Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune"

Transkript

1 Side 1 af Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Vedtaget af Teknik og Miljøudvalget den 5. maj 2015

2 Indholdsfortegnelse Indledning Udstykning Bebyggelse Boligbyggeri Fritids- og Sommerhuse Erhvervsbyggeri Ændret anvendelse m.v Ændret anvendelse af bygninger til beboelse Ændret anvendelse af bygninger Ændret anvendelse af ubebyggede arealer Etablering af jordvolde og placering af jord Jordvolde Placering af jord i øvrigt Bortskaffelse og anvendelse af jord Tekniske anlæg Bilag 1 Om at bygge i landzonen Bilag 2 Forslag til afskærmende beplantning... 17

3 Side 3 af Indledning Politisk behandling Administrationsgrundlaget er de retningslinjer, som Sorø Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø ønsker, at udviklingen af byggeri mv. i landzonen skal ske efter. Udvalget har derfor samtidig vedtaget at bemyndige Fagcenter Teknik, Miljø og Drift til at træffe afgørelser tilladelser og afslag i henhold til planlovens inden for de nævnte sagsområder og typer, der er nævnt i administrationsgrundlaget. Afgørelserne foretages på baggrund af en konkret vurdering i hver enkelt sag. Følgende sager forelægges fortsat for udvalget: Sager, hvor der i forbindelse med naboorientering er indkommet indsigelser. Sagerne forelægges Teknik- og Miljøudvalget, hvis der ikke er tale om bagateller og det vurderes, at der er et politisk råderum til at træffe en afgørelse, som i højere grad imødekommer indsiger eller ansøger end den, som administrationen påtænker at meddele. Sager, der indeholder principielle og/eller særlige forhold. Sager, der ligger udenfor administrationsgrundlagets rammer og efter administrationens vurdering indeholder principielle og/eller særlige forhold. Udstykning af vindmølleparceller på nærmere angivne vilkår. At opføre et enfamiliehus/stuehus større end 300 m 2 i det åbne land. Teknik- og Miljøudvalget bliver orienteret per mail om klager til Natur- og Miljøklagenævnet og afgørelser i sager, der har været behandlet: 1) i udvalget 2) administrativt, men er blevet omgjort. Øvrige afgørelser fra klagenævnet vil fremgå af den samlede opgørelse af sager ved afrapporteringen. Udvalget bemyndiger Fagcenter Teknik, Miljø og Drift til at foretage redaktionelle ændringer i administrationsgrundlaget i forbindelse med den årlige afrapportering, uden at disse ændringer skal forelægges udvalget. Ved redaktionel ændring forstås en opdatering, ændring eller tilføjelse, der hverken ændrer på den hidtidige praksis eller på kompetencefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau. Landzonebestemmelsernes formål Landzonebestemmelserne findes i i lov om planlægning. Af vejledningen til loven fremgår følgende:

4 Side 4 af Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonebestemmelserne er at modvirke byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land og samtidig sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem region-, kommune- og lokalplanlægningen. Zoneinddelingen skaber derved en klar og værdifuld grænse mellem by og land, hvorved bl.a. natur- og kulturhistoriske værdier bevares, og miljøkonflikter undgås. Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse m.v., end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Udover at værne om natur og landskab er varetagelsen af de primære erhvervs interesser således blandt de hensyn, der ligger bag landzonebestemmelserne. Landzoneadministrationen gør det muligt at bevare kvaliteterne i det åbne land og medvirker samtidig til at sikre kvalitet i byer og landsbyer, når nye boliger henvises til ledige grunde eller tomme bygninger. Generelle bemærkninger Det fremgår af de næste afsnit, hvad der normalt kan forventes tilladelse henholdsvis afslag til. Der kan i helhedsvurderingen af den enkelte sag være forhold til anden planlægning, anden lovgivning, landskabelige hensyn eller andre hensyn, der betyder, at sagen kan få et andet udfald, eller der kan stilles særlige vilkår for en tilladelse. Landzonesagernes landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske indpasning vurderes med udgangspunkt i landskabstypen jf. bilag 1. Der lægges stor vægt på dialog med borgerne og virksomhederne. Enhver afgørelse skal baseres på en konkret vurdering, og der skal altid tages hensyn til de almindelige forvaltningsretlige krav om proportionalitet, lighed, pligtmæssigt skøn m.v. 1. Udstykning Udstykning indebærer dannelsen af en ny selvstændig samlet fast ejendom, hvilket vil sige, at der skabes behov for byggeri, friarealer, veje, beplantning mm. 1.1 Der gives normalt tilladelse til 1. Udstykning af parceller inden for en landsbyafgrænsning, hvor der efter en konkret vurdering på baggrund af rammebestemmelser og eventuel lokalplan kan opføres en bolig. 2. Udstykning til opførelse af tekniske anlæg, når disse nødvendigvis skal placeres i det åbne land. 3. Udstykning af lovlige, overflødiggjorte eksisterende medarbejderboliger, aftægtsboliger og lignende fra landbrugs- og skovejendommen, såfremt boligerne er sådan beliggende, at der ikke opstår miljøkonflikter i forbindelse med ejendommens drift. Det vil dog være en forudsætning, at boligen under hensyn til ejendommens størrelse og driftsform også på længere sigt skønnes at være overflødig, samt at boligen ikke er opført efter planlovens 36, stk. 1, nr Udstykning af selvstændige, eksisterende boliger, hvis der på en ejendom indenfor landsbyafgrænsningen er flere lovlige boliger, medmindre der er miljømæssige forhold, bebyggelsesregulerende bestemmelse e.a., der taler imod.

5 Side 5 af 1.2 Der gives normalt afslag til 1. Udstykning med henblik på opførelse af ny bebyggelse. 2. Udstykning af anden form for bebyggelse i det åbne land (erhverv, o.lign). 3. Udstykning af generationsskifteboliger og medhjælperboliger der er opført efter planlovens 36, stk. 1, nr. 12, på landbrugsejendomme over 30 ha. 4. Udstykning af en bolig, som er indrettet i en overflødiggjort driftsbygning efter lovens Udstykning af en parcel til private rekreative formål. 6. Udstykning af arealer til råstofindvinding, som er beliggende uden for et råstofplanens graveområder. 2. Bebyggelse Udtrykket bebyggelse tager udgangspunkt i byggelovens 2. Der er tale om bebyggelse, når der opføres helårshuse, sommerhuse, erhvervsbyggeri, fælles gylleanlæg og opstilles antenneanlæg, vindmøller campingvogne mm, samt foretages om- og tilbygning til de nævnte bebyggelser. 2.1 Boligbyggeri Der gives normalt tilladelse til 1. At genopføre nedbrændte eller stormskadede enfamiliehuse, medmindre særlige forhold (miljømæssige forhold, vejudvidelser m.m..) taler imod. Opførelsen skal påbegyndes senest 3 år efter branden. 2. At nedrive og genopføre enfamiliehuse, hvis de har været beboet indenfor de sidste 3 år. 3. At opføre enfamiliehuse i bebyggelser med landsbykarakter, hvis der er tale en huludfyldning i den eksisterende bebyggelse. Det er dog en forudsætning, at der ikke skønnes at opstå miljøkonflikter samt at byggeriet ikke er i konflikt med anden lovgivning, bevaringshensyn eller landskabelige hensyn. Er der kulturmiljø, skal der ske en nøje vurdering af det ansøgte som udgangspunkt ved en besigtigtelse. 4. At opføre udhuse, garager og carporte i størrelsesordnen m 2. Ved helt særlige omstændigheder kan der gives tilladelse til udhusbyggeri på op til 150 m 2. De 150 m 2 omfatter ejendommens samlede udhusbebyggelse. På ejendomme, hvor tidligere driftsbygninger er registreret som udhuse, medregnes disse ikke i det samlede areal. 5. At opføre og udvide stuehuse/enfamiliehuse op til 300 m 2, medmindre der foreligger særlige modhensyn f.eks. af landskabelig karakter. 6. At udvide stuehuse/enfamiliehuse udover m², når dette kan ske indenfor eksisterende bygninger, og på betingelse af, at boligen ikke opdeles i flere boligenheder. 1 De 250 m 2 administreres efter bilag 1 i BR10.

6 Side 6 af 7. At opføre staldbygninger til hobbybrug, hvis staldens størrelse står i forhold til ejendommens jordtilliggende og øvrige bygninger. Det er en forudsætning at stalden placeres i tilknytning til ejendommens øvrige bygninger. For ovennævnte punkter er gældende, at der stilles særlige vilkår til husets udformning, materialevalg og placering. Der henvises til bilag 1: Om at bygge i landzonen Der gives normalt afslag til 1. At opføre enligt beliggende enfamiliehuse og stuehuse i det åbne land. Der kan dog uden landzonetilladelse i tilknytning til en landbrugsejendoms hidtidige bygningsarealer opføres eller indrettes én ekstra bolig på en landbrugsejendom, hvis arealet overstiger 30 ha, og boligen skal bruges som aftægts- eller medhjælperbolig. 2. At opføre enfamiliehuse i områder umiddelbart udenfor en byzonegrænse, en landsbyafgrænsning eller et område, der er omfattet af en landzonelokalplan. I de områder, der i kommuneplanen er udlagt til byområde, men ikke er lokalplanlagt, kan der i særlige tilfælde meddeles tilladelse til én bolig, hvis der ikke tilsidesættes kulturhistoriske, landskabelige eller planmæssige forhold. 3. At genopføre huse, som har karakter af værdiløs ruin, således at der i realiteten er tale om nybyggeri frem for renovering. 4. At opføre enfamiliehuse i bebyggelser, der ikke har landsbykarakter. 5. At anvende reflekterende tagmateriale med glans over At anvende andre teglfarver end rød inden for de værdifulde landskabsområder, kulturmiljøer og kirkeomgivelser. 7. At opføre ridehaller til private formål. Ridehaller må ikke have uheldige konsekvenser for de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier samt være uden gener for naboer og trafik. 2.2 Fritids- og Sommerhuse Der gives normalt tilladelse til 1. At udvide sommerhuse i områder, der har karakter af sommerhusområder, til en størrelse der svarer til de omkringliggende huse eller i alt cirka 100 m 2 ud fra en konkret vurdering af husets hidtidige areal og stand, under forudsætning af at husets karakter som sommerhusejendom fastholdes. Byggeriet må ikke overstige 5 meter i højden. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige At udvide sommerhuse til i alt m2 i områder uden særlige natur- og landskabsinteresser. 3. At udvide små sommerhuse med 6-8 m2 i meget værdifulde natur- og landskabsområder, for at muliggøre et tidssvarende badeværelse. 4. At genopføre nedbrændte fritids- og sommerhuse med stort set samme placering, størrelse og udformning. Opførelsen skal påbegyndes senest 3 år efter branden.

7 Side 7 af 5. At personer, der opfylder pensionistreglen i planlovens 41, hele året kan bebo sommerhuse, som er beliggende inden for et område, der kan sidestilles med et sommerhusområde. Det er en forudsætning, at sommerhuset har en sådan standard, at det kan bebos hele året. 6. At ændre fritids- og sommerhuse til helårsbeboelse, hvis huset oprindeligt har været opført som enfamiliehus til helårsbeboelse, eller huset ligger indenfor et landsbyafgrænset område Der gives normalt afslag til 1. At opføre nye fritids- og sommerhuse. 2. Statusændring af sommerhus til helårsbolig, hvis sommerhuset er opført som sommerhus og er beliggende udenfor de landsbyafgrænsede områder. En sådan statusændring betragtes jf. planloven som nyopførelse af et enfamiliehus. 3. Opførelse af fritidshytter til jagt og fiskeri mm. 4. Opstilling af campingvogne og hytter udenfor godkendte campingpladser. 2.3 Erhvervsbyggeri Der gives normalt tilladelse til 1. At etablere mindre erhvervsvirksomheder i tilknytning til eget enfamiliehus indenfor de afgrænsede landsbyer, idet der højst må opføres 250 m² erhvervsareal under forudsætning af, at det skønnes landskabeligt og miljømæssigt forsvarligt. Der kan stilles særlige vilkår om bygningernes udformning, materialevalg og placering samt placering af evt. oplag. Ved en mindre virksomhed forstås en virksomhed med indtil 5 ansatte. 2. At opføre de nødvendige bygninger til maskinstation. 3. At opføre ridehaller på max. 800 m2 til erhvervsmæssigt hestehold, såsom stutteri på ejendomme på 5 ha eller derunder 2, hvis der foreligger dokumentation for et erhvervsmæssigt behov (evt. efter henvendelse til NaturErhvervstyrelsen), og hvis det ansøgte ikke er i strid med de landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske beskyttelsesinteresser. 4. At opføre driftsbygninger og landbrugsanlæg uden tilknytning til eksisterende bygninger, såfremt placeringen og opførelsen i øvrigt kan dokumenteres at være nødvendig for driften som landbrugsejendom. Afgørelsen foretages på baggrund af en landskabelig vurdering. Der kan stilles særlige vilkår til bygningsmæssig udformning, materialevalg, placering, afskærmende beplantning samt om nedrivning, når bygning eller anlæg ikke længere er i brug. For ovennævnte er gældende, at nybyggeri generelt skal opføres i tilknytning til og udføres i god visuel sammenhæng med eksisterende bebyggelse. 5. At etablere tekniske anlæg, når disse nødvendigvis skal placeres i det åbne land. 6. At opføre klubhuse ved idrætsanlæg eller til brug for naturbaserede foreninger med almennyttige formål, på betingelse af at klubhusene fjernes ved foreningens ophør. 2 På ejendomme over 5 ha vil en ridehal ikke kræve en landzonetilladelse, hvis et erhvervsmæssigt hestehold er dokumenteret jf. Natur- og Miljøklagenævnet.

8 Side 8 af 7. At opstille containere til erhvervsmæssig anvendelse, hvis der kan dokumenteres et særligt behov for containerne, og containerne kan opstilles i tilknytning til bebyggelse uden at de skæmmer landskabet. For ovennævnte punkter 1-7 er gældende, at der kan stilles vilkår til udformning, materialevalg, beplantning og beliggenhed. Gradueringen af vilkårene afhænger af de landskabelige interesser i området Der gives normalt afslag til 1. At etablere nye selvstændige erhvervsvirksomheder i det åbne land. 2. At etablere vognmandsvirksomheder, autoforhandlere, autoophug, produkthandel og anden skrotvirksomhed ved nyopførelse eller indenfor bestående bygningsrammer. 3. Større udvidelser af eksisterende erhvervsvirksomheder. 4. At udvide virksomheder, som er anmeldt i en overflødiggjort driftsbygning i henhold til planlovens 37, med mere end 500 m At etablere oplag, der er større i forhold til omfanget af de bygninger, der rummer virksomheden. 6. At opføre ridehaller til brug for rideskoler, hestepensioner, eller private formål. Udenfor de større sammenhængende landskaber kan der dog efter en konkret vurdering gives tilladelse til opførelse af ridehaller, hvis det kan ske uden uheldige konsekvenser for de landskabelige, naturmæssige og de kulturhistoriske værdier samt uden gener for naboer og trafik. Områder med større landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier skal som udgangspunkt friholdes for denne type byggeri. 7. Læskure som opføres uden tilknytning til ejendommen øvrige bebyggelse, og som ikke kan karakteriseres som primitive. En primitiv bygning er under 50 m 2. Den er som udgangspunkt åben på mindst én side. Den er opført uden fast fundament, eventuelt punktfundament. 8. At opstille containere uden tilknytning til ejendommens bebyggelse. 3. Ændret anvendelse m.v. Ved ændret anvendelse forstås efter landzonebestemmelserne en anden anvendelse af en bygning eller et areal end hidtil. Ændringen må antage en vis blivende karakter. 3.1 Ændret anvendelse af bygninger til beboelse Der gives normalt tilladelse til 1. At ændre en erhvervsejendom til boligejendom, såfremt den ønskede anvendelse ikke er mere belastende for omgivelserne end den hidtidige, samt at der ved evt. ombygninger og tilpasninger tages bevaringsværdige hensyn. Kravet om landzonetilladelse forudsætter, at den ændrede anvendelse er relevant i forhold til de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, som planloven tilsigter at varetage. 2. At indrette flere boligenheder i stuehuse og enfamiliehuse, hvor boligarealet overstiger 250 m². Boligerne må ikke være mindre end 60 m 2 og kan ikke udstykkes.

9 Side 9 af Der gives normalt afslag til 1. At indrette flere nye selvstændige boliger i driftsbygninger på landbrugsejendomme. Der kan indrettes en bolig uden landzonetilladelse efter nærmere betingelser jf. 37 i planloven. 3.2 Ændret anvendelse af bygninger Der gives normalt tilladelse til 1. At ændre fra et erhverv til et andet erhverv i eksisterende bygninger, såfremt den ønskede anvendelse ikke er mere miljøbelastende for omgivelserne end den hidtidige, samt at der ved evt. ombygninger og tilpasninger tages hensyn til omgivelserne 2. At indrette op til 10 ferielejligheder i bygninger i landzone under forudsætning af, at lejlighederne benyttes til ferieudlejning, og at ejeren bebor ejendommen. Indretning af ferielejligheder kræver endvidere tilladelse fra Naturstyrelsen, hvis der ikke er servering. 3.3 Ændret anvendelse af ubebyggede arealer Der gives normalt tilladelse til 1. At etablere søer på landbrugsarealer, og i områder som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, hvis det skønnes, at områdets samlede naturindhold dermed ikke forringes. 2. At etablere ridebaner i tilknytning til eksisterende bygninger. Derudover gives normalt tilladelse til belysning. Ved privat hestehold dog med vilkår om, at belysningen skal være skråt nedadrettet og ikke må udføres højere end 1 meter over banen. Der må ikke etableres faste konstruktioner som eksempelvis dommertårne og tribuner. 3. At etablere swimmingpools større end 50 m 2 i tilknytning til eksisterende bebyggelse, når placeringen er tilpasset landskabelige hensyn. 4. Put and take fiskeri i nygravede grusgravssøer, medmindre tilladelsen vil forhindre en rationel udnyttelse af råstofforekomsten i de udlagte graveområder Der gives normalt afslag til 1. At etablere søer, hvis værdifulde biotoper trues, eller hvis der er særlige arkæologiske interesser i området. 2. At etablere udendørs oplag i et sådant omfang, at oplaget får selvstændig karakter. 3. At etablere udendørs udstilling i et sådant omfang, at udstillingen får selvstændig karakter. 4. At etablere put and take fiskeri i søer med et eksisterende, naturligt dyre- og planteliv. 4. Etablering af jordvolde og placering af jord Anlæggelse af jordvolde af en vis størrelse - uanset formål - skal sidestilles med ændret anvendelse. Etablering af jordvolde kan endvidere kræve tilladelse efter bl.a. naturbeskyttelsesloven, vejlovgivningen og miljølovgivningen. Det kræver ikke tilladelse efter miljølovgivningen at anvende ren jord til etablering af jordvolde, når det ikke får karakter af deponeringsanlæg. I givet fald bliver det nødvendigt med en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

10 Side 10 af Jordflytningsbekendtgørelsen har bl.a. som overordnet mål, at der via genanvendelse af lettere forurenet jord til bygge- og anlægsarbejder m.v. spares på de primære råstoffer. Der kan således med godkendelse/tilladelse efter miljølovgivningen gives mulighed for at anvende disse typer jord i jordvolde. 4.1 Jordvolde Der kræves normalt landzonetilladelse til etablering jordvolde med en højde på 0,5-1,5 m og derover og en længde på over m. Natur- og Miljøklagenævnet har i to afgørelser fastslået, at etablering af en 2 m høj og 125 m lang jordvold samt deponering af jord på landbrugsarealer i indtil 3-4 m s højde, hvorved lavninger og huller blev udjævnet, i begge tilfælde udløste krav om landzonetilladelse Der gives normalt tilladelse til 1. At etablere støjvolde af jord på ejendomme/i områder, der er påvirket af støj fra stærkt trafikerede veje og jernbaner udenfor de værdifulde landskabsområder, såfremt det kan dokumenteres, at anlægget vil nedsætte støjniveauet væsentligt. Der stilles vilkår om anlæggets udformning, placering og beplantning. Det er en forudsætning, at jordvoldene etableres af ren jord, eller at der er opnået godkendelse/tilladelse efter miljølovgivningen til anvendelse af lettere forurenet jord eller forurenet jord med immobile forureningskomponenter Der gives normalt afslag til 1. At etablere jordvolde i områder, som er udpeget som værdifulde landskabsområder i kommuneplanen. 2. At etablere støjvolde i forbindelse med støj fra andre støjkilder end veje og jernbaner. Der kan undtagelsesvis gives tilladelse til støjvolde, såfremt de indgår i en samlet plan for etablering af erhverv, anlæg eller fritidsaktivitet. 3. At etablere afskærmende volde med det formål at begrænse indblik. Der kan undtagelsesvis gives tilladelse til afskærmende volde, såfremt de indgår i en samlet plan for etablering af erhverv, anlæg eller fritidsaktivitet. 4.2 Placering af jord i øvrigt Det er muligt uden landzonetilladelse at udsprede ren jord (Kat. 1 jord, jf. jordflytningsbekendtgørelsen) i et jævnt lag på op til 50 cm ud over f.eks. en mark, såfremt der ikke sker en ændret anvendelse af arealet. Det er også muligt at sprede jord på brakmarker. Det bør generelt anbefales, at hvis der er tale om udspredning af råjord, bør evt. muldlag først afrømmes og lægges på efter endt udlæg af råjord. Ved forespørgsler om udspredning er det vigtigt at gøre opmærksom på naturbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, miljøbeskyttelsesloven og landbrugsloven. Findes der f.eks. beskyttede naturtyper eller sten og jorddiger, skal ansøger gøres bekendt med dette på et kort og med konsekvensen af de relevante bestemmelser.

11 Side 11 af Der gives normalt landzonetilladelse til 1. At opfylde kunstigt skabte fordybninger i terrænet. Fordybningerne kan være følger af udgravning til byggeri, infrastruktur eller jordrensning. Det skal så vidt muligt tilstræbes, at overskudsjorden ikke transporteres over større afstande. 2. At foretage terrænændringer af naturlige landskabsformer i tilknytning til aktive- og udnyttede graveområder, hvis det er foreneligt med de landskabelige forhold Der gives normalt afslag til 1. At lave kunstige bakker i det åbne land. 2. At udjævne naturlige landskabsformer. 3. At placere jord på områder, der har rekreative, landskabelige, kulturhistoriske eller naturmæssige kvaliteter af betydning, eller hvis opfyldningen kan true beskyttelsen af grundvandet. Fremgår disse interesser ikke af kommuneplanens områdeudpegninger, skal der tungtvejende argumenter til et afslag. Ovenstående kan kun fraviges, hvis specielle forhold gør sig gældende, og hvis der er tale om et enestående tilfælde, der ikke vil skabe præcedens. 4.3 Bortskaffelse og anvendelse af jord I lov om forurenet jord er der fastsat nærmere regler for flytning af jord. Det fremgår blandt andet af lovens 50, at enhver, der flytter og modtager jord, skal sikre sig, at jorden ikke har skadelig virkning på mennesker og miljø i øvrigt. Ren jord kan anvendes uden tilladelse. Forurenet jord og jord fra områdeklassificerede (byzone) og kortlagte arealer og offentlige veje skal anmeldes til kommunen, og det kræver en tilladelse at anvende jorden. Du kan læse mere om retningslinjerne i administrationsgrundlaget for håndtering af forurenet jord. For så vidt angår jord fra arealer, der er under mistanke for forurening, bør der rettes henvendelse til den kommune, som jorden graves op i for at få yderligere oplysninger. 5. Tekniske anlæg 5.1 Der gives normalt landzonetilladelse til 1. Opsætning af antennemaster til mobiltelefoni. Som udgangspunkt skal antenner opsættes på eksisterende master eller bygninger. Ansøger skal dokumentere, at antennen er nødvendig for mobildækningen, og hvis der skal opsættes en ny mast, skal ansøger redegøre for, at det ikke er muligt at anvende eksisterende master eller bygninger. Det er en forudsætning, at opsætningen af masten er forenelig med de kulturhistoriske, landskabelige, natur- eller miljømæssige forhold.

12 Side 12 af 2. At opstille solcelle- eller solfangeranlæg 3 på m 2 til privat brug. Anlæggene skal som udgangspunkt placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse på egen ejendom. Opstilling skal ske på en sådan måde, at anlægget ikke fremstår skæmmende og reflekterende i landskabet og ikke er til gene for naboer. Der kan om nødvendigt stilles vilkår om en skærmende beplantning af hjemmehørende, løvfældende arter af buske og små træer omkring anlægget. 3. At opføre tekniske anlæg, når disse nødvendigvis skal eller naturligt kan placeres i det åbne land. 4. At opføre 3-bladet husstandsvindmøller, såfremt opstillingen ikke er i strid med de landskabelige, kulturhistoriske, natur- og miljømæssige forhold. Husstandsvindmøller må have en totalhøjde på max. 25 m og skal som udgangspunkt opføres i tilknytning til ejendommens bygninger. Det er desuden en forudsætning, at der er mindst 100 meter til fremmed beboelse med tilhørende opholdsarealer. 5.2 Der gives normalt afslag til 1. Opsætning af antennemaster til mobiltelefoni i værdifulde landskabsområder og større uforstyrrede landskaber. 2. Opstilling af solcelle- eller solfangeranlæg i områder med særlige natur-, kulturhistoriske eller landskabelige beskyttelseshensyn. 3 Et solcelle anlæg kræver landzonetilladelse, hvis det skal placeres fritliggende, eller det kræver byggetilladelse.

13 Side 13 af Bilag 1 Om at bygge i landzonen 1. Forord Når der gives tilladelse til byggeri i landzone, skal administrationen foretage en konkret vurdering og stille særlige vilkår om udformning, materialevalg og placering. Følgende skal ses som administrationens grundprincipper i forbindelse med ansøgninger om byggeri i landzonen. Principperne er udtryk for den praksis, der har udviklet sig i Natur- og Miljøklagenævnets samt kommunernes afgørelser på området. 2. Kommuneplanens udpegninger Det er et af planlovens formål at sikre og bevare det danske kulturlandskab. Generelt afhænger krav om tilpasning af bebyggelse af, hvordan den pågældende bebyggelse og landskabet er vurderet og værdisat i kommuneplanen. 2.1 Kulturmiljøer Der skal tages vidtgående hensyn i de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer. I Sorø Kommune er der følgende kulturmiljøer i landzone: Alsted Bjernede Borød Bromme Kirke Fjenneslev Garbølle Gulager Lorup Lynge Munke Bjergby Niløse med Niløsegård Nyrup Slaglille Sobjerg St. Åmose Tersløsegård Vedde Vester Broby Beskrivelser af kulturmiljøerne kan ses i Sorø Kommuneplan under Retningslinjer og redegørelse Kulturhistorie. Alternativt kan beskrivelserne åbnes med dette link: elig%20komprimeret.pdf

14 Side 14 af 2.2 Landskabstyper og skovbyggelinjen Landzonen er i kommuneplanen delt op i hhv. større sammenhængende landskaber og værdifulde landskabsområder, hvor sidstnævnte er kommunens landskabelige kerneområder. Større sammenhængende landskaber rummer egnskarakteristiske og oplevelsesrige landskaber af betydelig kvalitet, der eksempelvis knytter sig til skove, søer og åer. Det er områder, hvor en bestemt geologi eller arealanvendelse skaber et større sammenhængende område, der skiller sig ud fra det omgivende landskab. Værdifulde landskabsområder udgør en del af de større sammenhængende landskaber og er egnskarakteristiske og oplevelsesrige landskaber af høj kvalitet. De værdifulde landskabsområder består af: Sjældne, autentiske eller identitetsgivende landskaber. Særligt varierede landskaber, f.eks. markante ådale og bakkelandskaber med tilhørende udsigtspunkter. Særligt oplevelsesrige landskaber knyttet til f.eks. kuperet terræn med skove, søer og åer. Landskaber, hvor der er et godt samspil med særligt bevaringsværdige kulturhistoriske elementer. Landskabstyperne er afgørende for, hvad der gives tilladelse til. Ifølge Natur- og Miljøklagenævnets praksis kan og skal der reguleres mere restriktivt, desto højere beskyttelsesinteresse et område har. Inden for de værdifulde landskabsområder stilles derfor eksempelvis krav om bestemte arkitektoniske udformninger. Natur- og Miljøklagenævnet har formuleret det således: "Hvis der undtagelsesvist gives tilladelse til byggeri i beskyttet område, anses det for rimeligt, at bygherren som modydelse præsterer et byggeri, der i vidt omfang tager hensyn til natur- og landskabsinteresserne i området." Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselement og værdifuldt levested for plante- og dyrelivet. Disse hensyn skal varetages ved behandling af landzonesagen. Det kan eksempelvis ske ved krav til placering eller udformning af ny bebyggelse indenfor skovbyggelinjen. I de fleste tilfælde vil der kunne gives tilladelse til byggeri indenfor skovbyggelinjen, da der ofte er tale om byggeri i tilknytning til eksisterende byggeri. I særlige tilfælde kan der være byggeri, der ikke kan tillades indenfor skovbyggelinjen. Det kan være tilfælde hvor skovens omgivelser er uberørte eller tilfælde, hvor byggeri ønskes opført uden tilknytning til den eksisterende bebyggelse. 3. Lokalplaner I kommunens lokalplanlagte områder kan der i den gældende lokalplan for området være bestemmelser, der stiller særlige krav til husenes udformning, beliggenhed mv. Lokalplanens krav skal som udgangspunkt overholdes, men i særlige tilfælde kan kommunen dispensere fra lokalplanens bestemmelser. I administrationsgrundlaget for lokalplaner og byggesagsbehandling kan læses mere om mulighederne for dispensation. Kommunens lokalplaner fremgår af kortet på kommunens hjemmeside

15 Side 15 af 4. Administration Udgangspunktet for landzoneadministration må være tilpasning til landskabet og omgivelserne i hvert enkelt tilfælde. Jo mere beskyttet et område er, desto højere krav skal der stilles til den arkitektoniske udførelse, placering mv. Det primære er, at byggeriet indpasses i landskabet. Det udelukker ikke anvendelse af nutidigt formsprog og moderne materialer. Afgørende er, at byggeriet ved sin placering, proportioner og fremtoningspræg føjer sig ind i landskabet på en harmonisk måde. Det åbne land er et fælles rum, hvor der skal tages hensyn til og udvises respekt for landskabet og omgivelserne. Det er kommunens opgave som myndighed at sikre det finder sted. Den konkrete arbejdsproces må derfor være: 1. På baggrund af administrationsgrundlaget for landzone vurderes det, om et givet projekt kan få en landzonetilladelse. 2. Hvis projektet kan få tilladelse, konstateres det, om projektet ligger i større sammenhængende landskaber, værdifulde landskabsområder eller udenfor disse to områdetyper. 3. Det undersøges endvidere, om der er andre hensyn, der skal tages, f.eks. om projektet ligger i et kulturmiljø eller i et fredet område. 4. Ud fra den konkrete placering skal det vurderes, hvilke krav der kan stilles til udformningen af byggeriet. 5. Udenfor de to områdetyper kan der ikke stilles ret store krav til byggeriet. Gennem forhandling med bygherren kan administrationen forsøge at påvirke byggeriet, så det tilpasses til omgivelserne. Kun hvis byggeriet er skæmmende, kan det komme på tale at forsøge at gennemtvinge ændringer i projektet ved at stille vilkår i landzonetilladelsen. 6. I de større sammenhængende landskabsområder kan der stilles større krav gennem vilkår til udformningen af byggeriet. Det skal vurderes, hvor synligt byggeriet er. Er det synligt, skal det tilpasses landskabet og den lokale byggeskik. 7. I de værdifulde landskabsområder samt i kulturmiljøer skal byggeriet i alle tilfælde tilpasses til landskabet og lokal byggeskik. 5. Byggestil 5.1 Længehuset Kravene til byggeriets udformning afhænger af de konkrete forhold og varierer fra enkle, objektive krav om størrelse (etageareal og bebygget areal) til mere æstetikprægede krav om en bestemt udformning af byggeriet i overensstemmelse med lokale forhold og lokal byggeskik. Som udgangspunkt for lokal byggeskik foreskrives et smalt, muret længehus i 1½ plan. Længehuset er max 7-7½ meter bredt og mindst dobbelt så langt, som det er bredt. Længehuset har høj tagrejsning; et saddeltag med en hældning ml , med et beskedent tagudhæng og er dækket med røde tegl eller mørkegrå betontagsten, der skal være matte (i modsætning til engoberede tegl og glaserede tegl). Derudover tillades tagmateriale såsom stråtag og eternittag. Store dør- og vinduespartier bør undgås. Der skal bruges egnens farver, der normalt er afdæmpede.

16 Side 16 af Det smalle længehus er udviklet i Danmark igennem århundreder, bl.a. som bindingsværkshuse. Længehuset som 1½ plans hus giver mulighed for at bruge hele stueetagen og for at udnytte tagrummet til beboelse. Den udnyttelige tagetage og længehusets smalle og knappe form er fællesnævneren for den danske byggetradition. Nye krav til isolering og dermed tykkere ydermure har betydet, at Fagcenter Teknik, Miljø og Drift også giver tilladelser til længehuse med en bredde på maks 8-8½ meter. Boligens højde i landzone må ikke overstige 8,5 m. Der blev bygget traditionelt indtil højkonjunkturen i slutningen af 50-erne. Mange områder er stadig præget af Bedre Byggeskik (en byggestil fra ca. 20 præget af 1½ etage og halvvalmet tag). De flade tage kom til 60-ernes parcelhuse, inspireret af amerikansk og japansk byggeskik. De store helvalmede tagflader med svag hældning, der nu er så populære i typehusene, udelukker udnyttelse af tagetagen. Husene får derfor et stort areal i stueplan og ofte en bredde på 9-10 meter. Tagformen får oven i købet husene til at se endnu bredere ud. Disse huse hører fortrinsvis hjemme i byzonen. Træhuse er ikke nødvendigvis noget, der bør undgås. Det er husets grundform og tværprofil, ikke materialevalget, der er afgørende. Et hus opført og beklædt med træ, men med samme grundform som det smalle længehus giver kun sjældent problemer. 5.2 Importerede træhuse Problemer opstår, når der søges om træhuse, der følger andre landes byggetraditioner. De fremmede hustyper er udviklet til andre terrænformer, anden beplantning og helt andre klimatiske forhold. De fleste træhuse stammer fra de skovrige egne i Skandinavien, Centraleuropa, Sibirien og Nordamerika, hvor de naturligvis repræsenterer den traditionelle byggeskik. Mange huse har en stor overetage og store tagudhæng, der tjener til at friholde udenoms arealerne for sne. Sådanne huse vil i danske sammenhænge virke dominerende på grund af den store tagflade. Høje og brede træhuse med store åbne gavle hører til i Alperne og i områder domineret af høj skov, men passer sjældent til dansk byggeskik eller det danske landskab. Svenske træhuse er meget populære. Mange af dem har trempel (næsten 2 fulde etager) og relativt flade tage, hældning. Der er tit mange tilføjelser på de svenske træhuse, f.eks. overdækket indgangsparti (bislag), havestue og lign. Disse tilføjelser er ofte holdt i hvide farver, der bevirker at tilføjelserne nærmest fremhæves og derved virker unødigt dominerende. En anden type træhuse, der ikke kan anses for at være i overensstemmelse med lokal byggeskik, er bjælkehuse og især bjælkehuse i hele stammer med flettede ender. Det kan være i orden at anbringe importerede træhuse i sommerhusområder og i skovene, men de kan, på grund af deres størrelse, højde, drøjde eller tagform, opfattes som fremmedelementer i en landsby eller i det åbne land. Ikke alle steder kan bære et hus så forskelligt fra den danske og lokale byggeskik. Vurderingen skal foretages i hvert enkelt tilfælde. Husene bør ikke accepteres i værdifulde landskabsområder. Udenfor de værdifulde landskabsområder, hvor husene eventuelt kan accepteres, kan der eksempelvis stilles vilkår om, at de førnævnte tilføjelser til husene holdes i samme farve som resten af huset, således at de ikke fremhæves.

17 Side 17 af 6. Overvejelser om vilkår I hvert enkelt tilfælde skal der foretages en konkret faglig vurdering af bebyggelse og landskab. I en sådan vurdering indgår også, hvor synlig og dominerende den ansøgte bebyggelse vil blive. Der foretages besigtigelse, og en dialog med ansøger og/eller rådgiver indledes. Følgende bør overvejes ud fra landskabstype: Byggeriets synlighed. Byggeriets placering i forhold til andre bygninger Byggeriets udformning i forhold til lokal byggeskik Byggestil I det åbne land foretrækkes et længehus med høj tagrejsning og ikke for stort tagudhæng Et moderne udtryk kan accepteres, hvis det tilpasses landskabet Byggeriets materialer. Ingen blanke eller reflekterende tagflader Ikke store glaspartier Anvendelsen af farver Farverne skal være afdæmpede Vinduesindfatninger, vindskeder mm. bør ikke fremhæves Tinglysning Skal vilkår tinglyses (kan blive aktuelt i værdifulde landskabsområder og kulturmiljøer). Bilag 2 Forslag til afskærmende beplantning 1. Etablering. Der plantes i tre rækker med en afstand på 1,5 meter mellem rækkerne. I rækken plantes med 1 meter mellem planterne. I den midterste række anvendes mindst tre forskellige danske vildtvoksende løvtræer såsom: Stilkeg, Engriflet hvidtjørn, Avnbøg, Navr, Vild æble, Rød-el, Ask og Lind. I de yderste rækker plantes danske vildtvoksende løvfældende buske f.eks.: Slåen, Hassel, Hunde-rose og Engriflet hvidtjørn.

18 Side 18 af Der bør tilstræbes en ligelig fordeling af de forskellige arter. 2. Vedligeholdelse De første år efter etableringen skal hegnet renholdes for urte- og græsvegetation for at undgå, at alt for mange planter bliver kvalt. Slåning 2 gange om året vil i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt. Efter en kortere og længere årrække, alt efter plantetæthed, kan det blive nødvendigt at tynde i hegnet. Ved en eventuel tynding bør det tilstræbes, at hegnet efter tynding består af så mange forskellige træarter som muligt. For at bevare hegnet så tæt som muligt, bliver det nødvendigt at beskære det. En sådan beskæring kan f.eks. bestå i, at første og tredje række ca. hvert 10. år skæres ned til ca. 20 cm over jorden. Til inspiration er her liste med en række danske vildvoksende træer og buske. Liste over nogle hjemhørende træer og buske Ask Fracinus excelsior Avnbøg Carpinus betulus Benved Euonymus europaeus Dun-birk Betula pubescens Vorte-birk Betula pendula Bøg Fagus sylvatica Stilk-eg (= almindelig eg) Quercus robur Rød-el Alnus glutinosa Dunet gedeblad Lonicera xylosteum Hassel Corylus avellana

19 Side af Havtorn Almindelig hvidtjørn Engriflet hvidtjørn Almindelig hyld Almindelig hæg Fugle-kirsebær Rød kornel Kvalkved Småbladet lind Navr Femhannet pil Grå-pil Selje-pil Blågrøn rose Hunde-rose Æble-rose Almindelig røn Slåen Tørst Vrietorn Vild æble Hippophaë rhamnoides Crataegus laevigata Crataegus monogyna Sambucus nigra Prunus padus Prunus avium Cornus sanguinea Virburnum opulus Tilia cordata Acer campestre Salix pentandra Salix cinera Salix caprea Rosa dumalis Rosa canina Rosa rubiginosa Sorbus aucuparia Prunus spinosa Rhamnus frangula Rhamnus catharticus Malus sylvestris For nærmere beskrivelse af arterne og muligheder for tilskud henvises til følgende publikationr udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø: Skov-info nr. 12: Træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplantninger Tilskudsliste Skov-info nr. 13: Træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplantninger Beskrivelse af arterne 40 danske træer og buske plantning og bevaring, der er udgivet 89

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Godkendt 27.08.2012 side 1 1. Zonemyndighed Kommunen træffer afgørelser efter planlovens 35-38. Ansøgningen skal sendes i naboorientering,

Læs mere

Landzoneadministration - Praksis og procedurer

Landzoneadministration - Praksis og procedurer Landzoneadministration - Praksis og procedurer Landzoneadministration praksis og procedurer Udgivet af Vordingborg Kommune September 2011 Udarbejdet af: Mette Ø. Söderlund Fotos: Mette Ø. Söderlund Vordingborg

Læs mere

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Miljø- og Teknikudvalget den 11. december 2007 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Zonemyndighed... 3 Gældende

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Ordforklaring. Bebyggelse u/landsbykarakter Samling af huse i landzone, der ikke er sammenhængende eller fysisk afgrænset.

Ordforklaring. Bebyggelse u/landsbykarakter Samling af huse i landzone, der ikke er sammenhængende eller fysisk afgrænset. Aftægtsbolig Separat bolig på landbrugsejendom, der som led i generationsskifte eller overtagelse stilles til rådighed for den tidligere ejer, der dog ikke indgår aktivt i bedriften, da det ellers vil

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Retningslinjer for landzoneadministration

Retningslinjer for landzoneadministration Retningslinjer for landzoneadministration Teknik og Miljø April 2010 1 RETNINGSLINJER FOR LANDZONEADMINISTRATION I BORNHOLMS REGIONS- KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund for landzoneadministrationen...

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Retningslinjer for landzoneadministration

Retningslinjer for landzoneadministration Retningslinjer for landzoneadministration Teknik & Miljø April 2010 Ajourført September 2013 1 RETNINGSLINJER FOR LANDZONEADMINISTRATION I BORNHOLMS REGIONS- KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 2

Læs mere

PEFC DK 007-1. Ordliste og definitioner for det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift

PEFC DK 007-1. Ordliste og definitioner for det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift PEFC DK 007-1 Ordliste og definitioner for det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Marts 2007 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION 1 2. DEFINITIONER 1 BILAG 1: KORT MED OPDELING I

Læs mere

PRAKSIS FOR ADMINISTRATION PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER. April/maj 2011

PRAKSIS FOR ADMINISTRATION PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER. April/maj 2011 PRAKSIS FOR ADMINISTRATION AF PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER April/maj 2011 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forholdet til andre myndigheder og afdelinger i kommunen 3 3 Gældende landzonebestemmelser

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Praksis for landzoneadministration. Det åbne land

Praksis for landzoneadministration. Det åbne land Praksis for landzoneadministration Det åbne land Indholdsfortegnelse Side Indhold 3 Indledning 4 Landzoneadministrationspolitik 5 Planlovens landzonebestemmelser Administrationsgrundlag Udstykning 6 Udstykning

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Sælger har følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 1. Opførelse af nybyggeri kræver dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljø

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015 Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig Den 25. juni 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 291-2 G/1 Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00852 Ref.: BAB AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed

Læs mere

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Landzonetilladelse. Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund. Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund

Landzonetilladelse. Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund. Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund Landzonetilladelse Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund I har den 28. marts 2011 søgt om landzonetilladelse

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Vejledning om solceller og solfangere

Vejledning om solceller og solfangere Vejledning om solceller og solfangere Lovgivning og lovhjemmel: Bygningsreglementets lovhjemmel betyder følgende: at solceller på private ejendomme som udgangspunkt betragtes som tekniske anlæg og derfor

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg NOTAT Tværgående Planlægning J. nr. NST-108-00296 Ref. anrap Juni 2013 Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Problemformulering:... 2 Løsningsforslag overordnet:... 3 Områdedefinitioner

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere