GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN, SMØRUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN, SMØRUM"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN, SMØRUM Velkomst til og information om grundejerforeningen m.m. Bestyrelsen for GF Boesagerparken vil gerne byde dig/jer velkommen til grundejerforeningen, der er placeret i Smørum i Egedal Kommune (tidligere Ledøje-Smørum Kommune). Grundejerforeningen Grundejerforeningen er et rækkehuskvarter og omfatter 154 to-etages rækkehuse i Latyrushaven og Georginehaven. Området er afgrænset af Blomsterhaven mod nord, Smørum Parkvej mod øst, Valmuehaven mod vest, og rådhuset samt Boesagerskolen mod syd. Vejnettet i området består af to stamveje Latyrushaven og Georginehaven fem p-pladser samt en lang række stier. Kommunen har ansvaret for stamvejene, der er offentlige veje, og grundejerforeningen har ansvaret for p- pladser og stier. Hovedstierne, der både har cykelsti og fortov, er offentlige stier. Bestyrelsen Grundejerforeningens interesser varetages af en bestyrelse på fem medlemmer samt 2-3 suppleanter. Valg/genvalg til bestyrelsen finder sted hvert år i oktober eller november på generalforsamlingen, der normalt afholdes på Boesagerskolen. Se på grundejerforeningens hjemmeside, hvem der sidder i bestyrelsen og hvordan de kan kontaktes. Bestyrelsens ansvar og arbejdsområder er beskrevet i foreningens vedtægter, som ligeledes findes på hjemmesiden. Rækkehusene m.m. Rækkehusene er alle opført i 1973 som såkaldte medbyg-huse, dvs. som færdige skaller med indlagt vand & el, hvor den enkelte grundejer selv har skullet færdiggøre det indvendige af huset med gulve, døre m.m. Husene er oprindelig opført med fladt tag, men siden 1980 erne er der etableret rejsning på næsten alle rækker. Det er de enkelte private 1

2 grundejere for en række, der træffer beslutning om og gennemfører et eventuelt tagprojekt. Spørgsmål desangående stiles til Egedal Kommune. Loftrum kan benyttes til opbevaring, mens egentlig beboelse kræver kommunens tilladelse. Bliver loftet udnyttet, bør grundejeren brandsikre i form af en brandmur ind mod naboerne. Udnyttelse af ejendommen skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanen, der administreres af Egedal Kommune. Det er også kommunen, der vurderer, om du/i kan få tilladelse til ud- og ombygning af ejendommen, herunder overdækning af gården. Alle øvrige arealer tilhører grundejerforeningen og administreres af bestyrelsen (se vedtægterne). Det er ikke tilladt at udvide ejendommen ud over det matrikulære skel. Regler, der vedrører grundejerforeningen Der er i dag tre regelsæt, der regulerer grundejerforeningen: 1. Udstykningsdeklaration af 28. september Ledøje-Smørum Kommunes lokalplan nr (052601) af Grundejerforeningens vedtægter (senest opdateret 19. september 2012). Udstykningsdeklaration og lokalplan administreres af Egedal Kommune, hvorimod vedtægterne administreres af grundejerforeningen v/bestyrelsen. Find reglerne på grundforeningens hjemmeside sammen med andre praktiske informationer om grundejerforeningen og kommunen. Vedligeholdelse af rækkehusene og farver på husene Den enkelte grundejer skal selv sørge for al indvendig og udvendig vedligeholdelse af rækkehusene, herunder hækken rundt om haven. Siden generalforsamlingen i 2012 er der indført regler om udvendigt farvevalg i vedtægterne. De fem godkendte farver på husene er herefter: 1. Marehalm (Gori 88) 2. Palægrøn/lys (Flügger U-190) 3. Palægrøn/mørk (Flügger U-401) 4. Stengrå (Gori 99) 5. Blågrå (Bondex 495) 2

3 Farvereglen i vedtægternes 5 og det tilhørende farveregulativ er udformet som en overgangsregel og betyder, at nye grundejere der har købt rækkehus efter 1. oktober 2013, er underlagt reglen om straks at male huset i én af de godkendte farver på husene. Ordensforskrifter for grundejerforeningen Der er ingen ordensforskrifter for grundejerforeningen, og heller ingen regler for, hvornår der må arbejdes på ejendommen, slås græs, eller spilles høj musik. Der er heller ikke regler om husdyr (ex. katte og hunde). Vær dog opmærksom på hundelovens regler og bestemmelser om larm fra hunde. Du/I kan finde hundeloven på Uenighed mellem grundejere om tålegrænsen for hundeglam, støjende børn, håndværkerlarm, høj musik m.m. er derfor rent privatretlige (naboretlige) spørgsmål mellem parterne, og derfor grundejerforeningen uvedkommende. Uagtet ovenstående har politiet dog gennem ordensbekendtgørelsens 8 generelt mulighed for at forbyde højtalere, musikanlæg m.m., når disse er til ulempe for omkringboende mv. Men det er et krav, at ulempen er væsentlig, dvs. at musikken ex. skal være egnet til at forstyrre den almene samfundsorden m.m. Naboens afspilning af sine ABBA-cd er lørdag aften vil kun sjældent have potentiale til at forstyrre samfundsordenen. Vær tolerant vi bor tæt! Vil du/i vide mere om de offentligt fastsatte regler om og retningslinjer for støj, kan vi henvise til Miljøstyrelsens hjemmeside, Grundejerforeningens fællesarealer Grundejerforeningen har en del fællesarealer, herunder store plæneområder, hækområder ved stamvejene, støjvolden mod Smørum Parkvej og diverse skrånings- og gavlarealer. Vedligeholdelse af disse arealer påhviler umiddelbart grundejerforeningen. Bestyrelsen har kontrakt med et professionelt gartnerfirma om løbende vedligeholdelse af de grønne dele af områderne, ex. græsslåning, hækklipning m.m. Endvidere er der ansat deltids-gårdmænd til løbende vedligeholdelse, ex. tømning af affaldsspande m.m. 3

4 - Renholdelse af skråningerne: En del af skråningsarealerne er renoveret med tæt-lav buskbeplantning, og gartnerfirmaet har den løbende vedligeholdelse af beplantningen på skråningerne. Hver enkelt grundejer har pligt til at renholde et renoveret skråningsareal foran sin ejendom. Se mere om forpligtigelsen i vedtægterne 4. På de ikke-renoverede (vildtvoksende) skråninger har de tilstødende grundejere dog fuld vedligeholdelsespligt, indtil skråningen bliver renoveret, dvs. at de også skal sørge for, at beplantningen ikke vokser ud eller op over skråningen. - Vintertjeneste: Vintertjeneste af stier, veje og p-pladser udføres enten af den enkelte grundejer eller af et professionelt firma, som bestyrelsen har skrevet kontrakt med. Se i vedtægternes 10 samt i foreningens vinterregulativ, hvem der har ansvaret for hvilke områder. Vinterregulativet finder du/i også på hjemmesiden. Fældning mv. af træer på fællesarealerne, herunder skråningerne Træer på grundejerforeningens fællesarealer må ikke fældes, beskæres, opstammes eller lignende uden godkendelse. Det kræver altid bestyrelsens tilladelse og i visse tilfælde også kommunens tilladelse (ex. når der er tale om egetræerne). Se retningslinjerne herom på hjemmesiden. Træer på arealer, og hvor de tilstødende grundejere selv har vedligeholdelsespligten, må heller ikke fældes, beskæres eller opstammes. Det kræver også bestyrelsens tilladelse. Det er tilladt at fjerne eller beskære mindre trælignende vildtskud så de ikke vokser op og ud over skråningen. I tvivlstilfælde er det bestyrelsen, der afgør, om der er tale om et træ eller et trælignende vildtskud. Fældning eller beskæring af træer uden den fornødne tilladelse kan medføre erstatningsansvar, herunder krav om genbeplantning af et nyt træ. Udgifter til genbeplantningen vil blive pålagt den pågældende grundejer. Forårs- og efterårshavedage Grundejerforeningen afholder hvert år fælles forårs- og efterårshavedage til fælles rengøring af fællesarealer, ex. fjernelse af affald og ukrudt, tømning af 4

5 regnvandsbrønde, rengøring af foreningsskuret, vedligeholdelse af legeplads m.m. Bestyrelsen sørger for den fornødne forplejning, der er gratis for de deltagende grundejere og medbragte børn, og også selvom disse ikke deltager aktivt i arbejdet. Deltagelse er frivillig, men hvis en husstand deltager, tilbagebetales en mindre del af kontingentet, hvilket pt. udgør 200 kr. pr. havedag. Forårsrengøring er en weekend i april måned, hvorimod efterårshavedagen afholdes på en søndag i oktober. På havedagene arbejdes der typisk i perioden kl Foreningen har en del redskaber (river, koste, skovle m.m.) Man kan også medbringe sit eget værktøj. Foreningen sørger for leje af større maskinværktøj. Arbejdsopgaver fremgår af den udsendte invitation, og fordelingen styres centralt af bestyrelsen på selve dagen. Legeplads og boldbaner På fællesarealet ved den offentlige sti, Skolestien, er der anlagt en stor legeplads, en mindre boldbane og en kælkebakke. Området er åbnet for alle. Der er fem flytbare bord-bænkesæt til fri afbenyttelse. I Georginehaven (ud til stamvejen) er der en større boldbane. Denne trænger dog til en renovering. Trailerudlejning Grundejerforeningen råder over to trailere, der kan lejes for 50 kr. pr. trailer pr. dag. Trailerudlejningen varetages af bestyrelsen. Find kontaktoplysninger herom på foreningens hjemmeside. Trailerne er parkeret på den nederste lille p-plads i Latyrushaven og den lille p-plads i Georginehaven. Parkering: Der er i henhold til lokalplanens bestemmelser fri parkering for køretøjer op til 3,5 tilladt totalvægt på grundejerforeningens fem p-pladser. Parkering skal ske i de med hvidt opmalede båse. Der må ikke parkeres på de med gult opmalede områder. 5

6 Carporte Det er muligt at etablere en carport. Ansøgning om carport skal sendes til bestyrelsen, da denne skal godkende placeringen. Der skal også sendes en ansøgning til kommunen om tilladelse til opførelse af selve carporten. Vær opmærksom på, at kommunen kan vælge at tage et gebyr for behandling af ansøgningen, og dette gebyr må ansøger selv afholde. Grundejeren er selv ansvarlig for carportens etablering og betaler selv for materialerne. Carporten skal opføres i samme udseende som de eksisterende carporte og med samme materialer. Det koster 200 kr. årligt at have en carport. Beløbet dækker udgifter til maling, og man har pligt til at male sin carport ca. hvert 3. år, eller når bestyrelsen meddeler, hvornår carportene skal males. Carport-ordningen bliver også administreret af bestyrelsen. Find kontaktoplysninger herom på foreningens hjemmeside. Man kan også vælge at købe en eksisterende carport af en anden grundejer. I så fald skal bestyrelsen have oplysning om ejerskiftet. Carportejeren skal til enhver tid følge bestemmelserne i vedtægterne om carporte samt bestemmelserne i carportregulativet. Sidstnævnte regulativ finder du/i på foreningens hjemmeside. Campingvogne og trailere I henhold til lokalplanens bestemmelser er der ikke indrettet p-pladser i grundejerforeningen til campingvogne. Dette gælder også trailere. Det er tilladt at parkere kortvarigt ved klargøring og pakning. Men du/i må selv sørge for langtidsparkering udenfor grundejerforeningens område. Affaldssortering og storskrald Fra og med januar 2014 har Egedal Kommune som affaldsmyndighed etableret et bio-affaldssorteringssystem. Det betyder, at du/i skal sortere husholdningsaffaldet i bioaffald og andet affald, inden du selv afleverer de to typer af affald i et centralt placeret affaldscontainersystem. Affaldscontainersystemerne er placeret fire steder i grundejerforeningen to steder i Georginehaven og to steder i Latyrushaven og affaldet skal være sorteret, inden det bliver smidt i containerne. 6

7 Der må kun smides husholdningsaffald i affaldscontainerne. Øvrigt genanvendeligt affald skal fortsat enten på genbrugsstationen (ex. papkasser, plastic, metal mv.), i specielle containere (ex. flasker og aviser) eller stilles ud til storskraldsordningen (ex. større møbler mv.). Der er opsat flaske- og aviscontainere ved busstoppestedet på Blomsterhaven mellem Latyrushaven og Georginehaven. To blå pap-containere er endvidere opstillet på prøve i grundejerforeningen (én i Latyrushaven v/l47 og én i Georginehaven v/g38). Denne forsøgsordning udløber 1. juni Genbrugsstationen ligger på Hassellunden 2B, 2765 Smørum. Hvis du har storskrald, kan du tilmelde dig storskraldsordningen via Storskrald kan placeres på og afhentes fra de felter på p-pladserne, hvor der er optegnet med gul maling. Du/I er selv ansvarlig(e) for afhentning af storskrald, herunder tilmelding til ordningen. Grundejerforeningen stiller alene arealer til rådighed. Der må IKKE hensættes storskrald andre steder, herunder på vej- og stiarealer samt fællesarealer. I så fald kræver det bestyrelsens tilladelse. Affaldscontainersystemerne i grundejerforeningen er Egedal Kommunes ejendom, og spørgsmål om systemerne, herunder klager over gener fra systemerne (lugt, støj m.m.) skal rettes til kommunens affaldskontor. Grundejerforeningen sørger for løbende vedligeholdelse af området rundt om systemerne og sikrer adgang til og fra systemerne om vinteren. Se nærmere på kommunens hjemmeside, om bioaffaldssortering m.m. Kloakker Grundejerforeningen har kun ansvar for de regnvandsbrønde m/ledninger der er beliggende på stier og p-pladser. Hovedkloakken samt kloakledningerne fra de enkelte ejendomme til denne er forhold, der bliver administreret af Furesø Egedal Forsyning A/S. Se deres hjemmeside, Hvis du/i derfor oplever stoppede kloakker inde i huset, skal kontakt umiddelbart ske til ovennævnte forsyningsselskab, bl.a. med henblik på en vurdering af, hvem der har ansvaret for udbedring af kloakbrud, forstoppelse m.m. 7

8 Placering af postkasser Efter den postlovgivning, der trådte i kraft i januar 2012, skal postkasser placeres ved ejendommens (matrikulære) skel. Det betyder, at grundejere, der ophænger postkasser inden i gården eller ved siden af hoveddøren, kan risikere ikke at modtage post. Spørgsmål om postkasser, deres lovlige placering samt konsekvenserne af den nye postlovgivning, skal rettes til Post Danmark. Belysning Gadebelysningen i grundejerforeningen er ejet af Egedal Kommune og bliver administreret af SEAS-NVE. Hvis du/i derfor oplever, at en gadelampe er gået i stykker, skal du kontakte SEAS-NVE direkte på tlf. nr og fejlmelde den pågældende gadelampe. For online-fejlmelding m.m. henvises til hjemmesiden, TV Husstandene i grundejerforeningen er medlemmer af antenneforeningen, Smørum Kabelnet, Alle forhold om tv, herunder tv-signaler og tv-pakker, skal således rettes til Smørum Kabelnet, som administrator af området. Fastelavnsfest Grundejerforeningen arrangerer årligt en fastelavnsfest, der finder sted i lånte lokaler på Boesagerskolen, enten i februar eller marts måned. Festen omfatter tøndeslagning for store og små samt bingospil med mulighed for mange præmier. Lettere forplejning kan købes for små priser. Deltagelse koster 25 kr. pr. person. Særskilt invitation til fastelavnsfesten udsendes via bestyrelsen i januar måned. Denne velkomstfolder er senest opdateret 15. september

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13.

ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13. A/B KNASTEN - Husorden side 1 ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13. Antenner Det ikke tilladt at opsætte synlige antenner. Der er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlæg igennem

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012

Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012 Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Håndbogen 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INDLEDNING... 4 1.1 Generalforsamling og bestyrelse... 4 1.2 Foreningens område... 5 2 GRUNDEJERFORENINGENS

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Informationsmappe om. Ejerlauget Røjlehaven

Informationsmappe om. Ejerlauget Røjlehaven Informationsmappe om Ejerlauget Røjlehaven Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ejerlauget Røjlehaven 3 Varmecentralen 4 Veje og parkering 4 Renholdelse af veje og fortov 4 Fællesarealer 5 Indbetaling

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler

PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE Indhold Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Afsnit 15 Afsnit 16 Rettelsesblade

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Velkommen til Skelagerparken

Velkommen til Skelagerparken Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus... 5 -betaling... 5 -rengøring... 5 -vaskehusreglement... 6 Fælleshuset...

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Husorden for beboere i Bryggergården

Husorden for beboere i Bryggergården Husorden for beboere i Bryggergården Kære beboere Det er et overordnet formål, at boligområdet bibeholder de værdier, der har været afgørende for at vi har bosat os her. Det gælder både ejendommenes pris

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007)

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. o Forhåbningsholms Alle 1A og B 10 Frederiksberg C (Udkast 00) Denne skrivelse er til nuværende og nye beboere. Hensigten

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere