Lokalplan nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 4.18.10"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr Vesterkøb 8 Hedehusene/Fløng Etageboligbebyggelse, liberalt erhverv, udvalgsvarer Kongsbak Informatik

2

3 HmJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN For et omrbde beliggende Vesterk0b 8 i Hedehusene

4 2 RedeqØrelse, lokalplan , Beliggenhed- Indledning. Lokalplanomrddet er beliggende i Hedehusene, ost for Vesterkob, lige nord for Hovedgaden. Lokalplanen tilvejebringes for at fastlægge omrddets anvendelse og udnyttelse samt placering, omfang og udseende af bebyggelse og beplantning m.m. Inden byrddet kan vedtage planen endeligt, skal den i 8 uger være offentligt fremlagt, sd berorte borgere og andre interesserede har mulighed for at fremkomme med indsigelse eller ændringsforslag. Planens formiil, Planen skal muliggore, at omrddet bebygges sd der ikke opstdr for store huller ud mod Vesterkob og gadens nuværende karakter i princippet bevares p& dette sted. Samtidig skal den sikre, at omrddets p-pladser udnyttes bedst muligt, sdledes at bebyggelsens p-pladser samordnes med den offentlige parkeringsplads og andre tilgrænsende private pladser. Planens indhold. Omrfidet udlægges til etageboligbebyggelse i to etager; med mulighed for erhverv i stueetagen i den del af bebyggelsen der vender mod Vesterkob. Planen forudsætter at det eksisterende hus Vesterkob 8 bevares, men med en ny tilbygning mod ost. Det mindre hus i den ostlig del af omrddet nedrives. Bebyggelsesprocenten for området som helhed bliver ca. 50 Der bliver tilkorsel til ejendommens p-arealer over den ostligt beliggende offentlige parkeringsplads.

5 '\ \ Historie. Der ligger to huse indenfor lokalplanens omr8de. Det mest kendte er nok SID'S fagforeningshus beliggende ud til Vesterksb. Det blev opfsrt i 1935 af det daværende IIArbejdsmandenes Fagforenings Hedehusafdeling" og blev fra start anvendt til kontorer og beboelse.huset er tegnet af arkitekt Frederik Appel med senere tilbygning i 1972 af arkitekt Huulbæk Andersen. Det mindre hus i omr8dets sstlige del er opfsrt i Det har fra start været brugt til bolig. Efter anden verdenskrig etablerede der sig forskellige virksomheder p8 ejendommen, bl.a. furagehandel samt fabrikker til fremstilling af rsrvæv, halmmatter, betonvarer og sidst træbearbejdning. Huset har i den periode været anvendt til kontorer m.m. I 1964 ksbte kommunen ejendommen. En brand raserede samme &r omr8det. De fleste bygninger blev revet ned, og der blev anlagt offentlig parkeringsplads. Det lille hus fik dog lov at blive st8ende. Fsrst blev det benyttet til bolig for kommunens vejmand siden i 1983 fik cykelklubben det til klubhus.

6 4 Forholdet til anden Planlasninq. Omrhdet er omfattet af byplanvedtægt 4-18 og udlægges her til parkeringsomriide for Hovedgadens forretninger. Byplanvedtægtens bestemmelser aflsses ved lokalplanens vedtagelse af bestemmelserne i denne. I kommuneplanens ramme 359 udlægges omriidet til bolig- og centerform&l. Rammebestemmelserne angiver en maximal bebyggelsesprocent p& 50, men i hsjst 1 1/2 etage. Vedtagelsen af lokalplan vil derfor forudsætte et tillæg til kommuneplanen, sb bebyggelsen kan opfsres i 2 etager. Lokalplanens retsvirkninger. Efter byr&dets endelige vedtagelse og offentliggsrelse af lokalplanen, mb ejendomme, der er omfattet af planen, ifslge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i svrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfsrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byr&det kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlig karakter af det omriide, der ssges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfares ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til S 34 i kommuneplanloven, kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, nbr ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggsrelsen af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

7 5 H0je-Taastrup kommune, lokalplan Lokalplan omfatter et omrdde beliggende i Hedehusene ved Vesterkab lige nord for Hovedgaden. S 1. Lokalplanens f ormal Lokalplanens formdl er: - at fastlægge de fysiske rammer for en ny etageboligbebyggelse. - at sikre at bebyggelsens parkering samordnes med det offentlige parkeringsareal. S 2. Lokalpla- 1. Lokalplanen afgrænses som vist pd nens omrade og kortbilag 440/ og omfatter matr. zonestatus. nr. 1 w samt del af 1 begge Kallerup Gbrde, Hedehusene. 2. Lokalplanens område er beliggende i byzone. S 3. Områdets anvendelse 1. Omrddet mb kun anvendes til etageboligformdl. I bebyggelsens stueetage kan etableres butikker og liberalt erhverv. Dog ikke til dagligvarehandel, dagnkiosk og handel med automobiler eller til formbl som byrbdet skanner er til gene for beboerne og færdselen i omrbdet. 2. Erhvervsdelen kan kun etableres samtidig med omrddets udnyttelse til boligformdl og mb kun indrettes i den del af bebyggelsen som vender mod Vesterkab. Erhvervsarealet mb hajst udgare et areal der svarer til stueetagen i den nuværende bebyggelse. 3. Der md inden for omrbdet ikke udaves nogen art af virksomhed, som ved stav, rag, lugt, staj og rystelser eller ved sit udseende eller p8 anden mbde efter byrbdets skan er til ulempe de for omboende. 4. I den nuværende bebyggelses kælderetage vil der være mulighed for at indrette lokaler til foreningsaktiviteter af lokal karakter efter byrbdets nærmere godkendelse.

8 6 S 4. Udstykning. Eksisterende parceller indenfor lokalplanomrbdet skal sammatrikuleres far der bygges. Lokalplanomrbdet kan ikke udstykkes i mindre parceller. S 5. Vej- og parkeringsforhold. 1. Lokalplanomrbdet mb ikke have tilksrsel fra Vesterksb. 2. Omrbdets parkering skal sb vidt muligt integreres i det offentlige p-areal. Parkeringsplan skal godkendes af byrbdet. 3. Der skal indenfor omrbdet etableres mindst 17 p-pladser. Dog mindst en pr. bolig 1 og pr. 40 m2 erhvervsetageareal. S 6. Bebyggel- 1. Bebyggelsesprocenten m& ikke overstige 50. sens omfang og Kælderlokaler med loft beliggende mindre placering. end 1.10 meter over terræn skal dog ikke medregnes. 2. Ejendommen skal bebygges sbledes at den fremtræder som en del af gadefacaden mod Vesterkab. 3. Der mb ikke bygges nærmere vej- og naboskel end 2,5 meter. Byggelovgivningens bestemmelser om afstand til skel er i avrigt gældende. 4. Bebyggelsen mb hajst opfares i 2 etager. 5. Ingen del af bebyggelsens tag eller facade mb være over 8,5 meter haj. S 7. Bebyggelsens ydre fremtræden. 1. Det oprindelige hus mod Vesterkab skal indgb i bebyggelsen. 2. Bygninger skal forsynes med saddeltag. Der må ikke anvendes blanke eller skinnende tagmaterialer. (Smbskure m.m. kan have fladt tag.) 3. Facader skal opfares i teglmaterialer. (Smbskure m.m. kan dog opfares i træ).

9 4. Ny bebyggelse skal harmonere med den eksisterende bebyggelse hvad angbr materialer i farver og proportioner. Der skal sbledes overvejende anvendes fagdelte vinduer m.m. 5. Bygningers udseende, materialer og farver skal i alle tilfælde godkendes af byrbdet. 6. Byrbdet kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden fraviges, hvor dette er nodvendigt for at forsyne en eller flere bygninger med vedvarende energi. 7 S 8. Ubebyggede arealer og beplantning. 1. Beplantning og hegning mod naboskel skal ske efter en af byrbdet godkendt plan. 2. OmrAdet skal fremtræde pænt og ryddeligt. Der mb ikke henstb uindregistrerede biler eller lignende. 3. Der må ikke i omrbdet henstilles lastbiler 0.1. med over 3500 kg. egenvægt. 4. Der skal etableres velbeliggende opholdsareal svarende til mindst 100% af boligetageareal og 20% af ovrige etageareal. 5. Der skal etableres plads til stativer, container m.v. til affalds- og genbrugsindsamling. s 9. Ledningsog forsyningsanlaeg- 1. Samtlige nye boliger i bebyggelsen skal tilsluttes et fælles radio/tv-antenneanlæg, der godkendes af byrbdet. Der mb ikke privat opsættes udvendige radio- og TV-antenner. 2. Bebyggelsen skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen. 3. Bebyggelsen skal tilsluttes Hedehusene ostre vandværk. 4. Bebyggelsen skal tilsluttes det offentlige kloaknet.

10 8 S 10. FOrudSaetning for ibrugtagen af ny bebyggelse. FOr ny bebyggelse kan tages i brug skal: 1. Den i S 8, stk. 1, nævnte beplantning være etableret. 2. Bebyggelsen være tilsluttet de i S 9, stk. 2 og 3 nævnte forsyningsanlæg. 3. De i S 5, stk. 2 og 3 nævnte p-pladser være anlagt. S 11. Ophævelse af servitut. Nedrivningsdeklarationen tinglyst den p8 matr. nr. 1 ga KG. ophæves. S 12. Ophævelse Den af Boligministeriet den 25. marts 1970 af byplanvedtægt. godkendte byplanvedtægt 4.18 for H0je-Taastrup kommune ophæves for den del, som omfatter nærværende lokalplanomr8de. Vedtagelsespiltegning. I henhold til S 27 i lov om kommuneplanlægning (lovbekendtg0relse nr. 391 af ) vedtages foranst8ende lokalplan endeligt, Og i medf~r af S 30 i samme lov begæres foranstaende lokalplan tinglyst p& de af samme omfattende ejendomme. H0je-Taastrup byr8d, den 20. februar Anders Bak borgmester B0rge Romme stadsingeni0r INDFBRT I DAGBOGEN RETTEN I TASTRUP LYST AKT S NR. 575 Lyst p8 matr.nr. 1 ga samt hele matr.nr. 1 c0 begge Kallerup GArde, Hedehusene. E.M.Pedersen oass

11 L 1 Off purker/ng l I l r + De/ uf Ku//efup Gårde, Hedehusene Muhke/be/eyne/serne er alour p/: 26.ph' 1989 HBJE-TAASTRUP KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING,~ O m

12

Lokalplan nr. 2.09.1.3

Lokalplan nr. 2.09.1.3 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.09.1.3 Torstorp Østerby - området vest for Østerby Alle Høje Taastrup By Boligformål: Andelsboliger 17.04.1990 Kongsbak Informatik HDJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE VED BREDKÆRVEJ I SDR. VORUPBR THISTED _- KOMMUNE REDEGBRELSE l Baggrunden for lokalplanen. Lokalplanen er udarbejdet med det formal at overfare det eksisterende

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF

KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF KALUNDBORG KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF DEN GAMLE BYKERNE. INDHOLDSFORTEGNELSE:...---e --i11 1. Indledning 2. RedegØrelse for lokalplanens forhold til anden planlægning 3. Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere