Resumé af indkomne bemærkninger forslag til lokalplan L02 sommerhusområder ved Vejers Strand samt udkast til Byrådets vurdering af disse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af indkomne bemærkninger forslag til lokalplan 05.02.L02 sommerhusområder ved Vejers Strand samt udkast til Byrådets vurdering af disse"

Transkript

1 Dato Dok.nr /14 Sagsnr. 14/3577 Ref Resumé af indkomne bemærkninger forslag til lokalplan L02 sommerhusområder ved Vejers Strand samt udkast til Byrådets vurdering af disse I forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan L02 sommerhusområder ved Vejers Strand, har Varde Kommune modtaget bemærkninger fra følgende: 1. Bent Pedersen (indkommet før vedtagelse af forslaget) 2. Erik Flodgaard Madsen (indkommet ) 3. Asger Friis (indkommet ) 4. Hjoerdis Bierman (indkommet ) 5a Hjørdis Bierman (Samme som 5 er indkommet i Acadre ) 5. Johan Ludvig Reventlow (indkommet ) 6. Charlotte Flyger (indkommet ) 7. Vivian Krøll (indkommet ) 8. Elin Schmidt & Stefan Krehbiel (indkommet ) 9. Kristine Høgh Christiansen og Ole Eriksen (indkommet ) 10. Bøje Meiner Jensen (indkommet ) 11. Jens Frederik Drivsholm (indkommet ) Bebyggelse af klittoppe Bent Pedersen, Erik Flodgaard Madsen og Charlotte Flyger bemærker alle, at en arealbegrænsning på 90 m 2 for sommerhuse på klittoppe er meget stram. Indsigerne mener ikke, at et sommerhus på 90 m 2 kan leve op til de krav, der stilles et moderne sommerhus anno Indsigerne betoner alle behovet for at kunne samle hele eller flere familier i sommerhusene. Bent Pedersen og Erik Flodgaard Madsen foreslår begge, at kravet hæves til 120 m 2. Bent Pedersen fremhæver, at en forøgelse af det tilladte etageareal vil gøre det muligt for tre familier at holde ferie i huset samtidigt samt gøre huset mere udlejningsvenligt. Det er blandt lokalplanens formål at bevare landskabets karakter og områdets naturværdier. Det er Byrådets vurdering, at begrænsning af bebyggelse på klittoppe i denne forbindelse er et vigtigt redskab, der vil være med til at bevare områdets landskabelige åbenhed og naturpræg. Huse på klittoppe er yderst dominerende i landskabet, hvorfor bebyggelsen her skal begrænses, hvis området skal bevare sin nuværende karakter. Begrænsningen på 90 m 2 korresponderer med de øvrige lokalplaner i Vejers Strand. Således er bebyggelsesbegrænsningen i lokalplan på 90 m 2 for de fleste huse. I lokalplan er bebyggelsesbegrænsningen 70 m 2 for grunde under m 2, 90 m 2 1/8

2 for grunde på m 2 og 100 m 2 for grunde større end m 2. I denne kontekst er bebyggelsesbegrænsning på 90 m 2 på klittoppe yderst rimelig. Ønsker man at bygge et sommerhus større end 90 m 2 må dette placeres andetsteds på grunden. Bebyggelseshøjde og taghældning Bent Pedersen og Charlotte Flyger bemærker begge, at restriktionerne vedrørende højde af bebyggelse på klittoppe sammenholdt med bestemmelserne for taghældning gør det svært at erstatte de ofte lave sommerhuse på klittoppe med tidssvarende byggeri. Begge foreslår, at den maksimale bebyggelseshøjde på 5 m, der gælder for den øvrige del af lokalplanområdet, også bør gælde for huse på klittoppe. Charlotte Flyger bemærker samtidigt bestemmelse 6.06, der fastlægger, at genopførelser ikke må foretages med en kipkote højere end for det fritliggende sommerhus, der genopføres, ligeledes gør svært at foretage genopførelser på klittoppe. Erik Flodgaard Madsen finder bestemmelserne for taghældninger for restriktive og foreslår, at til- og nybygninger med fladt tag tillades. Som med etagearealet spiller bebyggelseshøjden en afgørende rolle for sommerhusenes indflydelse på omgivelserne. Sommerhuse på klittoppe er yderst dominerende i landskabet, og denne dominans stiger kun med bebyggelseshøjden. Lokalplanen har til formål at bevare sommerhusområdets karakter og naturværdier, og på denne baggrund kan forøgelse af bebyggelseshøjden i forbindelse med genopførelser på klittoppe ikke tillades. Det er derfor Byrådets vurdering, at en fastholdelse af bestemmelse 6.04, der siger, at genopførelse af sommerhuse på klittoppe må foretages med maksimalt samme højde som det sommerhus, der genopføres, er vigtig for opretholdelsen af områdets karakter. Ønskes en højere bebyggelse må et nyt sommerhus placeres andetsteds på grunden. Ovenstående gør sig ligeledes gældende for bestemmelse 6.06, der fastsætter, at genopførelser ikke må foretages med en kipkote højere end for det fritliggende sommerhus, der genopføres. Dog findes i området få, men ekstreme tilfælde af sommerhuse, der er så lave, at moderne krav til isolering umuliggør genopførelse. Lokalplanen skal tage højde for dispensationsmulighederne i denne situation. Fastsættelsen af en taghældning på er foretaget med henblik på at skabe harmoni i lokalplanområdets bygningsudtryk. Det er Byrådets vurdering, at denne harmoni vil forsvinde såfremt sommerhuse eller tilbygninger med fladt tag tillades. Fladt tag er nært knyttet til en del af den modernistiske arkitekturretning, der ikke i nævneværdig grad er tilstedeværende i sommerhusområdet. Lokalplanen tillader, at mindre bygninger kan udføres i samme udformning og materialer som den eksisterende lovlige bebyggelse. Det er Byrådets vurdering, at denne note gør det muligt at udføre harmoniske tilbygninger, der tilpasses områdets bestående arkitektur. 2/8

3 Tilføjelse af note til lokalplanens 6.04: Der kan gives dispensation, hvor det oprindelige hus er så lavt, at tekniske krav til fx isolering umuliggør genopførelse. Dispensationen skal have til formål at opfylde de byggetekniske krav. Tilføjelse af note til lokalplanens 6.06: Der kan gives dispensation, hvor det oprindelige hus er så lavt, at tekniske krav til fx isolering umuliggør genopførelse, og hvor udgravning af klitten vil medføre en uhensigtsmæssig terrænregulering. Dispensationen skal have til formål at opfylde de byggetekniske krav. Tagmateriale i delområde IV Bent Pedersen bemærker, at andelen af huse med hårdt tag i den nordlige del af delområde IV udgør 5 ud af 16, og mener således ikke, at det er rimeligt, at betegne undtagelserne som enkelte. Bent Pedersen foreslår, at afgrænsningen mellem delområde I og IV flyttes nord for hans grund (matr. 11bb, Vejers by, Oksby). Formålet med fastsættelsen af tagmaterialer i delområde IV er foretaget med henblik på, at skabe et ensartet sommerhusmiljø under hensyn til det nuværende bygningsudtryk i delområdets to kvarterer, hvor bebyggelsen overvejende har blød tagdækning. Det er Byrådets vurdering, at en tilretning af delområde IV s afgrænsning kan være hensigtsmæssig, således denne i højere grad tager udgangspunkt i oplevelsen set fra delområdets grusveje, hvor folk færdes. Husene placeret på matr.nr. 11ci, 11co og 11bb, Vejers by, Oksby overføres til delområde III, da kun to af stikvejens ni huse er med blødt tag. Matr.nr. 11ci, 11co og 11bb, Vejers by, Oksby overføres fra delområde IV til III. Farve på døre, vinduer og øvrige bygningsdetaljer Bent Pedersen bemærker, at nutidige fritidshuse ofte udføres med store vinduespartier for godt lysindfald. Bent Pedersen foreslår, at disse tillades malet hvide, da dette efter hans mening kan skabe et lige så godt match til de afdæmpede mørke jordfarver, som opsprossede vinder er i stand til. Jens Frederik Drivsholm stiller spørgsmålstegn ved farveanvisningerne for såvel tagudhæng og sternbrædder som småbygninger. Jens Frederik Drivsholm konstaterer, at nye småbygninger på hans grund, kun må være sorte eller røde (samme for som det eksisterende hovedhus), og spørger direkte, hvorfor en farve som vogngrøn ikke accepteres. Lokalplanens formål er at bevare Vejers karakteristiske sommerhusmiljø og tilpasse fremtidig bebyggelse til områdets landskabs- og naturværdier. Bebyggelsens farve er afgørende for oplevelsen af bebyggelsen i en landskabelig sammenhæng. Lyse farver og særligt hvid skaber klare kontraster til naturens overvejende mørke og afdæmpede farver. Hvide vinduer, sternbrædder og øvrige bygningsdetaljer vil fremhæve områdets bygninger, der således træder ud af den farvemæssige sammenhæng, de indgår i. Af hensyn til landskabet og naturoplevelsen tillades hvide vinduer, døre og øvrige bygningsdetaljer derfor ikke. 3/8

4 Det er Byrådets vurdering, at en fastholdelse af bestemmelserne vedrørende farve vil være med til at skabe sammenhæng mellem arkitektur og natur. Det er samtidig Byrådets vurdering, at der skal være plads til genopførelse, og at bestemmelserne for genopførelse med udgangspunkt i det oprindelige hus placering, farve, materialer og udformning skal præciseres. Det skal samtidigt være muligt at opføre huse, der i materialer og udformning refererer til sommerhusområdets traditionelle bebyggelse, hvorfor hvide, opsprossede vinduer stadigvæk tillades. Lokalplanen sigter mod at opretholde et harmonisk og sammenhængende sommerhusområde, hvorfor stor spredning i farver blandt områdets bygninger skal undgås. Det er Byrådets vurdering, at en farvemæssig korrespondance mellem hovedhus, udhus, anneks og lignende vil være med til at mindske farvespredningen, og at bestemmelsen derfor skal opretholdes. Tilføjelse til 7.01 for delområderne I, II og V: Genopførelse som kopi af eksisterende huse kan foretages med samme materiale og farve som det eksisterende hus. Det er bygherres ansvar at indhente dokumentation for den oprindelige bygnings udtryk, materialer og farve. Bygningers form (vinkel- og længehuse) Bent Pedersen mener, at 6.04, der fastsætter at sommerhus bebyggelse i delområde III og IV skal opføres som længe- og vinkelhuse, bør løsnes op. Dette begrundes med den kuperede terræn. På nogle grunde vil T-huse eller lignende være en mere hensigtsmæssig løsning. Erik Flodgaard Madsen finder bestemmelsen om, at sommerhus inden for delområde III og IV for søgt. Erik Flodgaard Madsen betragter nærmere delområdernes sommerhus som knopskudte og kolonihaveagtige. Erik Flodgaard Madsen er bange for, at bestemmelsen vil udvande dette karakteristikum og betyde, at gamle sommerhuse vil blive erstattet af nye typehuse. Charlotte Flyger finder bestemmelsen nærmer det sig groteske, idet lokalplanen efter hendes mening i forvejen er så restriktiv, at det er svært bygge et almindeligt typehus på grundene i delområde III og IV. Langt størstedelen af delområde III og IV s sommerhuse kan betragtes som længe- eller vinkelhuse. Medregnes huse med T-plan findes kun få undtagelser. Det er Byrådets vurdering, at nye sommerhuse i delområde III og IV tilpasses området bedst, ved at følge denne tradition, og at bestemmelsen derfor skal fastholdes. De mange længe- og vinkelhuse beviser efter Byrådets vurdering, at hustyperne kan tilpasses stort set alle grunde i området. Det bør dog betones, at der er i bestemmelsen er tale om nye sommerhuse, og det stadigvæk vil være muligt at foretage mindre tilbygninger til de eksisterende huse. Sommerhusbebyggelse erstattes af Nye sommerhuse i Vejforløb Asger Friis foreslår en ændret tilkørsel til Vejers Strandvej 7B og 7C. Asger Friis foreslår tilkørslen fra Vejers Strandvej sløjfet og erstattet af tilkørsel fra Ørnevej, hvorved de to ejendomme igen vil få adresserne Ørnevej 14 og 16. Ønsket om ændret vejforløb begrundes med dårlige oversigtsforhold og den nuværende vejs bredde. Vejen er så smal, at to biler ikke kan passere hinanden. 4/8

5 Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser for vejforløbene, men fastsætter blot, at lokalplanområdet fortsat primært skal betjenes fra Vejers Strandvej. Det er Byrådets vurdering, at en sådan ændring af vejforholdene ikke hindres af lokalplanen, men at ændringen skal foretages af kommunens vejmyndigheder og ikke fastlægges i lokalplanen. Henvendelsen er videreformidlet til kommunens vejmyndighed. Fællesarealer Hjørdis Bierman efterspørger i sit høringssvar en stillingtagen til og begrundelse for opretholdelsen af de frie fællesarealer, der er fastlagt i ældre deklarationer, og som videreføres i lokalplanen. Hjørdis Bierman bruger specifikt sin egen matr. 4bh, Vejers by, Oksby som et eksempel på et sted, fællesarealudlægning bør genovervejes. Elin Schmidt og Stefan Krehbiel argumenterer i deres høringssvar for, at den sydligste del af matr.nr. 3ch, Vejers by, Oksby ikke fortsat skal være udlagt som fælles areal. Argumentet herfor er, at den sydligste del af matriklen fremstår som en lukket enklave. Det er Byrådets vurdering, at de hidtidige, ubebyggede fællesarealer skal fastholdes for at sikre naturen og åbenheden i sommerhusområdet. I delområde 1, der omfatter de tættest bebyggede dele af sommerhusområdet, er fællesarealerne de eneste ubebyggede arealer, og de giver derfor naturen særlige vilkår og er med til at opretholde områdets naturkarakter. Samtlige matrikler udlagt til fællesarealer indeholder naturområder omfattet af naturfredningslovens 3. De to anførte grunde (4bh og den sydligste del af 3ch, Vejers by, Oksby) er specifikt udpeget som mose, hvilket umuliggør bebyggelse af arealerne udlagt fællesareal eller ej. Dispensation i forhold til terræn Johan Ludvig Reventlow bemærker, at det kuperede terræn gør visse grunde svære at bebygge med traditionelle sommerhuse. Johan Ludvig Reventlow efterspørger en klarere definition af reglerne samt mulighed for at give dispensation til utraditionelle sommerhuse tilpasset terrænet. Lokalplanen indeholder vide foranstaltninger for tilpasningen af nye sommerhuse i klitlandskabet. Således vil der på kuperede grunde kunne fastlægges flere niveauplaner med mulighed for opførelsen af terrasserede huse. I særlige tilfælde vil sommerhuse med kælder desuden kunne fremstå i to etager. Det er Byrådets vurdering, at lokalplanen indeholder bestemmelser, der giver mulighed for opførelsen af såvel traditionelle som utraditionelle sommerhuse tilpasset landskabet. Bestemmelserne uddybes i lokalplanens bilag. Klitlandskabet er yderst varieret og ikke to grunde er ens. Det er derfor svært at 5/8

6 formulere bestemmelser, der er lige aflæselige på alle grunde. Det er derfor vigtigt, at bygherre og arkitekt tidligt tager kontakt til kommunens byggesagsbehandlere ved byggearbejde på stærkt kuperede grunde. Bygningsantal og -typer på grunden Vivian Krøll tager i sit høringssvar udgangspunkt i sin egen situation. På hendes sommerhusgrund ligger i dag to huse: Et hovedhus og et badehus. Vivian Krøll forklarer, at hovedhuset er lille, og at hun derfor ønsker at opføre et anneks for at øge antallet af sovepladser. Hun foreslår derfor, at lokalplanens 6.02 ændres til, at der på grunden må opføres i alt fire bygninger: Hovedhus, anneks, skur/udhus, garage/carport eller lignende. Det er Byrådets vurdering, at en sådan ændring kun er anvendelig, såfremt arealfordelingen i 6.03 tillige ændres. Det er Byrådets vurdering, at sådanne ændringer af bestemmelserne ikke er forenelig med lokalplanens interesser, der af hensyn til landskabs- og naturoplevelsen søger at regulere og i forskelligt omfang at mindske bebyggelsen. En så fleksibel ramme vil reelt gøre det muligt at opføre flere sommerhuse på hver grund, hvilket strider med hensigten bag det 14-forbud, der delvist er den udløsende faktor for udarbejdelsen af nærværende lokalplan. Belægninger Bøje Meiner påpeger, at lokalplanens bestemmelser vedrørende ubebyggede arealer, der jf skal henligge i naturtilstand, strider mod det forhold, at Varde Forsyning kan kræve en flisebelagt adgangsvej med en bredde på minimum 1 m og en længde på op til 50 m til affaldsbeholdere. Bøje Meiner stiller sig undrende overfor det faktum, at Naturstyrelsen spreder kilometervis af flis, mens det for grundejerne i lokalplanområdet ikke længere vil være tilladt. Den flis, der vil blive udlagt i området, vil efter hans mening stamme fra områdets beplantninger. Arbejdsmiljøet for kommunens renovationsmedarbejdere er vigtig, og der skal tages højde for dette i lokalplanteksten. Varde Forsyning skriver på sin hjemmeside, at affaldsbeholdere i sommerhusområder skal stå ved skel. Hovedpunkterne for Varde Forsynings Vejledning til placering af affaldsbeholder bør indarbejdes i lokalplanen. Af lokalplanforslagets redegørelse beskrives, hvorfor flis fra selv lokale beplantninger ikke tillades: Der må ikke udlægges flis på områdets stier, da der ved nedbrydning af flis sker en uønsket næringsstofpåvirkning af den sårbare klithedenatur. Denne påvirkning fører på sigt til forekomst af uønskede plantearter, som ikke er naturlige for området. Udlægning af flis forhindrer dannelsen af mindre åbne sandbrud i forbindelse med stierne. Disse sandbrud har betydning for den naturlige dynamik i klitland-skabet og betydning som levested for nogle af områdets strengt beskyttede dyrearter - herunder 6/8

7 markfirben og strandtudse. Det vil ikke mindske disse virkninger, at der anvendes flis fra lokale træer og buske. Byrådet vurderer på denne baggrund, at bestemmelsen skal fastholdes. Tilføjelse af følgende note til lokalplanens 8.01: Befæstning af areal til affaldsbeholdere samt disses afskærmning tillades. Affaldsbeholdere skal placeres i vejskel. Befæstning og afskærmning skal tilpasses omgivelserne, synes mindst muligt og i øvrigt følge lokalplanens bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden. Hegning Jens Frederik Drivsholm har ved sin terrasse et 1,8 m højt træflethegn i brun træbeskyttelse, men stiller i sine bemærkninger spørgsmålstegn ved, at et nyt hegn kun må være 1,5 m og skal være rødt lige som hovedhuset. Af hensyn til åbenheden i området tillades nye hegn ikke højere end 1,5 m. Nye hegn skal være samme farve som hovedhuset eller i natur. Træflethegn med en højde på op til 1,5 m er således tilladt. Det eksisterende hegn, som Jens Frederik Drivsholm omtaler, tilhører eksisterende lovlige forhold og kan således vedligeholdes, istandsættes og bevares i samme højde som i dag. Det er Byrådets vurdering, at kravene til fremtidige hegn vil være med til at sikre områdets åbenhed og naturoplevelse. Invasive arter og landskabstyper Jens Frederik Drivsholm ser ikke bjergfyr som en invasiv art, men som Vejers sjæl, som han selv udtrykker det. Jens Frederik Drivsholm finder det mærkeligt, at Varde Kommune i lokalplanen er imod (højde)beskæring af træer, da det efter hans mening er spørgsmål om, hvordan og hvornår det gøres. Jens Frederik Drivsholm advarer mod den invasive plante pilebladet spiræa (spirea salixifolia), der er blevet plantet øst for det oprindelige Vejers. Med udløbere breder planten sig flere meter ud og danner en måtte af rødder, der kvæler selv hybenroser. Planten er på Naturstyrelsens observationsliste. Som det bemærkes på Naturstyrelsens hjemmeside, spreder bjergfyr sig kraftigt især på heder og lignende, og uden bekæmpelse vil heder, klitområder m.m. vokse til i skov/skovlignende tilstand.* Målet med lokalplanen er sikre det åbne landskab og naturoplevelsen. Det er på denne baggrund Byrådets vurdering, at bjergfyr skal holdes på listen over invasive arter, som ikke bør plantes. Formålet med plantelisten er ikke at begrænse områdets flora, men at sikre at beplantning sker på landskabets og naturens præmisser. Derfor er plantelisten forholdsvis bred i forhold til ikke-invasive arter, der i lige så høj grad er knyttet til danske natur generelt som til Vejers specifikt. 7/8

8 Pilebladet spiræa er ikke hjemmehørende i Vejers. Planten er på Naturstyrelsens observationsliste, og det er Byrådets vurdering, at planten af præventive årsager bør tilføjes listen over invasive arter, da plantens spredning potentielt kan have skadelig virkning på lokalplanområdets værdifulde natur. Tilføjelse af pilebladet spiræa (spirea salixifolia) til listen over invasive arter. * Tilbygning af helårsboliger Kristine Høgh Christiansen og Ole Eriksen bemærker i deres høringssvar, at det i lokalplanforslagets 3.01 fremgår, at helårsboliger kan genopføres efter brand. Kristine Høgh Christiansen og Ole Eriksen opfordrer til, at det tilføjes, at helårsboliger kan tilbygges, ombygges, nedrives og genopføres efter bygningsreglementets regler, da dette ikke synes muligt. Ethvert byggeri skal følge det til en hver tid gældende bygningsreglement med mindre lokalplanen indeholder bestemmelser, der i overensstemmelse med lovgivningen erstatter denne på udvalgte punkter. Lokalplanen indeholder allerede bestemmelse om, at mindre tilbygninger kan udføres i samme udformning og materialer som den eksisterende lovlige bebyggelse. Tilføjelse af følgende note til lokalplanens 7.02: For helårsboliger i form af gårde med tilknytning til områdets oprindelige landbrug gælder dette også ved erstatningsbyggeri. 8/8

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Resumé og vurdering af de indkomne bemærkninger til udkast til lokalplan 05.02.L02

Resumé og vurdering af de indkomne bemærkninger til udkast til lokalplan 05.02.L02 Dato 03.11.2014 Dok.nr. 144942-14 Sagsnr. 14/3577 Ref. AGSC Resumé og vurdering af de indkomne bemærkninger til udkast til lokalplan 05.02.L02 I forbindelse med den offentlige forhøring af udkast til lokalplan

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Resumé af de indkomne bemærkninger til udkast til lokalplan L06 samt udkast til Byrådets vurdering af disse

Resumé af de indkomne bemærkninger til udkast til lokalplan L06 samt udkast til Byrådets vurdering af disse Dato 23-06-2015 Dok.nr. 86758/15 Sagsnr. 14/13609 Ref. Ahun Resumé af de indkomne bemærkninger til udkast til lokalplan 05.01.L06 samt udkast til Byrådets vurdering af disse I forbindelse med den offentlige

Læs mere

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Sælger har følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 1. Opførelse af nybyggeri kræver dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljø

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet Forslag til Lokalplan 76 Boliger ved Torpet Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil Der er modtaget 3 skriftlige høringssvar. Resumeer af det indkomne

Læs mere

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev.

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev. Kultur, Miljø & Erhverv Kultur, Plan & Fritid Dato: 24/04/2014 Sagsnr.: 13/16702 Dokumentnr.: 74 Sagsbehandler: AJJ Indsigelsesnotat Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Helge Sølgaard Henriksholm Allé 20 2950 Vedbæk Vedbæk Grundejerforening støtter indsigelsen ved formand Hans Jeremiassen Indsigelsen er primært rettet mod den østlige tæt- lav bebyggelse bestående af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Bilag 2b Vedr. Forslag til lokalplan nr. 853 Bevarende lokalplan for Finnebyen, Århus V

Bilag 2b Vedr. Forslag til lokalplan nr. 853 Bevarende lokalplan for Finnebyen, Århus V Bilag 2b Vedr. Forslag til lokalplan nr. 853 Bevarende lokalplan for Finnebyen, Århus V Teknik og Miljø s kommentarer til Beboergruppens bemærkninger af 12.11.2008 Forslaget til bevarende lokalplan for

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1022 og kommuneplantillæg nr. 5

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1022 og kommuneplantillæg nr. 5 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1022 og kommuneplantillæg nr. 5 Lokalplan nr. 1022 for et sommerhusområde ved Mørkholt, Hvidbjerg og Høll og kommuneplantillæg nr. 5 er den 8. oktober 2008 vedtaget

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg

Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Sag nr. 01.02.05-P16-11 Høringsperiode: 20. september 2011

Læs mere

Notat af 25.02.09 Vurdering af indsigelser og

Notat af 25.02.09 Vurdering af indsigelser og Notat af 25.02.09 Vurdering af indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 314 Sommerhusområdet ved knolden og Bugten, vest for Fejrup, Helgenæs. Indsigelser og bemærkninger Følgende har indsendt indsigelser,

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde

Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde Syddjurs Kommune 29. april 2011 Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde ved Egnsmark. Ejer af ejendommen Palle G. Jensen og EBA Invest Aps Erik Bo Andersen

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m.

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...2 Lokalplanens indhold og baggrund...2 Lokalplanens retsvirkninger...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

R U D B J E R G K O M M U N E

R U D B J E R G K O M M U N E R U D B J E R G K O M M U N E L O K A L P L A N 31 SOMMERHUSOMRÅDE s 14 STUBBE STRANDVEJ, ULIGE VEST FOR NÆSBY STRANDVEJ Juni 1996 Indholdsfortegnelse: A. Redegørelse for lokalplanen side 2 B. Lokalplanens

Læs mere

EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse. Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende

EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse. Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende Kolding Kommune har den 11. februar 2014 modtaget

Læs mere

NOTAT. Forslag til Lokalplan 463, Hvidbog over indkomne høringssvar

NOTAT. Forslag til Lokalplan 463, Hvidbog over indkomne høringssvar NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Plan og Miljø Byplanlægger: Christian Jacob Brammann Sagsnr.: 17/3483 Forslag til Lokalplan 463, Hvidbog over indkomne høringssvar Dato: 26-09-2017/cjb Forslag til Lokalplan

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by På borgermødet den 29. oktober 15 udfyldte deltagerne et spørgeskema. Spørgeskemaet har derudover

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Lokalplan 2.23 Klitmøller/ sommerhusområde ved Bavnbak. Endelig godkendt den 4. september 1997.

Lokalplan 2.23 Klitmøller/ sommerhusområde ved Bavnbak. Endelig godkendt den 4. september 1997. Lokalplan 2.23 Klitmøller/ sommerhusområde ved Bavnbak Endelig godkendt den 4. september 1997. Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen Lokalplanområdet Forhold til anden planlægning Lokalplanens indhold

Læs mere

Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Høringsperiode:

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 05.02.L02 for sommerhusområder ved Vejers Strand

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 05.02.L02 for sommerhusområder ved Vejers Strand Dato 20022015 Dok.nr. 24485/15 Sagsnr. 14/3577 Ref. Ahun Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 05.02.L02 for sommerhusområder ved Vejers Strand Bent Pedersen side 2 Erik Flodgaard Madsen side 4

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

LOKALPLAN 5. For Folkeparken i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 5. For Folkeparken i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 5 For Folkeparken i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Forslag til lokalplan nr Sommerhusområde ved Strøby Ladeplads

Forslag til lokalplan nr Sommerhusområde ved Strøby Ladeplads Forslag til lokalplan nr. 153 Sommerhusområde ved Strøby Ladeplads Kommentarer fra Grundejerforeningen Kystvejen (Vedtaget af foreningens bestyrelse den 15.9. 2016) 1. Generelt om forslaget Nærværende

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Ophævelse af lokalplan nr. 5.06

Ophævelse af lokalplan nr. 5.06 Ophævelse af lokalplan nr. 5.06 For et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og/eller stort transportbehov. 2 Offentlig høring Dette forslag til ophævelse

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5.

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5. ARKITEKTFIRMAET MERETE LIND MIKKELSEN ApS Store Kongensgade 75B. 5.tv 1264 København K 18-12-2014 Sags id.: 14/630 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af atelier Du har på

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

Bilag 3 Kommenterede høringssvar. Høringssvar med kommentarer og forslag til ændringer. Navn Høringssvar Bemærkninger Ændringer i lokalplan 1.

Bilag 3 Kommenterede høringssvar. Høringssvar med kommentarer og forslag til ændringer. Navn Høringssvar Bemærkninger Ændringer i lokalplan 1. Kystdirektoratet Jane Haugaard Bruun (Søbakken 16) Anmoder om, at det tages ud af lokalplanen, at Kystdirektoratet anbefaler en laveste sokkelkote på 1,70 DVR, da dette ikke længere er gældende. Finder

Læs mere

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra:

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra: Plan og By Sagbehandler: Jens Nedergaard Sagsnr. 01.02.05-P16-12-16 Dato: 4.8.2016 Notat om høringssvar Forslag til lokalplan 2016-18, Boliger, Egebjerg Bakke, Etape 3 Ved høringsfristens udløb d. 17.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere