SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse"

Transkript

1 SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012

2 INDLEDNING LOKALPLAN NR OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 5. november Nærmere oplysninger: Skanderborg Kommune Plan & Erhverv Adelgade Skanderborg 2 Skanderborg Kommune

3 INDHOLD INDHOLD VEJLEDNING Hvad er en lokalplan... 4 Hvornår laves der lokalplan... 4 Lokalplanforslaget... 5 Den endelige lokalplan... 5 Retsvirkninger... 5 Oversigtskort... 6 BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Eksisterende lokalplan Servitutter Retsvirkninger Vedtagelsespåtegnelse BILAG Bilag 1: Matrikelkort Bilag 2: Arealanvendelse Bilag 3: Illustrationsplan Bilag 4: Topografi REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanens indhold Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Teknisk forsyning Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Servitutter November

4 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: REDEGØRELSEN PLANBESTEMMELSERNE BILAG Redegørelsen, der er en beskrivelse af lokalplanen og dens bestemmelser på en let tilgængelig måde. Her forklares desuden nogle af de begreber, som optræder i den juridiske del af planen. Redegørelse er ikke bindende, men bliver der tvivl om, hvordan den juridiske tekst skal tolkes, kan en uddybning eller beskrivelse om hensigten med planen i redegørelsen være udslagsgivende for tolkningen. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsplan med områdets disponering visende boligområdet i forhold til mosen. Topografikort, der viser lokalplanområdets landskab i form af højdekurver. Miljøvurdering af planen, der synliggør planens eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet. HVORNÅR LAVES DER LOKALPLAN Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. 4 Skanderborg Kommune

5 VEJLEDNING LOKALPLANFORSLAGET Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. OFFENTLIGHEDSPERIODE Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. DEN ENDELIGE LOKALPLAN Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, samt indberettet planen til det landsdækkende digitale register er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. RETSVIRKNINGER Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. November

6 VEJLEDNING OVERSIGTSKORT GALTEN RY HØRNING SKANDERBORG Lokalplanområdets placering i Skanderborg Kommune 6 Skanderborg Kommune

7 BESTEMMELSER - Galten Vest I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for de i 2 nævnte områder: Flere af lokalplanbestemmelserne er uddybet eller forklaret ved kursivskrift i denne spalte. Dette er ikke bindende lokalplanbestemmelser, men skal opfattes som tolkningsbidrag og vejledning til bestemmelserne. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at dele af området overføres til byzone. 1.2 at området alene anvendes til boligformål og til helårsbeboelse. 1.3 at der skabes en helhedsmæssig disponering af området, hvor der skabes en visuel sammenhæng med randbebyggelsen ned mod Gammelmose og mosens overgang til bydelens øvrige friarealer. 1.4 at der opnås gode og tilgængelige friarealer med en landskabelig og åben karakter fra hele områdets bebyggelse og for bydelen som helhed. 1.5 at områdets karakter med åbne områder og skovvækst omkring Gammelmose bevares og udbygges gennem plejeplaner. 1.6 at bebyggelse indenfor området opføres enten som åben lav boligbebyggelse eller som tæt/ lav boligbebyggelse i overensstemmelse med kortbilag at der dannes et sammenhængende plateau mod engdraget for de seks østlige parceller på Moselunds Allé, hvor terrænet falder ca. 1. m mod engdraget, og at områdets øvrige parceller ned mod engdraget skal ligge i niveau med engdraget eller alternativt samlet for enkelt gruppe anlægges med et samlet niveauplateau. 1.8 at bebyggelsen tilpasses terræn og vej, således der opnås en visuel helhed for hele området ved udlæg af niveauplaner. November

8 BESTEMMELSER 1.9 at områdets boliger opføres som lavenergibyggeri at lokalplanområdets stisystem koordineres med byområdets stisystem i øvrigt at der udlægges areal til en regional stiforbindelse i nordskellet at der indenfor lokalplanens område udvides / etableres et forsinkelsesbassin der ved sin udformning og udseende indgår som en rekreativ del af boligområdet. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 9av 5p 11cø 4s k 18cy 18cz 18cæ 18db 18gh 18cø 18da 18dz 18gg 18gu 18dæ 18dy 18dx 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: 3k 26g 42c 40a 14kk 14ki 14kl 14kh 14km 14kg 14kn 14kf 14c 14kp 14ke 14kr 14kd 1e 1f 1h 7000z 21dm 38dg 38bv 38by 38bx Matr. nr. 1e, 14c, 14kd, 14ke, 14kf, 14kg, 14kh, 14ki, 14kk, 14kl, 14km, 14kn, 14ko, 14kp, 14kq, 14kr, 14ks, 14kt, 14ku, 29c, 29af, 29ag, 40a, 47d, og del af 4s og 11cø, alle Galten by, Galten, samt alle parceller der efter den udstykkes fra den nævnte ejendom. 2.2 Lokalplanen opdeles i delområderne I, II, III, IVa, IVb og V, som vist på kortbilag 1 og 2. 24b 47d 3do 26a 7000a Mål: 1: b i 29af 14kq 30h 29c 14ks 1b 14ku 14kt 30ab 7000g 1g 30f 14p 2s 2c 2y Illustration til 2 stk 1 visende Bilag 1 - matrikelkort 2r 2æ Meter Kort og matrikelstyrelsen nedskaleret. Cowi 7l 29ag 14ko Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer 2p 2.3 Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres delområderne I, II, III, IVa og IVb til byzone. Delområde V forbliver i landzone. Signatur: Lokalplangrænse Jordstykke Optaget vej Bilag nr. 1 - Matrikelkort 3 AREALANVENDELSE 3.1 Lokalplanens delområder I og II må kun anvendes til boligformål i form af åben/lav bebyggelse (parcelhuse). 3.2 Lokalplanens delområde III må kun anvendes til boligformål i form af tæt/lav bebyggelse (gårdhavehuse, klyngehuse og eller lignende 8 Skanderborg Kommune

9 # BESTEMMELSER samt flerfamilieboliger i maks. to etager). Det kan tillades, at der indenfor en af de 3 storparceller etableres en daginstitution. k 3.3 Lokalplanens delområde IVa og IVb udlægges til fælles friareal for hele boligområdet. Området må ikke bebygges på nogen måde. 3.4 Lokalplanens delområde V udlægges til offentligt friareal for hele bydelen. Indenfor området findes et forsinkelsesbassin for områdets regnvandsafledning. # # 3.5 Skanderborg Kommune kan tillade, at der på ejendomme indenfor delområderne I, II og III drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder, under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, at virksomheden efter Skanderborg Kommunes skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes, Bilag nr. 3 - Illustrationsplan Illustration til 3 visende Bilag 2- arealanvendelse nedskaleret. Mål: 1: Meters Kort og matrikelstyrelsen Cowi Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Ejendommen må herudover ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 4 UDSTYKNING 4.1. Grunde indenfor delområde I og II kan udstykkes i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste udstykningsplan. Yderligere udstykning må ikke finde sted Grunde indenfor området skal udstykkes som parcelhusgrunde, og ingen grund må have November

10 BESTEMMELSER Uddybende forklaring til 5 stk.1 og 2 : Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i BR10. et areal, der er mindre end 800 m2 og højst 1200 m² Delområde III kan udstykkes enten som tre storparceller eller som tæt/lav med en min. grundstørrelse på 500m². Byrådet kan tillade, at de enkelte storparceller opdeles i to storparceller, således der max bliver seks storparceller Delområde IVa og IVb udlægges til fælles opholds- og friarealer for områdets beboere og må ikke udstykkes eller bebygges Delområde V udlægges til offentligt friareal for bydelen og må ikke udstykkes. Forklarende skitse til 5 stk.2 -delområde III. 5 BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG Delområde I, II og III 5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte parcel indenfor delområde I og II må højst være 30 (se uddybende forklaring). På hver grund må der højst placeres 1 bolig til en husstand, og der må højst placeres 2 fritliggende udhuse på hver parcel. 5.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte parcel indenfor delområde III må højst være 40 og 30 for den enkelte storparcel som helhed (se forklarende skitse. På hver grund må der højst placeres 1 bolig til en husstand. 5.3 Bygninger til beboelse i delområde I må opføres i 1 etage. På grunde hvor terrænforskel overstiger 2,5 m, må der etableres boliger, der er 1 etage på grundens højeste del og 2 etager ned mod grundens laveste del (se foto). Illustrende foto til 5 stk.3 og 4 : Eksempel på bolig der er 1 etage på grundens højeste del og 2 etager mod grundens laveste del. 5.4 Bygninger til beboelse i delområde II må opføres i 1 og 2 etager. På grunde, hvor terrænforskel overstiger 2,5 m, må der etableres boliger, der er 1 etage på grundens højeste del og 2 etager ned mod grundens laveste del (se foto). 10 Skanderborg Kommune

11 BESTEMMELSER 5.5 Alt byggeri (inklusiv udhuse, garager og carporte) på den enkelte grund skal placeres indenfor de i 5.6 fastlagte byggelinjer. 5.6 Der fastlægges en byggelinje på 2,5 m mod boligveje, og der må ikke opføres nogen form for bebyggelse mellem vejskel og byggelinjen. 5.7 Bebyggelsen skal tilpasses terrænet (Se uddybende forklaring). 5.8 For bebyggelse i 1 etage må facadehøjden ikke overstige 4,0 m og for bebyggelse i 2 etager 7,5 m over et fastlagt niveauplan. Højden måles ved tagets skæring med facadeydervæggen og det fastlagte niveauplan, det er således ikke gavlhøjden, der måles. Der må maksimalt bygges i en højde på 8,5 m over det fastlagte niveauplan. 5.9 Der fastlægges et niveauplan for den enkelte parcel i delområde I og II. Ved storparceller i delområde III fastlægges niveauplanet ud fra en samlet bebyggelsesplan fremsendt til bygningsmyndigheden (se uddybende forklaring) Garager, carporte og udhuse, som ikke er integreret i boligbebyggelsen, kan opføres i en højde på maks. 4,0 m over det naturlige terræn. (se uddybende forklaring) Delområde IVa, IVb og V 5.11 Der kan opstilles de nødvendige tekniske installationer som pumpestationer, transformatorer og lign. Når de indpasses i områdets terræn. Placeringen skal godkendes i hvert enkelt tilfælde. (Se uddybende bemærkninger). Uddybende forklaring til 5 stk.7 : Bebyggelsen skal i sin udformning optage eventuelle terrænspring. Terræntilpasset bebyggelse giver eksempelvis mulighed for kælder og/eller fritlagt underetage, forskudte etager i sammenhæng med kælder eller niveauspring på langs af bygningen. Før man bygger på en grund, der skråner, bør det vurderes hvordan grunden udnyttes bedst, så det samlede resultat tilpasses terrænet og samtidigt bliver både funktionelt og smukt. Bebyggelse som i sin langside placeres på tværs af højdekurverne kan for eksempel give et hus med forskudte niveauer og en Uddybende have, der ikke forklaring medfører til store 5 stk.9 terrænbearbejdninger : mod husets Niveauplanerne kant. fastlægges af Skanderborg Kommunes bygningsmyndighed. Der er muligheder for at udnytte grundens terrænforskelle arkitektonisk og derved opnå spændende planløsninger med forskudte planer/niveauer gennem huset, dobbelthøje rum, høje kældre eller én etage mod én side og to etager mod den anden side. Uddybende forklaring til 5 stk. 10: De angivne højdekurver er, uanset om der kan forekomme mindre afvigelser ved grundens overtagelse, udgangspunktet for beregning af det skrå højdegrænseplan, småbygningers højde, niveauplaner og terræregulering. Niveauplaner er bindende for beboelsesbygninger. Uddybende forklaring til 5 stk. 11 : Indpasning i områdets karakter opnås ved at tilpasse anlæg til terrænet og mindske synligheden af anlæg i videst muligt omfang. For mindre tekniske anlæg kan dette for eksempel opnås ved hjælp af indhegning i form af hækbeplantning i overensstemmelse med bestemmelser for beplantningen i de fælles grønne friarealer. Delområde I, II, III, IVa, IVb og V 5.12 Der må indenfor lokalplanområdet ikke opstilles skurvogne, pavilloner, togvogne samt andre typer bygninger af midlertidig karakter og både over 25 fod. Der kan i forbindelse med byggeri opstilles skurvogne efter Arbejdstilsynets bestemmelser. November

12 BESTEMMELSER 6 BEBYGGELSENS UDSEENDE Uddybende bemærkning til 6.2: Du kan reducere begroning på tag og murværk - og behov for anvendelse af giftstoffer som f.eks. algemidler - ved at udforme konstruktionerne på en hensigtsmæssig måde: Sørg for at eventuelle tagudhæng dimensioneres, så murværket bedst muligt beskyttes mod slagregn. Øget hældning på taget giver mindre mulighed for vækst. En tilbageliggende fuge giver større muligheder for vandfælder og dermed større risici for vækst. Udform tagrenderne så risiko for tilstopning minimeres og evt. overløb ikke rammer konstruktionen. Placer fugtspærrer, løskanter mv. korrekt. Vælg korrekte materialer i forhold til den konkrete konstruktionsudformning og beliggenhed. Ru overflader, begyndende nedbrud af materialer, afskalninger, forvitring mv. vil øge mulighederne for vækst væsentligt. Det er særligt vigtigt, at mørtelfugerne udføres korrekt, da vækst i fuger ofte starter i de revner, der kan opstå mellem fuge og sten. 6.1 Ny bebyggelse til beboelse skal opføres som lavenergibebyggelse, og mindst én standard bedre end minimumskravene i det gældende bygningsreglement, for så vidt der findes en bedre standard. 6.2 Ny bebyggelse skal så vidt muligt udføres med konstruktion og materialer, der tager hensyn til beskyttelse af grundvandet, se uddybende forklaring. Skilte og lign på boliger indenfor delområde I, II og III. 6.3 Angivelse af husnumre skal placeres på husfacaden og må have en størrelse på maks. 0,25 m². Sokler på boliger indenfor delområde I, II og III: 6.4 Sokler indenfor delområde I, II og III må udføres i en max højde på 0,4 m over naturligt terræn, som angivet på kortbilag 4. Således skal kældre, som angivet i 5.3 og 5.4, der på grund af terrænet helt eller delvist har fri facade, udføres som ydervæg i samme materialer som den øvrige facade, der ligger 0,4 m over naturligt terræn (se foto). Uddybende forklaring til 6 stk 4 Eksempel på gårdhavehuses solker, der følger terrænet Mindre bygninger og bygningsdele på boliger indenfor delområde I, II og III: 6.5 Udestuer, altaner og lign. der er i direkte forbindelse til hovedbygning til beboelse, skal fremstå som en integreret del af hovedbygningens facadeudtryk, hvad angår form, farve- og materialevalg. Flere kviste på samme bygning skal udformes ens og fordeles regelmæssigt på tagfladen Bygningens farver og materialer på boliger indenfor delområde I, II og III: 6.6 Bygningsfacader inkl. facader på integrerede udhuse og garager, vognporte og lign. skal udføres i enten blank murværk med rød/ rødlige, gule eller sorte teglsten eller udføres i pudsede facader i hvid eller farver efter jordfarveskalaen. Se uddybende forklaring. 12 Skanderborg Kommune

13 BESTEMMELSER Mindre dele af facader kan udføres af andre materialer end tegl/pudsede facader, så som zink, bræddebeklædning (ikke krydsfiner og lign), og tilsvarende. 6.7 Træbeklædning skal fremstå i træets naturlige farve eller farver efter jordfarveskalaen, se bilag 6. Tagflader indenfor delområde I, II og III: 6.8 Tagflader skal fremstå som flade tage, tagflader med en taghældning på 5 til 10 grader eller 25 grader i forhold til det vandrette plan. Tage på 25 grader skal udføres som saddeltage eller afvalmede tage. Mindre bygninger på op til 20 m² kan gives en anden taghældning. 6.9 Tagflader skal udføres i tegl i farverne sort, rød eller gul, sort listepaptag eller sorte fibercementplader i form af skiffer eller halve eller hele bølgeplader. Tagflader må have en glansværdi på maks. 10, så de ikke fremstår reflekterende, dette gælder imidlertid ikke solfangere og solpaneler (solfangere og paneler bør være antireflektive). Flade tage kan udføres af godkendt tagmateriale for flade tage Tagvinduer, solfangere og solpaneler skal udformes enkeltsiddende eller samordnet, og de skal placeres regelmæssigt på tagfladen 0,5 m fra alle tagkanter. Vinduer indenfor delområde I, II og III: 6.11 Vinduer, døre og vognporte skal i udseende og farve fremstå ensartede for den enkelte grund eller storparcel. Solfangere og solpaneler indenfor delområde I, II og III: 6.12 Solfangere og solpaneler kan opsættes, hvis de synsmæssigt er en del af tagfladen. Solfangere og solpaneler må ikke udføres med genevirkninger for naboen. Solfangere og solpaneler på flade tage kan udføres med en hældning på op til 25 grader, de må imidlertid ikke være højere end 1,5 m fra tagfladen og ikke placeres nærmere tagkanten end 0,5 m. Uddybende forklaring til 6 stk 6 og 7 Jordfarveskala November

14 BESTEMMELSER 7 UBEBYGGEDE AREALER 7.1 Bygningsmyndigheden skal i forbindelse med sagsbehandling have en terrænreguleringsplan. Terrænregulering indenfor delområde I: 7.2 Der må maksimalt terrænreguleres ± 1.00 m. i forhold til naturligt terræn, og ikke nærmere skel end 0,50 m., dog kan der ved fremsendelse af en samlet plan for 2 eller flere nabogrunde tillades terrænreguleret helt i skel såfremt terrænet på begge sider af skel får samme niveau. Mod veje må der terrænreguleres ud til vejskel og terrænreguleringen skal følge vejens niveau min. 0,50 m. ind på grunden. Uddybende forklaring til 7 stk 2: Eksempel på bebyggelse tilpasset terrænet. 7.3 På grunde, hvor der efter 5.3 og 5.4 er tilladt byggeri i 2 etager på den laveste del af grunden, må der maksimalt terrænreguleres ned til 15 cm. under laveste gulvniveau, og med skråningsanlæg i form af støttemure. Terrænregulering indenfor delområde II og III: 7.4 Der må maksimalt terrænreguleres ± 0.50 m. i forhold til naturligt terræn, og ikke nærmere skel end 0,50 m., dog kan der ved fremsendelse af en samlet plan for 2 eller flere nabogrunde tillades terrænreguleret helt i skel såfremt terrænet på begge sider af skel får samme niveau. Mod veje må der terrænreguleres ud til vejskel og terrænreguleringen skal følge vejens niveau min. 0,50 m. ind på grunden. 7.5 Terrænregulering indenfor delområde IVa og IVb: Egentlig terrænregulering må ikke finde sted, dog skal der efter endt byggemodning ske en terrænregulering i forhold til vej således, der sker en naturlig overgang til friarealet i form af bløde overgange uden skrænter. Beplantning indenfor delområde IVa og IVb: 7.6 Hegn mod friarealer skal udføres som bøgehæk. Mod vejskel kan arealet være åbent græsareal. Alternativt skal hegn udføres som bøgehæk. 14 Skanderborg Kommune

15 BESTEMMELSER Hegn mod naboskel kan udføres som hæk eller buskbeplantning. 7.7 Der skal etableres opstammede lindetræer med en stammetykkelse på ca. 5 cm. Lindetræerne skal danne en cirkel ca. 1 m fra grundgrænsen ved begge rundkørsler. 7.8 Egentlig beplantning af friarealet ned mod Gammelmose må ikke finde sted. 7.9 Indenfor delområde IVb kan der etableres en naturlegeplads for områdets beboere, legepladsen skal afskærmes med levende beplantning, som buske eller frugttræer mod vest, nord og syd. Terrænregulering indenfor delområde V: 7.10 Egentlig terrænregulering må ikke finde sted. Der kan tillades en udjævning af visse lavninger op mod bebyggelsen af særligt våde friarealområder. Beplantning indenfor delområde V: 7.11 Skanderborg Kommune skal udarbejde en plejeplan for hele delområde V med henblik på at bevare dyre- og plantelivet i området og samtidig sikre offentlig adgang rundt om mosen på regulerede stiarealer. Beplantning indenfor delområde V må kun ske i overensstemmelse med den af Skanderborg Kommune udarbejdede plejeplan. Inventar 7.12 Inventar i form af lyskilder, bænke, borde affaldsstativer, legeredskaber og lignende samt belægninger på legepladser og stier skal udformes og placeres ud fra en samlet arealdisponering for hele området Lyskilder langs adgangsveje og boligveje skal have karakter af lav parkbelysning eller tisvarende belysning og placeres højst 4,0 m over terræn. November

16 BESTEMMELSER 8 VEJE, STIER OG PARKERING 8.1 Der udlægges veje, rundkørsler og stier i overensstemmelse med kortbilag 2. Vejadgang til boligområdet sker fra Søringen. Veje og rundkørsler. 8.2 Der udlægges og anlægges areal til adgangsveje som følgende: Vejen A-B er offentlig vej og udlægges i 15 m og anlægges i 7 m. Vejen C-D er offentlig vej og udlægges i 22 m og anlægges i 7 m. Vejen E-F er offentlig vej og udlægges i 22 m og anlægges i 7 m. Vejen G-H er privat fællesvej og udlægges i 15 m og anlægges i 7 m. 8.3 Der anlægges to rundkørsler med en diameter på ca. 44 m. Rundkørslerne udgør områdets trafikregulering og sikrer langsom kørsel og god trafikbetjening, rundkørslerne udlægges som offentlig vej. 8.4 Der anlægges et trebenet vejkryds, som vist på kortbilag 2 ved boligvejen J. 8.5 Der udlægges og anlægges areal til boligveje som følgende (fællesvej): Boligvejen I-J udlægges i 15 m og anlægges i 6 m. Boligvejene K-L udlægges i 8 m og anlægges i 5,5 m. 8.6 Indenfor storparcellerne i Delområde III, skal der anlægges lokale boligveje med et udlæg på min 8 m og anlæg på min 5 m. Boligvejene godkendes i forbindelse med godkendelse af skitseforslag for området. Områdets stier. 8.7 Der udlægges areal til områdets stier som følgende: Stierne a-b, c-d, e-f, g-h og i-j der udlægges som grussti med stenmel eller lignende. Stierne udlægges i 3 m s bredde og anlægges i 2 m s bredde. 16 Skanderborg Kommune

17 BESTEMMELSER Stien k-l udlægges som grussti med stenmel indtil den gennemføres i sin helhed til Låsbyvej på den gamle Hammel-banedæmning. Derefter skal den indgå som regional sti mellem Aarhus og Silkeborg og bør asfalteres. Stierne udlægges i 10 m s bredde og anlægges i 5 m s bredde. Områdets p-pladser og overkørsler til ejendomme. 8.8 Overkørsler til ejendomme indenfor delområde I, II og III kan kun ske fra boligveje og må ikke have en bredde, der overstiger 6.0 m. 8.9 Der skal laves en overkørsel med en bredde på ca. 10 m mellem adgangsvej og boligvej ind til hver enkel boliggruppe med en højdeforskel på ca. 2 cm. Forhøjningen etableres af trafiksikkerhedsmæssige årsager Der skal ved den enkelte bolig i delområde I, II og III etableres mindst 2 p-pladser på egen grund. Carporte, og garager indgår i beregningen som p-plads. Parkeringspladser på egen grund må ikke placeres nærmere vejskel end 2,5 m. 9 TEKNISKE ANLÆG 9.1 Lokalplanens område skal forsynes med kollektiv varmeforsyning, hvilket p.t. er fjernvarme. Idet boligerne skal opføres som lavenergibyggeri er der ikke tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen. 9.2 Bebyggelser fra hver grund skal tilsluttes offentligt spildevandssystem. 9.3 Ledningsanlæg, som el, telefon, kabelføring, antenner og lign., skal fremføres til den enkelte grund under terræn. 9.4 Affaldsstativer skal opstilles på egen grund og efter affaldsregulativets bestemmelser. November

18 BESTEMMELSER 9.5 Postkasser skal opstilles ved vejskel i overensstemmelse med bestemmelser herom. 9.6 Der må indenfor lokalplanområdet ikke være synlige paraboler eller antenner. 10 MILJØ Støj fra Silkeborgvej Det skal godtgøres, at støj fra Silkeborgvej ikke overstiger Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for vejstøj. Der kan uanset ovenstående etableres en støjvold mod Silkeborgvej. 11 GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 50 % af grundene er solgt Grundejerforeningen skal, efter krav fra kommunen, optage medlemmer fra tilgrænsende områder eller sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område, herunder drift og vedligeholdelse af veje, stier, fællesanlæg og fællesarealer inkl. inventar og beplantning med mere inden for lokalplanområdet. Uddybende forklaring til 11 stk.5: På grund af den eventuelle senere forlængelse af vej E-F med tilslutning af ejendomme udenfor lokalplanområdet (jf. perspektivplanen på Bilag nr. 5 og rammeområde 16.B.10 i Kommuneplan 09 ) vil overdragelsen af skøde til lokalplanområdets veje til grundejerforeningen formentlig skulle afvente en afklaring af hvorvidt ejere af tilgrænsede områder skal tilsluttes- og give bidrag- til lokalplanens vejudlæg og optages i- eller sammensluttes med grundejerforeningen. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på lokalplanområdets veje, stier og fælles friarealer, delområde IVa og IVb. Overdragelsen kan ske i takt med afslutning af dele af byggemodningen og beplantningen 18 Skanderborg Kommune

19 BESTEMMELSER efter godkendelse af Skanderborg Kommune, dog tidligst når 50 % af grundene er solgt, jf (se uddybende forklaring) Grundejerforeningen har pligt til at give vejret til eventuelle senere udstykninger på tilstødende grunde, jf. perspektivplanen på Bilag nr Grundejerforeningens vedtægter og senere ændringer heraf skal godkendes af Skanderborg Kommune. 12 BETINGELSER FOR, AT NY BEBYGGELSE MÅ TAGES I BRUG 12.1 Alle fællesanlæg, som vand, kloak, antenner, el og telekommunikation skal være etableret inden ibrugtagning tillades Alle veje, stier og fællesarealer indenfor lokalplanens område er etableret og færdiggjort, eller at der er stillet en garanti af bygherre til færdiggørelse af veje, stier, fællesarealer m.v. 13 EKSISTERENDE LOKALPLAN 13.1 Eksisterende lokalplan 1.B vil med Byrådets godkendelse og offentligebekendtgørelse blive annuleret. 14 SERVITUTTER 14.1 Ingen servitutter ophæves med gennemførelse af denne lokalplan. November

20 BESTEMMELSER 15 RETSVIRKNINGER Lokalplanen 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lo kalplan om rådet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdel se af en ny lokalplan Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse forudsætninger kræve, at kommunen overtager den. 16 VEDTAGELSESPÅTEGNELSE 16.1 Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af Skanderborg Byråd den 27. juni I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages lokalplanen endeligt af Skanderborg Byråd den 31. oktober Skanderborg Kommune

21 BESTEMMELSER Akvarel af området set fra syd, eksempel på randbebyggelse. November

22 BESTEMMELSER 22 Skanderborg Kommune

23 BILAG 1 - MATRIKELKORT 9av 9av 9av 11cø 11cø 11cø 5p 5p 5p 4s 4s 18cy 18cz k 18cy 18cæ18db 18cz 18gh k18cø 18cæ18db18da 18gh 18cø 18dz 18da 18gg 18gu18cy 18dæ 18cz 18dz k 18gu18dy 18cæ18db 18gg 18dæ 18dx18gh 18cø 4s 18dy 18da 18dx 18dz 18gg 18gu 18dæ 1f 18dy 18dx 1f 1e 1e 1f 40a 14kk 14ki 1e 14kl 14kh 40a 14kk 14ki 1h 14kg 14kl 14km 14kh 26g 1h 42c 7000z 21dm 14km 14kg 14kf 26g 14kn 38dg 40a 14c 14kk 14ki 42c 7000z 21dm 14ke 38bv 14kn 14kp 14kf 38by 14kl 14kh 38dg 38bx 3k 14c 1h 14kr 14kd 14kp 14ke 38bv 14km 14kg 38by 38bx 3k 26g 29ag 14kr 14kd 42c 14ko 7000z 21dm 47d 14kn 14kf 38dg 29ag29af 14kq 14c 30h 14ko 47d 14kp 14ks 14ke 38bv 1b 38by 3do 29c 38bx 30h 3k 29af 14kq 14ku14kr 14kt 14kd 14ks 1b 3do 26a 29c 30ab 14ku 29ag 14kt 14ko 26a 47d 7000a 7000g 30ab 29af 14kq 1g 30h 30f Mål: 1: a 14p 14ks 2s 7000g 1b 3do b i 29c 1g 30f 2c 2r 2æ 2y Mål: 1:5.000 Meter 14p 14ku 14kt Kort og matrikelstyrelsen 2s Cowi 24b 26a 7l Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer b i 2p 2c 30ab 2r 2æ 2y Meter Kort og matrikelstyrelsen Cowi 24b 7l 7000a Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer 2p 7000g 1g 30f Mål: 1: p Signatur: Bilag nr. 2s b i 2c Lokalplangrænse 2r Bilag - Matrikelkort 2æ 2y Meter Kort og matrikelstyrelsen Signatur: nr. 1 Cowi 24b 7l Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer 2p Jordstykke Lokalplangrænse Optaget vej Jordstykke Optaget Signatur: vej Lokalplangrænse - Matrikelkort Bilag nr. 1 - Matrikelkort Jordstykke Optaget vej November

24 BILAG Notat: 24 Skanderborg Kommune

25 k k K Lg Pilegårds Alle Pilegårds Alle i J II K I I # I # E III E Lc IVb K D # F I L I G IVb L K D f d IVa I Gammelmose d V b Gammelmose L b # III V L IVa L f a L C L B K L C L I L K B I a K Moselun d I A a # ÁI A a Á A K L K Moselun d III L s Alle A III Signatur: # Lokalplangrænse1060 Delområder Nye skel Signatur: Vejudlæg Lokalplangrænse1060 Stiudlæg Delområder Friareal Nye skel Eksisterende sti Vejudlæg Søbeskyttelseslinje Stiudlæg Friareal Eksisterende sti November 2012 Søbeskyttelseslinje s Alle K I L K K L Areal til sammenhængende plateau Søbeskyttelseslinje Eksisterende skel Delområdebetegnelse Areal til sammenhængende plateau Vejbetegnelse Søbeskyttelseslinje Stibetegnelse Eksisterende skel Vejadgang Delområdebetegnelse Vejadgang for delområde III Vejbetegnelse Stibetegnelse Vejadgang Vejadgang for delområde III Á F I G Le Lc K III h Le H V l - AREALANVENDELSE Lg K III h I I H L BILAG 2 K Jj Á L l i II K V k j Bilag nr. 2 - Arealanvendelse Bilag nr. 2 - Arealanvendelse Mål: 1: Meters Kort og matrikelstyrelsen Cowi Mål: 1:4.000 Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer Meters Kort og matrikelstyrelsen Cowi Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer 25

26 BILAG Notat: 26 Skanderborg Kommune

27 k BILAG 3 - LUFTFOTO MED AREALANVENDELSE # # # Bilag nr. 3 - Illustrationsplan Bilag nr. 3 Målestok 1: Illustrationsplan Mål: 1:4.000 November Meters Kort og matrikelstyrelsen Cowi Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer 27

28 BILAG Notat: 28 Skanderborg Kommune

29 41 m 41 m 34 m 44 m 37 m 37 m 45 m 44 m 44 m 43 m 42 m 38 m 37 m 37 m BILAG 4 37 m k 38 m 36 m 42 m 36 m 47 m 38 m - TOPOGRAFI 36 m 50 m 36 m 47 m 34 m 50 m 34 m 35 m 49 m 55 m 42 m 34 m 36 m 35 m 49 m 55 m 42 m 54 m 36 m 56 m 46 m 52 m 51 m 45 m 36 m 60 m 54 m 53 m 35 m 35 m 44 m 38 m 59 m 43 m 62 m 58 m 38 m 57 m 61 m 38 m 36 m 36 m 36 m 56 m 46 m 52 m 51 m 45 m 36 m 60 m 53 m 35 m 35 m 44 m 38 m 59 m 43 m 62 m 58 m 38 m 40 m 57 m 39 m 61 m 64 m 49 m 48 m 44 m 40 m 38 m 38 m 36 m 36 m 36 m 38 m 40 m 38 m 38 m 39 m 39 m 65 m 64 m 63 m 49 m 48 m 44 m 40 m 38 m 38 m 39 m 37 m 35 m 36 m 65 m 63 m Signatur: Lokalplangrænse1060 Jordstykke Bilag nr. 4 - Topografi Optaget vej Signatur: Højdekurver (1 m) Mål: 1:4.000 Bilag nr. 4 Højdekurver Lokalplangrænse1060 (0,25 m) Jordstykke nye_skel 0 - Topografi Optaget vej Kort og matrikelstyrelsen Cowi Højdekurver (1 m) Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer Mål: 1:4.000 Højdekurver (0,25 m) November 2012 nye_skel m 35 m 36 m 50 Meters 50 Meters Kort og matrikelstyrelsen Cowi Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer

30 REDEGØRELSE Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Luftfoto optaget LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Skanderborg Byråd vedtog den 27. juni 2007 en lokalplan for et nyt boligområde i Galten Vest, LP 1.B , med henblik på at skabe attraktive parceller på arealerne ned mod Gammelmose. 1 etape af planen er udført med en udstykning på 20 parceller. Med baggrund i både det skrånende terræn, behovet for et bredere aspekt af byggestilarter samt en ændring af grundplanen for områdets boligparceller har økonomiudvalget truffet beslutning om at ændre lokalplanen med henblik på at området kan indeholde flere byggestile og med en større variation i forhold til områdets terræn. Økonomiudvalget har derfor den besluttet at revidere lokalplanen, med henblik på at kunne opføre sit drømmehus, hvilket betyder, at lokalplanens bestemmelser skal revideret, således det er muligt 30 Skanderborg Kommune

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere