TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden tilbygget en lav udbygning og en garage. Hele tagetagen på stuehuset er udnyttet til beboelse. I den østlige ende af staldlængen er der på et tidspunkt indrettet en lille lejlighed. Både det gamle stuehus og staldlængen er opført i bindingsværk og med murede tavl. I staldlængen består de fleste tavl af kløvede kampesten. Begge de gamle bygninger har stråtag. Udbygningen mod syd har tag af tagstensformede røde stålplader på en lav hældning. Garagen har fladt tag af tagpap på brædder. Efter BBR registreringen er ejendommen opført i 1777 og ombygget i 1955, men der er løbende sket en del ændringer gennem årene. Alderen på de nuværende bygninger kunne ikke fastlægges, men de kan være noget yngre. Gennemgangen er udført den 12. januar 2007 af: Bygningsrådgiver Hans Jørgen Hansen Mobil tlf Mail

2 PRIORITERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Priserne i det efterfølgende er sat ud fra vores erfaring, skøn og V&S s prisbog. Priserne er kun beregnet til at få et løst overordnet skøn over udgifterne i de kommende år, og de vil kunne variere både op og ned, når de endelige priser fra håndværkerne indhentes. Center for Bygningsbevaring påtager sig intet ansvar for, at priserne er korrekte. Nedenstående priser er håndværkerpriser (inkl arbejdsløn) og de skal tillægges moms. Bør udføres snarest: Udskiftning af taget på staldbygningen. Side kr Ny mønning på stuehuset. Side kr Bør udføres inden et år: Udskiftning af vinduet i staldbygningens østgavl mm. Side kr Udskiftning af vandbræt på sydgavlen. Side kr Renovering af nordgavlen på stuehuset. Side kr Justering af terrænet og pigsten rundt om bygningerne. Siderne kr Total udgift det første år uden moms kr (specielt i forbindelse med etablering af pigstensbelægningen, vil der være en hel del penge at spare, hvis man gør det selv) Bør udføres inden for fem år: Maling af gavlbeklædningerne på staldbygningen. Siderne kr Maling af gavlbeklædningen på sydgavlen af stuehuset. Side kr Maling af vinduer og døre på stuehuset. Siderne kr Maling af døre og vinduer i staldbygningen. Side kr Ny tagpap på garagen. Side kr Reparation af revner i skorstenen. Side kr Reparation af stolpeender på østsiden af stuehuset. Side kr Reparation af vestgavlen på staldbygningen. Side kr Maling af bindingsværk og tavl kr Samlet udgift i de efterfølgene 4 år uden moms kr (der vil kunne spares en hel del arbejdsløn, hvis man eventuelt laver malerarbejdet selv) Umiddelbart efter perioden (5-10 år) må man påregne udgift til en hel eller delvis fornyelse af stråtaget på stuehuset. side 2

3 Taget på stuehuset Stråtaget i den sydlige tredjedel af huset en noget nyere end resten. Den sydlige del af vestsiden skønnes at have en restlevetid på op til 20 år. Den sydlige del af østsiden formentlig længere. Taget på den nordlige del er noget nedbrudt, og har kun få cm s slidlag tilbage. Kvistens tag er særlig udsat og tagskægget forfalder. Over kvisten er der hul i mønningen. Formentlig efter en husmår eller lignende. Taget på vindfanget mod øst er noget fladere end på selve huset. Mønningen på både hus og vindfang er nedbrudt. Der er adgang til skunkrum to steder. Mod øst dog blot gennem en meget smal åbning. Begge steder er tømmeret tørt og sundt. Der er ingen brandisolering. Huset bør have ny mønning inden et år. Man må regne med, at en tredjedel af kragetræerne skal udskiftes samtidig. Halmen til mønningen bør være havrehalm. Levetiden for en sådan mønning er ca 5 år. Taget på den nordlige del af huset kan repareres på- og ved kvisten og bringes til at holde i mindst 5 år endnu (formentlig 10). I forbindelse med en tagudskiftning bør man kontakte forsikringsselskabet med henblik på en eventuelt besparelse på forsikringspræmien, hvis taget brandisoleres. Det er muligt, at besparelsen kan forrente udskiftning af den resterende del af taget samtidig. Som brandisolering anbefales en glasfiberdug oven på lægterne. På udbygningen mod syd ligger et nyere tag af røde tagstensformede stålplader. Tag og inddækninger er i god stand. Skorstenen har en del smårevner, især øverst, men de skønnes uden større betydning. Formentlig er skorstenen malet med cempexo. (cementbaseret maling) Inden for fem år bør skorstenens revner repareres, efter at den er omhyggeligt renset. Efterfølgende males skorstenen igen med cempexo. Man bør ikke stryge for mange og for tykke lag cempexo på, da denne malingstype er forholdsvis diffusionstæt. Især i tykke lag. Garagen har fladt tag af tagpap. Tagpappen er nedbrudt, og den når ikke højt nok op under tagstenene på murkronerne. Smeltende sne vil derfor kunne trænge ind langs muren. Flere af tagstenene på murkronerne mangler hjørner. Inden for fem år bør der svejses et nyt lag tagpap på garagen. Samtidig repareres murkronerne. side 3

4 Ydervæggene på stuehuset. Nordgavlen er beklædt med flækkede graner/rafter. Årsagen til beklædningen er uvis, men man må forvente, at det underliggende murværk er i dårlig stand. Eventuelt bindingsværk og tavl må vurderes, når beklædningen er fjernet. Der er råd i bunden af beklædningen. Både langs jorden, i- og over vandbrættet og over det øverste vindue. Terrænet er for højt. De nederste vinduer er af blandede typer og højder. Inden et år bør beklædningen fjernes og de underliggende dele vurderes. Af æstetiske årsager anbefales det at lade den nederste del af gavlen (eventuelt hele gavlen) stå med synligt bindingsværk og murede tavl. Vinduerne bør udskiftes til nye, som i stil og proportioner passer til det øvrige hus. Vestsiden har fundament af store kløvede kampesten/syldsten. Der er ingen fodrem i huset. Tavlene er tilsyneladende malet med cempexo og bindingsværket med alkydoliemaling. Stolperne er kortet lidt op og undermurede, fordi der har været lidt råd i bunden. Generelt er sidens bindingsværk i god stand, og selv om der stadig er en smule råd i bunden af stolperne, har dette ingen betydning, da siden holdes oppe af tavl og løsholte. Der er dog lidt mere råd i den sydlige løsholt og i bunden af stolpen syd for havedøren. Stolpen syd for havedøren bør repareres inden 5 år. Den rådnende løsholt repareres ved lejlighed. Sydgavlens bræddebeklædning er i god stand. Sålbænken/vandbrættet under vinduerne er under nedbrydning. Ved gennemgangen kom der lidt vand ind over vinduerne. Årsagen kunne ikke præcist lokaliseres, men formentlig kommer vandet ind ved den nederste konsol til antennen. Vandbrættet bør skiftes inden et år, og bræddebeklædningen bør males i løbet af 3-4 år. side 4

5 Tilbygningen mod syd er formentlig opført omkring Generelt er ydervæggene i god stand, men der er lidt smårevner i sydgavlen. Revnerne skønnes dog at være uden betydning. Østsiden har lidt rådi bunden af alle stolperne. Især i bunden af stolperne nord for den nordlige dør. Terrænet er alt for højt. Efter at terrænet er sænket, bør østsidens stolper kortes lidt op og undermures som på vestsiden. De 3 nordligste stolper bør inden for 5-10 år have luset nye ender i bunden. Generelt om ydervæggene og bindingsværket: Huset er for nylig sat i stand til salg, og derfor fremstår det flot og stort set uden afskalninger i øjeblikket. Da træ og murværk arbejder forskelligt i forhold til temperatur og især fugtighed, vil der komme revnedannelser mellem tavlene (murværket) og bindingsværket. Derfor må man regne med jævnlig vedligeholdelse af ydervæggene på et sådant hus. Selv om behandling af tavl og bindingsværk udføres optimalt, skal man regne med at male og kalke ca hvert 5. år. Den anvendte cempexo-maling er normalt for dyr, for tæt og for besværlig at arbejde med på et bindingsværkshus. Normalt anbefales kalkning af tavlene og linoliemaling, trætjære eller en blanding af disse produkter til tømmeret (og til alt andet træværk udvendig). Nu er der imidlertid smurt cempexo på murværket, og kalk kan ikke binde på denne cementbaserede maling. Derfor anbefales det at fortsætte med cempexo nogle år endnu. På et tidspunkt bliver cempexolaget imidlertid for tyk og for tæt, og derfor begynder det at skalle af.. Hvis man fortsætter med cempexo, er det derfor vigtigt at man kun smører tynde lag på. Også selv om det ikke bliver fuldstændig dækkende. På et tidspunkt vil man dog være nødt til at rense cempexoen af (sandblæsning), og efterfølgende bør man gå tilbage til at kalke tavlene. Gavlen mod nord bør man fra starten behandle med kalk. side 5

6 Alkydmalingen på bindingsværket har samme problemer med, at den stigende lagtykkelse gør behandlingen for tæt. Det anbefales at gå over til at male bindingsværket med linoliemaling. Linoliemaling binder udmærker oven på alkydmaling, og det er derfor ikke nødvendigt at fjerne al gammel maling først. Al løs maling skrabes af. Træet stryges med grundingsolie, især på bart træ. Efterfølgende males 2-3 gange med linoliemaling i tynde lag. Reparationer på tavlene bør foretages med en ren kalkmørtel. Cement bør ikke anvendes. I stedet kan en mørtel bestående af for eksempel 1 del læsket kalk, 1 del jurakalk og 6 dele sand anvendes (hydraulisk kalkmørtel). Det er vigtigt at der ikke pudses ud på forsiden af bindingsværket. I stedet pudses ind til siden af tømmeret og om nødvendigt beskæres med murskeen, så de uundgåelige revnedannelser styres. Hvis man pudser ud på forsiden af tømmeret skaller pudskanten i bedste fald af, og i værste fald trækkes tavlene gradvist ud at bindingsværket, når træet udvider sig. Undermuring af stolpeenderne efter lettere rådangreb er en brugbar løsning, men opmuring og pudsning skal ske, så stolpeenderne ikke står ned i en vandsamlende gryde. Pudsen skal også hér op under stolpen, ikke op på forsiden. Terrænet skal holdes nede, så murværk og tømmer ikke opfugtes unødigt. En traditionel pigstensbelægning, af små toppede brosten rundt om huset, er den bedste løsning. Blandt andet fordi tagdryppene slås i stykker, og man derfor ikke får så meget opsprøjt på væggene. Desuden tillader pigstensbelægningen, at jorden langs huset kan tørre. Pigstensbelægningen bør starte ca 10 cm neden for overkanten af sokkelen/syldstenene og udføres i en bredde af cm, så tagdryppene opfanges. Belægningen bør have et fald på ca 5 cm fra huset og ud. I dette tilfælde bør terrænet på hele gårdspladsen sænkes og afvandingsmulighederne reguleres inden et år. Man bør ikke dræne dybere end husets fundamenter. Hverken ude eller inde. En ændring af jordens fugtighed kan ændre jordens bæreevne med sætninger til følge. Hvis en sådan dræning er uundgåelig, bør man først få lavet jordbundsundersøgelse og følge det geotekniske firmas anvisninger om eventuel efterfundering. Vinduer og yderdøre i stuehuset Vinduerne er af blandede typer og med forskellige hængsler. Vinduer og døre er malet med alkydoliemaling, og generelt er vinduerne og deres maling i god stand Nordgavlens øverste vindue er et nyere termovindue, som er i god stand. Badeværelsesvinduet er et liggende småsprosset enkeltfagsvindue med en indvendig forsatsrude. Det lave vindue ind til stuen er med en blyrude indvendig og med en udvendig forsatsrude. Begge er i rimelig god stand, men stilmæssigt passer de dårligt til huset. Vestsidens vinduer er af forskellig alder og med forskellige hængsler. Der er en smule råd i de sydligste. Have- side 6

7 døren er en ældre dør med termoruder. Proportioner og opdeling passer ikke så godt til huset og vestsidens vinduer i øvrigt. Døren er gummifuget og ellers i rimelig god stand. Vinduet mod vest i tilbygningen er et næsten nyt termovindue. Sydgavlens øverste vinduer er ældre termovinduer. Glaslisterne sidder løst, og malingen er ved at være nedbrudt, men ellers er vinduerne i god stand. Terrassedøren i tilbygningen er en ældre dør med termoruder. Vinduet mod syd er formentlig fra opførelsen og i god stand. Vinduet ind til fyrrummet er et ældre termovindue med snydesprosser. Vinduerne i garagen er med et lags ruder og små glaslister. Alle i god stand. Garageporten er ret simpelt udført, men i god stand. Østsidens vinduer er alle med et lags ruder, kitfalse og hamborghængsler. Vinduerne er i god stand. Døren i vindfanget er en nyere revledør og hoveddøren i den nordlige ende er en nyere tynd dør med fyldninger. Begge i god stand. Vinduer og døre bør males inden for fem år. Det anbefales at gå over til linoliemaling. Al løs maling og løst kit skrabes af. Vinduerne stryges med rigelige mængder af grundingsolie. Især på bart træ. Kitten repareres og vinduerne males 2-3 gange med linoliemaling. Gummifugerne rundt om havedøren bør ved lejlighed udskiftes til mørtelfuger på en stopning med tjæret værk. Eventuelle nye vinduer og terrassedøre bør være med koblede rammer og med energibelagte ruder i de inderste rammer. side 7

8 Taget på staldbygningen Staldbygningens stråtag er nedslidt. Mange syninger er blotlagte, og derfor siver der vand gennem taget. Den vestlige ende af nordsiden er i lidt bedre stand, men der er kun et par cm s slidlag tilbage.ved den østlige kvist er der en større utæthed. Kvistvinduerne trænger meget til maling. Staldbygningens tag bør skiftes snarest (til foråret) Under det nye tag bør etableres en branddug, og derfor skal det nye tag skrues fast. Man må forvente, at alle lægter skal udskiftes, og at der skal foretages enkelte reparationer i tømmeret. Når taget og lægterne er fjernet, bør alt træværket behandles mod borebiller. For eksempel med aquaperm eller boracol. Skorstenspiben bør have repareret fugerne samtidig med tagudskiftningen. Ydervæggene på staldbygningen Nordsiden står i bindingsværk og med tavl af kløvede kampesten. I betragtning af dette, er tavlene relativt tynde, og man må forvente løbende reparationer på tavlene. Der er ingen fodrem i staldbygningen. Terrænet er for højt i den vestlige ende. Der er lidt råd i bunden af de fleste stolper, men generelt må siden betegnes som værende i god stand. Vestgavlen har murede tavl med opmalede løsholte uden på murværket. Den nordlige stolpe er rådden. Terrænet bør sænkes lidt. Gavlbeklædningen er i god stand. side 8

9 Sydsiden/gårdsiden består af pudsede tavl i den vestlige ende, og tavl af kløvede kampesten i den østlige. I den vestlige ende er terrænet rigeligt højt. To af stolperne er helt overpudsede nederst. Formentlig på grund af råd, men ellers er siden i rimelig god stand. Østgavlen har tavl af kløvede kampesten som det meste af bygningen. Flere af tavlene har defekte fuger, især mod syd. Gavlbeklædningen er i god stand, men malingen er under nedbrydning. Vindskeder og dækbrædder er rådne. Den rådne stolpe i vestgavlen bør skiftes inden for et par år. Afhængig af bygningens fremtidige funktion bør man overveje at renovere hele vestgavlen, inklusiv etablering/genskabning af rigtige løsholte. Defekte fuger i tavlene bør repareres inden for to år. Til reparation af fugerne mellem kampestenene anvendes en ret stærk cementholdig bastardmørtel. (kalkmørtel binder dårligt på kampesten/granit) Til reparation af de murede og pudsede tavl anvendes en hydraulisk kalkmørtel som beskrevet på side 6. Terrænet bør sænkes i den vestlige ende, også beskrevet på side 6. Gavlbeklædningerne bør mod øst males inden for 2 år, mod vest inden for 3 år. side 9

10 Staldbygningens vinduer, døre og porte Vinduerne mod nord og syd er i rimelig god stand. I vestgavlens ene vindue er der råd i vandnæsen, og det øverste vindue i østgavlen er meget råddent. Østgavlens indgangsdør (billedet) har en defekt bundkarm, men er ellers i rimelig god stand. Bygningens porte og revledøre er ret nye og i god stand. Døren i vestgavlen er dog meget skæv og dårligt lukkende. Østgavlens øverste vindue bør udskiftes i forbindelse med tagomlægningen. Vestgavlens ene vindue og døren i østgavlen bør repareres inden et år. Inden for fem år bør alle vinduer, døre og porte males med linoliemaling efter forudgående reparation af kitten. side 10

11 Om denne rapport Denne rapport er udarbejdet af specialuddannede håndværkere fra Center for Bygningsbevaring i Raadvad. Håndværkernes specialuddannelse indebærer et indgående kendskab til ældre bygninger og traditionelle byggematerialer. Bygningsrådgiverne er forsikrede gennem en normal rådgiverforsikring for tegnestuer. Formålet med rapporten er at give ejeren et redskab, der skal sikre at fremtidige vedligeholdelsesarbejder udføres teknisk korrekt, samt at bygningens bevaringsværdier sikres eller styrkes. Med mindre andet er aftalt, omfatter undersøgelserne og rapporten alene husets klimaskærm. Det vil sige kælder, fundamenter, ydervægge, døre og vinduer, samt taget med tilhørende kviste, skorstene og tagrum. Der kan dog være lavet specielle aftaler med hensyn til rådgivning omkring indvendige bygningsdele og andet. Rapporten omfatter ikke huset tekniske installationer som el- og gas- og vandinstallationer, varmeanlæg og afløbsinstallationer. Der foretages ikke automatisk destruktive undersøgelser, men hvis behovet opstår, aftales dette med ejeren, inden indgrebet påbegyndes. Rapporten indeholder en prioriteret liste over de nødvendige vedligeholdelsesarbejder i de kommende år. Af hensyn til for eksempel rationelt brug af eventuelle stilladser og for at få en fornuftig rækkefølge af arbejderne, kan prioriteringen være justeret lidt, så de naturligt sammenhængende arbejder ligger efter hinanden. Rapporten gennemgår de enkelte bygningsdele, men med hensyn til for eksempel vinduerne kan tilstandsvurderingen og rådgivningen være givet samlet og holdt i mere generelle vendinger, hvis dette skønnes formålstjenligt. Anbefalinger omkring istandsættelser og materialevalg kan i nogle tilfælde være suppleret med vedlagte generelle anvisningsblade. I rapporten kan også forekomme anbefalinger af mere æstetisk art. For eksempel forslag til en type tagbelægning hvis taget skal skiftes, eller omkring en eventuel vinduesudskiftning og facadebehandling. Hvis det er aftalt, at rapporten skal indeholde skønnede priser for udførelse af de anbefalede arbejder, sættes disse beløb ud V&S s prisliste, samt vores skøn og erfaringer. Center for Bygningsbevaring påtager sig intet ansvar for at disse priser er korrekte, og beløbene vil kunne variere både op og ned, når de endelige priser fra håndværkerne indhentes. Hvis ejendommens ejer ønsker det, kan denne rapport inden for de første 2 år sendes elektronisk som en PDF-fil. Som supplement til rapporten kan Center for Bygningsbevaring desuden tilbyde: Gensyn efter en kortere eller længere årrække. Den herværende rapport bruges som base og udgangspunkt for de efterfølgende, og derfor vil disse normalt blive forholdsvis billigere. Gennemgang af de indkomne tilbud fra håndværkerne. Kontrol af udførte arbejder. Arkitekthjælp til udarbejdelser af eventuelle ansøgninger til Fredningsmyndighederne og til kommunernes Bygningsforbedringsudvalg. Udførelse af bygningsarkæologiske undersøgelser. Opmåling af de eksisterende bygninger. Kursusvirksomhed, eventuelt direkte målrettet til de aktuelle håndværkere og rådgivere. Hjælp til rådgivere omkring udarbejdelse af dele af beskrivelse og udbudsmateriale. I helt specielle tilfælde også projektering og tilsyn med større restaurerings- eller renoveringsarbejder. side 11

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse. Efter det af ejer oplyste er huset opført i 1924. Huset har stadig det oprindelige tag og mange af de originale vinduer er bevaret. Mod gaden

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N HOTEL SAKSKØBING GULDBORGSUND KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N CHRISTINELUND VORDINGBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Overordnet opgavebeskrivelse

Overordnet opgavebeskrivelse Overordnet opgavebeskrivelse Opgaven er, overordnet set, at afslutte vores påbegyndte malearbejde af alt udendørs træværk på bygningerne på adressen Hyrdedamsvej 53. Det der skal males over er de brune

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Kan imødekommes efter lovgivning og retningslinjer: Adresse 1 Lindersvoldvej 10,? Forbedring-/nedrivnings- Beløb Tilskud i % Tilskud i kr. udgifter Nedrivning

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Gl Røsnæsvej 45B 4400 Kalundborg Dato: 4-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-27713 Matr. nr./ejerlav 76yx KALUNDBORG MARKJORDE

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

ANVISNINGER til Bygningsbevaring

ANVISNINGER til Bygningsbevaring Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring af Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Dato: Januar 2010 Standardiseret tilstandsundersøgelse For at hjælpe husejere med at bedømme gamle

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød.

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød. Villa Boligens tilstand Grønne forbedringer For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20 Postnummer: 3400 By: Matrikel nummer: home sagsnummer: Hillerød 391e 151A00216 Forklaring til karakterer i home SundhedsAttest

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Strynøvej 7, 4700 Næstved 18. maj 2015 H-15-02034-0160 370-020870 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Dette lille skrift henvender sig især til dem, der står over for at købe fritidshus i Sverige. Der er to hovedemner: Dels er der forskellige advarsler til

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 Renoveringsopgaver til Hallen: 1.01 Div. udskift. af revnede fliser i bruserum (hal1) 20.000 Kr. 1.05 Sternbrædder skiftes (hal 1) 5.000 Kr. 1.06 Vinduer males v.hal 2 5.000

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport Ejer: Naturstyrelsen Vestjylland Dato: 02-02-2015 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning 1, iht. BBR-meddelelse pumpeanlæg Byggeteknisk tilstandsrapport Indledning

Læs mere