Vesterbølle. Historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesterbølle. Historie"

Transkript

1 Vesterbølle Historie Vesterbølle bys ejerlav ligger i et afvekslende himmerlandsk landskab med bakket agerland og udstrakte enge og kær. Nordvest for landsbyen ligger de såkaldte holme, der er tidligere øer i et lavvandet fjordlandskab. I ejerlavets nordøstlige hjørne fandtes tidligere hedestykker; i dag er de tilplantet med skov. Vesterbølle by blev anlagt på randen mellem agerland og eng ved Lilleå, sandsynligvis i den tidlige middelalder. Vesterbølle kirke med romansk kor og skib ligger højt omtrent midt i landsbyen, mens gårdene kom til at ligge i en klynge omkring kirken og langs den slyngede hovedgade og dens forgreninger. Et karakteristisk historisk træk ved Vesterbølle er, at den oprindelige bebyggelsesstruktur er bevaret, idet næsten alle de 15 gårde og to huse med jord, som ifølge matriklen af 1682 lå i landsbyen, blev liggende på deres tofter efter udskiftningen i Byens placering i landskabet er også et markant træk for den tidlige bebyggelse i de midtjyske ådale, idet Vesterbølle ligger hvor vejforløbene samles ved et gammelt overfartssted over Lilleå. Ejerlavet blev i syd, vest og nord afgrænset af Lilleå og Lerchenfeldt Å, og gårdene blev placeret centralt i byens ressourceområde på kanten mellem agerjorderne og engene. Skov har beboerne kun i begrænset omfang haft adgang til, og når de skulle male korn, skulle de køre ad vejen mod nord til Lerchenfeldt Møllegård. Før landboreformerne og overgangen til selveje hørte gårdene i Vesterbølle under Lerkenfeldt gods. Ejerlavets jorder blev dyrket af Vesterbølles bønder i fællesskab som såkaldt græsmarksbrug. Driftsformen skyldtes de relativ lette og sandede jorder og de betydelige engarealer, som gjorde det muligt at holde mange husdyr. I princippet bestod et græsmarksbrug af to dele med i alt ca. 10 marker, eller gjøder, som de kaldtes. De fem gjøder var udlagt til græsfælled, mens der i de andre fem blev sået byg, rug og havre. Markerne indgik i et rotationssystem, således at en ny græsmark hvert år blev gødet, pløjet og tilsået med korn, mens marken i den anden ende, efter at have været dyrket i fem år, fik lov at gro til med græs. Som et yderligere supplement til husdyrholdet kunne bønderne slå hø i engene og derefter lade heste, får, køer og stude afgræsse arealerne. Landboreformerne ændrede som nævnt ikke bebyggelsesstrukturen, men trak til gengæld nye skel i landskabet. Omkring 1815 blev Vesterbølles jorder udstykket og fordelt mellem bylavets 15 gårde, der på det tidspunkt var omtrent lige store. Her var tale om en kamudskiftning, således at hver gård fik en hovedparcel agerjord nord for byen og Lilleå, flere engparceller ned mod åen og på Holmene samt en hedeparcel mod nordøst. Kun to gårde flyttede ud på de udskiftede marker. I forbindelse med udskiftningen byggede Vesterbølles bønder nye skel og diger, som afgrænsede den enkeltes gårds jorder. Også drivveje mod engene havde diger. På Holmen ses fornemme eksempler på Vesterbøllebøndernes inddigede engparceller, og nord for byen er udskiftningsskellene, som afgrænsede den enkelte gårds jord, i adskillige tilfælde fortsat tydeligt markeret, idet nyere læhegn er plantet i skellene. I løbet af 1800-årene flyttede fire andre af Vesterbølles oprindelige gårde ud på de pågældende ejendommes jorder. Indenfor ejerlavet opstod der også gennem udparcellering tre nye gårdbrug og nogle husmandssteder, og i landsbyen kom flere jordløse huse. På østsiden af Katbakken lå fattighuset indtil Ved kirken lå i 1842 en skolebygning på 11 fag samt et mindre udhus. Skolen 1

2 havde et jordtilliggende på 4 tdr. land. En ny skole blev opført på stedet i 1860; den fik en tilbygning i 1911 og igen i 1922 og eksisterede som skole indtil Herefter kom den nye centralskole. Umiddelbart syd for kirken opførtes i 1897 et missionshus. I løbet af århundredet fik byen også en lille håndfuld håndværkere og handlende. Ved folketællingen i 1834 var her smed, tømmermand og skrædder. I 1850 havde Vesterbølle også fået en skomager og tællingen oplyser om tre piger, som går rundt på gårdene som væversker. Næringsfriheden af 1857 gjorde det muligt med høkerhandel i landsbyerne, men det er først med folketællingen i 1870, vi får oplysninger om en detailhandler. I 1901 havde Vesterbølle både købmand, tækkermand, skomager, to smede, en snedker, en deltidsmurer, to væversker og en vaskekone. I de næste årtier fik byen hele to cykelforretninger og to købmandsforretninger og samtalestationen sørgede for Vesterbølleboernes telefoniske forbindelser til omverdenen fra 1912 til Derimod fik landsbyen aldrig brugsforening, og en anden markant institution i andelstiden, andelsmejeriet, blev placeret i Østerbølle. Et andelsfrysehus lå placeret vest i byen fra omkring 1949 til midten af 1970erne. Især i 1940 erne og 1950 erne bygges også en række enfamilieshuse, ofte opført til pensionister. Vesterbølle bys ejerlav det nuværende kulturlandskab I Vesterbølle og i landskabet omkring landsbyen findes en række diger og skel, som landsbyens beboere for mange generationer siden byggede i sten, jord eller tørv. Oven på jorddigerne var der tæt beplantning eller flettede gærder, der tjente til at holde kreaturerne inde eller ude samt markerede ejerforholdet. De ældste diger er toftedigerne og ejerlavsdigerne. Toften var det stykke jord i landsbyen, hvor gården med gårdsplads, småhuse, æblehave og kålhave lå. Dette jordstykke var også i landsbyfællesskabets tid altid ejet af gård- eller husmanden. Ejerlavsdiget var det store dige, som løb rundt om hele landsbyens fælles jord. Både tofteskel og ejerlavsdige stammer helt tilbage fra landsbyens grundlæggelse for ca. tusind år siden. Udskiftningsdiger er diger, som blev anlagt og beplantet i forbindelse med udskiftningen af landsbyens jorder i Hver enkel gård fik med landboreformerne sin egen jord, både agerjord, eng og hedeparceller, og det blev markeret med skel. Dog kan flere af udskiftningsdigerne være ældre end 1815, idet landsbyjorden i fællesskabets tid var opdelt i de såkaldte gjøder eller marker. Gjøderne, hvoraf der var ti, var også inddiget med jorddiger og gærder, og nogle af dem kunne fortsat tjene som skel mellem to gårde. 2

3 Kortsignatur Dige: Dige med sten: Stendige: Terrænspring/dige: Vej: Markvej: Ejerlavsskel: Træ: Diger mod Vesterbølles sydlige bebyggelsesgrænse Vesterbølles sydlige bebyggelsesgrænse afgrænses af et digeskel mod udmarken. Digeskellet er markant markeret og med rester af stensætninger, vest og nordvest for Tolshøj 19 ( Hovgaarden ), syd for Hovgaarden på et naturligt terrænspring samt syd for Tolshøj 15 bag en lille indhegnet legeplads. Desuden er der rester af stensætning syd for Tolshøj 13. Digeskellet er anlagt så det udnytter den naturlige terrænforskydning ned mod engarealet omkring Lilleåen. Vest for præstegården (Tolshøj 31), er der rester af dige, som løber i nord-sydlig retning. Præstegårdens sydlige og østlige tofteskel er markeret med stendige, der udnytter terrænfaldet mellem toften og markvejen. Diger der afgrænser Vesterbølle mod agerlandet i nord Vesterbølles nordlige bebyggelsesgrænse afgrænses af et digeskel mod udmarken, der strækker sig fra Korsholmsvej 183 vestlige skel til Vejgrenen 8. Digeskellet udnytter det naturlige terrænspring bag Tolshøj 4 og Tolshøj 8. Nord for kirken har diget stensætning. Bag Vejgrenen 8 er der spor af diget i form af terrænspring. Mellem Katbakken 5 og Tolshøj 28 er der et mindre markant terrænspring, der markere grænsen mellem tofterne og udmarken. 3

4 På tofteskellet mellem gårdanlægget Tolshøj 4 og Tolshøj 6 er der et velbevaret stendige i nordsydlig retning. Nord for Tolshøj 8 (Den gamle skole), er der et terrænspring mellem en nyere grantræsplantage, der tidligere har hørt under den gamle skole og agerjorden. Kirkegårdsdige Omkring kirkegården løber kirkegårdsdiget. Nordøst for kirken er der spor efter et ældre dige. Der er ældre træer langs kirkegårdsdiget ud mod Tolshøj. Ud mod vejgrenen er der genplantet et ungt træ. Ejerlavsskel. Ejerlavet blev i syd, vest og nord afgrænset af Lilleå og Lerchenfeldt Å. Mod øst lå ejerlavsskellet ved det vestlige tofteskel på matrikelnummer 2a. Ejerlavsskellet gik mod nord op til Lerchenfeldt Å. Vejforløbene - infrastruktur Tolshøj er Vesterbølles hovedgade, og går gennem byen i øst-vestlig retning. Alle stadig eksisterende gårdanlæg ligger med indkørsel ud til Tolshøj. I Vesterbølles centrum løber to sideveje, Vejgrenen og Katbakken ud i nord-østlig retning. I landsbyens østlige ende går Korsholmsvej i nordsydlig retning. Fra øst løber Sognevejen, som ender i et T-kryds ved Korsholmsvej. Træer og anden beplantning Tofternes gamle træer er placeret følgende steder: Tolshøj 4: 2 gamle træer på den vestlige del af toften. Tolshøj 38 (præstegården): ca. 15 gamle træer vest og syd for præstegården. Hovgaarden: 3 gamle træer på den vestlige del af toften. Desuden 4 gamle træer syd for Hovgården bag Missionshuset. Kirkegårdsdiget: en række ældre træer på diget ud mod Tolshøj. 4

5 Gennemgang af gårde, huse og bygninger i Vesterbølle. De enkelte bygninger er inddelt kronologisk i hovedgrupperne: 1. Gårde og huse ca Gårde og huse: Gårde og huse Nyere byggeri 5. Andre bygninger Indenfor hver hovedgruppe redegøres der for de enkelte bygningers type, tilbygninger, byggeskik, materialer og bevaringsværdi. Kortnr. er anført som husstandens nummer. Kort kan udbygges, hvis det ønskes. I forhold til bygningernes bevaringsværdi skal der anføres følgende: Begrebsdefinition En bygnings bevaringsværdi er, i denne kontekst, en sammenfattende vurdering af dens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige betydning, dens originalitet og tilstand. Klassifikation Bygningernes bevaringsværdier er fastsat ud fra en tillempet brug af Skov og Naturstyrelsens Save system. Bygninger med bevaringsværdi 1-2, 3-4 og 5-7 markerer således en henholdsvis lav, middel og høj bevaringsværdi. Bevaringsværdierne kan i nogen grad oversættes til følgende kategorier: Bevaringsværdier på 1-2 er miljø-svækkende. Bevaringsværdier på 3-4 er miljø-neutral. Bevaringsværdier på 5-7 er miljø-styrkende. 5

6

7 Gårde og huse ca Adresse:Tolshøj 23: Nællegården Mrt Stuehus ca Stuehus (ca. 1870): regulært længdehus med fast vinduestakt. Huset er muret og hvidkalket med optrukket gesims. Det har eternittag. Gavlene har halvvalm. Huset har to skorstenspiber opført i blank mur. Vinduerne er ombyttede. Hoveddøren er af nyere dato. Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 5 23 Lade 1900 Kostald 1922 Svinestald 1918 Laden er muret og hvidkalket. Den har muret gesims og eternittag. Vinduerne er opdelte og jernrammer. Opført i kampesten, med murede sten omkring vinduer og port. Vestgavlen er stærkt ombygget med en profil af jernplader. Pandepladetag. Opført i blank mur og hvidkalket. Pandefladetag og nye vinduer. Nordgavlen er i blank mur. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 5 Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 5 Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 5 Gårdspladsen Brolagt Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 5 Stand: 5 Generelt: Et helstøbt anlæg. Samlet: 4-5 7

8 Adresse: Katbakken 5 Matr. nr. 23 e Hustype og tilbygninger Bygningsbeskrivelse (Byggeskik og materialer) Bevaringsværdi Kort Enfamiliehus 1824 ombygget Blank rød mur. Uopdelte termovinduer i plast. Tagdækning af decra og Arkitektonisk: 2 Katbakken 5 i 1986 med udhæng. Kulturhistorie: 2 Stand: 5 Adresse: Tolshøj 21: Lagensholm Delvist indrettet som museum, idet der findes skolestue og værksteder. På stalden lille bestand af gamle danske husdyrracer.) Stuehus 1860 Muret, berappet, gulkalket taktfast længdehus med nyere decratag og sprossede termovinduer. Arkitektonisk: 4 21 Husets vestside har stenpigning. Huset har tidligere været stråtækt. Kulturhist.: 5 Stald 1937 Stalden er muret og hvidkalket med trempel i blank mur. Taget er i eternit. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 4 Lade 1937 Laden er muret og pudset. Staldvinduer er i støbejern. Taget er i eternit. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 4 Maskinhus 1968 Stærkt ombygget facade og tag i eternit. Arkitektonisk: 2 Kulturhist.: 2 Stand.: 2 Generelt 3-4 8

9 Adresse: Tolshøj 11: Hummeltoften. Matr. 9 a Stuehus til tidligere landbrug. Laden vest herfor, som tilhører Foreningen til levendegørelsen af landsbykulturen i Vesthimmerland hørte til gården. Stuehus 1877 Stuehuset er gulmalet med fast vinduestakst og har oprindelig vinduestørrelse med små termoruder. Stenhuset har muret gesims. Oprindeligt har det haft stråtag. Nu har det nyere eternittag med udhæng. På nordfacaden er der påbygget en havestue. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.:

10 Adresse: Tolshøj 28: Bakkegården Matr. Stuehus 1872 ombygget Kostald 1930 ombygget 1976 Lade 1930 Ungdyrstald 1930 Gårdspladsen Muret og hvidkalket med sort tjæret sokkel. Nyere eternittag med udhæng. Nyere store uopdelte termovinduer. På sydsiden er der påbygget et midterkvistparti med altan. Omkring de to døre på facaden er der pilastre. Op til hoveddøren er der en granittrappe. Opført i blank mur. På vestsiden dog hvidkalket. Stalden har taktfaste støbejernsvinduer og et galvaniseret stålpladetag. Opført i rødstensmur med fire halvbuede stik omkring støbejernsvinduer. Laden har sparenkopgesims og pandepladetag. På østgavlen er der pandepladebelægning. Nordsiden er pudset og hvidkalket. Opført i rødstensmur. Østsiden er pudset og hvidkalket. Sydgavlen er ligeledes pudset og kalket hvid. Taget er beklædt med pandeplader. Vinduerne er en blandning af støbejernsvinduer og jernvinduer. Laden har en nyere port. Pigstensbrolagt med gammelt træ centralt placeret. På gårdspladsen står en skæmmende jernbeholder Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 5 Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 5 Stand: 5 Arkitektonisk: 6 Kulturhist.: 6 Stand: 5 Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 5 Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 5 Stand: 5 10

11 Adresse: Korsholmvej 174 Enggård Matr. nr. 12 a Aktivt landbrug Stuehus 1777 Opført i blank rød mur. (Der er sat rød sten omkring oprindelig hus) Arkitektonisk: 3 Korsholmvej 174 (Gården brændte delvist i Vinkelbygning midtfor der er gennemført i taget. Store enkeltopdelte og Kulturhistorisk: ) små uopdelte termovinduer. Taget er i skifer med enkelte tagvinduer. Staldbygning 1933 Er muret og hvidkalket. Der er blank mur over vinduer, omkring dørene og i trempel. Støbejernsvinduer. Taget er af eternit med tre små gavle med luger. Arkitektonisk: 4 Kulturhistorisk: 5 Lade 1968 Blank rød mur. Taget er af eternit. Arkitektonisk: 3 Kulturhistorie: 4 Staldbygning 1960 Hvidkalket mur. Eternittag. Arkitektonisk: 3 Kulturhistorie: 4 Maskinhus 1968???????? 11

12 Adresse: Tolshøj 25 Tidligere landbrug større husmandsbrug. Stuehus 1875 Lille muret gulkalket stuehus med tofags midterkvist. Taget er af cementtagsten. Der er indsat nyere vinduer uden opsprosning, samt nyere døre. I husets sydende er der påbygget en 2 etagers tårnligende bygning med eternittag. I det sydøstlige hjørne er et muret fyrrum. Arkitektonisk: 4 Kulturhist Udhus, tidl. Stald 1875 Udhuset er muret og hvidkalket med oprindelige vinduer, døre og luger. Udhuset har et pandeppladetag. I udhusets østlige ende er det sammenbygget med en tidligere lade. Garage, tidl. Lade 1933 Arkitektonisk: 6 Kulturhist.: 5 muret og hvidkalket med muret gesims. Velbevarede vinduer og port. Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 4 Stand: 5 12

13 13

14 Huse og gårdanlæg Huse Adresse: Tolshøj 20 Tidl. landbrug, mindre gård. Jorden er lagt til ejendommen Tolshøj 25. Stuehus 1896 Lavt strukturpudset og gulmalet længdehus med fast takt. Gavle er rødmalede. Med tag af cementtagsten. Huset har simpel taskekvist på sydsiden. Vinduerne er nyere småsprossede termuruder. På husets østside er der et lille påbygget indgangsparti i mur med tjærepaptag. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 5 20 Adresse: Vejgrenen 3 (Tidl. været cykelforretning og skomagerværksted) Stuehus 1905 Er opført i røde mursten med vandrette hvide pudsede dekorationsbånd. På langsider Arkitektonisk: 4 Vejgrenen 3 og gavle er der muret gesims. Vinduerne er uopdelte og af nyere dato. I østgavlen er der to orginale vinduer. Stuehuset har nyere sort eternittag. Kulturhist.: 4 Værkstedstilbygning Placeret mod nord. Den er pudset og kalket hvid. Taget er et sort eternittag. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 3 14

15 Adresse: Tolshøj 7 Tidl. købmandsforretning, nedlagt ca Enfamiliehus 1907 Markant blank rødstenshus med muret vindueskvist og takst. Det har indmuret markerede vandrette bånd i to niveauer. Under vinduerne på facaden er der indsat mønstermur. Over vinduerne er der markeret stik. Vinduerne har indsat nye termoruder. Taget er et nyere eternittag med udhæng. I forlængelse af husets vestgavl er der opført en garage. Huset er generelt i god stand. Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 4 Stand: 5 7 Adresse: Tolshøj 14 Opført som arbejderbolig. Enfamiliehus 1910 Ombygget 1950 Stærkt ombygget muret og pudset hus med halvtagsbygning mod vest. Nyere eternittag med udhæng. Det har nyere uopdelte termovinduer. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 3 Stand:

16 Adresse: Tolshøj 15: Den tidligere telefoncentral. Udskilt fra gården Hummeltoften, da centralen blev oprettet i Centralen fungerede indtil Enfamiliehus 1912 Vulstfuget rødstenshus med muret gesims. Nyere vinduer uden opdeling. Taget er nyere eternit med udhæng. Huset har en udbygning i vestgavlen, som er kalket hvid og med sort fladpladetag. Arkitektonisk: 4 Kulturhist: 5 15 Adresse: Tolshøj 12 Gl. købmandshandel, nedlagt som forretning ca Enfamiliehus 1914 Vinkelbygget anlæg med muret hjørnekvist. Huset er muret, pudset og gråkalket. Taget er af eternitbølgeplader. Nordenden er tidligere lagerbygning og har tilmurede vinduer og port. På det nordvestlige hjørne er der påbygget en halvtagsbygning. Vinduer er ombyggede og i plast. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.:

17 Gårdanlæg Adresse: Vejgrenen 8 Tidl. større husmandsbrug. Stuehus 1917 Huset er i blank rød mur med kampestensbesatte undergavle. På nordsiden er der Arkitektonisk: 4 Vejgrenen 8 kampesten under vinduer. Der er muret gesims på langsider og gavle. Huset har nyere eternittag med udhæng. Halvvalm er fjernet. Kulturhist.: 5 Stald 1917 Stalden er hvidkalket og har støbejernsvinduer og stålpladetag. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 5 Lade 1917 I blank rød mur. Vestgavlens underdel er i kampesten, mens overgavlen er pudset og hvidkalket. Gårdspladsen Er grusbelagt. Skur Der er opført et simpelt skur på nordøstlige hjørne. Skuret er hvidkalket og har stålpladetag. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.. 5 Arkitektonisk: 2 Kulturhist.: 1 Stand: 2 17

18 Adresse: Tolshøj 4 Nedlagt landbrug. Stuehus 1901 Er opført i blank mur med mønstermurværk omkring hoveddør. Det har en markant savtakgesims og rødt decratag. Det har indsat fire uopdelte termoruder, samt tre nye små sprossede termoruder i vestenden. Vinduet længst mod øst er originalt. Halvvalme er fjernet. Gavle er pudset og kalket hvide. På husets bagside er der store termovinduer uden opdeling. Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 6 Stand: 5 Tolshøj 4 Stald 1877 Lade 1877 Er hvidkalket og opført i mur og kampesten. Det har eternitbeklædte overgavlspartier. Taget er i eternitplader. Over stalddøren er der en kvistluge. Laden er muret og kalket hvid. Taget er beklædt med pandeplader. Laden fremstår med et smukt portparti ud mod vejen. Arkitektonisk: 6 Kulturhist.: 6 Stand: 6 Arkitektonisk: 6 Kulturhist: 6 Stand: 6 Maskinhus 1945 Simpelt og hvidkalket med eternittag og gavle. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 3 Gårdspladsen Er pigstensbelagt og afgrænses foran stuehuset af en prydhave. Bag stuehuset er der en parkligende have med gamle træer. Helhedsindtryk Helstøbt velbelagt anlæg, dog skæmmet af udskiftning af vinduer i stuehuset. Arkitektonisk: 6 Kulturhist.: 6 Stand.: 6 18

19 Adresse: Tolshøj 19, Hovgård. Stuehus 1901 I dag: Museum. Opført i blank mur med tagtakgesims. Over vinduerne er der buede stik. Taget er belagt med røde vingetagsten. Vinduerne har to rammer med tre ruder pr. ramme. Arkitektonisk: 6 Kulturhist.: 5 19 Lade 1896 Stald 1896 Huset har tre skorstene, hvoraf den midterste er original. Er muret og hvidkalket. Der er blank mur omkring vinduer og dør. Overgavle er brødebeklædt. Taget er af eternit. Opført i kampesten med luger over stalddøre. Taget er af eternit. Stalden har støbejernsvinduer. Gårdspladsen Er græsklædt Stendige omk. gården I alt væsentlighed opført af Karl Nielsen, nuværende ejer. Bag gården mod engen er der dog rester af et oprindeligt stendige på naturlig højderyg. Har beskyttet kålhaven, som lå mod syd. Stand: 6 Arkitektonisk: 6 Kulturhist.. 5 Stand: 6 Arkitektonisk: 6 Kulturhist.: 5 Stand: 6 19

20 Huse og gårdanlæg Huse Adresse: Tolshøj 3 Opført til pensionist Enfamiliehus 1932 Tolshøj 3 Ombygget 1975 Adresse: Tolshøj 24 Med udhus og garage. Et pudset og hvidmalet hus, med en fast fagtakt. Eternittag med udhæng. I vestenden er der påbygget en nyere garage. Huset har nyere termovinduer. På sydsiden er der en udbygning i gasbeton. Huset fremtræder kraftigt ombygget. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 2 Enfamiliehus 1932 Et taktfast hus opført i rød blank mur. Taget er med udhæng og beklædt med decraplader. Halvvalm er fjernet. På østgavlen er der påbygget en havestue. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: Adresse: Sognevejen 303 Matr. nr. 13 f Hustype og tilbygninger Bygningsbeskrivelse (Byggeskik og materialer) Bevaringsværdi Kort 20

21 Enfamiliehus 1933 Taktfast rødstenshus opført på kampestenssokkel. Murværk med stik over vinduer. Taget er i eternit med udhæng og muret gesims. Halvvalm sløjfet. Opdelte termovinduer. Arkitektonisk: 4 Kulturhistorie: 3 Sognevejen 303 Adresse: Korsholvej 170 Matr. 13 c Stuehus 1933 Opført i blank rød mur med garnitsokkel. Facaden har en oprindelig kvist i bindingsværk. Arkitektonisk: Vinduerne er originale. Stuehuset har nyt eternittag. En nyere påbygning er med muret gesims, kvist og fladt tag. Påbygningen virker skæmmende i et ellers oprindeligt velproportioneret hus. Kulturhist.: 2 Lagerhal 1959 Gulmalet i to etager. Stærkt skæmmende. Arkitektonisk: 2 Kulturhist.. 2 Stand: 1 Adresse: Tolshøj 26 Opført til enke fra Bakkegården. Enfamiliehus 1934 Ombygget 1995 Taktfast, glatpudset og gulmalet. Nyere eternittag med udhæng. Halvvalm er sløjfet. Nyere plastvinduer. I vestenden er der påbygget en carport. Arkitektonisk. 3 Kulturhist.:

22 Gårdanlæg Adresse: Tolshøj 27: Enggården. Aktivt landbrug. Var tidl. mindre landbrug, efter at oprindelige gård blev delt mellem to sønner. I dag tillægsjord. Stuehus 1922 Pudset og hvidmalet med decratagplader. Nye uopdelte termovinduer. Det har en trukket gesims og halvvalm. Skorstenen er fjernet. Stuehuset har påbygget en uskøn veranda, der kan betegnes som fremmed i miljøet. Arkitektonisk: 4 Kulturhist Stald 1930 Stalden er muret og pudset og opført med en muret trempel. Staldvinduerne er i støbejern. Taget er beklædt med pandeplader. Der er en enkelt lugekvist. På vestgavlen er der en halvtagspåbygning. Kviestald og lade 1985 Sammenbygget med stalden. Kviestalden/laden er muret og pudset og har pandepladetag. Den har nye store vinduer. I nordenden er der en stor uskøn vognport samt eternitbølgeplader på taget. Nordgavlen er bræddebeklædt. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 4 Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 2 Adresse: Tolshøj 1: Engvang Fortsat aktiv landbrug. Jorden fra Vesterbølle Østergård med under bedriften. Stuehus 1923 Opført i blank mur med stor trekantet midterkvist. Store uopdelte termovinduer. To vinduesrammer længst til højre på stuehuset er muret til. Taget har udhæng og er i eternit. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 2 Tolshøj 1 22

23 Lade 1923 Svinestald Ombygget 1970 Stald og foragelade 1992 Det har muret gesims. Laden er i blank mur. Taget er i eternit. Vinduerne er halvbuede og er dels i jern og støbejern. Opført i blank rød mur, med tag i eternit. Vinduer er i jern og støbejern. Der er en enkelt luge på vestgavlen. I opført i blank mur med pandepladetag. Overgavle er beklædt med pandeplader. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 2 Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 2 Arkitektonisk: 2 Kulturhist.: 2 Maskinhus 1970 Pudset simpelt maskinhus med fladt tag. Arkitektonisk: 2 Kulturhist.: 2 Stand: 2 Adresse: Korsholmsvej 172: Vesterbølle Østergård Matr. 13 a Nedlagt landbrug. Bygningerne er købt af efterskolen. Stuehus 1925 (Gården brændte 1925) I blank mur. Med termovinduer indsat i gamle karme. Tag af nyere decraplader. På østgavl er der en mindre tilbygning med fladt tag. På stuehusets sydside er der bygget en terrasse med glastag. Stuehusets generelle bygningsmæssige tilstand fremstår som forsømt med en del skader i muren. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 5 Stand:

24 Svinestald og kostald 1925 Opført i hvidkalket mur, med pandepladetag. Isat to nyere porte i dårlig stand. Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 5 Stand. 2 Lade 1925 Med glatpudset mur af blandede sten. Taget er af eternit. Arkitektonisk: 5 Kulturhist.: 5 Stand: 2 Maskinhus 1925 Placeret på gårdspladsen og fremtræder skæmmende Arkitektonisk: 1 Kulturhist.: 2 Stand: 1 Generelt indtryk: Meget forsømt med mange byggeskader. Adresse: Katbakken 1 (Minkfarm). Stuehus 1931 Taktfast muret hus med pudset og hvidkalket facader. Nyere sort eternittag med udhæng. Nyere uopdelte termovinduer. Indsat nyere hoveddør. Stuehuset er sammenbygget med laden fra Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 3 Stand: 2-3 Katbakken 1 Lade 1931 Stald 1975 Muret og hvidkalket. Nordgavlen er pandepladebeklædt. Et stort parti i sydgavlen er muret og har en gulkalket trempel. Den øvrige facade på sydgavlen er hvidkalket. Laden er sammenbygget med stalden (1975), i nordenden. Er en dyb bygning, muret og hvidkalket. I østenden har den en pandepladebeklædt overgavl. Taget er i eternitplader med udhæng. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.. 3 Arkitektonisk: 3 Kulturhist.. 3 Maskinhus 1958 Simpel bygning beklædt med galvaniserede stålplader og tag i eternitplader. Arkitektonisk: 2 Kulturhist.: 2 Stand. 2 24

25 Nyere byggeri Adresse: Vejgrenen 6 Stuehus 1941 Stuehuset er muret og strutpudset. Taget er et nyere eternittag med stort udhæng. Der Arkitektonisk: 2 Vejgrenen 6 Erstattet ældre hus. Opført skorsten og brændeovn 1984 er indsat nye vinduer i plastrammer. Kulturhist.. 2 Stand. 3 Adresse: Korsholmvej 177 Matr. 2 c Enfamiliehus 1942 Blank rødstensvilla med nyere eternittag og stor kvist med altan. Der er spor af gesims Arkitektonisk: Ombygning af tag og loft i på gavle og langsider. Vinduer er store termoruder. Kulturhist.: 2 Stand: 5 Værksted 1962 Er påbygget i villaens vestende. Det er opført i røde mursten og har store termoruder. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 2 Kontor 1974 Ombygget 1999 Stand: 5 Bygget i røde mursten med et stort udhæng, store termovinduer og tag af decrategl. Arkitektonisk. 2 Kulturhist.: 2 Stand: 5 25

26 Adresse: Vejgrenen 4 Stuehus 1945 Opført i gule mursten. Taget er beklædt med sorte cementtagsten. Vinduerne er nye Arkitektonisk: 3 Vejgrenen 4 plastruder med kunstige sprosser. Kulturhist.. 2 Stand. 4 Garage 1996 Er under opbygning i gule mursten og sorte cementtagsten. Adresse: Vejgrenen 2 Stuehus 1949 Rødstenshus med høj kælder. Decratag med udhæng. Kældermur er pudset og malet Arkitektonisk: 3 Vejgrenen 2 i knækket hvid. Store nye uopdelte termovinduer. På sydgavlen er der muret en garage. Kulturhist.: 3 Stand. 3 Udhus I blank mur, hvidkalket og med pandepladetag. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 3 Stand: 5 Adresse: Korsholmvej 179 Matr. 2.d. Enfamiliehus 1945 Rødstenshus med spor af muret gesims på gavle og langsider. Taget er et nyt eternit- Arkitektonisk:

27 Ombygget Tilladelse til udestue 1992 tag med udhæng. Termovinduer og hoveddør er ny. Tilbygget udestue har fladt tag. Kulturhist.: 2-3 Adresse: Tolshøj 22 Opført som pensionistbolig. Enfamiliehus 1945 Ombygget 1997 Muret hus med vandskuret flader. Nyt eternittag og store uopdelte termovinduer. Arkitektonisk. 2 Kulturhist.: 2 22 Adresse: Tolshøj 5 Enfamiliehus 1950 Huset er opført i blank rødstensmur med støbt betongesims. Omkring hoveddøren er der mønstermuring. Vinduerne er nye termoruder med plast og træramme. Taget er i rød tegl. I sin helhed er huset velbevaret. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.: 3 Tolshøj 5 27

28 Adresse: Korsholmvej 181 Enfamiliehus 1953 Ombygget Nedgravet olietank 1966, garage Rødstenshus med tag i decratagl, muret gesims og udhæng. Huset har uopdelte plastvinduer. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: Adresse: Katbakken 3 Stuehus 1958 Tilbygning til tage 1985 Carport 1988 Murermestervilla i rødstan på høj sokkel. Nyere eternittag med udhæng. Der er opført en stor taskekvist på sydsiden. I vestenden er der svagt markeret påbygning. Arkitektonisk: 4 Kulturhist.. 2 Katbakken 3 Adresse: Korsholmvej 183 Matr. 2 h. Enfamiliehus 1959 Rødstenshus med nyt flammet eternittag og udhæng. Det har plastvinduer uden opdeling. Arkitektonisk: Ombygget og tilbygget 1974 Kulturhist

29 Adresse: Tolshøj 6 Opført som lærerbolig til kommuneskolen. Enfamiliehus 1963 Rødstenshus med eternittag og nyere plast-termovinduer. Arkitektonisk: 2 Kulturhist.: 2 Tolshøj 6 Adresse: Tolshøj 9 Matr. nr. 9 h Hustype og tilbygninger Bygningsbeskrivelse ( Byggeskik og materialer) Bevaringsværdi Kort Enfamiliehus 1964 ombygget Rødstenshus med decratag og nyere plastvinduer. Huset virker fremmed Arkitektonisk : 2 Tolshøj 9 i 2000 i miljøet. Kulturhistorie: 2 Stand: 5 29

30 Adresse: Tolshøj 18 Opført som aftægtsbolig fra Nællegården, Tolshøj 23. Lidt øst for Tolshøj 18, lige nord for Nællegården på nordsiden af vejen lå gårdens kålhave samt en lille smedje. Smedjen blev nedrevet og er i lidt ændret skikkelse genopført på Hovgård. Enfamiliehus Ombygget 1994 Opført i blank rød mur. Tag i røde decraplader. Vinduerne er i plast med kraftige sprosser. I vestgavlen er der en muret garage med aluport. Øst for huset er der rester af en lille abildgård. Arkitektonisk: 3 Kulturhist.: 3 Adresse: Korsholmvej 185 Enfamiliehus 1970 Blank rødstenshus med sort eternittag og store termovinduer. Arkitektonisk: Kulturhist.: 2 Carport 1999 Simpel carport med fladt tag. Adresse: Tolshøj 8 Enfamiliehus opført Tolshøj 8 efter brand i Parcelhus i gule sten og røde cementtagsten. Det har T-sprossede vinduer og fabrikfyldningsdør. På facaden er der bygget en stor midterkvist med altan i træ. Fremmed stil for miljøet. Arkitektonisk: 2 Kulturhist

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse.

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse. RANDERS KOMMUNE Eriksborgvej 41 Lemvej 70, Lem Mikkelstrupvej 33 Romaltvej 89, Over Romalt Tjærbyvej 180, Tjærby Tjærbyvej 202, Tjærby Vestrupvej 132, Gimming Viborgvej 99 67 RANDERS KOMMUNE Eriksborg

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn

Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn Historie: Ved Virksund har der været overfartssted siden middelalderen. Færgestedet mellem Himmerland og Nordfjends hørte på daværende tidspunkt under Viborg bispestol.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Indhold side Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1 Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Moshusevej 22 4 Plantegning 5 Moshusevej 24 6 Plantegning 7 Moshusevej 26 8 Plantegning 9 Moshusevej 28 10 Plantegning 11

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H.

SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H. SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H. Kofod/im Til Teknik- og Miljøudvalget Sag DE SVENSKE TRÆHUSE Baggrund Sagsfremstilling I 1987

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

Lydum Mølle Redegørelse vedrørende Lydum Mølles bygninger. Anvendelse og tilstand.

Lydum Mølle Redegørelse vedrørende Lydum Mølles bygninger. Anvendelse og tilstand. Redegørelse vedrørende Lydum Mølles bygninger. Anvendelse og tilstand. Lydum Mølle 1955-1960 Indhold: Indledning Møllens bygningsmæssige udvikling Møllens fremtid Anlæggets tilstand Bygningskulturelt Råd

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Etape 6. Næstved Vordingborg. 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6. Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke

Etape 6. Næstved Vordingborg. 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6. Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke Etape 6 Næstved Vordingborg 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6 Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke Side 77 Side 78 Side 79 Side 80 Side 81 Side 82 Side 83 Side

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fritidslandbrug 9,7 ha. Kringelhedevej 69, Præstbro, 9330 Dronninglund Sag 24525783

SALGSOPSTILLING. Fritidslandbrug 9,7 ha. Kringelhedevej 69, Præstbro, 9330 Dronninglund Sag 24525783 SALGSOPSTILLING Fritidslandbrug 9,7 ha Kringelhedevej 69, Præstbro, 9330 Dronninglund Sag 24525783 Introduktion Ejer: boet efter Bodil Berthine Hansen Fremvisning: Kun ifølge aftale med ejendomsmægler

Læs mere

BISSERUP HAVHEVEJ 44. matr.nr. 36ca og 36 go. B1SSERUP HAViJEVEJ. matr.nr. 36n.

BISSERUP HAVHEVEJ 44. matr.nr. 36ca og 36 go. B1SSERUP HAViJEVEJ. matr.nr. 36n. BISSERUP HAVHEVEJ 44. matr.nr. 36ca og 36 go. B1SSERUP HAViJEVEJ. matr.nr. 36n. Si tuat i onsplan 1:2000 2 1/2 etages bygning med erhverv ag beboelse, sammenbygget med udhus i 1 etage, alt opført 1946.

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG 0 I N D H O L D Indledning 2 Bevaring i Ketting 4 Landsbyen 7 Registrant 10 Ordliste 36 Flere oplysninger 40 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkiterktoniske elementer, der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 29 1 Sammenfatning

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Fredningsforslaget omfatter: Hammersholm slotsladegård stuehuset, de 2 lader og gårdspladsen med møddingplads og egetræ.

Fredningsforslaget omfatter: Hammersholm slotsladegård stuehuset, de 2 lader og gårdspladsen med møddingplads og egetræ. Region: Bornholm Kommune: Bornholm Adresse: Langebjergvej 15, 3770 Allinge Matr.nr.: Mtr. 1a Allinge Sandvig. Ejer: Naturstyrelsen, Bornholm Kontaktperson: Fuldmægtig Kim Eilif Pedersen, e mail.com kpe@nst.dk

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAKKEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2013, 25.01.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

1 Skive Byfond Inspirationskatalog

1 Skive Byfond Inspirationskatalog 1 Skive Byfond Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i 1996. Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015 Pulje til landsbyfornyelse Nedrivninger Renoveringer 1 Nedrivninger 1. Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg. Tidl. ungdomsskole. Nedrivning af senere

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter.

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter. loft på Nørrebro Odsherred kulturhistoriske museum Afskærmning af Jellingstenene tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Falkonergårdens Gymnasium statens

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse. Efter det af ejer oplyste er huset opført i 1924. Huset har stadig det oprindelige tag og mange af de originale vinduer er bevaret. Mod gaden

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Haderslev Kommune. Tilstand: Bygningens tilstand er generelt rimelig

Haderslev Kommune. Tilstand: Bygningens tilstand er generelt rimelig Haderslev Kommune Gamle hovedpostkontor Adresse: Jernbanegade 1 A 6100 Haderslev Anvendelse: Boliger Opførelseår: 1867 Bygning: Opført som hovedpostkontor 1867 over for den daværende statsbanegård i forbindelse

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Helsingør Kommuneplan 2004-16

Helsingør Kommuneplan 2004-16 1 JYRO-projekt nr. 04-50 dato: 21.02.05 Helsingør Kommune Udviklingsafdelingen, Rådhuset 3000 Helsingør Udviklingen@helsingor.dk Indsigelse mod / tillæg til Helsingør Kommuneplan 2004-16 For Danstruplund,

Læs mere

MILJØ, TEKNIK OG PLAN. Registrering af 33 Kulturmiljøer i Assens Kommune 2009

MILJØ, TEKNIK OG PLAN. Registrering af 33 Kulturmiljøer i Assens Kommune 2009 MILJØ, TEKNIK OG PLAN Registrering af 33 Kulturmiljøer i Assens Kommune 2009 Hårby Landsby Området består af de erkendbare dele af den oprindelige landsby, overlejret med villabebyggelse fra slutningen

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Af oprindelige ydre enkeltheder

Af oprindelige ydre enkeltheder Krejbjerg Kirke Krejbjerg var engang næsten en ø, omkranset af vand. Og i dag må man passere en bro ved hver af de fire indfaldsveje for at komme hertil. Fra Balling kommer man over åen ved Grundvad. Fra

Læs mere

SAVE - kortlægning og registrering af bevaringsværdier / 01 Bebyggede strukturer. Thisted kommune. Skyum. april/juni 2009 AGA - Anne-Grete Andersen

SAVE - kortlægning og registrering af bevaringsværdier / 01 Bebyggede strukturer. Thisted kommune. Skyum. april/juni 2009 AGA - Anne-Grete Andersen SAVE - kortlægning og registrering af bevaringsværdier / 01 Identifikation kommunenummer kommune Betegnelse (navn på bebygget struktur) Skyum Thisted kommune 1. Dominerende træk 2. Bebyggelsesmønster 3.

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Super velholdt landbrugsejendom på 10,9 ha. mellem Viborg og Bjerringbro. Harmonisk 4-længet ejendom i aktivt lokalsamfund

SALGSOPSTILLING. Super velholdt landbrugsejendom på 10,9 ha. mellem Viborg og Bjerringbro. Harmonisk 4-længet ejendom i aktivt lokalsamfund SALGSOPSTILLING Super velholdt landbrugsejendom på 10,9 ha. mellem Viborg og Bjerringbro Harmonisk 4-længet ejendom i aktivt lokalsamfund Kontantpris: 2.950.000 Husrækken 1, Mammen, 8850 Bjerringbro Lystejendom

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet Landbrugets bygninger Fyn 1850-1940 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Landbrugets bygninger 1850-1940 Den firelængede gård er for de fleste af os indbegrebet af en dansk bondegård, og selv om der fra

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Femmøller Emne: Landområde Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Femmøller Femmøller ligger i en

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere