P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke"

Transkript

1 P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013

2

3 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1]

4 Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann Trykt hos Innographic, Brøndby [2]

5 Indledning Jelling Menighedsråd udskrev i januar 2013 en projektkonkurrence om udformningen af et nyt sognehus og husets indpasning på den udvalgte grund i Gormsgade i Jelling. Konkurrencen er blevet gennemført på baggrund af et EU udbud, hvorigennem der blev udvalgt fem totalrådgivere, der skulle fremkomme med et forslag til sognehuset indenfor en given økonomisk ramme og et heraf følgende givet totalrådgiverhonorar. Byggegrunden, der har adressen Gormsgade 19, er beliggende i centrum af Jelling overfor Jelling Kirke og Jellinghøjene, tæt på Kongernes Jelling, der er udstillingshus for Jellingmonumenterne og navnet på formidlingscentret, der fortæller historien om tiden, da Gorm Den Gamle og Harald Blåtand regerede i Danmark og Jelling var centrum i den danske historie. Vejle Kommune har i samarbejdet med Nationalmuseet, Kulturstyrelsen og Jelling Kirke udarbejdet en helhedsplan for Monumentområdet. Her vil den store skibssætning og Harald Blåtands palisade blive markeret med betonsøjler og fliser. Det 12,5 ha store område udlægges med stier og specielle græssorter for at markere palisadeområdet. Med gennemførelsen af denne helhedsplan ønsker man at opnå en klarhed i samspillet mellem kirken, Monumentområdet og de øvrige omgivelser, der tilgodeser intentionerne om tilvejebringelse af en samlet, åben udformning af Palisadeområdets sydøstlige hjørne samtidig med, at man vil skabe en helt ny oplevelse af det samlede Monumentområde. Der er en forventning om en ikke ubetydelig tilstrømning af turister til dette historiske område. Det er i disse omgivelser, at det nye sognehus skal opføres. I forbindelse med lokalplanen skal der udvises stor opmærksomhed på husrækken i Gormsgade, hvor det nye sognehus skal indpasses. Det har derfor været fremhævet i konkurrenceprogrammet, at det er af stor betydning, at proportioner, materialer og farver for det nye sognehus er disponeret på en sådan måde, at det arkitektoniske helhedsindtryk bliver af høj kvalitet. Et sognehus er sognets hus, og det skal komme konkret til udtryk i husets hoved-disposition. Det er et meget vigtigt formål med huset, at det udgør et samlingssted for sognets indbyggere - voksne som børn. Et sognehus er samtidigt en arbejdsplads for kirkens medarbejdere. [3]

6 Konkurrencens deltagere Gennem et EU udbud til prækvalifikation af de arkitektfirmaer, der skulle deltage i konkurrencen, blev følgende firmaer udvalgt: OOOJA Architects, Aarhus Cubo Arkitekter, Aarhus Holsøe Arkitekter A/S, København Ladner Meier Arkitekter, København og Zürich NOBEL Arkitekter A/S, København Bedømmelsen Til at bedømme de indkomne forslag i konkurrencen blev der nedsat en jury bestående af: Formand for menighedsrådet Gunni Højvang, formand for juryen Medlem af menighedsrådet Inger Kragh-Schwarz Provst Leif Arffmann Direktør Henrik Tvarnø, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Arkitekt MAA Tom Danielsen, der er partner hos C. F. Møller i Aarhus og Arkitekt MAA Clara Rigenstrup, der er partner hos Tegnestuen Mejeriet i Kolding Rådgivere for juryen har været Medlem af menighedsrådet Kirsten Thøgersen Organist Henrik Rosendahl Sognepræst Kristian Bøcker Projektleder Lars Reuter, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Arkitekt MAA Lars Buksti fra Teknisk Afdeling i Vejle Kommune Konkurrencens sekretær har været Arkitekt MAA Flemming Deichmann Til konkurrencen blev indsendt fem forslag, der alle blev optaget til bedømmelse. Denne blev påbegyndt den 17. april og afsluttet den 22. april Juryen skulle vurdere forslagene ud fra deres evne til at imødekomme de krav og ønsker, der var anført i konkurrenceprogrammet indenfor følgende bedømmelseskriterier: Arkitektur - herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet. Funktion - herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Teknik - herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering. [4]

7 Herudover ville juryen lægge afgørende vægt på, at den økonomiske ramme er overholdt eller vil kunne sikres overholdt gennem en viderebearbejdning. Kriterierne er anført i en ikke prioriteret rækkefølge. På grundlag af ovenstående besluttede juryen enstemmigt at udpege følgende forslag som vinder af konkurrencen: Forslag Juryens generelle bemærkninger Arkitektur herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet. Alle forslagene viser saddeltagshuse med eller uden sidebygninger. I fire af forslagene vender gavlen mod Gormsgade, mens et forslag disponerer med et længehus ud til kanten af byggefeltet mod gaden. Det er tydeligt, at det for alle havde været en udfordrende opgave at få plads til de mange m2 på så forholdsvis lille en grund. Tre af forslagene (forslag 81011, og 20040) giver plads til en stiforbindelse mellem gaden og P-pladsen, mens man i de to andre forslag (forslag og 21708) lukker helt af for passage. Et forslag (27381) skiller sig markant ud ved at foreslå et glashus beklædt med skiferlameller i forskellige hældninger på facader og tag samt store glasgavle. Stik imod programmets ønsker vises et hus, der markerer sig meget synligt i husrækken, og som påkalder sig meget opmærksomhed. De øvrige forslag viser huse i tegl eller puds, som mere eller mindre vellykket indpasser sig den eksisterende husrække. Forslag kan fremhæves for sit enkle arkitektoniske greb. En bygning med alle funktioner samlet under et stort, ikke gennembrudt tag og uden forstyrrende tilbygninger. En bygning som med enkelte korrektioner indføjer sig smukt i husrækken, og som, fra det fredede område inklusiv Jellingehøjene, vil opleves som en smuk monolitisk bygning, med en udstråling og en stoflighed som vil være en lise for øjet. Funktion herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Indretningen er løst meget forskelligt i de fem forslag. Flere af forslagene viser dobbelthøje foyerrum, som på en fin måde binder husets to etager sammen. Alle har opfyldt ønsket om, at kunne sammenlægge den store sal og foyeren. Et enkelt forslag (20040) placerer Multisalen i kælderen med dagslys fra en forholdsvis smal, udgravet fordybning mod nord, mens de øvrige forslag alene har depoter, garderobe og toiletter i kælderniveau. Forslag har den mest overbevisende indretning, hvor der er en god forbindelse mellem alle husets funktioner, hvor der er en flot rummelighed, og hvor der er gode muligheder for forskellige former for ophold og aktiviteter. Teknik herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering [5]

8 Der er stor forskel i kompleksiteten i de fem forslag. Fra det enkle saddeltagshus uden tilbygninger, til saddeltagshuset med flere tilbygninger med fladt tag, hvoraf der er nogle af forslagene anvises mulighed for udeophold på taget. Alle har valgt allergivenlige materialer i en god kvalitet, og de fleste anvender gennemprøvede konstruktioner og velkendte tekniske løsninger. Et forslag (27381) skiller sig markant ud, med en meget omfattende og flot beskrivelse af bæredygtighed, energi og indeklima, hvorimod de øvrige forslag har en mere overordnet nærmest sporadisk tilgang til disse emner. Økonomi Alle forslagsstillerne mener, at de kan overholde den udstukne økonomiske ramme, og på nær et forslag har de søgt at redegøre for dette ved at vise det ønskede økonomiske overslag i byggeriets hovedpositioner. Et enkelt forslag (21708) har undladt at aflevere det ønskede økonomiske overslag, og har alene skrevet, at den samlede ramme kan overholdes med det viste forslag. Juryen har valgt at se bort fra denne mindre afvigelse fra de ønskede oplysninger om forslagets bygbarhed. Det er i øvrigt juryens vurdering, at de økonomiske redegørelser forekommer sandsynlige i relation til forslagenes respektive omfang, materialevalg og tekniske løsninger. Konklusion Ud fra en samlet bedømmelse i henhold til programmets kriterier udpegeren enig jury forslag som det forslag, der bedst opfylder programmets ønsker og krav. Juryens bemærkninger til de enkelte forslag Er på de følgende sider. [6]

9 Forslag Vinderforslag Totalrådgiver: Cubo Arkitekter A/S, Aarhus v/ib Valdemar, Peter Dalsgaard, Bo Lautrup, og Lars Juel Thiis Medarbejdere: Sanne Holm Søndergaard og Lise Nyholm Andersen Underrådgiver: Ingeniørfirmaet Søren Jensen, Aarhus v/ Erik Jensen og Niels Ibsgaard Arkitektur herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet Forslaget viser en toetagers bygning med saddeltag. En kileformet bygning med en traditionel, symmetrisk gavl mod Gormsgade som, på trods af sin størrelse, fint indføjer sig i den eksisterende husrække. Gavlen mod parkeringspladsen bliver asymmetrisk på grund af den kileformede grundplan, og taget strækker sig på dette sted ned til stueplan og bliver derved husets femte facade. Fra højene vil det store ikke gennembrudte tegltag præsentere sig stærkt og flot, som et markant arkitektonisk element. Bygningen er smukt proportioneret. Stærk og præcis i formen uden forstyrrende elementer og Situationsplan 1:600 med et enkelt og overbevisende materialevalg, hvor den samme, smukke teglsten anvendes til såvel facade som tag. Juryen vil dog anbefale at forslaget bearbejdet således, at huset får en stejlere taghældning, og dermed kommer mere i overensstemmelse med lokalplanens ønske herom. Huset fremstår som en moderne fortolkning af det klassiske gavlhus, en kraftfuld monolitisk bygning, der udstråler kvalitet, og som fungerer fint i konteksten, idet det dog skønnes problematisk med omfanget af glas, såvel mod Gormsgade som mod smøgen. Dette ønskes bearbejdet i en efterfølgende dialog med stiftet, kommunen og bygherren. Samtidig vil det efter juryens opfattelse være til fordel for bygningens ydre udtryk om de to bygningshjørner, der vender mod nord tilføres et konstruktivt element, der forbinder soklen med taget, og derved visuelt giver bygningen lidt mere tyngde ved disse hjørneløsninger. [7]

10 Disponeringen på grunden giver plads til at der er passage på begge sider af bygningen, hvilket juryen vurderer som et plus. Fra foyerens store glasfacade er der direkte udkig til naboens have fra såvel stueplan som 1. sal, og der bør derfor aftales en fælles løsning om en beplantning eller anden afskærmning i dette skel, til glæde for både sognehuset og naboen. Funktion herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Forslaget har taget programmets ønske om at tænke stort og lyse op til sig og på smukkeste vis udformet et hus med flotte rumligheder og rige muligheder for forskellige former for aktiviteter. Et hus der byder menigheden indenfor. Kælderplan 1:200 Stueplan 1:200 [8]

11 1. sals plan 1:200 Huset er veldisponeret, med en gennemgående, dobbelthøj foyer, med ligeværdig adgang fra gaden og P-pladsen. Langs foyerens nordfacade er indtænkt en murstensplint der vokser op af gulvet, og giver mulighed for uformelt ophold. Store sal ligger med visuel kontakt til kirken og højen og med mulighed for at åbne sig op mod foyeren, men også med mulighed for at kunne bruges i samspil med Multisalen, der ligeledes er placeret i stueplan. Trappe og elevator er centralt placeret midt i huset synlig fra begge indgange. Der er en god forbindelse til funktionerne på 1. sal, og pga. den dobbelthøje foyer opnås der en fin samhørighed mellem alle funktioner i huset. Det ville dog være ønskeligt at få lidt mere plads rundt om trappen, så Multisalen og Store sal får bedre forbindelse med hinanden, hvilket ser ud til at kunne opnås ved en lettere bearbejdning. Der er ligeledes et ønske om at bytte rundt på organistkontoret og depot/øvelokalet og skabe en bred døråbning mellem Multisalen og Øvelokalet. Køkkenet er placeret i stueplan og med en køkkengård smukt indpasset i bygningsformen. På 1. sal ligger kontorerne side om side langs sydfacaden og med rummelige opholdszoner som en integreret del af foyeren, der spænder over to etager. I den efterfølgende bearbejdning, er der ønske om at flytte rundt på funktionerne, hvilket skønnes fuldstændig uproblematisk. Herved kan også flugtvejstrappen rykkes længere mod vest, så den ikke bliver så synlig mod Gormsgade. Er i øvrigt glemt indtegnet på visualiseringen! Facaderækken Gormsgade 1:800 [9]

12 Garderobe, toiletter og depotfunktionerne er placeret i kælderen med god adgang fra foyerområdet. På grund af afstanden til kontorerne på 1. sal, er der et udtalt ønske om at etablere et toilet samt et tekøkken på 1. sal. Teknik herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering Husets konstruktion er enkel og velkendt. Materialevalget på klimaskærmen er meget vedligeholdelsesvenligt, og de få og gedigne materialer på de indvendige overflader forekommer lette at renholde og vedligeholde. Materialevalget er som helhed enkelt og gedigent og giver fornemmelse af et hus i høj kvalitet og med stor slidstyrke. Et hus det vil være rart at opholde sig i, hvad enten man er gæst eller har sin arbejdsplads i huset. I den efterfølgende projektering bør der være stor fokus på akustikken i huset, bl.a. i den dobbelthøje foyer, der er helt afhængig af en god akustik, for at blive et rart rum at opholde sig i. Der er desværre ikke afleveret en beskrivelse af, hvorledes projektet forholder sig til bæredygtighed, energiforbrug eller miljørigtig projektering. Dette forventes indeholdt i en efterfølgende projektering. [10]

13 Forslag Totalrådgiver: Holsøe Arkitekter A/S, København v/ Marius Holsøe og Peter Holsøe Underrådgiver: Balslev Rådgivende Ingeniører A/S, Odense Arkitektur herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet Forslagets forfattere har som deres erklærede udgangspunkt et ønske om at give det nye sognehus en klassisk bygningsform, der respekterer omgivelsernes eksisterende skala, men med et mere moderne udtryk. Forslaget fremtræder som en klassisk, nøgtern bygning med saddeltag orienteret øst/vest med præcise og skarpe gavle mod Gormsgade/ Højene og kirken og mod vest, strædet. Den præcise bygningskrop har mod syd et sideskib - en filet, der i stueplan indeholder foyer og nichefunktioner såsom udstilling, bibliotek og almindeligt ophold samt sekundær indgang fra vest/strædet. Det såkaldte sideskib har fladt tag, som fra 1. sal kan benyttes som terrasse, taghave og flugtvej. Situationsplan 1:600 Forslaget er inspireret af nordiske træhuse (sic), hvor tag og facader er beklædt med træspån. Forklaring og reference kan undre eftersom tag og ydervægge foreslås beklædt med teglshingles, der alt andet lige er et meget andeledes materiale, endskønt præcision og oplægningsmetode kan sammenlignes. Juryen har noteret sig en meget fin, indpasset og velproportioneret facade mod øst Gormsgade. Funktion herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Forslagets stueplan disponeres med en funktionskerne indeholdende køkken, depot, teknik og elevator. Hovedindgang sker gennem vindfang i hovedhusets sydøstre hjørne til et større foyerområde, der har fin kontakt til Gormsgade. Den nordorienterede Store Sal kan ideelt og ved en foldevægsløsning sammenlægges med foyerområdet. Juryen ønsker imidlertid at påpege at Store Sals langstrakte udformning vanskeliggør de ønskede møbleringsmuligheder. Proportioneringen sammen med dørplaceringer og de viste vinduesudsparinger indsnævrer rummets anvendelsesmuligheder betragteligt. Kælderplanen indeholder de foreskrevne garderobefunktioner, Multisal og organistkontor, der sammen med et supplementsrum får nordvendt dagslys fra en terrasse anlagt i en smal lysbrønd i passagen mellem nabo mod nord og sognehuset. Juryen finder Multisalens placering i kælderen [11]

14 meget problematisk samtidig med at salens proportionering har de samme problemer som omtalt for Store sal, hvorfor de samme indvendinger også gælder her. Ydermere synes adgangsforholdene underdimensionerede, og uden dagslys. Dagslyset til Multisal, samt Organistkontor fra nordvendt lysgård er ikke den rette løsning til to så væsentlige funktioner. Lysgården er i den viste udformning ikke realistisk, hvis passage mellem Gormsgade og Stræde, som ønskeligt, skal bevares. Endvidere er trappeforbindelse, værn omkring lysgård, etc. uafklaret, og i det hele taget synes dispositionen svær at se en æstetisk og funktionel acceptabel løsning på. 1.sals planen indeholder de foreskrevne kontor funktioner, ophold og cafékøkken med kontakt til den omtalte tagterrasse og mod øst kig til højene og kirken er de to møderum adskilt af foldevæg. Stueplan 1:200 [12]

15 1. sals plan 1:200 Kælderplan 1:200 Teknik herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering Materialer, vedligehold samt tekniske installationer er velbeskrevne og indenfor den skitserede økonomi, realistiske bud. Opvarmning sker primært via gulvvarme. Ventilation sker traditionelt med mekanisk ventilation, kombineret med naturlig ventilation, via de rumlige sammenhæng Foyer, trappe, 1. sal og taglysvinduerne. Bygningen beskrives som konstrueret således at BR krav 2015 kan opfyldes. [13]

16 Forslag Totalrådgiver: Ladner Meier Arkitekten / Zürich-København v/ Roland Meier og Martin Ladner, København Medarbejdere: Frederik Lønow og Stefan Kaplan Underrådgiver: Ingholt Consult/Hans Strøyberg, Rådgivende Ingeniørfirma, Farum Arkitektur herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet Som eneste forslag blandt de fem forslag vælger forfatterne at lave et længehus, der med tagfladen indgår i ensemblet af Gormsgades eksisterende længehuse. Facaden mod Gormsgade mimer opdelinger, rytme og vinduesstørrelser fra de eksisterende nabobygninger, dog med et større centralt placeret dobbelthøjt vindue, der bringer dagslys ind i bygningens dybde. Ikke kun med disse valg adskiller nærværende forslag sig, men på stort set samtlige væsentlige dispositioner er der truffet anderledes valg. Ydervægge opmures i tegl og pudses i lys varm nuance. Vindueudsparringerne gives et bredt og efter juryens mening fremmed passepartoutagtigt udtryk, til trods for at disse beskrives som værende i Situationsplan 1:600 slægtskab med nabohusene. Taget beklædes med røde tegl. Bygningsvoluminerne bag længehuset følger matrikelskel og fremtræder i varierende rumhøjder som fladtagskonstruktioner, hvor der på flere af tagfladeområderne anvises tagterrasser. Hovedindgang med vindfang er placeret i nordøstre hjørne under den udkragede 1. sal. Hovedindgangen sker via en mindre rampe. Juryen finder dispositionen ubegrundet. Samlet set synes bygningskomposition og form meget kompleks, og løsningen bibringer ikke området den ønskede harmoni og ro, og befordrer ej heller sammenhængen med Gormgades i forvejen blandede bygningsgods. Funktion herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Forslaget prioriterer en stor og sammenhængende stueplan, hvorved alle konkurrenceprogrammets primærfunktioner lokaliseres og får indbyrdes sammenhæng. En meget fin besvarelse på en ønsket sammenhæng mellem Sognehusets offentlige primærfunktioner. Denne [14]

17 visuelle og fysiske sammenhæng mellem Multisal, Store sal, Foyer og den særskilte garderobe til konfirmander vidner om stor indlevelse i programmets ønsker og krav, specifikt på dette område. Den store sal er placeret centralt i stueplanen som et skrin. Salen er omgivet af foyerarealet, multirummet, samt bifunktioner, og får derfor ikke dagslys i stueplanshøjde. Derimod modtager Store sal dagslys fra de øvre dele af det dobbelthøje rum. Med det styrede farvede dagslys gennem filigranmurværk får Store Sal en sakral karakter. Juryen finder ikke at den stemning der forsøges iscenesat i Store Sal er rigtig i forhold til salens daglige brug. Stueplan 1:200 [15]

18 På 1. salen forbinder en midterkorridor samtlige programsatte kontorer og det lille møderum. Grundet ovenstående dispositioner udnytter forslaget hele konkurrenceområdet på nær passagen Gormsgade- Strædet. Kælderplanen, kun under længehuset, indeholder udelukkende kælderfunktioner garderobe, toiletter, depot og teknik. 1. sals plan 1:200 Teknik herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering Området er sparsomt beskrevet, - og i forslaget konkluderes der blot, at gulve, ydervægge og tag isoleres i nødvendigt omfang så byggeriet overholder energiramme og 2015 krav. Kælderplan 1:200 [16]

19 Forslag Totalrådgiver: Arkitekt OOOJA Architects, Aarhus Underrådgivere: Arkitekt Kim Thorsell Architects, Risskov Arkitekt Loop Architects, Aarhus Rådgivende Ingeniør VISION +, Højbjerg Arkitektur herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet Forslaget tager afsæt i det klassiske saddeltagshus, placeret med den ene gavl mod Gormsgade. Midt på huset foretages et knæk så huset her drejer sig om mod parkeringspladsen, hvorved der gives plads til et dejligt, solvendt opholdsareal. På dette sted er en sekundær indgang placeret, desværre ret anonymt i forhold til ankomsten fra parkeringsarealet. Arealet nord for huset anvendes til stor køkkenvaregård og der er således alene stiforbindelse for gående syd for bygningen. Konceptet for huset er en trækonstruktion beklædt med skifer på facade og tag. På store dele af både facade og tag åbner huset sig med glaspartier, beklædt med skiferlameller med varieret hældning. Dette sammenholdt med gavle i rent glas, får huset til at fremstå som et meget åbent og indbydende hus, men også som et meget fremmed og iøjnefaldende hus i husrækken stik imod konkurrenceprogrammets og lokalplanens intentioner. Situationsplan 1:600 Det meget transparente hus med visuel kontakt til husets konstruktion, den knækkede grundplan og den tredelte, hakkede gavl mod vest efterlader et indtryk af et hus, hvor alt for meget er på spil på én gang. Funktion herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Med et meget stort vinduesparti mod gaden og kirken, ligger Store sal placeret ved hovedindgangen, med mulighed for at åbne rummet op og sammenlægge det med den dobbelthøje foyer, som ønsket. Trappen til 1. sal er placeret hvor huset knækker og overfor den ret anonyme, sekundære indgang mod syd. En forholdsvis mørk fordelingsgang giver adgang til kontorer, møderum og køkken i stueplan. Fra køkkenet er der adgang til den store varegård mod nord. Denne forekommer overdrevent stor i [17]

20 [18] Stueplan 1:200 Kælderplan 1: sals plan 1:200

21 forhold til formålet. Foyeren er et fantastisk flot rum med den store glas/lamelbeklædte facade mod syd og dobbelthøjden giver en god sammenhæng med funktionerne på 1. sal. For at give Store sal en god rummelighed, er lofthøjden i dette rum større end i de øvrige lokaler i stueplan. Dette betyder desværre at lokalerne på 1. sal, på dette sted, er løftet tilsvarende, hvorved præstens kontor og ventearealet bliver lidt trykket i forhold til de øvrige lokaler på 1. sal. Multirummet er fint placeret med et stort vinduesparti mod vest og med god kontakt til organist og supplementsrum. Loftet går til kip i alle rum på 1. sal, og da skillevæggene ikke står i kiplinien, får bl.a. Multirummet og møderummet et skævt snit, som virker arkitektonisk uforløst. Der er god adgang til kælderens garderobe, toilet og depotfunktioner. Teknik herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering Forslaget har en meget udførlig og overbevisende teknisk beskrivelse og især afsnittet omkring hvorledes projektet forholder sig til bæredygtighed, energi og miljørigtig projektering er i særklasse. Materialevalget med skifer udvendigt og træ indvendigt er en enkel, gedigen og smuk disponering, idet dog valget af trægulv i ankomstrummet ikke virker oplagt pga. det store slid, der vil være netop her. I forbindelse med drift og vedligehold savner juryen en anvisning på, hvorledes de store glasarealer med påmonterede lameller på facade og tag holdes rene? [19]

22 Forslag Totalrådgiver: Nobel Arkitekter A/S, København Projektteam: Arkitekterne Erik Nobel, Lars Ulrik Bisgaard-Jespersen og Christian Jensen samt arkitektstuderende Peter Ravnborg Arkitektur herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet Forslaget er disponeret ud fra et klart funktionsdiagram, som et H, hvor flow og adgange i huset og ud og ind fra Gormsgade og Strædet/ Bøgestien sker på begge sider af henholdsvis den store sal og multirummet. For at tilvejebringe de interne adgangsveje tages hele konkurrencearealet i brug, således at der ikke er udvendige passager, hverken nord eller syd for sognehuset. Som det eneste ud af de fem forslag, er det med det nærværende forslag ikke muligt at komme fra Gormsgade til P- pladserne og Strædet mod vest. Forslaget er et længehus med præcise gavle mod øst og vest. Facader opmures i en blødstrøgen, rød teglsten med mørke skrabefuger. Alle vinduer placeres tilbage i udsparingerne. Den bevidste kombination af teglmur og de tilbagelagte vinduer giver efter juryens skøn en særdeles mørk bygning i den givne kontekst Gormsgade. Situationsplan 1:600 Tagflader, tagrender og nedløb udføres i for patineret kobber. Juryen står uforstående overfor denne disposition, da den i forhold til konteksten og lokalplanen ikke er relevant. Sidebygningerne har grønne tage. Funktion herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Den præcise saddeltagsbygnings to sidebygninger/ sideskibe med flade tage, giver i stueplanen den dybde som forslagets funktionelle diagram fordrer. Dispositionen gør, at alle sognehusets offentlige primærfunktioner kan placeres her. Store Sal, Multirum og Foyerområdet har fået mulighed for en fin interaktion. Store Sal er i sin dimensionering og møbleringsmuligheder optimal. Visuel og funktionel kontakt mellem store Sal og Multirum bør med den viste placering kunne optimeres, ligesom trappe og tværforbindelse synes underdimensionerede i forhold til de bruger flows, dette centrale knudepunkt skal kunne optage. Samme forhold gælder 1. salens balkon, gang og venteområde. 1. salen indeholder et spektakulært stort møderum med udsigt til højene og kirken, og derudover de anførte og [20]

23 Stueplan 1: sals plan 1:200 [21]

24 Kælderplan 1:200 programsatte kontorer. Der er fra 1. salen adgang til den sydvendte terrasse. Kælder indeholder de programsatte funktioner toiletter, garderobe, teknik og depot. [22]

25 Teknik herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering Bygningen konstrueres med en bærende beton- og stålkonstruktion Der er ikke redegjort for forslagets bæredygtigheds aspekter. Bygningen udføres med en kombination af gulvvarme og radiatorer. Møderum og Multirum ventileres mekanisk. Ventilation i øvrigt foretages hovedsageligt med naturlig ventilation via den åbne midterzone med trappe og elevatorskakt, der står i forbindelse med de viste rytterovenlys. Den anviste flugtvej fra 1. sal via taghave er problematisk. Juryen har noteret sig, at forslagets forfattere har undladt specifikt at redegøre for forslagets økonomiske ramme, men blot oplyst at man mener at projektet kan realiseres inden for den økonomiske ramme. Jelling den 26. april 2013 JURYEN [23]

26

27

28

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune WHITE arkitekter A/ - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 Den 11. september 2013 KITEFORLAG AG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune Bygherre: Fensmark Vandværk A.m.b.a

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24.

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24. 1 1 Forslag til ny sakristibygning Bygningen placeres hvor den eksisterende sakristibygning ligger på korets nordside. Det nye sakristi forlænges dog to meter i forhold til det eksisterende. En muret facade

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG PROJEKTFORSLAG DEC. 2008 Indhold Beliggenhed Situationsplan Boafsnit Snit Facader Skitse fra Gårdrum Skole Snit Facader Skitse fra Torv Administration Snit Facader Skitse fra Ankomst 3 4 5 6 8 9 10 11

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Ny daginstitution ved Arena Nord Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Proces A B C D E F A. 4 enheder (3 børnegrupper og 1 personaleafsnit) + fælles aktiviter i midten. B. Optimering af formen og generere

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Hovedbygning. Festsal UDVIDELSE 1. Kantinefaciliteter

Hovedbygning. Festsal UDVIDELSE 1. Kantinefaciliteter Situationsplan 1:2000 Udgangspunkt for endelig afklaring af modernisering og kapacitetsudvidelse af Rødkilde Gymnasium Arkitektonisk princip for udvidelser Kapacitetsudvidelse og modernisering - afsæt

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse Byen og stedet Pladsdannelser i tilknytning til gågaden: 1) Klostertorv, 2) Lilletorv, 3) Kirketorvet, 4) Rådhustorvet, 5) N. A. Christensens Plads og 6) Støberitorvet. Byomdannelse Morsø Jernstøberi forlod

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Arkitektfirma Gudnitz & Partnere A/S

Arkitektfirma Gudnitz & Partnere A/S Arkitektfirma Gudnitz & Partnere A/S Visionære håndværkere Arkitekt ADA Henning Gudnitz startede sin tegnestue i 1977. I oktober 2005 blev arkitekt m.a.a. Jens Frederiksen og arkitekt m.a.a. Arne Christensen

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler

Eksklusive kontorlokaler Lejeopstilling Eksklusive kontorlokaler Fra 425 m² Sag CWO Skibbrogade / C.A. Olesens Gade, 9000 Aalborg Ledige lejemål fra 425 m² til 4.800 m² Højeste kontorstandard indrettes efter nærmere aftale Kantineordning

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere