Resumé af indkomne bemærkninger forslag til lokalplan L02 sommerhusområder ved Vejers Strand samt udkast til Byrådets vurdering af disse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af indkomne bemærkninger forslag til lokalplan 05.02.L02 sommerhusområder ved Vejers Strand samt udkast til Byrådets vurdering af disse"

Transkript

1 Dato Dok.nr /14 Sagsnr. 14/3577 Ref Resumé af indkomne bemærkninger forslag til lokalplan L02 sommerhusområder ved Vejers Strand samt udkast til Byrådets vurdering af disse I forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan L02 sommerhusområder ved Vejers Strand, har Varde Kommune modtaget bemærkninger fra følgende: 1. Bent Pedersen (indkommet før vedtagelse af forslaget) 2. Erik Flodgaard Madsen (indkommet ) 3. Asger Friis (indkommet ) 4. Hjoerdis Bierman (indkommet ) 5a Hjørdis Bierman (Samme som 5 er indkommet i Acadre ) 5. Johan Ludvig Reventlow (indkommet ) 6. Charlotte Flyger (indkommet ) 7. Vivian Krøll (indkommet ) 8. Elin Schmidt & Stefan Krehbiel (indkommet ) 9. Kristine Høgh Christiansen og Ole Eriksen (indkommet ) 10. Bøje Meiner Jensen (indkommet ) 11. Jens Frederik Drivsholm (indkommet ) Bebyggelse af klittoppe Bent Pedersen, Erik Flodgaard Madsen og Charlotte Flyger bemærker alle, at en arealbegrænsning på 90 m 2 for sommerhuse på klittoppe er meget stram. Indsigerne mener ikke, at et sommerhus på 90 m 2 kan leve op til de krav, der stilles et moderne sommerhus anno Indsigerne betoner alle behovet for at kunne samle hele eller flere familier i sommerhusene. Bent Pedersen og Erik Flodgaard Madsen foreslår begge, at kravet hæves til 120 m 2. Bent Pedersen fremhæver, at en forøgelse af det tilladte etageareal vil gøre det muligt for tre familier at holde ferie i huset samtidigt samt gøre huset mere udlejningsvenligt. Det er blandt lokalplanens formål at bevare landskabets karakter og områdets naturværdier. Det er Byrådets vurdering, at begrænsning af bebyggelse på klittoppe i denne forbindelse er et vigtigt redskab, der vil være med til at bevare områdets landskabelige åbenhed og naturpræg. Huse på klittoppe er yderst dominerende i landskabet, hvorfor bebyggelsen her skal begrænses, hvis området skal bevare sin nuværende karakter. Begrænsningen på 90 m 2 korresponderer med de øvrige lokalplaner i Vejers Strand. Således er bebyggelsesbegrænsningen i lokalplan på 90 m 2 for de fleste huse. I lokalplan er bebyggelsesbegrænsningen 70 m 2 for grunde under m 2, 90 m 2 1/8

2 for grunde på m 2 og 100 m 2 for grunde større end m 2. I denne kontekst er bebyggelsesbegrænsning på 90 m 2 på klittoppe yderst rimelig. Ønsker man at bygge et sommerhus større end 90 m 2 må dette placeres andetsteds på grunden. Bebyggelseshøjde og taghældning Bent Pedersen og Charlotte Flyger bemærker begge, at restriktionerne vedrørende højde af bebyggelse på klittoppe sammenholdt med bestemmelserne for taghældning gør det svært at erstatte de ofte lave sommerhuse på klittoppe med tidssvarende byggeri. Begge foreslår, at den maksimale bebyggelseshøjde på 5 m, der gælder for den øvrige del af lokalplanområdet, også bør gælde for huse på klittoppe. Charlotte Flyger bemærker samtidigt bestemmelse 6.06, der fastlægger, at genopførelser ikke må foretages med en kipkote højere end for det fritliggende sommerhus, der genopføres, ligeledes gør svært at foretage genopførelser på klittoppe. Erik Flodgaard Madsen finder bestemmelserne for taghældninger for restriktive og foreslår, at til- og nybygninger med fladt tag tillades. Som med etagearealet spiller bebyggelseshøjden en afgørende rolle for sommerhusenes indflydelse på omgivelserne. Sommerhuse på klittoppe er yderst dominerende i landskabet, og denne dominans stiger kun med bebyggelseshøjden. Lokalplanen har til formål at bevare sommerhusområdets karakter og naturværdier, og på denne baggrund kan forøgelse af bebyggelseshøjden i forbindelse med genopførelser på klittoppe ikke tillades. Det er derfor Byrådets vurdering, at en fastholdelse af bestemmelse 6.04, der siger, at genopførelse af sommerhuse på klittoppe må foretages med maksimalt samme højde som det sommerhus, der genopføres, er vigtig for opretholdelsen af områdets karakter. Ønskes en højere bebyggelse må et nyt sommerhus placeres andetsteds på grunden. Ovenstående gør sig ligeledes gældende for bestemmelse 6.06, der fastsætter, at genopførelser ikke må foretages med en kipkote højere end for det fritliggende sommerhus, der genopføres. Dog findes i området få, men ekstreme tilfælde af sommerhuse, der er så lave, at moderne krav til isolering umuliggør genopførelse. Lokalplanen skal tage højde for dispensationsmulighederne i denne situation. Fastsættelsen af en taghældning på er foretaget med henblik på at skabe harmoni i lokalplanområdets bygningsudtryk. Det er Byrådets vurdering, at denne harmoni vil forsvinde såfremt sommerhuse eller tilbygninger med fladt tag tillades. Fladt tag er nært knyttet til en del af den modernistiske arkitekturretning, der ikke i nævneværdig grad er tilstedeværende i sommerhusområdet. Lokalplanen tillader, at mindre bygninger kan udføres i samme udformning og materialer som den eksisterende lovlige bebyggelse. Det er Byrådets vurdering, at denne note gør det muligt at udføre harmoniske tilbygninger, der tilpasses områdets bestående arkitektur. 2/8

3 Tilføjelse af note til lokalplanens 6.04: Der kan gives dispensation, hvor det oprindelige hus er så lavt, at tekniske krav til fx isolering umuliggør genopførelse. Dispensationen skal have til formål at opfylde de byggetekniske krav. Tilføjelse af note til lokalplanens 6.06: Der kan gives dispensation, hvor det oprindelige hus er så lavt, at tekniske krav til fx isolering umuliggør genopførelse, og hvor udgravning af klitten vil medføre en uhensigtsmæssig terrænregulering. Dispensationen skal have til formål at opfylde de byggetekniske krav. Tagmateriale i delområde IV Bent Pedersen bemærker, at andelen af huse med hårdt tag i den nordlige del af delområde IV udgør 5 ud af 16, og mener således ikke, at det er rimeligt, at betegne undtagelserne som enkelte. Bent Pedersen foreslår, at afgrænsningen mellem delområde I og IV flyttes nord for hans grund (matr. 11bb, Vejers by, Oksby). Formålet med fastsættelsen af tagmaterialer i delområde IV er foretaget med henblik på, at skabe et ensartet sommerhusmiljø under hensyn til det nuværende bygningsudtryk i delområdets to kvarterer, hvor bebyggelsen overvejende har blød tagdækning. Det er Byrådets vurdering, at en tilretning af delområde IV s afgrænsning kan være hensigtsmæssig, således denne i højere grad tager udgangspunkt i oplevelsen set fra delområdets grusveje, hvor folk færdes. Husene placeret på matr.nr. 11ci, 11co og 11bb, Vejers by, Oksby overføres til delområde III, da kun to af stikvejens ni huse er med blødt tag. Matr.nr. 11ci, 11co og 11bb, Vejers by, Oksby overføres fra delområde IV til III. Farve på døre, vinduer og øvrige bygningsdetaljer Bent Pedersen bemærker, at nutidige fritidshuse ofte udføres med store vinduespartier for godt lysindfald. Bent Pedersen foreslår, at disse tillades malet hvide, da dette efter hans mening kan skabe et lige så godt match til de afdæmpede mørke jordfarver, som opsprossede vinder er i stand til. Jens Frederik Drivsholm stiller spørgsmålstegn ved farveanvisningerne for såvel tagudhæng og sternbrædder som småbygninger. Jens Frederik Drivsholm konstaterer, at nye småbygninger på hans grund, kun må være sorte eller røde (samme for som det eksisterende hovedhus), og spørger direkte, hvorfor en farve som vogngrøn ikke accepteres. Lokalplanens formål er at bevare Vejers karakteristiske sommerhusmiljø og tilpasse fremtidig bebyggelse til områdets landskabs- og naturværdier. Bebyggelsens farve er afgørende for oplevelsen af bebyggelsen i en landskabelig sammenhæng. Lyse farver og særligt hvid skaber klare kontraster til naturens overvejende mørke og afdæmpede farver. Hvide vinduer, sternbrædder og øvrige bygningsdetaljer vil fremhæve områdets bygninger, der således træder ud af den farvemæssige sammenhæng, de indgår i. Af hensyn til landskabet og naturoplevelsen tillades hvide vinduer, døre og øvrige bygningsdetaljer derfor ikke. 3/8

4 Det er Byrådets vurdering, at en fastholdelse af bestemmelserne vedrørende farve vil være med til at skabe sammenhæng mellem arkitektur og natur. Det er samtidig Byrådets vurdering, at der skal være plads til genopførelse, og at bestemmelserne for genopførelse med udgangspunkt i det oprindelige hus placering, farve, materialer og udformning skal præciseres. Det skal samtidigt være muligt at opføre huse, der i materialer og udformning refererer til sommerhusområdets traditionelle bebyggelse, hvorfor hvide, opsprossede vinduer stadigvæk tillades. Lokalplanen sigter mod at opretholde et harmonisk og sammenhængende sommerhusområde, hvorfor stor spredning i farver blandt områdets bygninger skal undgås. Det er Byrådets vurdering, at en farvemæssig korrespondance mellem hovedhus, udhus, anneks og lignende vil være med til at mindske farvespredningen, og at bestemmelsen derfor skal opretholdes. Tilføjelse til 7.01 for delområderne I, II og V: Genopførelse som kopi af eksisterende huse kan foretages med samme materiale og farve som det eksisterende hus. Det er bygherres ansvar at indhente dokumentation for den oprindelige bygnings udtryk, materialer og farve. Bygningers form (vinkel- og længehuse) Bent Pedersen mener, at 6.04, der fastsætter at sommerhus bebyggelse i delområde III og IV skal opføres som længe- og vinkelhuse, bør løsnes op. Dette begrundes med den kuperede terræn. På nogle grunde vil T-huse eller lignende være en mere hensigtsmæssig løsning. Erik Flodgaard Madsen finder bestemmelsen om, at sommerhus inden for delområde III og IV for søgt. Erik Flodgaard Madsen betragter nærmere delområdernes sommerhus som knopskudte og kolonihaveagtige. Erik Flodgaard Madsen er bange for, at bestemmelsen vil udvande dette karakteristikum og betyde, at gamle sommerhuse vil blive erstattet af nye typehuse. Charlotte Flyger finder bestemmelsen nærmer det sig groteske, idet lokalplanen efter hendes mening i forvejen er så restriktiv, at det er svært bygge et almindeligt typehus på grundene i delområde III og IV. Langt størstedelen af delområde III og IV s sommerhuse kan betragtes som længe- eller vinkelhuse. Medregnes huse med T-plan findes kun få undtagelser. Det er Byrådets vurdering, at nye sommerhuse i delområde III og IV tilpasses området bedst, ved at følge denne tradition, og at bestemmelsen derfor skal fastholdes. De mange længe- og vinkelhuse beviser efter Byrådets vurdering, at hustyperne kan tilpasses stort set alle grunde i området. Det bør dog betones, at der er i bestemmelsen er tale om nye sommerhuse, og det stadigvæk vil være muligt at foretage mindre tilbygninger til de eksisterende huse. Sommerhusbebyggelse erstattes af Nye sommerhuse i Vejforløb Asger Friis foreslår en ændret tilkørsel til Vejers Strandvej 7B og 7C. Asger Friis foreslår tilkørslen fra Vejers Strandvej sløjfet og erstattet af tilkørsel fra Ørnevej, hvorved de to ejendomme igen vil få adresserne Ørnevej 14 og 16. Ønsket om ændret vejforløb begrundes med dårlige oversigtsforhold og den nuværende vejs bredde. Vejen er så smal, at to biler ikke kan passere hinanden. 4/8

5 Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser for vejforløbene, men fastsætter blot, at lokalplanområdet fortsat primært skal betjenes fra Vejers Strandvej. Det er Byrådets vurdering, at en sådan ændring af vejforholdene ikke hindres af lokalplanen, men at ændringen skal foretages af kommunens vejmyndigheder og ikke fastlægges i lokalplanen. Henvendelsen er videreformidlet til kommunens vejmyndighed. Fællesarealer Hjørdis Bierman efterspørger i sit høringssvar en stillingtagen til og begrundelse for opretholdelsen af de frie fællesarealer, der er fastlagt i ældre deklarationer, og som videreføres i lokalplanen. Hjørdis Bierman bruger specifikt sin egen matr. 4bh, Vejers by, Oksby som et eksempel på et sted, fællesarealudlægning bør genovervejes. Elin Schmidt og Stefan Krehbiel argumenterer i deres høringssvar for, at den sydligste del af matr.nr. 3ch, Vejers by, Oksby ikke fortsat skal være udlagt som fælles areal. Argumentet herfor er, at den sydligste del af matriklen fremstår som en lukket enklave. Det er Byrådets vurdering, at de hidtidige, ubebyggede fællesarealer skal fastholdes for at sikre naturen og åbenheden i sommerhusområdet. I delområde 1, der omfatter de tættest bebyggede dele af sommerhusområdet, er fællesarealerne de eneste ubebyggede arealer, og de giver derfor naturen særlige vilkår og er med til at opretholde områdets naturkarakter. Samtlige matrikler udlagt til fællesarealer indeholder naturområder omfattet af naturfredningslovens 3. De to anførte grunde (4bh og den sydligste del af 3ch, Vejers by, Oksby) er specifikt udpeget som mose, hvilket umuliggør bebyggelse af arealerne udlagt fællesareal eller ej. Dispensation i forhold til terræn Johan Ludvig Reventlow bemærker, at det kuperede terræn gør visse grunde svære at bebygge med traditionelle sommerhuse. Johan Ludvig Reventlow efterspørger en klarere definition af reglerne samt mulighed for at give dispensation til utraditionelle sommerhuse tilpasset terrænet. Lokalplanen indeholder vide foranstaltninger for tilpasningen af nye sommerhuse i klitlandskabet. Således vil der på kuperede grunde kunne fastlægges flere niveauplaner med mulighed for opførelsen af terrasserede huse. I særlige tilfælde vil sommerhuse med kælder desuden kunne fremstå i to etager. Det er Byrådets vurdering, at lokalplanen indeholder bestemmelser, der giver mulighed for opførelsen af såvel traditionelle som utraditionelle sommerhuse tilpasset landskabet. Bestemmelserne uddybes i lokalplanens bilag. Klitlandskabet er yderst varieret og ikke to grunde er ens. Det er derfor svært at 5/8

6 formulere bestemmelser, der er lige aflæselige på alle grunde. Det er derfor vigtigt, at bygherre og arkitekt tidligt tager kontakt til kommunens byggesagsbehandlere ved byggearbejde på stærkt kuperede grunde. Bygningsantal og -typer på grunden Vivian Krøll tager i sit høringssvar udgangspunkt i sin egen situation. På hendes sommerhusgrund ligger i dag to huse: Et hovedhus og et badehus. Vivian Krøll forklarer, at hovedhuset er lille, og at hun derfor ønsker at opføre et anneks for at øge antallet af sovepladser. Hun foreslår derfor, at lokalplanens 6.02 ændres til, at der på grunden må opføres i alt fire bygninger: Hovedhus, anneks, skur/udhus, garage/carport eller lignende. Det er Byrådets vurdering, at en sådan ændring kun er anvendelig, såfremt arealfordelingen i 6.03 tillige ændres. Det er Byrådets vurdering, at sådanne ændringer af bestemmelserne ikke er forenelig med lokalplanens interesser, der af hensyn til landskabs- og naturoplevelsen søger at regulere og i forskelligt omfang at mindske bebyggelsen. En så fleksibel ramme vil reelt gøre det muligt at opføre flere sommerhuse på hver grund, hvilket strider med hensigten bag det 14-forbud, der delvist er den udløsende faktor for udarbejdelsen af nærværende lokalplan. Belægninger Bøje Meiner påpeger, at lokalplanens bestemmelser vedrørende ubebyggede arealer, der jf skal henligge i naturtilstand, strider mod det forhold, at Varde Forsyning kan kræve en flisebelagt adgangsvej med en bredde på minimum 1 m og en længde på op til 50 m til affaldsbeholdere. Bøje Meiner stiller sig undrende overfor det faktum, at Naturstyrelsen spreder kilometervis af flis, mens det for grundejerne i lokalplanområdet ikke længere vil være tilladt. Den flis, der vil blive udlagt i området, vil efter hans mening stamme fra områdets beplantninger. Arbejdsmiljøet for kommunens renovationsmedarbejdere er vigtig, og der skal tages højde for dette i lokalplanteksten. Varde Forsyning skriver på sin hjemmeside, at affaldsbeholdere i sommerhusområder skal stå ved skel. Hovedpunkterne for Varde Forsynings Vejledning til placering af affaldsbeholder bør indarbejdes i lokalplanen. Af lokalplanforslagets redegørelse beskrives, hvorfor flis fra selv lokale beplantninger ikke tillades: Der må ikke udlægges flis på områdets stier, da der ved nedbrydning af flis sker en uønsket næringsstofpåvirkning af den sårbare klithedenatur. Denne påvirkning fører på sigt til forekomst af uønskede plantearter, som ikke er naturlige for området. Udlægning af flis forhindrer dannelsen af mindre åbne sandbrud i forbindelse med stierne. Disse sandbrud har betydning for den naturlige dynamik i klitland-skabet og betydning som levested for nogle af områdets strengt beskyttede dyrearter - herunder 6/8

7 markfirben og strandtudse. Det vil ikke mindske disse virkninger, at der anvendes flis fra lokale træer og buske. Byrådet vurderer på denne baggrund, at bestemmelsen skal fastholdes. Tilføjelse af følgende note til lokalplanens 8.01: Befæstning af areal til affaldsbeholdere samt disses afskærmning tillades. Affaldsbeholdere skal placeres i vejskel. Befæstning og afskærmning skal tilpasses omgivelserne, synes mindst muligt og i øvrigt følge lokalplanens bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden. Hegning Jens Frederik Drivsholm har ved sin terrasse et 1,8 m højt træflethegn i brun træbeskyttelse, men stiller i sine bemærkninger spørgsmålstegn ved, at et nyt hegn kun må være 1,5 m og skal være rødt lige som hovedhuset. Af hensyn til åbenheden i området tillades nye hegn ikke højere end 1,5 m. Nye hegn skal være samme farve som hovedhuset eller i natur. Træflethegn med en højde på op til 1,5 m er således tilladt. Det eksisterende hegn, som Jens Frederik Drivsholm omtaler, tilhører eksisterende lovlige forhold og kan således vedligeholdes, istandsættes og bevares i samme højde som i dag. Det er Byrådets vurdering, at kravene til fremtidige hegn vil være med til at sikre områdets åbenhed og naturoplevelse. Invasive arter og landskabstyper Jens Frederik Drivsholm ser ikke bjergfyr som en invasiv art, men som Vejers sjæl, som han selv udtrykker det. Jens Frederik Drivsholm finder det mærkeligt, at Varde Kommune i lokalplanen er imod (højde)beskæring af træer, da det efter hans mening er spørgsmål om, hvordan og hvornår det gøres. Jens Frederik Drivsholm advarer mod den invasive plante pilebladet spiræa (spirea salixifolia), der er blevet plantet øst for det oprindelige Vejers. Med udløbere breder planten sig flere meter ud og danner en måtte af rødder, der kvæler selv hybenroser. Planten er på Naturstyrelsens observationsliste. Som det bemærkes på Naturstyrelsens hjemmeside, spreder bjergfyr sig kraftigt især på heder og lignende, og uden bekæmpelse vil heder, klitområder m.m. vokse til i skov/skovlignende tilstand.* Målet med lokalplanen er sikre det åbne landskab og naturoplevelsen. Det er på denne baggrund Byrådets vurdering, at bjergfyr skal holdes på listen over invasive arter, som ikke bør plantes. Formålet med plantelisten er ikke at begrænse områdets flora, men at sikre at beplantning sker på landskabets og naturens præmisser. Derfor er plantelisten forholdsvis bred i forhold til ikke-invasive arter, der i lige så høj grad er knyttet til danske natur generelt som til Vejers specifikt. 7/8

8 Pilebladet spiræa er ikke hjemmehørende i Vejers. Planten er på Naturstyrelsens observationsliste, og det er Byrådets vurdering, at planten af præventive årsager bør tilføjes listen over invasive arter, da plantens spredning potentielt kan have skadelig virkning på lokalplanområdets værdifulde natur. Tilføjelse af pilebladet spiræa (spirea salixifolia) til listen over invasive arter. * Tilbygning af helårsboliger Kristine Høgh Christiansen og Ole Eriksen bemærker i deres høringssvar, at det i lokalplanforslagets 3.01 fremgår, at helårsboliger kan genopføres efter brand. Kristine Høgh Christiansen og Ole Eriksen opfordrer til, at det tilføjes, at helårsboliger kan tilbygges, ombygges, nedrives og genopføres efter bygningsreglementets regler, da dette ikke synes muligt. Ethvert byggeri skal følge det til en hver tid gældende bygningsreglement med mindre lokalplanen indeholder bestemmelser, der i overensstemmelse med lovgivningen erstatter denne på udvalgte punkter. Lokalplanen indeholder allerede bestemmelse om, at mindre tilbygninger kan udføres i samme udformning og materialer som den eksisterende lovlige bebyggelse. Tilføjelse af følgende note til lokalplanens 7.02: For helårsboliger i form af gårde med tilknytning til områdets oprindelige landbrug gælder dette også ved erstatningsbyggeri. 8/8

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Sælger har følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 1. Opførelse af nybyggeri kræver dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljø

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Sag nr. 01.02.05-P16-11-11 Høringsperiode: 15.10.2013

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Strøby Egede Sommerhusområde

Strøby Egede Sommerhusområde Strøby Egede Sommerhusområde 1 stevns kommune Hvad forbinder I med et SOMMERHUSOMRÅDE? Et karakteristisk sommerhusområde: Små enkle huse af træ Store naturgrunde Grusveje Rekreative og fritidsmæssige formål

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde

Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller INDHOLD REDEGØRELSE: Lokalplanens afgrænsning... side 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Forslag til ændringer i lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde ved Saksild

Forslag til ændringer i lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde ved Saksild Dorte Marcussen Skejbytoften 144 8200 Aarhus N T: 6169 9064 E: dorte@naivisten.dk Odder Kommune Plan Rådhusgade 3 8300 Odder Aarhus 10.01.2013 Indsendt via mail til plan@odder.dk Forslag til ændringer

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere