P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke"

Transkript

1 P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013

2

3 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1]

4 Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann Trykt hos Innographic, Brøndby [2]

5 Indledning Jelling Menighedsråd udskrev i januar 2013 en projektkonkurrence om udformningen af et nyt sognehus og husets indpasning på den udvalgte grund i Gormsgade i Jelling. Konkurrencen er blevet gennemført på baggrund af et EU udbud, hvorigennem der blev udvalgt fem totalrådgivere, der skulle fremkomme med et forslag til sognehuset indenfor en given økonomisk ramme og et heraf følgende givet totalrådgiverhonorar. Byggegrunden, der har adressen Gormsgade 19, er beliggende i centrum af Jelling overfor Jelling Kirke og Jellinghøjene, tæt på Kongernes Jelling, der er udstillingshus for Jellingmonumenterne og navnet på formidlingscentret, der fortæller historien om tiden, da Gorm Den Gamle og Harald Blåtand regerede i Danmark og Jelling var centrum i den danske historie. Vejle Kommune har i samarbejdet med Nationalmuseet, Kulturstyrelsen og Jelling Kirke udarbejdet en helhedsplan for Monumentområdet. Her vil den store skibssætning og Harald Blåtands palisade blive markeret med betonsøjler og fliser. Det 12,5 ha store område udlægges med stier og specielle græssorter for at markere palisadeområdet. Med gennemførelsen af denne helhedsplan ønsker man at opnå en klarhed i samspillet mellem kirken, Monumentområdet og de øvrige omgivelser, der tilgodeser intentionerne om tilvejebringelse af en samlet, åben udformning af Palisadeområdets sydøstlige hjørne samtidig med, at man vil skabe en helt ny oplevelse af det samlede Monumentområde. Der er en forventning om en ikke ubetydelig tilstrømning af turister til dette historiske område. Det er i disse omgivelser, at det nye sognehus skal opføres. I forbindelse med lokalplanen skal der udvises stor opmærksomhed på husrækken i Gormsgade, hvor det nye sognehus skal indpasses. Det har derfor været fremhævet i konkurrenceprogrammet, at det er af stor betydning, at proportioner, materialer og farver for det nye sognehus er disponeret på en sådan måde, at det arkitektoniske helhedsindtryk bliver af høj kvalitet. Et sognehus er sognets hus, og det skal komme konkret til udtryk i husets hoved-disposition. Det er et meget vigtigt formål med huset, at det udgør et samlingssted for sognets indbyggere - voksne som børn. Et sognehus er samtidigt en arbejdsplads for kirkens medarbejdere. [3]

6 Konkurrencens deltagere Gennem et EU udbud til prækvalifikation af de arkitektfirmaer, der skulle deltage i konkurrencen, blev følgende firmaer udvalgt: OOOJA Architects, Aarhus Cubo Arkitekter, Aarhus Holsøe Arkitekter A/S, København Ladner Meier Arkitekter, København og Zürich NOBEL Arkitekter A/S, København Bedømmelsen Til at bedømme de indkomne forslag i konkurrencen blev der nedsat en jury bestående af: Formand for menighedsrådet Gunni Højvang, formand for juryen Medlem af menighedsrådet Inger Kragh-Schwarz Provst Leif Arffmann Direktør Henrik Tvarnø, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Arkitekt MAA Tom Danielsen, der er partner hos C. F. Møller i Aarhus og Arkitekt MAA Clara Rigenstrup, der er partner hos Tegnestuen Mejeriet i Kolding Rådgivere for juryen har været Medlem af menighedsrådet Kirsten Thøgersen Organist Henrik Rosendahl Sognepræst Kristian Bøcker Projektleder Lars Reuter, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Arkitekt MAA Lars Buksti fra Teknisk Afdeling i Vejle Kommune Konkurrencens sekretær har været Arkitekt MAA Flemming Deichmann Til konkurrencen blev indsendt fem forslag, der alle blev optaget til bedømmelse. Denne blev påbegyndt den 17. april og afsluttet den 22. april Juryen skulle vurdere forslagene ud fra deres evne til at imødekomme de krav og ønsker, der var anført i konkurrenceprogrammet indenfor følgende bedømmelseskriterier: Arkitektur - herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet. Funktion - herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Teknik - herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering. [4]

7 Herudover ville juryen lægge afgørende vægt på, at den økonomiske ramme er overholdt eller vil kunne sikres overholdt gennem en viderebearbejdning. Kriterierne er anført i en ikke prioriteret rækkefølge. På grundlag af ovenstående besluttede juryen enstemmigt at udpege følgende forslag som vinder af konkurrencen: Forslag Juryens generelle bemærkninger Arkitektur herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet. Alle forslagene viser saddeltagshuse med eller uden sidebygninger. I fire af forslagene vender gavlen mod Gormsgade, mens et forslag disponerer med et længehus ud til kanten af byggefeltet mod gaden. Det er tydeligt, at det for alle havde været en udfordrende opgave at få plads til de mange m2 på så forholdsvis lille en grund. Tre af forslagene (forslag 81011, og 20040) giver plads til en stiforbindelse mellem gaden og P-pladsen, mens man i de to andre forslag (forslag og 21708) lukker helt af for passage. Et forslag (27381) skiller sig markant ud ved at foreslå et glashus beklædt med skiferlameller i forskellige hældninger på facader og tag samt store glasgavle. Stik imod programmets ønsker vises et hus, der markerer sig meget synligt i husrækken, og som påkalder sig meget opmærksomhed. De øvrige forslag viser huse i tegl eller puds, som mere eller mindre vellykket indpasser sig den eksisterende husrække. Forslag kan fremhæves for sit enkle arkitektoniske greb. En bygning med alle funktioner samlet under et stort, ikke gennembrudt tag og uden forstyrrende tilbygninger. En bygning som med enkelte korrektioner indføjer sig smukt i husrækken, og som, fra det fredede område inklusiv Jellingehøjene, vil opleves som en smuk monolitisk bygning, med en udstråling og en stoflighed som vil være en lise for øjet. Funktion herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Indretningen er løst meget forskelligt i de fem forslag. Flere af forslagene viser dobbelthøje foyerrum, som på en fin måde binder husets to etager sammen. Alle har opfyldt ønsket om, at kunne sammenlægge den store sal og foyeren. Et enkelt forslag (20040) placerer Multisalen i kælderen med dagslys fra en forholdsvis smal, udgravet fordybning mod nord, mens de øvrige forslag alene har depoter, garderobe og toiletter i kælderniveau. Forslag har den mest overbevisende indretning, hvor der er en god forbindelse mellem alle husets funktioner, hvor der er en flot rummelighed, og hvor der er gode muligheder for forskellige former for ophold og aktiviteter. Teknik herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering [5]

8 Der er stor forskel i kompleksiteten i de fem forslag. Fra det enkle saddeltagshus uden tilbygninger, til saddeltagshuset med flere tilbygninger med fladt tag, hvoraf der er nogle af forslagene anvises mulighed for udeophold på taget. Alle har valgt allergivenlige materialer i en god kvalitet, og de fleste anvender gennemprøvede konstruktioner og velkendte tekniske løsninger. Et forslag (27381) skiller sig markant ud, med en meget omfattende og flot beskrivelse af bæredygtighed, energi og indeklima, hvorimod de øvrige forslag har en mere overordnet nærmest sporadisk tilgang til disse emner. Økonomi Alle forslagsstillerne mener, at de kan overholde den udstukne økonomiske ramme, og på nær et forslag har de søgt at redegøre for dette ved at vise det ønskede økonomiske overslag i byggeriets hovedpositioner. Et enkelt forslag (21708) har undladt at aflevere det ønskede økonomiske overslag, og har alene skrevet, at den samlede ramme kan overholdes med det viste forslag. Juryen har valgt at se bort fra denne mindre afvigelse fra de ønskede oplysninger om forslagets bygbarhed. Det er i øvrigt juryens vurdering, at de økonomiske redegørelser forekommer sandsynlige i relation til forslagenes respektive omfang, materialevalg og tekniske løsninger. Konklusion Ud fra en samlet bedømmelse i henhold til programmets kriterier udpegeren enig jury forslag som det forslag, der bedst opfylder programmets ønsker og krav. Juryens bemærkninger til de enkelte forslag Er på de følgende sider. [6]

9 Forslag Vinderforslag Totalrådgiver: Cubo Arkitekter A/S, Aarhus v/ib Valdemar, Peter Dalsgaard, Bo Lautrup, og Lars Juel Thiis Medarbejdere: Sanne Holm Søndergaard og Lise Nyholm Andersen Underrådgiver: Ingeniørfirmaet Søren Jensen, Aarhus v/ Erik Jensen og Niels Ibsgaard Arkitektur herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet Forslaget viser en toetagers bygning med saddeltag. En kileformet bygning med en traditionel, symmetrisk gavl mod Gormsgade som, på trods af sin størrelse, fint indføjer sig i den eksisterende husrække. Gavlen mod parkeringspladsen bliver asymmetrisk på grund af den kileformede grundplan, og taget strækker sig på dette sted ned til stueplan og bliver derved husets femte facade. Fra højene vil det store ikke gennembrudte tegltag præsentere sig stærkt og flot, som et markant arkitektonisk element. Bygningen er smukt proportioneret. Stærk og præcis i formen uden forstyrrende elementer og Situationsplan 1:600 med et enkelt og overbevisende materialevalg, hvor den samme, smukke teglsten anvendes til såvel facade som tag. Juryen vil dog anbefale at forslaget bearbejdet således, at huset får en stejlere taghældning, og dermed kommer mere i overensstemmelse med lokalplanens ønske herom. Huset fremstår som en moderne fortolkning af det klassiske gavlhus, en kraftfuld monolitisk bygning, der udstråler kvalitet, og som fungerer fint i konteksten, idet det dog skønnes problematisk med omfanget af glas, såvel mod Gormsgade som mod smøgen. Dette ønskes bearbejdet i en efterfølgende dialog med stiftet, kommunen og bygherren. Samtidig vil det efter juryens opfattelse være til fordel for bygningens ydre udtryk om de to bygningshjørner, der vender mod nord tilføres et konstruktivt element, der forbinder soklen med taget, og derved visuelt giver bygningen lidt mere tyngde ved disse hjørneløsninger. [7]

10 Disponeringen på grunden giver plads til at der er passage på begge sider af bygningen, hvilket juryen vurderer som et plus. Fra foyerens store glasfacade er der direkte udkig til naboens have fra såvel stueplan som 1. sal, og der bør derfor aftales en fælles løsning om en beplantning eller anden afskærmning i dette skel, til glæde for både sognehuset og naboen. Funktion herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Forslaget har taget programmets ønske om at tænke stort og lyse op til sig og på smukkeste vis udformet et hus med flotte rumligheder og rige muligheder for forskellige former for aktiviteter. Et hus der byder menigheden indenfor. Kælderplan 1:200 Stueplan 1:200 [8]

11 1. sals plan 1:200 Huset er veldisponeret, med en gennemgående, dobbelthøj foyer, med ligeværdig adgang fra gaden og P-pladsen. Langs foyerens nordfacade er indtænkt en murstensplint der vokser op af gulvet, og giver mulighed for uformelt ophold. Store sal ligger med visuel kontakt til kirken og højen og med mulighed for at åbne sig op mod foyeren, men også med mulighed for at kunne bruges i samspil med Multisalen, der ligeledes er placeret i stueplan. Trappe og elevator er centralt placeret midt i huset synlig fra begge indgange. Der er en god forbindelse til funktionerne på 1. sal, og pga. den dobbelthøje foyer opnås der en fin samhørighed mellem alle funktioner i huset. Det ville dog være ønskeligt at få lidt mere plads rundt om trappen, så Multisalen og Store sal får bedre forbindelse med hinanden, hvilket ser ud til at kunne opnås ved en lettere bearbejdning. Der er ligeledes et ønske om at bytte rundt på organistkontoret og depot/øvelokalet og skabe en bred døråbning mellem Multisalen og Øvelokalet. Køkkenet er placeret i stueplan og med en køkkengård smukt indpasset i bygningsformen. På 1. sal ligger kontorerne side om side langs sydfacaden og med rummelige opholdszoner som en integreret del af foyeren, der spænder over to etager. I den efterfølgende bearbejdning, er der ønske om at flytte rundt på funktionerne, hvilket skønnes fuldstændig uproblematisk. Herved kan også flugtvejstrappen rykkes længere mod vest, så den ikke bliver så synlig mod Gormsgade. Er i øvrigt glemt indtegnet på visualiseringen! Facaderækken Gormsgade 1:800 [9]

12 Garderobe, toiletter og depotfunktionerne er placeret i kælderen med god adgang fra foyerområdet. På grund af afstanden til kontorerne på 1. sal, er der et udtalt ønske om at etablere et toilet samt et tekøkken på 1. sal. Teknik herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering Husets konstruktion er enkel og velkendt. Materialevalget på klimaskærmen er meget vedligeholdelsesvenligt, og de få og gedigne materialer på de indvendige overflader forekommer lette at renholde og vedligeholde. Materialevalget er som helhed enkelt og gedigent og giver fornemmelse af et hus i høj kvalitet og med stor slidstyrke. Et hus det vil være rart at opholde sig i, hvad enten man er gæst eller har sin arbejdsplads i huset. I den efterfølgende projektering bør der være stor fokus på akustikken i huset, bl.a. i den dobbelthøje foyer, der er helt afhængig af en god akustik, for at blive et rart rum at opholde sig i. Der er desværre ikke afleveret en beskrivelse af, hvorledes projektet forholder sig til bæredygtighed, energiforbrug eller miljørigtig projektering. Dette forventes indeholdt i en efterfølgende projektering. [10]

13 Forslag Totalrådgiver: Holsøe Arkitekter A/S, København v/ Marius Holsøe og Peter Holsøe Underrådgiver: Balslev Rådgivende Ingeniører A/S, Odense Arkitektur herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet Forslagets forfattere har som deres erklærede udgangspunkt et ønske om at give det nye sognehus en klassisk bygningsform, der respekterer omgivelsernes eksisterende skala, men med et mere moderne udtryk. Forslaget fremtræder som en klassisk, nøgtern bygning med saddeltag orienteret øst/vest med præcise og skarpe gavle mod Gormsgade/ Højene og kirken og mod vest, strædet. Den præcise bygningskrop har mod syd et sideskib - en filet, der i stueplan indeholder foyer og nichefunktioner såsom udstilling, bibliotek og almindeligt ophold samt sekundær indgang fra vest/strædet. Det såkaldte sideskib har fladt tag, som fra 1. sal kan benyttes som terrasse, taghave og flugtvej. Situationsplan 1:600 Forslaget er inspireret af nordiske træhuse (sic), hvor tag og facader er beklædt med træspån. Forklaring og reference kan undre eftersom tag og ydervægge foreslås beklædt med teglshingles, der alt andet lige er et meget andeledes materiale, endskønt præcision og oplægningsmetode kan sammenlignes. Juryen har noteret sig en meget fin, indpasset og velproportioneret facade mod øst Gormsgade. Funktion herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Forslagets stueplan disponeres med en funktionskerne indeholdende køkken, depot, teknik og elevator. Hovedindgang sker gennem vindfang i hovedhusets sydøstre hjørne til et større foyerområde, der har fin kontakt til Gormsgade. Den nordorienterede Store Sal kan ideelt og ved en foldevægsløsning sammenlægges med foyerområdet. Juryen ønsker imidlertid at påpege at Store Sals langstrakte udformning vanskeliggør de ønskede møbleringsmuligheder. Proportioneringen sammen med dørplaceringer og de viste vinduesudsparinger indsnævrer rummets anvendelsesmuligheder betragteligt. Kælderplanen indeholder de foreskrevne garderobefunktioner, Multisal og organistkontor, der sammen med et supplementsrum får nordvendt dagslys fra en terrasse anlagt i en smal lysbrønd i passagen mellem nabo mod nord og sognehuset. Juryen finder Multisalens placering i kælderen [11]

14 meget problematisk samtidig med at salens proportionering har de samme problemer som omtalt for Store sal, hvorfor de samme indvendinger også gælder her. Ydermere synes adgangsforholdene underdimensionerede, og uden dagslys. Dagslyset til Multisal, samt Organistkontor fra nordvendt lysgård er ikke den rette løsning til to så væsentlige funktioner. Lysgården er i den viste udformning ikke realistisk, hvis passage mellem Gormsgade og Stræde, som ønskeligt, skal bevares. Endvidere er trappeforbindelse, værn omkring lysgård, etc. uafklaret, og i det hele taget synes dispositionen svær at se en æstetisk og funktionel acceptabel løsning på. 1.sals planen indeholder de foreskrevne kontor funktioner, ophold og cafékøkken med kontakt til den omtalte tagterrasse og mod øst kig til højene og kirken er de to møderum adskilt af foldevæg. Stueplan 1:200 [12]

15 1. sals plan 1:200 Kælderplan 1:200 Teknik herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering Materialer, vedligehold samt tekniske installationer er velbeskrevne og indenfor den skitserede økonomi, realistiske bud. Opvarmning sker primært via gulvvarme. Ventilation sker traditionelt med mekanisk ventilation, kombineret med naturlig ventilation, via de rumlige sammenhæng Foyer, trappe, 1. sal og taglysvinduerne. Bygningen beskrives som konstrueret således at BR krav 2015 kan opfyldes. [13]

16 Forslag Totalrådgiver: Ladner Meier Arkitekten / Zürich-København v/ Roland Meier og Martin Ladner, København Medarbejdere: Frederik Lønow og Stefan Kaplan Underrådgiver: Ingholt Consult/Hans Strøyberg, Rådgivende Ingeniørfirma, Farum Arkitektur herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet Som eneste forslag blandt de fem forslag vælger forfatterne at lave et længehus, der med tagfladen indgår i ensemblet af Gormsgades eksisterende længehuse. Facaden mod Gormsgade mimer opdelinger, rytme og vinduesstørrelser fra de eksisterende nabobygninger, dog med et større centralt placeret dobbelthøjt vindue, der bringer dagslys ind i bygningens dybde. Ikke kun med disse valg adskiller nærværende forslag sig, men på stort set samtlige væsentlige dispositioner er der truffet anderledes valg. Ydervægge opmures i tegl og pudses i lys varm nuance. Vindueudsparringerne gives et bredt og efter juryens mening fremmed passepartoutagtigt udtryk, til trods for at disse beskrives som værende i Situationsplan 1:600 slægtskab med nabohusene. Taget beklædes med røde tegl. Bygningsvoluminerne bag længehuset følger matrikelskel og fremtræder i varierende rumhøjder som fladtagskonstruktioner, hvor der på flere af tagfladeområderne anvises tagterrasser. Hovedindgang med vindfang er placeret i nordøstre hjørne under den udkragede 1. sal. Hovedindgangen sker via en mindre rampe. Juryen finder dispositionen ubegrundet. Samlet set synes bygningskomposition og form meget kompleks, og løsningen bibringer ikke området den ønskede harmoni og ro, og befordrer ej heller sammenhængen med Gormgades i forvejen blandede bygningsgods. Funktion herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Forslaget prioriterer en stor og sammenhængende stueplan, hvorved alle konkurrenceprogrammets primærfunktioner lokaliseres og får indbyrdes sammenhæng. En meget fin besvarelse på en ønsket sammenhæng mellem Sognehusets offentlige primærfunktioner. Denne [14]

17 visuelle og fysiske sammenhæng mellem Multisal, Store sal, Foyer og den særskilte garderobe til konfirmander vidner om stor indlevelse i programmets ønsker og krav, specifikt på dette område. Den store sal er placeret centralt i stueplanen som et skrin. Salen er omgivet af foyerarealet, multirummet, samt bifunktioner, og får derfor ikke dagslys i stueplanshøjde. Derimod modtager Store sal dagslys fra de øvre dele af det dobbelthøje rum. Med det styrede farvede dagslys gennem filigranmurværk får Store Sal en sakral karakter. Juryen finder ikke at den stemning der forsøges iscenesat i Store Sal er rigtig i forhold til salens daglige brug. Stueplan 1:200 [15]

18 På 1. salen forbinder en midterkorridor samtlige programsatte kontorer og det lille møderum. Grundet ovenstående dispositioner udnytter forslaget hele konkurrenceområdet på nær passagen Gormsgade- Strædet. Kælderplanen, kun under længehuset, indeholder udelukkende kælderfunktioner garderobe, toiletter, depot og teknik. 1. sals plan 1:200 Teknik herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering Området er sparsomt beskrevet, - og i forslaget konkluderes der blot, at gulve, ydervægge og tag isoleres i nødvendigt omfang så byggeriet overholder energiramme og 2015 krav. Kælderplan 1:200 [16]

19 Forslag Totalrådgiver: Arkitekt OOOJA Architects, Aarhus Underrådgivere: Arkitekt Kim Thorsell Architects, Risskov Arkitekt Loop Architects, Aarhus Rådgivende Ingeniør VISION +, Højbjerg Arkitektur herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet Forslaget tager afsæt i det klassiske saddeltagshus, placeret med den ene gavl mod Gormsgade. Midt på huset foretages et knæk så huset her drejer sig om mod parkeringspladsen, hvorved der gives plads til et dejligt, solvendt opholdsareal. På dette sted er en sekundær indgang placeret, desværre ret anonymt i forhold til ankomsten fra parkeringsarealet. Arealet nord for huset anvendes til stor køkkenvaregård og der er således alene stiforbindelse for gående syd for bygningen. Konceptet for huset er en trækonstruktion beklædt med skifer på facade og tag. På store dele af både facade og tag åbner huset sig med glaspartier, beklædt med skiferlameller med varieret hældning. Dette sammenholdt med gavle i rent glas, får huset til at fremstå som et meget åbent og indbydende hus, men også som et meget fremmed og iøjnefaldende hus i husrækken stik imod konkurrenceprogrammets og lokalplanens intentioner. Situationsplan 1:600 Det meget transparente hus med visuel kontakt til husets konstruktion, den knækkede grundplan og den tredelte, hakkede gavl mod vest efterlader et indtryk af et hus, hvor alt for meget er på spil på én gang. Funktion herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Med et meget stort vinduesparti mod gaden og kirken, ligger Store sal placeret ved hovedindgangen, med mulighed for at åbne rummet op og sammenlægge det med den dobbelthøje foyer, som ønsket. Trappen til 1. sal er placeret hvor huset knækker og overfor den ret anonyme, sekundære indgang mod syd. En forholdsvis mørk fordelingsgang giver adgang til kontorer, møderum og køkken i stueplan. Fra køkkenet er der adgang til den store varegård mod nord. Denne forekommer overdrevent stor i [17]

20 [18] Stueplan 1:200 Kælderplan 1: sals plan 1:200

21 forhold til formålet. Foyeren er et fantastisk flot rum med den store glas/lamelbeklædte facade mod syd og dobbelthøjden giver en god sammenhæng med funktionerne på 1. sal. For at give Store sal en god rummelighed, er lofthøjden i dette rum større end i de øvrige lokaler i stueplan. Dette betyder desværre at lokalerne på 1. sal, på dette sted, er løftet tilsvarende, hvorved præstens kontor og ventearealet bliver lidt trykket i forhold til de øvrige lokaler på 1. sal. Multirummet er fint placeret med et stort vinduesparti mod vest og med god kontakt til organist og supplementsrum. Loftet går til kip i alle rum på 1. sal, og da skillevæggene ikke står i kiplinien, får bl.a. Multirummet og møderummet et skævt snit, som virker arkitektonisk uforløst. Der er god adgang til kælderens garderobe, toilet og depotfunktioner. Teknik herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering Forslaget har en meget udførlig og overbevisende teknisk beskrivelse og især afsnittet omkring hvorledes projektet forholder sig til bæredygtighed, energi og miljørigtig projektering er i særklasse. Materialevalget med skifer udvendigt og træ indvendigt er en enkel, gedigen og smuk disponering, idet dog valget af trægulv i ankomstrummet ikke virker oplagt pga. det store slid, der vil være netop her. I forbindelse med drift og vedligehold savner juryen en anvisning på, hvorledes de store glasarealer med påmonterede lameller på facade og tag holdes rene? [19]

22 Forslag Totalrådgiver: Nobel Arkitekter A/S, København Projektteam: Arkitekterne Erik Nobel, Lars Ulrik Bisgaard-Jespersen og Christian Jensen samt arkitektstuderende Peter Ravnborg Arkitektur herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet Forslaget er disponeret ud fra et klart funktionsdiagram, som et H, hvor flow og adgange i huset og ud og ind fra Gormsgade og Strædet/ Bøgestien sker på begge sider af henholdsvis den store sal og multirummet. For at tilvejebringe de interne adgangsveje tages hele konkurrencearealet i brug, således at der ikke er udvendige passager, hverken nord eller syd for sognehuset. Som det eneste ud af de fem forslag, er det med det nærværende forslag ikke muligt at komme fra Gormsgade til P- pladserne og Strædet mod vest. Forslaget er et længehus med præcise gavle mod øst og vest. Facader opmures i en blødstrøgen, rød teglsten med mørke skrabefuger. Alle vinduer placeres tilbage i udsparingerne. Den bevidste kombination af teglmur og de tilbagelagte vinduer giver efter juryens skøn en særdeles mørk bygning i den givne kontekst Gormsgade. Situationsplan 1:600 Tagflader, tagrender og nedløb udføres i for patineret kobber. Juryen står uforstående overfor denne disposition, da den i forhold til konteksten og lokalplanen ikke er relevant. Sidebygningerne har grønne tage. Funktion herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Den præcise saddeltagsbygnings to sidebygninger/ sideskibe med flade tage, giver i stueplanen den dybde som forslagets funktionelle diagram fordrer. Dispositionen gør, at alle sognehusets offentlige primærfunktioner kan placeres her. Store Sal, Multirum og Foyerområdet har fået mulighed for en fin interaktion. Store Sal er i sin dimensionering og møbleringsmuligheder optimal. Visuel og funktionel kontakt mellem store Sal og Multirum bør med den viste placering kunne optimeres, ligesom trappe og tværforbindelse synes underdimensionerede i forhold til de bruger flows, dette centrale knudepunkt skal kunne optage. Samme forhold gælder 1. salens balkon, gang og venteområde. 1. salen indeholder et spektakulært stort møderum med udsigt til højene og kirken, og derudover de anførte og [20]

23 Stueplan 1: sals plan 1:200 [21]

24 Kælderplan 1:200 programsatte kontorer. Der er fra 1. salen adgang til den sydvendte terrasse. Kælder indeholder de programsatte funktioner toiletter, garderobe, teknik og depot. [22]

25 Teknik herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering Bygningen konstrueres med en bærende beton- og stålkonstruktion Der er ikke redegjort for forslagets bæredygtigheds aspekter. Bygningen udføres med en kombination af gulvvarme og radiatorer. Møderum og Multirum ventileres mekanisk. Ventilation i øvrigt foretages hovedsageligt med naturlig ventilation via den åbne midterzone med trappe og elevatorskakt, der står i forbindelse med de viste rytterovenlys. Den anviste flugtvej fra 1. sal via taghave er problematisk. Juryen har noteret sig, at forslagets forfattere har undladt specifikt at redegøre for forslagets økonomiske ramme, men blot oplyst at man mener at projektet kan realiseres inden for den økonomiske ramme. Jelling den 26. april 2013 JURYEN [23]

26

27

28

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P NORD - Nyt Kirke- og Kulturhus - KIRKEHAVE m. bålsted,

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence kirke parkeringsområde Tistrup kirkevej Beliggenhed Der er med planen søgt at skabe en helhed i mellem kirke og præstegården samtidig med har det med den overordnede planlægning været vigtigt at præstegården

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17.

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17. BYENS HUS Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag NOTAT Ejendomme og Energi Bedømmelsesudvalg Thomas Lykke Pedersen Ulla Hardy-Hansen Per Frost Henriksen Lars Simonsen Tinne Borch Jacobsen

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

N Y T H J E R T E H U S. aarhusarkitekterne

N Y T H J E R T E H U S. aarhusarkitekterne N Y T H J E R T E H U S aarhusarkitekterne 22.05.08 architects aa-a.dk NYT HJERTEHUS Region Sjælland Roskilde Sygehus Køgevej 7-13 4000 Roskilde Tlf.: 46 32 32 00 www.rs-roskilde.dk Arkitekt Aarhus Arkitekterne

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond SAXKJØBING FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET SAXKJØBING SUKKERFABRIK SUKKERFABRIK FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET JUNI 2004 ETN ARKITEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales 1 2 3 Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales nærmere i tæt samarbejde mellem Domea og kommunen. Ved denne fordeling,

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune WHITE arkitekter A/ - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 Den 11. september 2013 KITEFORLAG AG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune Bygherre: Fensmark Vandværk A.m.b.a

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

H Ø R S H O L M K O N C E P T F O R N Y B Y G G E R I

H Ø R S H O L M K O N C E P T F O R N Y B Y G G E R I K O N C E P T F O R N Y B Y G G E R I 2012 01 05 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E INTRODUCERENDE TEKST 03 OVERSIGTSKORT 04 SITUATIONSPLAN SKALA 1:500 05 VISUALISERING 06 KONCEPTDIAGRAMMER LOGISTIK

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

24 eksklusive lejligheder fra m 2 Velkommen til Solrød Strandvej

24 eksklusive lejligheder fra m 2 Velkommen til Solrød Strandvej 24 eksklusive lejligheder fra 113-219 m 2 Velkommen til Solrød Strandvej Vejledende tegning med forbehold for ændringer 24 attraktive ejerlejligheder centralt placeret ved Solrød Centret, togstation og

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

8. A u g u s t

8. A u g u s t 8. A u g u s t 2 0 0 7 PROJEKTORGANISATION Bygherre: S.E. Beton A/S Arkitekt: KS Arkitekter A/S Entreprenør: Gråkjær A/S SITUATIONSPLAN ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ Det nye industrihus i Juelstrupparken er skitseret

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

Villa Nørager. Lillebælts Allé 18, Fredericia

Villa Nørager. Lillebælts Allé 18, Fredericia Villa Nørager Lillebælts Allé 18, Fredericia 23.11.2010 2 Oversigtskort Stedet Lillebælts Allé 18 er så absolut en af Fredericias bedst beliggende grunde. Højt hævet over Lillebælt er udsigten ud gennem

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus kælder. Ved ankomstsiden mod

Læs mere

Nord sketch TA-1703-X

Nord sketch TA-1703-X Ny Carlsberg Vej 140 Dispensation fra lokalplan nr. 432 med tillæg 2,3 og 4 Carlsberg II til nyt byggeri i Carlsberg Byen. Byggefelt 17.3 tegnet af Årstiderne Arkitekter s placering Planen viser byggefelter

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse 11. august 2017, ansøgning om lokalplangodkendelse Vi har den 1. juni 2017 købt grunden af Theis Chrillesen. Grunden har en noget særpræget facon, og derfor søger vi dispensation fra lokalplan 25 for at

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. oktober 2011 J.nr.: NMK-33-00379 Ref.: SSC AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

1 4 E J E R L E J L I G H E D E R K U J A L L E R PA A T N U U K

1 4 E J E R L E J L I G H E D E R K U J A L L E R PA A T N U U K 1 4 E J E R L E J L I G H E D E R K U J A L L E R PA A T N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30 20 20 STUDIEB OLIGER 14 B OLIGER 10 10 SITUATIONSPLAN MÅL 1:1000 KUJALLERPAAT 1:5000 NORD 0 50 100m OMRÅDET Kujallerpaat

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49 Sognegård i Ringe BESKRIVELSE AF DEN NYE SOGNE- GAARD I RINGE. BELIGGENHED Den nye sognegård placeres på samme sted som den nuværende administrationsbygning for sognet, ca.175 meter nordvest for Ringe

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER

NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER Byg ikke boliger beregnet til svage, ulykkelige menneskers udgrænsede, elendige overlevelse; byg for mennesker der har sans for og overskud til skønhed. Nogle af

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

OMRÅDEPLAN - 1:5000. Kirkebyskoven. Odense - Svendborg. Græsholmene. Amalielyst. Politiskole. Horseskov. Skove til hundetræning - 1:100.

OMRÅDEPLAN - 1:5000. Kirkebyskoven. Odense - Svendborg. Græsholmene. Amalielyst. Politiskole. Horseskov. Skove til hundetræning - 1:100. POLITISKOLE & EFTERUDDANELSESCENTER I SVENDBORG 2 Kirkebyskoven Amalielyst Græsholmene Politiskole Odense - Svendborg Horseskov Skove til hundetræning - :00.000 Fremtidig indkvartering Grund: 8000 m 2

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

NY ADMINISTRATIONSBYGNING I NØRAGER dispositionsforslag november 2015

NY ADMINISTRATIONSBYGNING I NØRAGER dispositionsforslag november 2015 NY ADMINISTRATIONSBYGNING I NØRAGER dispositionsforslag november 2015 INTRODUKTION & PRIORITETER Den gode arbejdsplads - som afsæt for at servicere borgeren bedst muligt! Ovenstående har været den røde

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Seniorboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træhuse. For et træhus giver

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune ESPENS HAVE Boliger i Høje-Taastrup Kommune Opgavestiller Hollufgård, Hollufgårds Allé 12 DK-5220 Odense SØ Arkitekt Refshalevej 147 1432 København K Danmark 2 JUUL FROST arkitekter ESPENS HAVE OMRÅDET

Læs mere

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning for indretning af hotel, Bankvej 1, Skagen Ansøgning har 28/5 været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Bankvej 2, Havnevagtsvej 30, Kassevej 3, Østre Strandvej

Læs mere

idé Murermestervilla 157 + 96

idé Murermestervilla 157 + 96 Murermestervilla 157 + 96 Fuldmuret murermestervilla i høj kvalitet udført i vedligeholdelsesfrie kvalitetsmaterialer. Villaen har en klassisk dansk arkitektur, samt en optimal og moderne indretning. Desuden

Læs mere