TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden tilbygget en lav udbygning og en garage. Hele tagetagen på stuehuset er udnyttet til beboelse. I den østlige ende af staldlængen er der på et tidspunkt indrettet en lille lejlighed. Både det gamle stuehus og staldlængen er opført i bindingsværk og med murede tavl. I staldlængen består de fleste tavl af kløvede kampesten. Begge de gamle bygninger har stråtag. Udbygningen mod syd har tag af tagstensformede røde stålplader på en lav hældning. Garagen har fladt tag af tagpap på brædder. Efter BBR registreringen er ejendommen opført i 1777 og ombygget i 1955, men der er løbende sket en del ændringer gennem årene. Alderen på de nuværende bygninger kunne ikke fastlægges, men de kan være noget yngre. Gennemgangen er udført den 12. januar 2007 af: Bygningsrådgiver Hans Jørgen Hansen Mobil tlf Mail

2 PRIORITERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Priserne i det efterfølgende er sat ud fra vores erfaring, skøn og V&S s prisbog. Priserne er kun beregnet til at få et løst overordnet skøn over udgifterne i de kommende år, og de vil kunne variere både op og ned, når de endelige priser fra håndværkerne indhentes. Center for Bygningsbevaring påtager sig intet ansvar for, at priserne er korrekte. Nedenstående priser er håndværkerpriser (inkl arbejdsløn) og de skal tillægges moms. Bør udføres snarest: Udskiftning af taget på staldbygningen. Side kr Ny mønning på stuehuset. Side kr Bør udføres inden et år: Udskiftning af vinduet i staldbygningens østgavl mm. Side kr Udskiftning af vandbræt på sydgavlen. Side kr Renovering af nordgavlen på stuehuset. Side kr Justering af terrænet og pigsten rundt om bygningerne. Siderne kr Total udgift det første år uden moms kr (specielt i forbindelse med etablering af pigstensbelægningen, vil der være en hel del penge at spare, hvis man gør det selv) Bør udføres inden for fem år: Maling af gavlbeklædningerne på staldbygningen. Siderne kr Maling af gavlbeklædningen på sydgavlen af stuehuset. Side kr Maling af vinduer og døre på stuehuset. Siderne kr Maling af døre og vinduer i staldbygningen. Side kr Ny tagpap på garagen. Side kr Reparation af revner i skorstenen. Side kr Reparation af stolpeender på østsiden af stuehuset. Side kr Reparation af vestgavlen på staldbygningen. Side kr Maling af bindingsværk og tavl kr Samlet udgift i de efterfølgene 4 år uden moms kr (der vil kunne spares en hel del arbejdsløn, hvis man eventuelt laver malerarbejdet selv) Umiddelbart efter perioden (5-10 år) må man påregne udgift til en hel eller delvis fornyelse af stråtaget på stuehuset. side 2

3 Taget på stuehuset Stråtaget i den sydlige tredjedel af huset en noget nyere end resten. Den sydlige del af vestsiden skønnes at have en restlevetid på op til 20 år. Den sydlige del af østsiden formentlig længere. Taget på den nordlige del er noget nedbrudt, og har kun få cm s slidlag tilbage. Kvistens tag er særlig udsat og tagskægget forfalder. Over kvisten er der hul i mønningen. Formentlig efter en husmår eller lignende. Taget på vindfanget mod øst er noget fladere end på selve huset. Mønningen på både hus og vindfang er nedbrudt. Der er adgang til skunkrum to steder. Mod øst dog blot gennem en meget smal åbning. Begge steder er tømmeret tørt og sundt. Der er ingen brandisolering. Huset bør have ny mønning inden et år. Man må regne med, at en tredjedel af kragetræerne skal udskiftes samtidig. Halmen til mønningen bør være havrehalm. Levetiden for en sådan mønning er ca 5 år. Taget på den nordlige del af huset kan repareres på- og ved kvisten og bringes til at holde i mindst 5 år endnu (formentlig 10). I forbindelse med en tagudskiftning bør man kontakte forsikringsselskabet med henblik på en eventuelt besparelse på forsikringspræmien, hvis taget brandisoleres. Det er muligt, at besparelsen kan forrente udskiftning af den resterende del af taget samtidig. Som brandisolering anbefales en glasfiberdug oven på lægterne. På udbygningen mod syd ligger et nyere tag af røde tagstensformede stålplader. Tag og inddækninger er i god stand. Skorstenen har en del smårevner, især øverst, men de skønnes uden større betydning. Formentlig er skorstenen malet med cempexo. (cementbaseret maling) Inden for fem år bør skorstenens revner repareres, efter at den er omhyggeligt renset. Efterfølgende males skorstenen igen med cempexo. Man bør ikke stryge for mange og for tykke lag cempexo på, da denne malingstype er forholdsvis diffusionstæt. Især i tykke lag. Garagen har fladt tag af tagpap. Tagpappen er nedbrudt, og den når ikke højt nok op under tagstenene på murkronerne. Smeltende sne vil derfor kunne trænge ind langs muren. Flere af tagstenene på murkronerne mangler hjørner. Inden for fem år bør der svejses et nyt lag tagpap på garagen. Samtidig repareres murkronerne. side 3

4 Ydervæggene på stuehuset. Nordgavlen er beklædt med flækkede graner/rafter. Årsagen til beklædningen er uvis, men man må forvente, at det underliggende murværk er i dårlig stand. Eventuelt bindingsværk og tavl må vurderes, når beklædningen er fjernet. Der er råd i bunden af beklædningen. Både langs jorden, i- og over vandbrættet og over det øverste vindue. Terrænet er for højt. De nederste vinduer er af blandede typer og højder. Inden et år bør beklædningen fjernes og de underliggende dele vurderes. Af æstetiske årsager anbefales det at lade den nederste del af gavlen (eventuelt hele gavlen) stå med synligt bindingsværk og murede tavl. Vinduerne bør udskiftes til nye, som i stil og proportioner passer til det øvrige hus. Vestsiden har fundament af store kløvede kampesten/syldsten. Der er ingen fodrem i huset. Tavlene er tilsyneladende malet med cempexo og bindingsværket med alkydoliemaling. Stolperne er kortet lidt op og undermurede, fordi der har været lidt råd i bunden. Generelt er sidens bindingsværk i god stand, og selv om der stadig er en smule råd i bunden af stolperne, har dette ingen betydning, da siden holdes oppe af tavl og løsholte. Der er dog lidt mere råd i den sydlige løsholt og i bunden af stolpen syd for havedøren. Stolpen syd for havedøren bør repareres inden 5 år. Den rådnende løsholt repareres ved lejlighed. Sydgavlens bræddebeklædning er i god stand. Sålbænken/vandbrættet under vinduerne er under nedbrydning. Ved gennemgangen kom der lidt vand ind over vinduerne. Årsagen kunne ikke præcist lokaliseres, men formentlig kommer vandet ind ved den nederste konsol til antennen. Vandbrættet bør skiftes inden et år, og bræddebeklædningen bør males i løbet af 3-4 år. side 4

5 Tilbygningen mod syd er formentlig opført omkring Generelt er ydervæggene i god stand, men der er lidt smårevner i sydgavlen. Revnerne skønnes dog at være uden betydning. Østsiden har lidt rådi bunden af alle stolperne. Især i bunden af stolperne nord for den nordlige dør. Terrænet er alt for højt. Efter at terrænet er sænket, bør østsidens stolper kortes lidt op og undermures som på vestsiden. De 3 nordligste stolper bør inden for 5-10 år have luset nye ender i bunden. Generelt om ydervæggene og bindingsværket: Huset er for nylig sat i stand til salg, og derfor fremstår det flot og stort set uden afskalninger i øjeblikket. Da træ og murværk arbejder forskelligt i forhold til temperatur og især fugtighed, vil der komme revnedannelser mellem tavlene (murværket) og bindingsværket. Derfor må man regne med jævnlig vedligeholdelse af ydervæggene på et sådant hus. Selv om behandling af tavl og bindingsværk udføres optimalt, skal man regne med at male og kalke ca hvert 5. år. Den anvendte cempexo-maling er normalt for dyr, for tæt og for besværlig at arbejde med på et bindingsværkshus. Normalt anbefales kalkning af tavlene og linoliemaling, trætjære eller en blanding af disse produkter til tømmeret (og til alt andet træværk udvendig). Nu er der imidlertid smurt cempexo på murværket, og kalk kan ikke binde på denne cementbaserede maling. Derfor anbefales det at fortsætte med cempexo nogle år endnu. På et tidspunkt bliver cempexolaget imidlertid for tyk og for tæt, og derfor begynder det at skalle af.. Hvis man fortsætter med cempexo, er det derfor vigtigt at man kun smører tynde lag på. Også selv om det ikke bliver fuldstændig dækkende. På et tidspunkt vil man dog være nødt til at rense cempexoen af (sandblæsning), og efterfølgende bør man gå tilbage til at kalke tavlene. Gavlen mod nord bør man fra starten behandle med kalk. side 5

6 Alkydmalingen på bindingsværket har samme problemer med, at den stigende lagtykkelse gør behandlingen for tæt. Det anbefales at gå over til at male bindingsværket med linoliemaling. Linoliemaling binder udmærker oven på alkydmaling, og det er derfor ikke nødvendigt at fjerne al gammel maling først. Al løs maling skrabes af. Træet stryges med grundingsolie, især på bart træ. Efterfølgende males 2-3 gange med linoliemaling i tynde lag. Reparationer på tavlene bør foretages med en ren kalkmørtel. Cement bør ikke anvendes. I stedet kan en mørtel bestående af for eksempel 1 del læsket kalk, 1 del jurakalk og 6 dele sand anvendes (hydraulisk kalkmørtel). Det er vigtigt at der ikke pudses ud på forsiden af bindingsværket. I stedet pudses ind til siden af tømmeret og om nødvendigt beskæres med murskeen, så de uundgåelige revnedannelser styres. Hvis man pudser ud på forsiden af tømmeret skaller pudskanten i bedste fald af, og i værste fald trækkes tavlene gradvist ud at bindingsværket, når træet udvider sig. Undermuring af stolpeenderne efter lettere rådangreb er en brugbar løsning, men opmuring og pudsning skal ske, så stolpeenderne ikke står ned i en vandsamlende gryde. Pudsen skal også hér op under stolpen, ikke op på forsiden. Terrænet skal holdes nede, så murværk og tømmer ikke opfugtes unødigt. En traditionel pigstensbelægning, af små toppede brosten rundt om huset, er den bedste løsning. Blandt andet fordi tagdryppene slås i stykker, og man derfor ikke får så meget opsprøjt på væggene. Desuden tillader pigstensbelægningen, at jorden langs huset kan tørre. Pigstensbelægningen bør starte ca 10 cm neden for overkanten af sokkelen/syldstenene og udføres i en bredde af cm, så tagdryppene opfanges. Belægningen bør have et fald på ca 5 cm fra huset og ud. I dette tilfælde bør terrænet på hele gårdspladsen sænkes og afvandingsmulighederne reguleres inden et år. Man bør ikke dræne dybere end husets fundamenter. Hverken ude eller inde. En ændring af jordens fugtighed kan ændre jordens bæreevne med sætninger til følge. Hvis en sådan dræning er uundgåelig, bør man først få lavet jordbundsundersøgelse og følge det geotekniske firmas anvisninger om eventuel efterfundering. Vinduer og yderdøre i stuehuset Vinduerne er af blandede typer og med forskellige hængsler. Vinduer og døre er malet med alkydoliemaling, og generelt er vinduerne og deres maling i god stand Nordgavlens øverste vindue er et nyere termovindue, som er i god stand. Badeværelsesvinduet er et liggende småsprosset enkeltfagsvindue med en indvendig forsatsrude. Det lave vindue ind til stuen er med en blyrude indvendig og med en udvendig forsatsrude. Begge er i rimelig god stand, men stilmæssigt passer de dårligt til huset. Vestsidens vinduer er af forskellig alder og med forskellige hængsler. Der er en smule råd i de sydligste. Have- side 6

7 døren er en ældre dør med termoruder. Proportioner og opdeling passer ikke så godt til huset og vestsidens vinduer i øvrigt. Døren er gummifuget og ellers i rimelig god stand. Vinduet mod vest i tilbygningen er et næsten nyt termovindue. Sydgavlens øverste vinduer er ældre termovinduer. Glaslisterne sidder løst, og malingen er ved at være nedbrudt, men ellers er vinduerne i god stand. Terrassedøren i tilbygningen er en ældre dør med termoruder. Vinduet mod syd er formentlig fra opførelsen og i god stand. Vinduet ind til fyrrummet er et ældre termovindue med snydesprosser. Vinduerne i garagen er med et lags ruder og små glaslister. Alle i god stand. Garageporten er ret simpelt udført, men i god stand. Østsidens vinduer er alle med et lags ruder, kitfalse og hamborghængsler. Vinduerne er i god stand. Døren i vindfanget er en nyere revledør og hoveddøren i den nordlige ende er en nyere tynd dør med fyldninger. Begge i god stand. Vinduer og døre bør males inden for fem år. Det anbefales at gå over til linoliemaling. Al løs maling og løst kit skrabes af. Vinduerne stryges med rigelige mængder af grundingsolie. Især på bart træ. Kitten repareres og vinduerne males 2-3 gange med linoliemaling. Gummifugerne rundt om havedøren bør ved lejlighed udskiftes til mørtelfuger på en stopning med tjæret værk. Eventuelle nye vinduer og terrassedøre bør være med koblede rammer og med energibelagte ruder i de inderste rammer. side 7

8 Taget på staldbygningen Staldbygningens stråtag er nedslidt. Mange syninger er blotlagte, og derfor siver der vand gennem taget. Den vestlige ende af nordsiden er i lidt bedre stand, men der er kun et par cm s slidlag tilbage.ved den østlige kvist er der en større utæthed. Kvistvinduerne trænger meget til maling. Staldbygningens tag bør skiftes snarest (til foråret) Under det nye tag bør etableres en branddug, og derfor skal det nye tag skrues fast. Man må forvente, at alle lægter skal udskiftes, og at der skal foretages enkelte reparationer i tømmeret. Når taget og lægterne er fjernet, bør alt træværket behandles mod borebiller. For eksempel med aquaperm eller boracol. Skorstenspiben bør have repareret fugerne samtidig med tagudskiftningen. Ydervæggene på staldbygningen Nordsiden står i bindingsværk og med tavl af kløvede kampesten. I betragtning af dette, er tavlene relativt tynde, og man må forvente løbende reparationer på tavlene. Der er ingen fodrem i staldbygningen. Terrænet er for højt i den vestlige ende. Der er lidt råd i bunden af de fleste stolper, men generelt må siden betegnes som værende i god stand. Vestgavlen har murede tavl med opmalede løsholte uden på murværket. Den nordlige stolpe er rådden. Terrænet bør sænkes lidt. Gavlbeklædningen er i god stand. side 8

9 Sydsiden/gårdsiden består af pudsede tavl i den vestlige ende, og tavl af kløvede kampesten i den østlige. I den vestlige ende er terrænet rigeligt højt. To af stolperne er helt overpudsede nederst. Formentlig på grund af råd, men ellers er siden i rimelig god stand. Østgavlen har tavl af kløvede kampesten som det meste af bygningen. Flere af tavlene har defekte fuger, især mod syd. Gavlbeklædningen er i god stand, men malingen er under nedbrydning. Vindskeder og dækbrædder er rådne. Den rådne stolpe i vestgavlen bør skiftes inden for et par år. Afhængig af bygningens fremtidige funktion bør man overveje at renovere hele vestgavlen, inklusiv etablering/genskabning af rigtige løsholte. Defekte fuger i tavlene bør repareres inden for to år. Til reparation af fugerne mellem kampestenene anvendes en ret stærk cementholdig bastardmørtel. (kalkmørtel binder dårligt på kampesten/granit) Til reparation af de murede og pudsede tavl anvendes en hydraulisk kalkmørtel som beskrevet på side 6. Terrænet bør sænkes i den vestlige ende, også beskrevet på side 6. Gavlbeklædningerne bør mod øst males inden for 2 år, mod vest inden for 3 år. side 9

10 Staldbygningens vinduer, døre og porte Vinduerne mod nord og syd er i rimelig god stand. I vestgavlens ene vindue er der råd i vandnæsen, og det øverste vindue i østgavlen er meget råddent. Østgavlens indgangsdør (billedet) har en defekt bundkarm, men er ellers i rimelig god stand. Bygningens porte og revledøre er ret nye og i god stand. Døren i vestgavlen er dog meget skæv og dårligt lukkende. Østgavlens øverste vindue bør udskiftes i forbindelse med tagomlægningen. Vestgavlens ene vindue og døren i østgavlen bør repareres inden et år. Inden for fem år bør alle vinduer, døre og porte males med linoliemaling efter forudgående reparation af kitten. side 10

11 Om denne rapport Denne rapport er udarbejdet af specialuddannede håndværkere fra Center for Bygningsbevaring i Raadvad. Håndværkernes specialuddannelse indebærer et indgående kendskab til ældre bygninger og traditionelle byggematerialer. Bygningsrådgiverne er forsikrede gennem en normal rådgiverforsikring for tegnestuer. Formålet med rapporten er at give ejeren et redskab, der skal sikre at fremtidige vedligeholdelsesarbejder udføres teknisk korrekt, samt at bygningens bevaringsværdier sikres eller styrkes. Med mindre andet er aftalt, omfatter undersøgelserne og rapporten alene husets klimaskærm. Det vil sige kælder, fundamenter, ydervægge, døre og vinduer, samt taget med tilhørende kviste, skorstene og tagrum. Der kan dog være lavet specielle aftaler med hensyn til rådgivning omkring indvendige bygningsdele og andet. Rapporten omfatter ikke huset tekniske installationer som el- og gas- og vandinstallationer, varmeanlæg og afløbsinstallationer. Der foretages ikke automatisk destruktive undersøgelser, men hvis behovet opstår, aftales dette med ejeren, inden indgrebet påbegyndes. Rapporten indeholder en prioriteret liste over de nødvendige vedligeholdelsesarbejder i de kommende år. Af hensyn til for eksempel rationelt brug af eventuelle stilladser og for at få en fornuftig rækkefølge af arbejderne, kan prioriteringen være justeret lidt, så de naturligt sammenhængende arbejder ligger efter hinanden. Rapporten gennemgår de enkelte bygningsdele, men med hensyn til for eksempel vinduerne kan tilstandsvurderingen og rådgivningen være givet samlet og holdt i mere generelle vendinger, hvis dette skønnes formålstjenligt. Anbefalinger omkring istandsættelser og materialevalg kan i nogle tilfælde være suppleret med vedlagte generelle anvisningsblade. I rapporten kan også forekomme anbefalinger af mere æstetisk art. For eksempel forslag til en type tagbelægning hvis taget skal skiftes, eller omkring en eventuel vinduesudskiftning og facadebehandling. Hvis det er aftalt, at rapporten skal indeholde skønnede priser for udførelse af de anbefalede arbejder, sættes disse beløb ud V&S s prisliste, samt vores skøn og erfaringer. Center for Bygningsbevaring påtager sig intet ansvar for at disse priser er korrekte, og beløbene vil kunne variere både op og ned, når de endelige priser fra håndværkerne indhentes. Hvis ejendommens ejer ønsker det, kan denne rapport inden for de første 2 år sendes elektronisk som en PDF-fil. Som supplement til rapporten kan Center for Bygningsbevaring desuden tilbyde: Gensyn efter en kortere eller længere årrække. Den herværende rapport bruges som base og udgangspunkt for de efterfølgende, og derfor vil disse normalt blive forholdsvis billigere. Gennemgang af de indkomne tilbud fra håndværkerne. Kontrol af udførte arbejder. Arkitekthjælp til udarbejdelser af eventuelle ansøgninger til Fredningsmyndighederne og til kommunernes Bygningsforbedringsudvalg. Udførelse af bygningsarkæologiske undersøgelser. Opmåling af de eksisterende bygninger. Kursusvirksomhed, eventuelt direkte målrettet til de aktuelle håndværkere og rådgivere. Hjælp til rådgivere omkring udarbejdelse af dele af beskrivelse og udbudsmateriale. I helt specielle tilfælde også projektering og tilsyn med større restaurerings- eller renoveringsarbejder. side 11

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lfred E. Mortensen dresse Hajstrupgade 23 Postnr. 6100 Dato 11-01-2015 y Haderslev Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-5283 Matrikel/Ejerlav: 78 Hajstrup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Læsø. Udløbsdato 12-03-2013. Lb. nr. H-12-01406-0118. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Læsø. Udløbsdato 12-03-2013. Lb. nr. H-12-01406-0118. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kulturarvsstyrelsen dresse lleen 1 Postnr. 9940 Dato 12-09-2012 By Læsø Udløbsdato 12-03-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 825-402 Matrikel/Ejerlav: 34 Østerby By, Hals Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Margit Jensen m.fl. dresse Kaskelotvej 4 Postnr. 9480 Dato 18-03-2014 By Løkken Udløbsdato 18-09-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-31356 Matrikel/Ejerlav: 1BE Ulstrup By, Rubjerg Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Hunæus dresse Fabritius llé 14 Postnr. 2920 Dato 27-11-2013 By Charlottenlund Udløbsdato 27-05-2014 H-13-000-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-59424 Matrikel/Ejerlav: 1 IF Christiansholm

Læs mere