Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune"

Transkript

1 Side 1 af Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Vedtaget af Teknik og Miljøudvalget den 5. maj 2015

2 Indholdsfortegnelse Indledning Udstykning Bebyggelse Boligbyggeri Fritids- og Sommerhuse Erhvervsbyggeri Ændret anvendelse m.v Ændret anvendelse af bygninger til beboelse Ændret anvendelse af bygninger Ændret anvendelse af ubebyggede arealer Etablering af jordvolde og placering af jord Jordvolde Placering af jord i øvrigt Bortskaffelse og anvendelse af jord Tekniske anlæg Bilag 1 Om at bygge i landzonen Bilag 2 Forslag til afskærmende beplantning... 17

3 Side 3 af Indledning Politisk behandling Administrationsgrundlaget er de retningslinjer, som Sorø Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø ønsker, at udviklingen af byggeri mv. i landzonen skal ske efter. Udvalget har derfor samtidig vedtaget at bemyndige Fagcenter Teknik, Miljø og Drift til at træffe afgørelser tilladelser og afslag i henhold til planlovens inden for de nævnte sagsområder og typer, der er nævnt i administrationsgrundlaget. Afgørelserne foretages på baggrund af en konkret vurdering i hver enkelt sag. Følgende sager forelægges fortsat for udvalget: Sager, hvor der i forbindelse med naboorientering er indkommet indsigelser. Sagerne forelægges Teknik- og Miljøudvalget, hvis der ikke er tale om bagateller og det vurderes, at der er et politisk råderum til at træffe en afgørelse, som i højere grad imødekommer indsiger eller ansøger end den, som administrationen påtænker at meddele. Sager, der indeholder principielle og/eller særlige forhold. Sager, der ligger udenfor administrationsgrundlagets rammer og efter administrationens vurdering indeholder principielle og/eller særlige forhold. Udstykning af vindmølleparceller på nærmere angivne vilkår. At opføre et enfamiliehus/stuehus større end 300 m 2 i det åbne land. Teknik- og Miljøudvalget bliver orienteret per mail om klager til Natur- og Miljøklagenævnet og afgørelser i sager, der har været behandlet: 1) i udvalget 2) administrativt, men er blevet omgjort. Øvrige afgørelser fra klagenævnet vil fremgå af den samlede opgørelse af sager ved afrapporteringen. Udvalget bemyndiger Fagcenter Teknik, Miljø og Drift til at foretage redaktionelle ændringer i administrationsgrundlaget i forbindelse med den årlige afrapportering, uden at disse ændringer skal forelægges udvalget. Ved redaktionel ændring forstås en opdatering, ændring eller tilføjelse, der hverken ændrer på den hidtidige praksis eller på kompetencefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau. Landzonebestemmelsernes formål Landzonebestemmelserne findes i i lov om planlægning. Af vejledningen til loven fremgår følgende:

4 Side 4 af Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonebestemmelserne er at modvirke byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land og samtidig sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem region-, kommune- og lokalplanlægningen. Zoneinddelingen skaber derved en klar og værdifuld grænse mellem by og land, hvorved bl.a. natur- og kulturhistoriske værdier bevares, og miljøkonflikter undgås. Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse m.v., end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Udover at værne om natur og landskab er varetagelsen af de primære erhvervs interesser således blandt de hensyn, der ligger bag landzonebestemmelserne. Landzoneadministrationen gør det muligt at bevare kvaliteterne i det åbne land og medvirker samtidig til at sikre kvalitet i byer og landsbyer, når nye boliger henvises til ledige grunde eller tomme bygninger. Generelle bemærkninger Det fremgår af de næste afsnit, hvad der normalt kan forventes tilladelse henholdsvis afslag til. Der kan i helhedsvurderingen af den enkelte sag være forhold til anden planlægning, anden lovgivning, landskabelige hensyn eller andre hensyn, der betyder, at sagen kan få et andet udfald, eller der kan stilles særlige vilkår for en tilladelse. Landzonesagernes landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske indpasning vurderes med udgangspunkt i landskabstypen jf. bilag 1. Der lægges stor vægt på dialog med borgerne og virksomhederne. Enhver afgørelse skal baseres på en konkret vurdering, og der skal altid tages hensyn til de almindelige forvaltningsretlige krav om proportionalitet, lighed, pligtmæssigt skøn m.v. 1. Udstykning Udstykning indebærer dannelsen af en ny selvstændig samlet fast ejendom, hvilket vil sige, at der skabes behov for byggeri, friarealer, veje, beplantning mm. 1.1 Der gives normalt tilladelse til 1. Udstykning af parceller inden for en landsbyafgrænsning, hvor der efter en konkret vurdering på baggrund af rammebestemmelser og eventuel lokalplan kan opføres en bolig. 2. Udstykning til opførelse af tekniske anlæg, når disse nødvendigvis skal placeres i det åbne land. 3. Udstykning af lovlige, overflødiggjorte eksisterende medarbejderboliger, aftægtsboliger og lignende fra landbrugs- og skovejendommen, såfremt boligerne er sådan beliggende, at der ikke opstår miljøkonflikter i forbindelse med ejendommens drift. Det vil dog være en forudsætning, at boligen under hensyn til ejendommens størrelse og driftsform også på længere sigt skønnes at være overflødig, samt at boligen ikke er opført efter planlovens 36, stk. 1, nr Udstykning af selvstændige, eksisterende boliger, hvis der på en ejendom indenfor landsbyafgrænsningen er flere lovlige boliger, medmindre der er miljømæssige forhold, bebyggelsesregulerende bestemmelse e.a., der taler imod.

5 Side 5 af 1.2 Der gives normalt afslag til 1. Udstykning med henblik på opførelse af ny bebyggelse. 2. Udstykning af anden form for bebyggelse i det åbne land (erhverv, o.lign). 3. Udstykning af generationsskifteboliger og medhjælperboliger der er opført efter planlovens 36, stk. 1, nr. 12, på landbrugsejendomme over 30 ha. 4. Udstykning af en bolig, som er indrettet i en overflødiggjort driftsbygning efter lovens Udstykning af en parcel til private rekreative formål. 6. Udstykning af arealer til råstofindvinding, som er beliggende uden for et råstofplanens graveområder. 2. Bebyggelse Udtrykket bebyggelse tager udgangspunkt i byggelovens 2. Der er tale om bebyggelse, når der opføres helårshuse, sommerhuse, erhvervsbyggeri, fælles gylleanlæg og opstilles antenneanlæg, vindmøller campingvogne mm, samt foretages om- og tilbygning til de nævnte bebyggelser. 2.1 Boligbyggeri Der gives normalt tilladelse til 1. At genopføre nedbrændte eller stormskadede enfamiliehuse, medmindre særlige forhold (miljømæssige forhold, vejudvidelser m.m..) taler imod. Opførelsen skal påbegyndes senest 3 år efter branden. 2. At nedrive og genopføre enfamiliehuse, hvis de har været beboet indenfor de sidste 3 år. 3. At opføre enfamiliehuse i bebyggelser med landsbykarakter, hvis der er tale en huludfyldning i den eksisterende bebyggelse. Det er dog en forudsætning, at der ikke skønnes at opstå miljøkonflikter samt at byggeriet ikke er i konflikt med anden lovgivning, bevaringshensyn eller landskabelige hensyn. Er der kulturmiljø, skal der ske en nøje vurdering af det ansøgte som udgangspunkt ved en besigtigtelse. 4. At opføre udhuse, garager og carporte i størrelsesordnen m 2. Ved helt særlige omstændigheder kan der gives tilladelse til udhusbyggeri på op til 150 m 2. De 150 m 2 omfatter ejendommens samlede udhusbebyggelse. På ejendomme, hvor tidligere driftsbygninger er registreret som udhuse, medregnes disse ikke i det samlede areal. 5. At opføre og udvide stuehuse/enfamiliehuse op til 300 m 2, medmindre der foreligger særlige modhensyn f.eks. af landskabelig karakter. 6. At udvide stuehuse/enfamiliehuse udover m², når dette kan ske indenfor eksisterende bygninger, og på betingelse af, at boligen ikke opdeles i flere boligenheder. 1 De 250 m 2 administreres efter bilag 1 i BR10.

6 Side 6 af 7. At opføre staldbygninger til hobbybrug, hvis staldens størrelse står i forhold til ejendommens jordtilliggende og øvrige bygninger. Det er en forudsætning at stalden placeres i tilknytning til ejendommens øvrige bygninger. For ovennævnte punkter er gældende, at der stilles særlige vilkår til husets udformning, materialevalg og placering. Der henvises til bilag 1: Om at bygge i landzonen Der gives normalt afslag til 1. At opføre enligt beliggende enfamiliehuse og stuehuse i det åbne land. Der kan dog uden landzonetilladelse i tilknytning til en landbrugsejendoms hidtidige bygningsarealer opføres eller indrettes én ekstra bolig på en landbrugsejendom, hvis arealet overstiger 30 ha, og boligen skal bruges som aftægts- eller medhjælperbolig. 2. At opføre enfamiliehuse i områder umiddelbart udenfor en byzonegrænse, en landsbyafgrænsning eller et område, der er omfattet af en landzonelokalplan. I de områder, der i kommuneplanen er udlagt til byområde, men ikke er lokalplanlagt, kan der i særlige tilfælde meddeles tilladelse til én bolig, hvis der ikke tilsidesættes kulturhistoriske, landskabelige eller planmæssige forhold. 3. At genopføre huse, som har karakter af værdiløs ruin, således at der i realiteten er tale om nybyggeri frem for renovering. 4. At opføre enfamiliehuse i bebyggelser, der ikke har landsbykarakter. 5. At anvende reflekterende tagmateriale med glans over At anvende andre teglfarver end rød inden for de værdifulde landskabsområder, kulturmiljøer og kirkeomgivelser. 7. At opføre ridehaller til private formål. Ridehaller må ikke have uheldige konsekvenser for de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier samt være uden gener for naboer og trafik. 2.2 Fritids- og Sommerhuse Der gives normalt tilladelse til 1. At udvide sommerhuse i områder, der har karakter af sommerhusområder, til en størrelse der svarer til de omkringliggende huse eller i alt cirka 100 m 2 ud fra en konkret vurdering af husets hidtidige areal og stand, under forudsætning af at husets karakter som sommerhusejendom fastholdes. Byggeriet må ikke overstige 5 meter i højden. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige At udvide sommerhuse til i alt m2 i områder uden særlige natur- og landskabsinteresser. 3. At udvide små sommerhuse med 6-8 m2 i meget værdifulde natur- og landskabsområder, for at muliggøre et tidssvarende badeværelse. 4. At genopføre nedbrændte fritids- og sommerhuse med stort set samme placering, størrelse og udformning. Opførelsen skal påbegyndes senest 3 år efter branden.

7 Side 7 af 5. At personer, der opfylder pensionistreglen i planlovens 41, hele året kan bebo sommerhuse, som er beliggende inden for et område, der kan sidestilles med et sommerhusområde. Det er en forudsætning, at sommerhuset har en sådan standard, at det kan bebos hele året. 6. At ændre fritids- og sommerhuse til helårsbeboelse, hvis huset oprindeligt har været opført som enfamiliehus til helårsbeboelse, eller huset ligger indenfor et landsbyafgrænset område Der gives normalt afslag til 1. At opføre nye fritids- og sommerhuse. 2. Statusændring af sommerhus til helårsbolig, hvis sommerhuset er opført som sommerhus og er beliggende udenfor de landsbyafgrænsede områder. En sådan statusændring betragtes jf. planloven som nyopførelse af et enfamiliehus. 3. Opførelse af fritidshytter til jagt og fiskeri mm. 4. Opstilling af campingvogne og hytter udenfor godkendte campingpladser. 2.3 Erhvervsbyggeri Der gives normalt tilladelse til 1. At etablere mindre erhvervsvirksomheder i tilknytning til eget enfamiliehus indenfor de afgrænsede landsbyer, idet der højst må opføres 250 m² erhvervsareal under forudsætning af, at det skønnes landskabeligt og miljømæssigt forsvarligt. Der kan stilles særlige vilkår om bygningernes udformning, materialevalg og placering samt placering af evt. oplag. Ved en mindre virksomhed forstås en virksomhed med indtil 5 ansatte. 2. At opføre de nødvendige bygninger til maskinstation. 3. At opføre ridehaller på max. 800 m2 til erhvervsmæssigt hestehold, såsom stutteri på ejendomme på 5 ha eller derunder 2, hvis der foreligger dokumentation for et erhvervsmæssigt behov (evt. efter henvendelse til NaturErhvervstyrelsen), og hvis det ansøgte ikke er i strid med de landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske beskyttelsesinteresser. 4. At opføre driftsbygninger og landbrugsanlæg uden tilknytning til eksisterende bygninger, såfremt placeringen og opførelsen i øvrigt kan dokumenteres at være nødvendig for driften som landbrugsejendom. Afgørelsen foretages på baggrund af en landskabelig vurdering. Der kan stilles særlige vilkår til bygningsmæssig udformning, materialevalg, placering, afskærmende beplantning samt om nedrivning, når bygning eller anlæg ikke længere er i brug. For ovennævnte er gældende, at nybyggeri generelt skal opføres i tilknytning til og udføres i god visuel sammenhæng med eksisterende bebyggelse. 5. At etablere tekniske anlæg, når disse nødvendigvis skal placeres i det åbne land. 6. At opføre klubhuse ved idrætsanlæg eller til brug for naturbaserede foreninger med almennyttige formål, på betingelse af at klubhusene fjernes ved foreningens ophør. 2 På ejendomme over 5 ha vil en ridehal ikke kræve en landzonetilladelse, hvis et erhvervsmæssigt hestehold er dokumenteret jf. Natur- og Miljøklagenævnet.

8 Side 8 af 7. At opstille containere til erhvervsmæssig anvendelse, hvis der kan dokumenteres et særligt behov for containerne, og containerne kan opstilles i tilknytning til bebyggelse uden at de skæmmer landskabet. For ovennævnte punkter 1-7 er gældende, at der kan stilles vilkår til udformning, materialevalg, beplantning og beliggenhed. Gradueringen af vilkårene afhænger af de landskabelige interesser i området Der gives normalt afslag til 1. At etablere nye selvstændige erhvervsvirksomheder i det åbne land. 2. At etablere vognmandsvirksomheder, autoforhandlere, autoophug, produkthandel og anden skrotvirksomhed ved nyopførelse eller indenfor bestående bygningsrammer. 3. Større udvidelser af eksisterende erhvervsvirksomheder. 4. At udvide virksomheder, som er anmeldt i en overflødiggjort driftsbygning i henhold til planlovens 37, med mere end 500 m At etablere oplag, der er større i forhold til omfanget af de bygninger, der rummer virksomheden. 6. At opføre ridehaller til brug for rideskoler, hestepensioner, eller private formål. Udenfor de større sammenhængende landskaber kan der dog efter en konkret vurdering gives tilladelse til opførelse af ridehaller, hvis det kan ske uden uheldige konsekvenser for de landskabelige, naturmæssige og de kulturhistoriske værdier samt uden gener for naboer og trafik. Områder med større landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier skal som udgangspunkt friholdes for denne type byggeri. 7. Læskure som opføres uden tilknytning til ejendommen øvrige bebyggelse, og som ikke kan karakteriseres som primitive. En primitiv bygning er under 50 m 2. Den er som udgangspunkt åben på mindst én side. Den er opført uden fast fundament, eventuelt punktfundament. 8. At opstille containere uden tilknytning til ejendommens bebyggelse. 3. Ændret anvendelse m.v. Ved ændret anvendelse forstås efter landzonebestemmelserne en anden anvendelse af en bygning eller et areal end hidtil. Ændringen må antage en vis blivende karakter. 3.1 Ændret anvendelse af bygninger til beboelse Der gives normalt tilladelse til 1. At ændre en erhvervsejendom til boligejendom, såfremt den ønskede anvendelse ikke er mere belastende for omgivelserne end den hidtidige, samt at der ved evt. ombygninger og tilpasninger tages bevaringsværdige hensyn. Kravet om landzonetilladelse forudsætter, at den ændrede anvendelse er relevant i forhold til de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, som planloven tilsigter at varetage. 2. At indrette flere boligenheder i stuehuse og enfamiliehuse, hvor boligarealet overstiger 250 m². Boligerne må ikke være mindre end 60 m 2 og kan ikke udstykkes.

9 Side 9 af Der gives normalt afslag til 1. At indrette flere nye selvstændige boliger i driftsbygninger på landbrugsejendomme. Der kan indrettes en bolig uden landzonetilladelse efter nærmere betingelser jf. 37 i planloven. 3.2 Ændret anvendelse af bygninger Der gives normalt tilladelse til 1. At ændre fra et erhverv til et andet erhverv i eksisterende bygninger, såfremt den ønskede anvendelse ikke er mere miljøbelastende for omgivelserne end den hidtidige, samt at der ved evt. ombygninger og tilpasninger tages hensyn til omgivelserne 2. At indrette op til 10 ferielejligheder i bygninger i landzone under forudsætning af, at lejlighederne benyttes til ferieudlejning, og at ejeren bebor ejendommen. Indretning af ferielejligheder kræver endvidere tilladelse fra Naturstyrelsen, hvis der ikke er servering. 3.3 Ændret anvendelse af ubebyggede arealer Der gives normalt tilladelse til 1. At etablere søer på landbrugsarealer, og i områder som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, hvis det skønnes, at områdets samlede naturindhold dermed ikke forringes. 2. At etablere ridebaner i tilknytning til eksisterende bygninger. Derudover gives normalt tilladelse til belysning. Ved privat hestehold dog med vilkår om, at belysningen skal være skråt nedadrettet og ikke må udføres højere end 1 meter over banen. Der må ikke etableres faste konstruktioner som eksempelvis dommertårne og tribuner. 3. At etablere swimmingpools større end 50 m 2 i tilknytning til eksisterende bebyggelse, når placeringen er tilpasset landskabelige hensyn. 4. Put and take fiskeri i nygravede grusgravssøer, medmindre tilladelsen vil forhindre en rationel udnyttelse af råstofforekomsten i de udlagte graveområder Der gives normalt afslag til 1. At etablere søer, hvis værdifulde biotoper trues, eller hvis der er særlige arkæologiske interesser i området. 2. At etablere udendørs oplag i et sådant omfang, at oplaget får selvstændig karakter. 3. At etablere udendørs udstilling i et sådant omfang, at udstillingen får selvstændig karakter. 4. At etablere put and take fiskeri i søer med et eksisterende, naturligt dyre- og planteliv. 4. Etablering af jordvolde og placering af jord Anlæggelse af jordvolde af en vis størrelse - uanset formål - skal sidestilles med ændret anvendelse. Etablering af jordvolde kan endvidere kræve tilladelse efter bl.a. naturbeskyttelsesloven, vejlovgivningen og miljølovgivningen. Det kræver ikke tilladelse efter miljølovgivningen at anvende ren jord til etablering af jordvolde, når det ikke får karakter af deponeringsanlæg. I givet fald bliver det nødvendigt med en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

10 Side 10 af Jordflytningsbekendtgørelsen har bl.a. som overordnet mål, at der via genanvendelse af lettere forurenet jord til bygge- og anlægsarbejder m.v. spares på de primære råstoffer. Der kan således med godkendelse/tilladelse efter miljølovgivningen gives mulighed for at anvende disse typer jord i jordvolde. 4.1 Jordvolde Der kræves normalt landzonetilladelse til etablering jordvolde med en højde på 0,5-1,5 m og derover og en længde på over m. Natur- og Miljøklagenævnet har i to afgørelser fastslået, at etablering af en 2 m høj og 125 m lang jordvold samt deponering af jord på landbrugsarealer i indtil 3-4 m s højde, hvorved lavninger og huller blev udjævnet, i begge tilfælde udløste krav om landzonetilladelse Der gives normalt tilladelse til 1. At etablere støjvolde af jord på ejendomme/i områder, der er påvirket af støj fra stærkt trafikerede veje og jernbaner udenfor de værdifulde landskabsområder, såfremt det kan dokumenteres, at anlægget vil nedsætte støjniveauet væsentligt. Der stilles vilkår om anlæggets udformning, placering og beplantning. Det er en forudsætning, at jordvoldene etableres af ren jord, eller at der er opnået godkendelse/tilladelse efter miljølovgivningen til anvendelse af lettere forurenet jord eller forurenet jord med immobile forureningskomponenter Der gives normalt afslag til 1. At etablere jordvolde i områder, som er udpeget som værdifulde landskabsområder i kommuneplanen. 2. At etablere støjvolde i forbindelse med støj fra andre støjkilder end veje og jernbaner. Der kan undtagelsesvis gives tilladelse til støjvolde, såfremt de indgår i en samlet plan for etablering af erhverv, anlæg eller fritidsaktivitet. 3. At etablere afskærmende volde med det formål at begrænse indblik. Der kan undtagelsesvis gives tilladelse til afskærmende volde, såfremt de indgår i en samlet plan for etablering af erhverv, anlæg eller fritidsaktivitet. 4.2 Placering af jord i øvrigt Det er muligt uden landzonetilladelse at udsprede ren jord (Kat. 1 jord, jf. jordflytningsbekendtgørelsen) i et jævnt lag på op til 50 cm ud over f.eks. en mark, såfremt der ikke sker en ændret anvendelse af arealet. Det er også muligt at sprede jord på brakmarker. Det bør generelt anbefales, at hvis der er tale om udspredning af råjord, bør evt. muldlag først afrømmes og lægges på efter endt udlæg af råjord. Ved forespørgsler om udspredning er det vigtigt at gøre opmærksom på naturbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, miljøbeskyttelsesloven og landbrugsloven. Findes der f.eks. beskyttede naturtyper eller sten og jorddiger, skal ansøger gøres bekendt med dette på et kort og med konsekvensen af de relevante bestemmelser.

11 Side 11 af Der gives normalt landzonetilladelse til 1. At opfylde kunstigt skabte fordybninger i terrænet. Fordybningerne kan være følger af udgravning til byggeri, infrastruktur eller jordrensning. Det skal så vidt muligt tilstræbes, at overskudsjorden ikke transporteres over større afstande. 2. At foretage terrænændringer af naturlige landskabsformer i tilknytning til aktive- og udnyttede graveområder, hvis det er foreneligt med de landskabelige forhold Der gives normalt afslag til 1. At lave kunstige bakker i det åbne land. 2. At udjævne naturlige landskabsformer. 3. At placere jord på områder, der har rekreative, landskabelige, kulturhistoriske eller naturmæssige kvaliteter af betydning, eller hvis opfyldningen kan true beskyttelsen af grundvandet. Fremgår disse interesser ikke af kommuneplanens områdeudpegninger, skal der tungtvejende argumenter til et afslag. Ovenstående kan kun fraviges, hvis specielle forhold gør sig gældende, og hvis der er tale om et enestående tilfælde, der ikke vil skabe præcedens. 4.3 Bortskaffelse og anvendelse af jord I lov om forurenet jord er der fastsat nærmere regler for flytning af jord. Det fremgår blandt andet af lovens 50, at enhver, der flytter og modtager jord, skal sikre sig, at jorden ikke har skadelig virkning på mennesker og miljø i øvrigt. Ren jord kan anvendes uden tilladelse. Forurenet jord og jord fra områdeklassificerede (byzone) og kortlagte arealer og offentlige veje skal anmeldes til kommunen, og det kræver en tilladelse at anvende jorden. Du kan læse mere om retningslinjerne i administrationsgrundlaget for håndtering af forurenet jord. For så vidt angår jord fra arealer, der er under mistanke for forurening, bør der rettes henvendelse til den kommune, som jorden graves op i for at få yderligere oplysninger. 5. Tekniske anlæg 5.1 Der gives normalt landzonetilladelse til 1. Opsætning af antennemaster til mobiltelefoni. Som udgangspunkt skal antenner opsættes på eksisterende master eller bygninger. Ansøger skal dokumentere, at antennen er nødvendig for mobildækningen, og hvis der skal opsættes en ny mast, skal ansøger redegøre for, at det ikke er muligt at anvende eksisterende master eller bygninger. Det er en forudsætning, at opsætningen af masten er forenelig med de kulturhistoriske, landskabelige, natur- eller miljømæssige forhold.

12 Side 12 af 2. At opstille solcelle- eller solfangeranlæg 3 på m 2 til privat brug. Anlæggene skal som udgangspunkt placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse på egen ejendom. Opstilling skal ske på en sådan måde, at anlægget ikke fremstår skæmmende og reflekterende i landskabet og ikke er til gene for naboer. Der kan om nødvendigt stilles vilkår om en skærmende beplantning af hjemmehørende, løvfældende arter af buske og små træer omkring anlægget. 3. At opføre tekniske anlæg, når disse nødvendigvis skal eller naturligt kan placeres i det åbne land. 4. At opføre 3-bladet husstandsvindmøller, såfremt opstillingen ikke er i strid med de landskabelige, kulturhistoriske, natur- og miljømæssige forhold. Husstandsvindmøller må have en totalhøjde på max. 25 m og skal som udgangspunkt opføres i tilknytning til ejendommens bygninger. Det er desuden en forudsætning, at der er mindst 100 meter til fremmed beboelse med tilhørende opholdsarealer. 5.2 Der gives normalt afslag til 1. Opsætning af antennemaster til mobiltelefoni i værdifulde landskabsområder og større uforstyrrede landskaber. 2. Opstilling af solcelle- eller solfangeranlæg i områder med særlige natur-, kulturhistoriske eller landskabelige beskyttelseshensyn. 3 Et solcelle anlæg kræver landzonetilladelse, hvis det skal placeres fritliggende, eller det kræver byggetilladelse.

13 Side 13 af Bilag 1 Om at bygge i landzonen 1. Forord Når der gives tilladelse til byggeri i landzone, skal administrationen foretage en konkret vurdering og stille særlige vilkår om udformning, materialevalg og placering. Følgende skal ses som administrationens grundprincipper i forbindelse med ansøgninger om byggeri i landzonen. Principperne er udtryk for den praksis, der har udviklet sig i Natur- og Miljøklagenævnets samt kommunernes afgørelser på området. 2. Kommuneplanens udpegninger Det er et af planlovens formål at sikre og bevare det danske kulturlandskab. Generelt afhænger krav om tilpasning af bebyggelse af, hvordan den pågældende bebyggelse og landskabet er vurderet og værdisat i kommuneplanen. 2.1 Kulturmiljøer Der skal tages vidtgående hensyn i de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer. I Sorø Kommune er der følgende kulturmiljøer i landzone: Alsted Bjernede Borød Bromme Kirke Fjenneslev Garbølle Gulager Lorup Lynge Munke Bjergby Niløse med Niløsegård Nyrup Slaglille Sobjerg St. Åmose Tersløsegård Vedde Vester Broby Beskrivelser af kulturmiljøerne kan ses i Sorø Kommuneplan under Retningslinjer og redegørelse Kulturhistorie. Alternativt kan beskrivelserne åbnes med dette link: elig%20komprimeret.pdf

14 Side 14 af 2.2 Landskabstyper og skovbyggelinjen Landzonen er i kommuneplanen delt op i hhv. større sammenhængende landskaber og værdifulde landskabsområder, hvor sidstnævnte er kommunens landskabelige kerneområder. Større sammenhængende landskaber rummer egnskarakteristiske og oplevelsesrige landskaber af betydelig kvalitet, der eksempelvis knytter sig til skove, søer og åer. Det er områder, hvor en bestemt geologi eller arealanvendelse skaber et større sammenhængende område, der skiller sig ud fra det omgivende landskab. Værdifulde landskabsområder udgør en del af de større sammenhængende landskaber og er egnskarakteristiske og oplevelsesrige landskaber af høj kvalitet. De værdifulde landskabsområder består af: Sjældne, autentiske eller identitetsgivende landskaber. Særligt varierede landskaber, f.eks. markante ådale og bakkelandskaber med tilhørende udsigtspunkter. Særligt oplevelsesrige landskaber knyttet til f.eks. kuperet terræn med skove, søer og åer. Landskaber, hvor der er et godt samspil med særligt bevaringsværdige kulturhistoriske elementer. Landskabstyperne er afgørende for, hvad der gives tilladelse til. Ifølge Natur- og Miljøklagenævnets praksis kan og skal der reguleres mere restriktivt, desto højere beskyttelsesinteresse et område har. Inden for de værdifulde landskabsområder stilles derfor eksempelvis krav om bestemte arkitektoniske udformninger. Natur- og Miljøklagenævnet har formuleret det således: "Hvis der undtagelsesvist gives tilladelse til byggeri i beskyttet område, anses det for rimeligt, at bygherren som modydelse præsterer et byggeri, der i vidt omfang tager hensyn til natur- og landskabsinteresserne i området." Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselement og værdifuldt levested for plante- og dyrelivet. Disse hensyn skal varetages ved behandling af landzonesagen. Det kan eksempelvis ske ved krav til placering eller udformning af ny bebyggelse indenfor skovbyggelinjen. I de fleste tilfælde vil der kunne gives tilladelse til byggeri indenfor skovbyggelinjen, da der ofte er tale om byggeri i tilknytning til eksisterende byggeri. I særlige tilfælde kan der være byggeri, der ikke kan tillades indenfor skovbyggelinjen. Det kan være tilfælde hvor skovens omgivelser er uberørte eller tilfælde, hvor byggeri ønskes opført uden tilknytning til den eksisterende bebyggelse. 3. Lokalplaner I kommunens lokalplanlagte områder kan der i den gældende lokalplan for området være bestemmelser, der stiller særlige krav til husenes udformning, beliggenhed mv. Lokalplanens krav skal som udgangspunkt overholdes, men i særlige tilfælde kan kommunen dispensere fra lokalplanens bestemmelser. I administrationsgrundlaget for lokalplaner og byggesagsbehandling kan læses mere om mulighederne for dispensation. Kommunens lokalplaner fremgår af kortet på kommunens hjemmeside

15 Side 15 af 4. Administration Udgangspunktet for landzoneadministration må være tilpasning til landskabet og omgivelserne i hvert enkelt tilfælde. Jo mere beskyttet et område er, desto højere krav skal der stilles til den arkitektoniske udførelse, placering mv. Det primære er, at byggeriet indpasses i landskabet. Det udelukker ikke anvendelse af nutidigt formsprog og moderne materialer. Afgørende er, at byggeriet ved sin placering, proportioner og fremtoningspræg føjer sig ind i landskabet på en harmonisk måde. Det åbne land er et fælles rum, hvor der skal tages hensyn til og udvises respekt for landskabet og omgivelserne. Det er kommunens opgave som myndighed at sikre det finder sted. Den konkrete arbejdsproces må derfor være: 1. På baggrund af administrationsgrundlaget for landzone vurderes det, om et givet projekt kan få en landzonetilladelse. 2. Hvis projektet kan få tilladelse, konstateres det, om projektet ligger i større sammenhængende landskaber, værdifulde landskabsområder eller udenfor disse to områdetyper. 3. Det undersøges endvidere, om der er andre hensyn, der skal tages, f.eks. om projektet ligger i et kulturmiljø eller i et fredet område. 4. Ud fra den konkrete placering skal det vurderes, hvilke krav der kan stilles til udformningen af byggeriet. 5. Udenfor de to områdetyper kan der ikke stilles ret store krav til byggeriet. Gennem forhandling med bygherren kan administrationen forsøge at påvirke byggeriet, så det tilpasses til omgivelserne. Kun hvis byggeriet er skæmmende, kan det komme på tale at forsøge at gennemtvinge ændringer i projektet ved at stille vilkår i landzonetilladelsen. 6. I de større sammenhængende landskabsområder kan der stilles større krav gennem vilkår til udformningen af byggeriet. Det skal vurderes, hvor synligt byggeriet er. Er det synligt, skal det tilpasses landskabet og den lokale byggeskik. 7. I de værdifulde landskabsområder samt i kulturmiljøer skal byggeriet i alle tilfælde tilpasses til landskabet og lokal byggeskik. 5. Byggestil 5.1 Længehuset Kravene til byggeriets udformning afhænger af de konkrete forhold og varierer fra enkle, objektive krav om størrelse (etageareal og bebygget areal) til mere æstetikprægede krav om en bestemt udformning af byggeriet i overensstemmelse med lokale forhold og lokal byggeskik. Som udgangspunkt for lokal byggeskik foreskrives et smalt, muret længehus i 1½ plan. Længehuset er max 7-7½ meter bredt og mindst dobbelt så langt, som det er bredt. Længehuset har høj tagrejsning; et saddeltag med en hældning ml , med et beskedent tagudhæng og er dækket med røde tegl eller mørkegrå betontagsten, der skal være matte (i modsætning til engoberede tegl og glaserede tegl). Derudover tillades tagmateriale såsom stråtag og eternittag. Store dør- og vinduespartier bør undgås. Der skal bruges egnens farver, der normalt er afdæmpede.

16 Side 16 af Det smalle længehus er udviklet i Danmark igennem århundreder, bl.a. som bindingsværkshuse. Længehuset som 1½ plans hus giver mulighed for at bruge hele stueetagen og for at udnytte tagrummet til beboelse. Den udnyttelige tagetage og længehusets smalle og knappe form er fællesnævneren for den danske byggetradition. Nye krav til isolering og dermed tykkere ydermure har betydet, at Fagcenter Teknik, Miljø og Drift også giver tilladelser til længehuse med en bredde på maks 8-8½ meter. Boligens højde i landzone må ikke overstige 8,5 m. Der blev bygget traditionelt indtil højkonjunkturen i slutningen af 50-erne. Mange områder er stadig præget af Bedre Byggeskik (en byggestil fra ca. 20 præget af 1½ etage og halvvalmet tag). De flade tage kom til 60-ernes parcelhuse, inspireret af amerikansk og japansk byggeskik. De store helvalmede tagflader med svag hældning, der nu er så populære i typehusene, udelukker udnyttelse af tagetagen. Husene får derfor et stort areal i stueplan og ofte en bredde på 9-10 meter. Tagformen får oven i købet husene til at se endnu bredere ud. Disse huse hører fortrinsvis hjemme i byzonen. Træhuse er ikke nødvendigvis noget, der bør undgås. Det er husets grundform og tværprofil, ikke materialevalget, der er afgørende. Et hus opført og beklædt med træ, men med samme grundform som det smalle længehus giver kun sjældent problemer. 5.2 Importerede træhuse Problemer opstår, når der søges om træhuse, der følger andre landes byggetraditioner. De fremmede hustyper er udviklet til andre terrænformer, anden beplantning og helt andre klimatiske forhold. De fleste træhuse stammer fra de skovrige egne i Skandinavien, Centraleuropa, Sibirien og Nordamerika, hvor de naturligvis repræsenterer den traditionelle byggeskik. Mange huse har en stor overetage og store tagudhæng, der tjener til at friholde udenoms arealerne for sne. Sådanne huse vil i danske sammenhænge virke dominerende på grund af den store tagflade. Høje og brede træhuse med store åbne gavle hører til i Alperne og i områder domineret af høj skov, men passer sjældent til dansk byggeskik eller det danske landskab. Svenske træhuse er meget populære. Mange af dem har trempel (næsten 2 fulde etager) og relativt flade tage, hældning. Der er tit mange tilføjelser på de svenske træhuse, f.eks. overdækket indgangsparti (bislag), havestue og lign. Disse tilføjelser er ofte holdt i hvide farver, der bevirker at tilføjelserne nærmest fremhæves og derved virker unødigt dominerende. En anden type træhuse, der ikke kan anses for at være i overensstemmelse med lokal byggeskik, er bjælkehuse og især bjælkehuse i hele stammer med flettede ender. Det kan være i orden at anbringe importerede træhuse i sommerhusområder og i skovene, men de kan, på grund af deres størrelse, højde, drøjde eller tagform, opfattes som fremmedelementer i en landsby eller i det åbne land. Ikke alle steder kan bære et hus så forskelligt fra den danske og lokale byggeskik. Vurderingen skal foretages i hvert enkelt tilfælde. Husene bør ikke accepteres i værdifulde landskabsområder. Udenfor de værdifulde landskabsområder, hvor husene eventuelt kan accepteres, kan der eksempelvis stilles vilkår om, at de førnævnte tilføjelser til husene holdes i samme farve som resten af huset, således at de ikke fremhæves.

17 Side 17 af 6. Overvejelser om vilkår I hvert enkelt tilfælde skal der foretages en konkret faglig vurdering af bebyggelse og landskab. I en sådan vurdering indgår også, hvor synlig og dominerende den ansøgte bebyggelse vil blive. Der foretages besigtigelse, og en dialog med ansøger og/eller rådgiver indledes. Følgende bør overvejes ud fra landskabstype: Byggeriets synlighed. Byggeriets placering i forhold til andre bygninger Byggeriets udformning i forhold til lokal byggeskik Byggestil I det åbne land foretrækkes et længehus med høj tagrejsning og ikke for stort tagudhæng Et moderne udtryk kan accepteres, hvis det tilpasses landskabet Byggeriets materialer. Ingen blanke eller reflekterende tagflader Ikke store glaspartier Anvendelsen af farver Farverne skal være afdæmpede Vinduesindfatninger, vindskeder mm. bør ikke fremhæves Tinglysning Skal vilkår tinglyses (kan blive aktuelt i værdifulde landskabsområder og kulturmiljøer). Bilag 2 Forslag til afskærmende beplantning 1. Etablering. Der plantes i tre rækker med en afstand på 1,5 meter mellem rækkerne. I rækken plantes med 1 meter mellem planterne. I den midterste række anvendes mindst tre forskellige danske vildtvoksende løvtræer såsom: Stilkeg, Engriflet hvidtjørn, Avnbøg, Navr, Vild æble, Rød-el, Ask og Lind. I de yderste rækker plantes danske vildtvoksende løvfældende buske f.eks.: Slåen, Hassel, Hunde-rose og Engriflet hvidtjørn.

18 Side 18 af Der bør tilstræbes en ligelig fordeling af de forskellige arter. 2. Vedligeholdelse De første år efter etableringen skal hegnet renholdes for urte- og græsvegetation for at undgå, at alt for mange planter bliver kvalt. Slåning 2 gange om året vil i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt. Efter en kortere og længere årrække, alt efter plantetæthed, kan det blive nødvendigt at tynde i hegnet. Ved en eventuel tynding bør det tilstræbes, at hegnet efter tynding består af så mange forskellige træarter som muligt. For at bevare hegnet så tæt som muligt, bliver det nødvendigt at beskære det. En sådan beskæring kan f.eks. bestå i, at første og tredje række ca. hvert 10. år skæres ned til ca. 20 cm over jorden. Til inspiration er her liste med en række danske vildvoksende træer og buske. Liste over nogle hjemhørende træer og buske Ask Fracinus excelsior Avnbøg Carpinus betulus Benved Euonymus europaeus Dun-birk Betula pubescens Vorte-birk Betula pendula Bøg Fagus sylvatica Stilk-eg (= almindelig eg) Quercus robur Rød-el Alnus glutinosa Dunet gedeblad Lonicera xylosteum Hassel Corylus avellana

19 Side af Havtorn Almindelig hvidtjørn Engriflet hvidtjørn Almindelig hyld Almindelig hæg Fugle-kirsebær Rød kornel Kvalkved Småbladet lind Navr Femhannet pil Grå-pil Selje-pil Blågrøn rose Hunde-rose Æble-rose Almindelig røn Slåen Tørst Vrietorn Vild æble Hippophaë rhamnoides Crataegus laevigata Crataegus monogyna Sambucus nigra Prunus padus Prunus avium Cornus sanguinea Virburnum opulus Tilia cordata Acer campestre Salix pentandra Salix cinera Salix caprea Rosa dumalis Rosa canina Rosa rubiginosa Sorbus aucuparia Prunus spinosa Rhamnus frangula Rhamnus catharticus Malus sylvestris For nærmere beskrivelse af arterne og muligheder for tilskud henvises til følgende publikationr udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø: Skov-info nr. 12: Træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplantninger Tilskudsliste Skov-info nr. 13: Træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplantninger Beskrivelse af arterne 40 danske træer og buske plantning og bevaring, der er udgivet 89

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Side 1 af Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Vedtaget af Teknik- & Miljøudvalget den 14. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Udstykning... 4 2. Bebyggelse... 5

Læs mere

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Side 1 af Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Vedtaget af Teknik og Miljøudvalget den 31. oktober 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Udstykning... 4 2. Bebyggelse...

Læs mere

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser 1. udgave november 2002 Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser - 2-1. Indledning Den 31. maj 2002 vedtog Folketinget en række ændrede planlovsbestemmelser. Det indebærer,

Læs mere

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Godkendt 27.08.2012 side 1 1. Zonemyndighed Kommunen træffer afgørelser efter planlovens 35-38. Ansøgningen skal sendes i naboorientering,

Læs mere

Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse

Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse 9. marts 2006 Rev. 28. januar 2007 Rev. 19. maj 2010 Rev. 20. september 2010 Godkendt af UTM 2.

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUND LAG FOR LANDZONESAGER I SLAG ELSE KOMMUNE

ADMINISTRATIONSGRUND LAG FOR LANDZONESAGER I SLAG ELSE KOMMUNE ADMINISTRATIONSGRUND LAG FOR LANDZONESAGER I SLAG ELSE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Landdistrikter med særlige muligheder... 4 Landsbyer... 4 1. Ansøgning,

Læs mere

PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER - RETNINGSLINJER FOR ADMINISTRATION

PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER - RETNINGSLINJER FOR ADMINISTRATION PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER - RETNINGSLINJER FOR ADMINISTRATION Aarhus Kommune august 2016 1 INDLEDNING Kompetencen til at træffe afgørelser i landzonesager ligger ved Aarhus Kommune. I Aarhus Kommune

Læs mere

Administrationsgrundlag for landzoneområdet

Administrationsgrundlag for landzoneområdet Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 20. december 2011 Administrationsgrundlag for landzoneområdet 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 2.1 Planlovens formål... 2 3 MYNDIGHEDENS

Læs mere

Landzoneadministration - Praksis og procedurer

Landzoneadministration - Praksis og procedurer Landzoneadministration - Praksis og procedurer Landzoneadministration praksis og procedurer Udgivet af Vordingborg Kommune September 2011 Udarbejdet af: Mette Ø. Söderlund Fotos: Mette Ø. Söderlund Vordingborg

Læs mere

Praksis for landzoneadministration. Svendborg Kommune

Praksis for landzoneadministration. Svendborg Kommune Praksis for landzoneadministration Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udstykning i landzone... 5 Byggeri i landzone... 6 Udhuse, garager, carporte mv. tilknyttet en bolig... 6 Jagt-

Læs mere

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Miljø- og Teknikudvalget den 11. december 2007 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Zonemyndighed... 3 Gældende

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Administrationsgrundlag for landzone

Administrationsgrundlag for landzone Administrationsgrundlag for landzone INDLEDNING 1 Landzoneadministrationsgrundlag for Ringsted Kommune januar 2010 Udgivet af Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Tlf.: 57 62 62 62 www.ringsted.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015 Tegningsbilag Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 12 København Frederikssund 1220.500 Motorring 4 Tværvej N DATO 11.09.2015 Projekt til

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00342 Ref.: MILMA/ LIMBU AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Miljø- og Teknikudvalget den 11. december 2007 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Zonemyndighed... 3 Gældende

Læs mere

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager 04-11-2014 14/32213 Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager Landzonetilladelse til nyt lager- og kontorbebygning, ændret anvendelse af stald- og ladebygning, renovering af stuehus samt

Læs mere

Nr. 420, juni NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 420, juni NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 420, juni 2007 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Kommuneplanens betydning for landzoneadministrationen vedrørende bebyggelse til helårsboliger i afgrænsede landsbyer Naturklagenævnet har

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg G. E. L. J. HOLDING ApS Græsmarkvej 18 4591 Føllenslev DATO 19. september 2014 SAGSNR. 326-2014-115264 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til opførelse

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

Ann-Marie Karlsen Bo Emil Rytter Karlsen Oddesundvej 26 Humlum

Ann-Marie Karlsen Bo Emil Rytter Karlsen Oddesundvej 26 Humlum POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Ann-Marie Karlsen Bo Emil Rytter Karlsen Oddesundvej 26 Humlum 7600 Struer Landzonetilladelse til

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Christendayana Sriraj Axelborg 2b 8700 Horsens Sendt på mail:

Christendayana Sriraj Axelborg 2b 8700 Horsens Sendt på mail: Christendayana Sriraj Axelborg 2b 8700 Horsens Sendt på mail: day@eurodan-huse.dk Landzonetilladelse til at opføre nyt stuehus og ændre anvendelsen af det eksisterende stuehus til udhus på ejendommen matr.nr.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning og genopførelse af helårshus.

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning og genopførelse af helårshus. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. oktober 2014 J.nr.: NMK-31-01175 Ref.: MARMA-NMKN AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

/ Chresten Andreas Jørgensen Nørskov Aabenraa

/ Chresten Andreas Jørgensen Nørskov Aabenraa 20-10-2014 14/36452 Chresten Andreas Jørgensen Nørskov 15 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus og en garage på ejendommen matr.nr. 81 Iller, Broager, der ligger på Illervej 18,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Plan og Kultur. Sten Holbæk Rønholtvej Vissenbjerg. Landzonetilladelse til Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg.

Plan og Kultur. Sten Holbæk Rønholtvej Vissenbjerg. Landzonetilladelse til Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg. Sten Holbæk Rønholtvej 1 5492 Vissenbjerg 18. august 2016 Sags id: 2016-0339 Landzonetilladelse til Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Læs mere

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 04. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00803 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms

Læs mere

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten 28-05-2013 13/8309 Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en udhus/hestestald på ejendommen matr.nr. 79 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl der ligger på Bojskovvej

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege September 2013 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 14 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

UDKAST Dato: 5. juli 2013

UDKAST Dato: 5. juli 2013 UDKAST Dato: 5. juli 2013 Sag: SPA-12/02183-31 Sagsbehandler: /PJ Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald I medfør af 11, 16, stk. 3,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1.

AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2011 J.nr.: NMK-31-00067 (tidl. NKN-31-02040) Ref.: ltp AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune

Læs mere

Gødningsbeholdere i landskabet. - placering og beplantning

Gødningsbeholdere i landskabet. - placering og beplantning Gødningsbeholdere i landskabet - placering og beplantning 2 Titel: Gødningsbeholdere i landskabet - placering og beplantning Udgave: 1. udgave august 2002 Oplag: 4.000 stk. Layout: Gitte Bomholt, Landbrugets

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Praksis i landzoneadministration i Guldborgsund Kommune

Praksis i landzoneadministration i Guldborgsund Kommune Praksis i landzoneadministration i Guldborgsund Kommune Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 20. september 2011. Planlægning og Byfornyelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og baggrund 3 2. Administration

Læs mere

Praksis for landzoneadministration

Praksis for landzoneadministration Praksis for landzoneadministration Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Indhold Forord...3 Indledning...3 Planlovens landzonebestemmelser...4

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Olestein Heino Lando Jensen Køgevej Ringsted Sendt på mail:

Olestein Heino Lando Jensen Køgevej Ringsted Sendt på mail: Olestein Heino Lando Jensen Køgevej 222 4100 Ringsted Sendt på mail: olestein@outlook.dk Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning og en carport, samt ændre anvendelse af eksisterende bebyggelse på

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Ole Scheppan Langstedvej 67 5690 Tommerup 1. august 2016 sagsid: 16/15794 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Assens kommune har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m².

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m². Plan og Kultur Gustav Kragh-Jacobsen Bredgade 36B, 4tv 1260 København K 17-11-2016 Sags id: 2016-0292 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af orangeri på ejendommen

Læs mere

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre en carport på ejendommen matr.nr. 95 Iller, Broager, der ligger på Slotsvej 11, 6310 Broager Sønderborg Kommune har den

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre læskur på ejendommen matr.nr. 12d Kværkeby By, Kværkeby, beliggende Roligheden 6, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til at opføre læskur på ejendommen matr.nr. 12d Kværkeby By, Kværkeby, beliggende Roligheden 6, 4100 Ringsted. David Frederiksen Roligheden 6 4100 Ringsted Sendt på mail: daf@ebteknik.dk Landzonetilladelse til at opføre læskur på ejendommen matr.nr. 12d Kværkeby By, Kværkeby, beliggende Roligheden 6, 4100 Ringsted.

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Landzonetilladelse til terrænregulering og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til tilbygning og udestue til bolig

Landzonetilladelse til terrænregulering og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til tilbygning og udestue til bolig Pia Haugaard og Leif Sørensen Parnasvej 7 4180 Sorø Sendt pr. e-mail: leifzzz@gmail.com Landzonetilladelse til terrænregulering og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til tilbygning og udestue til bolig

Læs mere

Du har 4. december 2015 søgt om tilladelse til at opføre en ny lagerhal på ejendommen

Du har 4. december 2015 søgt om tilladelse til at opføre en ny lagerhal på ejendommen HOLBÆK KOMMUNE Ejendomsfirmaet Stavnskær v/ Søren Stavnskær Bygaden 12 A 4520 Svinninge Dato: 17-03-2016 Sagsb.: Michael Leth-Espensen Sagsnr.: 16/1653 Dir.tlf.: 72364139 E-mail: milee@holb.dk Landzonetilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg 29-08-2013 13/17356 Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre garage/udhus på ca. 86 m² på ejendommen matr.nr. 283 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, der ligger

Læs mere

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5.

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5. ARKITEKTFIRMAET MERETE LIND MIKKELSEN ApS Store Kongensgade 75B. 5.tv 1264 København K 18-12-2014 Sags id.: 14/630 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af atelier Du har på

Læs mere

Solenergianlæg i Favrskov Kommune

Solenergianlæg i Favrskov Kommune Solenergianlæg i Favrskov Kommune Administrationsgrundlag Oktober 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 SOLENERGIANLÆG GENERELT... 4 Generelle retningslinjer... 5 Byggetilladelse...6 Byggetilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster herved kommunens afgørelse af 9. februar 2012 på de anførte vilkår og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster herved kommunens afgørelse af 9. februar 2012 på de anførte vilkår og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00598 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig på Bornholm

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

Saabye & Partners Aps Att: Barbara Bojsen-Møller Fynsvej Kirke Saaby Sendt på mail:

Saabye & Partners Aps Att: Barbara Bojsen-Møller Fynsvej Kirke Saaby Sendt på mail: Saabye & Partners Aps Att: Barbara Bojsen-Møller Fynsvej 13 4060 Kirke Saaby Sendt på mail: bbm@saabye-partners.dk Dato: 8. april 2016 Landzonetilladelse til opførelse af stuehus på ejendommen matr.nr.

Læs mere

R Landzoneadministration i E Bramsnæs Kommune T N I N G S L I N I E R 1

R Landzoneadministration i E Bramsnæs Kommune T N I N G S L I N I E R 1 R E T N I N G S L I N I E R Landzoneadmiiniisttrattiion ii Bramsnæs Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR LANDZONEADMINISTRATION I BRAMSNÆS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Samarbejde vedrørende landzoneafgørelser

Læs mere

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg januar 2013 2012 - opsætning af solfangere og solcelleanlæg Byggeloven I henhold til bygningsreglementet er der ikke en fast grænse for, hvornår der skal søges om tilladelse til opsætning af solfangere

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR JORDARBEJDER I LANDZONE HILLLERØD KOMMUNE BY & MILJØ 2016

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR JORDARBEJDER I LANDZONE HILLLERØD KOMMUNE BY & MILJØ 2016 1 ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR JORDARBEJDER I LANDZONE HILLLERØD KOMMUNE BY & MILJØ 2016 2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål med administrationsgrundlaget...3 Lovgrundlag...3 Anden lovgivning...3

Læs mere

Nr. 264, februar 2003 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 264, februar 2003 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Side 1 af 7 Søg (/) Klage klage/) Lovområder lovomraader/) Afgørelser afgoerelser/) Til myndighed til-myndighed/) Om nævnet om-naevnet/) Du er her: Forside ) / Afgørelser afgoerelser/) / Naturklagenævnets

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo university of copenhagen Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo Publication date: 2009 Document Version Også kaldet

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Grundlag for administration af planlovens Landzonebestemmelser

PLAN, BYG OG MILJØ. Grundlag for administration af planlovens Landzonebestemmelser PLAN, BYG OG MILJØ Grundlag for administration af planlovens Landzonebestemmelser Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. december 2009 Administrationsgrundlag for planlovens landzonebestemmelser Indledning

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at lovliggøre to etablerede lejligheder på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at lovliggøre to etablerede lejligheder på ejendommen SCHULTZLAW ApS Nordre Jernbanevej 44, 1 3400 Hillerød Att. Michael Transø Schultz, mts@schultzadvokater.dk HOLBÆK KOMMUNE Dato: 16-01-2017 Sagsb.: Lone Vonsbæk Sagsnr.: 16/62708 Dir.tlf.: 72368046 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej 310 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 06-09-2016 / 01.03.03-P19-16-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Ejendommens beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort. Knøsvej

Ejendommens beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort. Knøsvej Mette Juulsgaard Knøsvej 4 8680 Ry Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af hestestald NB: Dette er ikke en byggetilladelse. Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

Du har 28. august 2015 søgt om landzonetilladelse til at opføre et fritstående halmfyr på ejendommen

Du har 28. august 2015 søgt om landzonetilladelse til at opføre et fritstående halmfyr på ejendommen Henrik Larsen Dato: 21.10.2015 Mørkøv Kirkeby 8 Sagsb.: Michael Leth-Espensen 4440 Mørkøv Sagsnr.: 15/51973 Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har 28. august 2015 søgt

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

Christoffer Boas Høedvej Jystup Midtsj. Sendt på mail:

Christoffer Boas Høedvej Jystup Midtsj. Sendt på mail: Christoffer Boas Høedvej 63 4174 Jystup Midtsj. Sendt på mail: christofferboas@hotmail.com Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning og udvidelse af bolig på ejendommen, samt midlertidig opsætning

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej 16, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej 16, 4100 Ringsted. René Hansen Egerupvej 16 4100 Ringsted Sendt på mail: rene_hansen77@hotmail.com Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej

Læs mere

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest 1/11 På sydsiden af eksisterende 2 beplantningsbælte etableres et ca.16 m bredt læbælte bestående af 10 rækker med 1,50 m mellem rækkerne og 1,25 m mellem planterne.

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et drivhus som tilbygning til et eksisterende udhus på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et drivhus som tilbygning til et eksisterende udhus på ejendommen Jens Bjarne Pedersen Bjergskovvej 7 4300 Holbæk HOLBÆK KOMMUNE Dato: 05-04-2017 Sagsb.: Lone Vonsbæk Sagsnr.: 17/9430 Dir.tlf.: 72368046 E-mail: LOV@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning og en carport på ejendommen matr.nr. 67 Asserballeskov, Asserballe, der ligger på

Læs mere

Historik Landzonesagen var på Udvalget for Teknik d , hvor udvalget besluttede at udsætte sagen.

Historik Landzonesagen var på Udvalget for Teknik d , hvor udvalget besluttede at udsætte sagen. Notatark Sagsnr. 01.03.03-P19-51- 15 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 15.4.2016 Indstillingsnotat Overskrift Landzonesag på Ørumvej 80, 8721 Daugård. Beslutningstema Udvalget for Teknik skal tage

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 27. marts 2007 NKN-31-00405 Afgørelse i sagen om udstykning af

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Vi har givet landzonetilladelsen efter Planlovens 35 og på baggrund af det vedlagte ansøgningsmateriale.

Vi har givet landzonetilladelsen efter Planlovens 35 og på baggrund af det vedlagte ansøgningsmateriale. Jákup Heini Tubæk Nielsen Langstedvej 27 Højrup 5620 Glamsbjerg 5. september 2016 Sags id: 2016-0564 Landzonetilladelse til opførelse af drivhus. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af

Læs mere

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015 JUUL EJENDOMME ÅRHUS ApS v/ Michael Juul (mail: michael@juulejendomme.dk) Adelgade 87 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt stuehus og udhus Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

/ Jørgen Burchard Deichgraeber Stenkobbel Augustenborg

/ Jørgen Burchard Deichgraeber Stenkobbel Augustenborg 30-01-2014 11/58706 Jørgen Burchard Deichgraeber Stenkobbel 4 6440 Augustenborg Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til et stuehus og lade på ejendommen matr.nr. 27 Nørreskov, Notmark,

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Danny Jefsen, Jimmy Pajbjerg Eurodan-huse as daj@eurodan-huse.dk jip@eurodan-huse.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen Niels Weinreich Dato: 20-11-2013 Lilleskovvej 25 Sagsb.: Milee 4350 Ugerløse Sagsnr.: 13/15688 Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse til at

Læs mere

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg 10-03-2014 14/5309 Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at arealoverføre 1 ha fra matr.nr. 11 Brandsbøl, Havnbjerg og tillægge det matr.nr. 25 Brandsbøl, Havnbjerg

Læs mere

De juridiske rammer for lokalisering af landbrugsbyggeri

De juridiske rammer for lokalisering af landbrugsbyggeri De juridiske rammer for lokalisering af landbrugsbyggeri Knud Erik Jensen,, Plan & Miljø, Landboret Koldkærgård Konferencecenter 27. august 2009 Økonomi og Jura Udtalelse juli 2009 Halvdelen af al byggeri

Læs mere