Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 7.3 MWh Fjernvarme. 1.3 MWh Fjernvarme, 569 kwh el MWh fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 7.3 MWh Fjernvarme. 1.3 MWh Fjernvarme, 569 kwh el. 1202 MWh fjernvarme"

Transkript

1 SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omøgade 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Topdahl ApS Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Lavt forbrug Forbrug: 1202 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: MWh fjernvarme: 02/01/09-04/01/10 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Bygning 1: Isolering af uisolerede varmerør i kælder under butikken Punkt 1. 2 Varmecentral: Ny energisparepumpe til brugsvandscirkulationen samt isolering af mandedæksel på varmtvandsbeholder 3 Bygning 2 (Henry George huset): Hanebåndsloft efterisoleres op til 250 mm 4 Bygning 3 (Retsforbundet): Hanebåndsloft efterisoleres op til 250 mm 7.3 MWh Fjernvarme 1.3 MWh Fjernvarme, 569 kwh el 0.9 MWh Fjernvarme 0.9 MWh Fjernvarme 4080 kr kr. 2.5 år 1900 kr kr. 6.6 år 480 kr kr år 480 kr kr år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger.

2 SIDE 2 AF 12 De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: 5800 kr./år Samlet besparelse på el: 1100 kr./år Samlet besparelse på vand: 0 kr./år Besparelser i alt: 6900 kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 5 Bygning 1,2 & 3: Udskiftning af ældre toiletter 150 m³ vand 6600 kr.

3 SIDE 3 AF 12 6 Bygning 1 (bolig): Efterisolering af manzardtag 40 MWh Fjernvarme kr. 7 Bygning 3: (Retsforbundet) Efterisolering af manzardtag 1.8 MWh Fjernvarme 1020 kr. 8 Bygning 2 (Henry George huset): Efterisolering af manzardtag 1.8 MWh Fjernvarme 1010 kr. 9 Bygning 1: Nye yderdøre på bagtrapper 5.3 MWh Fjernvarme 3000 kr. 10 Bygning 3 (Bodega): Efterisolering af fladt tag 1.9 MWh Fjernvarme 1080 kr. 11 Bygning 2 (Punkt 1): Efterisolering af fladt tag. 1.9 MWh Fjernvarme 1070 kr. 12 Bygning 3: Når vinduerne med almindelig termoglas eller 1 lag glas skal renoveres, bør de udskiftes til nye vinduer med lavenergiglas 13 Bygning 1 (Erhverv): Når vinduerne med almindelig termoglas skal renoveres, bør de udskiftes til nye vinduer med lavenergiglas 14 Bygning 2: Når vinduerne med almindelig termoglas eller 1 lag glas skal renoveres, bør de udskiftes til nye vinduer med lavenergiglas 3 MWh Fjernvarme 1700 kr. 9.3 MWh Fjernvarme 5200 kr. 4.8 MWh Fjernvarme 2680 kr. 15 Bygning 1 (bolig): Når vinduerne med almindelig termoglas skal renoveres, bør de udskiftes til nye vinduer med lavenergiglas 121 MWh Fjernvarme, 26 kwh el kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Energimærkningen omfatter ejendommen Andelsselskabet Kristinegården, Omøgade 2-6/ Lyngbyvej 38-60/ Sejrøgade 1-5, 2100 Købenenhavn Ø, matr.nr Ejendommen er opført i Den består (ifølge BBR-meddelelsen af 5. november 2009) af 3 bygninger som benyttes til både beboelse og erhverv. Der er i alt 125 lejligheder og erhvervsarealet består primært af butikker. Bygning nr. 1. Det samlede boligareal er på m². Det samlede erhvervsareal er på 1351 m². Kælderareal betagtes som værende uden for den opvarmede del af bygningen. Bygning nr. 2. Det samlede erhvervsareal er på 240 m². Ca. 2/3 af kælderareal betagtes som værende uden for den opvarmede del af bygningen. Bygning nr. 3. Det samlede erhvervsareal er på 240 m². Ca. 2/3 af kælderareal betagtes som værende uden for den opvarmede del af bygningen. Der er - efter aftale med rekvirenten - ikke foretaget destruktive undersøgelser på ejendommen. Bygningsgennemgangen er foretaget med assistance af vicevært Anders Jacobsen.

4 SIDE 4 AF 12 Der foreligger månedlige notater (driftsjournaler) vedr. forbrug og driftsforhold. Fjernvarmeforbruget afregnes overfor Københavns Energi som summen af: 1) energiforbruget (MWh) multipliseret med årsprisen (pt. 565 kr/mwh) 2) fast afgift (kw) multipliseret med årsprisen (pt. 172 kr/kw) Fjernvarme leveret af Københavns Energi afregnes ud fra en middel afkøling af fjernvarme vandet på 35 C. Såfremt afkølingen ligger indenfor normalområdet (35 C +/- 5 C - anno 2009) afregnes forbrug med normaltarif. Ligger afkølingen under 30 C betales en "strafafgift" og ligger afkølingen over 40 C opnår forbrugeren en godtgørelse. Det bør altid tilstræbes at afkølingen er så stor som mulig. Årsafkølingen af fjernvarmevandet har i perioden 2009 været på ca. 49 C, hvilket ligger bedre end Københavns Energi s afkølingskrav. Dette udløste en bonus på ca kr fra Københans Energi. Flot!! På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende. Dette energimærke er udarbejdet udfra nævnte håndbogs standardforusætninger, samt tilgængelige tegninger. Hvor tegningsmaterialet har været mangelfuldt, er der foretaget skøn. De anførte besparelsesforslag er ligeledes beregnet udfra håndbogens forudsætninger. Det her beregnede, teoretiske energibehov (1332 MWh) ligger over det oplyste klimakorrigerede forbrug (1202 MWh) Dette kan der være flere årsager til: - Rum i bygningen som opvarmes til mindre end 20 gr. C, som antaget i beregningerne. - Klimaskærmen er lidt bedre end antaget i beregningen. - ventilationen medfører mindre varmetab end antaget i beregningerne. Det klimakorrigerede forbrug betyder, at det oplyste forbrug er omregnet til et normalårsforbrug v.h.a. graddage. Dette gøres for at kunne sammenligne de enkelte årsforbrug med hinanden. Bygningernes brugstid for bolig er 168 timer pr. uge. (hele døgnet) Bygningernes brugstid for erhverv er skønnet til 45 timer pr. uge. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Bygning 1: Tagkonstruktionen er med hanebåndspær og manzardtag, taget er belagt med teglsten. Skunke og skråvægge på 4 sal skønnes isoleret med 50 mm. mineraluld. I forbindelse med renovering af kviste mod gade, er det oplyst at "brystningerne" under kvistvinduerne er efterisoleret op til 200 mm. mineraluld. Etageadskillelse mod uopvarmet loft over 4 sal, er efterisoleret med ca. 100 mm. granulat

5 SIDE 5 AF 12 indblæst i etageadskillesen. Etageadskillelse mellem 1. sal lejligheder og porte er efterisoleret nedefra skønnet med ca. 100 mm mineralduld afsluttet med en plade. Bygning 2 og 3. Tagkonstruktionerne er både med fladt tag, hanebåndspær og manzardtag. Tagene er belagt med henholdsvis tagpap og teglsten. Hanebåndsloft er isoleret med 100 mm mineraluld. De flade tage skønnes isoleret med 50 mm afsluttet med tagpap. Skunke og skråvægge skønnes isoleret med ca. 50 mm. Forslag 3: Bygning 2 (Henry George huset): Hanebåndsloft efterisoleres op til 250 mm. Forslag 4: Bygning 3 (Retsforbundet): Hanebåndsloft efterisoleres op til 250 mm. Forslag 6: Bygning 1 (bolig): Når taget skal renoveres skal manzardtag/skråvægge efterisoleres Forslag 7: Bygning 3 (Retsforbundet): Når taget skal renoveres skal manzardtag/skråvægge efterisoleres. Forslag 8: Bygning 2 (Henry George huset): Når taget skal renoveres skal manzardtag/skråvægge efterisoleres. Forslag 10: Bygning 3 (Bodega): Når det flade tag skal renoveres, skal det efterisoleres op til 250 mm. Forslag 11: Bygning 2 (Punkt 1): Når det flade tag skal renoveres skal det efterisoleres op til 250 mm. Ydervægge Bygning 1: Ydervæggene består af 60 cm massiv teglsten (2½ sten) i stuen og 1 sal. På 2 og 3 sal er ydervæggene 48 cm massiv teglsten (2 sten). Vinduesbrystningerne er 1 sten (24 cm) massiv teglsten. Det skønnes at vinduesbrystningerne er efterisoleret med ca. 50 mm. mineraluld i forbindelse med etableringen af varmeanlægget omkring Ydervægge mellem lejligheder og porte er efterisoleret med ca. 100 mm mineraluld afsluttet med en plade. Bygning 2 og 3. Ydervæggene består af 1½ sten tegl. Den del af bygningen med tegltag (Henry George Huset & Retsforbundet) har efterisoleret ydervæggen på indersiden med ca. 50 mm. afsluttet med en plade.

6 SIDE 6 AF 12 Skunke og skråvægge skønnes isoleret med ca. 50 mm. Vinduer, døre, ovenlys mv. Bygning 1. Bolig: Vinduerne i lejlighederne er fra 1987 primært med termoglas. Dog er de ny kvistevinduer mod gaden, med lavenergiglas. Yderdøre på bagtrapperne er gamle uisolerede døre. Erhverv: Vinduer og døre i butikker er både med termoglas og lavenergiglas. Bygning 2 og 3. Vinduer og døre er primært alm. termoglas, dog er der enkelte vinduer, monteret i manzardtaget, med 1 lag glas. Enkelte vinduer med 1 lag glas har desuden forsatsrude monteret. Forslag 9: Når eksisterende yderdøre på bagtrapperne skal renoveres skal de skiftes til nye isolerede yderdøre. Forslag 12: Bygning 3: Ved udskiftning af vinduer med almindelige termoglas eller 1 lag glas, bør der vælges vinduer med energiglas med "varm kant". Forslag 13: Bygning 1 (Erhverv): Ved udskiftning af vinduer med almindelige termoglas, bør der vælges vinduer med energiglas med "varm kant". Forslag 14: Bygning 2: Ved udskiftning af vinduer med almindelige termoglas eller 1 lag glas, bør der vælges vinduer med energiglas med "varm kant". Forslag 15: Bygning 1 (bolig): Ved udskiftning af vinduer med almindelige termoglas, bør der vælges vinduer med energiglas med "varm kant". Gulve og terrændæk Bygning 1. Bolig: Gulvbelægningen i lejlighederne er generelt trægulve samt fliser/beton i badeværelser. Der indblæst ca. 100 mm granulat i etageadskillesen (bjælkelag) mod kælder. Hvor der er beton i stedet for bjælkelag. er der opsat ca. 70 mm isolering batts nedefra. Erhverv: Gulvbelægningen i erhvervsdelen er generelt trægulve. Etageadskillesen mod kælderen er beton. Det er ikke hensigsmæssigt at efterisolere etageadkillelsen nedefra, p.g.a. den forholdsmæssige lave rumhøjden i kælderen. Bygning 2 og 3. Gulvbelægningen i bygningerne er generelt trægulve. Etageadskillesen mod kælderen er beton. Kælder Bygning 1.

7 SIDE 7 AF 12 Kælderydervæggene er massive og har i.h.t. en snittegning en tykkelse på ca. 72 cm, svarende til en murtykkelse på 3 sten. Kældergulvet er af beton, der efter datidens byggeskik er antaget at være uden isolering og kakapillarbrydende lag. Kælderen antages som værende uden for den opvarmede del af klimaskærmen. Bygning 2 og 3. Kælderydervæggene er massive og har i.h.t. en snittegning en tykkelse på ca. 60 cm, svarende til en murtykkelse på 2½ sten. Den del af bygningen med tegltag (Henry George Huset & Retsforbundet) har efterisoleret kælderydervæggen med 50 mm. Kældergulvet er af beton, der efter datidens byggeskik er antaget at være uden isolering og kakapillarbrydende lag. Kælderen under Henry George Huset & Retsforbundet antages som værende inden for den opvarmede del af klimaskærmen. Ventilation Ventilation Ventilationen i bygningerne foregår v.h.a. naturligt aftræk fra køkkener og toiletter. Der er desuden monteret emhætter i flere køkkener med vandret aftræk. Varme Køling Der er ikke etableret mekanisk køling i bygningen. Varmeanlæg Bygningen opvarmes v.hj.a. fjernvarme fra Københavns Energi fremført gennem fjernvarmemåler (nr ) som ved bygningsgennemgangen viste: 4586 MWh m3 95 C. varme frem 40 C. varme retur 55 C. differens. Fjernvarmecentralen er fra ca og er placeret i kælderen. Centralvarmevandet cirkuleres v.hj.a 2 stk. energisparepumper fabr. Grundfos, type UPE (50-400W) og UPE (80-550). Kun 1 stk. pumpe kører af gangen. Der er 1 stk. isoleret pladeveksler for radiatoranlæg fabr. Sondex S39-16, placeret i varmecentralen. Effekt: kcal/h. Det er desuden 2 stk. trykforøgeranlæg til brugsvandet fabr. Grundfoss, fuse box 2CRF.

8 SIDE 8 AF 12 Varmt vand Det varme brugsvand produceres i 1 stk. varmtvandsbeholdere af fabr. Ducon Jan, type DF- 15R på 3200 liter, fra Mandedæksel er uisoleret. Varmtvandsbeholderen er placeret i varmecentralen. Varmtvandsbeholder beskyttes v.h.a. et Clenodan elektrolyseanlæg. Fremløbstemperaturen på det varme vand reguleres v.hj.a. en temperatorventil. Det varme brugsvand cirkuleres i rørsystemet v.hj.a. cirkulationspumpe fabr. UPS ( ). Forslag 2: Varmecentral: Brugsvandspumpe bør udskiftes til en energibesparende pumpe samt isolering af mandedæksel på varmtvandsbeholder. Fordelingssystem Fordelingsrør for centralvarme og varmt brugsvand er placeret under loft i kælder. Lodrette strenge for radiatoranlægget (2-strengsanlæg) føres i lejlighederne. Strengene er indreguleret med reguleringsventiler. Lodrette strenge for varmt brugsvand føres på bagtrapperne. Strengene er forsynet med reguleringsventiler. Varmeanlægget i lejlighederne er udført som radiatorer placeret primært under vinduerne. Der er termostatventiler og varmemålere på alle radiatorerne. Der er desuden vandmåler på alle tapsteder i lejlighederne. Varmtvandsrør i kælderen og på trapperne er generelt godt isoleret. I kælderen under butikken Punkt 1, er der dog ca. 50 meter uisoleret varmerør. Forslag 1: Bygning 1 (Erhverv): Isolering af ca. 50 meter uisolerede rør i kælder under Punkt 1. Automatik Varmeanlægget styres centralet i varmecentralen af et vejrkompenseringsanlæg fabr. Samson, som regulerer varmen i bygningen efter udetemperaturen. El Belysning Belysningen på trapperne er glødepærer (40W) som betjenes med trykknap. En enkelt trappe (Lyngbyvej 42) er istandsat hvor lyset tændes og slukkes med PIR føler. Belysningen i kælderen er en blanding af lysstofrør og glødepærer som betjenes enten manuelt med on/off kontakter eller med PIR følere. Glødepærer udskiftes løbene til lavenergipærer i takt med at lager af glødepærer tømmes.

9 SIDE 9 AF 12 Udendørsbelysningen er med lavenergipærer (skønnet 11 W) som styres af skumringsrelæ. Belysningen i butikkerne er en blanding mellem spots og lysstofrør. Ved beregningen er benyttet 6 W/m². Vand Vand Der er både ældre toiletter og nyere vandbesparende toiletter i ejendommen. Det skønnes at der er ca. 20% ældre toiletter, svarede til 25 stk. Bygningernes samlede vandforbrug er beregnet til ca. 0,71 m³/m². Da landsgennemsnittet for etageboliger er 0,84 m³/m², betyder det at bygningernes vandforbrug ligger bedre end landsgennemsnittet. I boligdelen skønnes det at ca. 30% af vandforbruget gå til varmt brugsvand svarende til 210 liter/m²/år. I erhvervsdelen skønnes det at vandforbruget til varmt brugsvand er ca. 100 liter/m²/år. Forslag 5: Bygning 1, 2 & 3: Når de ældre toiletter skal udskiftes, skal de skiftes til vadbesparende toiletter med lille og stort skyl. Vedvarende energi Solvarme Etablering af solvarme skønnes ikke umiddelbart aktuelt, da varmtvandsbeholder m.m. er af nyere dato. Måtte udskiftning af varmtvandsbeholdere blive aktuelt, bør rentabilliten ved etablering af solvarme undersøges. Varmepumpe Varmepumpeinstallationer skønnes ikke relevant. Solceller Solcelleinstallationer skønnes ikke relevant. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1924 År for væsentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen

10 SIDE 10 AF 12 Boligareal i følge BBR: m² Erhvervsareal ifølge BBR: 1831 m² Opvarmet areal: m² Anvendelse ifølge BBR: 140 Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Det opvarmede areal fremkommer således: Bygning nr. 1. (bolig og erhverv) Stue: 1576 m²/bolig. Stue: 1120 m²/erhverv. 1 sal: 2607 m²/bolig. 1 sal: 143 m²/erhverv. 2 sal: 2750 m²/bolig. 3 sal: 2750 m²/bolig. 4 sal: 2486 m²/bolig. Ialt: m² Bygning 2 (erhverv) Kælder: 47 m² (Henry George huset) Stue: 121 m² 1 sal: 47 m² (Henry George huset) Ialt (pr. bygning): 215 m² Bygning 3 (Erhverv) Kælder: 47 m² (Retsforbundet) Stue: 121 m² 1 sal: 47 m² (Retsforbundet) Ialt (pr. bygning): 215 m² Oplysningerne i BBR-meddelelsen af anses med hensyn til bygningens størrelse og anvendelse at være i overensstemmelse med de faktiske forhold. Det bør dog rettes i BBR-meddelelsen at bygning 2 og 3 har fjernvarme i stedet for ovne m.m. Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: kr./mwh Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 44 kr./m³ Sådan opgøres varmeregningen Den samlede varmeregning fra Københavns Energi fordeles mellem beboerne.

11 SIDE 11 AF 12 Varmefordelingsregnskabet udarbejdes af firmaet Ista (anlægs nr K) Fordelingen af varmeudgifterne sker som: a) fast andel (ca. 13% af udgiften) fordeles efter varmefordelingstal. b) Fast andel, varmt vand (ca. 8% af udgiften) fordeles efter værelsehaneandele. c) Variabel udgift, varmt vand (ca. 14% af udgiften) fordeles i h.t. registreringer på varmtvandsmålere. d) Variabel udgift, rumopvarmning (ca. 65% af udgiften) fordeles i h.t. registreringer på radiatormålere. De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m2 Gennemsnitlig årlig energiudgift 1 stk. lejlighed med et areal på 30 m² kr. 10 stk. lejligheder med et areal mellem m² kr. 10 stk. lejligheder med et areal mellem m² kr. 5 stk. lejligheder med et areal mellem m² kr. 9 stk. lejligheder med et areal mellem m² kr. 17 stk. lejligheder med et areal på 82 m² kr. 7 stk. lejligheder med et areal mellem m² kr. 6 stk. lejligheder med et areal mellem m² kr. 12 stk. lejligheder med et areal på 94 m² kr. 7 stk. lejligheder med et areal mellem m² kr. 5 stk. lejligheder med et areal mellem m² kr. 7 stk. lejligheder med et areal mellem m² kr. 4 stk. lejligheder med et areal mellem m² kr. 7 stk. lejligheder med et areal mellem m² kr. 9 stk. lejligheder med et areal mellem m² kr. 8 stk. lejligheder med et areal mellem m² kr. 1 stk. lejlighed med et areal på 154 m² kr.

12 SIDE 12 AF 12 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Lerhøj Bagsværd Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandgade 52 Postnr./by: 1401 København K BBR-nr.: 101-641805 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Danskes Vej 65 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-059582 Energikonsulent: Christian Strarup Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1622 m³ Naturgas, 52 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1622 m³ Naturgas, 52 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fritz Hansens Vej 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3450 Allerød BBR-nr.: 201-056268 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skiftet 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012330 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stockholmsgade 21 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-528715 Energikonsulent: Michael Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porcelænshaven 2A Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-257767 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Krusågade 3 Postnr./by: 1719 København V BBR-nr.: 101-326195-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fabersgade 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5000 Odense C BBR-nr.: 461-116124 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15938 m³ Naturgas, 9129 kwh el. 6438 m³ Naturgas, 988 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15938 m³ Naturgas, 9129 kwh el. 6438 m³ Naturgas, 988 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Kulsviervej 79A 2800 Lyngby BBR-nr.: 173-087152 Gyldigt 10 år fra: 02-02-2011 Energikonsulent: Ole Søndergaard

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-094825-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midgårdsvej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-188718 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Fensmarkgade 49 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-137538-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Etablering af vejrkompensering 13 MWh Fjernvarme 6950 kr. 10000 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Etablering af vejrkompensering 13 MWh Fjernvarme 6950 kr. 10000 kr. 1. SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Herluf Trolles Gade 35 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-177763 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15 MWh Fjernvarme, 333 kwh el, 278 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15 MWh Fjernvarme, 333 kwh el, 278 m³ varmt vand SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildevældsgade 72 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-300722 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208508-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Klostervej 11 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-651224-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgavevej 9 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-021567 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Helge Rodes Vej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8210 Århus V BBR-nr.: 751-175256 Energikonsulent: Klaus Nieland Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere