vedr. sikkerhed det er et fokusområde - følger regelsæt, intet sættes op som ikke er godkendt af myndigheder. LB24 Kim Christiansen, mht. antennen, faktiske udgifter til service er kr om året (de dækker evt. udvidelser). Side 4

5 LB17 Niels Jensen, Ønskede en forklaring på ejendomsskatter på kr og græsslåning på kr ,-. Formanden, i anlægsfasen betaler vi skatten for fællesarealerne når hele området er færdigt og overdraget, pålægges skatterne den enkelte parcel. Sprøjtning af voldene er den dyreste del af gartneraftalen så længe beplantningen ikke er vokset nok til at holde ukrudtet nede. Pkt. 4 Dirigenten, næste pkt. 4 er valg til bestyrelsen. Formanden, bestyrelsen har siddet 1 år og vi synes ikke vi har gjort arbejdet færdigt ingen forslag til valg til bestyrelsen. (skal rettes i nye vedtægter). Pkt. 5 Genvalg af Peter Hintz til revisor. Dirigenten oplyste, at der skal vælges ny revisorsuppleant. LB22 Peter Saxov, stillede op og blev valgt. Pkt. 6 a. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne b. Bestyrelsen fremsætter forslag til affaldshus (vedlagt indkaldelsen) Affaldshus: Blev livligt diskuteret. Kommunen siger det er en fordel med overdækning i det lange løb. Niels Jensen, LB17, mente at en 30% udvidelse af arealet ikke var nok. Formanden mente, at med de nye containere havde det vist sig, at det har hjulpet og huset skulle være nok med plads til lidt flere containere. Derforuden til flasker og aviser /skal sorteres. En grundejer mente, at det var synd med overdækningen (5 meters højde) for de huse der lå op til huset, så et fladt tag ville være bedre! Det blev også nævnt om man skulle have en urafstemning (LB22 Peter Saxov). LS42 Leif Kristensen, nævnte at ved udstykningen i Rågeleje var alt placeret ved vejen. - meget lidt smukt!!! Flere grundejere mente, at det nemt kunne komme til at ligne noget der var løgn med affald ved alle husene. LS38 Egil Andersen, nødvendig med oprydning ved fælleshuset. Formanden spurgte Brian Hansen om han ville tage tjansen og rydde op, svaret var JA. Dirigenten, fastholdelse af bestyrelsens forslag til afstemning: Etablering af overdækket affaldshus (2 pristilbud) det billigste vælges. 20 stemte for og 7 stemte imod / forslaget blev vedtaget. Pkt. 7 a. Planlagte aktiviteter, 2006 Formanden, planer om planter omkring begge tennisbaner. Lossepladsen over for skraldepladsen bliver ryddet og fodboldmålene placeres der. LB13 Peter Kjerte, undrede sig over at området med container stadig ikke var ryddet. Når resten af området er og bør være ryddet pr. 1/5 må ejeren af swimmingpool området rykkes. Stierne er heller ikke ok., vi skal have datoer vi kan stole på. Husmappen endnu ikke leveret til alle. Side 5

6 . Lidt mere lys/lamper på veje og stier blev der også en dialog om, men man mente ikke at det havde nogen særlig vægt, idet det var hvad der var etableret da husene blev købt. LS40 Hans Nikolaisen, mente at man skulle fokusere på det væsentlige, og at veje/kloakker kunne komme til at blive en økonomisk alvorlig sag at overtage. LB22 Peter Saxov, det ville være naturligt og rimeligt, at vi pressede TK til at færdiggøre arealerne, (eksempelvis etablering af legeplads til område nr. 2). En grundejer foreslog at vi anmodede om at få rullegræs på de manglende områder, så området kunne være præsentabelt når udlejningssæsonen begynder. Dirigenten foreslog at vi valgte vore kampe med omhu og i øvrigt anvendte uge 20, hvor tennisbane nr. 2 er lovet færdig til også at være deadline for resten af området. LS36 Klaus Madsen og LB22 Peter Saxov foreslog begge at bestyrelsen på medlemmernes vegne hyrede en advokat ved afleveringsforretningen. Pkt. 7 b. TDC antenne anmodning Formanden berettede om forslag og tilbud fra TDC antenne på vort område til de nye 3G mobildækninger. Der var opbakning til bestyrelsens forslag om et nej tak til antennen på de givne betingelser. Peter Saxov takkede bestyrelsen for et godt arbejde. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og Formanden takkede for hans gode ledelse som dirigent. Dirigent Kjeld Garlov Referent Birgit Nikolaisen Formand Jens Lundgaard Side 6

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere