Vesterbølle. Historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesterbølle. Historie"

Transkript

1 Vesterbølle Historie Vesterbølle bys ejerlav ligger i et afvekslende himmerlandsk landskab med bakket agerland og udstrakte enge og kær. Nordvest for landsbyen ligger de såkaldte holme, der er tidligere øer i et lavvandet fjordlandskab. I ejerlavets nordøstlige hjørne fandtes tidligere hedestykker; i dag er de tilplantet med skov. Vesterbølle by blev anlagt på randen mellem agerland og eng ved Lilleå, sandsynligvis i den tidlige middelalder. Vesterbølle kirke med romansk kor og skib ligger højt omtrent midt i landsbyen, mens gårdene kom til at ligge i en klynge omkring kirken og langs den slyngede hovedgade og dens forgreninger. Et karakteristisk historisk træk ved Vesterbølle er, at den oprindelige bebyggelsesstruktur er bevaret, idet næsten alle de 15 gårde og to huse med jord, som ifølge matriklen af 1682 lå i landsbyen, blev liggende på deres tofter efter udskiftningen i Byens placering i landskabet er også et markant træk for den tidlige bebyggelse i de midtjyske ådale, idet Vesterbølle ligger hvor vejforløbene samles ved et gammelt overfartssted over Lilleå. Ejerlavet blev i syd, vest og nord afgrænset af Lilleå og Lerchenfeldt Å, og gårdene blev placeret centralt i byens ressourceområde på kanten mellem agerjorderne og engene. Skov har beboerne kun i begrænset omfang haft adgang til, og når de skulle male korn, skulle de køre ad vejen mod nord til Lerchenfeldt Møllegård. Før landboreformerne og overgangen til selveje hørte gårdene i Vesterbølle under Lerkenfeldt gods. Ejerlavets jorder blev dyrket af Vesterbølles bønder i fællesskab som såkaldt græsmarksbrug. Driftsformen skyldtes de relativ lette og sandede jorder og de betydelige engarealer, som gjorde det muligt at holde mange husdyr. I princippet bestod et græsmarksbrug af to dele med i alt ca. 10 marker, eller gjøder, som de kaldtes. De fem gjøder var udlagt til græsfælled, mens der i de andre fem blev sået byg, rug og havre. Markerne indgik i et rotationssystem, således at en ny græsmark hvert år blev gødet, pløjet og tilsået med korn, mens marken i den anden ende, efter at have været dyrket i fem år, fik lov at gro til med græs. Som et yderligere supplement til husdyrholdet kunne bønderne slå hø i engene og derefter lade heste, får, køer og stude afgræsse arealerne. Landboreformerne ændrede som nævnt ikke bebyggelsesstrukturen, men trak til gengæld nye skel i landskabet. Omkring 1815 blev Vesterbølles jorder udstykket og fordelt mellem bylavets 15 gårde, der på det tidspunkt var omtrent lige store. Her var tale om en kamudskiftning, således at hver gård fik en hovedparcel agerjord nord for byen og Lilleå, flere engparceller ned mod åen og på Holmene samt en hedeparcel mod nordøst. Kun to gårde flyttede ud på de udskiftede marker. I forbindelse med udskiftningen byggede Vesterbølles bønder nye skel og diger, som afgrænsede den enkeltes gårds jorder. Også drivveje mod engene havde diger. På Holmen ses fornemme eksempler på Vesterbøllebøndernes inddigede engparceller, og nord for byen er udskiftningsskellene, som afgrænsede den enkelte gårds jord, i adskillige tilfælde fortsat tydeligt markeret, idet nyere læhegn er plantet i skellene. I løbet af 1800-årene flyttede fire andre af Vesterbølles oprindelige gårde ud på de pågældende ejendommes jorder. Indenfor ejerlavet opstod der også gennem udparcellering tre nye gårdbrug og nogle husmandssteder, og i landsbyen kom flere jordløse huse. På østsiden af Katbakken lå fattighuset indtil Ved kirken lå i 1842 en skolebygning på 11 fag samt et mindre udhus. Skolen 1

2 havde et jordtilliggende på 4 tdr. land. En ny skole blev opført på stedet i 1860; den fik en tilbygning i 1911 og igen i 1922 og eksisterede som skole indtil Herefter kom den nye centralskole. Umiddelbart syd for kirken opførtes i 1897 et missionshus. I løbet af århundredet fik byen også en lille håndfuld håndværkere og handlende. Ved folketællingen i 1834 var her smed, tømmermand og skrædder. I 1850 havde Vesterbølle også fået en skomager og tællingen oplyser om tre piger, som går rundt på gårdene som væversker. Næringsfriheden af 1857 gjorde det muligt med høkerhandel i landsbyerne, men det er først med folketællingen i 1870, vi får oplysninger om en detailhandler. I 1901 havde Vesterbølle både købmand, tækkermand, skomager, to smede, en snedker, en deltidsmurer, to væversker og en vaskekone. I de næste årtier fik byen hele to cykelforretninger og to købmandsforretninger og samtalestationen sørgede for Vesterbølleboernes telefoniske forbindelser til omverdenen fra 1912 til Derimod fik landsbyen aldrig brugsforening, og en anden markant institution i andelstiden, andelsmejeriet, blev placeret i Østerbølle. Et andelsfrysehus lå placeret vest i byen fra omkring 1949 til midten af 1970erne. Især i 1940 erne og 1950 erne bygges også en række enfamilieshuse, ofte opført til pensionister. Vesterbølle bys ejerlav det nuværende kulturlandskab I Vesterbølle og i landskabet omkring landsbyen findes en række diger og skel, som landsbyens beboere for mange generationer siden byggede i sten, jord eller tørv. Oven på jorddigerne var der tæt beplantning eller flettede gærder, der tjente til at holde kreaturerne inde eller ude samt markerede ejerforholdet. De ældste diger er toftedigerne og ejerlavsdigerne. Toften var det stykke jord i landsbyen, hvor gården med gårdsplads, småhuse, æblehave og kålhave lå. Dette jordstykke var også i landsbyfællesskabets tid altid ejet af gård- eller husmanden. Ejerlavsdiget var det store dige, som løb rundt om hele landsbyens fælles jord. Både tofteskel og ejerlavsdige stammer helt tilbage fra landsbyens grundlæggelse for ca. tusind år siden. Udskiftningsdiger er diger, som blev anlagt og beplantet i forbindelse med udskiftningen af landsbyens jorder i Hver enkel gård fik med landboreformerne sin egen jord, både agerjord, eng og hedeparceller, og det blev markeret med skel. Dog kan flere af udskiftningsdigerne være ældre end 1815, idet landsbyjorden i fællesskabets tid var opdelt i de såkaldte gjøder eller marker. Gjøderne, hvoraf der var ti, var også inddiget med jorddiger og gærder, og nogle af dem kunne fortsat tjene som skel mellem to gårde. 2

3 Kortsignatur Dige: Dige med sten: Stendige: Terrænspring/dige: Vej: Markvej: Ejerlavsskel: Træ: Diger mod Vesterbølles sydlige bebyggelsesgrænse Vesterbølles sydlige bebyggelsesgrænse afgrænses af et digeskel mod udmarken. Digeskellet er markant markeret og med rester af stensætninger, vest og nordvest for Tolshøj 19 ( Hovgaarden ), syd for Hovgaarden på et naturligt terrænspring samt syd for Tolshøj 15 bag en lille indhegnet legeplads. Desuden er der rester af stensætning syd for Tolshøj 13. Digeskellet er anlagt så det udnytter den naturlige terrænforskydning ned mod engarealet omkring Lilleåen. Vest for præstegården (Tolshøj 31), er der rester af dige, som løber i nord-sydlig retning. Præstegårdens sydlige og østlige tofteskel er markeret med stendige, der udnytter terrænfaldet mellem toften og markvejen. Diger der afgrænser Vesterbølle mod agerlandet i nord Vesterbølles nordlige bebyggelsesgrænse afgrænses af et digeskel mod udmarken, der strækker sig fra Korsholmsvej 183 vestlige skel til Vejgrenen 8. Digeskellet udnytter det naturlige terrænspring bag Tolshøj 4 og Tolshøj 8. Nord for kirken har diget stensætning. Bag Vejgrenen 8 er der spor af diget i form af terrænspring. Mellem Katbakken 5 og Tolshøj 28 er der et mindre markant terrænspring, der markere grænsen mellem tofterne og udmarken. 3

4 På tofteskellet mellem gårdanlægget Tolshøj 4 og Tolshøj 6 er der et velbevaret stendige i nordsydlig retning. Nord for Tolshøj 8 (Den gamle skole), er der et terrænspring mellem en nyere grantræsplantage, der tidligere har hørt under den gamle skole og agerjorden. Kirkegårdsdige Omkring kirkegården løber kirkegårdsdiget. Nordøst for kirken er der spor efter et ældre dige. Der er ældre træer langs kirkegårdsdiget ud mod Tolshøj. Ud mod vejgrenen er der genplantet et ungt træ. Ejerlavsskel. Ejerlavet blev i syd, vest og nord afgrænset af Lilleå og Lerchenfeldt Å. Mod øst lå ejerlavsskellet ved det vestlige tofteskel på matrikelnummer 2a. Ejerlavsskellet gik mod nord op til Lerchenfeldt Å. Vejforløbene - infrastruktur Tolshøj er Vesterbølles hovedgade, og går gennem byen i øst-vestlig retning. Alle stadig eksisterende gårdanlæg ligger med indkørsel ud til Tolshøj. I Vesterbølles centrum løber to sideveje, Vejgrenen og Katbakken ud i nord-østlig retning. I landsbyens østlige ende går Korsholmsvej i nordsydlig retning. Fra øst løber Sognevejen, som ender i et T-kryds ved Korsholmsvej. Træer og anden beplantning Tofternes gamle træer er placeret følgende steder: Tolshøj 4: 2 gamle træer på den vestlige del af toften. Tolshøj 38 (præstegården): ca. 15 gamle træer vest og syd for præstegården. Hovgaarden: 3 gamle træer på den vestlige del af toften. Desuden 4 gamle træer syd for Hovgården bag Missionshuset. Kirkegårdsdiget: en række ældre træer på diget ud mod Tolshøj. 4

5 Gennemgang af gårde, huse og bygninger i Vesterbølle. De enkelte bygninger er inddelt kronologisk i hovedgrupperne: 1. Gårde og huse ca Gårde og huse: Gårde og huse Nyere byggeri 5. Andre bygninger Indenfor hver hovedgruppe redegøres der for de enkelte bygningers type, tilbygninger, byggeskik, materialer og bevaringsværdi. Kortnr. er anført som husstandens nummer. Kort kan udbygges, hvis det ønskes. I forhold til bygningernes bevaringsværdi skal der anføres følgende: Begrebsdefinition En bygnings bevaringsværdi er, i denne kontekst, en sammenfattende vurdering af dens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige betydning, dens originalitet og tilstand. Klassifikation Bygningernes bevaringsværdier er fastsat ud fra en tillempet brug af Skov og Naturstyrelsens Save system. Bygninger med bevaringsværdi 1-2, 3-4 og 5-7 markerer således en henholdsvis lav, middel og høj bevaringsværdi. Bevaringsværdierne kan i nogen grad oversættes til følgende kategorier: Bevaringsværdier på 1-2 er miljø-svækkende. Bevaringsværdier på 3-4 er miljø-neutral. Bevaringsværdier på 5-7 er miljø-styrkende. 5

6

7 Gårde og huse ca Adresse:Tolshøj 23: Nællegården Mrt Stuehus ca Stuehus (ca. 1870): regulært længdehus med fast vinduestakt. Huset er muret og hvidkalket med optrukket gesims. Det har eternittag. Gavlene har halvvalm. Huset har to skorstenspiber opført i blank mur. Vinduerne er ombyttede. Hoveddøren er af nyere dato. Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 5 23 Lade 1900 Kostald 1922 Svinestald 1918 Laden er muret og hvidkalket. Den har muret gesims og eternittag. Vinduerne er opdelte og jernrammer. Opført i kampesten, med murede sten omkring vinduer og port. Vestgavlen er stærkt ombygget med en profil af jernplader. Pandepladetag. Opført i blank mur og hvidkalket. Pandefladetag og nye vinduer. Nordgavlen er i blank mur. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 5 Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 5 Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 5 Gårdspladsen Brolagt Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 5 Stand: 5 Generelt: Et helstøbt anlæg. Samlet: 4-5 7

8 Adresse: Katbakken 5 Matr. nr. 23 e Hustype og tilbygninger Bygningsbeskrivelse (Byggeskik og materialer) Bevaringsværdi Kort Enfamiliehus 1824 ombygget Blank rød mur. Uopdelte termovinduer i plast. Tagdækning af decra og Arkitektonisk: 2 Katbakken 5 i 1986 med udhæng. Kulturhistorie: 2 Stand: 5 Adresse: Tolshøj 21: Lagensholm Delvist indrettet som museum, idet der findes skolestue og værksteder. På stalden lille bestand af gamle danske husdyrracer.) Stuehus 1860 Muret, berappet, gulkalket taktfast længdehus med nyere decratag og sprossede termovinduer. Arkitektonisk: 4 21 Husets vestside har stenpigning. Huset har tidligere været stråtækt. Kulturhist.: 5 Stald 1937 Stalden er muret og hvidkalket med trempel i blank mur. Taget er i eternit. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 4 Lade 1937 Laden er muret og pudset. Staldvinduer er i støbejern. Taget er i eternit. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 4 Maskinhus 1968 Stærkt ombygget facade og tag i eternit. Arkitektonisk: 2 Kulturhist.: 2 Stand.: 2 Generelt 3-4 8

9 Adresse: Tolshøj 11: Hummeltoften. Matr. 9 a Stuehus til tidligere landbrug. Laden vest herfor, som tilhører Foreningen til levendegørelsen af landsbykulturen i Vesthimmerland hørte til gården. Stuehus 1877 Stuehuset er gulmalet med fast vinduestakst og har oprindelig vinduestørrelse med små termoruder. Stenhuset har muret gesims. Oprindeligt har det haft stråtag. Nu har det nyere eternittag med udhæng. På nordfacaden er der påbygget en havestue. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.:

10 Adresse: Tolshøj 28: Bakkegården Matr. Stuehus 1872 ombygget Kostald 1930 ombygget 1976 Lade 1930 Ungdyrstald 1930 Gårdspladsen Muret og hvidkalket med sort tjæret sokkel. Nyere eternittag med udhæng. Nyere store uopdelte termovinduer. På sydsiden er der påbygget et midterkvistparti med altan. Omkring de to døre på facaden er der pilastre. Op til hoveddøren er der en granittrappe. Opført i blank mur. På vestsiden dog hvidkalket. Stalden har taktfaste støbejernsvinduer og et galvaniseret stålpladetag. Opført i rødstensmur med fire halvbuede stik omkring støbejernsvinduer. Laden har sparenkopgesims og pandepladetag. På østgavlen er der pandepladebelægning. Nordsiden er pudset og hvidkalket. Opført i rødstensmur. Østsiden er pudset og hvidkalket. Sydgavlen er ligeledes pudset og kalket hvid. Taget er beklædt med pandeplader. Vinduerne er en blandning af støbejernsvinduer og jernvinduer. Laden har en nyere port. Pigstensbrolagt med gammelt træ centralt placeret. På gårdspladsen står en skæmmende jernbeholder Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 5 Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 5 Stand: 5 Arkitektonisk: 6 Kulturhist.: 6 Stand: 5 Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 5 Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 5 Stand: 5 10

11 Adresse: Korsholmvej 174 Enggård Matr. nr. 12 a Aktivt landbrug Stuehus 1777 Opført i blank rød mur. (Der er sat rød sten omkring oprindelig hus) Arkitektonisk: 3 Korsholmvej 174 (Gården brændte delvist i Vinkelbygning midtfor der er gennemført i taget. Store enkeltopdelte og Kulturhistorisk: ) små uopdelte termovinduer. Taget er i skifer med enkelte tagvinduer. Staldbygning 1933 Er muret og hvidkalket. Der er blank mur over vinduer, omkring dørene og i trempel. Støbejernsvinduer. Taget er af eternit med tre små gavle med luger. Arkitektonisk: 4 Kulturhistorisk: 5 Lade 1968 Blank rød mur. Taget er af eternit. Arkitektonisk: 3 Kulturhistorie: 4 Staldbygning 1960 Hvidkalket mur. Eternittag. Arkitektonisk: 3 Kulturhistorie: 4 Maskinhus 1968???????? 11

12 Adresse: Tolshøj 25 Tidligere landbrug større husmandsbrug. Stuehus 1875 Lille muret gulkalket stuehus med tofags midterkvist. Taget er af cementtagsten. Der er indsat nyere vinduer uden opsprosning, samt nyere døre. I husets sydende er der påbygget en 2 etagers tårnligende bygning med eternittag. I det sydøstlige hjørne er et muret fyrrum. Arkitektonisk: 4 Kulturhist Udhus, tidl. Stald 1875 Udhuset er muret og hvidkalket med oprindelige vinduer, døre og luger. Udhuset har et pandeppladetag. I udhusets østlige ende er det sammenbygget med en tidligere lade. Garage, tidl. Lade 1933 Arkitektonisk: 6 Kulturhist.: 5 muret og hvidkalket med muret gesims. Velbevarede vinduer og port. Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 4 Stand: 5 12

13 13

14 Huse og gårdanlæg Huse Adresse: Tolshøj 20 Tidl. landbrug, mindre gård. Jorden er lagt til ejendommen Tolshøj 25. Stuehus 1896 Lavt strukturpudset og gulmalet længdehus med fast takt. Gavle er rødmalede. Med tag af cementtagsten. Huset har simpel taskekvist på sydsiden. Vinduerne er nyere småsprossede termuruder. På husets østside er der et lille påbygget indgangsparti i mur med tjærepaptag. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 5 20 Adresse: Vejgrenen 3 (Tidl. været cykelforretning og skomagerværksted) Stuehus 1905 Er opført i røde mursten med vandrette hvide pudsede dekorationsbånd. På langsider Arkitektonisk: 4 Vejgrenen 3 og gavle er der muret gesims. Vinduerne er uopdelte og af nyere dato. I østgavlen er der to orginale vinduer. Stuehuset har nyere sort eternittag. Kulturhist.: 4 Værkstedstilbygning Placeret mod nord. Den er pudset og kalket hvid. Taget er et sort eternittag. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 3 14

15 Adresse: Tolshøj 7 Tidl. købmandsforretning, nedlagt ca Enfamiliehus 1907 Markant blank rødstenshus med muret vindueskvist og takst. Det har indmuret markerede vandrette bånd i to niveauer. Under vinduerne på facaden er der indsat mønstermur. Over vinduerne er der markeret stik. Vinduerne har indsat nye termoruder. Taget er et nyere eternittag med udhæng. I forlængelse af husets vestgavl er der opført en garage. Huset er generelt i god stand. Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 4 Stand: 5 7 Adresse: Tolshøj 14 Opført som arbejderbolig. Enfamiliehus 1910 Ombygget 1950 Stærkt ombygget muret og pudset hus med halvtagsbygning mod vest. Nyere eternittag med udhæng. Det har nyere uopdelte termovinduer. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 3 Stand:

16 Adresse: Tolshøj 15: Den tidligere telefoncentral. Udskilt fra gården Hummeltoften, da centralen blev oprettet i Centralen fungerede indtil Enfamiliehus 1912 Vulstfuget rødstenshus med muret gesims. Nyere vinduer uden opdeling. Taget er nyere eternit med udhæng. Huset har en udbygning i vestgavlen, som er kalket hvid og med sort fladpladetag. Arkitektonisk: 4 Kulturhist: 5 15 Adresse: Tolshøj 12 Gl. købmandshandel, nedlagt som forretning ca Enfamiliehus 1914 Vinkelbygget anlæg med muret hjørnekvist. Huset er muret, pudset og gråkalket. Taget er af eternitbølgeplader. Nordenden er tidligere lagerbygning og har tilmurede vinduer og port. På det nordvestlige hjørne er der påbygget en halvtagsbygning. Vinduer er ombyggede og i plast. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.:

17 Gårdanlæg Adresse: Vejgrenen 8 Tidl. større husmandsbrug. Stuehus 1917 Huset er i blank rød mur med kampestensbesatte undergavle. På nordsiden er der Arkitektonisk: 4 Vejgrenen 8 kampesten under vinduer. Der er muret gesims på langsider og gavle. Huset har nyere eternittag med udhæng. Halvvalm er fjernet. Kulturhist.: 5 Stald 1917 Stalden er hvidkalket og har støbejernsvinduer og stålpladetag. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 5 Lade 1917 I blank rød mur. Vestgavlens underdel er i kampesten, mens overgavlen er pudset og hvidkalket. Gårdspladsen Er grusbelagt. Skur Der er opført et simpelt skur på nordøstlige hjørne. Skuret er hvidkalket og har stålpladetag. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.. 5 Arkitektonisk: 2 Kulturhist.: 1 Stand: 2 17

18 Adresse: Tolshøj 4 Nedlagt landbrug. Stuehus 1901 Er opført i blank mur med mønstermurværk omkring hoveddør. Det har en markant savtakgesims og rødt decratag. Det har indsat fire uopdelte termoruder, samt tre nye små sprossede termoruder i vestenden. Vinduet længst mod øst er originalt. Halvvalme er fjernet. Gavle er pudset og kalket hvide. På husets bagside er der store termovinduer uden opdeling. Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 6 Stand: 5 Tolshøj 4 Stald 1877 Lade 1877 Er hvidkalket og opført i mur og kampesten. Det har eternitbeklædte overgavlspartier. Taget er i eternitplader. Over stalddøren er der en kvistluge. Laden er muret og kalket hvid. Taget er beklædt med pandeplader. Laden fremstår med et smukt portparti ud mod vejen. Arkitektonisk: 6 Kulturhist.: 6 Stand: 6 Arkitektonisk: 6 Kulturhist: 6 Stand: 6 Maskinhus 1945 Simpelt og hvidkalket med eternittag og gavle. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 3 Gårdspladsen Er pigstensbelagt og afgrænses foran stuehuset af en prydhave. Bag stuehuset er der en parkligende have med gamle træer. Helhedsindtryk Helstøbt velbelagt anlæg, dog skæmmet af udskiftning af vinduer i stuehuset. Arkitektonisk: 6 Kulturhist.: 6 Stand.: 6 18

19 Adresse: Tolshøj 19, Hovgård. Stuehus 1901 I dag: Museum. Opført i blank mur med tagtakgesims. Over vinduerne er der buede stik. Taget er belagt med røde vingetagsten. Vinduerne har to rammer med tre ruder pr. ramme. Arkitektonisk: 6 Kulturhist.: 5 19 Lade 1896 Stald 1896 Huset har tre skorstene, hvoraf den midterste er original. Er muret og hvidkalket. Der er blank mur omkring vinduer og dør. Overgavle er brødebeklædt. Taget er af eternit. Opført i kampesten med luger over stalddøre. Taget er af eternit. Stalden har støbejernsvinduer. Gårdspladsen Er græsklædt Stendige omk. gården I alt væsentlighed opført af Karl Nielsen, nuværende ejer. Bag gården mod engen er der dog rester af et oprindeligt stendige på naturlig højderyg. Har beskyttet kålhaven, som lå mod syd. Stand: 6 Arkitektonisk: 6 Kulturhist.. 5 Stand: 6 Arkitektonisk: 6 Kulturhist.: 5 Stand: 6 19

20 Huse og gårdanlæg Huse Adresse: Tolshøj 3 Opført til pensionist Enfamiliehus 1932 Tolshøj 3 Ombygget 1975 Adresse: Tolshøj 24 Med udhus og garage. Et pudset og hvidmalet hus, med en fast fagtakt. Eternittag med udhæng. I vestenden er der påbygget en nyere garage. Huset har nyere termovinduer. På sydsiden er der en udbygning i gasbeton. Huset fremtræder kraftigt ombygget. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 2 Enfamiliehus 1932 Et taktfast hus opført i rød blank mur. Taget er med udhæng og beklædt med decraplader. Halvvalm er fjernet. På østgavlen er der påbygget en havestue. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: Adresse: Sognevejen 303 Matr. nr. 13 f Hustype og tilbygninger Bygningsbeskrivelse (Byggeskik og materialer) Bevaringsværdi Kort 20

21 Enfamiliehus 1933 Taktfast rødstenshus opført på kampestenssokkel. Murværk med stik over vinduer. Taget er i eternit med udhæng og muret gesims. Halvvalm sløjfet. Opdelte termovinduer. Arkitektonisk: 4 Kulturhistorie: 3 Sognevejen 303 Adresse: Korsholvej 170 Matr. 13 c Stuehus 1933 Opført i blank rød mur med garnitsokkel. Facaden har en oprindelig kvist i bindingsværk. Arkitektonisk: Vinduerne er originale. Stuehuset har nyt eternittag. En nyere påbygning er med muret gesims, kvist og fladt tag. Påbygningen virker skæmmende i et ellers oprindeligt velproportioneret hus. Kulturhist.: 2 Lagerhal 1959 Gulmalet i to etager. Stærkt skæmmende. Arkitektonisk: 2 Kulturhist.. 2 Stand: 1 Adresse: Tolshøj 26 Opført til enke fra Bakkegården. Enfamiliehus 1934 Ombygget 1995 Taktfast, glatpudset og gulmalet. Nyere eternittag med udhæng. Halvvalm er sløjfet. Nyere plastvinduer. I vestenden er der påbygget en carport. Arkitektonisk. 3 Kulturhist.:

22 Gårdanlæg Adresse: Tolshøj 27: Enggården. Aktivt landbrug. Var tidl. mindre landbrug, efter at oprindelige gård blev delt mellem to sønner. I dag tillægsjord. Stuehus 1922 Pudset og hvidmalet med decratagplader. Nye uopdelte termovinduer. Det har en trukket gesims og halvvalm. Skorstenen er fjernet. Stuehuset har påbygget en uskøn veranda, der kan betegnes som fremmed i miljøet. Arkitektonisk: 4 Kulturhist Stald 1930 Stalden er muret og pudset og opført med en muret trempel. Staldvinduerne er i støbejern. Taget er beklædt med pandeplader. Der er en enkelt lugekvist. På vestgavlen er der en halvtagspåbygning. Kviestald og lade 1985 Sammenbygget med stalden. Kviestalden/laden er muret og pudset og har pandepladetag. Den har nye store vinduer. I nordenden er der en stor uskøn vognport samt eternitbølgeplader på taget. Nordgavlen er bræddebeklædt. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 4 Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 2 Adresse: Tolshøj 1: Engvang Fortsat aktiv landbrug. Jorden fra Vesterbølle Østergård med under bedriften. Stuehus 1923 Opført i blank mur med stor trekantet midterkvist. Store uopdelte termovinduer. To vinduesrammer længst til højre på stuehuset er muret til. Taget har udhæng og er i eternit. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 2 Tolshøj 1 22

23 Lade 1923 Svinestald Ombygget 1970 Stald og foragelade 1992 Det har muret gesims. Laden er i blank mur. Taget er i eternit. Vinduerne er halvbuede og er dels i jern og støbejern. Opført i blank rød mur, med tag i eternit. Vinduer er i jern og støbejern. Der er en enkelt luge på vestgavlen. I opført i blank mur med pandepladetag. Overgavle er beklædt med pandeplader. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 2 Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 2 Arkitektonisk: 2 Kulturhist.: 2 Maskinhus 1970 Pudset simpelt maskinhus med fladt tag. Arkitektonisk: 2 Kulturhist.: 2 Stand: 2 Adresse: Korsholmsvej 172: Vesterbølle Østergård Matr. 13 a Nedlagt landbrug. Bygningerne er købt af efterskolen. Stuehus 1925 (Gården brændte 1925) I blank mur. Med termovinduer indsat i gamle karme. Tag af nyere decraplader. På østgavl er der en mindre tilbygning med fladt tag. På stuehusets sydside er der bygget en terrasse med glastag. Stuehusets generelle bygningsmæssige tilstand fremstår som forsømt med en del skader i muren. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 5 Stand:

24 Svinestald og kostald 1925 Opført i hvidkalket mur, med pandepladetag. Isat to nyere porte i dårlig stand. Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 5 Stand. 2 Lade 1925 Med glatpudset mur af blandede sten. Taget er af eternit. Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 5 Stand: 2 Maskinhus 1925 Placeret på gårdspladsen og fremtræder skæmmende Arkitektonisk: 1 Kulturhist.: 2 Stand: 1 Generelt indtryk: Meget forsømt med mange byggeskader. Adresse: Katbakken 1 (Minkfarm). Stuehus 1931 Taktfast muret hus med pudset og hvidkalket facader. Nyere sort eternittag med udhæng. Nyere uopdelte termovinduer. Indsat nyere hoveddør. Stuehuset er sammenbygget med laden fra Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 3 Stand: 2-3 Katbakken 1 Lade 1931 Stald 1975 Muret og hvidkalket. Nordgavlen er pandepladebeklædt. Et stort parti i sydgavlen er muret og har en gulkalket trempel. Den øvrige facade på sydgavlen er hvidkalket. Laden er sammenbygget med stalden (1975), i nordenden. Er en dyb bygning, muret og hvidkalket. I østenden har den en pandepladebeklædt overgavl. Taget er i eternitplader med udhæng. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.. 3 Arkitektonisk: 3 Kulturhist.. 3 Maskinhus 1958 Simpel bygning beklædt med galvaniserede stålplader og tag i eternitplader. Arkitektonisk: 2 Kulturhist.: 2 Stand. 2 24

25 Nyere byggeri Adresse: Vejgrenen 6 Stuehus 1941 Stuehuset er muret og strutpudset. Taget er et nyere eternittag med stort udhæng. Der Arkitektonisk: 2 Vejgrenen 6 Erstattet ældre hus. Opført skorsten og brændeovn 1984 er indsat nye vinduer i plastrammer. Kulturhist.. 2 Stand. 3 Adresse: Korsholmvej 177 Matr. 2 c Enfamiliehus 1942 Blank rødstensvilla med nyere eternittag og stor kvist med altan. Der er spor af gesims Arkitektonisk: Ombygning af tag og loft i på gavle og langsider. Vinduer er store termoruder. Kulturhist.: 2 Stand: 5 Værksted 1962 Er påbygget i villaens vestende. Det er opført i røde mursten og har store termoruder. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 2 Kontor 1974 Ombygget 1999 Stand: 5 Bygget i røde mursten med et stort udhæng, store termovinduer og tag af decrategl. Arkitektonisk. 2 Kulturhist.: 2 Stand: 5 25

26 Adresse: Vejgrenen 4 Stuehus 1945 Opført i gule mursten. Taget er beklædt med sorte cementtagsten. Vinduerne er nye Arkitektonisk: 3 Vejgrenen 4 plastruder med kunstige sprosser. Kulturhist.. 2 Stand. 4 Garage 1996 Er under opbygning i gule mursten og sorte cementtagsten. Adresse: Vejgrenen 2 Stuehus 1949 Rødstenshus med høj kælder. Decratag med udhæng. Kældermur er pudset og malet Arkitektonisk: 3 Vejgrenen 2 i knækket hvid. Store nye uopdelte termovinduer. På sydgavlen er der muret en garage. Kulturhist.: 3 Stand. 3 Udhus I blank mur, hvidkalket og med pandepladetag. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 3 Stand: 5 Adresse: Korsholmvej 179 Matr. 2.d. Enfamiliehus 1945 Rødstenshus med spor af muret gesims på gavle og langsider. Taget er et nyt eternit- Arkitektonisk:

27 Ombygget Tilladelse til udestue 1992 tag med udhæng. Termovinduer og hoveddør er ny. Tilbygget udestue har fladt tag. Kulturhist.: 2-3 Adresse: Tolshøj 22 Opført som pensionistbolig. Enfamiliehus 1945 Ombygget 1997 Muret hus med vandskuret flader. Nyt eternittag og store uopdelte termovinduer. Arkitektonisk. 2 Kulturhist.: 2 22 Adresse: Tolshøj 5 Enfamiliehus 1950 Huset er opført i blank rødstensmur med støbt betongesims. Omkring hoveddøren er der mønstermuring. Vinduerne er nye termoruder med plast og træramme. Taget er i rød tegl. I sin helhed er huset velbevaret. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 3 Tolshøj 5 27

28 Adresse: Korsholmvej 181 Enfamiliehus 1953 Ombygget Nedgravet olietank 1966, garage Rødstenshus med tag i decratagl, muret gesims og udhæng. Huset har uopdelte plastvinduer. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: Adresse: Katbakken 3 Stuehus 1958 Tilbygning til tage 1985 Carport 1988 Murermestervilla i rødstan på høj sokkel. Nyere eternittag med udhæng. Der er opført en stor taskekvist på sydsiden. I vestenden er der svagt markeret påbygning. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.. 2 Katbakken 3 Adresse: Korsholmvej 183 Matr. 2 h. Enfamiliehus 1959 Rødstenshus med nyt flammet eternittag og udhæng. Det har plastvinduer uden opdeling. Arkitektonisk: Ombygget og tilbygget 1974 Kulturhist

29 Adresse: Tolshøj 6 Opført som lærerbolig til kommuneskolen. Enfamiliehus 1963 Rødstenshus med eternittag og nyere plast-termovinduer. Arkitektonisk: 2 Kulturhist.: 2 Tolshøj 6 Adresse: Tolshøj 9 Matr. nr. 9 h Hustype og tilbygninger Bygningsbeskrivelse ( Byggeskik og materialer) Bevaringsværdi Kort Enfamiliehus 1964 ombygget Rødstenshus med decratag og nyere plastvinduer. Huset virker fremmed Arkitektonisk : 2 Tolshøj 9 i 2000 i miljøet. Kulturhistorie: 2 Stand: 5 29

30 Adresse: Tolshøj 18 Opført som aftægtsbolig fra Nællegården, Tolshøj 23. Lidt øst for Tolshøj 18, lige nord for Nællegården på nordsiden af vejen lå gårdens kålhave samt en lille smedje. Smedjen blev nedrevet og er i lidt ændret skikkelse genopført på Hovgård. Enfamiliehus Ombygget 1994 Opført i blank rød mur. Tag i røde decraplader. Vinduerne er i plast med kraftige sprosser. I vestgavlen er der en muret garage med aluport. Øst for huset er der rester af en lille abildgård. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 3 Adresse: Korsholmvej 185 Enfamiliehus 1970 Blank rødstenshus med sort eternittag og store termovinduer. Arkitektonisk: Kulturhist.: 2 Carport 1999 Simpel carport med fladt tag. Adresse: Tolshøj 8 Enfamiliehus opført Tolshøj 8 efter brand i Parcelhus i gule sten og røde cementtagsten. Det har T-sprossede vinduer og fabrikfyldningsdør. På facaden er der bygget en stor midterkvist med altan i træ. Fremmed stil for miljøet. Arkitektonisk: 2 Kulturhist

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 Thisted Kommune - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 53 Thisted Kommune Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft 7700 Thisted

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet.

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet. Vesterbølle Tema Bosætning landet Emne(-r) Landsby, græsningshaver Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Landsbyen Vesterbølle er beliggende ved Lilleås nordre smalle ådal kort øst for sammenløbet fra nordøst

Læs mere

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren.

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren. KOLDING KOMMUNE Binderup Søndergade 1, Binderup, 6000 Kolding Stuehus: opført 1861 Længer: opført 1861 og 1915 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med udbygninger.

Læs mere

Registrering af kulturmiljøet i Grønhøj

Registrering af kulturmiljøet i Grønhøj Registrering af kulturmiljøet i Grønhøj Historisk rids I midten af 1700-årene herskede der i patriotiske kredse i hovedstaden en noget optimistisk opfattelse af, at landet rådede over store uudnyttede

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD 99 NØRRE ÅBY KOMMUNE Fønsskovvej 39, Mosegård 5580 Nørre Åby Stuehus: opført 1864

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup Fuglebjerg Kommune Bevaringsvejledning for Vinstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag...3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

Landskaber i Midtjylland

Landskaber i Midtjylland DET REGIONALE FAGLIGE KULTURMILJØRÅD Landskaber i Midtjylland Et smukt digeforløb i det midtjyske landskab. Det moderne elhegn løber langs toppen af det gamle udskiftningsskel af jord og græstørv. Nu som

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 69 Dronninglund Kommune - Strandvejen 270 - Voergårdsvej 13 - Voergårdsvej 15 70 - Dronninglund Kommune

Læs mere

Bygning - Randers, Åløbet 6, bygning 1

Bygning - Randers, Åløbet 6, bygning 1 Side 1 af 2 Bygning - Randers, Åløbet 6, bygning 1 BBR-oplysninger BBR-nummer: 730-3285 - 1 Kommune: Randers Adresse: Åløbet 6, 8983 Gjerlev J Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 3285 Antal etager: 1 Bebygget

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

SAVE-vurdering af Holtegaard

SAVE-vurdering af Holtegaard SAVE-vurdering af Holtegaard Stuehuset Den arkitektoniske værdi En nyklassicistisk bygning opført formentlig i 1905 (bygningen er opført på fundamenterne af et ældre stuehus) i en periode, hvor stilarten

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup Hashøj Kommune Vejledning vedr. Sludstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag... 3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-4 Stationsbyen Mørkøv Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark dels omkring stationen på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874, dels omkring landevejskrydset

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VESTERBØLLE. En kulturhistorisk bevaringsværdig landsby

LOKALPLAN NR FOR VESTERBØLLE. En kulturhistorisk bevaringsværdig landsby FOR En kulturhistorisk bevaringsværdig landsby AALESTRUP KOMMUNE SEPTEMBER 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning 3 Redegørelse 4 Indledning 4 Lokalplanens formål.. 4 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse.

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse. RANDERS KOMMUNE Eriksborgvej 41 Lemvej 70, Lem Mikkelstrupvej 33 Romaltvej 89, Over Romalt Tjærbyvej 180, Tjærby Tjærbyvej 202, Tjærby Vestrupvej 132, Gimming Viborgvej 99 67 RANDERS KOMMUNE Eriksborg

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Registrant. Bygninger og bymiljøer i Voldtofte

Registrant. Bygninger og bymiljøer i Voldtofte Registrant Bygninger og bymiljøer i Voldtofte November 2006 SVAJas Registrant - Bygninger og bymiljøer i Voldtofte Udarbejdet af Sven Allan Jensen as for Glamsbjerg Kommune Tekst: Lars Lund og Robert Mogensen

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed Nielstrup 1. Beliggenhed Nielstrup ligger cirka midt i kommunen i nær tilknytning til både Olstrup, Ulse og Gisselfeld Kloster. Nielstrup er bygget op omkring Nielstrupvej og Nielstrupstræde. Vejen ligger

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn

Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn Historie: Ved Virksund har der været overfartssted siden middelalderen. Færgestedet mellem Himmerland og Nordfjends hørte på daværende tidspunkt under Viborg bispestol.

Læs mere

EGENARTSANALYSE. Bilag 2 Udvikling af villaområder. Københavns villaområder. Villa. Villa. Villa. Rækkehus. Villa. Rækkehus. Skole.

EGENARTSANALYSE. Bilag 2 Udvikling af villaområder. Københavns villaområder. Villa. Villa. Villa. Rækkehus. Villa. Rækkehus. Skole. Kolonihave Kolonihave EGENARTSANALYSE Bilag 2 Udvikling af villaområder Rækkehus Skole Rækkehus Dobbelthus Dobbelthus Engvej, Amager øst Københavns villaområder Københavns villaområder er placeret i udkanten

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-3 Stationsbyen Jyderup Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874 temmelig langt fra kirkebyen af samme

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Indhold side Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1 Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Moshusevej 22 4 Plantegning 5 Moshusevej 24 6 Plantegning 7 Moshusevej 26 8 Plantegning 9 Moshusevej 28 10 Plantegning 11

Læs mere

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved Bevaringsværdige bygninger er markeret med en rød farve på kortbilag 3 til lokalplanen. Disse bygninger er omfattet af bestemmelser for bebyggelses udformning og fremtræden i 8.1-8.40 Miljøunderstøttende

Læs mere

Fem bud på fremtidens flexbolig

Fem bud på fremtidens flexbolig Fem bud på fremtidens flexbolig Arkitekt- og ejendomsbranchen mødtes i denne uge på Lolland med bud på, hvordan man kan forvandle tomme boliger til attraktive feriehuse. Med flexboligordningen, hvor helårsboliger

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Dejret Emne: Landsby Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Dejret Dejret ligger højt i et frugtbart

Læs mere

KULTURSTATION VÆRLØSE. - Målene for området - Regionplanen - Kulturmiljøet - Landskabet - Anvendelse - Masterplanskitsen - Plan for Sydlejren

KULTURSTATION VÆRLØSE. - Målene for området - Regionplanen - Kulturmiljøet - Landskabet - Anvendelse - Masterplanskitsen - Plan for Sydlejren KULTURSTATION VÆRLØSE - Målene for området - Regionplanen - Kulturmiljøet - Landskabet - Anvendelse - Masterplanskitsen - Plan for Sydlejren KULTURSTATION VÆRLØSE 02.11.2006 VISION FOR KULTURSTATION VÆRLØSE

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

OVERSIGT OVER INDKOMNE EMNER. Geografisk fordeling af de indkomne emner

OVERSIGT OVER INDKOMNE EMNER. Geografisk fordeling af de indkomne emner OVERSIGT OVER INDKOMNE EMNER Geografisk fordeling af de indkomne emner 37 ASSENS KOMMUNE MIDDELFARTVEJ 92, SANDAGER MYGINDVEJ 14, HOLEVAD SANDAGER KIRKEVEJ 37, SANDAGER SMEJRUPGYDEN 2, SMEJRUP SØREN NORDBYSVEJ

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

IDENTIFIKATION Kommunenavn Ny Assens. Adresse Lilleskovvej 69

IDENTIFIKATION Kommunenavn Ny Assens. Adresse Lilleskovvej 69 IDENTIFIKATION Kommunenavn Ny Assens Beliggenhed Tommerup Landsejerlav Planoplysninger Kommunenr. Hovedplantype Udskrivningsdato 30. 11. 07 Adresse Lilleskovvej 69 Matrikelnr. 2 HE Tallerupgaard, Tommerup

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25. juni 2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: Kommune: Vejle Kommune Adresse: Grejs Bakke 13, 7100 Vejle

Læs mere

1 matr. nr. f't~ da to: 5. l I. 79

1 matr. nr. f't~ da to: 5. l I. 79 1 matr. nr. f't~ da t: 5. l I. 79 pførelsesår: 1970 til/mbygning: 1976 antal etager/bygningsfrm: 1 etage, villa med fagdeling: garage ingen gulvkte : )1,50 skkelhøjde: 0,20 m gesims: + 2,25 m tagryg: +

Læs mere

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh VURDERING AF TILSTAND OG BEVARINGSVÆRDI Jespervej 274, 3480 Fredensborg Rekvirent: Ole Worm Christensen Jespervej 274 3480 Fredensborg Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders

Læs mere

Landskabskarakteren Såvel den gamle som den nye hovedlandevej og jernbanen med stationsbyen Trustrup er karaktergivende for området.

Landskabskarakteren Såvel den gamle som den nye hovedlandevej og jernbanen med stationsbyen Trustrup er karaktergivende for området. Karakterområde 25 Lyngby landbrugslandskab Lyngby gamle skole vis a vis Lyngby kirke. Beliggenhed og afgrænsning Lyngby landbrugslandskab ligger syd for Kolindsund Mod vest og syd afgrænses området af

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE

MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.02.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/607-0001 Kommune: Fredericia Kommune

Læs mere

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN.

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN. 1 ma tr 14'. nr. dat: 19. 10.79 pførelsesår: 1903 BAGERSTRÆDE... SITUATIONSPLAN mål 1:1000 til/mbygning: 1976 g 1978 antal etager/bygningsfrm: l etage, sammenbygget med nr. 3 + udhus g garage bagved fagdeling:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

Team Ejendomme. Molsuniverset. Syddjurs Naturcenter / Børnenes gård Mols Bjergvej 8

Team Ejendomme. Molsuniverset. Syddjurs Naturcenter / Børnenes gård Mols Bjergvej 8 1 of 8 Molsuniverset Vurdering af tre institutioners tilstand, driftsomkostninger og egnethed Syddjurs Naturcenter / Børnenes gård Mols Bjergvej 8 2 of 8 Antal m2 bygninger på Naturcenteret / Børnenes

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

Fosdal-Telling-Lerup. Sted/Topografi Lerup sogn. Tema Jernalder, oldtid generelt, bosætning

Fosdal-Telling-Lerup. Sted/Topografi Lerup sogn. Tema Jernalder, oldtid generelt, bosætning Fosdal-Telling-Lerup Kulturmiljø nr. 61 Tema Jernalder, oldtid generelt, bosætning landet Emner Højkoncentrationer, agersystemer, rejst sten, landsby, kirke Sted/Topografi Lerup sogn Kulturmiljøarealet

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Redegà relse til registrant 7 09-07-2015 REDEGØRELSE TIL REGISTRANT Anvisninger på farvevalg. Løkken er oprindelig en hvid by. Facader, der er kalket i gul farve, med hvide gesimser, vindueslysninger,

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere