SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr P 21 Denne sag behandles at: J.H.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H."

Transkript

1 SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr P 21 Denne sag behandles at: J.H. Kofod/im Til Teknik- og Miljøudvalget Sag DE SVENSKE TRÆHUSE Baggrund Sagsfremstilling I 1987 besluttede Plan- og Miljøudvalget at Teknisk forvaltning skulle foretage en registrering at de svenske træhuse i Nexø. Forvaltningen gennemførte denne registrering i I rapporten fremgår det at en række bygningsmæssige - forhold m.m. er ændret uheldigt, heraf en stor del uden tilladelse. De Svenske træhuse Administrativ praksis Generelt: Som udgangspunkt skal samtlige bygningselementer på de svenske træhuse fastholdes som de originale f.s.v. bygningensfacader, jfr. Retningslinjerne. Krav: Dette princip er ufravigeligt, når det drejer sig om facader, der er synlige fra offentlig vej, - normalt i langside og 2 gavle. Konstaterede ændringer skal følges op af krav om tilbageføring. Dette gælder i alle tilfælde tillige postka5ser skodder og baldakiner, uanset placeringen. Henstillinger: For den del at bygningen, der vender bort fra offentlig vej, vil der ved konstaterede ændringer blive formuleret henstillinget om tilbageføring til den oprindelige tilstand. Dette gælder tillige hække mod offentlig, vej. Der er udarbejdet retningslinjer for byggesagsbehandling, der beskriver de dispensationsmuligheder, der bør være i forhold til en i 1947 tinglyst deklaration. Teknisk forvaltning har nu gennemgået samtlige svenskehuse og derved formuleret en administrativ praksis og udarbejdet breve til de enkelte grundejere. Som udgangspunkt skal samtlige bygningselementer på de svenske træhuse fastholdes som de originale f.s.v. bygningens facader, jfr. Retningslinjerne. Dette princip er ufravigeligt, når det drejer sig om facader, der er synlige fra offentlig vej, - normalt 1 langside og 2 gavle. Konstaterede ændringer skal følges op at krav om tilbageføring. Dette gælder i alle tilfælde tillige postkasser, skodder og baldakiner, uanset placeringen. For den del af bygningen, der vender bort fra offentlig vej, vil der ved konstaterede ændringer blive formuleret henstillinger om tilbageføring til den oprindelige tilstand. Dette gælder tillige hække mod offentlig vej. Indstilling Teknisk forvaltning indstiller at vedlagt administrativ praksis godkendes. 1

2 Administrativ praksis Adsilnistrativ instruks nr. B 10. Vedrørende den i 1947 tinglyste deklaration for de svenske træhuse i Nexø. - Bebyggelsen generelt - Hovedhusene (de oprindelige svenskehuse) - Direkte tilbygninger på hovedhus - Anden bebyggelse PROCEDURE VEDRØREE ULOIGE FORHOLD - Forhold der påbydes lovliggjort - Betingelser for udsættelse af lovliggørelse Nexø Kommune, november

3 INSTRUKS VEDRØRENDE DE SVENSKE TRÆHUSE INEXØ. På baggrund af den i udarbejdede registrant for de svenske træhuse i Nexø blev der udarbejdet det en rapport, hvori det blandt andet anbefales, at der udarbejdes en instruks til brug for den fremtidige byggesagsbehandling for området. Nærværende instruks nr. B 10 er efterfølgende (den 9. november 1989) vedtaget øf Plan- og Miljøudvalget, der samtidig uddelegerer dispensationskompetencen til Teknisk Forvaltning, idet det anføres at forvaltningen orienterer udvalget om alle væsentlige beslutninger. DISPENSATIONER Nexø Kommune har, som påtaleberettiget i forhold til den i 1947 m.m. tinglyste deklaration for de svenske træhuse i Nexø, vedtaget følgende retningslinjer i dispensationssager: AdminiStratomspraksis Ad Der sker henstilling om nedklipning af hække, når disse er for høje. Vi savner hjemmel til at stille dette som et krav i medfør af deklaration. Ad Udvalget har besluttet, at fortovet at sandsten ved Kong Gustafsvej kan udskiftes med asfalt. Ad Ingen ændringer Ad Inden ændringer. Ad Afsnit 1 Bebyggelsen generelt 1.1 Ubebyggede arealer mellem bolig og adgangsvej (forhaver) må ikke bebygges, tilplantes, hegnes eller på enden måde ændres, så forhavernes oprindelige og åbne karakter ændres. Der tillades dog levende hegn eller sandstensgærder i en højde af max.. 1 m. til markering af skel mod vej, ligesom der tillades beplantning med enkeltstående træer eller buske svarende til den oprindelige beplantning. 1.2 Veje, stier og fortove skel så vidt muligt bevares som oprindeligt, herunder de tilhørende belægninger. Flisebelægninger kan eventuelt udskiftes med sandsten som oprindeligt planlagt Legeplader bevares som funktion med den eksisterende afgrænsning og med beplantning som oprindeligt fastlagt 1.4 Udstykninger af eksisterende ejendomme (herunder legepladser) må ikke foretages. Der kan dog eventuelt tillades mindre skel- forandringer. 1.5 Bebyggelsens oprinde farvevariation, hvorefter 2 nabohuse ikke kan have samme farve, skal bibeholdes (inden for den under pkt. 2.5 beskrevne palet at farver). 3

4 Ad Skorstene kræves ført tilbage til sit oprindelige udseende senest ved ejerskifte. Ad Ad Ad Ad Ingen ændringer Afsnit 2 Hovedhusene (de oprindelige svenskehuse) Ad 2.6. Vinduer tillades udført med en termorude i rammen og løs sprosse til opdeling - der er ca. 10 huse, der har denne løsning uden at dette er bemærket. 2.1 Skorstene fastholdes udført med røde håndstrøgne murtegl, uden ændringer at proportioner, bemaling eller anden afvigelse fra det oprindelige. Isokærn eller tilsvarende tillades isat. 2.2 Tagdækning fastholdes udført med brændte røde vingetegl. 2.3 Vindskeder fastholdes udført at hvidmalet træ som oprindeligt. 2.4 Tagrender og nedløbsrør var oprindeligt udført af umalet jernplade, men de fleste er i dag udskiftet med render og rør at bly, zink eller plast. Nye render og rør anbefales holdt i hvidt, eventuelt malet med acrylplastmaling. 2.5 Udvendig træbeklædning skal fastholdes som oprindeligt, og vedligeholdes med godkendt malingstype og farve (de enkelte huses oprindelige farver kan ikke fastslås med sikkerhed) De godkendte farver er: - rød som Dyrups R2y-54 - lyserød som Dyrups Rly-32 - grøn som Dyrups Gly-34 - lysegrøn som Dyrups Gly-l2 - gul som Dyrups Y3r-3l - lysegul sos Dyrups Ylr-50 - gul/okker som Dyrups Ylr-l2 - blå som Dyrups Blr-33 - lyseblå som Dyrups Blr-31 - lysegrå som Dyrups B03 (Farveprøverne findes på Teknisk Forvaltning). Det anbefales, at ejere i højere grad anvender lyse farvetoner. Opmærksomheden henledes på at der er krav om farvevariation (se pkt. 1.5), men at men i øvrigt inden for disse rammer kan tillade ændring af farve efter ejerens ønsker. En rimelig vedligeholdelse af det udvendige træværk forudsætter i dag, at huset males hvert år, udsatte partier noget oftere. 2.6 Vinduer skal bevares som oprindeligt og kan kun tillades udskiftet med nye Ad Blyruder kræves fjernet, hvor de er synlige fra vej, ellers henstilling om fjernelse, 1 års frist. 4

5 Ad.2.7. Ingen ændringer uanset placering, 1 års frist. Ad Ingen ændringer uanset placering, 1 års frist. Ad Udvendige hoveddøre, der ses fra vejen. Uoriginal listebeklædning kræves fjernet og erstattet med nye lister i oprindelig udførelse. Malede døre henstilles afrensede og lakeret således, at hoveddørene fremtræder med lakeret overflade. Udvendige hoveddøre, der ikke ses fra vejen. Det henstilles at der foretages en udskiftning af listebeklædningen med nye lister i oprindelig udførelse. Malede døre henstilles afrensede og lakeret, således at hoveddøren fremtræder med lakeret overflade. Havedøre, uoriginale havedøre henstilles udskiftet, indtil dette kan ske, henstilles det at døren males. Ad Trappegelændere tillades malet i andre farver, hvor de ikke ses fra vejen. Ad Ingen ændringer uanset placering, 1 års frist. Ad Ingen ændring, i års frist. Ad Markiser, udhæng og lignende kræves fjernet, når de er synlige fra vej. Ad 2.9. Egelister betragtes også som original liste til beklædning af døre, da de er nævnt på tegningerne. vinduer, der i udseende og materiale svarer til de oprindelige. Vinduer skal males dækkede hvide. Der tillades ikke vinduer med aftagelige sprosser, farvet glas eller lignende. Termoruder tillades forudsat at kravene til udseende og materiale fastholdes. Nye ovenlysvinduer tillades ikke, med mindre særlige grunde taler herfor, både med hensyn til 1. sals udnyttelsesmuligheder og med hensyn til bebyggelsens helhedspræg. 2.7 Vjnduesskodder skel bevares som oprindeligt (holdt i hvidt). Der kan ikke dispenseres. 2.8 Baldakiner skal bevares som oprindeligt (holdt i hvidt). Der kan ikke dispenseres. 2.9 Udvendige hoveddøre (herunder kælderdøre) skal bevares med hensyn til materiale, f arve og udformning. Havedøre kan tillades isat, forudsat de svarer til de oprindelige sidehængte, hvidmalede døre Trapper (rå beton) og gelændere (hvidmalede) skal fastholdes som oprindeligt. Der tillades belægning med brune eller røde klinker, eller sandsten, mens maling og andre belægninger ikke tillades Postkasser skal bevares som oprindeligt med hensyn til udformning, farve (hvid) og placering Pudsede mur- og trappesokler skal bevares som oprindeligt. Der kan dog tillades maling med sort eller lysegrå (som puds). Andre farver tillades ikke Markiser, udhæng og lignende fremmedelementer tillades ikke. Ad Afsnit 3 Tilbygning direkte på hovedhus 3.1 Egentlige udvidelser et hovedhuset kan kun tillades, såfremt dette sker i tilpassede proportioner og med materialer og farver som huset. Udvidelser skal fortrinsvis vende væk fra facade mod vej, og må maksimalt være 30 m² i grundplan. 5

6 Ad Påbyggede havestuer og terrasser kræves malet i husets farve, vægge og brystninger kræves udført med et udseende. som lodret bræddebeklædning i stil med huset, 1 års frist. 3.2 Påbyggedehavestuer og terrasser (overdæk ked eller åbne) kan kun tillades, forudsat dette sker i overensstemmelse mod hu set proportioner, materialer og farver. Tilbygning kan enten anlægges på sokkel eller på grunden. Træværk skal svare til huset og holdes i samme farver som huset (dog ikke gangplanker, trapper og lignende, der skal holdes i neutrale mørke farver). Tage kan kun i særlige tilfælde tillades udført som fladt tag (max. 5 hældning) med hvid stern. Påbyggede havestuer og terrasser må maksimalt være 25 m². Ad Flettede læskærme og lignende, der er påbygget husene og er synlige fra vej, kræves fjernet. Dog kun i særligt grelle tilfælde 1. års frist. Egentlige havestuer må kun påbygges, hvis der ikke i forvejen er foretaget udvidelse af hovedhuset. 3.3 Murede halvmure, flettede læskærme, rafte hegn og tilsvarende tillades ikke påbygget eller monteret på huset. Ad Eksisterende ulovlige garager, carporte, skure og lignende bygninger, der ligger bag hovedhusets bagfacade godkendes. Eksisterende ulovlige garager, carporte, skure og lignende, der ligger nærmere vej end hovedhusets bagfacade. kræves fjernet senest ved ejerskifte. Gælder normalt mindre bygninger. Ved større bygninger forhandles med ejer om fjernelse senest ved ejerskifte. Ad Ad Afsnit 4 andre bygninger og anlæg 4.1 Garager og carporte skal harmonere med hovedhusets farver og proportioner og kan kun i særlige tilfælde tillades udført med fladt tag (max. 5 ) bag stern. Skure og tilsvarende bygninger skal udføres af træ (holdt i neutrale farver), med fladt tag (max. 5 ) bag stern. Beklædning med krydsfiner, eternit eller andet utypisk materiale tillades ikke. Alle bygninger skal placeres bag hovedhusets havefacade, og må maksimalt have et grundareal på 10 m² hver, og en maksimal bygningehøjde på 2,5 m. 4.2 Drivhuse kan tillades opført med et maksimalt grundareal på 20 m². 4.3 Fritliggende terrasser og lignende tillades udført, når dette ikke i øvrigt virker skæmmende for bebyggelsen. 6

7 4.4 Hegn i naboskel skal bevares som ligusterhække i en højde af op til 2 m. Ad PROCEDURE VEDRØRENDE ULOVLIGE FORHOLD. Hvilke forhold er ulovlige Med ulovlige forhold menes der i princippet alle forhold, som der ikke findes tilladelse til i medfør af den i 1947 tinglyste deklaration. (Der kan være givet mundtlige tilladelser som ikke er registreret). Det fremgår af deklarationens 5, at de på ejendommen værende bygninger, samt ubebyggede tilliggender skal vedligeholdes og være 3. ordentlig stand. Manglende vedligeholdelse er dermed også at betragte som et ulovligt forhold. Kommunen har som påtaleberettiget ret (og pligt) til at sikre deklarationens bestemmelser overholdt, når man gøres bekendt med ulovlige forhold. I yderste konsekvens har kommunen ret til at lade nødvendige vedligeholdelses- og reparationsarbejder udføre for den ansvarlige ejers regning (ifølge deklarationen). Kommunen har der ud over ret til, inden for visse grænser, at dispensere fra deklarationens krav (som denne instruks åbner mulighed for). Procedure for lovliggørelse Den udarbejdede registrant indebærer, at man nu har et kendskab til en række forhold, der bør bringes i orden. De fleste forhold er mindre betydende og kan umiddelbart eller forholdsvis nemt tilpasses instruksens krav, men der findes også mere uheldige forhold, hvor en lovliggørelse har større omkostninger. Generelt skal en procedure for lovliggørelse være så blød som muligt, uden at man derved mister kontrollen. Dette bør gøres ud fra følgende princip: 1) Den enkelte ejer oplyses om at der på denne ejendom er registreret forhold uden tilladelse. Der inviteres til et møde for at drøfte forholdene (i bygningsafdelingen). 2) Mødet her til hensigt at afklare problemernes omfang og ejerens muligheder for at løse problemerne. Herefter fremsendes skriftligt påbud: - mindre problemer påbydes lovliggjort inden for ét år - større problemer påbydes enten lovliggjort inden for ét år, eller man indgår frivillig aftale om tinglysning af en anden ordning (for eksempel en aftale, der sikrer forhold lovliggjort ved ejerskifte). 3) Såfremt påbud ikke er efterkommet inden fristens udløb, udstedes sidste påbud med kort frist. 7

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Vedr.: Notat til deklarationsudvalgets delrapport af 11. april 2010, inkl. bilag med indkomne forslag fra medlemmer. Dato: 11. april 2010. Deklarationsudvalget: - Søren

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge LOKALPLAN NR. 109 Boligområde, Holtug Vænge FORSLAG Fremlagt fra den 6. juli til den 7. september 2009 Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge Indledning Lokalplan nr. 109 omfatter et område på 2.155m

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 200 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus By.

LOKALPLAN NR. 200 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus By. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B A 0 0 0 0 A A B 0 D 0 A B C A B 0 0 0A 0 0 PANDRUP KOMMUNE A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Blokhus Klitplantage LOKALPLAN NR. 00 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Indsiger nr. Navn Side 1 Henrik Uhd Markussen 1 2 Bent Sørensen 2 3 Ole Olsen 3 4 Poul Erik Christensen 5 5 Aase Nielsen 7 6 Gitte Madsen og Torben

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere