SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse"

Transkript

1 SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012

2 INDLEDNING LOKALPLAN NR OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 5. november Nærmere oplysninger: Skanderborg Kommune Plan & Erhverv Adelgade Skanderborg 2 Skanderborg Kommune

3 INDHOLD INDHOLD VEJLEDNING Hvad er en lokalplan... 4 Hvornår laves der lokalplan... 4 Lokalplanforslaget... 5 Den endelige lokalplan... 5 Retsvirkninger... 5 Oversigtskort... 6 BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Eksisterende lokalplan Servitutter Retsvirkninger Vedtagelsespåtegnelse BILAG Bilag 1: Matrikelkort Bilag 2: Arealanvendelse Bilag 3: Illustrationsplan Bilag 4: Topografi REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanens indhold Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Teknisk forsyning Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Servitutter November

4 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: REDEGØRELSEN PLANBESTEMMELSERNE BILAG Redegørelsen, der er en beskrivelse af lokalplanen og dens bestemmelser på en let tilgængelig måde. Her forklares desuden nogle af de begreber, som optræder i den juridiske del af planen. Redegørelse er ikke bindende, men bliver der tvivl om, hvordan den juridiske tekst skal tolkes, kan en uddybning eller beskrivelse om hensigten med planen i redegørelsen være udslagsgivende for tolkningen. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsplan med områdets disponering visende boligområdet i forhold til mosen. Topografikort, der viser lokalplanområdets landskab i form af højdekurver. Miljøvurdering af planen, der synliggør planens eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet. HVORNÅR LAVES DER LOKALPLAN Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. 4 Skanderborg Kommune

5 VEJLEDNING LOKALPLANFORSLAGET Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. OFFENTLIGHEDSPERIODE Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. DEN ENDELIGE LOKALPLAN Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, samt indberettet planen til det landsdækkende digitale register er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. RETSVIRKNINGER Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. November

6 VEJLEDNING OVERSIGTSKORT GALTEN RY HØRNING SKANDERBORG Lokalplanområdets placering i Skanderborg Kommune 6 Skanderborg Kommune

7 BESTEMMELSER - Galten Vest I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for de i 2 nævnte områder: Flere af lokalplanbestemmelserne er uddybet eller forklaret ved kursivskrift i denne spalte. Dette er ikke bindende lokalplanbestemmelser, men skal opfattes som tolkningsbidrag og vejledning til bestemmelserne. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at dele af området overføres til byzone. 1.2 at området alene anvendes til boligformål og til helårsbeboelse. 1.3 at der skabes en helhedsmæssig disponering af området, hvor der skabes en visuel sammenhæng med randbebyggelsen ned mod Gammelmose og mosens overgang til bydelens øvrige friarealer. 1.4 at der opnås gode og tilgængelige friarealer med en landskabelig og åben karakter fra hele områdets bebyggelse og for bydelen som helhed. 1.5 at områdets karakter med åbne områder og skovvækst omkring Gammelmose bevares og udbygges gennem plejeplaner. 1.6 at bebyggelse indenfor området opføres enten som åben lav boligbebyggelse eller som tæt/ lav boligbebyggelse i overensstemmelse med kortbilag at der dannes et sammenhængende plateau mod engdraget for de seks østlige parceller på Moselunds Allé, hvor terrænet falder ca. 1. m mod engdraget, og at områdets øvrige parceller ned mod engdraget skal ligge i niveau med engdraget eller alternativt samlet for enkelt gruppe anlægges med et samlet niveauplateau. 1.8 at bebyggelsen tilpasses terræn og vej, således der opnås en visuel helhed for hele området ved udlæg af niveauplaner. November

8 BESTEMMELSER 1.9 at områdets boliger opføres som lavenergibyggeri at lokalplanområdets stisystem koordineres med byområdets stisystem i øvrigt at der udlægges areal til en regional stiforbindelse i nordskellet at der indenfor lokalplanens område udvides / etableres et forsinkelsesbassin der ved sin udformning og udseende indgår som en rekreativ del af boligområdet. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 9av 5p 11cø 4s k 18cy 18cz 18cæ 18db 18gh 18cø 18da 18dz 18gg 18gu 18dæ 18dy 18dx 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: 3k 26g 42c 40a 14kk 14ki 14kl 14kh 14km 14kg 14kn 14kf 14c 14kp 14ke 14kr 14kd 1e 1f 1h 7000z 21dm 38dg 38bv 38by 38bx Matr. nr. 1e, 14c, 14kd, 14ke, 14kf, 14kg, 14kh, 14ki, 14kk, 14kl, 14km, 14kn, 14ko, 14kp, 14kq, 14kr, 14ks, 14kt, 14ku, 29c, 29af, 29ag, 40a, 47d, og del af 4s og 11cø, alle Galten by, Galten, samt alle parceller der efter den udstykkes fra den nævnte ejendom. 2.2 Lokalplanen opdeles i delområderne I, II, III, IVa, IVb og V, som vist på kortbilag 1 og 2. 24b 47d 3do 26a 7000a Mål: 1: b i 29af 14kq 30h 29c 14ks 1b 14ku 14kt 30ab 7000g 1g 30f 14p 2s 2c 2y Illustration til 2 stk 1 visende Bilag 1 - matrikelkort 2r 2æ Meter Kort og matrikelstyrelsen nedskaleret. Cowi 7l 29ag 14ko Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer 2p 2.3 Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres delområderne I, II, III, IVa og IVb til byzone. Delområde V forbliver i landzone. Signatur: Lokalplangrænse Jordstykke Optaget vej Bilag nr. 1 - Matrikelkort 3 AREALANVENDELSE 3.1 Lokalplanens delområder I og II må kun anvendes til boligformål i form af åben/lav bebyggelse (parcelhuse). 3.2 Lokalplanens delområde III må kun anvendes til boligformål i form af tæt/lav bebyggelse (gårdhavehuse, klyngehuse og eller lignende 8 Skanderborg Kommune

9 # BESTEMMELSER samt flerfamilieboliger i maks. to etager). Det kan tillades, at der indenfor en af de 3 storparceller etableres en daginstitution. k 3.3 Lokalplanens delområde IVa og IVb udlægges til fælles friareal for hele boligområdet. Området må ikke bebygges på nogen måde. 3.4 Lokalplanens delområde V udlægges til offentligt friareal for hele bydelen. Indenfor området findes et forsinkelsesbassin for områdets regnvandsafledning. # # 3.5 Skanderborg Kommune kan tillade, at der på ejendomme indenfor delområderne I, II og III drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder, under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, at virksomheden efter Skanderborg Kommunes skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes, Bilag nr. 3 - Illustrationsplan Illustration til 3 visende Bilag 2- arealanvendelse nedskaleret. Mål: 1: Meters Kort og matrikelstyrelsen Cowi Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Ejendommen må herudover ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 4 UDSTYKNING 4.1. Grunde indenfor delområde I og II kan udstykkes i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste udstykningsplan. Yderligere udstykning må ikke finde sted Grunde indenfor området skal udstykkes som parcelhusgrunde, og ingen grund må have November

10 BESTEMMELSER Uddybende forklaring til 5 stk.1 og 2 : Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i BR10. et areal, der er mindre end 800 m2 og højst 1200 m² Delområde III kan udstykkes enten som tre storparceller eller som tæt/lav med en min. grundstørrelse på 500m². Byrådet kan tillade, at de enkelte storparceller opdeles i to storparceller, således der max bliver seks storparceller Delområde IVa og IVb udlægges til fælles opholds- og friarealer for områdets beboere og må ikke udstykkes eller bebygges Delområde V udlægges til offentligt friareal for bydelen og må ikke udstykkes. Forklarende skitse til 5 stk.2 -delområde III. 5 BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG Delområde I, II og III 5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte parcel indenfor delområde I og II må højst være 30 (se uddybende forklaring). På hver grund må der højst placeres 1 bolig til en husstand, og der må højst placeres 2 fritliggende udhuse på hver parcel. 5.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte parcel indenfor delområde III må højst være 40 og 30 for den enkelte storparcel som helhed (se forklarende skitse. På hver grund må der højst placeres 1 bolig til en husstand. 5.3 Bygninger til beboelse i delområde I må opføres i 1 etage. På grunde hvor terrænforskel overstiger 2,5 m, må der etableres boliger, der er 1 etage på grundens højeste del og 2 etager ned mod grundens laveste del (se foto). Illustrende foto til 5 stk.3 og 4 : Eksempel på bolig der er 1 etage på grundens højeste del og 2 etager mod grundens laveste del. 5.4 Bygninger til beboelse i delområde II må opføres i 1 og 2 etager. På grunde, hvor terrænforskel overstiger 2,5 m, må der etableres boliger, der er 1 etage på grundens højeste del og 2 etager ned mod grundens laveste del (se foto). 10 Skanderborg Kommune

11 BESTEMMELSER 5.5 Alt byggeri (inklusiv udhuse, garager og carporte) på den enkelte grund skal placeres indenfor de i 5.6 fastlagte byggelinjer. 5.6 Der fastlægges en byggelinje på 2,5 m mod boligveje, og der må ikke opføres nogen form for bebyggelse mellem vejskel og byggelinjen. 5.7 Bebyggelsen skal tilpasses terrænet (Se uddybende forklaring). 5.8 For bebyggelse i 1 etage må facadehøjden ikke overstige 4,0 m og for bebyggelse i 2 etager 7,5 m over et fastlagt niveauplan. Højden måles ved tagets skæring med facadeydervæggen og det fastlagte niveauplan, det er således ikke gavlhøjden, der måles. Der må maksimalt bygges i en højde på 8,5 m over det fastlagte niveauplan. 5.9 Der fastlægges et niveauplan for den enkelte parcel i delområde I og II. Ved storparceller i delområde III fastlægges niveauplanet ud fra en samlet bebyggelsesplan fremsendt til bygningsmyndigheden (se uddybende forklaring) Garager, carporte og udhuse, som ikke er integreret i boligbebyggelsen, kan opføres i en højde på maks. 4,0 m over det naturlige terræn. (se uddybende forklaring) Delområde IVa, IVb og V 5.11 Der kan opstilles de nødvendige tekniske installationer som pumpestationer, transformatorer og lign. Når de indpasses i områdets terræn. Placeringen skal godkendes i hvert enkelt tilfælde. (Se uddybende bemærkninger). Uddybende forklaring til 5 stk.7 : Bebyggelsen skal i sin udformning optage eventuelle terrænspring. Terræntilpasset bebyggelse giver eksempelvis mulighed for kælder og/eller fritlagt underetage, forskudte etager i sammenhæng med kælder eller niveauspring på langs af bygningen. Før man bygger på en grund, der skråner, bør det vurderes hvordan grunden udnyttes bedst, så det samlede resultat tilpasses terrænet og samtidigt bliver både funktionelt og smukt. Bebyggelse som i sin langside placeres på tværs af højdekurverne kan for eksempel give et hus med forskudte niveauer og en Uddybende have, der ikke forklaring medfører til store 5 stk.9 terrænbearbejdninger : mod husets Niveauplanerne kant. fastlægges af Skanderborg Kommunes bygningsmyndighed. Der er muligheder for at udnytte grundens terrænforskelle arkitektonisk og derved opnå spændende planløsninger med forskudte planer/niveauer gennem huset, dobbelthøje rum, høje kældre eller én etage mod én side og to etager mod den anden side. Uddybende forklaring til 5 stk. 10: De angivne højdekurver er, uanset om der kan forekomme mindre afvigelser ved grundens overtagelse, udgangspunktet for beregning af det skrå højdegrænseplan, småbygningers højde, niveauplaner og terræregulering. Niveauplaner er bindende for beboelsesbygninger. Uddybende forklaring til 5 stk. 11 : Indpasning i områdets karakter opnås ved at tilpasse anlæg til terrænet og mindske synligheden af anlæg i videst muligt omfang. For mindre tekniske anlæg kan dette for eksempel opnås ved hjælp af indhegning i form af hækbeplantning i overensstemmelse med bestemmelser for beplantningen i de fælles grønne friarealer. Delområde I, II, III, IVa, IVb og V 5.12 Der må indenfor lokalplanområdet ikke opstilles skurvogne, pavilloner, togvogne samt andre typer bygninger af midlertidig karakter og både over 25 fod. Der kan i forbindelse med byggeri opstilles skurvogne efter Arbejdstilsynets bestemmelser. November

12 BESTEMMELSER 6 BEBYGGELSENS UDSEENDE Uddybende bemærkning til 6.2: Du kan reducere begroning på tag og murværk - og behov for anvendelse af giftstoffer som f.eks. algemidler - ved at udforme konstruktionerne på en hensigtsmæssig måde: Sørg for at eventuelle tagudhæng dimensioneres, så murværket bedst muligt beskyttes mod slagregn. Øget hældning på taget giver mindre mulighed for vækst. En tilbageliggende fuge giver større muligheder for vandfælder og dermed større risici for vækst. Udform tagrenderne så risiko for tilstopning minimeres og evt. overløb ikke rammer konstruktionen. Placer fugtspærrer, løskanter mv. korrekt. Vælg korrekte materialer i forhold til den konkrete konstruktionsudformning og beliggenhed. Ru overflader, begyndende nedbrud af materialer, afskalninger, forvitring mv. vil øge mulighederne for vækst væsentligt. Det er særligt vigtigt, at mørtelfugerne udføres korrekt, da vækst i fuger ofte starter i de revner, der kan opstå mellem fuge og sten. 6.1 Ny bebyggelse til beboelse skal opføres som lavenergibebyggelse, og mindst én standard bedre end minimumskravene i det gældende bygningsreglement, for så vidt der findes en bedre standard. 6.2 Ny bebyggelse skal så vidt muligt udføres med konstruktion og materialer, der tager hensyn til beskyttelse af grundvandet, se uddybende forklaring. Skilte og lign på boliger indenfor delområde I, II og III. 6.3 Angivelse af husnumre skal placeres på husfacaden og må have en størrelse på maks. 0,25 m². Sokler på boliger indenfor delområde I, II og III: 6.4 Sokler indenfor delområde I, II og III må udføres i en max højde på 0,4 m over naturligt terræn, som angivet på kortbilag 4. Således skal kældre, som angivet i 5.3 og 5.4, der på grund af terrænet helt eller delvist har fri facade, udføres som ydervæg i samme materialer som den øvrige facade, der ligger 0,4 m over naturligt terræn (se foto). Uddybende forklaring til 6 stk 4 Eksempel på gårdhavehuses solker, der følger terrænet Mindre bygninger og bygningsdele på boliger indenfor delområde I, II og III: 6.5 Udestuer, altaner og lign. der er i direkte forbindelse til hovedbygning til beboelse, skal fremstå som en integreret del af hovedbygningens facadeudtryk, hvad angår form, farve- og materialevalg. Flere kviste på samme bygning skal udformes ens og fordeles regelmæssigt på tagfladen Bygningens farver og materialer på boliger indenfor delområde I, II og III: 6.6 Bygningsfacader inkl. facader på integrerede udhuse og garager, vognporte og lign. skal udføres i enten blank murværk med rød/ rødlige, gule eller sorte teglsten eller udføres i pudsede facader i hvid eller farver efter jordfarveskalaen. Se uddybende forklaring. 12 Skanderborg Kommune

13 BESTEMMELSER Mindre dele af facader kan udføres af andre materialer end tegl/pudsede facader, så som zink, bræddebeklædning (ikke krydsfiner og lign), og tilsvarende. 6.7 Træbeklædning skal fremstå i træets naturlige farve eller farver efter jordfarveskalaen, se bilag 6. Tagflader indenfor delområde I, II og III: 6.8 Tagflader skal fremstå som flade tage, tagflader med en taghældning på 5 til 10 grader eller 25 grader i forhold til det vandrette plan. Tage på 25 grader skal udføres som saddeltage eller afvalmede tage. Mindre bygninger på op til 20 m² kan gives en anden taghældning. 6.9 Tagflader skal udføres i tegl i farverne sort, rød eller gul, sort listepaptag eller sorte fibercementplader i form af skiffer eller halve eller hele bølgeplader. Tagflader må have en glansværdi på maks. 10, så de ikke fremstår reflekterende, dette gælder imidlertid ikke solfangere og solpaneler (solfangere og paneler bør være antireflektive). Flade tage kan udføres af godkendt tagmateriale for flade tage Tagvinduer, solfangere og solpaneler skal udformes enkeltsiddende eller samordnet, og de skal placeres regelmæssigt på tagfladen 0,5 m fra alle tagkanter. Vinduer indenfor delområde I, II og III: 6.11 Vinduer, døre og vognporte skal i udseende og farve fremstå ensartede for den enkelte grund eller storparcel. Solfangere og solpaneler indenfor delområde I, II og III: 6.12 Solfangere og solpaneler kan opsættes, hvis de synsmæssigt er en del af tagfladen. Solfangere og solpaneler må ikke udføres med genevirkninger for naboen. Solfangere og solpaneler på flade tage kan udføres med en hældning på op til 25 grader, de må imidlertid ikke være højere end 1,5 m fra tagfladen og ikke placeres nærmere tagkanten end 0,5 m. Uddybende forklaring til 6 stk 6 og 7 Jordfarveskala November

14 BESTEMMELSER 7 UBEBYGGEDE AREALER 7.1 Bygningsmyndigheden skal i forbindelse med sagsbehandling have en terrænreguleringsplan. Terrænregulering indenfor delområde I: 7.2 Der må maksimalt terrænreguleres ± 1.00 m. i forhold til naturligt terræn, og ikke nærmere skel end 0,50 m., dog kan der ved fremsendelse af en samlet plan for 2 eller flere nabogrunde tillades terrænreguleret helt i skel såfremt terrænet på begge sider af skel får samme niveau. Mod veje må der terrænreguleres ud til vejskel og terrænreguleringen skal følge vejens niveau min. 0,50 m. ind på grunden. Uddybende forklaring til 7 stk 2: Eksempel på bebyggelse tilpasset terrænet. 7.3 På grunde, hvor der efter 5.3 og 5.4 er tilladt byggeri i 2 etager på den laveste del af grunden, må der maksimalt terrænreguleres ned til 15 cm. under laveste gulvniveau, og med skråningsanlæg i form af støttemure. Terrænregulering indenfor delområde II og III: 7.4 Der må maksimalt terrænreguleres ± 0.50 m. i forhold til naturligt terræn, og ikke nærmere skel end 0,50 m., dog kan der ved fremsendelse af en samlet plan for 2 eller flere nabogrunde tillades terrænreguleret helt i skel såfremt terrænet på begge sider af skel får samme niveau. Mod veje må der terrænreguleres ud til vejskel og terrænreguleringen skal følge vejens niveau min. 0,50 m. ind på grunden. 7.5 Terrænregulering indenfor delområde IVa og IVb: Egentlig terrænregulering må ikke finde sted, dog skal der efter endt byggemodning ske en terrænregulering i forhold til vej således, der sker en naturlig overgang til friarealet i form af bløde overgange uden skrænter. Beplantning indenfor delområde IVa og IVb: 7.6 Hegn mod friarealer skal udføres som bøgehæk. Mod vejskel kan arealet være åbent græsareal. Alternativt skal hegn udføres som bøgehæk. 14 Skanderborg Kommune

15 BESTEMMELSER Hegn mod naboskel kan udføres som hæk eller buskbeplantning. 7.7 Der skal etableres opstammede lindetræer med en stammetykkelse på ca. 5 cm. Lindetræerne skal danne en cirkel ca. 1 m fra grundgrænsen ved begge rundkørsler. 7.8 Egentlig beplantning af friarealet ned mod Gammelmose må ikke finde sted. 7.9 Indenfor delområde IVb kan der etableres en naturlegeplads for områdets beboere, legepladsen skal afskærmes med levende beplantning, som buske eller frugttræer mod vest, nord og syd. Terrænregulering indenfor delområde V: 7.10 Egentlig terrænregulering må ikke finde sted. Der kan tillades en udjævning af visse lavninger op mod bebyggelsen af særligt våde friarealområder. Beplantning indenfor delområde V: 7.11 Skanderborg Kommune skal udarbejde en plejeplan for hele delområde V med henblik på at bevare dyre- og plantelivet i området og samtidig sikre offentlig adgang rundt om mosen på regulerede stiarealer. Beplantning indenfor delområde V må kun ske i overensstemmelse med den af Skanderborg Kommune udarbejdede plejeplan. Inventar 7.12 Inventar i form af lyskilder, bænke, borde affaldsstativer, legeredskaber og lignende samt belægninger på legepladser og stier skal udformes og placeres ud fra en samlet arealdisponering for hele området Lyskilder langs adgangsveje og boligveje skal have karakter af lav parkbelysning eller tisvarende belysning og placeres højst 4,0 m over terræn. November

16 BESTEMMELSER 8 VEJE, STIER OG PARKERING 8.1 Der udlægges veje, rundkørsler og stier i overensstemmelse med kortbilag 2. Vejadgang til boligområdet sker fra Søringen. Veje og rundkørsler. 8.2 Der udlægges og anlægges areal til adgangsveje som følgende: Vejen A-B er offentlig vej og udlægges i 15 m og anlægges i 7 m. Vejen C-D er offentlig vej og udlægges i 22 m og anlægges i 7 m. Vejen E-F er offentlig vej og udlægges i 22 m og anlægges i 7 m. Vejen G-H er privat fællesvej og udlægges i 15 m og anlægges i 7 m. 8.3 Der anlægges to rundkørsler med en diameter på ca. 44 m. Rundkørslerne udgør områdets trafikregulering og sikrer langsom kørsel og god trafikbetjening, rundkørslerne udlægges som offentlig vej. 8.4 Der anlægges et trebenet vejkryds, som vist på kortbilag 2 ved boligvejen J. 8.5 Der udlægges og anlægges areal til boligveje som følgende (fællesvej): Boligvejen I-J udlægges i 15 m og anlægges i 6 m. Boligvejene K-L udlægges i 8 m og anlægges i 5,5 m. 8.6 Indenfor storparcellerne i Delområde III, skal der anlægges lokale boligveje med et udlæg på min 8 m og anlæg på min 5 m. Boligvejene godkendes i forbindelse med godkendelse af skitseforslag for området. Områdets stier. 8.7 Der udlægges areal til områdets stier som følgende: Stierne a-b, c-d, e-f, g-h og i-j der udlægges som grussti med stenmel eller lignende. Stierne udlægges i 3 m s bredde og anlægges i 2 m s bredde. 16 Skanderborg Kommune

17 BESTEMMELSER Stien k-l udlægges som grussti med stenmel indtil den gennemføres i sin helhed til Låsbyvej på den gamle Hammel-banedæmning. Derefter skal den indgå som regional sti mellem Aarhus og Silkeborg og bør asfalteres. Stierne udlægges i 10 m s bredde og anlægges i 5 m s bredde. Områdets p-pladser og overkørsler til ejendomme. 8.8 Overkørsler til ejendomme indenfor delområde I, II og III kan kun ske fra boligveje og må ikke have en bredde, der overstiger 6.0 m. 8.9 Der skal laves en overkørsel med en bredde på ca. 10 m mellem adgangsvej og boligvej ind til hver enkel boliggruppe med en højdeforskel på ca. 2 cm. Forhøjningen etableres af trafiksikkerhedsmæssige årsager Der skal ved den enkelte bolig i delområde I, II og III etableres mindst 2 p-pladser på egen grund. Carporte, og garager indgår i beregningen som p-plads. Parkeringspladser på egen grund må ikke placeres nærmere vejskel end 2,5 m. 9 TEKNISKE ANLÆG 9.1 Lokalplanens område skal forsynes med kollektiv varmeforsyning, hvilket p.t. er fjernvarme. Idet boligerne skal opføres som lavenergibyggeri er der ikke tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen. 9.2 Bebyggelser fra hver grund skal tilsluttes offentligt spildevandssystem. 9.3 Ledningsanlæg, som el, telefon, kabelføring, antenner og lign., skal fremføres til den enkelte grund under terræn. 9.4 Affaldsstativer skal opstilles på egen grund og efter affaldsregulativets bestemmelser. November

18 BESTEMMELSER 9.5 Postkasser skal opstilles ved vejskel i overensstemmelse med bestemmelser herom. 9.6 Der må indenfor lokalplanområdet ikke være synlige paraboler eller antenner. 10 MILJØ Støj fra Silkeborgvej Det skal godtgøres, at støj fra Silkeborgvej ikke overstiger Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for vejstøj. Der kan uanset ovenstående etableres en støjvold mod Silkeborgvej. 11 GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 50 % af grundene er solgt Grundejerforeningen skal, efter krav fra kommunen, optage medlemmer fra tilgrænsende områder eller sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område, herunder drift og vedligeholdelse af veje, stier, fællesanlæg og fællesarealer inkl. inventar og beplantning med mere inden for lokalplanområdet. Uddybende forklaring til 11 stk.5: På grund af den eventuelle senere forlængelse af vej E-F med tilslutning af ejendomme udenfor lokalplanområdet (jf. perspektivplanen på Bilag nr. 5 og rammeområde 16.B.10 i Kommuneplan 09 ) vil overdragelsen af skøde til lokalplanområdets veje til grundejerforeningen formentlig skulle afvente en afklaring af hvorvidt ejere af tilgrænsede områder skal tilsluttes- og give bidrag- til lokalplanens vejudlæg og optages i- eller sammensluttes med grundejerforeningen. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på lokalplanområdets veje, stier og fælles friarealer, delområde IVa og IVb. Overdragelsen kan ske i takt med afslutning af dele af byggemodningen og beplantningen 18 Skanderborg Kommune

19 BESTEMMELSER efter godkendelse af Skanderborg Kommune, dog tidligst når 50 % af grundene er solgt, jf (se uddybende forklaring) Grundejerforeningen har pligt til at give vejret til eventuelle senere udstykninger på tilstødende grunde, jf. perspektivplanen på Bilag nr Grundejerforeningens vedtægter og senere ændringer heraf skal godkendes af Skanderborg Kommune. 12 BETINGELSER FOR, AT NY BEBYGGELSE MÅ TAGES I BRUG 12.1 Alle fællesanlæg, som vand, kloak, antenner, el og telekommunikation skal være etableret inden ibrugtagning tillades Alle veje, stier og fællesarealer indenfor lokalplanens område er etableret og færdiggjort, eller at der er stillet en garanti af bygherre til færdiggørelse af veje, stier, fællesarealer m.v. 13 EKSISTERENDE LOKALPLAN 13.1 Eksisterende lokalplan 1.B vil med Byrådets godkendelse og offentligebekendtgørelse blive annuleret. 14 SERVITUTTER 14.1 Ingen servitutter ophæves med gennemførelse af denne lokalplan. November

20 BESTEMMELSER 15 RETSVIRKNINGER Lokalplanen 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lo kalplan om rådet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdel se af en ny lokalplan Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse forudsætninger kræve, at kommunen overtager den. 16 VEDTAGELSESPÅTEGNELSE 16.1 Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af Skanderborg Byråd den 27. juni I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages lokalplanen endeligt af Skanderborg Byråd den 31. oktober Skanderborg Kommune

21 BESTEMMELSER Akvarel af området set fra syd, eksempel på randbebyggelse. November

22 BESTEMMELSER 22 Skanderborg Kommune

23 BILAG 1 - MATRIKELKORT 9av 9av 9av 11cø 11cø 11cø 5p 5p 5p 4s 4s 18cy 18cz k 18cy 18cæ18db 18cz 18gh k18cø 18cæ18db18da 18gh 18cø 18dz 18da 18gg 18gu18cy 18dæ 18cz 18dz k 18gu18dy 18cæ18db 18gg 18dæ 18dx18gh 18cø 4s 18dy 18da 18dx 18dz 18gg 18gu 18dæ 1f 18dy 18dx 1f 1e 1e 1f 40a 14kk 14ki 1e 14kl 14kh 40a 14kk 14ki 1h 14kg 14kl 14km 14kh 26g 1h 42c 7000z 21dm 14km 14kg 14kf 26g 14kn 38dg 40a 14c 14kk 14ki 42c 7000z 21dm 14ke 38bv 14kn 14kp 14kf 38by 14kl 14kh 38dg 38bx 3k 14c 1h 14kr 14kd 14kp 14ke 38bv 14km 14kg 38by 38bx 3k 26g 29ag 14kr 14kd 42c 14ko 7000z 21dm 47d 14kn 14kf 38dg 29ag29af 14kq 14c 30h 14ko 47d 14kp 14ks 14ke 38bv 1b 38by 3do 29c 38bx 30h 3k 29af 14kq 14ku14kr 14kt 14kd 14ks 1b 3do 26a 29c 30ab 14ku 29ag 14kt 14ko 26a 47d 7000a 7000g 30ab 29af 14kq 1g 30h 30f Mål: 1: a 14p 14ks 2s 7000g 1b 3do b i 29c 1g 30f 2c 2r 2æ 2y Mål: 1:5.000 Meter 14p 14ku 14kt Kort og matrikelstyrelsen 2s Cowi 24b 26a 7l Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer b i 2p 2c 30ab 2r 2æ 2y Meter Kort og matrikelstyrelsen Cowi 24b 7l 7000a Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer 2p 7000g 1g 30f Mål: 1: p Signatur: Bilag nr. 2s b i 2c Lokalplangrænse 2r Bilag - Matrikelkort 2æ 2y Meter Kort og matrikelstyrelsen Signatur: nr. 1 Cowi 24b 7l Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer 2p Jordstykke Lokalplangrænse Optaget vej Jordstykke Optaget Signatur: vej Lokalplangrænse - Matrikelkort Bilag nr. 1 - Matrikelkort Jordstykke Optaget vej November

24 BILAG Notat: 24 Skanderborg Kommune

25 k k K Lg Pilegårds Alle Pilegårds Alle i J II K I I # I # E III E Lc IVb K D # F I L I G IVb L K D f d IVa I Gammelmose d V b Gammelmose L b # III V L IVa L f a L C L B K L C L I L K B I a K Moselun d I A a # ÁI A a Á A K L K Moselun d III L s Alle A III Signatur: # Lokalplangrænse1060 Delområder Nye skel Signatur: Vejudlæg Lokalplangrænse1060 Stiudlæg Delområder Friareal Nye skel Eksisterende sti Vejudlæg Søbeskyttelseslinje Stiudlæg Friareal Eksisterende sti November 2012 Søbeskyttelseslinje s Alle K I L K K L Areal til sammenhængende plateau Søbeskyttelseslinje Eksisterende skel Delområdebetegnelse Areal til sammenhængende plateau Vejbetegnelse Søbeskyttelseslinje Stibetegnelse Eksisterende skel Vejadgang Delområdebetegnelse Vejadgang for delområde III Vejbetegnelse Stibetegnelse Vejadgang Vejadgang for delområde III Á F I G Le Lc K III h Le H V l - AREALANVENDELSE Lg K III h I I H L BILAG 2 K Jj Á L l i II K V k j Bilag nr. 2 - Arealanvendelse Bilag nr. 2 - Arealanvendelse Mål: 1: Meters Kort og matrikelstyrelsen Cowi Mål: 1:4.000 Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer Meters Kort og matrikelstyrelsen Cowi Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer 25

26 BILAG Notat: 26 Skanderborg Kommune

27 k BILAG 3 - LUFTFOTO MED AREALANVENDELSE # # # Bilag nr. 3 - Illustrationsplan Bilag nr. 3 Målestok 1: Illustrationsplan Mål: 1:4.000 November Meters Kort og matrikelstyrelsen Cowi Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer 27

28 BILAG Notat: 28 Skanderborg Kommune

29 41 m 41 m 34 m 44 m 37 m 37 m 45 m 44 m 44 m 43 m 42 m 38 m 37 m 37 m BILAG 4 37 m k 38 m 36 m 42 m 36 m 47 m 38 m - TOPOGRAFI 36 m 50 m 36 m 47 m 34 m 50 m 34 m 35 m 49 m 55 m 42 m 34 m 36 m 35 m 49 m 55 m 42 m 54 m 36 m 56 m 46 m 52 m 51 m 45 m 36 m 60 m 54 m 53 m 35 m 35 m 44 m 38 m 59 m 43 m 62 m 58 m 38 m 57 m 61 m 38 m 36 m 36 m 36 m 56 m 46 m 52 m 51 m 45 m 36 m 60 m 53 m 35 m 35 m 44 m 38 m 59 m 43 m 62 m 58 m 38 m 40 m 57 m 39 m 61 m 64 m 49 m 48 m 44 m 40 m 38 m 38 m 36 m 36 m 36 m 38 m 40 m 38 m 38 m 39 m 39 m 65 m 64 m 63 m 49 m 48 m 44 m 40 m 38 m 38 m 39 m 37 m 35 m 36 m 65 m 63 m Signatur: Lokalplangrænse1060 Jordstykke Bilag nr. 4 - Topografi Optaget vej Signatur: Højdekurver (1 m) Mål: 1:4.000 Bilag nr. 4 Højdekurver Lokalplangrænse1060 (0,25 m) Jordstykke nye_skel 0 - Topografi Optaget vej Kort og matrikelstyrelsen Cowi Højdekurver (1 m) Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer Mål: 1:4.000 Højdekurver (0,25 m) November 2012 nye_skel m 35 m 36 m 50 Meters 50 Meters Kort og matrikelstyrelsen Cowi Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer

30 REDEGØRELSE Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Luftfoto optaget LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Skanderborg Byråd vedtog den 27. juni 2007 en lokalplan for et nyt boligområde i Galten Vest, LP 1.B , med henblik på at skabe attraktive parceller på arealerne ned mod Gammelmose. 1 etape af planen er udført med en udstykning på 20 parceller. Med baggrund i både det skrånende terræn, behovet for et bredere aspekt af byggestilarter samt en ændring af grundplanen for områdets boligparceller har økonomiudvalget truffet beslutning om at ændre lokalplanen med henblik på at området kan indeholde flere byggestile og med en større variation i forhold til områdets terræn. Økonomiudvalget har derfor den besluttet at revidere lokalplanen, med henblik på at kunne opføre sit drømmehus, hvilket betyder, at lokalplanens bestemmelser skal revideret, således det er muligt 30 Skanderborg Kommune

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Galten vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Galten vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 1060 - Galten vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse Marts, 2017 OLOFON Lokalplanområdets placering i Skanderborg ommune. Tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s --T- -s -,- - L 159608 Skive kommune Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen.. - Manenlyst Teknisk forvaltning 1995 O 250 500 750 1 O00 1250 m Lokalplan nr. 64.1 - Et område til åben-lav

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR RIBE NØRREMARK Rønnebærparken LOKALPLAN NR. 03.04 Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 14. april 1980 og offentligt fremlagt fra den 29. april til den 29. juni 1980. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse Lokalplan nr. 21 Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse 27.11.1991 SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 21 Gørløse Gørløsegård Rødkildeg^rd RØDKILDETOFTEN GØRLØSE NOVEMBER 1991 SKÆVINGE KOMMUNE Lokalplan nr.

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere