Vesterbølle. Historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesterbølle. Historie"

Transkript

1 Vesterbølle Historie Vesterbølle bys ejerlav ligger i et afvekslende himmerlandsk landskab med bakket agerland og udstrakte enge og kær. Nordvest for landsbyen ligger de såkaldte holme, der er tidligere øer i et lavvandet fjordlandskab. I ejerlavets nordøstlige hjørne fandtes tidligere hedestykker; i dag er de tilplantet med skov. Vesterbølle by blev anlagt på randen mellem agerland og eng ved Lilleå, sandsynligvis i den tidlige middelalder. Vesterbølle kirke med romansk kor og skib ligger højt omtrent midt i landsbyen, mens gårdene kom til at ligge i en klynge omkring kirken og langs den slyngede hovedgade og dens forgreninger. Et karakteristisk historisk træk ved Vesterbølle er, at den oprindelige bebyggelsesstruktur er bevaret, idet næsten alle de 15 gårde og to huse med jord, som ifølge matriklen af 1682 lå i landsbyen, blev liggende på deres tofter efter udskiftningen i Byens placering i landskabet er også et markant træk for den tidlige bebyggelse i de midtjyske ådale, idet Vesterbølle ligger hvor vejforløbene samles ved et gammelt overfartssted over Lilleå. Ejerlavet blev i syd, vest og nord afgrænset af Lilleå og Lerchenfeldt Å, og gårdene blev placeret centralt i byens ressourceområde på kanten mellem agerjorderne og engene. Skov har beboerne kun i begrænset omfang haft adgang til, og når de skulle male korn, skulle de køre ad vejen mod nord til Lerchenfeldt Møllegård. Før landboreformerne og overgangen til selveje hørte gårdene i Vesterbølle under Lerkenfeldt gods. Ejerlavets jorder blev dyrket af Vesterbølles bønder i fællesskab som såkaldt græsmarksbrug. Driftsformen skyldtes de relativ lette og sandede jorder og de betydelige engarealer, som gjorde det muligt at holde mange husdyr. I princippet bestod et græsmarksbrug af to dele med i alt ca. 10 marker, eller gjøder, som de kaldtes. De fem gjøder var udlagt til græsfælled, mens der i de andre fem blev sået byg, rug og havre. Markerne indgik i et rotationssystem, således at en ny græsmark hvert år blev gødet, pløjet og tilsået med korn, mens marken i den anden ende, efter at have været dyrket i fem år, fik lov at gro til med græs. Som et yderligere supplement til husdyrholdet kunne bønderne slå hø i engene og derefter lade heste, får, køer og stude afgræsse arealerne. Landboreformerne ændrede som nævnt ikke bebyggelsesstrukturen, men trak til gengæld nye skel i landskabet. Omkring 1815 blev Vesterbølles jorder udstykket og fordelt mellem bylavets 15 gårde, der på det tidspunkt var omtrent lige store. Her var tale om en kamudskiftning, således at hver gård fik en hovedparcel agerjord nord for byen og Lilleå, flere engparceller ned mod åen og på Holmene samt en hedeparcel mod nordøst. Kun to gårde flyttede ud på de udskiftede marker. I forbindelse med udskiftningen byggede Vesterbølles bønder nye skel og diger, som afgrænsede den enkeltes gårds jorder. Også drivveje mod engene havde diger. På Holmen ses fornemme eksempler på Vesterbøllebøndernes inddigede engparceller, og nord for byen er udskiftningsskellene, som afgrænsede den enkelte gårds jord, i adskillige tilfælde fortsat tydeligt markeret, idet nyere læhegn er plantet i skellene. I løbet af 1800-årene flyttede fire andre af Vesterbølles oprindelige gårde ud på de pågældende ejendommes jorder. Indenfor ejerlavet opstod der også gennem udparcellering tre nye gårdbrug og nogle husmandssteder, og i landsbyen kom flere jordløse huse. På østsiden af Katbakken lå fattighuset indtil Ved kirken lå i 1842 en skolebygning på 11 fag samt et mindre udhus. Skolen 1

2 havde et jordtilliggende på 4 tdr. land. En ny skole blev opført på stedet i 1860; den fik en tilbygning i 1911 og igen i 1922 og eksisterede som skole indtil Herefter kom den nye centralskole. Umiddelbart syd for kirken opførtes i 1897 et missionshus. I løbet af århundredet fik byen også en lille håndfuld håndværkere og handlende. Ved folketællingen i 1834 var her smed, tømmermand og skrædder. I 1850 havde Vesterbølle også fået en skomager og tællingen oplyser om tre piger, som går rundt på gårdene som væversker. Næringsfriheden af 1857 gjorde det muligt med høkerhandel i landsbyerne, men det er først med folketællingen i 1870, vi får oplysninger om en detailhandler. I 1901 havde Vesterbølle både købmand, tækkermand, skomager, to smede, en snedker, en deltidsmurer, to væversker og en vaskekone. I de næste årtier fik byen hele to cykelforretninger og to købmandsforretninger og samtalestationen sørgede for Vesterbølleboernes telefoniske forbindelser til omverdenen fra 1912 til Derimod fik landsbyen aldrig brugsforening, og en anden markant institution i andelstiden, andelsmejeriet, blev placeret i Østerbølle. Et andelsfrysehus lå placeret vest i byen fra omkring 1949 til midten af 1970erne. Især i 1940 erne og 1950 erne bygges også en række enfamilieshuse, ofte opført til pensionister. Vesterbølle bys ejerlav det nuværende kulturlandskab I Vesterbølle og i landskabet omkring landsbyen findes en række diger og skel, som landsbyens beboere for mange generationer siden byggede i sten, jord eller tørv. Oven på jorddigerne var der tæt beplantning eller flettede gærder, der tjente til at holde kreaturerne inde eller ude samt markerede ejerforholdet. De ældste diger er toftedigerne og ejerlavsdigerne. Toften var det stykke jord i landsbyen, hvor gården med gårdsplads, småhuse, æblehave og kålhave lå. Dette jordstykke var også i landsbyfællesskabets tid altid ejet af gård- eller husmanden. Ejerlavsdiget var det store dige, som løb rundt om hele landsbyens fælles jord. Både tofteskel og ejerlavsdige stammer helt tilbage fra landsbyens grundlæggelse for ca. tusind år siden. Udskiftningsdiger er diger, som blev anlagt og beplantet i forbindelse med udskiftningen af landsbyens jorder i Hver enkel gård fik med landboreformerne sin egen jord, både agerjord, eng og hedeparceller, og det blev markeret med skel. Dog kan flere af udskiftningsdigerne være ældre end 1815, idet landsbyjorden i fællesskabets tid var opdelt i de såkaldte gjøder eller marker. Gjøderne, hvoraf der var ti, var også inddiget med jorddiger og gærder, og nogle af dem kunne fortsat tjene som skel mellem to gårde. 2

3 Kortsignatur Dige: Dige med sten: Stendige: Terrænspring/dige: Vej: Markvej: Ejerlavsskel: Træ: Diger mod Vesterbølles sydlige bebyggelsesgrænse Vesterbølles sydlige bebyggelsesgrænse afgrænses af et digeskel mod udmarken. Digeskellet er markant markeret og med rester af stensætninger, vest og nordvest for Tolshøj 19 ( Hovgaarden ), syd for Hovgaarden på et naturligt terrænspring samt syd for Tolshøj 15 bag en lille indhegnet legeplads. Desuden er der rester af stensætning syd for Tolshøj 13. Digeskellet er anlagt så det udnytter den naturlige terrænforskydning ned mod engarealet omkring Lilleåen. Vest for præstegården (Tolshøj 31), er der rester af dige, som løber i nord-sydlig retning. Præstegårdens sydlige og østlige tofteskel er markeret med stendige, der udnytter terrænfaldet mellem toften og markvejen. Diger der afgrænser Vesterbølle mod agerlandet i nord Vesterbølles nordlige bebyggelsesgrænse afgrænses af et digeskel mod udmarken, der strækker sig fra Korsholmsvej 183 vestlige skel til Vejgrenen 8. Digeskellet udnytter det naturlige terrænspring bag Tolshøj 4 og Tolshøj 8. Nord for kirken har diget stensætning. Bag Vejgrenen 8 er der spor af diget i form af terrænspring. Mellem Katbakken 5 og Tolshøj 28 er der et mindre markant terrænspring, der markere grænsen mellem tofterne og udmarken. 3

4 På tofteskellet mellem gårdanlægget Tolshøj 4 og Tolshøj 6 er der et velbevaret stendige i nordsydlig retning. Nord for Tolshøj 8 (Den gamle skole), er der et terrænspring mellem en nyere grantræsplantage, der tidligere har hørt under den gamle skole og agerjorden. Kirkegårdsdige Omkring kirkegården løber kirkegårdsdiget. Nordøst for kirken er der spor efter et ældre dige. Der er ældre træer langs kirkegårdsdiget ud mod Tolshøj. Ud mod vejgrenen er der genplantet et ungt træ. Ejerlavsskel. Ejerlavet blev i syd, vest og nord afgrænset af Lilleå og Lerchenfeldt Å. Mod øst lå ejerlavsskellet ved det vestlige tofteskel på matrikelnummer 2a. Ejerlavsskellet gik mod nord op til Lerchenfeldt Å. Vejforløbene - infrastruktur Tolshøj er Vesterbølles hovedgade, og går gennem byen i øst-vestlig retning. Alle stadig eksisterende gårdanlæg ligger med indkørsel ud til Tolshøj. I Vesterbølles centrum løber to sideveje, Vejgrenen og Katbakken ud i nord-østlig retning. I landsbyens østlige ende går Korsholmsvej i nordsydlig retning. Fra øst løber Sognevejen, som ender i et T-kryds ved Korsholmsvej. Træer og anden beplantning Tofternes gamle træer er placeret følgende steder: Tolshøj 4: 2 gamle træer på den vestlige del af toften. Tolshøj 38 (præstegården): ca. 15 gamle træer vest og syd for præstegården. Hovgaarden: 3 gamle træer på den vestlige del af toften. Desuden 4 gamle træer syd for Hovgården bag Missionshuset. Kirkegårdsdiget: en række ældre træer på diget ud mod Tolshøj. 4

5 Gennemgang af gårde, huse og bygninger i Vesterbølle. De enkelte bygninger er inddelt kronologisk i hovedgrupperne: 1. Gårde og huse ca Gårde og huse: Gårde og huse Nyere byggeri 5. Andre bygninger Indenfor hver hovedgruppe redegøres der for de enkelte bygningers type, tilbygninger, byggeskik, materialer og bevaringsværdi. Kortnr. er anført som husstandens nummer. Kort kan udbygges, hvis det ønskes. I forhold til bygningernes bevaringsværdi skal der anføres følgende: Begrebsdefinition En bygnings bevaringsværdi er, i denne kontekst, en sammenfattende vurdering af dens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige betydning, dens originalitet og tilstand. Klassifikation Bygningernes bevaringsværdier er fastsat ud fra en tillempet brug af Skov og Naturstyrelsens Save system. Bygninger med bevaringsværdi 1-2, 3-4 og 5-7 markerer således en henholdsvis lav, middel og høj bevaringsværdi. Bevaringsværdierne kan i nogen grad oversættes til følgende kategorier: Bevaringsværdier på 1-2 er miljø-svækkende. Bevaringsværdier på 3-4 er miljø-neutral. Bevaringsværdier på 5-7 er miljø-styrkende. 5

6

7 Gårde og huse ca Adresse:Tolshøj 23: Nællegården Mrt Stuehus ca Stuehus (ca. 1870): regulært længdehus med fast vinduestakt. Huset er muret og hvidkalket med optrukket gesims. Det har eternittag. Gavlene har halvvalm. Huset har to skorstenspiber opført i blank mur. Vinduerne er ombyttede. Hoveddøren er af nyere dato. Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 5 23 Lade 1900 Kostald 1922 Svinestald 1918 Laden er muret og hvidkalket. Den har muret gesims og eternittag. Vinduerne er opdelte og jernrammer. Opført i kampesten, med murede sten omkring vinduer og port. Vestgavlen er stærkt ombygget med en profil af jernplader. Pandepladetag. Opført i blank mur og hvidkalket. Pandefladetag og nye vinduer. Nordgavlen er i blank mur. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 5 Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 5 Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 5 Gårdspladsen Brolagt Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 5 Stand: 5 Generelt: Et helstøbt anlæg. Samlet: 4-5 7

8 Adresse: Katbakken 5 Matr. nr. 23 e Hustype og tilbygninger Bygningsbeskrivelse (Byggeskik og materialer) Bevaringsværdi Kort Enfamiliehus 1824 ombygget Blank rød mur. Uopdelte termovinduer i plast. Tagdækning af decra og Arkitektonisk: 2 Katbakken 5 i 1986 med udhæng. Kulturhistorie: 2 Stand: 5 Adresse: Tolshøj 21: Lagensholm Delvist indrettet som museum, idet der findes skolestue og værksteder. På stalden lille bestand af gamle danske husdyrracer.) Stuehus 1860 Muret, berappet, gulkalket taktfast længdehus med nyere decratag og sprossede termovinduer. Arkitektonisk: 4 21 Husets vestside har stenpigning. Huset har tidligere været stråtækt. Kulturhist.: 5 Stald 1937 Stalden er muret og hvidkalket med trempel i blank mur. Taget er i eternit. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 4 Lade 1937 Laden er muret og pudset. Staldvinduer er i støbejern. Taget er i eternit. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 4 Maskinhus 1968 Stærkt ombygget facade og tag i eternit. Arkitektonisk: 2 Kulturhist.: 2 Stand.: 2 Generelt 3-4 8

9 Adresse: Tolshøj 11: Hummeltoften. Matr. 9 a Stuehus til tidligere landbrug. Laden vest herfor, som tilhører Foreningen til levendegørelsen af landsbykulturen i Vesthimmerland hørte til gården. Stuehus 1877 Stuehuset er gulmalet med fast vinduestakst og har oprindelig vinduestørrelse med små termoruder. Stenhuset har muret gesims. Oprindeligt har det haft stråtag. Nu har det nyere eternittag med udhæng. På nordfacaden er der påbygget en havestue. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.:

10 Adresse: Tolshøj 28: Bakkegården Matr. Stuehus 1872 ombygget Kostald 1930 ombygget 1976 Lade 1930 Ungdyrstald 1930 Gårdspladsen Muret og hvidkalket med sort tjæret sokkel. Nyere eternittag med udhæng. Nyere store uopdelte termovinduer. På sydsiden er der påbygget et midterkvistparti med altan. Omkring de to døre på facaden er der pilastre. Op til hoveddøren er der en granittrappe. Opført i blank mur. På vestsiden dog hvidkalket. Stalden har taktfaste støbejernsvinduer og et galvaniseret stålpladetag. Opført i rødstensmur med fire halvbuede stik omkring støbejernsvinduer. Laden har sparenkopgesims og pandepladetag. På østgavlen er der pandepladebelægning. Nordsiden er pudset og hvidkalket. Opført i rødstensmur. Østsiden er pudset og hvidkalket. Sydgavlen er ligeledes pudset og kalket hvid. Taget er beklædt med pandeplader. Vinduerne er en blandning af støbejernsvinduer og jernvinduer. Laden har en nyere port. Pigstensbrolagt med gammelt træ centralt placeret. På gårdspladsen står en skæmmende jernbeholder Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 5 Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 5 Stand: 5 Arkitektonisk: 6 Kulturhist.: 6 Stand: 5 Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 5 Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 5 Stand: 5 10

11 Adresse: Korsholmvej 174 Enggård Matr. nr. 12 a Aktivt landbrug Stuehus 1777 Opført i blank rød mur. (Der er sat rød sten omkring oprindelig hus) Arkitektonisk: 3 Korsholmvej 174 (Gården brændte delvist i Vinkelbygning midtfor der er gennemført i taget. Store enkeltopdelte og Kulturhistorisk: ) små uopdelte termovinduer. Taget er i skifer med enkelte tagvinduer. Staldbygning 1933 Er muret og hvidkalket. Der er blank mur over vinduer, omkring dørene og i trempel. Støbejernsvinduer. Taget er af eternit med tre små gavle med luger. Arkitektonisk: 4 Kulturhistorisk: 5 Lade 1968 Blank rød mur. Taget er af eternit. Arkitektonisk: 3 Kulturhistorie: 4 Staldbygning 1960 Hvidkalket mur. Eternittag. Arkitektonisk: 3 Kulturhistorie: 4 Maskinhus 1968???????? 11

12 Adresse: Tolshøj 25 Tidligere landbrug større husmandsbrug. Stuehus 1875 Lille muret gulkalket stuehus med tofags midterkvist. Taget er af cementtagsten. Der er indsat nyere vinduer uden opsprosning, samt nyere døre. I husets sydende er der påbygget en 2 etagers tårnligende bygning med eternittag. I det sydøstlige hjørne er et muret fyrrum. Arkitektonisk: 4 Kulturhist Udhus, tidl. Stald 1875 Udhuset er muret og hvidkalket med oprindelige vinduer, døre og luger. Udhuset har et pandeppladetag. I udhusets østlige ende er det sammenbygget med en tidligere lade. Garage, tidl. Lade 1933 Arkitektonisk: 6 Kulturhist.: 5 muret og hvidkalket med muret gesims. Velbevarede vinduer og port. Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 4 Stand: 5 12

13 13

14 Huse og gårdanlæg Huse Adresse: Tolshøj 20 Tidl. landbrug, mindre gård. Jorden er lagt til ejendommen Tolshøj 25. Stuehus 1896 Lavt strukturpudset og gulmalet længdehus med fast takt. Gavle er rødmalede. Med tag af cementtagsten. Huset har simpel taskekvist på sydsiden. Vinduerne er nyere småsprossede termuruder. På husets østside er der et lille påbygget indgangsparti i mur med tjærepaptag. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 5 20 Adresse: Vejgrenen 3 (Tidl. været cykelforretning og skomagerværksted) Stuehus 1905 Er opført i røde mursten med vandrette hvide pudsede dekorationsbånd. På langsider Arkitektonisk: 4 Vejgrenen 3 og gavle er der muret gesims. Vinduerne er uopdelte og af nyere dato. I østgavlen er der to orginale vinduer. Stuehuset har nyere sort eternittag. Kulturhist.: 4 Værkstedstilbygning Placeret mod nord. Den er pudset og kalket hvid. Taget er et sort eternittag. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 3 14

15 Adresse: Tolshøj 7 Tidl. købmandsforretning, nedlagt ca Enfamiliehus 1907 Markant blank rødstenshus med muret vindueskvist og takst. Det har indmuret markerede vandrette bånd i to niveauer. Under vinduerne på facaden er der indsat mønstermur. Over vinduerne er der markeret stik. Vinduerne har indsat nye termoruder. Taget er et nyere eternittag med udhæng. I forlængelse af husets vestgavl er der opført en garage. Huset er generelt i god stand. Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 4 Stand: 5 7 Adresse: Tolshøj 14 Opført som arbejderbolig. Enfamiliehus 1910 Ombygget 1950 Stærkt ombygget muret og pudset hus med halvtagsbygning mod vest. Nyere eternittag med udhæng. Det har nyere uopdelte termovinduer. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 3 Stand:

16 Adresse: Tolshøj 15: Den tidligere telefoncentral. Udskilt fra gården Hummeltoften, da centralen blev oprettet i Centralen fungerede indtil Enfamiliehus 1912 Vulstfuget rødstenshus med muret gesims. Nyere vinduer uden opdeling. Taget er nyere eternit med udhæng. Huset har en udbygning i vestgavlen, som er kalket hvid og med sort fladpladetag. Arkitektonisk: 4 Kulturhist: 5 15 Adresse: Tolshøj 12 Gl. købmandshandel, nedlagt som forretning ca Enfamiliehus 1914 Vinkelbygget anlæg med muret hjørnekvist. Huset er muret, pudset og gråkalket. Taget er af eternitbølgeplader. Nordenden er tidligere lagerbygning og har tilmurede vinduer og port. På det nordvestlige hjørne er der påbygget en halvtagsbygning. Vinduer er ombyggede og i plast. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.:

17 Gårdanlæg Adresse: Vejgrenen 8 Tidl. større husmandsbrug. Stuehus 1917 Huset er i blank rød mur med kampestensbesatte undergavle. På nordsiden er der Arkitektonisk: 4 Vejgrenen 8 kampesten under vinduer. Der er muret gesims på langsider og gavle. Huset har nyere eternittag med udhæng. Halvvalm er fjernet. Kulturhist.: 5 Stald 1917 Stalden er hvidkalket og har støbejernsvinduer og stålpladetag. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 5 Lade 1917 I blank rød mur. Vestgavlens underdel er i kampesten, mens overgavlen er pudset og hvidkalket. Gårdspladsen Er grusbelagt. Skur Der er opført et simpelt skur på nordøstlige hjørne. Skuret er hvidkalket og har stålpladetag. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.. 5 Arkitektonisk: 2 Kulturhist.: 1 Stand: 2 17

18 Adresse: Tolshøj 4 Nedlagt landbrug. Stuehus 1901 Er opført i blank mur med mønstermurværk omkring hoveddør. Det har en markant savtakgesims og rødt decratag. Det har indsat fire uopdelte termoruder, samt tre nye små sprossede termoruder i vestenden. Vinduet længst mod øst er originalt. Halvvalme er fjernet. Gavle er pudset og kalket hvide. På husets bagside er der store termovinduer uden opdeling. Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 6 Stand: 5 Tolshøj 4 Stald 1877 Lade 1877 Er hvidkalket og opført i mur og kampesten. Det har eternitbeklædte overgavlspartier. Taget er i eternitplader. Over stalddøren er der en kvistluge. Laden er muret og kalket hvid. Taget er beklædt med pandeplader. Laden fremstår med et smukt portparti ud mod vejen. Arkitektonisk: 6 Kulturhist.: 6 Stand: 6 Arkitektonisk: 6 Kulturhist: 6 Stand: 6 Maskinhus 1945 Simpelt og hvidkalket med eternittag og gavle. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 3 Gårdspladsen Er pigstensbelagt og afgrænses foran stuehuset af en prydhave. Bag stuehuset er der en parkligende have med gamle træer. Helhedsindtryk Helstøbt velbelagt anlæg, dog skæmmet af udskiftning af vinduer i stuehuset. Arkitektonisk: 6 Kulturhist.: 6 Stand.: 6 18

19 Adresse: Tolshøj 19, Hovgård. Stuehus 1901 I dag: Museum. Opført i blank mur med tagtakgesims. Over vinduerne er der buede stik. Taget er belagt med røde vingetagsten. Vinduerne har to rammer med tre ruder pr. ramme. Arkitektonisk: 6 Kulturhist.: 5 19 Lade 1896 Stald 1896 Huset har tre skorstene, hvoraf den midterste er original. Er muret og hvidkalket. Der er blank mur omkring vinduer og dør. Overgavle er brødebeklædt. Taget er af eternit. Opført i kampesten med luger over stalddøre. Taget er af eternit. Stalden har støbejernsvinduer. Gårdspladsen Er græsklædt Stendige omk. gården I alt væsentlighed opført af Karl Nielsen, nuværende ejer. Bag gården mod engen er der dog rester af et oprindeligt stendige på naturlig højderyg. Har beskyttet kålhaven, som lå mod syd. Stand: 6 Arkitektonisk: 6 Kulturhist.. 5 Stand: 6 Arkitektonisk: 6 Kulturhist.: 5 Stand: 6 19

20 Huse og gårdanlæg Huse Adresse: Tolshøj 3 Opført til pensionist Enfamiliehus 1932 Tolshøj 3 Ombygget 1975 Adresse: Tolshøj 24 Med udhus og garage. Et pudset og hvidmalet hus, med en fast fagtakt. Eternittag med udhæng. I vestenden er der påbygget en nyere garage. Huset har nyere termovinduer. På sydsiden er der en udbygning i gasbeton. Huset fremtræder kraftigt ombygget. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 2 Enfamiliehus 1932 Et taktfast hus opført i rød blank mur. Taget er med udhæng og beklædt med decraplader. Halvvalm er fjernet. På østgavlen er der påbygget en havestue. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: Adresse: Sognevejen 303 Matr. nr. 13 f Hustype og tilbygninger Bygningsbeskrivelse (Byggeskik og materialer) Bevaringsværdi Kort 20

21 Enfamiliehus 1933 Taktfast rødstenshus opført på kampestenssokkel. Murværk med stik over vinduer. Taget er i eternit med udhæng og muret gesims. Halvvalm sløjfet. Opdelte termovinduer. Arkitektonisk: 4 Kulturhistorie: 3 Sognevejen 303 Adresse: Korsholvej 170 Matr. 13 c Stuehus 1933 Opført i blank rød mur med garnitsokkel. Facaden har en oprindelig kvist i bindingsværk. Arkitektonisk: Vinduerne er originale. Stuehuset har nyt eternittag. En nyere påbygning er med muret gesims, kvist og fladt tag. Påbygningen virker skæmmende i et ellers oprindeligt velproportioneret hus. Kulturhist.: 2 Lagerhal 1959 Gulmalet i to etager. Stærkt skæmmende. Arkitektonisk: 2 Kulturhist.. 2 Stand: 1 Adresse: Tolshøj 26 Opført til enke fra Bakkegården. Enfamiliehus 1934 Ombygget 1995 Taktfast, glatpudset og gulmalet. Nyere eternittag med udhæng. Halvvalm er sløjfet. Nyere plastvinduer. I vestenden er der påbygget en carport. Arkitektonisk. 3 Kulturhist.:

22 Gårdanlæg Adresse: Tolshøj 27: Enggården. Aktivt landbrug. Var tidl. mindre landbrug, efter at oprindelige gård blev delt mellem to sønner. I dag tillægsjord. Stuehus 1922 Pudset og hvidmalet med decratagplader. Nye uopdelte termovinduer. Det har en trukket gesims og halvvalm. Skorstenen er fjernet. Stuehuset har påbygget en uskøn veranda, der kan betegnes som fremmed i miljøet. Arkitektonisk: 4 Kulturhist Stald 1930 Stalden er muret og pudset og opført med en muret trempel. Staldvinduerne er i støbejern. Taget er beklædt med pandeplader. Der er en enkelt lugekvist. På vestgavlen er der en halvtagspåbygning. Kviestald og lade 1985 Sammenbygget med stalden. Kviestalden/laden er muret og pudset og har pandepladetag. Den har nye store vinduer. I nordenden er der en stor uskøn vognport samt eternitbølgeplader på taget. Nordgavlen er bræddebeklædt. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 4 Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 2 Adresse: Tolshøj 1: Engvang Fortsat aktiv landbrug. Jorden fra Vesterbølle Østergård med under bedriften. Stuehus 1923 Opført i blank mur med stor trekantet midterkvist. Store uopdelte termovinduer. To vinduesrammer længst til højre på stuehuset er muret til. Taget har udhæng og er i eternit. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 2 Tolshøj 1 22

23 Lade 1923 Svinestald Ombygget 1970 Stald og foragelade 1992 Det har muret gesims. Laden er i blank mur. Taget er i eternit. Vinduerne er halvbuede og er dels i jern og støbejern. Opført i blank rød mur, med tag i eternit. Vinduer er i jern og støbejern. Der er en enkelt luge på vestgavlen. I opført i blank mur med pandepladetag. Overgavle er beklædt med pandeplader. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 2 Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 2 Arkitektonisk: 2 Kulturhist.: 2 Maskinhus 1970 Pudset simpelt maskinhus med fladt tag. Arkitektonisk: 2 Kulturhist.: 2 Stand: 2 Adresse: Korsholmsvej 172: Vesterbølle Østergård Matr. 13 a Nedlagt landbrug. Bygningerne er købt af efterskolen. Stuehus 1925 (Gården brændte 1925) I blank mur. Med termovinduer indsat i gamle karme. Tag af nyere decraplader. På østgavl er der en mindre tilbygning med fladt tag. På stuehusets sydside er der bygget en terrasse med glastag. Stuehusets generelle bygningsmæssige tilstand fremstår som forsømt med en del skader i muren. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 5 Stand:

24 Svinestald og kostald 1925 Opført i hvidkalket mur, med pandepladetag. Isat to nyere porte i dårlig stand. Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 5 Stand. 2 Lade 1925 Med glatpudset mur af blandede sten. Taget er af eternit. Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 5 Stand: 2 Maskinhus 1925 Placeret på gårdspladsen og fremtræder skæmmende Arkitektonisk: 1 Kulturhist.: 2 Stand: 1 Generelt indtryk: Meget forsømt med mange byggeskader. Adresse: Katbakken 1 (Minkfarm). Stuehus 1931 Taktfast muret hus med pudset og hvidkalket facader. Nyere sort eternittag med udhæng. Nyere uopdelte termovinduer. Indsat nyere hoveddør. Stuehuset er sammenbygget med laden fra Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 3 Stand: 2-3 Katbakken 1 Lade 1931 Stald 1975 Muret og hvidkalket. Nordgavlen er pandepladebeklædt. Et stort parti i sydgavlen er muret og har en gulkalket trempel. Den øvrige facade på sydgavlen er hvidkalket. Laden er sammenbygget med stalden (1975), i nordenden. Er en dyb bygning, muret og hvidkalket. I østenden har den en pandepladebeklædt overgavl. Taget er i eternitplader med udhæng. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.. 3 Arkitektonisk: 3 Kulturhist.. 3 Maskinhus 1958 Simpel bygning beklædt med galvaniserede stålplader og tag i eternitplader. Arkitektonisk: 2 Kulturhist.: 2 Stand. 2 24

25 Nyere byggeri Adresse: Vejgrenen 6 Stuehus 1941 Stuehuset er muret og strutpudset. Taget er et nyere eternittag med stort udhæng. Der Arkitektonisk: 2 Vejgrenen 6 Erstattet ældre hus. Opført skorsten og brændeovn 1984 er indsat nye vinduer i plastrammer. Kulturhist.. 2 Stand. 3 Adresse: Korsholmvej 177 Matr. 2 c Enfamiliehus 1942 Blank rødstensvilla med nyere eternittag og stor kvist med altan. Der er spor af gesims Arkitektonisk: Ombygning af tag og loft i på gavle og langsider. Vinduer er store termoruder. Kulturhist.: 2 Stand: 5 Værksted 1962 Er påbygget i villaens vestende. Det er opført i røde mursten og har store termoruder. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 2 Kontor 1974 Ombygget 1999 Stand: 5 Bygget i røde mursten med et stort udhæng, store termovinduer og tag af decrategl. Arkitektonisk. 2 Kulturhist.: 2 Stand: 5 25

26 Adresse: Vejgrenen 4 Stuehus 1945 Opført i gule mursten. Taget er beklædt med sorte cementtagsten. Vinduerne er nye Arkitektonisk: 3 Vejgrenen 4 plastruder med kunstige sprosser. Kulturhist.. 2 Stand. 4 Garage 1996 Er under opbygning i gule mursten og sorte cementtagsten. Adresse: Vejgrenen 2 Stuehus 1949 Rødstenshus med høj kælder. Decratag med udhæng. Kældermur er pudset og malet Arkitektonisk: 3 Vejgrenen 2 i knækket hvid. Store nye uopdelte termovinduer. På sydgavlen er der muret en garage. Kulturhist.: 3 Stand. 3 Udhus I blank mur, hvidkalket og med pandepladetag. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 3 Stand: 5 Adresse: Korsholmvej 179 Matr. 2.d. Enfamiliehus 1945 Rødstenshus med spor af muret gesims på gavle og langsider. Taget er et nyt eternit- Arkitektonisk:

27 Ombygget Tilladelse til udestue 1992 tag med udhæng. Termovinduer og hoveddør er ny. Tilbygget udestue har fladt tag. Kulturhist.: 2-3 Adresse: Tolshøj 22 Opført som pensionistbolig. Enfamiliehus 1945 Ombygget 1997 Muret hus med vandskuret flader. Nyt eternittag og store uopdelte termovinduer. Arkitektonisk. 2 Kulturhist.: 2 22 Adresse: Tolshøj 5 Enfamiliehus 1950 Huset er opført i blank rødstensmur med støbt betongesims. Omkring hoveddøren er der mønstermuring. Vinduerne er nye termoruder med plast og træramme. Taget er i rød tegl. I sin helhed er huset velbevaret. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 3 Tolshøj 5 27

28 Adresse: Korsholmvej 181 Enfamiliehus 1953 Ombygget Nedgravet olietank 1966, garage Rødstenshus med tag i decratagl, muret gesims og udhæng. Huset har uopdelte plastvinduer. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: Adresse: Katbakken 3 Stuehus 1958 Tilbygning til tage 1985 Carport 1988 Murermestervilla i rødstan på høj sokkel. Nyere eternittag med udhæng. Der er opført en stor taskekvist på sydsiden. I vestenden er der svagt markeret påbygning. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.. 2 Katbakken 3 Adresse: Korsholmvej 183 Matr. 2 h. Enfamiliehus 1959 Rødstenshus med nyt flammet eternittag og udhæng. Det har plastvinduer uden opdeling. Arkitektonisk: Ombygget og tilbygget 1974 Kulturhist

29 Adresse: Tolshøj 6 Opført som lærerbolig til kommuneskolen. Enfamiliehus 1963 Rødstenshus med eternittag og nyere plast-termovinduer. Arkitektonisk: 2 Kulturhist.: 2 Tolshøj 6 Adresse: Tolshøj 9 Matr. nr. 9 h Hustype og tilbygninger Bygningsbeskrivelse ( Byggeskik og materialer) Bevaringsværdi Kort Enfamiliehus 1964 ombygget Rødstenshus med decratag og nyere plastvinduer. Huset virker fremmed Arkitektonisk : 2 Tolshøj 9 i 2000 i miljøet. Kulturhistorie: 2 Stand: 5 29

30 Adresse: Tolshøj 18 Opført som aftægtsbolig fra Nællegården, Tolshøj 23. Lidt øst for Tolshøj 18, lige nord for Nællegården på nordsiden af vejen lå gårdens kålhave samt en lille smedje. Smedjen blev nedrevet og er i lidt ændret skikkelse genopført på Hovgård. Enfamiliehus Ombygget 1994 Opført i blank rød mur. Tag i røde decraplader. Vinduerne er i plast med kraftige sprosser. I vestgavlen er der en muret garage med aluport. Øst for huset er der rester af en lille abildgård. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 3 Adresse: Korsholmvej 185 Enfamiliehus 1970 Blank rødstenshus med sort eternittag og store termovinduer. Arkitektonisk: Kulturhist.: 2 Carport 1999 Simpel carport med fladt tag. Adresse: Tolshøj 8 Enfamiliehus opført Tolshøj 8 efter brand i Parcelhus i gule sten og røde cementtagsten. Det har T-sprossede vinduer og fabrikfyldningsdør. På facaden er der bygget en stor midterkvist med altan i træ. Fremmed stil for miljøet. Arkitektonisk: 2 Kulturhist

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn

Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn Historie: Ved Virksund har der været overfartssted siden middelalderen. Færgestedet mellem Himmerland og Nordfjends hørte på daværende tidspunkt under Viborg bispestol.

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE - vurdering af bygninger FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE-metoden / 2 SAVE-metodens fem grundsten / 3 SAVE-metodens anvendelse / 6 Gode råd / 7 Eksempler på SAVE-registeringer

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier BYGNINGSKOMPLEKSET ved RUD. RASMUSSENS SNEDKERIER v. arkitekt Caitlin Madden og Jakob Ingemann Parby Matrikelnr.: 36h Udenbys Klædebo Addresse: Nørrebrogade

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A.

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A. Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) De første villaer i moderne forstand blev bygget i den københavnske forstad Frederiksberg omkring 1860. Nogle år senere i provinsbyerne. Det var

Læs mere

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Fredningsforslaget omfatter: Hovedbygningen/stuehuset opført i kampesten i 1870, kampestensmuren i forlængelse af stuehusets sydgavl, portbuen mellem stuehus

Læs mere

Omfanget af husdyrbestanden, fra omkring 1914 til omkring 1995, fremgår af tabel 1.

Omfanget af husdyrbestanden, fra omkring 1914 til omkring 1995, fremgår af tabel 1. INDLEDNING 1 I Årene før 1877 var landbruget inde i en ret konstant opgangsperiode, men i 1887 vendte prisudviklingen sig, som indledningen til en afsætningskrise, der varede resten af århundredet. Den

Læs mere

Ungt firma i gamle huse

Ungt firma i gamle huse Ungt firma i gamle huse Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring optakt Det har været en spændende og lærerig opgave at skrive de gamle huses historie, eller rettere nogle fragmenter heraf, og

Læs mere

Forundersøgelsen 2001

Forundersøgelsen 2001 Forundersøgelsen 2001 Kommuneatlas Stevns Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet I samarbejde med Stevns Kommune Arkitektfirmaet Gert Bech-Nielsen, Kragelundsallé 8, 8270 Højbjerg, telefon

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA 1913-2003: Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Stråtage Før og Nu Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Titel Stråtage før og nu Redaktion Fleming Grøfte Arne Høi Tekst og grafik/billeder Fleming Grøfte Udgiver Raadvad-Centret www.raadvad.dk

Læs mere

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE Borgerrepræsentationen har den 23. oktober 2003 vedtaget lokalplan nr. 368 for et område ved Amaliegade, Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Lokalplanen er bekendtgjort 26. november

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt

Læs mere

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Forord Kærby Grundejerforening December 2005 3. december 2005 kan Kærby Grundejerforening

Læs mere