Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé"

Transkript

1 Lokalplan nr Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse i PlansystemDK. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med LandSyd - Landinspektører Fotos: LandSyd Landinspektører. Illustrationer: Krogh Arkitekter Tryk: Esbjerg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Indhold Redegørelse Lokalplanområdet Baggrund Lokalplanområdets disposition Forhold til Kommuneplanen Bindinger Forhold til gældende lokalplan Forhold til gældende servitutter Miljøvurdering Internationale naturområder og beskyttede arter Tilladelser fra andre myndigheder Tilgængelighed for handicappede Vand-, kloak-, anten-ne- og varmeforsyning... 8 Lokalplanen har været i høring fra den 20. marts til den 15. maj Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Retsvirkninger Vedtagelse Bilag Matrikelkort... Bilag A Lokalplankort... Bilag B Illustrationsplan tæt-lav... Bilag C Illustrationsplan åben-lav... Bilag D Side 1

4 Redegørelse Redegørelse Lokalplan nr Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje 1. Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i Hjerting og omfatter et areal på ca. 1,5 ha. Lokalplanområdet ligger midt i et udbygget boligområde hvor de fleste huse er opført i 1960 erne og 1970 erne. Lokalplanområdet grænser op til Idræts Allé mod vest, Jagtvænget mod nord, Østervænget mod øst og villahaver mod syd. Bebyggelsen omkring lokalplanområdet er opført i 1 1 ½ etage, og de fleste huse er opført med facader i teglsten og med tagstenstage. Enkelte huse fremstår med pudsede facader og med andet tagmateriale som skifer og eternitplader. Lokalplanområdet, som er en tidligere sportsplads, er et fladt græsareal uden bebyggelse. Langs lokalplanens afgrænsning er der et beplantningsbælte bestående af høje løvtræer. Side 2

5 Redegørelse Lokalplanområdet er et fladt græsareal omkranset af beplantningsbælter Bebyggelse ved Jagtvænget Bebyggelse ved Idræts Allé 2. Baggrund Lokalplanområdet har hidtil været ejet af Hjerting Grandelaug. Hjerting Grandelaug (Grande = nabo) er en meget gammel forening, som har eksisteret siden 1870'erne. Medlem af Grandelauget er alle, som personligt ejer et matrikelnummer i Hjerting By, eller som har ejet et sådant i mindst 10 år, men som er flyttet til en anden boligform inden for Hjerting området. Side 3

6 Redegørelse Området benyttes ikke længere til sportsplads, og Hjerting Grandelaug har derfor valgt at sælge området. Da Grandelauget ønsker at være medbestemmende for, hvordan området skal bebygges, indbød man arkitekter og byggefirmaer til at komme med projektforslag for området. Grundsalget skal sikre Grandelaugets fortsatte eksistens og mulighed for at give tilskud til lokale projekter og arrangementer. Formålet med udarbejdelsen af denne lokalplan er dermed at sikre mulighed for, at området kan omdannes til et boligområde i henhold til vinderprojektet. 3. Lokalplanområdets disposition Lokalplanen giver mulighed for, at området kan udbygges med op til 22 boliger. Boligerne skal opføres som tæt-lav og/eller åben-lav bebyggelse på små grunde i 1 etage. Boligerne skal opføres som rækkehuse eller fritliggende huse. Mindre bygninger som carporte/garager og skure skal opføres som en integreret del af de enkelte boliger. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen skal opføres med et ensartet arkitektonisk udtryk. Bebyggelsen skal opføres inden for nærmere angivne byggefelter. Inden for det enkelte byggefelt skal der enten opføres tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse. Byggefelter Bebyggelsen skal opføres med facader i teglsten eller som pudset eller vandskuret mur. Tage på boliger skal udføres som symmetriske saddeltage og skal dækkes med sorte eller grå tagsten. Tage på sekundære bygninger må desuden udføres med ensidig hældning eller fladt tag. Tage på sekundære bygninger må udføres i andre materialer. Der må indbygges solceller i tag og ydervægge. Der må ikke opstilles solfangere på jorden. Centralt i området skal der anlægges et sammenhængende grønt fællesareal med gode muligheder for sol og læ. Fællesarealet skal friholdes for bebyggelse og oplag. Lokalplanområdet skal primært vejbetjenes fra Idræts Allé, hvorfra der skal etableres veje ind i området. Boliger med forhaver mod Jagtvænget og Østervænget har adgang fra disse veje. Veje i området skal etableres som lege- og opholdsveje, hvilket betyder fartbegrænsning på 15 km i timen. Side 4

7 Redegørelse Eksempel på bebyggelse fra vinderprojektet I den ene side af vejen kan etableres vige-/parkeringszone. I henhold til Afmærkningsbekendtgørelsen skal P-pladser afmærkes på lege- og opholdsveje. På bilag C og D bagerst i lokalplanen ses illustrationsplaner med henholdsvis tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Krydset Idræts Allé/Jagtvænget (uden for lokalplanområdet) skal sikres, enten med bump eller hævet flade. Afledning af regnvand Alt overfladevand skal nedsives inden for området, hvis det er teknisk muligt. Der er ingen drikkevandsinteresser i området. Det er vurderet, at der i området er ca. 1 meter smeltevandssand, og at der er ca. 4-5 meter ned til grundvandsspejlet. Det betyder, at der sandsynligvis kan nedsives. Hvis det ikke er muligt, skal vandet ledes væk via ledninger. Tryghed/kriminalpræventive forhold 4. Forhold til Kommuneplanen Anvendelse Det nye område bliver et lille overskueligt boligområde, hvor der kan opføres mellem 16 og 22 boliger. Overskueligheden medvirker til at give tryghed og fællesskabsfølelse, som øger bevægelsesfriheden for den enkelte. Fællesarealet skal indrettes, så det bliver et indbydende og behageligt sted at opholde sig. Et attraktivt fællesareal giver liv i området, er til glæde for beboerne og har en positiv indvirkning på kriminalitetsniveauet. For at gøre området let at overskue må hække imod interne veje højst være 1,20 meter høje, og træer og buske på fællesareal skal enten være opstammede, så man kan kigge under dem, eller så lave, så man kan kigge over dem. Derved bliver oversigtsforholdene bedst mulige, og man sikrer flere beskyttende øjne. I overensstemmelse med kommuneplanen fastlægges anvendelsen til tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Kommuneplanens rammer for etageboliger er der ikke givet mulighed for i lokalplanen, fordi der ikke ønskes højere bebyggelse end den øvrige bebyggelse i området. Kommuneplanens rammer for institutioner, butikker, forretninger, liberale erhverv, kontorer og små værksteder med butik gives der heller ikke mulighed for, da området ønskes udviklet til boligområde. Side 5

8 Redegørelse Friarealer Ifølge Kommuneplanen skal der udlægges mindst 25 % af det samlede grundareal til fælles sammenhængende opholdsareal til rekreativt brug. Der er i denne lokalplan fastsat krav om et lidt mindre fælles grønt opholdsareal, da det vurderes, at et opholdsareal på ca. 19 % i forhold til denne bebyggelses udformning og placering vil give beboerne gode muligheder for fælles aktiviteter. Der er derfor sideløbende med Forslag til lokalplan udarbejdet Forslag til Ændring af Kommuneplan. Opholdsarealet udgør ca. 19 % af grundarealet 5. Bindinger Lokalplanen skal respektere følgende bindinger fra Kommuneplanens rammer vist på kortudsnittet og dertil hørende beskrivelse. Lokalplanområdet er markeret med rød prikket linie. Side 6

9 Redegørelse 3 km kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Området ligger i et allerede udbygget bymiljø, hvorfor nyt lavt byggeri ikke vil påvirke kystområdet. Begrænset drikkevandsinteresseområde Lokalplanområdet ligger i et område med begrænset drikkevandsinteresse. Anvendelsen af lokalplanområdet til boligområde medfører ingen særlig risiko i forhold til grundvandet. 6. Forhold til gældende lokalplan Ingen gældende lokalplaner eller byplanvedtægter. 7. Forhold til gældende servitutter Området er pålagt en række servitutter og byrder af forskellig karakter. Stedbestemte servitutter fremgår af nedenstående kort, og efterfølgende beskrives servitutterne med deres indvirkning på lokalplanen. Der er kun medtaget de servitutter, som kommunen vurderer, har betydning for lokalplanen. Der kan være tinglyst andre servitutter, der har betydning for den enkelte grundejer. Servitut om oversigt, tinglyst den Servitutten fastlægger oversigtsarealer, hvor inden for der ikke varigt eller midlertidig må bebygges, anbringes genstande eller forefindes bevoksning, der er højere end 1 m. Servitut om vejbyggelinie, tinglyst den Servitutten pålægger vejbyggelinier på Idræts Allé, Jagtvænget og Østervænget i en afstand af 10 m fra vejmidten. Al fremtidig bebyggelse, herunder hegnsmure eller lignende, skal holdes i en afstand af 10 m fra vejenes midterlinje. 8. Miljøvurdering Lokalplanen er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en Side 7

10 Redegørelse miljøvurdering, fordi planen ikke fastsætter rammer der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. 9. Internationale naturområder og beskyttede arter Planen er screenet og skal ikke konsekvensvurderes efter habitatdirektivet. Begrundelsen er, at planen ikke ligger inden for et Natura 2000 område, samt at ingen Natura 2000 områder vil blive påvirket. Planen skønnes desuden ikke at kunne medføre aktiviteter eller forhold, som kan påvirke beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV, eller disse arters levesteder. 10. Tilladelser fra andre myndigheder Museumsloven Jordforureningsloven Ifølge Museumsloven har bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Sydvestjyske Museer om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge forsinkelse ved bygge- og/eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden. Al jord i byzone er som udgangspunkt omfattet af områdeklassificeringen, dvs. jorden anses for at være lettere forurenet, og er derfor omfattet af anmelde- og analysepligt i forbindelse med flytning af jord. Esbjerg Kommune kan dog, på baggrund af konkret viden, ved et separat regulativ, undtage områder fra områdeklassificeringen. Esbjerg Kommune har ikke kendskab til kilder til diffus forurening i lokalplanområdet, hvorfor området er blevet undtaget fra områdeklassificeringen pr. 2. maj Det fremgår af 13 hvilke tilladelser Esbjerg Byråd og andre myndigheder skal og kan give når lokalplanen er endeligt vedtaget. 11. Tilgængelighed for handicappede. Veje og stier skal udføres med overflade i kørefast belægning, så bevægelseshæmmede og kørestolsbrugere har adgang alle steder. 12. Vand-, kloak-, antenne- og varmeforsyning Der henvises til de respektive sektorplaner vedrørende det aktuelle lokalplanområde: Kloak Vand Elforsyning Antenneforsyning Varmeforsyning Alt tagvand og overfladevand skal nedsives, hvis det er muligt. Esbjerg Forsyning skal udarbejde Tillæg til Spildevandsplan, der beskriver afledningen. Er planlagt fremført fra Hjerting Vandværk. Er planlagt fremført af SE. Er planlagt fremført via fællesantenne. Er planlagt fremført med fjernvarme fra Esbjerg Forsyning. Side 8

11 Redegørelse Lokalplanen har været i høring fra den 20. marts til den 15. maj 2013 Side 9

12

13 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan nr Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at sikre området anvendt til tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse, at sikre et ensartet arkitektonisk udtryk i bebyggelsen, og at sikre et grønt fælles opholdsområde centralt i området. 2. Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkort Bilag A og omfatter matrikelnummer 6 ar, Hjerting By, Guldager, samt alle parceller der efter Byrådets 1. behandling af lokalplanen udstykkes heraf. 2.2 I forbindelse med planens anmeldelse til PlansystemDK bemyndiges borgmesteren af Byrådet til at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3. Zonebestemmelser 3.1 Området fastholdes som byzone. 4. Områdets anvendelse 4.1 Området udlægges til tæt-lav og åben-lav helårsboligbebyggelse. 4.2 I en boligejendom må der drives virksomhed, som almindeligvis kan udføres i et beboelsesområde, f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lign. liberale erhverv samt dagpleje og lignende under forudsætning af: - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, - at virksomheden efter Esbjerg Kommunes skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelse ikke ændres, - at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, - at virksomheden ikke medfører behov for yderligere parkering. Parkering skal foregå på egen grund, og erhvervsudøvelsen må ikke medføre belastende trafik eller anden ulempe for de omkringboende, Side 11

14 Bestemmelser - at virksomheden højst udgør 25 % af etagearealet, - at der højst er ét skilt pr. virksomhed, og - at skiltets areal højst er 0,75 m 2. Farverne på skiltet må ikke være signalfarver. Skiltet skal sidde plant på virksomhedens husmur. 5. Udstykning 5.1 Ved tæt-lav bebyggelse må grundstørrelsen ikke være mindre end 400 m 2 eksklusiv andel af fællesareal. 5.2 Ved åben-lav bebyggelse må grundstørrelsen ikke være mindre end 600 m 2 eksklusiv andel af fællesareal. 6. Veje, stier og parkering 6.1 En del af området skal vejbetjenes fra Idræts Allé. Boliger med forhaver mod Jagtvænget og Østervænget skal vejbetjenes fra disse veje. 6.2 Veje skal anlægges som lege- og opholdsveje i overensstemmelse med principperne vist på Bilag B. 6.3 Veje og stier skal udlægges som private fælles veje og stier. 6.4 Der skal laves hjørneafskæringer og sikres oversigt ved vejtilslutninger. 6.5 Kørebanebredden skal være mindst 3,5 meter og med 2 meter bred vige-/parkeringszone i den ene side af vejen. 6.6 Den del af vejen, hvor der er færdsel med biler, skal belægges med asfalt eller fliser. Belægning på øvrig del af vejareal skal være mere åben, så overfladevand kan nedsives. 6.7 Stier skal anlægges med en bredde på min 2,5 meter med fast belægning. 6.8 Al belægning skal være gå- og cykelvenlig og egnet til færdsel for bevægelseshæmmede og kørestolsbrugere. 6.9 Der skal udlægges mindst 1,5 parkeringspladser pr. bolig, heraf skal der etableres 1 garage eller carport til hver bolig, og øvrige pladser skal etableres i parkeringszoner langs vejen Vige-/parkeringszoner skal belægges med græsarmeringssten. P-pladserne skal afmærkes Indkørsel til egen grund må højst være 5 meter bred. Der må højst være én indkørsel pr. ejendom Der må ikke henstilles busser, last- og flytte- og fragtbiler og lign. på eller over kg, inden for lokalplanområdet. 7. Ledningsanlæg m.v. 7.1 Nye tekniske forsyningsledninger, herunder højspænding, lavspænding, telefon og antenne, skal fremføres som jordkabler. Side 12

15 Bestemmelser 7.2 Ledningsanlæg i området skal sikres ved tinglyst deklaration, herunder bestemmelser om vedligeholdelse. 8. Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Der må højst opføres 22 boliger inden for lokalplanområdet. 8.2 Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 40 % inklusiv grundens andel af fællesarealet. 8.3 Bebyggelse må opføres i højst 1 etage i en højde, der ikke overstiger 6,5 meter over eksisterende terræn. 8.4 Bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne som vist på Bilag B. 8.5 Inden for det enkelte byggefelt skal der enten opføres tætlav eller åben-lav boligbebyggelse. 8.6 Bebyggelse skal placeres, så den respekterer de byggelinjer og oversigtsarealer, der er vist på Lokalplan, Bilag B. 8.7 Garager, carporte, udhuse med videre skal opføres i tilknytning til boligen og må ikke være fritstående. 8.8 Boliger skal, når disse ikke er sammenbygget, have en afstand til skel mod anden boliggrund på mindst 2,5 meter. 9. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 9.1 Bebyggelsen skal fremstå som en arkitektonisk helhed, opført efter en samlet plan. Boligerne skal opføres i ensartede materialer og byggestil, men gerne med variationer. 9.2 Tage på boliger skal udføres som symmetriske sadeltage, med en taghældning mellem 25º og 50º. 9.3 Tage på garager, carporte og udhuse må desuden opføres som flade tage eller med ensidig taghældning. 9.4 Saddeltage skal dækkes med sorte eller grå tagsten. 20 % af tagarealet må dækkes med andre materialer. 9.5 Tage må ikke udføres med blanke eller reflekterende materialer. Tagsten må højst have glans 18 efter Dansk Standard. 9.6 Facader skal udføres i teglsten eller fremstå pudset eller vandskuret. Op til 20 % af facadearealet på boligen, eksklusiv vinduer må udføres i andre materialer, f.eks. træ eller zink. 9.7 Alt synligt teglstensmurværk i bebyggelsen skal udføres med grå blødstrøgne, vandstrøgne eller kulbrændte sten med farvespil eller lignende. 9.8 Pudsede eller vandskurede facader skal være hvide eller grå. 9.9 Vinduer og udvendige dørpartier skal udføres i træ eller træ/aluminium Solceller og solfangere må kun etableres som en integreret del af bygningers tage og ydervægge, dvs. indbygget i tageller vægfladen. Der skal ved valg af anlæg og materialer Side 13

16 Bestemmelser tages hensyn til bebyggelsens karakter, så der opnås en god helhedsvirkning. Anlæggene skal være refleksfri og må ikke give anledning til væsentlige gener i forhold til omgivelserne På hver ejendom må opsættes én antenne i en højde der ikke overstiger tagryggen. Antenner må ikke være synlige fra vej og sti. 10. Opholds- og ubebyggede arealer 10.1 Der skal udlægges areal til et velbeliggende, anvendeligt og sammenhængende fælles opholdsareal til rekreativt brug. Omfang og beliggenhed af opholdsarealet fremgår af Bilag B, Lokalplankort Det fælles opholdsareal skal anlægges med et varieret grønt præg, samtidig med at der af tryghedsfremmende hensyn skal sikres indkik fra de omkringliggende ejendomme Opholdsarealet skal have en udformning, der kan rumme en række sideløbende aktiviteter som boldspil, legeplads, solbadning og grillaktiviteter, uden at det er til gene for de omkringliggende boliger eller aktiviteterne indbyrdes Mindst 100 % af boligernes etageareal skal udlægges til velbeliggende og anvendelige opholdsarealer, enten som privat eller fælles opholdsareal Opholdsarealerne skal friholdes for bebyggelse og oplag For- og bagarealer til den enkelte bolig skal, bortset fra terrasser, etableres med græs eller anden beplantning. Der må ikke jorddækkes med granitskærver, perlegrus eller lignende i forhaver. Befæstede arealer må højst udgøre 30 % af arealerne Belysningen i gaderummene skal udføres med ens armaturer i hele området Der må plantes hække i skel mod naboer. Hække mod Idræts Allé, Jagtvænget og Østervænget må ikke overskride byggelinjerne. Hække må af tryghedsfremmende hensyn højst være 1,20 meter høje mod interne veje Træer og buske skal anvendes, så der af tryghedsfremmende hensyn ikke opstår områder uden mulighed for udog indkik Der må ikke opbevares uindregistrerede campingvogne, lystbåde og lignende på ubebyggede arealer. Der må ikke være oplagring på ubebyggede arealer De fælles parkeringszoner, som nævnt i 6.5, 6.9 og 6.10, skal etableres med græsarmering og plantebede med træer i grøn bund. Der må højst anlægges tre sammenhængende P-pladser mellem hvert plantebed. Plantebede skal være mindst 2,5 x 5 meter store. Der skal vælges træer, der i udvokset stand bliver højst 5 meter høje Eksisterende træer i randzonen mod vest og syd skal i videst muligt omfang bevares. Side 14

17 Bestemmelser I det sydlige skel mod naboområde skal der etableres levende hegn eller klippet hæk Alt tagvand og overfladevand skal nedsives inden for området, hvis det er muligt. 11. Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere i lokalplanens område. Grundejerforeningens vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Esbjerg Kommune Grundejerforeningen skal oprettes af grundejerne, når Esbjerg Kommune kræver det, dog senest når mindst 25 % af grundene er solgt Grundejerforeningen må sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder Oprettes der andelsboligforening i den tæt-lave bebyggelse skal andelsejerne også være medlem i Grundejerforeningen Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på og skal stå for etablering, drift og vedligeholdelse af alle fælles friarealer, veje og stier inden for området. Overdragelsen kan ske etapevis. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen har ret til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved at optage lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver, og til at kræve fornøden sikkerhed for dette hos medlemmerne. 12. Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse skal være tilsluttet kloak-, vand-, antenneog elnet, før den tages i brug Nybyggeri skal tilsluttes fjernvarme, hvis det ikke kan dokumenteres, at nybyggeri opfylder klassifikationskrav til lavenergibyggeri i Bygningsreglementet Før ny bebyggelse tages i brug skal de veje, stier og parkering, der er nævnt i 6, og de opholdsarealer, der er nævnt i 10, være etableret i henhold til lokalplanens bestemmelser. 13. Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder 13.1 Godkendelser, tilladelser og dispensationer i henhold til denne lokalplan meddeles af Esbjerg Kommune. Inden for lokalplanområdet skal der ud over ovenstående tilladelser søges særskilt tilladelse fra andre myndigheder jfr. nedenfor. Side 15

18 Bestemmelser 13.2 Museumsloven: Findes der i lokalplanområdet under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet (Museumslovens 27). Fundet skal straks anmeldes til Sydvestjyske Museer. 14. Retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan ifølge Planlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse. I henhold til 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser. Esbjerg Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i denne lokalplan. 15. Vedtagelse Ovenstående Lokalplan nr , udarbejdet efter Lov om planlægning, er vedtaget endeligt af Esbjerg Byråd den 17. juni Johnny Søtrup Borgmester Hans Kjær Direktør for Teknik & Miljø Side 16

19

20

21

22

23 Bilag C

24

25 Bilag D

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere