P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke"

Transkript

1 P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013

2

3 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1]

4 Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann Trykt hos Innographic, Brøndby [2]

5 Indledning Jelling Menighedsråd udskrev i januar 2013 en projektkonkurrence om udformningen af et nyt sognehus og husets indpasning på den udvalgte grund i Gormsgade i Jelling. Konkurrencen er blevet gennemført på baggrund af et EU udbud, hvorigennem der blev udvalgt fem totalrådgivere, der skulle fremkomme med et forslag til sognehuset indenfor en given økonomisk ramme og et heraf følgende givet totalrådgiverhonorar. Byggegrunden, der har adressen Gormsgade 19, er beliggende i centrum af Jelling overfor Jelling Kirke og Jellinghøjene, tæt på Kongernes Jelling, der er udstillingshus for Jellingmonumenterne og navnet på formidlingscentret, der fortæller historien om tiden, da Gorm Den Gamle og Harald Blåtand regerede i Danmark og Jelling var centrum i den danske historie. Vejle Kommune har i samarbejdet med Nationalmuseet, Kulturstyrelsen og Jelling Kirke udarbejdet en helhedsplan for Monumentområdet. Her vil den store skibssætning og Harald Blåtands palisade blive markeret med betonsøjler og fliser. Det 12,5 ha store område udlægges med stier og specielle græssorter for at markere palisadeområdet. Med gennemførelsen af denne helhedsplan ønsker man at opnå en klarhed i samspillet mellem kirken, Monumentområdet og de øvrige omgivelser, der tilgodeser intentionerne om tilvejebringelse af en samlet, åben udformning af Palisadeområdets sydøstlige hjørne samtidig med, at man vil skabe en helt ny oplevelse af det samlede Monumentområde. Der er en forventning om en ikke ubetydelig tilstrømning af turister til dette historiske område. Det er i disse omgivelser, at det nye sognehus skal opføres. I forbindelse med lokalplanen skal der udvises stor opmærksomhed på husrækken i Gormsgade, hvor det nye sognehus skal indpasses. Det har derfor været fremhævet i konkurrenceprogrammet, at det er af stor betydning, at proportioner, materialer og farver for det nye sognehus er disponeret på en sådan måde, at det arkitektoniske helhedsindtryk bliver af høj kvalitet. Et sognehus er sognets hus, og det skal komme konkret til udtryk i husets hoved-disposition. Det er et meget vigtigt formål med huset, at det udgør et samlingssted for sognets indbyggere - voksne som børn. Et sognehus er samtidigt en arbejdsplads for kirkens medarbejdere. [3]

6 Konkurrencens deltagere Gennem et EU udbud til prækvalifikation af de arkitektfirmaer, der skulle deltage i konkurrencen, blev følgende firmaer udvalgt: OOOJA Architects, Aarhus Cubo Arkitekter, Aarhus Holsøe Arkitekter A/S, København Ladner Meier Arkitekter, København og Zürich NOBEL Arkitekter A/S, København Bedømmelsen Til at bedømme de indkomne forslag i konkurrencen blev der nedsat en jury bestående af: Formand for menighedsrådet Gunni Højvang, formand for juryen Medlem af menighedsrådet Inger Kragh-Schwarz Provst Leif Arffmann Direktør Henrik Tvarnø, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Arkitekt MAA Tom Danielsen, der er partner hos C. F. Møller i Aarhus og Arkitekt MAA Clara Rigenstrup, der er partner hos Tegnestuen Mejeriet i Kolding Rådgivere for juryen har været Medlem af menighedsrådet Kirsten Thøgersen Organist Henrik Rosendahl Sognepræst Kristian Bøcker Projektleder Lars Reuter, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Arkitekt MAA Lars Buksti fra Teknisk Afdeling i Vejle Kommune Konkurrencens sekretær har været Arkitekt MAA Flemming Deichmann Til konkurrencen blev indsendt fem forslag, der alle blev optaget til bedømmelse. Denne blev påbegyndt den 17. april og afsluttet den 22. april Juryen skulle vurdere forslagene ud fra deres evne til at imødekomme de krav og ønsker, der var anført i konkurrenceprogrammet indenfor følgende bedømmelseskriterier: Arkitektur - herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet. Funktion - herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Teknik - herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering. [4]

7 Herudover ville juryen lægge afgørende vægt på, at den økonomiske ramme er overholdt eller vil kunne sikres overholdt gennem en viderebearbejdning. Kriterierne er anført i en ikke prioriteret rækkefølge. På grundlag af ovenstående besluttede juryen enstemmigt at udpege følgende forslag som vinder af konkurrencen: Forslag Juryens generelle bemærkninger Arkitektur herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet. Alle forslagene viser saddeltagshuse med eller uden sidebygninger. I fire af forslagene vender gavlen mod Gormsgade, mens et forslag disponerer med et længehus ud til kanten af byggefeltet mod gaden. Det er tydeligt, at det for alle havde været en udfordrende opgave at få plads til de mange m2 på så forholdsvis lille en grund. Tre af forslagene (forslag 81011, og 20040) giver plads til en stiforbindelse mellem gaden og P-pladsen, mens man i de to andre forslag (forslag og 21708) lukker helt af for passage. Et forslag (27381) skiller sig markant ud ved at foreslå et glashus beklædt med skiferlameller i forskellige hældninger på facader og tag samt store glasgavle. Stik imod programmets ønsker vises et hus, der markerer sig meget synligt i husrækken, og som påkalder sig meget opmærksomhed. De øvrige forslag viser huse i tegl eller puds, som mere eller mindre vellykket indpasser sig den eksisterende husrække. Forslag kan fremhæves for sit enkle arkitektoniske greb. En bygning med alle funktioner samlet under et stort, ikke gennembrudt tag og uden forstyrrende tilbygninger. En bygning som med enkelte korrektioner indføjer sig smukt i husrækken, og som, fra det fredede område inklusiv Jellingehøjene, vil opleves som en smuk monolitisk bygning, med en udstråling og en stoflighed som vil være en lise for øjet. Funktion herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Indretningen er løst meget forskelligt i de fem forslag. Flere af forslagene viser dobbelthøje foyerrum, som på en fin måde binder husets to etager sammen. Alle har opfyldt ønsket om, at kunne sammenlægge den store sal og foyeren. Et enkelt forslag (20040) placerer Multisalen i kælderen med dagslys fra en forholdsvis smal, udgravet fordybning mod nord, mens de øvrige forslag alene har depoter, garderobe og toiletter i kælderniveau. Forslag har den mest overbevisende indretning, hvor der er en god forbindelse mellem alle husets funktioner, hvor der er en flot rummelighed, og hvor der er gode muligheder for forskellige former for ophold og aktiviteter. Teknik herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering [5]

8 Der er stor forskel i kompleksiteten i de fem forslag. Fra det enkle saddeltagshus uden tilbygninger, til saddeltagshuset med flere tilbygninger med fladt tag, hvoraf der er nogle af forslagene anvises mulighed for udeophold på taget. Alle har valgt allergivenlige materialer i en god kvalitet, og de fleste anvender gennemprøvede konstruktioner og velkendte tekniske løsninger. Et forslag (27381) skiller sig markant ud, med en meget omfattende og flot beskrivelse af bæredygtighed, energi og indeklima, hvorimod de øvrige forslag har en mere overordnet nærmest sporadisk tilgang til disse emner. Økonomi Alle forslagsstillerne mener, at de kan overholde den udstukne økonomiske ramme, og på nær et forslag har de søgt at redegøre for dette ved at vise det ønskede økonomiske overslag i byggeriets hovedpositioner. Et enkelt forslag (21708) har undladt at aflevere det ønskede økonomiske overslag, og har alene skrevet, at den samlede ramme kan overholdes med det viste forslag. Juryen har valgt at se bort fra denne mindre afvigelse fra de ønskede oplysninger om forslagets bygbarhed. Det er i øvrigt juryens vurdering, at de økonomiske redegørelser forekommer sandsynlige i relation til forslagenes respektive omfang, materialevalg og tekniske løsninger. Konklusion Ud fra en samlet bedømmelse i henhold til programmets kriterier udpegeren enig jury forslag som det forslag, der bedst opfylder programmets ønsker og krav. Juryens bemærkninger til de enkelte forslag Er på de følgende sider. [6]

9 Forslag Vinderforslag Totalrådgiver: Cubo Arkitekter A/S, Aarhus v/ib Valdemar, Peter Dalsgaard, Bo Lautrup, og Lars Juel Thiis Medarbejdere: Sanne Holm Søndergaard og Lise Nyholm Andersen Underrådgiver: Ingeniørfirmaet Søren Jensen, Aarhus v/ Erik Jensen og Niels Ibsgaard Arkitektur herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet Forslaget viser en toetagers bygning med saddeltag. En kileformet bygning med en traditionel, symmetrisk gavl mod Gormsgade som, på trods af sin størrelse, fint indføjer sig i den eksisterende husrække. Gavlen mod parkeringspladsen bliver asymmetrisk på grund af den kileformede grundplan, og taget strækker sig på dette sted ned til stueplan og bliver derved husets femte facade. Fra højene vil det store ikke gennembrudte tegltag præsentere sig stærkt og flot, som et markant arkitektonisk element. Bygningen er smukt proportioneret. Stærk og præcis i formen uden forstyrrende elementer og Situationsplan 1:600 med et enkelt og overbevisende materialevalg, hvor den samme, smukke teglsten anvendes til såvel facade som tag. Juryen vil dog anbefale at forslaget bearbejdet således, at huset får en stejlere taghældning, og dermed kommer mere i overensstemmelse med lokalplanens ønske herom. Huset fremstår som en moderne fortolkning af det klassiske gavlhus, en kraftfuld monolitisk bygning, der udstråler kvalitet, og som fungerer fint i konteksten, idet det dog skønnes problematisk med omfanget af glas, såvel mod Gormsgade som mod smøgen. Dette ønskes bearbejdet i en efterfølgende dialog med stiftet, kommunen og bygherren. Samtidig vil det efter juryens opfattelse være til fordel for bygningens ydre udtryk om de to bygningshjørner, der vender mod nord tilføres et konstruktivt element, der forbinder soklen med taget, og derved visuelt giver bygningen lidt mere tyngde ved disse hjørneløsninger. [7]

10 Disponeringen på grunden giver plads til at der er passage på begge sider af bygningen, hvilket juryen vurderer som et plus. Fra foyerens store glasfacade er der direkte udkig til naboens have fra såvel stueplan som 1. sal, og der bør derfor aftales en fælles løsning om en beplantning eller anden afskærmning i dette skel, til glæde for både sognehuset og naboen. Funktion herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Forslaget har taget programmets ønske om at tænke stort og lyse op til sig og på smukkeste vis udformet et hus med flotte rumligheder og rige muligheder for forskellige former for aktiviteter. Et hus der byder menigheden indenfor. Kælderplan 1:200 Stueplan 1:200 [8]

11 1. sals plan 1:200 Huset er veldisponeret, med en gennemgående, dobbelthøj foyer, med ligeværdig adgang fra gaden og P-pladsen. Langs foyerens nordfacade er indtænkt en murstensplint der vokser op af gulvet, og giver mulighed for uformelt ophold. Store sal ligger med visuel kontakt til kirken og højen og med mulighed for at åbne sig op mod foyeren, men også med mulighed for at kunne bruges i samspil med Multisalen, der ligeledes er placeret i stueplan. Trappe og elevator er centralt placeret midt i huset synlig fra begge indgange. Der er en god forbindelse til funktionerne på 1. sal, og pga. den dobbelthøje foyer opnås der en fin samhørighed mellem alle funktioner i huset. Det ville dog være ønskeligt at få lidt mere plads rundt om trappen, så Multisalen og Store sal får bedre forbindelse med hinanden, hvilket ser ud til at kunne opnås ved en lettere bearbejdning. Der er ligeledes et ønske om at bytte rundt på organistkontoret og depot/øvelokalet og skabe en bred døråbning mellem Multisalen og Øvelokalet. Køkkenet er placeret i stueplan og med en køkkengård smukt indpasset i bygningsformen. På 1. sal ligger kontorerne side om side langs sydfacaden og med rummelige opholdszoner som en integreret del af foyeren, der spænder over to etager. I den efterfølgende bearbejdning, er der ønske om at flytte rundt på funktionerne, hvilket skønnes fuldstændig uproblematisk. Herved kan også flugtvejstrappen rykkes længere mod vest, så den ikke bliver så synlig mod Gormsgade. Er i øvrigt glemt indtegnet på visualiseringen! Facaderækken Gormsgade 1:800 [9]

12 Garderobe, toiletter og depotfunktionerne er placeret i kælderen med god adgang fra foyerområdet. På grund af afstanden til kontorerne på 1. sal, er der et udtalt ønske om at etablere et toilet samt et tekøkken på 1. sal. Teknik herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering Husets konstruktion er enkel og velkendt. Materialevalget på klimaskærmen er meget vedligeholdelsesvenligt, og de få og gedigne materialer på de indvendige overflader forekommer lette at renholde og vedligeholde. Materialevalget er som helhed enkelt og gedigent og giver fornemmelse af et hus i høj kvalitet og med stor slidstyrke. Et hus det vil være rart at opholde sig i, hvad enten man er gæst eller har sin arbejdsplads i huset. I den efterfølgende projektering bør der være stor fokus på akustikken i huset, bl.a. i den dobbelthøje foyer, der er helt afhængig af en god akustik, for at blive et rart rum at opholde sig i. Der er desværre ikke afleveret en beskrivelse af, hvorledes projektet forholder sig til bæredygtighed, energiforbrug eller miljørigtig projektering. Dette forventes indeholdt i en efterfølgende projektering. [10]

13 Forslag Totalrådgiver: Holsøe Arkitekter A/S, København v/ Marius Holsøe og Peter Holsøe Underrådgiver: Balslev Rådgivende Ingeniører A/S, Odense Arkitektur herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet Forslagets forfattere har som deres erklærede udgangspunkt et ønske om at give det nye sognehus en klassisk bygningsform, der respekterer omgivelsernes eksisterende skala, men med et mere moderne udtryk. Forslaget fremtræder som en klassisk, nøgtern bygning med saddeltag orienteret øst/vest med præcise og skarpe gavle mod Gormsgade/ Højene og kirken og mod vest, strædet. Den præcise bygningskrop har mod syd et sideskib - en filet, der i stueplan indeholder foyer og nichefunktioner såsom udstilling, bibliotek og almindeligt ophold samt sekundær indgang fra vest/strædet. Det såkaldte sideskib har fladt tag, som fra 1. sal kan benyttes som terrasse, taghave og flugtvej. Situationsplan 1:600 Forslaget er inspireret af nordiske træhuse (sic), hvor tag og facader er beklædt med træspån. Forklaring og reference kan undre eftersom tag og ydervægge foreslås beklædt med teglshingles, der alt andet lige er et meget andeledes materiale, endskønt præcision og oplægningsmetode kan sammenlignes. Juryen har noteret sig en meget fin, indpasset og velproportioneret facade mod øst Gormsgade. Funktion herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Forslagets stueplan disponeres med en funktionskerne indeholdende køkken, depot, teknik og elevator. Hovedindgang sker gennem vindfang i hovedhusets sydøstre hjørne til et større foyerområde, der har fin kontakt til Gormsgade. Den nordorienterede Store Sal kan ideelt og ved en foldevægsløsning sammenlægges med foyerområdet. Juryen ønsker imidlertid at påpege at Store Sals langstrakte udformning vanskeliggør de ønskede møbleringsmuligheder. Proportioneringen sammen med dørplaceringer og de viste vinduesudsparinger indsnævrer rummets anvendelsesmuligheder betragteligt. Kælderplanen indeholder de foreskrevne garderobefunktioner, Multisal og organistkontor, der sammen med et supplementsrum får nordvendt dagslys fra en terrasse anlagt i en smal lysbrønd i passagen mellem nabo mod nord og sognehuset. Juryen finder Multisalens placering i kælderen [11]

14 meget problematisk samtidig med at salens proportionering har de samme problemer som omtalt for Store sal, hvorfor de samme indvendinger også gælder her. Ydermere synes adgangsforholdene underdimensionerede, og uden dagslys. Dagslyset til Multisal, samt Organistkontor fra nordvendt lysgård er ikke den rette løsning til to så væsentlige funktioner. Lysgården er i den viste udformning ikke realistisk, hvis passage mellem Gormsgade og Stræde, som ønskeligt, skal bevares. Endvidere er trappeforbindelse, værn omkring lysgård, etc. uafklaret, og i det hele taget synes dispositionen svær at se en æstetisk og funktionel acceptabel løsning på. 1.sals planen indeholder de foreskrevne kontor funktioner, ophold og cafékøkken med kontakt til den omtalte tagterrasse og mod øst kig til højene og kirken er de to møderum adskilt af foldevæg. Stueplan 1:200 [12]

15 1. sals plan 1:200 Kælderplan 1:200 Teknik herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering Materialer, vedligehold samt tekniske installationer er velbeskrevne og indenfor den skitserede økonomi, realistiske bud. Opvarmning sker primært via gulvvarme. Ventilation sker traditionelt med mekanisk ventilation, kombineret med naturlig ventilation, via de rumlige sammenhæng Foyer, trappe, 1. sal og taglysvinduerne. Bygningen beskrives som konstrueret således at BR krav 2015 kan opfyldes. [13]

16 Forslag Totalrådgiver: Ladner Meier Arkitekten / Zürich-København v/ Roland Meier og Martin Ladner, København Medarbejdere: Frederik Lønow og Stefan Kaplan Underrådgiver: Ingholt Consult/Hans Strøyberg, Rådgivende Ingeniørfirma, Farum Arkitektur herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet Som eneste forslag blandt de fem forslag vælger forfatterne at lave et længehus, der med tagfladen indgår i ensemblet af Gormsgades eksisterende længehuse. Facaden mod Gormsgade mimer opdelinger, rytme og vinduesstørrelser fra de eksisterende nabobygninger, dog med et større centralt placeret dobbelthøjt vindue, der bringer dagslys ind i bygningens dybde. Ikke kun med disse valg adskiller nærværende forslag sig, men på stort set samtlige væsentlige dispositioner er der truffet anderledes valg. Ydervægge opmures i tegl og pudses i lys varm nuance. Vindueudsparringerne gives et bredt og efter juryens mening fremmed passepartoutagtigt udtryk, til trods for at disse beskrives som værende i Situationsplan 1:600 slægtskab med nabohusene. Taget beklædes med røde tegl. Bygningsvoluminerne bag længehuset følger matrikelskel og fremtræder i varierende rumhøjder som fladtagskonstruktioner, hvor der på flere af tagfladeområderne anvises tagterrasser. Hovedindgang med vindfang er placeret i nordøstre hjørne under den udkragede 1. sal. Hovedindgangen sker via en mindre rampe. Juryen finder dispositionen ubegrundet. Samlet set synes bygningskomposition og form meget kompleks, og løsningen bibringer ikke området den ønskede harmoni og ro, og befordrer ej heller sammenhængen med Gormgades i forvejen blandede bygningsgods. Funktion herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Forslaget prioriterer en stor og sammenhængende stueplan, hvorved alle konkurrenceprogrammets primærfunktioner lokaliseres og får indbyrdes sammenhæng. En meget fin besvarelse på en ønsket sammenhæng mellem Sognehusets offentlige primærfunktioner. Denne [14]

17 visuelle og fysiske sammenhæng mellem Multisal, Store sal, Foyer og den særskilte garderobe til konfirmander vidner om stor indlevelse i programmets ønsker og krav, specifikt på dette område. Den store sal er placeret centralt i stueplanen som et skrin. Salen er omgivet af foyerarealet, multirummet, samt bifunktioner, og får derfor ikke dagslys i stueplanshøjde. Derimod modtager Store sal dagslys fra de øvre dele af det dobbelthøje rum. Med det styrede farvede dagslys gennem filigranmurværk får Store Sal en sakral karakter. Juryen finder ikke at den stemning der forsøges iscenesat i Store Sal er rigtig i forhold til salens daglige brug. Stueplan 1:200 [15]

18 På 1. salen forbinder en midterkorridor samtlige programsatte kontorer og det lille møderum. Grundet ovenstående dispositioner udnytter forslaget hele konkurrenceområdet på nær passagen Gormsgade- Strædet. Kælderplanen, kun under længehuset, indeholder udelukkende kælderfunktioner garderobe, toiletter, depot og teknik. 1. sals plan 1:200 Teknik herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering Området er sparsomt beskrevet, - og i forslaget konkluderes der blot, at gulve, ydervægge og tag isoleres i nødvendigt omfang så byggeriet overholder energiramme og 2015 krav. Kælderplan 1:200 [16]

19 Forslag Totalrådgiver: Arkitekt OOOJA Architects, Aarhus Underrådgivere: Arkitekt Kim Thorsell Architects, Risskov Arkitekt Loop Architects, Aarhus Rådgivende Ingeniør VISION +, Højbjerg Arkitektur herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet Forslaget tager afsæt i det klassiske saddeltagshus, placeret med den ene gavl mod Gormsgade. Midt på huset foretages et knæk så huset her drejer sig om mod parkeringspladsen, hvorved der gives plads til et dejligt, solvendt opholdsareal. På dette sted er en sekundær indgang placeret, desværre ret anonymt i forhold til ankomsten fra parkeringsarealet. Arealet nord for huset anvendes til stor køkkenvaregård og der er således alene stiforbindelse for gående syd for bygningen. Konceptet for huset er en trækonstruktion beklædt med skifer på facade og tag. På store dele af både facade og tag åbner huset sig med glaspartier, beklædt med skiferlameller med varieret hældning. Dette sammenholdt med gavle i rent glas, får huset til at fremstå som et meget åbent og indbydende hus, men også som et meget fremmed og iøjnefaldende hus i husrækken stik imod konkurrenceprogrammets og lokalplanens intentioner. Situationsplan 1:600 Det meget transparente hus med visuel kontakt til husets konstruktion, den knækkede grundplan og den tredelte, hakkede gavl mod vest efterlader et indtryk af et hus, hvor alt for meget er på spil på én gang. Funktion herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Med et meget stort vinduesparti mod gaden og kirken, ligger Store sal placeret ved hovedindgangen, med mulighed for at åbne rummet op og sammenlægge det med den dobbelthøje foyer, som ønsket. Trappen til 1. sal er placeret hvor huset knækker og overfor den ret anonyme, sekundære indgang mod syd. En forholdsvis mørk fordelingsgang giver adgang til kontorer, møderum og køkken i stueplan. Fra køkkenet er der adgang til den store varegård mod nord. Denne forekommer overdrevent stor i [17]

20 [18] Stueplan 1:200 Kælderplan 1: sals plan 1:200

21 forhold til formålet. Foyeren er et fantastisk flot rum med den store glas/lamelbeklædte facade mod syd og dobbelthøjden giver en god sammenhæng med funktionerne på 1. sal. For at give Store sal en god rummelighed, er lofthøjden i dette rum større end i de øvrige lokaler i stueplan. Dette betyder desværre at lokalerne på 1. sal, på dette sted, er løftet tilsvarende, hvorved præstens kontor og ventearealet bliver lidt trykket i forhold til de øvrige lokaler på 1. sal. Multirummet er fint placeret med et stort vinduesparti mod vest og med god kontakt til organist og supplementsrum. Loftet går til kip i alle rum på 1. sal, og da skillevæggene ikke står i kiplinien, får bl.a. Multirummet og møderummet et skævt snit, som virker arkitektonisk uforløst. Der er god adgang til kælderens garderobe, toilet og depotfunktioner. Teknik herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering Forslaget har en meget udførlig og overbevisende teknisk beskrivelse og især afsnittet omkring hvorledes projektet forholder sig til bæredygtighed, energi og miljørigtig projektering er i særklasse. Materialevalget med skifer udvendigt og træ indvendigt er en enkel, gedigen og smuk disponering, idet dog valget af trægulv i ankomstrummet ikke virker oplagt pga. det store slid, der vil være netop her. I forbindelse med drift og vedligehold savner juryen en anvisning på, hvorledes de store glasarealer med påmonterede lameller på facade og tag holdes rene? [19]

22 Forslag Totalrådgiver: Nobel Arkitekter A/S, København Projektteam: Arkitekterne Erik Nobel, Lars Ulrik Bisgaard-Jespersen og Christian Jensen samt arkitektstuderende Peter Ravnborg Arkitektur herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye sognehus i bybilledet Forslaget er disponeret ud fra et klart funktionsdiagram, som et H, hvor flow og adgange i huset og ud og ind fra Gormsgade og Strædet/ Bøgestien sker på begge sider af henholdsvis den store sal og multirummet. For at tilvejebringe de interne adgangsveje tages hele konkurrencearealet i brug, således at der ikke er udvendige passager, hverken nord eller syd for sognehuset. Som det eneste ud af de fem forslag, er det med det nærværende forslag ikke muligt at komme fra Gormsgade til P- pladserne og Strædet mod vest. Forslaget er et længehus med præcise gavle mod øst og vest. Facader opmures i en blødstrøgen, rød teglsten med mørke skrabefuger. Alle vinduer placeres tilbage i udsparingerne. Den bevidste kombination af teglmur og de tilbagelagte vinduer giver efter juryens skøn en særdeles mørk bygning i den givne kontekst Gormsgade. Situationsplan 1:600 Tagflader, tagrender og nedløb udføres i for patineret kobber. Juryen står uforstående overfor denne disposition, da den i forhold til konteksten og lokalplanen ikke er relevant. Sidebygningerne har grønne tage. Funktion herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal. Den præcise saddeltagsbygnings to sidebygninger/ sideskibe med flade tage, giver i stueplanen den dybde som forslagets funktionelle diagram fordrer. Dispositionen gør, at alle sognehusets offentlige primærfunktioner kan placeres her. Store Sal, Multirum og Foyerområdet har fået mulighed for en fin interaktion. Store Sal er i sin dimensionering og møbleringsmuligheder optimal. Visuel og funktionel kontakt mellem store Sal og Multirum bør med den viste placering kunne optimeres, ligesom trappe og tværforbindelse synes underdimensionerede i forhold til de bruger flows, dette centrale knudepunkt skal kunne optage. Samme forhold gælder 1. salens balkon, gang og venteområde. 1. salen indeholder et spektakulært stort møderum med udsigt til højene og kirken, og derudover de anførte og [20]

23 Stueplan 1: sals plan 1:200 [21]

24 Kælderplan 1:200 programsatte kontorer. Der er fra 1. salen adgang til den sydvendte terrasse. Kælder indeholder de programsatte funktioner toiletter, garderobe, teknik og depot. [22]

25 Teknik herunder bæredygtighed og energiforbrug samt muligheden af at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering Bygningen konstrueres med en bærende beton- og stålkonstruktion Der er ikke redegjort for forslagets bæredygtigheds aspekter. Bygningen udføres med en kombination af gulvvarme og radiatorer. Møderum og Multirum ventileres mekanisk. Ventilation i øvrigt foretages hovedsageligt med naturlig ventilation via den åbne midterzone med trappe og elevatorskakt, der står i forbindelse med de viste rytterovenlys. Den anviste flugtvej fra 1. sal via taghave er problematisk. Juryen har noteret sig, at forslagets forfattere har undladt specifikt at redegøre for forslagets økonomiske ramme, men blot oplyst at man mener at projektet kan realiseres inden for den økonomiske ramme. Jelling den 26. april 2013 JURYEN [23]

26

27

28

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder Københavns Kommune November 2009 Redaktion aa Konkurrencer Design 2+1 Idébureau tryk Rosendahls Fihl Jensen

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] Musholmfonden Konkurrenceprogram august 2012 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDBYDELSE OG FORMÅL...4 2. KONKURRENCENS

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

BRO OVER INDERHAVNEN. - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven. Dommerbetænkning

BRO OVER INDERHAVNEN. - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven. Dommerbetænkning BRO OVER INDERHAVNEN - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven Dommerbetænkning BRO OVER INDERHAVNEN - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

NR. 1 BIG, BIGGER, BIGGEST AUTENTISK DESIGN NYT STILRENT LOOK FORÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN //

NR. 1 BIG, BIGGER, BIGGEST AUTENTISK DESIGN NYT STILRENT LOOK FORÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // NR. 1 FORÅR 2014 g // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // 6 AUTENTISK DESIGN VELFAC Classic vinduer opfylder energikrav og æstetiske behov BIG, BIGGER, BIGGEST Internationalt anerkendte Bjarke Ingels

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA 1913-2003: Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

BIBLIOTEK OG TEATER I SMEDESTRÆDE VALBY august 2013 BIBLIOTEK OG TEATER I SMEDESTRÆDE VALBY DISPOSITIONSFORSLAG AUGUST 2013

BIBLIOTEK OG TEATER I SMEDESTRÆDE VALBY august 2013 BIBLIOTEK OG TEATER I SMEDESTRÆDE VALBY DISPOSITIONSFORSLAG AUGUST 2013 VALBY VALBY DISPOSITIONSFORSLAG AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 3 BAGGRUND 4 5 FORUDSÆTNINGER OG MULIGHEDER 29 PROCES 31 TIDSPLAN 38 BILAG 40 Dette projekt er udarbejdet under: Kultur og Fritidsforvaltningen

Læs mere